Organic Centre Wales Ethics Quiz

416 views
320 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organic Centre Wales Ethics Quiz

 1. 1. “ Mae bod yn dda yn fusnes da ” Profwch eich gwybodaeth am faterion busnes moesegol . “ Being good is good business ” Test your knowledge of ethical business issues. Start the Quiz Dechreuwch y cwis
 2. 2. Business ethics is about good governance and meeting your responsibilities to all your stakeholders. It brings its own rewards in terms of being good for you, your business, your workers, the environment and your customers. Continue…
 3. 3. Who said “ Being good is good business ” ? Mahatma Gandhi David Cameron Anita Roddick Alan Sugar
 4. 4. Sorry, wrong answer!
 5. 5. Correct answer: Anita Roddick <ul><li>‘ Ethical’ brands are just the tip of the iceberg. Ethics is about how you do business, not just about what products you sell. </li></ul>
 6. 6. According to retail analysts the IGD, what percentage of shoppers have some interest in shopping ethically? 3% 27% 64% 79%
 7. 7. Sorry, wrong answer!
 8. 8. Correct answer : 79%* <ul><li>Non ethical shoppers are now the niche market. </li></ul>*IGD (2008)
 9. 9. How big is the annual UK market for ‘ ethical ’ food products? £60 million £600 million £6 billion £60 billion
 10. 10. Sorry, wrong answer!
 11. 11. Correct answer: £6 billion* <ul><li>This includes Fairtrade, organic, Freedom Foods and sustainable fish. The market has grown six-fold in the past decade yet still only amounts to 3.4% of combined food, drink and foodservice sales. </li></ul>*The Co-operative (2010)
 12. 12. What percentage of consumers oppose ‘ choice-editing ’ , where shops make the ethical option the only option? 20% 32% 53% 71%
 13. 13. Sorry, wrong answer!
 14. 14. Correct answer: 20% <ul><li>According to a survey by the IGD, only a fifth of shoppers object to this practice and 41% want more ethical choice-editing. After all, consumers trust that retailers will supply safe food, why not ethical food too? </li></ul>*IGD (2010)
 15. 15. In the UK, which sector is the most dangerous to work in? Construction Fashion Agriculture Banking
 16. 16. Sorry, wrong answer!
 17. 17. Correct answer: Agriculture* <ul><li>How producers are treated by supermarkets, and how they in turn treat their workers, is one of the starkest ethical issues facing the sector today. </li></ul><ul><li>Poor conditions contribute to agriculture having the worst fatal injury rate - almost ten times the all-industry rate. The Health & Safety Executive has described “ a deep-seated culture of unwise risk-taking in the industry ” . </li></ul>*HSE (2011)
 18. 18. Of the thousand-plus threatened bird species world-wide, what percentage are threatened by agriculture? 15% 45% 60% 90%
 19. 19. Sorry, wrong answer!
 20. 20. Correct answer: 90%* <ul><li>The impact of farming on the environment is an ethical issue. A fifth of domesticated mammal and bird breeds are themselves under immediate threat of extinction. </li></ul>*UNEP (2009); FAO (2000)
 21. 21. Food and non-alcoholic drinks account for 8% of total expenditure of the richest 10% of UK households. What percentage of total expenditure does the poorest 10% spend? 10% 13% 17% 22%
 22. 22. Sorry, wrong answer!
 23. 23. Correct answer: 17%; for poorer nations this rises up to 80% <ul><li>Making good food widely accessible is an ethical issue. That needn ’ t mean rock-bottom prices – it ’ s about offering good access and good value for money. We know it ’ s possible, because low-income groups accounted for a third of organic sales in 2010. </li></ul>*Defra (2010); Soil Association (2011)
 24. 24. Thanks for taking the quiz. How ever you did, please find out more…take a copy of our Ethics Toolkit and sign up with Better Organic Business Links to get information on workshops to help your business. A list of sources of data contained in this presentation is available on request.
