Trafficking

1,782 views
1,664 views

Published on

Människohandel eller trafficking är en av de mest utbredda och grövsta formerna av våld mot kvinnor enligt Amnesty International. Trafficking är inte enbart ett brott mot mänskliga rättigheter generellt, utan inbegriper kränkningar såsom tortyr, misshandel, frihetsberövande, kränkningar av rätten till hälsa och rätten till rättvis behandling, upprättelse och ersättning.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trafficking

 1. 1. TRAFFICKING
 2. 2. innEHÅLLVad är trafficking? 3Människohandel och människosmuggling 4Trafficking och mänskliga rättigheter 4Folkrätten 5Människohandel och genusteori 6Trafficking av kvinnor i världen 6Förövarna i människohandeln 8Offren för människohandeln 8Offrens hälsa 9Sveriges arbete mot människohandel 9Svensk lagstiftning mot människohandel 10Temporärt uppehållstillstånd 11Noter 12 Trafficking 2
 3. 3. Vad är Trafficking? “The fact that slavery - in the form of human trafficking – still exists in the 21st century shames us all…” Executive Director Antonio Maria Costa, UNODCBegreppet trafficking är ett samlingsnamn för den globala illegala handeln med exempelvis människor,vapen, droger eller organ. I de fall där människor är handelsvaran benämns det som human traffickingeller trafficking in humans. På svenska talar man ofta om människohandel.FN antog år 2000 ett protokoll om människohandel i syfte att förebygga, bekämpa och bestraffa handelnmed människor, särskilt kvinnor och barn. Protokollet kom till då man insåg behovet av att ha engemensam och internationell definition på ett globalt problem som trafficking. Definitionen ligger idag tillgrund för det internationella arbetet mot trafficking. I protokollet definieras handeln med människor påföljande sätt:handel med människor omfattar: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personergenom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande,maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande avbetalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person isyfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitutioneller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaverijämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ.2Enligt definitionen innefattas i människohandel en serie handlingar som i de flesta fall utförs av olikapersoner. Man brukar prata om följande fem beståndsdelar:31. Rekryteringen, som bland annat kan innehålla falska jobberbjudanden, hot och kidnappning.2. Det fysiska och/eller psykologiska tvånget och/eller manipulationen knutet till ”erbjudandet”.3. Den fysiska transporten av offret. Handeln med kvinnor sker inom länder såväl som över nationsgränser.4. Utnyttjandet av det arbete kvinnan utför, ofta prostitution, som förövarnas huvudmål. Exploateringen och makten över kvinnan fortsätter i destinationslandet. Hon kan utnyttjas av förövarna eller andra samt säljas vidare. Ofta tvingas kvinnorna in i prostitution och pengarna hon tjänar tas om hand av rekryteraren/hallicken.5. Avsaknaden av kvinnans samtycke. Även om en person samtycker till att följa med sin förövare så kan handlingen ses som människohandel om samtycke erhållits genom hot, manipulation, eller utnyttjande av någons utsatta situation.4Enligt protokollet kan alltså en serie handlingar klassas som människohandel även då ett offer samtyckttill exploateringen, om något av de medel använts som anges i ovan definition. Är offret under 18 årbetraktas det som människohandel även om inga av de ovan nämnda medlen använts. Trafficking 3
 4. 4. MänniskoHandEL ocH MänniskosMuggLingDet är viktigt att man skiljer på människosmuggling och människohandel.5 Det är inte ovanligt attmänniskor som flyr sina hemländer, exempelvis på grund av förföljelse, väpnade konflikter och bristpå säkerhet, använder sig av organiserade smugglare för att ta sig till ett annat land. Mot ekonomiskersättning transporterar smugglare personer till länder där de sedan kan söka asyl.En av de stora skillnaderna mellan människohandel och människosmuggling är att flyktingar somanvänder sig av smugglare har givit sitt samtycke till att bli transporterad till en speciell destination.En annan betydande skillnad är att väl framme i destinationslandet, eller vid gränsen, lämnarmänniskosmugglarna av de människor de transporterat och uppdraget är därmed slutfört. Det somkarakteriserar handeln med kvinnor å andra sidan är att uppdraget fortsätter, eller på många sätt tar sinegentliga början, på plats i destinationslandet (eller på annan plats