Your SlideShare is downloading. ×
Feitenboekje 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Feitenboekje 2011

7,185
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,185
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. FeitenboekjeLijst van feiten betreffende misdrijven,overtredingen en MuldergedragingenDatum inwerkingtreding: 1 januari 2011 I
 • 2. Eventuele op- en aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u, bijvoorkeur per e-mail, ter kennis brengen van:Landelijk Parket, team Verkeert.a.v. de secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven (CFT)Postbus 153769 ZG SoesterbergE-mail : cft@om.nlTel. : 0346 – 33 33 10 (niet voor bestellingen of vragen hierover; zie achterzijde Feitenboekje)fax : 0346 – 33 33 20 II
 • 3. 1. InleidingDit is de zestiende uitgave van het Feitenboekje, lijst van feiten betreffendemisdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. Deze uitgave geldt vanaf1 januari 2011. Om de drukkosten terug te dringen, is de lay-out aangepast.Dit betekent dat de toelichting voortaan onder de feitcodetekst (cursief)is opgenomen. Voorts vindt u in de toekomst de borden slechts nog op de(binnenkant van de) omslag. Zo ook het overzicht feitcodes overtreding art.8 wvw 1994. Zoals gebruikelijk is ook in dit Feitenboekje ten opzichte vanhet vorige Feitenboekje een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht:feitcodes zijn vervallen, samen- of toegevoegd, van bestaande feitcodes is detekst waar nodig aangepast en voorts hebben enkele feitcodes een anderemodaliteit (m, p of *) gekregen. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd.1De belangrijkste wijzigingen worden hieronder op hoofdlijnen beschreven.Als u een uitgebreid overzicht van de wijzigingen wenst in te zien, kuntu de Staatsbladen waarin de bijlage van de Wet administratiefrechtelijkehandhaving verkeersvoorschriften, de bijlage van het Transactiebesluit 1994en het Besluit OM-afdoening zijn gepubliceerd, raadplegen.Op Politiekennisnet (PKN) wordt een overzicht van gewijzigde feitcodesgeplaatst. Via deze informatiebron kunt u nagaan in hoeverre uwFeitenboekje nog actueel is. Het overzicht op PKN wordt periodiek aangepastindien zich op de feitcodes betrekking hebbende wijzigingen voordoen.Daarnaast zullen attenderingen op de verschenen wijzigingsoverzichtenworden toegezonden aan de functioneel beheerders van deTransactiemodule.1 De indexering bedraagt 15%. Dit betekent overigens niet dat alle tarieven zijn gewijzigd. Dit is afhankelijk van de afrondingssystematiek die wordt gehanteerd. III
 • 4. 2. SpecifiekAfdeling A. Verkeer te landCategorie-indeling ABij de categorie-indeling A (Besluit en Regeling voertuigen is bij categorie14 na ‘aanhangwagens’ de term ‘en verwisselbare getrokken machines’ingevoegd.Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)Een aantal snelheidsfeiten zoals de feitcodes VD en VE 027 t/m 029 zijndoor de indexering van de tarieven (tarief nu hoger dan € 340) uit de bijlageMulder verwijderd en deze feitcodes zijn nu als OM-feit opgenomen.Voor het in het RVV 1990 opgenomen verbod op het doorsnijden van eenrouwstoet is de feitcode R 342 opgenomen.Vanwege de aanpassing van artikel 76 RVV (overschrijden doorgetrokkenstreep) zijn de feitcodes R 616 a/b en R 617 vervallen. De nieuwe feitcode R617a is hiervoor in de plaats gekomen.Regeling (en besluit) voertuigen (RV)Bij de feitcodeserie N 110 zijn de categorieën 2, 3, 3a en 5 toegevoegd,omdat er in de Regeling voertuigen voor deze categorieën een maximumgeluidsniveau is opgenomen. Voorts is de tabel met maximum toegestanewaarden (meting geluidsniveau) uitgebreid ten behoeve van personen-/bedrijfsauto, bus en driewielig motorrijtuig.De feitcodeserie P 211 is toegevoegd vanwege het in de Regeling voertuigenopgenomen begrip ‘verwisselbaar uitrustingsstuk’. In de Regeling voertuigenis een bepaling opgenomen dat de op het zogenaamde ‘thuiskomertje’aangegeven maximumsnelheid niet overschreden mag worden. Voor deze IV
 • 5. overtreding is de feitcode P 320 opgenomen.Afdeling C. MilieuIn deze afdeling is het tarief van feitcode H 664 (vissen met levend aas)verhoogd. Feitcode H 096 is tekstueel aangepast. Feitcodes H 096 en H 025hadden dezelfde elementen in zich, maar H 025 is gebaseerd op de Wetmilieubeheer en H 096 op de afvalstoffenverordening. Om een duidelijkeronderscheid te maken, zijn de elementen van H 025 (brengen/storten) uitH 096 gehaald en is het kopje waar H 096 onder staat aangepast (beperkttot zwerfafval). Feitcode H 098a is vervangen door H 098 en ziet toe opde bepalingen uit artikel 6.2 van de Waterwet. Voorts is feitcode H 102verwijderd. Zodra sprake is van bodemverontreiniging mag de overtredingniet feitgecodeerd worden afgedaan en moet een proces-verbaal wordenopgemaakt. Als het gaat om kleinere hoeveelheden kan worden uitgewekennaar H 025 of H 096. (Overigens is feitcode H 100 wel behouden, hoeweldeze feitcode ook kan worden gebruikt in de situatie waarin sprake is vanbodemverontreiniging. Het betreft hier echter specifiek handelingen m.b.t.een voertuig.)Feitcodes H 098 b en c zijn verwijderd. Deze zaken worden voortaanafgedaan via een proces-verbaal. Tenslotte zijn in deze afdeling enkelefeitcodes verplaatst of is een nieuw kopje ingevoegd, om zo de lees- envindbaarheid van de feitcodes te vergroten. V
 • 6. ToelichtingA. Categorie-indelingPer afdeling of wet wordt aangegeven op welke categorie het feit betrekkingkan hebben.B. Soort feitIn dit feitenboekje zijn verschillende soorten feiten opgenomen. Deze feitenkunnen in drie groepen worden onderverdeeld, te weten:1 – Mulderfeiten (gedragingen)Deze feiten worden overeenkomstig de Wet administratiefrechtelijkehandhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) afgehandeld. Voor defeitcode is in deze gevallen de letter m geplaatst.Aandachtspunten:a. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet Mulder zijn voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard uitgesloten, indien een administratieve sanctie wordt opgelegd. Uitsluitend de bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Aanhouding en inbeslagneming is daarom niet mogelijk op grond van de Wet Mulder.2b. Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. Is sprake van letsel of schade, dan kan geen gebruik worden gemaakt van de betreffende feitcode en dient proces-verbaal te worden opgemaakt. In2 De wet OM-afdoening laat toe dat in plaats van de Wet Mulder ook het strafrecht toegepast kan worden. Ook de Wet Mulder (art. 2, lid 1) geeft een keuzemogelijkheid tussen een administratiefrechtelijke of een strafrechtelijke sanctionering. Van deze bevoegdheid zal voorlopig echter geen gebruik mogen worden gemaakt. VI
 • 7. deze gevallen is sprake van een verdachte; aanhouding en inbeslagneming is mogelijk.c. Om ongewenste cumulatie van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis voor ten hoogste 3 gedragingen een sanctie opgelegd.d. Als een gebeurtenis bestaat uit gedragingen en overtredingen dient zoveel mogelijk gekozen te worden voor afdoening langs één traject: óf strafrechtelijk óf administratiefrechtelijk. Indien in een uitzonderlijk geval wordt gekozen voor afdoening via zowel de strafrechtelijke als de administratiefrechtelijke weg dan dient dit op de aankondiging van beschikking en het mini proces-verbaal te worden vermeld, waarbij tevens wordt aangegeven welke specifieke beschikking(en) met welk(e) specifiek(e) proces(sen)-verbaal samenhangt/samenhangen. (Dit kan in het veld ’opmerkingen verbalisant’.) Ook in dit geval mag slechts voor maximaal 3 feiten een sanctie worden opgelegd of proces-verbaal worden opgemaakt.e. Indien bij een gezamenlijke roodlichtcontrole een aankondiging van beschikking wordt opgemaakt door de staande houdende ambtenaar moet het dienstnummer van de constaterende ambtenaar eveneens op de aankondiging worden vermeld. Uit de genoteerde gegevens moet duidelijk blijken welke ambtenaar de gedraging heeft geconstateerd (Zie arrest Hof Leeuwarden, WAHV zaaknummer 07-1240).f. Zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van beschikking uitgereikt. Dit houdt in dat de betrokkene zoveel mogelijk staande moet worden gehouden. Is staandehouding niet mogelijk en wordt op de aankondiging van beschikking uitsluitend een kenteken vermeld, dan dient de reden van niet staande houden onder ‘opmerkingen’ te worden vermeld.g. Bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de vastgestelde bedragen gehalveerd (hierbij geldt een afronding op hele euro’s naar boven). Deze gehalveerde bedragen moeten op de aankondiging van beschikking worden genoteerd. (NB dit geldt niet voor de politiestrafbeschikking. Strafbeschikkingen worden vooralsnog niet uitgevaardigd aan minderjarigen.) VII
 • 8. h. Bij constatering van een krachtens de Regeling voertuigen gesanctioneerde Muldergedraging wordt uitsluitend aan de bestuurder een aankondiging van beschikking uitgereikt en niet aan de eigenaar/ houder, tenzij dit expliciet zoals bijv. bij de feitcode N 150b is bepaald.i. Indien een Mulderbeschikking wordt uitgereikt aan een buitenlandse betrokkene of een betrokkene zvwovp, moet op de kwitantie de hoogte van de in rekening te brengen administratiekosten worden aangegeven. 32 – Politietransigabele feiten/politiestrafbeschikking (p-feiten)Voor de feitcode is in deze gevallen de letter p geplaatst. Depolitietransigabele feiten worden overeenkomstig het Transactiebesluit 1994afgehandeld. De politiestrafbeschikking, wordt afgehandeld op grond van hetBesluit OM-afdoening. Over de strafbeschikking leest u meer onder punt 4.Aandachtspunten:a. De tarieven voor de politietransactie en –strafbeschikking zijn vastgesteld. Het is niet toegestaan van deze tarieven af te wijken.b. Hierop is één uitzondering: de minderjarige van 12 tot 16 jaar. Bij deze leeftijdsgroep wordt het vastgestelde bedrag worden gehalveerd met een afronding op hele Euro’s naar boven. Dit gehalveerde bedrag moet op de kennisgeving van bekeuring, dan wel de aankondiging van strafbeschikking worden genoteerd. Let op: deze halvering geldt eveneens voor de bij de feitcodeserie K 070 opgenomen tarieven.c. In de volgende gevallen mag geen politietransactie worden aangeboden, maar moet proces-verbaal worden opgemaakt:4 - als de opsporingsambtenaar of een van zijn naaste familieleden bij het feit of de gevolgen daarvan betrokken is; - als verschil van inzicht bestaat tussen de opsporingsambtenaar en de3 De administratiekosten worden vooralsnog alleen bij Mulderbeschikkingen in rekening gebracht, (nog) niet bij transacties of strafbeschikkingen.4 Met ingang van 1 maart 2011 wordt deze instructie aangepast aan de strafbeschikking. Raadpleeg hiervoor t.z.t. PKN. VIII
 • 9. verdachte omtrent de feiten en/of de strafbaarheid; - als het feit schade ten gevolge heeft gehad of overigens te ernstig van aard is; - als inbeslagneming plaatsvindt, dan wel van enig voorwerp vrijwillig afstand wordt gedaan. De enige uitzondering hierop betreft het aanbieden van een politietransactie bij winkeldiefstal c.q. verduistering. Voordat een dergelijke transactie mag worden aangeboden dient het goed te zijn teruggegeven dan wel de schade moet zijn vergoed. (Zie de aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige winkeldiefstal en verduistering.); - als de militaire rechter uitsluitend bevoegd is.Per 1 april 2010 is de strafbeschikking op grond van art. 257b Sv. - depolitiestrafbeschikking - gefaseerd (per arrondissement) ingevoerd. Depolitiestrafbeschikking vervangt de politietransactie. Per voornoemdedatum zijn de feitgecodeerde zaken die met een “p” zijn aangeduid, onderhet bereik van de strafbeschikking gebracht. Vanaf 1 maart 2011 zullenook het merendeel van de feiten met een “*” volgen. (Uitgezonderd zakendie op kenteken worden aangeleverd.) U vermeldt het tarief dat via destrafbeschikking zal worden opgelegd. Met nadruk zij opgemerkt dat defeitcodes zelf niet zullen wijzigen. De *-feiten zullen steeds op de Combibonals kennisgeving van bekeuring moeten worden vermeld. Zodra destrafbeschikking door de transactie is vervangen, gelden nog steeds dezelfdefeitcodes zoals deze zijn vermeld in dit Feitenboekje.3 – Overige feiten (OM feiten)Voor deze feiten kan door de politie geen sanctie worden opgelegd. Deze5 In geval van een OM-strafbeschikking, vermeldt u dat het gaat om een kennisgeving van bekeuring. Het tarief wordt door de officier van justitie bepaald. Deze bepaalt tevens of de zaak in aanmerking komt voor een strafbeschikking of dat hij overgaat tot dagvaarden. Over de strafbeschikking leest u meer onder punt 4. IX