 25. 26. Mae moeseg fusnes yn ymwneud â llywodraethu da a chyflawni ’ ch cyfrifoldebau i ’ ch holl randdeiliaid. Mae ’ n talu o ran bod yn dda i chi, eich busnes, eich gweithwyr, yr amgylchedd a ’ ch cwsmeriaid. Parhau…
 26. 27. Pwy ddywedodd “ Mae bod yn dda yn fusnes da ” ? Mahatma Gandhi David Cameron Anita Roddick Alan Sugar
 27. 28. Sori, yr ateb anghywir !
 28. 29. Yr ateb cywir : Anita Roddick <ul><li>Dim ond man cychwyn yw brandiau ‘ moesegol ’ . Mae moeseg yn ymwneud â sut rydych chi ’ n cynnal eich busnes, ac nid â pha gynhyrchion rydych chi ’ n eu gwerthu ’ n unig. </li></ul>
 29. 30. Yn ôl y dadansoddwyr manwerthu, yr IGD, pa ganran o siopwyr sydd â rhywfaint o ddiddordeb mewn siopa ’ n foesegol? 3% 27% 64% 79%
 30. 31. Sori, yr ateb anghywir !
 31. 32. Yr ateb cywir : 79%* <ul><li>Siopwyr anfoesegol yw ’ r farchnad arbenigol bellach. </li></ul>*IGD (2008)
 32. 33. Faint yw marchnad flynyddol y DU ar gyfer cynhyrchion bwyd ‘ moesegol ’ ? £60 miliwn £600 miliwn £6 biliwn £60 billion
 33. 34. Sori, yr ateb anghywir !
 34. 35. Yr ateb cywir : £6 billion* <ul><li>Mae hyn yn cynnwys Masnach Deg, organig, Freedom Foods a physgod cynaliadwy. Mae’r farchnad wedi tyfu chwe gwaith drosodd yn y degawd diwethaf ond o hyd nid yw’n cyfrif ond am 3.4% o’r gwariant cyfunol ar fwyd, diodydd a gwasanaethau bwyd. </li></ul>*The Co-operative (2010)
 35. 36. Pa ganran o ddefnyddwyr sy ’ n gwrthwynebu ‘ golygu dewisiadau ’ , lle y mae siopau ’ n sicrhau mai ’ r dewis moesegol yw ’ r unig ddewis? 20% 32% 53% 71%
 36. 37. Sori, yr ateb anghywir !
 37. 38. Yr ateb cywir : 20% <ul><li>Yn ôl arolwg gan yr IGD, dim ond un rhan o bump sy’n gwrthwynebu’r arfer hwn ac mae 41% eisiau rhagor o olygu dewisiadau’n foesegol. Wedi’r cwbl, mae pob defnyddiwr yn hyderu y bydd manwerthwyr yn cyflenwi bwyd diogel, pam lai bwyd moesegol hefyd? </li></ul>*IGD (2010)
 38. 39. Yn y DU, pa sector yw ’ r mwyaf peryglus i weithio ynddo? Adeiladu Ffasiwn Amaethyddiaeth Bancio
 39. 40. Sori, yr ateb anghywir !
 40. 41. Yr ateb cywir : Agriculture* <ul><li>Y ffordd y mae cynhyrchwyr yn cael eu trin gan archfarchnadoedd, a ’ r ffordd y maent hwythau ’ n trin eu gweithwyr, yw un o ’ r materion moesegol mwyaf difrifol sy ’ n wynebu ’ r sector heddiw. Mae amodau gwael yn cyfrannu at y ffaith bod gan amaethyddiaeth y gyfradd anafiadau angheuol waethaf – tua deg gwaith y gyfradd ar draws pob diwydiant. Mae ’ r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch wedi disgrifio ‘ diwylliant cymryd risgiau annoeth sydd wedi ’ i wreiddio yn nwfn yn y diwydiant ’ . </li></ul>*HSE (2011)
 41. 42. O ’ r mil a mwy o rywogaethau adar sydd o dan fygythiad yn fyd eang, pa ganran sy ’ n cael eu bygwth gan amaethyddiaeth? 15% 45% 60% 90%
 42. 43. Sori, yr ateb anghywir !
 43. 44. Yr ateb cywir : 90%* <ul><li>Mater moesegol yw effaith ffermio ar yr amgylchedd. Mae hyd yn oed un rhan o bump o fridiau mamaliaid ac adar dof o dan fygythiad uniongyrchol o gael eu difodi. </li></ul>*UNEP (2009); FAO (2000)
 44. 45. Mae bwyd a diodydd dialcohol yn cyfrif am 8% o gyfanswm gwariant y 10% cyfoethocaf o gartrefi ’ r DU. Pa ganran o ’ u cyfanswm gwariant y mae ’ r 10% tlotaf yn ei gwario? 10% 13% 17% 22%
 45. 46. Sori, yr ateb anghywir !
 46. 47. Yr ateb cywir : 17%; gyda ’ r gwledydd tlotaf, mae hyn y codi hyd at 80% <ul><li>Mater moesegol yw sicrhau bod bwyd da ar gael yn eang. Dydy hynny ddim yn golygu ’ r prisiau isaf posibl – mae ’ n ymwneud â sicrhau bod nwyddau o fewn cyrraedd ac yn cynnig gwerth da am arian. Rydym yn gwybod ei bod yn bosibl, oherwydd i grwpiau incwm isel gyfrif am draean o werthiant organig yn 2010. </li></ul>*Defra (2010); Soil Association (2011)
 47. 48. Diolch am wneud y cwis. Sut bynnag a wnaethoch chi , darganfyddwch fwy... cymerwch gopi o ’ n Pecyn Moeseg a chofrestrwch â Gwell Cysylltiadau Busnes Organig i gael gwybodaeth am weithdai i helpu ’ ch busnes. Ceir rhestr o ffynonellau ’ r data sy ’ n cael eu cynnwys yn y cyflwyniad ar gais .

×