inom hemlandet). Kvinnorna utnyttjasoch hålls ofta fångna för att förövarna ska tjäna pengar. Kvinnors och flickors fundamentala mänskligarättigheter kränks genom att de tvingas till prostitution eller annan sexuell exploatering och ofta utsätts förgrova våldtäkter och annat psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.Det händer att människor som använt sig av smugglare för att ta sig till ett annat land hamnar i sammatyp av exploatering och underordning som en person som traffickerats men eftersom transporten tilldestinationen inte skett under tvång så karaktäriseras handlingen officiellt inte som människohandel.Viktigt att komma ihåg är dock att många av de människor som smugglas in i ett land hamnar i en väldigtsårbar situation. De är ofta utblottade eftersom de betalat stora summor pengar för transporten och detär mycket svårt att få uppehållstillstånd i destinationsländerna varvid många tvingas leva gömda utanpapper och rättigheter.Trafficking ocH MänskLiga räTTigHETEr ”Människohandel eller trafficking är en av de mest utbredda och grövsta formerna av våld mot kvinnor enligt Amnesty International. Trafficking är inte enbart ett brott mot mänskliga rättigheter generellt, utan inbegriper kränkningar såsom tortyr, misshandel, frihetsberövande, kränkningar av rätten till hälsa och rätten till rättvis behandling, upprättelse och ersättning”Ett oräkneligt antal kvinnor och flickor som faller offer för människohandeln lever redan innan i en tillvarodär deras grundläggande mänskliga rättigheter dagligen kränks. På grund av ojämnlikheten mellan mänoch kvinnor drabbas kvinnor överlag hårdare av fattigdom än män och många flickor och kvinnor leverutan de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som fastslagits i olika människorättsinstrument.6Människohandeln med kvinnor och flickor syftar oftast till att tvinga in dem i prostitution, under mer ellermindre slavliknande förhållanden. Deras rättigheter kränks av såväl förövare och kidnappare som stateroch nationella rättsystem.Trafficking är ett människorättsbrott i sig samtidigt som det inskränker på eller omöjliggör en radrättigheter såsom rätten till lika skydd från lagens sida, rätten till frihet och personlig säkerhet, rätten tillrörelsefrihet, rätten till hälsa, rätten att inte utsättas för våld, rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, rättenatt inte utsättas för tortyr eller annan grym, förnedrande eller omänsklig behandling.I händerna på människohandlarna förflyttas kvinnorna från förövare till förövare i människohandelskedjantills de nått fram till den på förhand bestämda geografiska slutstationen. En destination som för kvinnanbara är början på den gränslösa exploatering hon står inför. I de allvarligaste fallen mister kvinnor ocksåsina liv. Trafficking 4
 5. 5. foLkräTTEnMänniskohandel ses som en form av sexuellt slaveri och FN antog redan år 1949 The Conventiom for theSuppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others.Under senare år har flera internationella och regionala människorättsinstrument antagits för att bekämpamänniskohandeln samt för att skydda offrens rättigheter. Ett viktigt steg togs i november år 2000 då FNantog Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor,särskilt kvinnor och barn (det s.k. Palermoprotokollet). Protokollet kompletterar FN:s konvention motgränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) och ska tolkas tillsammans medkonventionen. Palermoprotokollet trädde i kraft år 2003. Sverige ratificerade protokollet i juli 2004.År 2005 antog Europarådet en konvention mot trafficking, The Convention on Action against Traffickingin Human Beings. Konventionen har ännu inte trätt ikraft då antalet länder som ratificerat konventionenunderstiger de tio som krävs för ikraftträdandet. I maj 2007 hade sju av Europarådets 46 medlemsstaterratificerat konventionen och ytterligare 29 medlemsstater, däribland Sverige, hade signerat.7Konventionen utgör ett viktigt steg framåt vad gäller att skydda offrens rättigheter och det är den förstakonventionen som uppställer en miniminivå för sådant skydd. Konventionen ålägger staterna att vidtaindividuella och kollektiva åtgärder för att bekämpa trafficking och ställa människohandlarna inför rätta.Vidare ska staterna som anslutit sig till konventionen vidta särskilda åtgärder för att skydda och respekteraoffrens rättigheter.Definitionen av trafficking i konventionen är vidare än den som återfinns i FN:s Palermoprotokoll,eftersom den uttryckligen inkluderar trafficking inom ett lands egna gränser. Dessutom behöverinte människohandeln nödvändigtvis involvera organiserade, brottsliga grupper. Amnesty menar attkonventionen utökar skyddet för personer som fallit offer för människohandel, bland annat genom attstaterna ska:• utforma metoder för att identifiera offer för människohandel och att de som ska genomföra arbetet är särskilt utbildade och kvalificerade för uppgiften• säkerställa att personer som rimligen kan antas vara utsatta för människohandel, inte ofrivilligt återsänds innan deras identitet fastställts och de har erbjudits stöd och skydd.