ಪರಗ ತ           ತಕನರಟಕವನುನ ದೇಶದ ಅತುತಯತಮ ರಜವನನಗ ಮಡಲು             ಯನಮಗದೋೇ ಆಹವನ.       ಷ  ಲೋೇಕಸ...
ಕಲವೇ ಕಲವ ವಷರಗಳ ಹಂದ, ಕನರಟಕ ರಜ ದೇಶದಲ ಅತುತಯತಮ               ಯ      ತರಜಗಳಲಂದು ಎಂದು ಹಸರಗತುತ. ವಜನ ಮತುತ ತಂತರಕ...
ಡ. ಜಯಪರಕ ಶ ನರಯಣ (ಡ. ಜಪ)     ಯ ಷ       ಷರಷಟರ ೇಯ ಅಧ ಕ ರು ,ಲೋೇಕಸತತ ಪಕಇಂದನ ಕಲದಲ ಡ.ಜಪಯವರಂತ ಜನನಯಕರು ಸಗುವದುವರಳ. ತಮ ನಷಠ...
ಲೋೇಕಸತತ ಪಕ ಕಕ ನಮ ಮತ – ರಜ ದ ಅಭವೃದಧಗ ಸಹಮತ     ಷ   ಮ    ಯ
ವಣಜ ಪ ರಗ ತ    ಯ          ಮರುಕಟಟಯ ಬಲ ಏರಳತ ಹಗೋ ಪ ಕೃತಯ ವೈಪರತಗಳಂದ                        ...
ವಣಜ ಪ ರಗ ತ     ಯ                           ಥ               2 ಮತುತ 3ನೇ ವಗರದ ನಗರ...
ಸಮಜಕ ಪ ರಗ ತ         ಪರತಯಂದು ಪೇಲಸ ಸಟೇಷನಲ ಕಡಡಯವಗ ಓವರ                  ನ         ಮಹಳ ಪೇಲೇ...
ಸಮಜಕ ಪ ರಗ ತ         ಸಕರರದಂದ ಗುರುತಸಲಟ ಖಸಗ ಆರೋೇಗ ಕೇಂದಗಳ                 ಪ ಟ    ಯ  ರ      ...
ಸಂಸ ೃತಕ ಪ ರಗ ತ  ಕ         ಕನರಟಕದ ಸಂಸೃತಕ ಹನನಲಯನುನ ಬಳಸಲು ಮತುತ ರಜದ              ಕ           ...
ಆಡಳತ ಪ ರಗ ತ   ಯ  ಕ    ಯ  ಲ          ರಜ ಬೋಕಸದಂದ ರಜದ ಎಲ ಗರಮಂತರ ಹಗೋ ಪರಸಭ ಸಂಸಥಗಳಗ          ಖಚತವದ ...
ಆಡಳತ ಪ ರಗ ತ         ಆಡಳತಕಕಗ ಯಜನ, ನಗರ ನಮರಣ ಯಜನ, ಸಮಜಕ         ಯಜನಗಳು, ವಣಜ ಯಜನಗಳು ಹೇಗ ಪ ರತಯಂದಕೋಕ ಬೇರ ಬೇರ  ...
ವಶಶ ತ ಪ ರಗ ತ                    ಡ         ನಮ ಸಮಸಯಗಳ ಸಂಖಯ ತುಂಬ ದೋಡದದುದ          ಮ  ...
