Ese Pedagogjie

4,958 views

Published on

Ese Pedagogjie-Kurrikula

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,958
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ese Pedagogjie

  1. 1. 1Universiteti i Sporteve teTiranes(UST)ESSE-PedagogjieDepartamenti i Shkencave Sociale dhe EdukimitPunoi:Andi KullolliPranoi:Dritan SallakuKursi:II-teGrupi:VI-te
  2. 2. 2Tema: KurrikulaTirane<>2011Tema: KurrikulaReforma e Kurrikules: Kjo reforme perfshin reformimin e programeve, teksteve,mesimdhenies, vleresimit te arritjeve te nxenesit si dhe kualifikim e mesuesve.Karakteristikat kryesore te kurrikules se re per gjimnazin jane:-Kurrikul e re eshte e modelitanglo-sakson. Ndarja e kurrikules ne kurrikule berthame, e cila eshte e detyrueshme per tegjithe nxenesit dhe ate opsionale, duke theksuar keshtu kurrikulen me baze shkollore.Kurrikula niset nga kopetencat-kyc evropiane te cilat nga ana e tyre, zberthehen ne synimetper disa aftesi bazale nderkurrikulare sic jane te menduarit kritik dhe ai krijues, manaxhimi iinformacionit, aftesia e te punuarit ne grup etj.Kurrikula e re mbeshtet ne nje doku,mentacion te plote ku perfshihen: Kornizakurrikulare,Standartet e fushave te nxenit,Programeve lendore. Udhezuesi per zbatimin ekurrikules se re dhe udhezuesi sipas fushave lendore dhe lendeve.Cfarë është kurrikula? Cfarë qëllimi ka? Si ndikon ajo tek nxënësit dhe mësuesit? Kurrikulamund të përkufizohet si një plan për veprim, ose një document i shkruar, që përfshinstrategjitë për arritjen e objektivave ose të qëllimeve të dëshiruara. Ky këndvështrim, ipërhapur nga Ralf Tiler dhe Hilda Taba, përfaqëson një pikëpamje lineare të kurrikulës. Planika një fillim dhe një fund, si dhe një proces (ose mekanizëm), me qëllim që cfarë nis, tëpërparojë dhe të përfundojë. Kështu që autorë të ndryshëm kanë përkufizime të ndryshme përkurrikulën, si psh David Prat shkruan: “Kurrikula është një tërësi e organizuar pikësynimesh
  3. 3. 3për arsimimin ose formimin zyrtar”, apo Xhon Uaills dhe Xhozef Bondi e shohin kurrikulënsi plan për të mësuarit, ku objektivat përcaktojnë se cfarë lloj të të mësuarit është irëndësishëm.Megjithatë kurrikula mund të përkufizohet gjerësisht si fusha që trajton përvojat e nxënësit.Kjo pikëpamje quan pjesë të kurrikulës cdo gjë brenda shkollës, madje dhe jashtë saj (për sakohë që planifikohet). Shepherd dhe Raggan pohojnë: “Kurrikula përbëhet nga përvoja evazhdueshme të fëmijëve nën orientimin e shkollës”. Ajo përfaqëson “një mjedis të vecantëqë i ndihmon fëmijët të arrijnë vetë-realizimin nëpërmjet pjesëmarrjes aktive brendashkollës”. Eisner vë në dukje se kurrikula “është një program që shkolla u ofron nxënësve tësaj”. Ajo përmban “një tërësi të paraplanifikuar pengesash arsimore për t’u kapërcyer” dhe“një gamë të gjerë përvojash që përfton fëmija brenda shkollës”.Kurrikula mund të vlerësohet si një sistem për trajtimin e njerëzve dhe të proceseve, ose përorganizimin e personelit dhe të procedurave për zbatimin e këtij sistemi. Sistemi mund të jetëlinear ose jolinear. Sistemi linear buron nga një pikëpamje e thjeshtë, sipas së cilës një procesose mekanizëm synon arritjen e qëllimit të dëshiruar. Nga ana tjetër, sistemi jolinear e lejonspecialistin e kurrikulës të ketë hapësirë veprimi dhe të ndërhyjë në pika të ndryshme tëmodelit, të kapërcejë disa pjesë ose