Ziarul Miovenii, Nr. 159

1,396 views
1,339 views

Published on

in Mioveni Town

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ziarul Miovenii, Nr. 159

  1. 1. MIOVENII “Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a autorităţilor locale” Nr. 158 4 pagini IANUARIE 2009 Publicaţie bilunară editată de PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI Tiraj: 2000 exemplare www.primariamioveni.ro Sediul redacţiei: Centrul Cultural Mioveni, Strada Tudor Muşatescu, Bl. V2B (lângă Poliţia Comunitară) ZIARUL SE DISTRIBUIE GRATUIT!!! CONTACT: Tel: 0730.444.767 / 0348.445.856 E-mail: ziarmiovenii@yahoo.com Anul 2008, Penny Market a pe care tocmai l-am încheiat oferit cadouri pentru ne-a adus multe lucruri bune în oraş. Vă doresc să aveţi parte în noul an de 8 familii nevoiaşe sănătate, împliniri şi reuşite în tot Iuliana NEDELCU ceea ce vă propuneţi. În parg de sărbători, 8 familii cu probleme sociale aflate în evi- La mulţi ani! denţa Biroului Asistenţă Socială al Primăriei oraşului Mioveni, au primit cadouri constând în alimente a căror valoare totală însumează peste 1000 lei. Primar, „Serviciul Asistenţă Socială al Primăriei Mioveni a ales câteva per- Ion GEORGESCU soane cu probleme sociale, în special persoane fără serviciu care tra- versează situaţii de criză, iar Penny Market le-a făcut aceasă bucurie. O acţiune de acest gen a avut loc şi anul trecut” a spus şeful Biroului PROGRAMUL AUDIENŢELOR LA Asistenţă Socială Nicolae Alexe. PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI În anul 2009 primarul oraşului acordă audienţe în zilele de MARŢI între orele 07.30 - 9.30 şi JOI între orele 14.00 - 16.00. Persoanele interesate se pot înscrie în audienţă personal la secretariatul Primăriei sau tele- fonic la unul din numerele: 0348.455.444, 0348.450.000 sau 0248.260.500. CONSILIUL LOCAL MIOVENI A OFERIT SUBUNITĂŢII PE POMPIERI ECHIPAMENT DE DESCARCERARE DE APROXIMATIV 25.000 EURO etaşamentul de Pompieri Mioveni a preluat în co- AFLAŢI CARE SUNT D modat de la Consiliul Local Mioveni un echipa- ment de descarcerare a cărui valoare se ridică la 30.000 de euro. Echipamentul a fost oferit în scopul CÂŞTIGĂTORII TOMBOLEI REVELIONULUI ÎN PAGINA 4 dotării, Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.) Mioveni. “Echipamentul de aproximativ 1 miliard de lei a fost cumpărat de Consiliul Local Mioveni şi oferit Subunităţii de Pompieri, aşa cum le promisesem. Din punctul meu de vedere era o Consiliul Local Mioveni, necesitate. Pentru o des- Primăria oraşului, Centrul Cultural făşurare a activităţii cât şi redacţia ziarului “Miovenii” urează tu- mai bună, Uzina Dacia le turor locuitorilor care îşi serbează ziua ono- va oferi un autoturism mastică de Sf. Ion, toate cele dorite, pace în LOGAN” a spus edilul Ion suflete, bleşug, veselie şi Georgescu. împliniri alături de cei dragi.
  2. 2. Pagina 2 - MIOVENII Consiliul Local Mioveni a stabilit noi prevederi pentru persoanele juridice din oraş Consiliul Local Mioveni întrunit în şedinţă publică pe 20.11.2008 a adoptat Hotărârea nr. 63: Art. 1 Agenţii economici (societăţi comerciale, per- soane fizice autorizate, întreprinderile individuale, în- treprinderile familiale), care desfăşoară activităţi comerciale, de producţie şi/sau prestări servicii în oraşul Mioveni, au obligaţia obţinerii acordului au- torităţilor Administraţiei Publice Locale, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Acordul de funcţionare se eliberează şi pentru com- erţul ambulant din pieţele autorizate. Art. 2 Acordul de funcţionare se solicită şi se obţine anual, până la 31 martie, pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici, sediile sociale fără activitate, nefiind supuse autorizării. Art. 3 Proprietarii spaţiilor comerciale în care agenţii modificări ale statutului. Art. 10 Contravenientul poate achita, pe loc sau în ter- economici îşi desfăşoară activitatea, au obligaţia în- Art. 7 Programul de funcţionare men de cel mult 48 de ore de la data încheierii proce- locuirii tâmplăriei vechi şi a grilajelor metalice, cu tâm- (1) Unităţile de alimentaţie publică, vor depune, odată sului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii plărie nouă (aliminiu, P.V.C, etc), până la data de 31 cu actele prevăzute la art. 6, şi solicitarea privind apro- acestuia, jumătate din minimul amenzii prevãzute în decembrie 2009. barea programului de funcţionare, precum şi acordul actul normativ, agentul constatator fãcând menţiune Art. 4 Activităţile pentru care se va elibera acordul de despre această posibilitate în procesul-verbal. asociaţiei de proprietari/locatari, pentru unităţile situ- Art. 11 Taxele pentru eliberarea acordului de funcţionare sunt cele prevăzute în Ordinul nr. ate în spaţii comune de locuit. funcţionare şi a autorizaţiei pentru activitatea de ali- 337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor (2) Programul de funcţionare se afişează la intrarea în mentaţie publică se stabilesc anual prin hotărâre de din economia naţională – CAEN. unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind consiliu privind impozitele şi taxele locale. Art. 5 Pentru unităţile de alimentaţie publică, conform obligat să asigure respectarea acestuia. Art. 12 Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8, art. 268, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Art. 8 Constituie contravenţii următoarele fapte: lit. a),c) şi d) şi aplicarea sancţiunilor se face de către Codul Fiscal, se eliberează Autorizaţie pentru des- a) Comercializarea de produse şi/sau prestări servicii organele de control ale Primăriei Mioveni, prin inspec- făşurarea activităţilor de alimentaţie publică, cu viza de către agenţii economici (societăţi comerciale, per- torii Serviciului Corp Control, iar constatarea contra- anuală, până la 31 martie, în baza H.C.L. privind im- soane fizice autorizate, întreprinderile individuale, în- venţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8, pozitele şi taxele locale. treprinderile familiale), fară a deţine acordul de lit. b), se face de către agenţii Serviciului Poliţia Co- Art. 6 Actele necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare sau autorizaţia de alimentaţie publică şi munitară. funcţionare sunt: certificat de înregistrare certificat programul de funcţionare; Art. 13 Eliberarea acordului de funcţionare şi a autor- constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerţului b)Nerespectarea de către agenţii economici (societăţi izaţiei pentru activitatea de alimentaţie publică se face pentru punctul de lucru şi activitate statutul soci- comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderile de către Compartimentul Contracte, Avize, Acorduri. etăţii actul de deţinere legală a spaţiului (propri- individuale, întreprinderile familiale), a programului de Art. 14 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu etate/ chirie) dovada achitării utilităţilor (apă, gunoi) funcţionare aprobat şi înscris în autorizaţia pentru ac- 01.01.2009; la serviciul ADP Mioveni acte identitate reprezen- tivităţi de alimentaţie publică; La aceeaşi data, Hotărârea Consiliului Local nr. tant legal dovada achitării taxei de reclamă şi pub- c) Solicitarea de către agenţii economici (societăţi 89/2001 îşi încetează aplicabilitatea. licitate autorizaţii conform legii declaraţia pe comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderile Art. 15 Secretarul oraşului Mioveni va afişa la loc pub- propria raspundere privind încadrarea pe tipuri a individuale, întreprinderile familiale), a acordului de lic prezenta hotărâre şi o va comunica: Primarului unităţilor de alimentaţie publică. Toate actele vor fi funcţionare sau a autorizaţiei pentru activitatea de al- oraşului Mioveni, Serviciului Poliţia Comunitară a prezentate în copie, numai pentru agenţii economici imentaţie publică, după termenul de 31 martie al oraşului Mioveni, Serviciului Corp Control, Comparti- nou înfiinţaţi. fiecărui an. mentului Contracte, Avize, Acorduri, pentru ducere la Agenţii economici deja înfiinţaţi, vor prezenta pentru d) Nerespectarea prevederilor art. 3. îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului - judeţul obţinerea acordului de funcţionare, dovada achitării Art. 9 Sancţiuni Argeş, pentru verificarea legalităţii. utilităţilor şi a taxei de reclamă şi publicitate, precum Se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2000 şi copii de pe actele obţinute în urma efectuării unor lei, faptele prevăzute la art. 8, lit. a) , b), c) şi d); 500 DE COPII AU COLINDAT PRIMĂRIA MIOVENI ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI 500 de copii ai şcolilor şi grădiniţelor din oraş au adus în holul Primăriei Mioveni o atmosferă de sărbătoare. Colindele acestora au răsunat în toată înstituţia preţ de câteva ore bune, la final micuţii fiind răsplătiţi cu daruri din partea Consiliului Local şi Primăriei oraşului.