ವಳಸ:     ಷಲೋೇಕಸತತ ಪಕ , #1677, 17ನೇ ಮೇನ,ಜ.ಪ. ನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬಂಗಳೋರು – 560 0789343 388 188www.loksattakarnataka.org/  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Loksatta karnataka manifesto-Kannada

3,395 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,515
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Loksatta karnataka manifesto-Kannada

 1. 1. ಪರಗ ತ ತಕನರಟಕವನುನ ದೇಶದ ಅತುತಯತಮ ರಜವನನಗ ಮಡಲು ಯನಮಗದೋೇ ಆಹವನ. ಷ ಲೋೇಕಸತತ ಪಕ ಜನರಂದ ಸಕರರ
 2. 2. ಕಲವೇ ಕಲವ ವಷರಗಳ ಹಂದ, ಕನರಟಕ ರಜ ದೇಶದಲ ಅತುತಯತಮ ಯ ತರಜಗಳಲಂದು ಎಂದು ಹಸರಗತುತ. ವಜನ ಮತುತ ತಂತರಕತಯಲ ಯ ವಬಳವಣಗ, ಸಮಥರವದ ರಜಕೇಯ ನಯಕತ ಹಗೋ ಆಡಳತ, ತ ಲನಸಗರದತವಗ ಒಲದು ಬಂದ ನೈಸಗರಕ ಸಂಪತುತ ಹೇಗ ಎಲವ ಇತುತ.ಇದರಂದಗ ನಮನುನ ಬದಧಕ ಹಗೋ ಸಂಸೃತಕವಗ ಅತಂತ ಮ ಕ ಯತಸಂಪದರತವದ ರಜವಂದು ಗುರುತಸಲಗತುತ. ಭ ಯಆದರ, ಇಂದು ನವ ಆ ಉನತಯ ಅಡಪಯವನನೇ ಕಳದುಕೋಂಡದವ. ನ ಲೋೇಕಸತತ ಷಕಂಗರಸ, ಜಡಎಸ ಮತುತ ಬಜಪ ಪಕಗಳ ಒಂದದ ಮೇಲೋಂದರಂತನೇಡದ ಅಸಮಥರ ಸಕರರ ಮತುತ ದುರಡಳತದಂದಗ ನಮ ರಜದ ಪಗತ ಮ ಯ ರಕೇವಲ ಹಳೇ ನನಪ ಎನುನವ ಮಟಕಕ ಬಂದದವ. ಸುಧರಣ ಎನುನವದು ಟಈಗ ಅಕರಷ: ಮರೇಚಕಯಗದ. ’ಭ ಷಟಚರ’ ಎಂಬ ಕೋಳ ಇಂದು ಷ ರ ಲನಮನುನ ಎಲ ಕಡಯಂದಲೋ ಸುತತಕೋಂಡದ. ಮಕಳದು ಹೋೇಗರುವ ಕರುನಡನ ಗತವೈಭವವನುನ ಮರಳ ತರುವ ಜವಬದರ ಯ ಲರಜದ ಜನತಯದ ನಮಮಲರ ಮೇಲದ. ಈ ಪರಗತಯನುನ ನವಲ ಸೇರ ಲಸಧಸೋೇಣ ಮತುತ ನಮ ಜೇವನದ ದೈನಂದನ, ಸಮಜಕ, ಸವರಜನಕ ಮ ಲಆಡಳತ ಹೇಗ ಇತರ ಎಲ ಕತ ಗಳಲೋಲ ಪಗತ ಹೋಂದೋೇಣ. ರ ರಬನನ ಪ ರಗ ತಯತ ತ ಹಜಜ ಹಕಲು ನಮಮಂ ದಗ ಕೈಜೋೇಡಸ
 3. 3. ಡ. ಜಯಪರಕ ಶ ನರಯಣ (ಡ. ಜಪ) ಯ ಷ ಷರಷಟರ ೇಯ ಅಧ ಕ ರು ,ಲೋೇಕಸತತ ಪಕಇಂದನ ಕಲದಲ ಡ.ಜಪಯವರಂತ ಜನನಯಕರು ಸಗುವದುವರಳ. ತಮ ನಷಠ ಹಗೋ ಸವರಜನಕ ಸೇವಗಗ ತಮನುನ ಮ ಮಅಪರಸಕೋಂಡರುವ ಜಪ ದೇಶದ ಎಲಡ ಲಕಂತರ ಜನಗಳಬದುಕಲ ಬದಲವಣ ತಂದದರ.ಹಳಳಯಲ ಹುಟಟ ಬಳದು, ಸಕರರ ಶಲಯಲ ವಧಯಭಯಸಮುಗಸದ ಅವರು ತಮ ಶೃದಧ ಹಗೋ ಪರಶ ರಮದಂದಗ ಐ.ಎ.ಎಸ ಮಪರೇಕಯಲ ಒಳಳಯ ಸಥನ ಪಡದರು. ಸವರಜನಕ ಕತ ದಲರಪರಮಣಕವಗ ಸತತ 16 ವಷರ ದುಡದ ಬಳಕ, ತಮಗದ ದ ಲ ಯಅಧಕರ ಪದವಗಳನನಲ ತಜಸ, ಕೇವಲ ಸಮಜಕ ಸೇವಗಗ ತಮ ಮಜೇವನವನುನ ಮುಡಪಗಟಟದರ.ಅವರ ನಯಕತದಲ, ಲೋೇಕಸತತ ಪಕವ ’ಜನತಯ’ ಪರವಗ ವ ಷಸತತವಗ ಹೋೇರಡ ರೈತರು ತಮ ಫಸಲಗತಕ ಬಲ ಬರುವಂತ, ಮ ಕ ತಬಡವರಗ ಉತಮ ಸಕಯರಗಳು ಹಗೋ ನಗರಭವೃದಧಮೋಲಕ ನಗರಕರು ತಮ ಹಕುಕಗಳ ಮಹತ ಪಡಯುವಂತ ಮಮಡುವಲ ಯಶಸವಯಗದ.
 4. 4. ಲೋೇಕಸತತ ಪಕ ಕಕ ನಮ ಮತ – ರಜ ದ ಅಭವೃದಧಗ ಸಹಮತ ಷ ಮ ಯ
 5. 5. ವಣಜ ಪ ರಗ ತ ಯ ಮರುಕಟಟಯ ಬಲ ಏರಳತ ಹಗೋ ಪ ಕೃತಯ ವೈಪರತಗಳಂದ ರ ಯ ರೈತರನುನ ಸಂರಕಸಲು ಸಕರರದ ಸಹಯಗದೋಂದಗ ಒಂದು ಸಮಗ ರ ವವಸಯ ವಮ ಯಜನ ನರೋಪಣ. ಯ ಷ ಪರತ 3000 ಎಕರಗ ಒಂದರಂತ ವವಸಯ ಸಂರಕಣ ಕೇಂದರ ಯ ರ ರ ಬ ಸಥಪನ. ಈ ಕೇಂದದಲ ಪ ತಯಬ ರೈತನಗ ಸವಯವ ವವಸಯ ಯ ತ ಮಡಲು ಬೇಕದ ಮಗರದಶರನ, ಉತಮ ದಜರಯ ಬೇಜ, ನೈಸಗರಕವದ ಕೇಟನಶಕಗಳು, ಮಣುಣ ಪರೇಕ ಮತುತ ಮರುಕಟಟ ಬಗಗ ಮಹತ ಕೋಡಲಗುವದು. ಕನರಟಕದ ಪ ತ ಹಳಳಗೋ ದನಕಕ 12 ಘಂಟಗಳ ಕಲ ಲಭವರುವ ರ ಯ 3-ಪೇಸ ನರಂತರ ವಧುಯತ ಸಲಭ. 10 HP ಸಮಥರವರಗನ ಯ ಯ ಪಂಪ ಸಟ ಹೋಂದರುವ ರೈತರಗ ವಧುಯತ ದರದಲ ರಯಯತ ನೇಡಲಗುವದು. ಪತ ಜಲಗ ಒಂದರಂತ ವವಸಯತನಗಳನುನ ಶೇಖರಸುವ ತಂಪ ರ ಯ ಪ ನ ಶೈತಯಗರಗಳ ಸಥಪನ. ನಗರವಸಗಳಂತ, ರೈತರಗೋ ಕೋಡ ಸುಲಭದಲ ಸಲ ಪಡಯುವ ಅವಕಶಗಳ ನಮರಣ.ಒಳಳ ಉದೋಯೇ ಗವಕಶ, ವೃತತ ಸಂಪನೋಮಲ ಗಳು, ಮತುತ ಒಂದು ಉತ ತ ಮ ವಣಜಯ
 6. 6. ವಣಜ ಪ ರಗ ತ ಯ ಥ 2 ಮತುತ 3ನೇ ವಗರದ ನಗರಗಳಗ ಸಳೇಯ ವಣಜಯ ಅಭವೃದಧಪಡಸಲು ವಶೇಷ ಯಜನಗಳು. ಯಜನ ಪರಧಕರಗಳಂದ ರೈತರ ಜಮೇನು ತರವಗೋಳಸುವದಕಕ ಕಡವಣ, ಬದಲಗ ಜಮೇನು ಅಭವೃದಧ ಸಂಸಥ ಮತುತ ರೈತರಗ ಸಮನಗ ಲಭಂಶ ಬರುವಂತಹ ಜಂಟ ಅಭವೃದಧ ಯಜನಗಳಗ ಮತ ರ ಪರಶಸಯತ ವ ಣ ಸಂತ ಉದೋಯೇಗ ಮಡುತತರುವ ಹಗೋ ಸಣ ಪರಮಣದವಯಪರಗಳಗ ಸುಲಭವಗುವಂತ ಲಭವಗಲರುವ ಬಯಂಕ ಸಲಗಳು ಯ ಬ ಯ ತ ಹೋಸ ಕಶಲಗಳನುನ ಕಲಯ ಬಯಸುವ ಪ ರತಯಬ ವಕಗ ಕೈಗರಕ ಯ ಸಂಸಥಗಳ ಸಹಯದೋಂದಗ ಆಯ ಉದೋಯೇಗಕಕ ಸಂಬಂಧಸದ ತರಬೇತ. ಉದೋಯೇಗ ಹುಡುಕಟಕಕ ಅನುಕೋಲವಗುವಂತ ಹೈಸೋಕಲ ಹಂತದಂದಲೇ ಉದೋಯೇಗ ಮಗರದಶರನ ನೇಡುವಸಮಗ ರ ಯಜನ. ಚ ಆಯ ವಗರಗಳ ಖಚುರ ವಚಕಕ ತಕಂತ, ಎಲ ಕಲಸಗಳಗ ಕನಷ ಕ ಲ ಠ ವೇತನ ನಗದ. ಕೋಲ ನಕರರನುನ ದುಡಸುಕೋಕಳುಳವದಕಕ ಕಡವಣ.ಒಳಳ ಉದೋಯೇ ಗವಕಶ, ವೃತತ ಸಂಪನೋಮಲ ಗಳು, ಮತುತ ಒಂದು ಉತ ತ ಮ ವಣಜಯ