• tillhandahålla stöd och skydd till alla personer som rimligen kan antas ha blivit utsatta för trafficking. En minsta nivå för sådant stöd och skydd omfattar säkert och skyddat boende, psykologiskt stöd och akut medicinsk vård, hjälp med översättning och tolkning, information om vilka rättigheter de har inklusive kompensation. Sådant stöd får inte villkoras och göras avhängigt av deras vilja att vittna mot sina förövare under en rättsprocess.• möjliggöra att personer kan stanna kvar i landet under en period som inte understiger 30 dagar i syfte att ge offren tid till återhämtning samt slippa påverkan från människohandlarna och därmed kunna fatta välgrundade beslut om sin framtid. I vissa fall, när deras personliga situation kräver att de kan stanna kvar i landet och/eller i syfte att möjliggöra offrets medverkan i en förundersökning eller rättsprocess ska de ges uppehållstillstånd som är möjliga att förnya.• säkerställa att återsändandet av en person som utsatts för människohandel utförs med erfoderlig hänsyn till hennes eller hans rättigheter, värdighet och säkerhet• säkerställa att personer som utsatts för människohandel har tillgång till upprättelse och kompensation för de människorättskränkningar de utsatts för.Konventionen stadgar också etablerandet av ett oberoende expertorgan som ska övervaka tillämpningenav konventionen i de stater som anslutit sig. Även länder utanför Europa, kan tillträda konventionen.8 Trafficking 5
 6. 6. MänniskoHandEL ocH gEnusTEoriÄven om pojkar och män kan falla offer för människohandel så är kvinnor eller unga flickor den absolutstörsta delen av offren.Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är alla människor födda fria och likai värde och rättigheter. Dessa ord till trots utsätts många människor och grupper av människor förorättvis behandling då de anses vara mindre värda. Kvinnor är en sådan grupp. Könsrelaterat våld ochkönsdiskriminering är ständiga inslag i vardagen för många kvinnor och de lever jämfört med män somgrupp i en mycket mer begränsad och utsatt tillvaro.Man brukar tala om att det råder en könsmaktordning i samhället, vilken alltså innebär en ojämlikmaktordning som baseras på kön. Att män som grupp har mer makt än kvinnor gör sig påmint ochgenomsyrar samhällets alla delar. Våld mot kvinnor är en manifestation av historiskt ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor, vilket har lett till att kvinnor domineras och diskrimineras av män (…) våld mot kvinnor är en av de mest fundamentala mekanismer genom vilka kvinnor tvingas till en underordnad ställning i förhållande till männen. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnorHandeln med människor för sexuella ändamål är en könsbaserad företeelse som på många sätt speglarde ojämlika maktrelationerna mellan män och kvinnor som fortfarande genomsyrar alla samhällen, ocksådet svenska.I FNs traffickingprotokoll tar man upp efterfrågan som en viktig grund till människohandel och i Sverigefokuserar man mycket på denna fråga.Trafficking aV kVinnor i VärLdEnHandeln med kvinnor är ett omfattande globalt problem som pågår i stort sett hela världen. Det äromöjligt att få fram korrekta uppgifter på hur många personer som årligen faller offer för människo-handeln. Eftersom verksamheten pågår i det fördolda och tyvärr sällan uppdagas är mörkertalet enormtstort och det finns det ingen tillförlitlig statistik över hur många som verkligen drabbas, globalt sett.Kvinnoforum uppskattade år 2003 att mellan 700 000 och 2 miljoner kvinnor utsätts för människohandelöver nationsgränser årligen. Denna siffra inkluderar inte handeln med kvinnor inom nationsgränser.9 FNuppskattar att upp till fyra miljoner kvinnor och barn årligen utsätts för människohandel.10Vad gäller Sverige så avstår man numera från polisens sida att försöka uppskatta hur många kvinnor somtraffickeras till landet.11Det finns ingenting som pekar på att handeln med kvinnor stannat av eller minskat, snarare tvärtom.Handeln