 • 10. feiten kunnen grotendeels door middel van een mini proces-verbaal wordenafgedaan.5 In deze gevallen is voor de feitcode een * (asterisk) geplaatst. Inde kolommen waar de tarieven worden weergegeven is voor iedere categoriewaarop dit feit betrekking heeft, een * geplaatst.Ter zake de in de afdeling G opgenomen *-feiten (misdrijven) geldt, dat naasthet mini proces-verbaal altijd een door middel van de Transactiemodule (TM)opgemaakt proces-verbaal moet worden opgemaakt, waarin de redenen vanwetenschap en feiten en omstandigheden duidelijk worden omschreven.4 – De StrafbeschikkingDe strafbeschikking is een relatief nieuwe strafmodaliteit. Anders dan detransactie moet het uitvaardigen van de strafbeschikking worden aangemerktals een daad van vervolging. De OM-strafbeschikking wordt gefaseerdingevoerd en treedt in de plaats van de OM-transactie. Zoals bekend is deeerste zaakstroom die onder de werking van de strafbeschikking valt, defeitcodes gebaseerd op artikel 8 WVW 1994. Daarna is per 1 april 2010 depolitiestrafbeschikking - en voor gemeenten de bestuurlijke strafbeschikkingoverlast - (gefaseerd per arrondissement) ingevoerd. Per 1 maart 2011wordt de strafbeschikking voor de OM-feiten verder (gefaseerd) ingevoerd,Vanaf voornoemde datum kan de officier van justitie in deze gevallen eenstrafbeschikking uitvaardigen of een verdachte (meteen) dagvaarden. Overde gefaseerde invoering van de OM-strafbeschikking volgt nader bericht viaPKN.Bovenstaande heeft voor het gebruik van de feitcodes geen gevolg.Bij het invullen van de Combibon geldt het volgende. Bij constateringvan bijvoorbeeld een overtreding van art. 8 WVW 1994, zal de politie opde Combibon zoals gebruikelijk vakje K, “Kennisgeving van bekeuring”,aankruisen. Het is vervolgens aan de officier van justitie om te beoordelenof de zaak in aanmerking komt voor een strafbeschikking, dan wel eendagvaarding. X
 • 11. C. Bepaling feitcode en tariefDe categorie-indeling is opgenomen aan het begin van de afdeling ofwetgeving waar een feitcode betrekking op heeft. Blijkt bijvoorbeeld bijcontrole dat een personenauto een gladde band of onvoldoende profileringheeft, dan kan de bij deze gedraging behorende feitcode gevonden wordenaan de hand van de volgende stappen:1. Zoek in het op de laatste pagina’s van het feitenboekje opgenomen trefwoordenregister naar de betreffende feitcode(s). In dit geval onder het trefwoord “band”.2. Ga naar de betreffende feitcodes en zoek de feitcode die van toepassing is. In dit geval één gladde band en hier is feitcode N 270r op van toepassing. Het betreft een Mulderfeit omdat er een m staat voor de feitcode.3. De juiste categorie die van toepassing is, kan gevonden worden door de categorie-indeling op te zoeken die aan het begin van de Regeling voertuigen is geplaatst. In deze situatie is categorie 2 van toepassing.4. Tot slot wordt in dit voorbeeld het daarvoor vastgestelde tarief gevonden in de onder categorie 2 geplaatste kolom bij feitcode N 270r. In dit geval € 100.In het feitenboekje zijn de volgende categorie-indelingen opgenomen:Categorie-indeling A: (Besluit en Regeling voertuigen) 2 - personenauto’s; 3 - bedrijfsauto’s;3a - bussen; 4 - motorfietsen; 5 - driewielige motorrijtuigen; 6 - bromfietsen; 7 - motorrijtuigen met beperkte snelheid; 8 - land- of bosbouwtrekkers; 9 - fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor (o.g.v. art. 5.1.4 RV m.u.v. afmetingen genoemd in 5.9.6 RV); XI
 • 12. 10 - gehandicaptenvoertuigen voorzien van een gesloten carrosserie en gehandicaptenvoertuigen die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie en t.a.v. de afmetingen genoemd in 5.10.6 RV de gehandicaptenvoertuigen zonder motor;11 - gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie;12 - aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige motorrijtuigen;13 - aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige motorrijtuigen;14 - aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines achter landbouw- of bosbouwtrekkers en achter motorrijtuigen met beperkte snelheid15 - aanhangwagens achter motorfietsen (15a) of bromfietsen (15b);16 - aanhangwagens achter fietsen op twee wielen;17 - wagens.Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder. XII
 • 13. Categorie-indeling C (maximumsnelheid): 1 - motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen); 2 - vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen; 3 - bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor; 4 - land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.Categorie-indeling G (rijden onder invloed): 1 - bestuurders van motorrijtuigen (uitgezonderd cat. 2 en 3: bestuurders van vrachtauto’s, autobussen, bromfietsers, bestuurders van brommobielen, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor); 2 - bestuurders van vrachtauto’s en autobussen; 3 - bromfietsers, bestuurders van brommobielen, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor; 4 - fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor.Categorie-indeling E (scheepvaartwetgeving): 1 - gezagvoerder/schipper; 2 - bestuurder; 3 - bemanningslid; 4 - waterskier; 5 - werkgever; 6 - exploitant; 7 - eigenaar of houder; 8 - een ieder. XIII
 • 14. InhoudAfdeling A. Verkeer te landNummers K 006-K 175 Wegenverkeerswet 1994 A2 (WVW1994)Nummers S 005-S 026a, A12VA 004-VR 101, R 301-R 631 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)Nummers R 701-R 706 Besluit administratieve bepalingen A76 inzake het wegverkeer (BABW)Nummers K 405-K 550 Kentekenreglement (KR) A77Nummer K 600 Reglement rijbewijzen (RR) A82Nummers K 805-K 825 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 A82 (WRM 1993)Nummers A 901-A 918 Wet aansprakelijkheidsverzekering A83 motorrijtuigen (WAM)Nummer N 010-P 600 Regeling voertuigen (RV) A86(m.u.v. N 010n)Nummer N 010n Besluit voertuigen (BV) A86Afdeling B. Verkeer te waterNummers W 500-W 530 Binnenvaartpolitiereglement (BPR) B2Nummers W 065-W 182 Binnenvaartpolitiereglement (BPR), B4 Plaat-selijke ver-ordeningen (Pl.V.)Nummers W 300-W 310 Binnenvaartwet (BVW) B8Nummers W 601-W 619 Binnenvaartpolitiereglement (BPR), B9Nummers W 701-W 711 Besluit administratieve B11 Bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT), Scheepvaartreglement XIV
 • 15. Gemeenschappelijke Maas (SRGM), Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (SRW), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)Afdeling C. MilieuNummers H 002-H 110 Wet Milieubeheer (Wm), Wet C2 Bodembescherming (WBB), Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) de Model-Algemene plaatselijke verordening of Model Afvalstoffenverordening (Pl.V)Nummers H 295-H 298 Besluit gebruik meststoffen (BGM) C8Nummers H 454-463 Flora- en faunawet (FFW), Regeling C9 zoeken, rapen en beschermen van Kievitseieren Flora- en Faunawet (RZRBKE), Natuurbeschermingswet (NBW) en Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V)Nummers H 631-H 670 Visserijwet 1963(ViW), Besluit verbod C10 gebruik van levende aasvis (BLVA), Reglement voor de Binnen- visserij 1985 (RB) en Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (RMGT)Nummers H 161-H 176 Vuurwerkbesluit (Vb) C15Nummers H 200-H 205 Geluidhinder C16Nummers H 300-H 325 Plaatselijke verordeningen (Pl.V.) C16Afdeling D. Wetboek van StrafrechtNummers D 505-D 537 Boek 3 Wetboek van Strafrecht (WvSr) D2 XV
 • 16. Afdeling E. Bijzondere wettenNummers E 100-E 162 Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), E2 Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000), Spoorwegwet (Spww), Algemeen Reglement Vervoer (ARV) en Reglement Dienst Hoofd en Lokaalspoorwegen (RDHL)Nummer E 320 Wet administratiefrechtelijke E9 handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)Nummers E 801-E 837 Vreemdelingenwet (VrW) en E10 Vreemdelingenbesluit (VB)Nummers E 850-E 856 Wet Wegvervoer Goederen (WWG) en E13 Regeling Wegvervoer Goederen (RWG)Nummers E 868 Wet op de Kansspelen (Wodk) E20Nummer E 900 Wet wapens en munitie (Wwm) E20Afdeling F. Overige overtredingenNummers F 050-F 310 Plaatselijke verordeningen (Pl.V.) F2Afdeling G. MisdrijvenNummers G 050-G 100 Boek 2 Wetboek van Strafrecht (WvSr) G2Nummer G 150 Gezondheids- en welzijnswet voor G2 dieren (GWD)Nummers G 320-G 335 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) G3Afdeling GA. Misdrijven; art. 8, lid 2 WVW 1994Nummers GA 300-GA 318 Art. 8 Wegenverkeerswet 1994 GA2 (WVW 1994) XVI
 • 17. Overzicht feitcodes overtreding artikel 8 WVW 1994 GA 9Instructie maatregel beginnende bestuurder HOverzicht voer- en vaartuigcodes IOverzicht HALT-zaken KRDW voertuigstatus kentekenregister LVerbaliseringsrichtlijnen voor voertuig- en/of ladingafmetingen MTrefwoordenregister NNotities O XVII
 • 18. XVIII
 • 19. Afdeling A. Verkeer te land Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder.A 1 NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen WVW 1994
 • 20. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers K 006 - K 175: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR) met een motorrijtuig rijden terwijl krachtens de Wet Mulder p K 006 a - het rijbewijs is ingenomen 180 180 120 datum daadwerkelijke inname door CJIB vermelden (zie CRR) * K 006 b - het rijbewijs is gevorderd * * * datum vordering door CJIB vermelden (zie CRR) m K 010 een aanwijzing van een opsporingsambtenaar niet opvolgen 180 180 120 70 50 70 welke aanwijzing; door wie gegeven; waaromA 2 met een motorrijtuig rijden, terwijl het kentekenbewijs is ingevorderd p K 020 a - na deugdelijk herstel 70 70 45 * K 020 b - zonder reparatie * * * * K 024 een voertuig dat ingevolge art. 21 lid 1 WVW 1994 dient te zijn * * * * goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg laten staan of daarmee rijden terwijl dit voertuig niet is goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg (Geldt niet voor een voertuig waarvoor een geldig kentekenbewijs is afgegeven) m K 025 met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk 35 35 35 leesbaar is
 • 21. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 een motorrijtuig of een aanhangwagen laten staan of daarmee rijden, terwijl voor dat voertuig geen kenteken is opgegeven, geen kentekenbewijs is afgegeven of het kentekenbewijs zijn geldigheid heeft verloren staandehouding verdachte c.q. horen eigenaar verplicht * K 026 a - een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets * * * * K 026 aa - zijnde een bromfiets * * * K 026 b - een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan * * 750 kg tot en met 3500 kg cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar * K 026 c - een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan * *A 3 3500 kg cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig op/aan m K 030 a - een motorrijtuig 100 100 70 100 m K 030 b - de aanhangwagen 100 100 70 100 aanhangwagen tmm < 750 kg P 100 b. Cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar m K 035 het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet inleveren 180 welke termijn was gesteld WVW 1994
 • 22. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 het kentekenbewijs of delen daarvan niet op eerste vordering overgeven, omdat (voor) het voertuig m K 040 a - de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan 100 m K 040 b - niet voldoet aan de bij/krachtens de WVW 1994 gestelde eisen 100 m K 040 e - niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften 100 voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder m K 045 a - is geen keuringsbewijs afgegeven 100 100 m K 045 b - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 100 100 laatste keuringsdatum; niet op kenteken ivm RDW-registercontrole, staandehouden; welk technisch gebrek?A 4 voor het motorrijtuig of de aanhangwagen van meer dan 3500 kg m K 046 a - is geen keuringsbewijs afgegeven 340 340 uittreksel APK m K 046 b - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 340 340 laatste keuringsdatum het keuringsbewijs m K 050 a - voldoet niet aan de gestelde eisen 35 35 m K 050 b - is niet behoorlijk leesbaar 35 35