elementë përbërëse, të përmbysë rregullin dhe të punojëme më shumë se një element njëkohësisht.Kurrikula mund të shihet edhe si fushë studimi me bazat e saj, lëmet e veta të dijes, si dhe mehulumtimin, teorinë, parimet dhe specialistët e vet për interpretimin e kësaj dije. Së fundmikurrikula mund të shqyrtohet në lidhje e lëndën (matematikën, anglishten, historinë etj) osepërmbajtjen (mënyrën si e organizojmë dhe si e përvetësojmë informacionin). Kur flasim përlëndën ose përmbajtjen, mund të kemi parasysh edhe nivelet e ndryshme sipas viteveshkollore.Sic vë në dukje Doll: “Cdo shkollë ka një kurrikul të planifikuar, të pranuar zyrtarisht, porajo ka dhe një të tillë të paplanifikuar, jozyrtare dhe të fshehtë, që duhet të merret parasysh”.Kurrikula e planifikuar zyrtare përqëndrohet tek qëllimet, objektivat, lënda dhe organizimi imësimdhënies; kurrikula e paplanifikuar jozyrtare ka të bëjë me veprimin e ndërsjellëpsikologjik ndërmjet nxënësve dhe mësuesve, vecanërisht me ndjenjat, qëndrimet dhe sjelljete tyre.
  4. 4. 4Kurrikula e padukshme ka të bëjë me ato lëndë ose përvoja që nuk jepen nga mësuesit, aspërvetësohen nga nxënësit, por që këta të fundit e dinë, të paktën në mënyrë të përgjithshmese ekzistojnë. Nga kurrikula e padukshme nxënësit mund të nxjerrin përfundimin se, ajo qëlihet jashtë nuk është se mendohet me ose pa vlera brenda qëllimit të shkollimit. Vlerësimi i mësimdhënies.Vlerësimi i mësuesit dhe i mësimdhënies janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Kurvlerësojmë mësuesin, komponenti më i rëndësishëm i vlerësimit është mësimdhënia që aizhvillon. Vlerësimi mund të përfshijë disa anë të mësimdhënies, planifikimin, procesin,materialet mësimore, vlerësimin e nxënësve dhe të procesit të mësimdhënies nga ana emësuesit, motivimin e mësuesit, disiplinën, këshillimin, bashkëpunimin me nxënësit dhe meprindërit, zhvillimin në profesion. Vlerësimi i mësuesit është një proces me dy hapa. Hapi iparë është mbledhja e informacionit për cdo mësues që do të vlerësohet. Hapi i dytë ka tëbëjë me përdorimin e informacionit për të formuluar një gjykim vlerësues për mësuesin.Vlerësimi i mësuesit mund të kryhet nga drejtuesit e shkollës, nga kolegët, nga inspektorët,nga vlerësues të posacëm, nga nxënësit, nga prindërit. Për të kryer vlerësimin e mësuesitpërdoren:- vëzhgime në klasë- rezultatet e testimeve dhe të provimeve- dosja e mësuesit- vlerësimi nga kolegët- vlerësimi nga nxënësit.Mësuesit shpenzojnë shumë kohë për të vlerësuar punën që kanë kryer dhe për të reflektuarrreth saj. Nëse mësuesi e njeh mirë veten e tij, atëherë s’ka dyshim që kjo njohje do tandihmojë në zhvillimin e profesionit. Vetëvlerësimi i mësimdhënies lidhet me vlerësimin ngamësuesi të veprimtarisë së tij mësimdhënëse. Në dobi të vetëvlerësimit mësuesi duhet tënjohë dhe të zotërojë teknikat e njohjes së vetes, të mbledhjes së të dhënave, të dijë tëorganizojë informacionin vlerësues, të përdorë feedback-un e vlerësimit për të përmirësuarveprimtarinë e vet dhe për të gjetur mirëkuptim me të gjithë aktorët e tjerë të veprimtarisëshkollore. Vetëvlerësimi i mësimdhënies në vendin tonë është më tepër një iniciativë vetjakee mësuesve, sesa një kërkesë vetjake. Duke qenë ende e tillë kjo veprimtari nuk ështëshndërruar në një proces të rregullt dhe nuk është njohur dhe pranuar.
  5. 5. 5

×