med människor och framförallt kvinnor och flickor har visat sig vara en lönsam industri. Tillskillnad från handeln med exempelvis vapen och droger kan människor säljas vidare otaliga gånger ochriskerna för att åka fast anses vara mindre. Den organiserade brottslighet som människohandeln utgör,omsätter årligen flera miljarder US-dollar; av dessa belopp erhåller de utnyttjade kvinnorna näst intillingenting.United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, har i en rapport bland annat listat de vanligasteursprungsländerna, det vill säga de länder där kvinnor (och män) oftast kommer från.12De vanligaste länderna är utan inbördes rangordning: Albanien, Bulgarien, Kina, Litauen, Nigeria,Moldavien, Rumänien, Ryssland, Thailand, Ukraina, Vitryssland. På samma sätt anges de vanligastemottagarländerna, vilka uppges vara: Belgien, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, Japan, Nederländerna,Thailand, Turkiet och USA. Trafficking 6
 7. 7. I svenska utrikesdepartementets strategi för bekämpning av människohandel genomutvecklingssamarbete, Fattigdom och människohandel beskrivs hur människohandeln ser ut i olika delarav världen.13EuRopALänder i Öst- och Centraleuropa är ofta transit- eller ursprungsländer. Offren säljs i Västeuropa men ocksåi USA, Sydostasien och Japan och oftast handlar det om sexuell exploatering; andelen personer som säljssom arbetskraft rapporteras vara liten. Västeuropa är ett stort destinationsområde och förutom kvinnorfrån Öst- och Centraleuropa så transporteras också kvinnor från alla andra stora ursprungsområden tillEuropa. Den största gruppen som rapporterats är kvinnor men även minderåriga flickor faller offer förhandeln.AsIENMånga länder i Asien är ursprungsländer men flera asiatiska länder är också mottagarländer, däriblandJapan, Israel, Turkiet och Thailand. Det handlar oftast om människohandel för sexuella ändamål men 20procent av offren beräknas exploateras som arbetskraft. Det är ungefär lika många kvinnor som barn somrapporterats i handeln men inte så många män. Ofta säljs offren inom Asien men många transporterasockså till Västeuropa och Nordamerika.AFRIKAVästafrika är det område i Afrika som det rapporteras flest fall av människohandel ifrån. Det förekommerdock också i andra delar av kontinenten. Tendenser visar på att det oftare är minderåriga flickor somfaller offer för handeln, men kvinnor är också en stor grupp. Det handlar oftast om handel för sexuellaändamål men även tvångsarbete. De flesta mottagarländerna ligger i Afrika eller i Västeuropa. När länder iAfrika är mottagarland så kommer offren mycket sällan från ett land utanför Afrika.LATINAmERIKA oCh KARIbIENDetta område är till största del ett ursprungsområde. Den största gruppen offer är kvinnor men ca entredjedel är minderåriga både flickor och pojkar. Det handlar också oftast om sexuell exploatering men ca30 procent av fallen utgörs av arbetskraftsexploatering.NoRdAmERIKANordamerika är en mottagarregion och det är flest kvinnor och barn som säljs hit. Den största gruppenoffer kommer från Latinamerika och Karibien men det kommer även offer från Asien, Afrika och Öst-europa. Trafficking 7
 8. 8. föröVarna i MänniskoHandELnMänniskohandlare kan vara både män och kvinnor i alla åldrar. De kan ha sitt ursprung idestinationslandet, ursprungslandet eller något helt annat land. Ofta handlar det om kriminella grupperoch nätverk där olika personer har olika uppgifter i människohandelskedjan.I Sverige har de brottsliga nätverk som uppdagats i utredningar ofta varit ganska små. Det varierar dockfrån fall till fall. Ibland handlar det om grupper med länkar till maffiarörelser och ibland handlar detexempelvis om ett par som försörjer sig på offrens prostitution.14Enligt UNODCs rapport sker ofta den första kontakten mellan människohandlarna och offren i informellanätverk.15 Det kan exempelvis röra sig om personer som kvinnorna känner, så som familjemedlemmar,grannar och vänner, som erbjuder kvinnorna jobb utomlands. En mellanhand förser sedan kvinnornaoch flickorna med resedokument och biljetter och det är nu som en skuldrelation kan skapas mellanförövarna och offren. I destinationslandet väntar en annan person (eller flera) som har hand omförsäljningen av kvinnorna. Bland hallickarna återfinns inte sällan personer som tidigare själva varit offer.I Sverige har man uppmärksammat att antalet kvinnliga förövare har ökat. Det finns tecken som visar attman ger kvinnor ansvar för offren då det ses som mer sannolikt att offren får förtroende för en annan (ochofta