 • 23. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 rijden zonder rijbewijs * K 055 rijden zonder rijbewijs * * * welke categorie vereist; staandehouding verplicht; voor ongeldig verklaard/ geschorst/ingevorderd rijbewijs of OBM de feitcodes G 320 t/m G 332 gebruiken; alleen van toepassing op bestuurders vanaf 18 jaar (cat. 1 en 2) of 16 jaar (cat. 3), anders feitcode K 065 b of K 070 a gebruiken! rijden terwijl het rijbewijs m K 060 a - niet voldoet aan de gestelde eisen 35 35 20 m K 060 e - zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, 70 70 45A 5 waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken * K 060 f - zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, * * * waarbij de geldigheidsduur meer dan één jaar is verstreken m K 060 c - niet behoorlijk leesbaar is 70 70 45 m K 065 a beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen 100 100 buitenlander met rijbewijs; anders K 065 b * K 065 b beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen * * beneden de 16 jaar een motorrijtuig besturen, zijnde transactie: bedragen dienen te worden gehalveerd en worden op een hele euro naar boven afgerond geen stoom- of motorwals p K 070 a - een bromfiets 180 WVW 1994
 • 24. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p K 070 b - een gehandicaptenvoertuig 180 p K 070 c - een landbouw- of bosbouwtrekker 180 p K 070 d - een motorrijtuig met beperkte snelheid 180 p K 071 als bestuurder optreden zonder te beschikken over een ingevolge de 500 richtlijn vakbekwaamheid vereist geldig getuigschrift rijonderricht geven voor rijbewijs AM, tweewielige bromfietsen (praktijkexamen), terwijl bromfiets niet is voorzien vanA 6 m K 090 aa - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding 70 rijonderricht geven voor rijbewijs B, terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van m K 090 a - een dubbele bediening c.q. een onderbreker 200 m K 090 b - een binnen- en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur 200 m K 090 c - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding 70 L-bordje rijonderricht geven voor rijbewijs AM, drie- of vierwielige bromfietsen (praktijkexamen), terwijl bromfiets niet is voorzien van m K 090 bb - een dubbele bediening c.q. onderbreker 200 m K 090 cc - een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur 200
 • 25. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m K 090 dd - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding 70 m K 106 rijonderricht geven terwijl de leerling onder 18 jaren is 140 voor bus zie K 107 m K 107 rijonderricht geven met een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer 140 van meer dan 8 personen terwijl de leerling nog geen 21 jaar is m K 108 rijonderricht geven terwijl de leerling onder 16 jaren is (bromfietsrijbewijs) 140 * K 110 het ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren * op basis van art. 124 WVW 1994 * K 115 als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering het aan hem * * afgegeven rijbewijs overgeven bij vermoeden niet langer rijvaardig dan wel ongeschiktA 7 m K 120 het rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst niet inleveren 180 * K 125 het ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren * op basis van art. 132 WVW 1994 m K 145 a in strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift 100 100 70 40 niet m.b.t. begeleiding of vakbekwaamheid p K 145 b in strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift betrekking 550 hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van m K 150 a - het kentekenbewijs 35 35 35 let op voor aanhangwagen met constructieplaat geldt termijn van 1 week, dit kentekenbewijs hoeft dus niet direct te worden getoond (art. 22 KR) m K 150 c - het rijbewijs 70 70 70 WVW 1994
 • 26. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m K 150 cb - het rijbewijs, niet zijnde rijbewijs AM 70 m K 150 e - de ontheffing 35 m K 150 f - het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste 60 getuigschrift bij niet tonen rijbewijs waarop code moet staan uitsluitend mini voor K 150 c m K 155 niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht 180 180 120 70 180 p K 160 a als bestuurder, die in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens 280 280 190 110 110 de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, de gegeven bevelen niet opvolgen staandehouding verplicht p K 160 b als bestuurder van een voertuig die, in het kader van 550A 8 beroepsgoederenvervoer of personenvervoer, in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, betreffende het vervoer van lading of personen, de gegeven bevelen niet opvolgen indien feit geen betrekking heeft op vervoer van lading/personen dan K160a van toepassing * K 170 zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan * * * * * * * worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd situatie; mate van gevaar/hinder duidelijk omschrijven; staandehouding verplicht; beg best feit
 • 27. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door staandehouding verplicht m K 175 a - onvoldoende zicht door de voorruit 180 180 120 m K 175 f - onvoldoende zicht door de achterruit en/of zijruiten 100 70 achterruit alleen als geen rechterbuitenspiegel met zicht aanwezig is m K 175 d - onvoldoende zicht door voor-, achter- en zijruiten 280 190A 9 WVW 1994
 • 28. Nummers S 005 - S 026, VA 004 - RV 101:Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(RVV 1990)Categorie-indeling C: (maximum snelheid)1 - motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);2 - vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;3 - bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;4 - land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.Noot maximumsnelheidIn de toelichting bij overtredingen van de maximumsnelheid dientindien van toepassing te worden vermeld: Gemeten, gecorrigeerdeen toegestane snelheid, afstand waarover werd gevolgd enonderlinge afstand, andere wijze van constateren, snelheidsmeterwel/niet geijkt/getest, soort weg e.d.Bij wegwerkzaamheden moet sprake zijn van daadwerkelijkwerkzaamheden op dat moment en/of van een gewijzigdewegsituatie, die een gevaarscheppend element oplevert. Ditmoet vermeld worden.Bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h hetrijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal te wordeningezonden aan het parket. A 10
 • 29. Gelet op de aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten dienthet voertuig bij overschrijding van de maximumsnelheid met meer 1990 RVVdan 100% in samenhang met een geconcretiseerde gevaarzettingin beslag te worden genomen. In twijfelgevallen verdient hetaanbeveling dat vóórdat tot inbeslagneming wordt overgegaanoverleg plaatsvindt met het OM.Correctietabel in km/h:gemeten snelheid correctie 0 t/m 100 3101 t/m 130 4131 t/m 165 5166 t/m 200 6201 t/m 230 7 A 11
 • 30. feitnr omschrijving 1 2 3 4Hoofdstuk 2. VerkeersregelsVIII. Maximum snelheida. AlgemeenNootOp de niet onder Mulder vallende feitcodes S 005c t/m S 026a isde maatregel Beginnende Bestuurder van toepassing. Opgelet: Defeitcodes S 016a t/m S 026a zijn uitsluitend te gebruiken als gebruikis gemaakt van het Video Controle Systeem (VCS). Bij visuelecontrole moet de feitcodeserie S 005 worden gebruikt.Toelichting: snelheid na correctie; geijkte meter? Bij snelhedenvanaf 80 km/h meetafstand minimaal 500 m. niet voldoende afstand houden (kleven)mS 005 a - snelheid tot en met 80 km/h 200 200 140* S 005 c - snelheid meer dan 80 en tot en met 100 km/h, * * * onderlinge afstand 3 meter of meer* S 005 d - snelheid meer dan 80 en tot en met 100 km/h, * * * onderlinge afstand minder dan 3 meter* S 005 e - snelheid meer dan 100 en tot en met 120 km/h, * * * onderlinge afstand 3 meter of meer* S 005 f - snelheid meer dan 100 en tot en met 120 km/h, * * * onderlinge afstand minder dan 3 meter* S 005 g - snelheid meer dan 120 km/h, ongeacht onderlinge * * * afstand kleven bij snelheden van meer dan 80 km/h tot en met 100 km/h, waarbij de onderlinge afstand tussen de voertuigen overeenkomt met een tijd constatering VCS (Video Controle Systeem)* S 016 a - van 0,5 seconde tot en met 0,2 seconde * ** S 016 b - van minder dan 0,2 seconde * * A 12
 • 31. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990 RVV kleven bij snelheden van meer dan 100 km/h tot en met 120 km/h, waarbij de onderlinge afstand tussen de voertuigen overeenkomt met een tijd* S 021 a - van 0,5 seconde t/m 0,1 seconde * ** S 021 b - van minder dan 0,1 seconde * ** S 026 a kleven bij snelheden van meer dan 120 km/h, waarbij * * de onderlinge afstand tussen voertuigen overeenkomt met een tijd van 0,5 seconde of minderSnelheidsoverschrijdingenNootsnelheidsovertredingen algemeenIndien een feitcode van toepassing is waarbij desnelheidsoverschrijding per kilometer is aangegeven en er wordt eenwaarde achter de komma gemeten, dan moet deze te allen tijde naarbeneden worden afgerond op een hele kilometer.Bord J 16 Wegwerkzaamheden + A1: geen daadwerkelijkewegwerkzaamheden ter plaatse en geen versmalde rijstroken ofandere situaties waaruit blijkt dat de snelheidsbeperking noodzakelijkis dan niet handhaven, maar wegbeheerder aanspreken op geplaatsteborden en deze zo nodig laten verwijderen of afdekken. Als bordennoodzakelijk blijken te zijn dan adviseren om infoborden te latenplaatsen waarop reden van snelheidsbeperking is aangegeven.b. Binnen de bebouwde komNootOp de niet onder Mulder vallende snelheidsoverschrijdingen is demaatregel Beginnende Bestuurder van toepassing A 13
 • 32. feitnr omschrijving 1 2 3 4 overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedrag) zie noot maximumsnelheidm VA 004 - met 4 km/h 22 36 22 22m VA 005 - met 5 km/h 27 42 27 27m VA 006 - met 6 km/h 32 49 32 32m VA 007 - met 7 km/h 37 57 37 37m VA 008 - met 8 km/h 42 65 42 42m VA 009 - met 9 km/h 48 73 48 48m VA 010 - met 10 km/h 54 81 54 54m VA 011 - met 11 km/h 61 89 61 61m VA 012 - met 12 km/h 68 98 68 68m VA 013 - met 13 km/h 75 108 75 75m VA 014 - met 14 km/h 82 117 82 82m VA 015 - met 15 km/h 89 127 89 89m VA 016 - met 16 km/h 97 137 97 97m VA 017 - met 17 km/h 105 148 105 105m VA 018 - met 18 km/h 114 159 114 114m VA 019 - met 19 km/h 123 170 123 123m VA 020 - met 20 km/h 132 181 132 132m VA 021 - met 21 km/h 142 194 142 142m VA 022 - met 22 km/h 152 207 152 152m VA 023 - met 23 km/h 162 218 162 162m VA 024 - met 24 km/h 171 231 171 171m VA 025 - met 25 km/h 183 245 183 183m VA 026 - met 26 km/h 194 260 194 194m VA 027 - met 27 km/h 206 274 206 206m VA 028 - met 28 km/h 217 288 217 217m VA 029 - met 29 km/h 228 302 228 228m VA 030 - met 30 km/h 241 318 241* VA 030 a - met 30 km/h ** VA 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VA 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VA 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VA 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VA 045 a - van 40 tot 45 km/h * A 14
 • 33. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VA 045 - van 40 tot 45 km/h * * * RVV* VA 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VA 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VA 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VA 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VA 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VA 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VA 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VA 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VA 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VA 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VA 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VA 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VA 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VA 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VA 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VA 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VA 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VB 004 - met 4 km/h 22 36 22 22m VB 005 - met 5 km/h 27 42 27 27m VB 006 - met 6 km/h 32 49 32 32m VB 007 - met 7 km/h 37 57 37 37m VB 008 - met 8 km/h 42 65 42 42m VB 009 - met 9 km/h 48 73 48 48m VB 010 - met 10 km/h 54 81 54 54m VB 011 - met 11 km/h 61 89 61 61m VB 012 - met 12 km/h 68 98 68 68m VB 013 - met 13 km/h 75 108 75 75m VB 014 - met 14 km/h 82 117 82 82m VB 015 - met 15 km/h 89 127 89 89m VB 016 - met 16 km/h 97 137 97 97m VB 017 - met 17 km/h 105 148 105 105 A 15