 7. 7. ಸಮಜಕ ಪ ರಗ ತ ಪರತಯಂದು ಪೇಲಸ ಸಟೇಷನಲ ಕಡಡಯವಗ ಓವರ ನ ಮಹಳ ಪೇಲೇಸ ಅಧಕರಣಯ ನೇಮಕ. ಎಲ ಲ ಪೇಲಸ ಅಧಕರಗಳು ಖಡಡಯವಗ ಸೋಕಮವದಷ ದೋರುಗಳನುನ ಹೇಗ ನೋಂದಯಸಬೇಕು ಮತುತ ನಭಯಸಬೇಕಂದು ವಶೇಷ ತರಬೇತ. ಷ ಸರಗ ವಹನಗಳಲ ಮಹಳಯರ ಸಂರಕಣ, ಅದರ ಬಗಗ ಅರವ ಮೋಡಸುವಕ, ಆರೋೇಪಗಳಗ ಕಟುಟ ನಟಟದ ಶಕ ಹಗೋ ಶೇಘರವದ ನಯಯ ತೇಮರಣ ಹಗೋ ಇನನತರ ನಯಮಗಳನೋನಳಗೋಂಡ ಒಂದು ಸಮಗ ರ ಕಯರಕ ರಮ .. ಲ ಗರಮಗಳಲರುವ ಎಲ ಸತರೇಯರಗ ಹಗೋ ಲ ಬಲಕಯರಗ ಸಕರರ ವದಯಸಂಸಥಗಳಲ ಎಲ ಹಂತದಲೋಲ ಷ ಉಚತ ಶಕಣ. ಪರುಷ ಹಗೋ ಸತರೇಯರಗ ವೇತನದಲ ಸಮನತ. ವ ಎಲ ಕಲೇಜ ಹಗೋ ವಶವದಯಲಗಳಲ ಕನಷ ಲ ಠ 30% ರಷುಟ ಸಥನಗಳು ವದಯಥರನಯರಗ ಮೇಸಲು. ಷ ಆರೋೇಗ , ಶಕ ಣ, ಮತುತ ಸವರರಗೋ ಸಮನತ ಯ
 8. 8. ಸಮಜಕ ಪ ರಗ ತ ಸಕರರದಂದ ಗುರುತಸಲಟ ಖಸಗ ಆರೋೇಗ ಕೇಂದಗಳ ಪ ಟ ಯ ರ ಸಹಯಗದೋಂದಗಎಲವಗರದ ಬಡವರಗ ಲ ಅನುಕೋಲವಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮಗ ರ ಆರೋೇಗ ವಮ ಯ ಯಜನ. ಪರತಭನವತ ಹಗೋ ಆಥರಕವಗ ದುಬರಲರದ ಗರಮಂತರ ತ ಪಧವಧರರಗ, ಸನತಕೋತರ ಪದವ ಪಡದುಕೋಳಲು ಹಗೋ ಳ ಡಕರೇಟ ವದಯಜರನಗಗ ವಶೇಷಸಕಲರ ಷಪ ಟ ಕಯರಕ ರಮ. ಲ ಎಲ ಮಕಳಗ ಅವರ ಅಥವ ಅವರ ಪಲಕರಗ ಇಷವದ ಕ ಟ ಶಲಗ ಸೇರಲು ವಶೇಷಸಕಲರ ಷಪ ಕಯರಕ ರಮ. ಸಕರರ ಶಲಗಳಲಯೇ9ನೇ ತರಗತ ಮೇಲಟವರಗ ವಶೇಷ ಪ ಟ ತರಬೇತ ಶಬರಗಳು. ರಜದದಂತ ಪರತ ವಷರ 60,000 ಕಡಮ ವಚದ ಮನಗಳ ಯ ಯ ಚ ನಮರಣ. ಷ ಆರೋೇಗ , ಶಕ ಣ, ಮತುತ ಸವರರಗೋ ಸಮನತ ಯ
 9. 9. ಸಂಸ ೃತಕ ಪ ರಗ ತ ಕ ಕನರಟಕದ ಸಂಸೃತಕ ಹನನಲಯನುನ ಬಳಸಲು ಮತುತ ರಜದ ಕ ಯ ಧ ಇತರ ಐತಹಸಕವಗ ಪ ರಸದವದ ಪರದೇಶಗಳನುನ ಉಳಸಲು ವಶೇಷ ಆಯಗದ ರಚನ. ಸಕರರ ಶಲಗಳಲ ಕಲಯನುನ ಪರೇತಸಹಸಲು ’ಮಕಳ ಕಲ ಕ ಮತುತ ನಟಕ’ಗಳಗಂದೇ ವಶೇಷ ಆಥರಕ ಯಜನಯ ಸಥಪನ. ಕನಡೇತರರು ಸುಲಭವಗ ಕನಡ ಮತನಡಲು ನ ನ ಅನುಕೋಲವಗುವಂತ, ವಶೇಷ ಕನಡ ಭಷ ಕಲಕ ಕೇಂದರಗಳ ನ ಸಥಪನ. ಕನರಟಕ ರಜದದಂತ ಆಥರಕವಗ ಹಂದುಳದ ಯ ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಂದ ಬರುವ ಪರತಭನವತ ಕ ರೇಡಪಟುಗಳನುನ ಗುರುತಸ ಅವರನುನ ಬಂಬಲಸಲು ಕನರಟಕ ಕ ರೇಡ ಸಧರ ಪ ಆಯಗದ ನೇಮಕ. ಷ ಆರೋೇಗ , ಶಕ ಣ, ಮತುತ ಸವರರಗೋ ಸಮನತ ಯ
 10. 10. ಆಡಳತ ಪ ರಗ ತ ಯ ಕ ಯ ಲ ರಜ ಬೋಕಸದಂದ ರಜದ ಎಲ ಗರಮಂತರ ಹಗೋ ಪರಸಭ ಸಂಸಥಗಳಗ ಖಚತವದ ಹಣ ಪ ರತ ವಷರ ವಗರವಣ. ಥ ಪರತ ಗರಮದಲೋಲ ಪಂಚಯತ ಹಗೋ ಸಳೇಯ ಸಂಸಥಗಳಂದ ನಡಸಲಡುವ ಪ ಲ ನಯಯ ಬಲ ಅಂಗಡಗಳ ಸಥಪನ ಹಗೋ ಈ ಎಲ ಸವಲತುತಗಳು ಕೇವಲ ಬಡತನದ ರೇಖಗಂತ ಕಳಗರುವರಗ ಮತ ರ ತಲುಪಲು ವಡರಗಳ ವಂಗಡನ ಹಗೋ ಅವಗಳ ನಡುವನ ಪರದಶರಕತಯ ಪರಶೇಲನ. ಕನರಟಕದ ಎಲ ಲ ಇಲಖಗಳ ಮಹತ ಮತುತ ಕಗದ ಪತ ರಗಳನುನ ಸುಲಭವಗ ಸಗುವ ಹಗ ಅಂತಜರಲದಲಡಲು ಒಂದು ಸಮಗ ರ ಆನ ಲೈನ ಕಯರಕ ರಮ .. ಎಲ ಮಹತ ಮತುತ ಕಗದ ಪತ ರಗಳ ಸೇವಗಳಗ ಖಡಡಯವಗ ’ಸಕಲ’ದ ಲ ಲ ಎಲ ನಯಮಗಳನುನ ಅನಯಸಲಗುವದು. ವ ತ ಲೋೇಕಯುಕರ ಹುದ ಯವಗಲೋ ಭತರಯಗರುವಂತ ತ ನೋೇಡಕೋಳುಳವದುಮತುತ ಲೋೇಕಯುಕರಗ ಪಣರ ಪಮಣದ ರ ಅಧಕರವರುವಂತ ಕನೋನು ಜರ. ಯ ರ ಧ ಯವದೇ ಸಕರರ ಕಛೇರಗಳಲ ಮದವತರಗಳ ಪವೇಶ ನಷದ. ಎಲ ಸಕರರ ಲ ಸೇವಗಳಗಗ ಸರಕರದಂದ ನೇಮಸಲಟ ’ಸಹಯಕ ಅಧಕರಗಳು ಪ ಟ ಅಲರುತತರ. ಇಂಟನರಟ ಹಗೋ ದೋರವಣಗಳ ಮೋಲಕ FIR ಗಳ ನೋಂದಣ. ಥಸ ಳೇಯ ಆಡಳತ, ಪರದಶರಕತ, ಮತುತ ಸಮಯಧರತ ಸೇವಗಳು