äldre) kvinna. Spaning tyder på att de kvinnliga förövarna i sin tur lyder under andra personer, oftamän, som inte finns i Sverige.16Den svenska polisen menar vidare att det blivit svårare och svårare att knyta människohandlarna tillkvinnorna eftersom de sällan är på samma plats. Affärerna sköts i allt större utsträckning via Internet.17Man har sett exempel på fall där förövarna befinner sig i ett annat land än kvinnorna och därifrånkontrollerar prostitutionen. Detta i syfte att få det att se ut som om kvinnorna prostituerar sig själva, vilketinte är ett brott i Sverige.offrEn för MänniskoHandELnInternationellt sett är den största gruppen som hittills fallit offer för människohandeln minderårigaflickor. Europeisk statistik visar däremot att det generellt är fler vuxna kvinnor än barn som faller offerför människohandeln i Europa. Enligt den svenska polisen så har flertalet av de offer som förekommiti förundersökningar i Sverige under 2005 varit under 18 år.18 Det har hittills inte förekommit någraförpubertala brottsoffer i förundersökningar om människohandelsbrott i Sverige.Människohandlare använder sig av flertalet olika metoder för att välja ut och lura med sig sina offer. Oftaväljs kvinnorna ut slumpvis men flertalet organisationer menar att många offer tenderar att ha liknandebakgrund och att de är värvade på förutbestämda sätt.19 Det är ofta unga ogifta kvinnor utan utbildningoch pengar som råkar illa ut. I en studie om människohandel från Rumänien till Tyskland visade det sigexempelvis att offren ofta kom från familjer med svåra ekonomiska problem och många hade tidigareerfarenhet av övergrepp så som våldtäkt, incest eller misshandel. Kvinnorna hade oftast heller inte någonsom helst aning om den risk de tog när de åkte utomlands.20Även om kvinnor blir kidnappade, tvingade eller lurade att följa med människohandlarna så är det ocksåmånga som åker ”frivilligt” eller låter sig övertalas/övertygas eftersom de tror att arbete i exempelvisVästeuropa kommer att hjälpa dem bort från fattigdom och/eller övergrepp hemma.21 Många flickoroch kvinnor som råkar i händerna på människohandlare när ofta en dröm om livet och möjligheternai väst vilket gör det lättare att lura med sig dem. Det är dessutom ofta en ”bekant” till kvinnan ellerhennes familj som tar den första kontakten med kvinnan vilket underlättar själva rekryteringen ochmanipuleringen.22Offren för människohandel befinner sig på många sätt i en extremt utsatt situation där de inte har någrarättigheter. Lyckas de fly hamnar de likväl i en rättslös situation som irreguljära immigranter.23 I Sverigekan kvinnorna idag få temporärt uppehållstillstånd för att vittna mot gärningsmännen men efter detta såskickas de tillbaka till sitt hemland.24 Trafficking 8
 9. 9. offrEns HäLsaHandeln med kvinnor innefattar ofta en systematisk nedbrytning av offren, fysisk såväl som psykisk. Hotoch våld används rutinmässigt för att underminera offren och kvinnor vittnar i efterhand om svält, våldoch droger som används mot dem för att skrämma dem till lydnad. I händerna på människohandlarna ärkvinnorna ofta bevakade dygnet runt, deras papper är beslagtagna, de är skyldiga sina förövare pengaroch det kan förekomma hot mot familj och vänner i hemlandet. Situationen är ofta sådan att kvinnornainte klarar att fly även om de får chansen.25Kvinnor som undkommer sina förövare är ofta mentalt och fysiskt nedbrutna. De riskerar att få dras medlivslånga trauman och depressioner till följd av det våld och den extrema stress de utsatts för, ofta underlånga perioder. Hot från förövarna kan förekomma även efter att kvinnorna undkommit. Många offer leverockså med känslor av skuld och skam över de sexuella övergrepp de utsatts för.Kvinnorna riskerar självfallet även att få veneriska sjukdomar och HIV/AIDS eftersom hallickar tvingardem till oskyddat sex med de sexköpare som begär det. Oskyddat sex kostar ofta mer och ger på så sätthallickarna en högre vinst. Då kvinnorna ofta är övervakade på samma gång som de är i landet utanpapper och tillstånd och dessutom rädda och undertryckta är chanserna för att de ska få tillgång tillsjukvård och behandling i det närmaste obefintliga. I en studie om trafficking i Kosovo framkommer attendast 10% av offren hade tillgång till regelbunden hälsovård.26Den svenska polisen menar att offer för människohandel tenderar att skilja sig från andra typer avbrottsoffer i den mening att de ofta har ett bristande förtroende för myndighetspersoner som poliser,utredare och sjukvårdspersonal vilket kan leda till att de drar sig