 • 34. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VB 018 - met 18 km/h 114 159 114 114m VB 019 - met 19 km/h 123 170 123 123m VB 020 - met 20 km/h 132 181 132 132m VB 021 - met 21 km/h 142 194 142 142m VB 022 - met 22 km/h 152 207 152 152m VB 023 - met 23 km/h 162 218 162 162m VB 024 - met 24 km/h 171 231 171 171m VB 025 - met 25 km/h 183 245 183 183m VB 026 - met 26 km/h 194 260 194 194m VB 027 - met 27 km/h 206 274 206 206m VB 028 - met 28 km/h 217 288 217 217m VB 029 - met 29 km/h 228 302 228 228* VB 030 a - met 30 km/h *m VB 030 - met 30 km/h 241 318 241* VB 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VB 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VB 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VB 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VB 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VB 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VB 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VB 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VB 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VB 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VB 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VB 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VB 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VB 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VB 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VB 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VB 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VB 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VB 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VB 090 - van 85 tot 90 km/h * * * * A 16
 • 35. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VB 095 - van 90 tot 95 km/h * * * * RVV* VB 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VB 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VC 004 - met 4 km/h 22 36 22 22m VC 005 - met 5 km/h 27 42 27 27m VC 006 - met 6 km/h 32 49 32 32m VC 007 - met 7 km/h 37 57 37 37m VC 008 - met 8 km/h 42 65 42 42m VC 009 - met 9 km/h 48 73 48 48m VC 010 - met 10 km/h 54 81 54 54m VC 011 - met 11 km/h 61 89 61 61m VC 012 - met 12 km/h 68 98 68 68m VC 013 - met 13 km/h 75 108 75 75m VC 014 - met 14 km/h 82 117 82 82m VC 015 - met 15 km/h 89 127 89 89m VC 016 - met 16 km/h 97 137 97 97m VC 017 - met 17 km/h 105 148 105 105m VC 018 - met 18 km/h 114 159 114 114m VC 019 - met 19 km/h 123 170 123 123m VC 020 - met 20 km/h 132 181 132 132m VC 021 - met 21 km/h 142 194 142 142m VC 022 - met 22 km/h 152 207 152 152m VC 023 - met 23 km/h 162 218 162 162m VC 024 - met 24 km/h 171 231 171 171m VC 025 - met 25 km/h 183 245 183 183m VC 026 - met 26 km/h 194 260 194 194m VC 027 - met 27 km/h 206 274 206 206m VC 028 - met 28 km/h 217 288 217 217m VC 029 - met 29 km/h 228 302 228 228* VC 030 a - met 30 km/h *m VC 030 - met 30 km/h 241 318 241* VC 035 a - van 31 tot 35 km/h * A 17
 • 36. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VC 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VC 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VC 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VC 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VC 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VC 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VC 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VC 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VC 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VC 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VC 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VC 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VC 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VC 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VC 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VC 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VC 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VC 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VC 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VC 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VC 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VC 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1) zie noot maximumsnelheidm VD 004 - met 4 km/h 36 78 36 36m VD 005 - met 5 km/h 42 88 42 42m VD 006 - met 6 km/h 49 99 49 49m VD 007 - met 7 km/h 56 110 56 56m VD 008 - met 8 km/h 64 121 64 64m VD 009 - met 9 km/h 72 132 72 72m VD 010 - met 10 km/h 81 143 81 81m VD 011 - met 11 km/h 89 156 89 89m VD 012 - met 12 km/h 98 169 98 98 A 18
 • 37. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VD 013 - met 13 km/h 107 182 107 107 RVVm VD 014 - met 14 km/h 117 194 117 117m VD 015 - met 15 km/h 127 207 127 127m VD 016 - met 16 km/h 137 221 137 137m VD 017 - met 17 km/h 148 235 148 148m VD 018 - met 18 km/h 159 250 159 159m VD 019 - met 19 km/h 170 265 170 170m VD 020 - met 20 km/h 181 280 181 181m VD 021 - met 21 km/h 194 296 194 194m VD 022 - met 22 km/h 207 312 207 207m VD 023 - met 23 km/h 220 328 220 220m VD 024 - met 24 km/h 233 340 233 233* VD 025 a - met 25 km/h *m VD 025 - met 25 km/h 246 246 246* VD 026 a - met 26 km/h *m VD 026 - met 26 km/h 260 260 260* VD 027 a - met 27 km/h *m VD 027 - met 27 km/h 274 274 274* VD 028 a - met 28 km/h *m VD 028 - met 28 km/h 288 288 288* VD 029 a - met 29 km/h *m VD 029 - met 29 km/h 302 302 302* VD 030 a - met 30 km/h ** VD 030 b - met 30 km/h *m VD 030 - met 30 km/h 318 318* VD 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VD 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VD 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VD 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VD 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VD 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VD 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VD 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VD 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VD 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VD 060 a - van 55 tot 60 km/h * A 19
 • 38. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VD 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VD 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VD 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VD 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VD 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VD 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VD 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VD 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VD 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VD 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VD 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VD 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3) zie noot maximumsnelheidm VE 004 - met 4 km/h 36 78 36 36m VE 005 - met 5 km/h 42 88 42 42m VE 006 - met 6 km/h 49 99 49 49m VE 007 - met 7 km/h 56 110 56 56m VE 008 - met 8 km/h 64 121 64 64m VE 009 - met 9 km/h 72 132 72 72m VE 010 - met 10 km/h 81 143 81 81m VE 011 - met 11 km/h 89 156 89 89m VE 012 - met 12 km/h 98 169 98 98m VE 013 - met 13 km/h 107 182 107 107m VE 014 - met 14 km/h 117 194 117 117m VE 015 - met 15 km/h 127 207 127 127m VE 016 - met 16 km/h 137 221 137 137m VE 017 - met 17 km/h 148 235 148 148m VE 018 - met 18 km/h 159 250 159 159m VE 019 - met 19 km/h 170 265 170 170m VE 020 - met 20 km/h 181 280 181 181m VE 021 - met 21 km/h 194 296 194 194m VE 022 - met 22 km/h 207 312 207 207 A 20
 • 39. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VE 023 - met 23 km/h 220 328 220 220 RVVm VE 024 - met 24 km/h 233 340 233 233* VE 025 a - met 25 km/h *m VE 025 - met 25 km/h 246 246 246* VE 026 a - met 26 km/h *m VE 026 - met 26 km/h 260 260 260* VE 027 a - met 27 km/h *m VE 027 - met 27 km/h 274 274 274* VE 028 a - met 28 km/h *m VE 028 - met 28 km/h 288 288 288* VE 029 a - met 29 km/h *m VE 029 - met 29 km/h 302 302 302* VE 030 a - met 30 km/h ** VE 030 b - met 30 km/h *m VE 030 - met 30 km/h 318 318* VE 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VE 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VE 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VE 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VE 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VE 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VE 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VE 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VE 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VE 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VE 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VE 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VE 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VE 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VE 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VE 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VE 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VE 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VE 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VE 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VE 095 - van 90 tot 95 km/h * * * * A 21
 • 40. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VE 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VE 101 - van 100 km/h of meer * * * *c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (gedrag) zie noot maximumsnelheidm VF 004 - met 4 km/h 19 29 19 19m VF 005 - met 5 km/h 24 35 24 24m VF 006 - met 6 km/h 29 41 29 29m VF 007 - met 7 km/h 34 48 34 34m VF 008 - met 8 km/h 39 55 39 39m VF 009 - met 9 km/h 45 61 45 45m VF 010 - met 10 km/h 51 68 51 51m VF 011 - met 11 km/h 57 76 57 57m VF 012 - met 12 km/h 64 84 64 64m VF 013 - met 13 km/h 71 92 71 71m VF 014 - met 14 km/h 78 100 78 78m VF 015 - met 15 km/h 85 109 85 85m VF 016 - met 16 km/h 92 119 92 92m VF 017 - met 17 km/h 99 129 99 99m VF 018 - met 18 km/h 107 139 107 107m VF 019 - met 19 km/h 116 149 116 116m VF 020 - met 20 km/h 125 159 125 125m VF 021 - met 21 km/h 134 170 134 134m VF 022 - met 22 km/h 143 181 143 143m VF 023 - met 23 km/h 152 193 152 152m VF 024 - met 24 km/h 162 204 162 162m VF 025 - met 25 km/h 172 216 172 172m VF 026 - met 26 km/h 183 228 183 183m VF 027 - met 27 km/h 193 241 193 193m VF 028 - met 28 km/h 204 254 204 204m VF 029 - met 29 km/h 216 267 216 216* VF 030 a - met 30 km/h * A 22
 • 41. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VF 030 - met 30 km/h 227 281 227 RVV* VF 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VF 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VF 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VF 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VF 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VF 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VF 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VF 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VF 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VF 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VF 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VF 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VF 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VF 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VF 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VF 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VF 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VF 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VF 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VF 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VF 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VF 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VF 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VG 004 - met 4 km/h 19 29 19m VG 005 - met 5 km/h 24 35 24m VG 006 - met 6 km/h 29 41 29m VG 007 - met 7 km/h 34 48 34m VG 008 - met 8 km/h 39 55 39m VG 009 - met 9 km/h 45 61 45m VG 010 - met 10 km/h 51 68 51 A 23