  3. 3. Pagina 3 - MIOVENII La CONFERINŢA DE PRESĂ din 17 decembrie a fost prezentat BILAŢUL ANULUI 2008 PENTRU ORAŞUL MIOVENI ioveniul se mândreşte cu o isto- Primarul urbei, Ion Georgescu şi vi- M rie de peste 524 de ani fiind un ceprimarul Aurel Costache au prezentat oraş cu un specific aparte da- la conferinţa de presă de sfârşit de an bi- torită existenţei uzinei de autoturisme lanţul anului 2008. Dacia - Renault. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele Mioveni este oraşul constructorilor de puncte: bugetul pe anul 2009 cate- maşini, un oraş al tinereţii, culturii şi al drala ortodoxă investiţii probleme sportului care se dezvoltă continuu. sociale probleme de urbanism Anul 2008 a adus realizări majore Colibaşi (175.100 lei) şi crearea tot oraşul: M4, M5, M6, L6, L9, A2, în ceea ce priveşte investiţiile, unei gospodării comunale în A15, A 16, A 18, A 20, P 16, P 17, P multe obiective se află în derulare Racoviţa: puţ forat, bazin de sto- 19, T4, T6, T5, R1, R2. şi vor continua şi în 2009. care şi staţie de clorinare în val- FÂNTÂNI PUBLICE CATEDRALA oare de 703.000 lei. 400.000 lei s-au folosit pentru ORTODOXĂ ASFALTAREA crearea de fântâni publice cu apă SF. PETRU ŞI PAVEL STRAZILOR din puţuri forate, de adâncime la 2.083.000 lei a costat asfaltarea blocurile M6, H 35 (Şcoala “Liviu Lucrările la Catedrala Ortodoxă străzilor: Mânăstirii şi I.G. Ştefă- Rebreanu”), Şcoala “George Sf. Petru şi Pavel vor continua şi în nescu din Făget, Gării şi Filipescu Topârceanu” şi pe strada Valea 2009, edilii locali fiind siguri că în din Clucereasa, Bugeac, Costescu Negră în cartierul Colobaşi. 2011 lucrările se vor încheia, în momentul de faţă acestea fiind Alexandru şi Părăşti din Mioveni, LOCURI DE JOACĂ definitivate în proporţie de 85%. Argeşelu, D. Brătianu şi M. Chi- În 2008 s-au amenajat parcuri de 9.000.000 lei au fosti investiţi uţescu din Racoviţa. jocă în Mioveni la blocurile D1, T4, OBIECTIVE ÎN CURS anul acesta pentru iluminarea EXTINDEREA M6 şi în cartierul Colibaşi in- PROBLEME SOCIALE cupolelor, placarea cu marmură - vestiţie de 150.000 lei. Ajutoare încălzire lemne: 10872 DE DESFĂŞURARE 40 % din suprafaţa exterioară şi ILUMINATULUI PUBLIC RON Grădiniţă cu program prelungit acoperirea cu tablă a turlelor mici. Străzile Dealul Viilor, Pleaşa, STAŢIA DE EPURARE Ajutoare încălzire gaze: 197363 în zona A-uri şi zona Robea; Dinicu Goleşti şi Părăşti benefici- 19.000.000 lei s-au folosit pentru RON extindere Piaţa Dacia; ALTE REALIZĂRI ază acum de reţele noi de ali- modernizarea staţiei de epurare a Ajutoare sociale: 90900 RON Piaţa Dacia va avea o clădire nouă mentare cu energie electrică iar în oraşului. Trusou: 38850 RON amenajare străzi; pe două etaje a cărui construcţie Mioveni au fost înlocuite toate cor- Sprijin familial: 122284 RON Catedrala Ortodoxă; a costat bugetul în 2008 NOUL SISTEM DE Ajutoare alimentare: 5620 kg făină purile de iluminat vechi cu altele racordarea scărilor de blocuri 5.468.933 lei. Mansardarea noi, investiţia ridicându-se la ALIMENTARE CU APĂ + 1686 kg zahăr din oraş la noua reţea de apă; Căminului Creşă s-a finalizat în S-a lucrat la reactualizarea sis- 2100 pachete cu dulciuri pentru 445.000 lei. copiii din grădiniţe, colindători şi la restilizare platou luna septembrie şi a creat 150 de temului de alimentare cu apă în PARCĂRI cei cu dizabilităţi; Casă de Cultură; locuri noi pentru preşcolarii din oraş (5.502.000 lei) şi s-a început canalizare menajeră în 300 pachete cu alimente au fost oraş, investiţie de 987.000 lei. Tot Pentru a spori confortul cetăţea- branşarea scărilor de bloc la noua oferite persoanelor cu dizabilităţi, vet- cartierele Racoviţa şi Colibaşi; anul acesta s-a început lucrul la nului, edilii urbei au construit reţea de apă. Investiţia a costat erani de război, şi văduve de veterani extindere reţea iluminat public; de război. alimentarea cu apă în cartierul 3000 de locuri de parcare noi în 2.153.000 lei. ÎN 2009 BUGETUL CLUBUL oraş, de aici provin cei mai mulţi SPORTIV DACIA bani din taxe şi impozite. În situ- LOCAL VA FI CU 30% aţia de faţă nu putem decât să MAI MIC TREBUIE SĂ ÎŞI GĂSEASCĂ încercăm să ne reducem cheltu- Datorită crizei economice cu care ielile. Principalele sectoare afec- ne confruntăm şi noi, implicit Au- FINANŢATORI tomobile Dacia, bugetul anului tate vor fi cultura şi sportul. Clubul “Bugetul anului 2009 va fi cu 2009 va avea de suferit, in special Dacia va trebui să îşi găsească fi- aproximativ 30% mai mic ca în la capitolul cultură, unde sin- nanţatori pentru că ajutorul finan- gurele evenimente ce vor fi anul acesta. Suntem direct afec- taţi de criza economică pentru că ciar din partea Consiliului Local se susţinute financiar de Consiliul Local vor fi zilele oraşului şi teatrul SC Automobile Dacia este cel mai va reduce cu 50%” a spus Ion pentru copii şi sport. important agent economic din Georgescu. CATEGORIILE DE PERSOANE CARE SUNT SCUTITE DE IMPOZIT ÎN 2009 Biroul Impozite şi Taxe al Primăriei persoanele cu gradul I de invaliditate; salariul minim brut pe ţară valabil în cursul anu- CODUL FISCAL PREVEDE CĂ SCUTIREA SE Mioveni face cunoscute categoriile de persoane care beneficiază în anul persoanele cu handicap grav şi accentuat; persoanele care nu au niciun venit; lui 2009; veteranii de război; persoanele persecutate din motive politice ! ACORDĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 A LUNII URMĂTOARE CELEI ÎN CARE PERSOANA DEPUNE CEREREA ŞI DOCUMENTELE JUSTI- persoanele ale căror venituri constau în ex- FICATIVE. 2009 de scutire la plata impozitului pe clusivitate din ajutor social; de dictatura instaurată cu începere de la 6 mar- PERSOANELE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN UNA clădire şi teren pentru locuinţa de domiciliu. Potrivit reprezentanţilor persoanelor ale căror venituri constau în ex- clusivitate din indemnizaţie de şomaj; persoanelor cu venituri mai mici decât tie 1945, precum şi cele deportate în străină- tate ori constituite în prizonieri; luptătorii care au contribuit la victoria Rev- ! DIN CATEGORIILE MENŢIONATE SUNT RU- GATE SĂ DEPUNĂ CEREREA ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PÂNĂ LA DATA Primăriei aceste categorii sunt: oluţiei române din decembrie 1989; DE 31.01.2009.
  4. 4. Pagina 4 - MIOVENII Tombola “REVELION 2009” a ANALIZELE OBLIGATORII se pot face până la adus marelui câştigător un 31 ianuarie 2009 LOGAN Iuliana NEDELCU inisterul Sănătăţii Publice a lansat în 2007 “Programul În noaptea dintre ani, Consiliul Local Mioveni, Primăria oraşului, Centrul Cultural îm- preună cu sponsorul principal SC Automobile Dacia - Renault SA au organizat o tombolă pentru locuitorii oraşului, premiul cel mare fiind un autoturism marca Dacia - LOGAN. M de evaluare a stării de sănătate a populaţiei” program ce are ca scop principal crearea unei imagini asupra pa- tologiei existente în România. Programul finaţat de Minister Iată care sunt câştigătorii primei ediţii a tombolei: prevede ca cetăţenii să beneficieze gratuit de o consultaţie clin- ică şi un set de analize reprezentative care să ajute la depistarea unor eventuale boli. Românii care nu şi-au făcut încă analizele LISTA CÂŞTIGĂTORILOR obligatorii, pot merge la medicul de familie pentru a primi reco- mandarea pentru laborator. Printr-un Proiect de Hotărâre de Gu- TOMBOLEI REVELION 2009 vern, perioada de derulare a programului se prelungeşte până la 31 ianuarie 2009 precum şi perioada de decontare a serviciilor 1. AUTOTURISM LOGAN - MORARU ION BL. P7, SC. A, AP. 1 , MIOVENI în cadrul programului până la 31 martie 2009. 