från att söka hjälp.27Den extremt utsatta situation som offren för människohandel ofta befinner sig i ställer särskilda krav påhälso- och sjukvårdspersonalen vad gäller de yrkesetiska skyldigheterna vad gäller individens mänskligarättigheter, och personalen måste hela tiden ha kvinnornas säkerhet för ögonen.28Att som kvinna varit utsatt för människohandel kan även få sociala konsekvenser i hemlandet, för deoffer som lyckas ta sig tillbaka dit. Samhällens syn på kvinnlig sexualitet skapar inte sällan en situationdär man skyller det som hänt på kvinnan och det kan vara svårt att bli accepterad av sin familj ellersin omgivning. Många kvinnor känner sig utelämnade och stigmatiserade och risken är stor att de återhamnar i händerna på hallickar och människohandlare.sVErigEs arbETE MoT MänniskoHandELDet svenska politiska ställningstagandet och arbetet mot människohandeln fokuserar i mycket påorsakerna till människohandeln samt poängterar vikten av åtgärder för att motverkar efterfrågan imottagarlandet.29 I arbetet för att motverka handeln med kvinnor framhålls därför vikten av att bekämpaäven prostitution eftersom man ser prostitution och människohandel som två sidor av samma mynt.Man menar att en av de viktigaste orsakerna till att människohandel kan fortgå är att det finns lokalaprostitutionsmarknader i destinationsländerna.30Sedan 1999 finns i Sverige Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408) vilken kriminaliserarköpet av sexuella tjänster utan att kriminalisera de prostituerade. I regeringens proposition Kvinnofrid,framhölls att införandet av en särskild lag som förbjuder köp av sexuella tjänster även kan bidra till attförebygga människohandelns etablering och utbredning i Sverige.31 På grund av kopplingen mellan justprostitution och människohandel är sexköpslagen central i det nationella arbetet mot människohandeln.En annan viktig orsak till människohandeln som lyfts fram i det svenska arbetet mot trafficking är socialaoch ekonomiska faktorer i kvinnornas hemländer. Utgångspunkten är att människohandeln är ettsymptom på absolut och relativ fattigdom samt bristande jämställdhet mellan män och kvinnor.32 I mångaländer saknar människor rättsligt skydd och ekonomiska möjligheter och här skapas en grogrund förmänniskohandlare. Trafficking 9
 10. 10. sVEnsk LagsTifTning MoT MänniskoHandELDen svenska lagen innefattar hela den kedja av brott som karaktäriserar människohandeln, och byggerpå definitionen av människohandel i FNs människohandelsprotokoll.I svensk lagstiftning ser man människohandeln som en process och inte en enskild förseelse. Man kallardet för människohandelskedjan. Den 1 juli 2002 trädde en lag som kriminaliserar människohandel försexuella ändamål i kraft. Lagen utvidgades den 1 juli 2004 till att även gälla människohandel som sominte är gränsöverskridande samt människohandel som syftar till andra former av utnyttjande, exempelvistvångsarbete eller organhandel. Brottet benämns numera männsikohandel.Människohandelslagstiftningen har kritiserats för att vara svår att tillämpa och för att så få förövare döms.Brotten har i de flesta fall rubricerats som koppleri, vilket är ett brott med en lägre straffskala och därbrottet anses begås mot staten och inte mot den enskilda individen.I december 2005 tillsattes en särskild utredare för att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet vadgäller människohandel. Utredningen överlämnade sitt betänkande, Människohandel och barnäktenskap- ett förstärkt straffrättsligt skydd till regeringen i april 2008.33 Regeringens proposition, Förstärktstraffrättsligt skydd mot människohandel antogs av riksdagen i maj 2010 och lagen trädde i kraft den 1juli 2010.34Den nya lagen om människohandel innebär att straffansvar för människohandel gäller för den somgenom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådantotillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han ellerhon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annanverksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.Tidigare krävdes att det fanns ett samband mellan det att man tagit kontroll över en annan person ochatt man använt otillbörliga medel. Åklagaren var alltså tvungen att bevisa att offret inte samtyckt till resanutan att på ett eller annat sätt manipulerats för att en handling skulle rubriceras som människohandel.Detta beviskrav hade ifrågasatts eftersom det har visat sig svårt att bevisa. 