 • 42. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VG 011 - met 11 km/h 57 76 57m VG 012 - met 12 km/h 64 84 64m VG 013 - met 13 km/h 71 92 71m VG 014 - met 14 km/h 78 100 78m VG 015 - met 15 km/h 85 109 85m VG 016 - met 16 km/h 92 119 92m VG 017 - met 17 km/h 99 129 99m VG 018 - met 18 km/h 107 139 107m VG 019 - met 19 km/h 116 149 116m VG 020 - met 20 km/h 125 159 125m VG 021 - met 21 km/h 134 170 134m VG 022 - met 22 km/h 143 181 143m VG 023 - met 23 km/h 152 193 152m VG 024 - met 24 km/h 162 204 162m VG 025 - met 25 km/h 172 216 172m VG 026 - met 26 km/h 183 228 183m VG 027 - met 27 km/h 193 241 193m VG 028 - met 28 km/h 204 254 204m VG 029 - met 29 km/h 216 267 216* VG 030 a - met 30 km/h *m VG 030 - met 30 km/h 227 281* VG 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VG 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VG 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VG 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VG 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VG 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VG 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VG 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VG 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VG 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VG 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VG 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VG 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VG 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VG 070 a - van 65 tot 70 km/h * A 24
 • 43. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VG 070 - van 65 tot 70 km/h * * RVV* VG 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VG 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VG 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VG 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VG 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VG 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VG 101 - van 100 km/h of meer * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VH 004 - met 4 km/h 19 29 19m VH 005 - met 5 km/h 24 35 24m VH 006 - met 6 km/h 29 41 29m VH 007 - met 7 km/h 34 48 34m VH 008 - met 8 km/h 39 55 39m VH 009 - met 9 km/h 45 61 45m VH 010 - met 10 km/h 51 68 51m VH 011 - met 11 km/h 57 76 57m VH 012 - met 12 km/h 64 84 64m VH 013 - met 13 km/h 71 92 71m VH 014 - met 14 km/h 78 100 78m VH 015 - met 15 km/h 85 109 85m VH 016 - met 15 km/h 92 119 92m VH 017 - met 17 km/h 99 129 99m VH 018 - met 18 km/h 107 139 107m VH 019 - met 19 km/h 116 149 116m VH 020 - met 20 km/h 125 159 125m VH 021 - met 21 km/h 134 170 134m VH 022 - met 22 km/h 143 181 143m VH 023 - met 23 km/h 152 193 152m VH 024 - met 24 km/h 162 204 162m VH 025 - met 25 km/h 172 216 172m VH 026 - met 26 km/h 183 228 183 A 25
 • 44. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VH 027 - met 27 km/h 193 241 193m VH 028 - met 28 km/h 204 254 204m VH 029 - met 29 km/h 216 267 216* VH 030 a - met 30 km/h *m VH 030 - met 30 km/h 227 281* VH 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VH 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VH 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VH 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VH 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VH 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VH 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VH 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VH 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VH 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VH 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VH 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VH 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VH 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VH 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VH 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VH 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VH 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VH 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VH 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VH 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VH 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VH 101 - van 100 km/h of meer * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VI 004 - met 4 km/h 29 42 29m VI 005 - met 5 km/h 35 51 35m VI 006 - met 6 km/h 41 61 41 A 26
 • 45. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VI 007 - met 7 km/h 48 71 48 RVVm VI 008 - met 8 km/h 55 81 55m VI 009 - met 9 km/h 62 91 62m VI 010 - met 10 km/h 69 102 69m VI 011 - met 11 km/h 76 113 76m VI 012 - met 12 km/h 84 124 84m VI 013 - met 13 km/h 92 135 92m VI 014 - met 14 km/h 100 146 100m VI 015 - met 15 km/h 109 158 109m VI 016 - met 16 km/h 119 171 119m VI 017 - met 17 km/h 129 184 129m VI 018 - met 18 km/h 139 197 139m VI 019 - met 19 km/h 149 211 149m VI 020 - met 20 km/h 159 225 159m VI 021 - met 21 km/h 170 239 170m VI 022 - met 22 km/h 181 253 181m VI 023 - met 23 km/h 192 268 192m VI 024 - met 24 km/h 204 283 204m VI 025 - met 25 km/h 216 298 216m VI 026 - met 26 km/h 228 313 228m VI 027 - met 27 km/h 241 329 241m VI 028 - met 28 km/h 254 340 254* VI 029 a - met 29 km/h *m VI 029 - met 29 km/h 267 267* VI 030 a - met 30 km/h ** VI 030 b - met 30 km/h *m VI 030 - met 30 km/h 281* VI 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VI 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VI 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VI 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VI 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VI 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VI 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VI 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VI 055 a - van 50 tot 55 km/h * A 27
 • 46. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VI 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VI 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VI 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VI 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VI 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VI 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VI 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VI 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VI 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VI 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VI 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VI 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VI 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VI 101 - van 100 km/h of meer * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VK 004 - met 4 km/h 29 42 29m VK 005 - met 5 km/h 35 51 35m VK 006 - met 6 km/h 41 61 41m VK 007 - met 7 km/h 48 71 48m VK 008 - met 8 km/h 55 81 55m VK 009 - met 9 km/h 62 91 62m VK 010 - met 10 km/h 69 102 69m VK 011 - met 11 km/h 76 113 76m VK 012 - met 12 km/h 84 124 84m VK 013 - met 13 km/h 92 135 92m VK 014 - met 14 km/h 100 146 100m VK 015 - met 15 km/h 109 158 109m VK 016 - met 16 km/h 119 171 119m VK 017 - met 17 km/h 129 184 129m VK 018 - met 18 km/h 139 197 139m VK 019 - met 19 km/h 149 211 149m VK 020 - met 20 km/h 159 225 159 A 28
 • 47. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VK 021 - met 21 km/h 170 239 170 RVVm VK 022 - met 22 km/h 181 253 181m VK 023 - met 23 km/h 192 268 192m VK 024 - met 24 km/h 204 283 204m VK 025 - met 25 km/h 216 298 216m VK 026 - met 26 km/h 228 313 228m VK 027 - met 27 km/h 241 329 241m VK 028 - met 28 km/h 254 340 254* VK 029 a - met 29 km/h *m VK 029 - met 29 km/h 267 267* VK 030 a - met 30 km/h ** VK 030 b - met 30 km/h *m VK 030 - met 30 km/h 281* VK 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VK 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VK 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VK 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VK 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VK 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VK 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VK 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VK 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VK 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VK 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VK 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VK 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VK 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VK 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VK 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VK 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VK 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VK 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VK 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VK 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VK 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VK 101 - van 100 km/h of meer * * * A 29
 • 48. feitnr omschrijving 1 2 3 4d. Autosnelwegen overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (gedrag) zie noot maximumsnelheidm VL 004 - met 4 km/h 19 25m VL 005 - met 5 km/h 23 31m VL 006 - met 6 km/h 28 38m VL 007 - met 7 km/h 33 45m VL 008 - met 8 km/h 38 52m VL 009 - met 9 km/h 43 59m VL 010 - met 10 km/h 48 66m VL 011 - met 11 km/h 54 73m VL 012 - met 12 km/h 60 80m VL 013 - met 13 km/h 66 88m VL 014 - met 14 km/h 72 96m VL 015 - met 15 km/h 79 104m VL 016 - met 16 km/h 86 113m VL 017 - met 17 km/h 93 122m VL 018 - met 18 km/h 101 132m VL 019 - met 19 km/h 109 142m VL 020 - met 20 km/h 117 152m VL 021 - met 21 km/h 126 162m VL 022 - met 22 km/h 135 173m VL 023 - met 23 km/h 143 183m VL 024 - met 24 km/h 152 194m VL 025 - met 25 km/h 161 206m VL 026 - met 26 km/h 170 218m VL 027 - met 27 km/h 180 230m VL 028 - met 28 km/h 190 242m VL 029 - met 29 km/h 201 254m VL 030 - met 30 km/h 212 267m VL 031 a - met 31 km/h 223m VL 032 a - met 32 km/h 234 A 30
 • 49. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VL 033 a - met 33 km/h 245 RVVm VL 034 a - met 34 km/h 257m VL 035 a - met 35 km/h 269m VL 036 a - met 36 km/h 281m VL 037 a - met 37 km/h 293m VL 038 a - met 38 km/h 305m VL 039 a - met 39 km/h 318m VL 040 a - met 40 km/h 332* VL 045 a - van 41 tot 45 km/h ** VL 035 - van 31 tot 35 km/h ** VL 040 - van 35 tot 40 km/h ** VL 045 - van 40 tot 45 km/h ** VL 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VL 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VL 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VL 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VL 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VL 075 - van 70 tot 75 km/h * ** VL 080 - van 75 tot 80 km/h * ** VL 085 - van 80 tot 85 km/h * ** VL 090 - van 85 tot 90 km/h * ** VL 095 - van 90 tot 95 km/h * ** VL 100 - van 95 tot 100 km/h * ** VL 101 - van 100 km/h of meer * * overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VM 004 - met 4 km/h 19 25m VM 005 - met 5 km/h 23 31m VM 006 - met 6 km/h 28 38m VM 007 - met 7 km/h 33 45m VM 008 - met 8 km/h 38 52m VM 009 - met 9 km/h 43 59m VM 010 - met 10 km/h 48 66 A 31
 • 50. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VM 011 - met 11 km/h 54 73m VM 012 - met 12 km/h 60 80m VM 013 - met 13 km/h 66 88m VM 014 - met 14 km/h 72 96m VM 015 - met 15 km/h 79 104m VM 016 - met 16 km/h 86 113m VM 017 - met 17 km/h 93 122m VM 018 - met 18 km/h 101 132m VM 019 - met 19 km/h 109 142m VM 020 - met 20 km/h 117 152m VM 021 - met 21 km/h 126 162m VM 022 - met 22 km/h 135 173m VM 023 - met 23 km/h 143 183m VM 024 - met 24 km/h 152 194m VM 025 - met 25 km/h 161 206m VM 026 - met 26 km/h 170 218m VM 027 - met 27 km/h 180 230m VM 028 - met 28 km/h 190 242m VM 029 - met 29 km/h 201 254m VM 030 - met 30 km/h 212 267m VM 031 a - met 31 km/h 223m VM 032 a - met 32 km/h 234m VM 033 a - met 33 km/h 245m VM 034 a - met 34 km/h 257m VM 035 a - met 35 km/h 269m VM 036 a - met 36 km/h 281m VM 037 a - met 37 km/h 293m VM 038 a - met 38 km/h 305m VM 039 a - met 39 km/h 318m VM 040 a - met 40 km/h 332* VM 045 a - van 41 tot 45 km/h ** VM 035 - van 31 tot 35 km/h ** VM 040 - van 35 tot 40 km/h ** VM 045 - van 40 tot 45 km/h ** VM 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VM 055 - van 50 tot 55 km/h * * A 32