2. VOPSEA LAVABILĂ, ŞAMPANIE - RUSU ELENA, BL. V2B, SC. C, AP. 4, MIOVENI 3. TELEFON NOKIA 2630, BRICHETĂ METALICĂ - DRAGOMIR PETRUŢA, DAVIDEŞTI, CONŢEŞTI 4. HUSĂ AUTO SANDERO - MARIA IRINA, BL. E1, SC. 6, AP. 6, MIOVENI 5. PIESE AUTO ŞI ACCESORII, DULCIURI - MANEA LAURENŢIU, BL. P17, SC. D, AP. 18, MIOVENI 6. COMODĂ TV - DĂNILĂ SILVIU IONUŢ, BL. V1, SC. F, AP. 19, MIOVENI 7. JUCĂRIE, VIN PIETROASĂ, CONIAC UNIREA - COJOCANA DUMITREL, BL. M1, SC. B, AP. 18, MIOVENI 8. ACCESORII AUTO - STRĂULESCU ADRIANA CRISTINA, BL. T1, SC. B, AP. 9, MIOVENI 9. MAŞINĂ DE SPĂLAT - DRAGOMIR GHEORGHIŢA, BL. E1, SC. 5, AP. 9, MIOVENI 10. ŞAMPANIE , VIN PREMIAT, JUCĂRIE - TUDORA VIOREL CONSTANTIN - BL. P4, SC. A, AP. 11, MIOVENI 11. HUSĂ AUTO LOGAN - RADA CONSTANTIN PETRICĂ, BL. B3, SC. C, AP. 5, MIOVENI 12. TELEFON NOKIA, BRICHETĂ METALICĂ - FLOREA FILOFTEIA, STR. MEŞTEŞUGARILOR, MIOVENI 13. DULCIURI, JUCĂRIE - VOICAN NECULAE, BL. V2B, SC E, AP. 8, MIOVENI 14. CINĂ PENTRU 2 PERSOANE - IORDAN MIHAI, BL. E1, SC 5, AP. 3, MIOVENI 15. PIESE ŞI ACCESORII AUTO - REBEJ MARIA, TEIU - VALE, ARGEŞ 16. CASETĂ WHISKY BALLANTINES - VASILE GHEORGHE, BL. E6, SC D., AP. 9, MIOVENI 17. HUSĂ AUTO NOVA, ŞAMPANIE - MAREŞ ALINA MIHAELA - BL. P14, SC. A, AP. 5, MIOVENI 18. ACCESORII AUTO, MINIRADIO, VIN PIETROASĂ - GLIŞCĂ ION, BL. E3, SC. A, AP. 6, MIOVENI 19. VIN PREMIAT, JUCĂRIE, MINIRADIO - FULGEANU GHEORGHE, BL. E1, SC. 4, AP. 16, MIOVENI CITIŢI ÎN 20. HUSĂ AUTO UNIVERSALĂ, VIN LACRIMA LUI OVIDIU - ANTON ILIE, BL. V2B, SC. B, AP. 3, MIOVENI MIOVENII 21. MAŞINĂ DE CĂLCAT, VIN PREMIAT - VOICU ION, BL. P1, MIOVENI 22. JUCĂRIE, ŞAMPANIE, USCĂTOR DE PĂR - POPESCU AURORA DANIELA, SECTOR 3, BUCUREŞTI 23. HUSĂ AUTO UNIVERSALĂ, WHSKY - DRAGOMIR GHEORGHIŢA, BL. E1, SC. 5, AP. 9, MIOVENI supliment 24. APARAT FOTO CU FILM, JUCĂRIE - TOADER COSMIN VALENTIN, BL. I3, SB. B, AP. 6, MIOVENI 25. JUCĂRIE, APARAT FOTO CU FILM - MATEI DANIEL, CĂMIN SOCIAL, SC. A, AP. 53, MIOVENI 26. HUSĂ AUTO LOGAN, ŞAMPANIE - ANDOR ELENA, BL. I2, SC. C, AP. 14, MIOVENI 27. RADIO CU CEAS, JUCĂRIE - LIXANDRU ANAMARIA, BL. T1, SC. A, AP. 17, MIOVENI 28.PIESE ŞI ACCESORII AUTO, DULCIURI - HANCHEŞ GABRIEL, HUNEDOARA Care sunt asociaţiile 29. JUCĂRIE, ŞAMPANIE, VIN PREMIAT - IONESCU ELENA, BL. E2, SC. A, AP. 10, MIOVENI 30. PIESE AUTO ŞI ACCESORII, DULCIURI - STÎLPEANU FLORIN, BL. A7, SC. A, AP. 2, MIOVENI cu cele mai mari 31. BIROU - ENCUNĂ CONSTANTIN, SECTOR 1, BUCUREŞTI 32. PILOTĂ PAT, PIESE AUTO ŞI ACCESORII - OGREZEANU GHEORGHE, MIOVENI datorii la plata 33. ŞAMPANIE, VIN, JUCĂRIE - MĂRGESCU GABRIELA, BL. M1, SC. A, AP. 10, MIOVENI 34. CINA PENTRU 2 PERSOANE - ILIE STELA, BL. G3, SC. B, AP. 5, MIOVENI întreţinerii 35. ŞAMPANIE, VIN, PIESE AUTO - ANDREI ELENA DANIELA, STR. MORII, MIOVENI 36. PLIN BENZINĂ / MOTORINĂ - CIOBANU ELENA ROXANA, BL. P4, SC. C, AP. 2, MIOVENI !Câştigătorii sunt aşteptaţi începând cu data de 7 ianuarie 2009, la Centrul Cultural Mioveni cu sediul în str. Tudor Muşatescu, bl. V2b. parter, pentru ridicarea premiilor în baza cărţii de identitate. RUBRICA CETĂŢEANULUI TELEFOANE Primăria oraşului Mioveni: 0348.450.000; 0348.455.444 RECLAMAŢII ŞI SUGESTII Poliţia Comunitară Mioveni: (sediu): 0348.445.855; 0771.266.291; (dispecerat): 0348.455.999 SPUNE-ŢI PĂREREA la Poliţia oraşului Mioveni: 0248.261.099, ziarmiovenii@yahoo.com! 0248.261.499 sau la sediul redacţiei Str. Tudor UTILE ADP Mioveni: 0348.445.886 SC Construcţii - Reparaţii: 0248.262.198 Muşatescu, Bl. V2B, parter Centrul Cultural Mioveni: 0348.445.856.
