Windows Phone 8 Dev.KickStart - Lock screen, tiles and notifications
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Windows Phone 8 Dev.KickStart - Lock screen, tiles and notifications

on

 • 1,368 views

The main font got all messed up in the upload, sorry. Please download the file if you want the original version. Slide notes are in Swedish.

The main font got all messed up in the upload, sorry. Please download the file if you want the original version. Slide notes are in Swedish.

Statistics

Views

Total Views
1,368
Views on SlideShare
1,012
Embed Views
356

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

9 Embeds 356

http://www.jayway.com 340
http://www.verious.com 7
http://www.hanrss.com 2
http://news.google.com 2
http://feeds2.feedburner.com 1
http://newsblur.com 1
http://fr.flavors.me 1
http://flavors.me 1
http://jp.flavors.me 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Nu ska jag prataomhur vi kangöratelefonenmerlevande med live tiles ochlåsskärmen.
 • När Windows Phone kom var den den I särklass mest personliga telefonen. Så fort man loggar in med sitt konto börjar bilder och kontakter dyka upp på startskärmen och det känns verkligen som ”din” telefon. Användaren kan sen också bestämma vad som ska finnas på startskärmen och hur den ska se ut.Alltdettaharblivitännubättrei Windows Phone 8. Apparkannumerainteragera med låsskärmen, ochtilesenpåstartskärmenfinns I olikatyperochstorlekar.
 • Vi börjar med detsomanvändarenserförst, låsskärmen.
 • Påstartskärmenkan en app påverkabakgrundsbilden, den text som visas och till slut väljassom en avapparnasomfår en ikonochsiffralängstner.Bakgrundsbildensätts explicit medans den övrig info plockasfrånappenshuvudtile – oavsettomtilenfinnspinnadpåstartsidanellerinte.
 • Underinställningarförlåsskärmenkananvändarenväljaviljaapparsomskaanvändasförbild, text ochikon.Eftersomanvändarenkanvälja din app härredaninnan den harkörtsförförstagångenärdetviktigtattniharsatt en default bakgrundsbild, ochintebarat.ex. Laddarner de frånnågonstansnärappenkör.Härifrånkan man ävenstartaappen.Om appenstartashärifrånskickasdet med en parameter så man t.ex. kanskickaanvändaren direct till en ensidadär man staller in hurbakgrundsbildenuppdateras.
 • Körappen – ändrabildÖppna settingsVisa kod + appmanifestUppdatera infoUppdateraikonVisa appmanifestWide-textenanvänds
 • Över till live tiles, härfinnsdethurmycketnyttsomhelst
 • Det vi skaprataomangående tiles ärhur man uppdaterarinformationen I demochvilkanyatypersomfinns.Framföralltkan man nu görameravvad de inbyggdaapparnaharkunnatgöra.
 • Finns tresättattuppdatera tiles.Detförstaär push från en server – snällast mot batteriet men också den somkrävermestavsystemetför den kräver en server-backend.I mitten har vi den vanligadåappensjälvuppdaterartilen – antingennärappenär I förgrundeneller via en bakgrundsagent.Den sistaärShellTileSchedule – då man registrerar I systemetatttilenskauppdateras vid jämna interval från en server – ochsystemetkommerpolladenna server, minsta interval är 1h.
 • Så, om vi tittar på de tre sätten så har det tidigare varit stora skillnader I vad de kan uppdatera.Den nedersta, den schemalagda uppdateringen, kunde bara hantera bilder.Den vanliga uppdateringen kunde det mesta men inte uppdatera med bilder från en server på nätet.Och push kunde det mesta.Men…Nu, kan alla göra allt – så vi som utvecklare har större frihet att göra vad vi vill på bästa möjliga sätt.Som bonus har vi fått att man använda XML I alla lägen. Då kan man fråga sig varför man skulle vilja använda XML istället för det starkt typade API man ibland har. Jo, för att dela kod med exempelvis push-mekanismerna, de hanterar bara xml.
 • Telefonernakommernumera med treolikaupplösningar, men detska man intebry sig om.Sålänge man skickar med tile-bilder I den högstaupplösningensåkommersystemetautomatisktskalanerdem.
 • Detharocksåtillkommitfleraolikatyperav tiles, ellerrättaresagt, nu har vi somutvecklaretillgång till de tile-typersom de inbyggdaapparnahar haft.Den vanliga, somkan ha en baksida. Sen en somroterar bland bilder, sen en sombaraär en ikon I mitten.Viktigtattkommaihågäratt en tile’s typintekanändras. Detgällerdärförattväljatypför sin huvudtile med omsorg, efteråtkan man baraändradatan I den, intetypenför den.Secondary tiles gårjuatt ta bortochlägga till hursomhelst, såom man villbytatypdär tar man barabort den somfinnsochskapar en ny.
 • FörstutärFlipTile. Detär den tile-typsomfunnitseninnan, ochhar nu fått en bred variant.Värtattnoteraärattdetärolika content ochbilderför wide respektive normal.
 • Cycleheter den sombytermellanupp till 9 olikabilder. Bildernamåstevaralokala.Detrekommenderadeom man villbytabilderoftaäratt ha en bakgrundsagentsomhämtar 9 nyabildervarje gang, spararnerlokaltochuppdaterartilen.Härärdetsammabildsomanvändsför normal och wide-storlekarna.MS prataromatt de bredabildernacroppas “center-left” – men jag tyckerattdetserutsomatt de tar precis I mitten.
 • Iconicär den somanvändsavnästanalla system-appar, och den somefterfrågatsmestavtredjepartsutvecklare.Här anger man en ikon-bild, somskavara vid med genomskinligbakgrund. Till dettakan man sätta content-text som visas enbart I detbredaläget.Detrekommenderasatt man cropparbildenså tight horisontelltsommöjligt, så den intepusharräknarenut till höger.Paddaalltidvertikaltsåattbildenär 202 pixels hög.
 • Man kanfåtillgång till alla tiles på Windows Phone 8 från en app somfortfarandeär 7.5, dettakallasLightUp.Man måstedeklareraatt man skagöradet I appmanifestet.Man skickarsen med nyabilder I de högreupplösningarnaochuppdaterartilenfrånkod.Eftersom man är I 7.5-APIerna såmåste man köra reflection.Huvudtilenkanbara ha den vanligatemplaten – men då I en bred variant. Secondary tiles kan ha alla tile-typer.
 • Härkommerett tips för tile-perfektion.När man genererar en bakgrundsbildför en tile I kod, ochvillanvända en transparent bild, behöver man trixa lite förattfådetriktigtsnyggt.DethandlaromhurPNGnsparas, och man kör med pixel-pre-multipliceringförattfåbort den fulakanten vid transparensenskant.Min kollegaHåkan Reis I vårt UX-team harskrivit en tungblogpostom just detta.
 • flip: bilderoch textCycle: bilder, olika formatIconic: lite olikabilder
 • Nu ska vi prataompushnotifieringar.Från en server kan man uppdatera tiles, skicka toasts, skicka data direct till apparoch nu med phone 8 skickar en nytypförinkommande VOIP-samtal, VoiceOverIP.
 • Telefonenreggasför push och server spararundar en URL förtelefonen.Servernanvändersen den URLenförattpusha info.
 • Fannstidigarebegränsningarförantal push-apparn, den är nu heltborta.Push stöder data sense. Vadärdå data sense? Jo, ett system somoperatörernakanopta-in till, såtelefonenkanvetaom man ärnära sin datagränselleröver den.Ocksåettstödför VOIP – Voice Over IP – förattinitierasamtal. Dessasamtalstartasgenomatt man skickar en push avtyp 4 – vilketbetyderPush-systemetärintesammaför windows phone somför windows 8 – men de hållerpåattkonvergeras.
 • Det jag intekanlåtabliattnämnaär Azure Mobile Services.Byggerovanpå azure websites. Skapar en databas I azure ochett REST-interface attprata med. Man fårockså en windows phone-app attladdanersomärfärdigkonfigurerad!Man kanange trigger-kodsomskakörasföreellerefter crud-operationer – väldigtlämpatförattskickaut push-notiferingar med.Trigger-kodenskrivs I javascript, ochdetfinns en modulförattskicka push – sådetgörs med någrarader.
 • Tillsisthar vi en viktituppdateringavbakgrundsagenterna.
 • Förrvardetsåatt en bakgrundsagentkundebaraköra 2v fråndetatt den registrerades, så man vartvungenattstartaappenvarannanvecka.Men inte nu längre!Omappengörnyttautanattstartassåfåragentenlevahurlängesomhelst!Och med görnyttaräknasom den har en tile somuppdateras - ellerom den uppdaterarlåsskärmenpånågotsätt.
 • BUILD-session är bra, se gärna den.

Windows Phone 8 Dev.KickStart - Lock screen, tiles and notifications Windows Phone 8 Dev.KickStart - Lock screen, tiles and notifications Presentation Transcript

 • Välkommen till Windows Phone8!
 • Lock screen, tiles and notifications andreas.hammar@jayway.com @andyhammar
 • My name isAndreas, andthis is myWindows
 • Lock screen
 • Lock ScreenSame data as primary tile
 • Lock screen settings• Must set a default image• Deep link to app
 • Demo
 • Tiles
 • Tiles• Updating• Aligned APIs• New sizes• New types
 • Push ShellTile ShellTileSchedunotifications le
 • Tile APIsAPI Front Count Front Title Front Image Back Content Back Title Back Image XMLPush Yes Yes Yes Yes Yes Yes NewShellTile Yes Yes Partial Yes Yes Yes Partial Yes NewShellTileSchedule No Yes No Yes Yes No Yes Yes No No Yes New
 • Tile Sizes• Small 159 x 159• Medium 336 x 336• Wide 691 x 336One resolution fits all!
 • Tile type cannotTile Types change!Flip Cycle Iconic
 • Flip Tile
 • Cycle Tile
 • Iconic Tile• 110x110• (202)x202• Background
 • Light-Up for 7.5 apps• Reflection• New assets• Update tile
 • TransparencyPixel pre-multiplicationhttp://www.jayway.com/2012/04/03/advanced-transparent-live-tiles-with-count-for-windows-phone/
 • demo
 • Push Notifications
 • Push NotificationsOverview
 • New and improved
 • Azure Mobile Services
 • Background Agents
 • Agents – no more 2week limit!If…• Updates tileor• Updates lock screen
 • Summary• Apps on lock screen• New tiles & API alignment• Push notifications• AgentsWindows Phone 8: Tiles, Lock Screen, and Notificationshttp://channel9.msdn.com/Events/Build/2012/2-019