 • 51. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VM 060 - van 55 tot 60 km/h * * RVV* VM 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VM 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VM 075 - van 70 tot 75 km/h * ** VM 080 - van 75 tot 80 km/h * ** VM 085 - van 80 tot 85 km/h * ** VM 090 - van 85 tot 90 km/h * ** VM 095 - van 90 tot 95 km/h * ** VM 100 - van 95 tot 100 km/h * ** VM 101 - van 100 km/h of meer * * overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VN 004 - met 4 km/h 19 25m VN 005 - met 5 km/h 23 31m VN 006 - met 6 km/h 28 38m VN 007 - met 7 km/h 33 45m VN 008 - met 8 km/h 38 52m VN 009 - met 9 km/h 43 59m VN 010 - met 10 km/h 48 66m VN 011 - met 11 km/h 54 73m VN 012 - met 12 km/h 60 80m VN 013 - met 13 km/h 66 88m VN 014 - met 14 km/h 72 96m VN 015 - met 15 km/h 79 104m VN 016 - met 16 km/h 86 113m VN 017 - met 17 km/h 93 122m VN 018 - met 18 km/h 101 132m VN 019 - met 19 km/h 109 142m VN 020 - met 20 km/h 117 152m VN 021 - met 21 km/h 126 162m VN 022 - met 22 km/h 135 173m VN 023 - met 23 km/h 143 183m VN 024 - met 24 km/h 152 194 A 33
 • 52. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VN 025 - met 25 km/h 161 206m VN 026 - met 26 km/h 170 218m VN 027 - met 27 km/h 180 230m VN 028 - met 28 km/h 190 242m VN 029 - met 29 km/h 201 254m VN 030 - met 30 km/h 212 267m VN 031 a - met 31 km/h 223m VN 032 a - met 32 km/h 234m VN 033 a - met 33 km/h 245m VN 034 a - met 34 km/h 257m VN 035 a - met 35 km/h 269m VN 036 a - met 36 km/h 281m VN 037 a - met 37 km/h 293m VN 038 a - met 38 km/h 305m VN 039 a - met 39 km/h 318m VN 040 a - met 40 km/h 332* VN 045 a - van 41 tot 45 km/h ** VN 035 - van 31 tot 35 km/h ** VN 040 - van 35 tot 40 km/h ** VN 045 - van 40 tot 45 km/h ** VN 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VN 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VN 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VN 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VN 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VN 075 - van 70 tot 75 km/h * ** VN 080 - van 75 tot 80 km/h * ** VN 085 - van 80 tot 85 km/h * ** VN 090 - van 85 tot 90 km/h * ** VN 095 - van 90 tot 95 km/h * ** VN 100 - van 95 tot 100 km/h * ** VN 101 - van 100 km/h of meer * * A 34
 • 53. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990 overschrijding van de maximumsnelheid op RVV autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VO 004 - met 4 km/h 25 39m VO 005 - met 5 km/h 31 47m VO 006 - met 6 km/h 38 56m VO 007 - met 7 km/h 45 66m VO 008 - met 8 km/h 51 76m VO 009 - met 9 km/h 58 86m VO 010 - met 10 km/h 65 96m VO 011 - met 11 km/h 72 106m VO 012 - met 12 km/h 80 117m VO 013 - met 13 km/h 88 128m VO 014 - met 14 km/h 96 140m VO 015 - met 15 km/h 105 152m VO 016 - met 16 km/h 113 164m VO 017 - met 17 km/h 122 176m VO 018 - met 18 km/h 132 188m VO 019 - met 19 km/h 142 201m VO 020 - met 20 km/h 152 214m VO 021 - met 21 km/h 162 227m VO 022 - met 22 km/h 172 241m VO 023 - met 23 km/h 183 255m VO 024 - met 24 km/h 194 270m VO 025 - met 25 km/h 205 284m VO 026 - met 26 km/h 217 298m VO 027 - met 27 km/h 229 313m VO 028 - met 28 km/h 241 329m VO 029 - met 29 km/h 254 340* VO 030 a - met 30 km/h *m VO 030 - met 30 km/h 267* VO 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VO 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VO 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VO 050 - van 45 tot 50 km/h * * A 35
 • 54. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VO 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VO 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VO 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VO 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VO 075 - van 70 tot 75 km/h * ** VO 080 - van 75 tot 80 km/h * ** VO 085 - van 80 tot 85 km/h * ** VO 090 - van 85 tot 90 km/h * ** VO 095 - van 90 tot 95 km/h * ** VO 100 - van 95 tot 100 km/h * ** VO 101 - van 100 km/h of meer * * overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VP 004 - met 4 km/h 25 39m VP 005 - met 5 km/h 31 47m VP 006 - met 6 km/h 38 56m VP 007 - met 7 km/h 45 66m VP 008 - met 8 km/h 51 76m VP 009 - met 9 km/h 58 86m VP 010 - met 10 km/h 65 96m VP 011 - met 11 km/h 72 106m VP 012 - met 12 km/h 80 117m VP 013 - met 13 km/h 88 128m VP 014 - met 14 km/h 96 140m VP 015 - met 15 km/h 105 152m VP 016 - met 16 km/h 113 164m VP 017 - met 17 km/h 122 176m VP 018 - met 18 km/h 132 188m VP 019 - met 19 km/h 142 201m VP 020 - met 20 km/h 152 214m VP 021 - met 21 km/h 162 227m VP 022 - met 22 km/h 172 241m VP 023 - met 23 km/h 183 255 A 36
 • 55. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VP 024 - met 24 km/h 194 270 RVVm VP 025 - met 25 km/h 205 284m VP 026 - met 26 km/h 217 298m VP 027 - met 27 km/h 229 313m VP 028 - met 28 km/h 241 329m VP 029 - met 29 km/h 254 340* VP 030 a - met 30 km/h *m VP 030 - met 30 km/h 267* VP 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VP 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VP 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VP 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VP 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VP 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VP 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VP 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VP 075 - van 70 tot 75 km/h * ** VP 080 - van 75 tot 80 km/h * ** VP 085 - van 80 tot 85 km/h * ** VP 090 - van 85 tot 90 km/h * ** VP 095 - van 90 tot 95 km/h * ** VP 100 - van 95 tot 100 km/h * ** VP 101 - van 100 km/h of meer * *Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer overschrijding van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olie aanvoer zie noot maximumsnelheid; feitcodeserie is afgesloten, wordt opengesteld indien maatregel is vastgesteldm VR 004 - met 4 km/h 22m VR 005 - met 5 km/h 27m VR 006 - met 6 km/h 32 A 37
 • 56. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VR 007 - met 7 km/h 37m VR 008 - met 8 km/h 42m VR 009 - met 9 km/h 48m VR 010 - met 10 km/h 54m VR 011 - met 11 km/h 61m VR 012 - met 12 km/h 68m VR 013 - met 13 km/h 75m VR 014 - met 14 km/h 82m VR 015 - met 15 km/h 92m VR 016 - met 16 km/h 97m VR 017 - met 17 km/h 105m VR 018 - met 18 km/h 114m VR 019 - met 19 km/h 123m VR 020 - met 20 km/h 132m VR 021 - met 21 km/h 142m VR 022 - met 22 km/h 152m VR 023 - met 23 km/h 162m VR 024 - met 24 km/h 171m VR 025 - met 25 km/h 183m VR 026 - met 26 km/h 194m VR 027 - met 27 km/h 206m VR 028 - met 28 km/h 217m VR 029 - met 29 km/h 228m VR 030 - met 30 km/h 241* VR 035 - van 31 tot 35 km/h ** VR 040 - van 35 tot 40 km/h ** VR 045 - van 40 tot 45 km/h ** VR 050 - van 45 tot 50 km/h ** VR 055 - van 50 tot 55 km/h ** VR 060 - van 55 tot 60 km/h ** VR 065 - van 60 tot 65 km/h ** VR 070 - van 65 tot 70 km/h ** VR 075 - van 70 tot 75 km/h ** VR 080 - van 75 tot 80 km/h ** VR 085 - van 80 tot 85 km/h ** VR 090 - van 85 tot 90 km/h * A 38
 • 57. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VR 095 - van 90 tot 95 km/h * RVV* VR 100 - van 95 tot 100 km/h ** VR 101 - van 100 km/h of meer * A 39
 • 58. A 40
 • 59. Nummers R 301 - R 631: Reglement verkeersregelsen verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 1990 RVVCategorie-indeling B:1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;3 - Bromfietsers en snorfietsers;4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;5 - Voetgangers;6 - Overige weggebruikers;7 - Schippers;8 - Een ieder.NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval medevoor bestuurders van één van de op die categorieën betrekkinghebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordtvoortbewogen A 41
 • 60. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdstuk 2. Verkeersregels I. Plaats op de weg * R 302 als bestuurder van een motorvoertuig tegen het verkeer in rijden op een * * auto(snel)weg gevolgde rijstrook niet zoveel mogelijk rechts houden op m R 301 - een auto(snel)weg 100 100A 42 gevolgde rijstrook m R 303 a - een andere weg dan auto(snel)weg 180 180 120 70 70 afstand; weggedeelte ongeoorloofd gebruik van rijbaan, fietspad of trottoir m R 305 als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken 30 wat werd gebruikt m R 306 als voetganger bij ontbreken van voetpad of trottoir niet het fietspad of het 30 fiets-/bromfietspad gebruiken m R 307 als voetganger bij ontbreken van fietspad, fiets-/bromfietspad, voetpad en 30 trottoir niet de berm/uiterste zijde van de rijbaan gebruiken
 • 61. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 324 als persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde 30 een voertuig, niet het fietspad, het fiets-/bromfietspad, het trottoir of het voetpad gebruiken skaters; skateboarders e.d. m R 308 als (snor)fietser niet het verplichte fietspad (G11) of fiets-/bromfietspad 70 40 (G12a) gebruiken gelet op art. 2b RVV 1990 ook van toepassing op snorfietsers m R 309 als (snor)fietser bij ontbreken verplicht fietspad (G11) of fiets-/ 70 40 bromfietspad (G12a) niet de rijbaan gebruiken ook gebruiken bij fietsen in voetgangersgebied (G7) m R 310 als bromfietser niet het fiets-/bromfietspad (G12a) gebruiken 70A 43 m R 311 als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken fiets-/bromfietspad 70 (G12a) wat werd gebruikt; waar werd gereden; ook gebruiken bij bord G7, G11 en G13 m R 312 b als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad (G13) 70 gebruiken m R 313 als ruiter niet het ruiterpad (G9) gebruiken 40 m R 314 als ruiter bij ontbreken ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken 40 een RVV 1990
 • 62. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 niet de rijbaan gebruiken als wat werd gebruikt m R 315 a - bestuurder van een motorvoertuig (rijdend) 100 100 voor bromfiets zie R 311 mR 315 b - bestuurder van een motorvoertuig (stilstaand) 70 70 mR 316 - bestuurder van een bespannen wagen 40 mR 317 - bestuurder van een onbespannen wagen 40 mR 318 - geleider van rij-, trekdieren of vee 40 met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken (rijden) alsA 44 m R 319 - bestuurder van een motorvoertuig 100 100 m R 320 - bestuurder van een bespannen wagen 40 m R 323 - een bromfietser 70 II. Inhalen m R 326 niet links inhalen 180 180 120 70 70 aantal ingehaalde voertuigen; geschatte snelheid m R 327 een bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar linksaf wil slaan, links 180 180 120 70 70 inhalen hoe voorgesorteerd; waaruit bleek dit m R 328 een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats inhalen 280 280 190 110 110 soort voertuig dat werd ingehaald
 • 63. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 IV. Oprijden van kruispunten m R 331 een kruispunt blokkeren 180 180 120 70 70 soort kruising; mate van hinder V. Verlenen van voorrang m R 336 geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts 180 180 120 70 70 welke kruising of splitsing; gelijke orde m R 337 geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg 180 180 120 70 70 m R 338 geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram 180 180 120 70 70A 45 welke kruising of splitsing; gelijke orde m R 340 a een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet 180 180 120 70 70 geheel vrij kan maken m R 340 b bij een overweg een spoorvoertuig niet voor laten gaan en daarbij de 180 180 120 70 70 overweg niet geheel vrij laten VI. Doorsnijden militaire kolonnes/uitvaartstoeten m R 341 als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden 70 70 45 25 20 25 m R 342 als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden 70 70 45 25 20 25 RVV 1990
 • 64. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 VII. Afslaan m R 346 afslaan zonder richting aan te geven 70 70 45 25 25 wie werd gehinderd; op welke wijze; links/rechts afslaan m R 347 a bij het afslaan niet het tegemoetkomend verkeer voor laten gaan 180 180 120 70 70 m R 347 b bij het afslaan niet het verkeer naast/links dicht achter voor laten gaan 180 180 120 70 70 wie werd gehinderd; op welke wijze; links/rechts afslaan m R 347 c bij het afslaan niet het verkeer naast/rechts dicht achter voor laten gaan 180 180 120 70 70 m R 348 bij het links afslaan de rechtsafslaande bestuurders niet voor laten gaan 180 180 120 70 70 Noot stilstaan en parkerenA 46 In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVW 1994 opgenomen. Toelichting: Vermeld, indien van toepassing, de mate van belemmering; wel of geen (gehandicapten) parkeerkaart afgegeven; de tijdsoverschrijding en andere relevante gegevens. Vermeld indien sprake is van een parkeerovertreding duidelijk de gegevens waaruit blijkt dat sprake is van parkeren.