  5. 5. MIOVENII supliment STIMAŢI LOCUITORI, ACHITAŢI-VĂ RESTANŢELE! RESTANŢELE LA ÎNTREŢINERE ÎNREGISTRATE PÂNĂ LA DATA DE În atenţia administratorilor şi preşedinţilor 30.09.2008 de asociaţii de proprietari/locatari O mare parte a locatarilor la bloc au probleme cu plata întreţinerii. În ACHITAREA DATORIILOR LA ÎNTREŢINERE ESTE O PROBLEMĂ mod normal, termenul de plată a cotelor de contribuţie - întreţinerea, este de aproximativ 20 de zile calendaristice de la afişarea la avizier. PRIORITARĂ. PE ACEASTĂ CALE FACEM UN APEL LA DVS. PEN- Dacă se întârzie plata cu mai mult de 30 de zile, se aplică penalizări. În TRU ACHITAREA RESTANŢELOR. ÎN EVENTUALITATEA NEPLĂŢII această situaţie se află foarte mulţi locuitori ai oraşului Mioveni şi im- EXISTĂ POSIBILITATEA OPRIRII FURNIZĂRII APEI POTABILE. plicit Asociaţiile de proprietari/locatari. SOLD APA SOLD GUNOI TOTAL SOLD APA SOLD GUNOI TOTAL AS.NR.32 111371.06 8686.13 120057.19 AS.NR.18 7875.10 5857.83 13732.93 AS. NR.7 66398.21 17836.88 84235.09 AS.NR.72 11506.15 2089.53 13595.68 AS. NR.31 57566.91 4114.63 61681.54 AS. NR.30 11029.81 2526.30 13556.11 AS. NR.36A 54876.98 1503.97 56380.95 AS.NR.89 13012.01 441.75 13453.76 AS. NR.56 50236.52 5900.32 56136.84 AS. NR.141 12262.46 1014.54 13277.00 AS.NR.51 52676.42 2596.73 55273.15 AS. NR.27 11663.20 653.69 12699.19 AS. NR.44 36024.52 14176.59 50201.11 AS. NR.59 11117.67 1230.13 12347.80 AS.NR.5 36014.73 9800.88 45815.61 AS. NR.100 12258.26 0.00 12258.26 AS. NR.46 41148.89 3785.88 44934.77 AS. NR.95 11892.75 0.00 11892.75 AS. NR.36 27082.31 16158.75 43241.06 AS. NR.20 10527.01 1251.34 11778.35 AS. NR.4 35603.85 4708.47 40312.32 AS. NR.17 9093.26 2511.33 11604.59 AS. NR.55 35351.13 4828.48 40179.61 AS.POIANA A8BIS 10011.84 1553.99 11565.83 AS. NR.45 36128.07 2468.11 38596.18 AS. NR.39 10898.87 637.92 11536.79 AS. NR.14 25283.72 11548.11 36831.83 AS. NR.135 6887.68 4378.20 11265.88 AS. NR.22 29763.79 6610.13 36373.92 AS. NR.133 9805.93 1207.19 11013.12 AS. NR.9 33290.66 2307.53 35598.19 AS. NR.103 8675.68 2154.22 10829.90 AS. NR.12 29851.04 3950.30 33801.34 AS. NR.67 10574.37 105.32 10679.69 AS. NR.60 31132.11 1285.24 32417.35 AS. NR.16 9497.84 943.05 10440.89 AS.NR.34 22145.80 9087.94 31233.74 AS. NR.41 10184.04 36.07 10220.11 AS. NR.38 22053.14 6442.93 28496.07 AS. NR.68 9871.58 247.61 10119.19 AS. NR.134 21891.61 6288.86 28180.47 AS. NR.148 6547.11 3035.03 9582.14 AS.NR.1 28064.14 110.29 28174.43 AS. NR.149 9404.11 114.38 9518.49 AS. NR.2 26789.06 887.46 27676.52 AS. NR.54 6271.90 3186.06 9457.96 AS. NR.35 25027.33 2077.79 27105.12 AS. NR.26 7508.30 1893.00 9401.30 AS. NR.48 25539.13 1360.66 26899.79 AS. NR.93 8065.65 603.47 8669.12 AS.NR.10 25398.86 1196.38 26595.24 AS. NR.75 6684.91 1964.59 