2010 års lagändring innebaratt kravet på att gärningsmannen genom handelsåtgärden ska ta kontroll över offret – det så kalladekontrollrekvisitet – togs bort.Vidare togs kravet bort på dubbel straffbarhet för att svensk domstol ska kunna döma övermänniskohandel som begåtts utomlands.Straffet för människohandel i Sverige är fängelse i lägst två och högst tio år.EuRopARådETs KoNvENTIoNÅr 2010 ratificerade Sverige även Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.Syftet med konventionen är att bekämpa människohandel, att konstruera ett fullständigt regelverk närdet gäller skydd och hjälp till offer för människohandel, att garantera effektiva brottsutredningar ochåtal samt att främja internationellt samarbete.För att säkerställa ett effektivt genomförande finns enövervakningsmekanism (GRETA) kopplad till konventionen.Få FöRövARE dömsI de fall där domstolar under år 2005 meddelat fällande domar för människohandel har det handlatom offer som är under 18 år eftersom man där inte behöver bevisa att gärningsmannen använt sig avotillbörliga medel.35 I övriga fall har personer i vissa fall kunnat dömas till koppleri/grovt koppleri.Under 2005 dömdes sju personer för människohandel, tio för grovt koppleri, nio för koppleri och sex förmedhjälp till koppleri som kan härledas till människohandel.36 Trafficking 10
 11. 11. TEMporärT uppEHÅLLsTiLLsTÅndKvinnor som traffickerats till Sverige för sexuella ändamål har sällan tillstånd att vistas i landet. I regelutvisas/avisas också en person som vistas i Sverige utan tillstånd men eftersom det krävs att offren imänniskohandeln vittnar emot förövarna för att man skall kunna bevisa att brott begåtts så införde mani oktober 2004 en möjlighet för vittnen och målsägande att få temporärt uppehållstillstånd under den tidsom förundersökning och rättegång pågår.40Det temporära uppehållstillståndet har uppkommit för att öka chanserna att utreda människohandelsbrottsamt döma förövare och tillståndet erbjuds offren förutsatt att de ställer upp och vittnar mot dem sombegått brotten. Det tidsbegränsade uppehållstillståndet är alltså inte upprättat för att skydda offren i sig.Under tiden kvinnorna stannar i Sverige får de dock tillgång till sjukvård och ekonomiskt bistånd. Detfinns ingen bestämd tidsperiod för hur länge man kan få ett temporärt uppehållstillstånd då detta berorpå omständigheterna i rättsfallen.41Den utredning som nämnts ovan har i ett tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utreda om man behöverkomplettera utlänningslagens bestämmelser om uppehållstillstånd i relation till offer för människohandelUtredningen syftar till att klargöra om dagens bestämmelser räcker för att tillgodose det skyddsbehov somkan föreligga i fall där offer för människohandel aktivt har medverkat i rättsprocessen som vittne ellersom målsägande.42 I och med detta tilläggsdirektiv så har man också förlängt utredningsperioden till den30 april 2008. Trafficking 11
 12. 12. noTErvAd äR TRAFFICKING?1) Executive Director Antonio Maria Costa, UNODC, http://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf2) FN:s Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnoroch barn.Se: http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/20/63/f9455932.pdfFör originaltext se: http:// www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html3) Punkterna kommer ifrån International Organisation for Migration (IOM), 2007-02-20: http://www.iom.int/jahia/page676.html4) Samtyckesklausulen är mer utförligt beskriven under i stycket om svensk lagstiftning.mäNNIsKohANdEL oCh mäNNIsKosmuGGLING5) På UNODCs hemsida kan man läsa mer om skillnaden mellan människosmuggling och människohandel http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_victim_consents.html#howDetta diskuteras även av IOM: http://www.iom.int/jahia/page676.htmlTRAFFICKING, mäNsKLIGA RäTTIGhETER oCh FoLKRäTTEN6) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter;Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter; Konventionen om avskaffande av all slagsdiskriminering av kvinnor; Konventionen om barnets rättigheter.FoLKRäTTEN7) Amnesty International: Greece: Uphold the rights of women and girls trafficked for sexual exploitation, AI Index:EUR 25/002/2007.http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR250022007?open&of=ENG-GRC8) Amnesty International and Anti-Slavery International call on European States to Ratify the Council of EuropeConvention against Trafficking, AI Index: IOR 30/012/2005.http://web.amnesty.org/library/index/engior300122005TRAFFICKING Av KvINNoR I väRLdEN9) Kvinnoforum: A Resource Book for Working against Trafficking in Women and Girls, 2002, 3ed: http://www.kvinnoforum.se/Documents/Literature/Pdf/resurs2002x.pdf10) Näringsdepartementet: Prostitution och människohandel, Faktablad nr 5028, 2005: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/28/78/e61d5677.pdf11) Rikskriminalpolisen: Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, rapport 2006:4 http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Lagesrapport__8_rkp.pdf12) UNODC: Trafficking in Persons: Global Patterns, 2006: http://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdfÖversiktskartan är från sidan 17 i rapporten.13) Utrikesdepartementet: Fattigdom och människohandel – En strategi för bekämpning av människohandel genomSveriges internationella utvecklingsarbete, 2003, sid 10-1.http://www.ud.se/content/1/c6/04/10/64/866374fa.pdfFörövarna i människohandeln14) Rikskriminalpolisen: Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, rapport 2006:4, sid 20: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Lagesrapport__8_rkp.pdf15) UNODC: Trafficking in Persons: Global Patterns, 2006, sid 74: http://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf16) Rikskriminalpolisen: Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, rapport 2006:4, sid 24: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Lagesrapport__8_rkp.pdf17) Ibid Trafficking 12
 13. 13. oFFREN FöR mäNNIsKohANdELN18) Rikskriminalpolisen: Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, rapport 2006:4, sid 19: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Lagesrapport__8_rkp.pdf19) Se bland annat UNODC: Trafficking in Persons: Global Patterns, 2006, och IOM: Who is next victim? Vulnerabilityof young Romanian women to trafficking in human beings, 2003.20) UNODC: Trafficking in Persons: Global Patterns, 2006, sid 78: http://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf21) Amnesty International: “So does it mean that we have the rights?” Protecting the human rights of women and girlstrafficked for forced prostitution in Kosovo.AI Index: EUR 70/010/2004,http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR70010200422) Utrikesdepartementet: Fattigdom och människohandel – En strategi för bekämpning av människohandel genomSveriges internationella utvecklingsarbete, 2003, sid 9: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/10/64/866374fa.pdf23) Amnesty International: Greece: Uphold the rights of women and girls trafficked for sexual exploitation,AI Index: EUR 25/002/2007.http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR250022007?open&of=ENG-GRC24) Rikskriminalpolisen: Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, rapport 2006:4, sid 10: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Lagesrapport__8_rkp.pdfoFFRENs häLsA25) UNODC: Trafficking in Persons: Global Patterns, 2006, sid 66: http://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf26) Amnesty International: Women, violence and health. AI Index: ACT 77/001/2005http://web.amnesty.org/library/index/engact77001200527) Rikskriminalpolisen: Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, rapport 2006:4, sid 15: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Lagesrapport__8_rkp.pdf28) Amnesty International: Women, violence and health. AI Index: ACT 77/001/2005http://web.amnesty.org/library/index/engact770012005svERIGEs ARbETE moT mäNNIsKohANdEL29) Näringsdepartementet: Prostitution och människohandel, Faktablad nr 5028, 2005: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/28/78/e61d5677.pdf30) Ibid31) Regeringens ställningstagande i frågan återges i Prop 1997/98:55: Kvinnofrid: http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/66/5406e038.pdf32) Sveriges regerings uppfattning om hur man i biståndsarbete kan motverka människohandel beskrivs i skriften:Utrikesdepartementet: Fattigdom och människohandel – En strategi för bekämpning av människohandel genomSveriges internationella utvecklingsarbete, 2003.http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/66/5406e038.pdfsvENsK LAGsTIFTNING moT mäNNIsKohANdEL33) Människohandel och barnäktenskap - ett förstäkt straffrättsligt skydd. Betänkande av utredningen ommänniskohandel mm. SOU 2008:41.http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/10351734) Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel. Prop 2009/10:152http://www.sweden.gov.se/sb/d/12165/a/14241935) Rikskriminalpolisen: Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, rapport 2006:4, sid 8: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Lagesrapport__8_rkp.pdf36) Ibid Trafficking 13

×