 • 65. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 IX. Stilstaan m R 395 een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg 100 100 40 gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd gevaar; situatie omschrijven als bestuurder een voertuig laten stilstaan mR 396 a - op een kruispunt 100 100 40 mR 396 b - op een fietsstrook 70 70 25 mR 396 c - op de rijbaan langs een fietsstrook 70 70 25 mR 396 d - op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan 70 70 25A 47 mate van belemmering m R 396 e - in een tunnel 70 70 25 m R 396 f - bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering 70 70 25 m R 396 g - bij een bord bushalte binnen een afstand van 12 meter van dat bord 70 70 25 terwijl de geblokte markering niet is aangebracht afstand tot bord vermelden m R 396 h - op de rijbaan langs een busstrook 70 70 25 m R 396 i - langs een gele doorgetrokken streep 70 70 25 m R 396 j - op een overweg 70 70 25 RVV 1990
 • 66. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 X. Parkeren als bestuurder een voertuig parkeren m R 397 a - bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan 70 70 25 mate van belemmering m R 397 b - voor een inrit of uitrit 70 70 25 m R 397 c - buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg 70 70 25 m R 397 d - op een parkeergelegenheid terwijl dat voertuig niet behoort tot de 70 70 25 aangegeven categorie of groep voertuigen (E5 en E8) welke categorie aangegeven m R 397 e - op een parkeergelegenheid op een andere dan de aangegeven wijze 70 70 25A 48 hoe werd geparkeerd m R 397 ea - op een parkeergelegenheid met een ander doel dan de aangegeven wijze 70 70 25 m R 397 f - op een parkeergelegenheid op dagen of uren waarop dit blijkens het 70 70 25 onderbord is verboden welk tijdstip was aangegeven m R 397 g - langs een gele onderbroken streep 70 70 25 m R 397 h - op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van 70 70 25 goederen (E7) m R 397 i - op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door 70 70 25 verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend alleen bij zekerheid geen afgifte vergunning, anders R 592 gebruiken (NB geplaatst na R 414b)
 • 67. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 397 j - op een parkeergelegenheid (borden E4 tot en met E13), buiten de 70 70 25 aangegeven parkeervakken bord vermelden m R 398 als bestuurder een voertuig dubbel parkeren 70 70 25 mate van belemmering als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl dat motorvoertuig m R 400 aa - niet is voorzien van een duidelijk zichtbare, achter de voorruit geplaatste 70 parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkerenA 49 is begonnen geen parkeerschijf aanwezig of aanvangtijd niet juist ingesteld (tijd mag op half uur naar boven worden afgerond) m R 400 ab - is voorzien van een duidelijk zichtbare, achter de voorruit geplaatste, 70 parkeerschijf en de toegestane parkeertijd is verstreken hoeveel tijd verstreken * R 400 ad - is voorzien van een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip * van de aankomst automatisch verschuift parkeerschijfzone m R 401 als bestuurder van een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone 70 70 25 muv aangeduide parkeerplaatsen/blauwe streep RVV 1990
 • 68. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met m R 402 b - een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is 180 180 70 aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart gehandicaptenvrtg mag wel op geh.parkeerplaats parkeren m R 402 c - het voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemde 180 180 70 voertuig parkeermeter m R 403 a parkeren zonder parkeermeter in werking te stellen/dan wel parkeertijd is 70A 50 verstreken hoelang verstreken (Pl.V) m R 403 b parkeren terwijl bij parkeermeter reeds een motorvoertuig is geparkeerd 70 soort voertuig (Pl.V) m R 405 parkeren in parkeervak bij parkeermeter 70 45 25 Pl.V groenstrook m R 406 voertuig laten staan in een park, plantsoen of op openbare beplantingen 70 70 25 of groenstroken geldt niet voor bermparkeren; waar geplaatst (Pl.V)
 • 69. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 parkeren bij een parkeerautomaat PI.V m R 409 a - met kaarten zonder aanbrengen kaart op voorgeschreven wijze 70 70 25 m R 409 b - met kaarten terwijl parkeertijd is verstreken 70 70 25 m R 409 c - met vakken zonder automaat in werking te stellen 70 70 25 m R 409 d - met vakken terwijl parkeertijd is verstreken 70 70 25 parkeren van grote voertuigen m R 414 a een voertuig langer dan 6 m of hoger dan 2,4 m parkeren op een plaats 70 25 waar dit verboden isA 51 ivm uiterlijk aanzien van de gemeente (Pl.V) m R 414 b een voertuig langer dan 6 m parkeren buiten de vastgestelde tijden 70 25 ivm de beschikbare parkeerruimte (Pl.V) vergunninghouders m R 592 voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder 70 70 25 (duidelijk zichtbare) parkeervergunning, dan wel in strijd met de daaraan verbonden voorwaarden Pl.V/R 397i gebruiken bij zekerheid geen afgifte vergunning RVV 1990
 • 70. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 XI. Het plaatsen van fietsen en bromfietsen p R 412 een (brom)fiets op andere wijze plaatsen dan is toegestaan 45 25 hoe geplaatst XII. Signalen m R 418 als bestuurder van een motorvoertuig geen geel of groen zwaai-, flits- of 70 70 knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden, waarbij dit, ingevolge artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen, verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerktA 52 verplichting en kans niet tijdig opmerken omschrijven m R 419 signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan 70 70 45 25 25 70 wat voor signalen (bijv. claxonneren); welke wijze * R 420 blauw zwaai- of knipperlicht voeren terwijl dat niet is toegestaan * * lamp inbeslagnemen XIII. Gebruik van lichten tijdens het rijden Noot verlichting zowel rijdend als stilstaand: Nacht - de periode tussen zonsondergang en zonsopgang; het daglicht was als gevolg van .. onvoldoende; welke verlichting werd gevoerd?
 • 71. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Motorrijtuigen, bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvoertuigen geen dim- of grootlicht voeren bij links; rechts; beide m R 421 a - nacht, binnen de bebouwde kom 70 70 45 25 cat. 4 geldt alleen voor geh.voertuig m R 421 b - nacht, buiten de bebouwde kom 100 100 70 40 m R 421 c - dag, indien het zicht slecht is 100 100 70 40 groot licht voeren m R 425 - bij dag, bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, of bij het op 100 100 70 40A 53 korte afstand volgen van een ander voertuig niet gelijktijdig branden achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde, bij links; rechts; beide m R 426 a - nacht, binnen de bebouwde kom 70 70 45 25 m R 426 b - nacht, buiten de bebouwde kom 100 100 70 40 m R 426 c - dag, indien het zicht slecht is 100 100 70 40 niet gelijktijdig branden achterkentekenplaatverlichting met lichten aan de voorzijde m R 428 a - motorvoertuig 35 35 m R 428 b - motorvoertuig met aanhangwagen 35 35 RVV 1990
 • 72. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 aanhangwagen voert geen achterlicht(en), bij links; rechts; beide m R 431 d - nacht, binnen de bebouwde kom 70 70 m R 431 e - nacht, buiten de bebouwde kom 100 100 m R 431 f - dag, indien het zicht slecht is 100 100 aanhangwagen voert geen stadslicht(en), bij links; rechts; beide m R 432 d - nacht, binnen de bebouwde kom 70 70 m R 432 e - nacht, buiten de bebouwde kom 100 100 m R 432 f - dag, indien het zicht slecht is 100 100A 54 mistlichten m R 434 anders dan bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert, 70 70 45 25 mistlicht(en) aan de voorzijde voeren staande houden; vastgesteld moet worden of het een mistlicht is m R 436 mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder 100 100 70 40 dan 50 meter is B. Overige (voertuigen) bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, geen voor- en achterlicht voeren
 • 73. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 438 i - wagen 25 m R 438 j - als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig zonder motor, 25 gebruikmakend van de rijbaan of het fiets-/bromfietspad bij nacht of dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, als fietser m R 438 k - geen voortdurend voor tegemoetkomende weggebruikers zichtba(a)r(e) 40 wit(te)- of ge(e)l(e) licht(en) aan de voorzijde voeren en/of voortdurend voor van achteren naderende weggebruikers zichtbaar rood licht aan de achterzijde voeren m R 438 l - verblindend wit of geel licht aan de voorzijde voeren 40A 55 m R 438 m - knipperende verlichting voeren 40 bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is geen (juiste) lantaarn meevoeren, als m R 445 c - ruiter 25 m R 445 d - geleider rij-, trekdieren of vee 25 XIV. Gebruik van lichten tijdens het stilstaan bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom op de rijbaan of op een parkeer-/vluchtstrook of -haven langs een auto(snel)weg geen licht voeren m R 451 c - op een stilstaand motorvoertuig 100 RVV 1990
 • 74. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 451 d - op een stilstaande aanhangwagen 100 wagen geen licht m R 453 - bij nacht of bij dag indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom 40 op de rijbaan XV. Bijzondere lichten m R 458 als bestuurder van een motorvoertuig tegelijk met enig ander licht aan de 100 100 voorzijde dagrijlicht voerenA 56 naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het (de) toegestane bermlicht, bochtlicht, hoeklicht, richtlicht, markerings- of staaklichten voertuig voorzien van verboden op het voertuig gemonteerde verlichting, dan uitsluitend N 650 (RV) gebruiken m R 456 a - nacht 100 100 m R 456 b - dag, indien het zicht slecht is 100 100 m R 459 voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze 100 100 70 40 40 100 dan genoemd op welke wijze gebruikt
 • 75. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 XVI. Autosnelwegen en autowegen a. Autosnelwegen op autosnelweg m R 461 - anders dan met motorvoertuig dat sneller mag en kan dan 60 km/h 280 280 190 110 80 110 280 soort voertuig; reden niet sneller kunnen rijden (geldt ook voor voetgangers/lifters op vluchtstroken) als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg m R 462 - keren 280 280A 57 m R 463 - achteruitrijden 280 280 m R 464 - op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan 280 280 behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg m R 465 a - buiten noodzaak rijden over de vluchtstrook of vluchthaven 280 280 waar werd gebruik van gemaakt m R 465 b - buiten noodzaak gebruik maken van de berm 100 100 m R 465 c - buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven 180 180 waar werd gebruik van gemaakt m R 466 - met voertuigcombinatie langer dan 7 meter, niet de twee meest rechts 180 gelegen rijstroken volgen aantal rijstroken; lengte RVV 1990
 • 76. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 467 - met vrachtauto niet de twee meest rechts gelegen rijstroken volgen 180 aantal rijstroken b. Autowegen op autoweg m R 468 - anders dan met motorvoertuig dat sneller mag en kan dan 50 km/h 280 280 190 110 80 110 280 soort voertuig; reden niet sneller kunnen rijden als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg m R 469 - keren 280 280A 58 m R 470 - achteruitrijden 280 280 m R 471 - op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan 280 280 behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg m R 472 a - rijden over de vluchtstrook of vluchthaven 280 280 waar werd gebruik van gemaakt m R 472 b - gebruik maken van de berm 100 100 m R 472 c - stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven 180 180 waar werd gebruik van gemaakt
 • 77. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 XVII. Erven m R 476 binnen een erf sneller rijden dan stapvoets 100 100 70 40 40 zie noot snelheid m R 478 binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde 70 70 parkeerplaatsen XIX. Voetgangers niet voor laten gaan van m R 481 a - blinde voorzien van een blindenstok 180 180 120 70 70A 59 waaruit bleek dit; mate van hinder m R 481 b - een persoon die zich moeilijk voortbeweegt 180 180 120 70 70 m R 482 - voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) 180 180 120 70 70 m R 483 - gehandicaptenvoertuig (voornemens) op voetgangersoversteekplaats 180 180 120 70 70 (over te steken) XX. Voorrangsvoertuigen m R 486 voorrangsvoertuig niet voor laten gaan 180 180 120 70 50 70 werden optische en geluidssignalen gevoerd; mate van hinder RVV 1990