8649.50 AS.NR.58 16780.92 8706.46 25569.23 AS. NR.80 5756.14 2846.13 8602.27 AS. NR.6 16694.64 8843.64 25538.28 AS. NR.81 7306.00 1033.05 8339.05 AS. NR.33 20623.63 4066.05 24689.68 AS. NR.65 7337.82 981.09 8318.91 AS.NR.124 19380.85 5217.36 24598.21 AS. NR.156 7423.56 558.91 7982.47 AS.NR.40 19810.75 3646.72 23457.47 AS. NR.11 5818.95 1729.15 7548.10 AS. NR.97 16000.33 6146.65 22146.98 AS. NR.117 6792.89 751.16 7544.05 AS. NR.61 15332.63 6593.23 21925.86 AS. NR.132 5413.23 1390.68 6803.91 AS. NR.79 15863.41 5358.69 21222.10 AS. H5 LOGAN 5085.66 1665.04 6750.70 AS. NR.139 12181.20 8871.46 21052.66 AS. NR.64 3884.50 2520.99 6405.49 AS. NR.25 19553.35 907.33 20460.68 AS. NR.19 5269.74 730.19 5999.93 AS. NR.71 19231.12 268.99 19500.11 AS. NR.118 5554.23 364.17 5918.40 AS.NR.119 14610.49 4492.43 19102.92 AS. NR.129-H37B 5215.92 331.60 5547.52 AS. NR.62 13754.93 5228.04 18982.9 AS.NR.77 4233.98 1313.03 5547.01 AS. NR.47 18280.85 674.00 18954.85 AS. NR.163 3595.08 1927.61 5522.69 AS. NR.3 17015.60 1311.55 18327.15 AS. NR.131 4397.23 1104.86 5502.09 AS. NR.24 14274.57 3485.07 17759.64 AS. NR.83 4323.00 1032.56 5355.56 AS. NR.66 14747.67 2994.05 17741.72 AS. NR.121 4487.74 625.08 5112.82 AS. NR.28 15715.57 1840.13 17555.70 AS. NR.29 4489.37 526.44 5015.81 AS. NR.23 15390.07 1782.64 17172.71 AS. NR.90 3093.03 1848.49 4941.52 AS.NR.87 14406.13 2698.43 17104.56 AS. NR.15 4168.40 678.40 4846.80 AS. NR.88 16291.53 508.03 16799.56 AS. NR.101 3829.98 816.26 4646.24 AS. NR.13 16268.88 455.20 16724.08 AS. NR.159 2959.12 1490.36 4449.48 AS. NR.8 13097.93 1344.43 14442.36 AS. NR.167 3811.77 587.30 4399.07 AS. NR. 172 13638.60 667.82 14306.42 AS. NR.102 4194.19 132.13 4326.32 AS.NR.21 12785.99 1270.04 14056.03 AS. NR.63 3959.04 210.57 4169.61 AS. NR.96 13034.63 899.71 13934.34 AS. NR.85 3739.48 293.29 4032.77 AS. NR.42 10462.71 3464.79 13927.50 AS.NR. 171 3156.10 736.71 3945.82
  6. 6. AS. NR.99 3449.84 460.59 3910.43 AS. H2 NOVA 1764.02 109.01 1873.03 AS. NR.144 3761.77 86.90 3848.67 AS. NR.155 1619.93 178.06 1797.99 AS. NR.70 3392.50 402.45 3794.95 AS. NR.147 1125.67 619.88 1745.55 AS. NR.114 3554.56 197.33 3751.89 AS. NR.115-L1 1353.30 229.80 1583.10 AS. NR.116 3420.76 312.88 3733.64 AS. NR.50 1263.73 269.26 1532.99 AS. NR.112 2832.08 815.86 3647.94 AS.NR.145 1009.87 509.70 1519.57 AS.NR.43 3128.00 371.77 3499.77 AS. NR.53 1461.78 46.04 1507.82 AS. NR.74 3198.02 177.73 3375.75 AS. NR.92 1422.43 0.00 1422.43 AS. NR.128 3053.57 314.29 3367.86 AS.NR.98 1037.87 188.41 1226.28 AS. NR.154 2674.72 692.63 3367.35 AS.NR.146 1001.20 36.91 1038.11 AS. NR.142 3233.47 54.66 3288.13 AS.NR.162 920.11 83.12 1003.23 AS.NR.175 V2D 2823.40 448.07 3271.47 AS. NR.78 882.75 105.58 988.33 AS. NR.157 2856.12 370.84 3226.96 