 11. 11. ಆಡಳತ ಪ ರಗ ತ ಆಡಳತಕಕಗ ಯಜನ, ನಗರ ನಮರಣ ಯಜನ, ಸಮಜಕ ಯಜನಗಳು, ವಣಜ ಯಜನಗಳು ಹೇಗ ಪ ರತಯಂದಕೋಕ ಬೇರ ಬೇರ ಯ ತ ಸವಯಯತತಯನುನ ಹೋಂದರುವ ಪ ರತೇಕ ಆಯಗಗಳ ಸಥಪನ.. ಯ ನಗರಸಭಗಳಲ ವಡರ ಕಮೇಟಗಳ ಆಯಕ ನಗರಸಭ ಸದಸರ ಮೋಲಕ ಯ ನಡಯದೇ ಮತದನದ ಮೋಲಕ ನಡಯುವದು. ಲ ಎಲ ಕೋಳವ ಬವಗಳನುನ ನೋಂದಯಸಲಗುವದು ಮತುತ ನಯಮತ- ಗೋಳಸಲಗುವದು. ಕಠಣ ಪರೇಕ ಮತುತ ವಧನಗಳ ಮೋಲಕ ಕಡಮ ಆಳದಲ ನೇರು ಸಗುವಂತ ಮಡುವದು. ಡಂಪಂಗ ಸಕು – ಬಂಗಳೋರು ಮತತತರ ಪ ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ ಪರಸಭಯ ಥ ಮಟದಲ ಸಳೇಯವಗ ಕಸವನುನ ವಲೇವರ ಮಡಲು ಕನೋನನಲ ಟ ಬದಲವಣ. ಥ ಪರತ ಕರಯನುನ ಶುದಧಕರಸ ಅದನುನ ಕಪಡಕೋಂಡು ಹೋೇಗಲು ಸಳೇಯ ಸಂಘಟನಗಳಗ ಒಪಪಸಲಗುವದು. 60- ಅಡ ರಸತಯಲ ಖಡಡಯವಗ 3 ಮೇಟರ ಅಗಲದ ಪದಚರ ರಸತ ಯ ದ ನಮರಣ (ಅವಶವದರ ವಹನ ಸಂಚರ ಭಗವನುನ ಕಡಮ ಮಡಲಗುವದು)ಬಂಗಳೋರು: ಕನರಟಕದ ರಜಧನ, ಭರತದ ಉತ ತ ಮ ನಗರ
 12. 12. ವಶಶ ತ ಪ ರಗ ತ ಡ ನಮ ಸಮಸಯಗಳ ಸಂಖಯ ತುಂಬ ದೋಡದದುದ ಮ ದ ಬ ಹಗೋ ತೇರ ಜಟಲವಗದರಂದ, ಪರತಯಬ ನಗರಕನು ಸಂಪಣರ ಭಗಯಗದ ಹೋರತು ಯ ಲ ಅವಗಳನುನ ಬಗಹರಸಲು ಸಧವಲ. ನಮಮ ಆಡಳತದ ಜವಬದರಯನುನ ನವೇ ತಗದುಕೋಂಡಗ ಮತ ರ ನವ ಭರತವನುನ ವ ಡ ವಶ ದಲ ದೋಡ ದದ ಮತ ರವ ಲಲ ಉತ ತ ಮ ವದ ಪ ಜಪಭುತ ದೇಶವನುನ ರ ರ ವ ಮಡಬಹುದು. ಲೋೇಕಸತತ- ಜನರಂದ ಸಕರರ
 13. 13. ವಳಸ: ಷಲೋೇಕಸತತ ಪಕ , #1677, 17ನೇ ಮೇನ,ಜ.ಪ. ನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬಂಗಳೋರು – 560 0789343 388 188www.loksattakarnataka.org/ ಷ ಲೋೇಕಸತತ ಪಕ ಜನರಂದ ಸಕರರ

×