AS.H3 DACIA 730.46 148.48 878.94 AS. NR.166 3050.79 120.15 3170.9 ASOC L6 SC.A 734.71 70.16 804.87 AS. NR.76 2387.67 759.24 3146.91 AS. NR.158 614.04 93.63 707.67 AS. NR.91 2526.07 599.11 3125.18 AS. NR.168 491.91 137.63 629.54 AS. NR.94 2732.96 340.35 3073.31 AS. NR.126 532.68 75.96 608.64 AS.NR.122 2656.96 122.91 2779.87 AS. P19-C 486.31 56.21 542.52 AS. NR.152 2254.17 395.09 2649.26 AS. NR.123 456.94 70.32 527.26 AS. NR.137 2356.00 280.42 2636.42 AS. NR.136 431.08 68.98 500.06 AS. NR.143 2347.01 206.67 2553.68 AS. NR.160 389.20 56.88 446.08 AS. NR.127 902.95 1607.15 2510.10 AS.NR.113 194.63 212.32 406.95 AS. NR.125 762.24 1628.20 2390.44 AS. NR.104 315.02 21.28 336.30 AS. NR.69 2109.16 267.47 2376.63 AS. NR.H1D. VIILOR 236.44 75.95 312.39 AS. NR.84 2005.01 322.50 2327.51 AS. NR.161 199.65 62.70 262.35 AS. NR.140 2057.19 189.85 2247.04 AS. NR.52 212.24 19.05 231.29 AS. NR.57 2038.71 200.92 2239.63 AS. NR.73 -49.84 -318.72 -368.56 AS. NR.169 1118.07 1059.49 2177.56 AS. H4 TEIULUI -1651.57 0.00 -1651.57 AS. NR.86 1757.04 357.04 2114.08 TOTAL 1889914.99 325843.16 1477.74 2216275.31 AS. NR.138 1925.01 129.83 2054.84 CASETA ASOCIAŢIILE CU CELE MAI TEHNICĂ MARI DATORII LA ÎNTREŢINERE ASOCIAŢIA SOLD APA SOLD GUNOI TOTAL ADMINISTRATOR redactor coordonator: ASOCIATIA NR.32 111371.06 8686.13 120057.19 CRAI GH ASOCIATIA NR.7 66398.21 17836.88 84235.09 ZANFIR CATALIN Iuliana NEDELCU ASOCIATIA NR.31 57566.91 4114.63 61681.54 TANASIE ION ASOCIATIA NR.36A 54876.98 1503.97 56380.95 CURCA ADRIAN redactori: ASOCIATIA NR.56 50236.52 5900.32 56136.84 CIOBANU VIOREL şefii de birouri din ASOCIATIA NR.51 52676.42 2596.73 55273.15 PORUMBEL NICOLETA ASOCIATIA NR.44 36024.52 14176.59 50201.11 LUCA FLORIN Primăria Mioveni ASOCIATIA NR.5 36014.73 9800.88 45815.61 DRAGASON EUGENIA membri fondatori: ASOCIATIA NR.46 41148.89 3785.88 44934.77 VOICU FLOAREA ing. Vasile COSTESCU ASOCIATIA NR.36 27082.31 16158.75 43241.06 STAN GH şi Ion Horia GLINIASTEI ASOCIATIA NR.4 35603.85 4708.47 40312.32 NEACSU C-TIN ASOCIATIA NR.55 35351.13 4828.48 40179.61 RADUCAN CLEOPATRA Sediul redacţiei: ASOCIATIA NR.45 36128.07 2468.11 38596.18 LUCA FLORIN Centrul Cultural Mioveni ASOCIATIA NR.14 25283.72 11548.11 36831.83 USTUROI GH Mioveni, Strada Tudor Muşatescu, ASOCIATIA NR.22 29763.79 6610.13 36373.92 SOARE TRIFON Bl. V2B (lângă Poliţia Comunitară) ASOCIATIA NR.9 33290.66 2307.53 35598.19 STANCIU MARIAN ASOCIATIA NR.12 29851.04 3950.30 33801.34 DRAGASON EUGENIA CONTACT: ASOCIATIA NR.60 31132.11 1285.24 32417.35 VASILE C-TIN Tel: 0730.444.767 0348.445.856 ASOCIATIA NR.34 22145.80 9087.94 31233.74 ONCIOIU ION E-mail: ziarmiovenii@yahoo.com ASOCIATIA NR.38 22053.14 6442.93 28496.07 ONCIOIU ION TOTAL 833999.86 137798.00 971797.86

×