 • 78. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 XXI. Loslopend vee m R 491 rij-, trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los laten lopen 100 omschrijven XXII. In- en uitstappende passagiers m R 492 passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe 280 280 190 110 110 geen gelegenheid geven waaruit bleek ditA 60 XXIII. Slepen m R 501 bij slepen onderlinge afstand meer dan vijf meter 70 70 lengte vermelden XXIV. Bijzondere manoeuvres zonder het overige verkeer voor te laten gaan m R 505 - wegrijden 180 180 120 70 70 waaruit bleek dit m R 506 - achteruitrijden 180 180 120 70 70 m R 507 - uit een uitrit de weg oprijden 180 180 120 70 70 m R 508 - van de weg een inrit inrijden 180 180 120 70 70
 • 79. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 509 - keren 180 180 120 70 70 m R 510 - invoegen 180 180 120 70 70 m R 511 - uitvoegen 180 180 120 70 70 m R 512 - van rijstrook wisselen 180 180 120 70 70 geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven m R 513 - bij wegrijden 70 70 45 m R 514 - bij inhalen 70 70 45 m R 515 - bij oprijden van de doorgaande rijbaan 70 70 45 m R 516 - bij verlaten van de doorgaande rijbaan 70 70 45 m R 517 - bij het wisselen van rijstrook 70 70 45A 61 m R 518 - bij belangrijke zijdelingse verplaatsing 70 70 45 m R 519 autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte 100 100 70 40 40 mate van hinder XXV. Onnodig geluid m R 522 als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser c.q. snorfietser 180 180 120 onnodig geluid veroorzaken waaruit bleek dit; bij onnodig signalen geven, zoals claxonneren R 419 gebruiken RVV 1990
 • 80. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 XXVI. Gevarendriehoek m R 526 geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig 100 100 of aanhangwagen) mate van hinder/gevaar; soort voertuig XXVI a. Zitplaatsen m R 530 a tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op 100 100 70 40 100 de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten)A 62 geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr. in bus; passagiers < 18 jr. en < 1.35 m, bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr. op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats m R 530 b als (brom)fietser een passagier jonger dan acht jaar vervoeren op 70 40 ondoelmatige/onveilige voorziening waaruit bleek dit
 • 81. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 XXVII. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen zonder autogordel m R 533 - in personenauto, bedrijfsauto, driewielig motorvoertuig met gesloten 100 100 100 carrosserie of brommobiel geldt voor bestuurder of passagier m R 535 f passagier vervoeren jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 m die geen 100 gebruikmaakt van een kinderbeveiligingssysteem m R 535 k passagier vervoeren jonger dan 12 jaar met een lengte van 1.35 m of meer 100 die geen gebruik maakt van een autogordel m R 535 g voorin passagier vervoeren van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 m, terwijl 100A 63 geen autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem aanwezig is m R 535 h passagier vervoeren jonger dan 3 jaar, terwijl geen autogordel of 100 kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is m R 535 i terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer 100 passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn m R 535 j passagier jonger dan 18 jaar vervoeren in naar achteren gericht kinderzitje 100 op passagierszitplaats, terwijl voorairbag niet is uitgeschakeld m R 535 m in een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren 100 jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1.35 m, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is RVV 1990
 • 82. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 535 o de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem 100 100 in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden bestuurder aansprakelijk voor passagiers jonger dan 12 jaar m R 535 e rolstoelpassagier vervoeren zonder dat de stabiliteit van de rolstoel en de 180 veiligheid van de passagier worden gewaarborgd m R 535 s rolstoelpassagier vervoeren zonder dat deze gebruik maakt van 100 veiligheidsgordel die deel uitmaakt van motorvoertuig of van systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigdA 64 XXVIIa. Autobus feitcodes R 535 p t/m R 535 r zijn niet van toepassing op passagiers autobussen waarbij het vervoer van staande passagiers is toegestaan en passagiers autobussen welke binnen bebouwde kom volgens dienstregeling stads- of streekvervoer uitvoeren m R 535 p als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus of passagier 100 100 geen gebruik maken van de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust
 • 83. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus m R 535 q - (een) passagier(s) van 3 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar en korter 100 dan 1.35 m. vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem of bij gebrek daaraan, de autogordel, terwijl de passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en) kinderen van 0 tot 3 jaren hoeven geen beveiligingsmiddel te gebruiken m R 535 r - (een) passagier(s) van 3 jaar of ouder maar jonger dan 12 jaar en met 100 een lengte van 1.35 m. of meer vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel, terwijl deA 65 passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en) kinderen van 0 tot 3 jaren hoeven geen beveiligingsmiddel te gebruiken XXVIII. Helmen geen goedgekeurde en goed passende/deugdelijk bevestigde helm dragen m R 536 a - als bestuurder, passagier bromfiets of brommobiel zonder gesloten 70 70 carrosserie kinband; soort; geen helm m R 536 c - als bestuurder, passagier motorfiets dan wel driewielig motorvoertuig 100 100 100 (cat. 1 geldt ook voor quads, tot max. 15 kW) RVV 1990
 • 84. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 537 passagier jonger dan 12 jaar op een motor, bromfiets of brommobiel 100 100 70 zonder gesloten carrosserie vervoeren die geen goedgekeurde en goed passende/deugdelijk bevestigde helm draagt XXX. Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur mobiele telefoon m R 545 als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of 180 180 120 70 gehandicaptenvoertuig met motor tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudenA 66 staande houden; controleren of het een echte telefoon betreft; noteer merk en type; feitcode geldt niet voor fietser en rij-instructeur XXXI. Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten personen vervoeren m R 539 a - in de gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets 100 geldt niet voor laadruimte (dieren)ambulance, reddingsbrigade of rolstoelvervoer m R 539 b - in de open laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets, dan wel in of 180 180 120 op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets
 • 85. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoofdstuk 3. Verkeerstekens II. Verkeersborden Noot Borden A1/A3 (max. snelheid) zie feitcodes VA 004 t/m VR 101 als bestuurder in strijd met bord m R 548 - geen voorrang verlenen (B6) 180 180 120 70 70 m R 549 a - niet stoppen bij stopbord (B7) 100 100 70 40 40 m R 549 b - geen voorrang verlenen (B7) 180 180 120 70 70A 67 m R 549 c - niet stoppen en geen voorrang verlenen (B7) 180 180 120 70 70 handelen in strijd met geslotenverklaring m R 550 a - in beide richtingen (C1) 70 70 45 25 25 wegen algemeen m R 550 b - in beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen 100 100 70 40 40 categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken) feit(code) bedoeld voor specifieke banen zoals vrachtautobaan/taxibaan * R 551 a - eenrichtingsweg op auto(snel)weg (C2) * * * * * spookrijden m R 551 b - eenrichtingsweg overige wegen (C2) 100 100 70 40 40 m R 552 a - eenrichtingsweg (C3) 100 100 70 40 40 m R 552 b - eenrichtingsweg (C4) 100 100 70 40 40 RVV 1990
 • 86. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 553 b - motorvoertuig op meer dan twee wielen (C6) 70 wegen algemeen mR 554 a - vrachtauto’s (C7) (alle wegen behalve autosnelwegen en milieuzones) 70 mR 554 b - vrachtauto’s op autosnelweg (C7) 180 mR 554 c - vrachtauto’s in als milieuzone aangeduid gebied (C7) 180 mR 554 d - autobussen (C7a) 70 mR 554 e - autobus of vrachtauto (C7b) 70 mR 571 - vrachtauto’s in als milieuzone aangeduid gebied (C22a) 180 mR 555 - langzame voertuigen (C8) 70 mR 556 - ruiter, vee, wagen, motorvoertuig niet harder dan 25 km/h, brommobiel, 70 45 25 25 (brom)fiets en gehandicaptenvoertuig (C9)A 68 mR 557 - motorvoertuig met aanhangwagen (C10) 70 70 mR 558 - motorfiets (C11) 70 mR 559 - alle motorvoertuigen (C12) 70 70 mR 560 - bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met in werking zijnde 45 25 motor (C13) m R 561 - fiets, gehandicaptenvoertuig zonder motor (C14) (categorie 3 betreft 25 25 alleen snorfiets) mR 562 - (brom)fiets, gehandicaptenvoertuig (C15) 45 25 mR 563 - voetgangers (C16) 20 mR 564 - (samenstel van) voertuigen langer dan aangegeven (C17) 100 40 mR 565 - voertuigen breder dan aangegeven (C18) 100 40 mR 566 - voertuigen hoger dan aangegeven (C19) 100 40
 • 87. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 voertuigen aslast hoger dan aangegeven, bord C20 gemeten aslast, overschrijding in kg/%, toegestane aslast, aard lading; eigenaar m R 567 a - tot en met 10% overschrijding 100 40 mR 567 b - 11 tot en met 20% overschrijding 150 60 mR 567 c - 21 tot en met 30% overschrijding 220 90 * R 567 d - 31 tot en met 40% overschrijding * * * R 567 e - 41 tot en met 50% overschrijding * * * R 567 f - meer dan 50% overschrijding * * voertuigen totaalmassa hoger dan aangegeven, bord C21A 69 gemeten totaalmassa, toegestane totaalmassa, overschrijding in kg/%, aard lading; eigenaar m R 568 a - tot en met 10% overschrijding 100 40 mR 568 b - 11 tot en met 20% overschrijding 150 60 mR 568 c - 21 tot en met 30% overschrijding 220 90 * R 568 d - 31 tot en met 40% overschrijding * * * R 568 e - 41 tot en met 50% overschrijding * * * R 568 f - meer dan 50% overschrijding * * RVV 1990
 • 88. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 samenstel van voertuigen totaalmassa hoger dan aangegeven, bord C21 gemeten aslast, toegestane aslast, overschrijding in kg/%, aard lading; eigenaar mR 569 a - tot en met 10% overschrijding 100 40 mR 569 b - 11 tot en met 20% overschrijding 150 60 mR 569 c - 21 tot en met 30% overschrijding 220 90 * R 569 d - 31 tot en met 40% overschrijding * * * R 569 e - 41 tot en met 50% overschrijding * * * R 569 f - meer dan 50% overschrijding * *A 70 rijden in strijd met mR 574 - verplichte rijrichting op rotonde (D1) 70 70 45 25 25 mR 575 - gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2) 70 70 45 25 25 mR 576 - gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4) 70 70 45 25 25 mR 577 - gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5) 70 70 45 25 25 mR 578 - gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6) 70 70 45 25 25 mR 579 - gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7) 70 70 45 25 25
 • 89. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 parkeerverboden op borden parkeren in strijd met m R 584 - parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1) 70 70 25 laten staan in strijd met m R 585 - verbod stil te staan (E2) 70 70 25 p R 587 - verbod (brom)fietsen te plaatsen (E3) 45 25 inhalen in strijd met inhaalverbod m R 593 - voor motorvoertuigen (F1) 180 180A 71 m R 594 - voor vrachtauto’s (F3) 180 m R 595 doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit 100 100 70 40 40 tegengestelde richting (F5) m R 596 keren in strijd met keerverbod (F7) 100 100 70 40 40 m R 597 niet stoppen bij stopgebod (F10) 180 180 120 70 70 III. Verkeerslichten Noot Vermeld het aantal seconden rood, afstand tot stopteken, snelheidsverhoging en eventueel wijze van constateren, kruising met; rijstrooklichten boven welke strook kruis aangebracht, rijbaanindeling, ontheffing? RVV 1990
 • 90. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 driekleurig verkeerslicht m R 601 niet doorgaan bij groen licht 100 100 m R 602 niet stoppen voor rood licht 180 180 120 70 50 70 m R 603 rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan 120 70 mate van hinder tweekleurig verkeerslicht m R 604 niet stoppen voor rood licht 180 180 120 70 50 70 m R 605 rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan 120 70A 72 mate van hinder tram-/buslicht m R 606 als bestuurder van een tram, lijnbus of ander voertuig niet stoppen voor 180 180 rood tram-/buslicht trambestuurder is cat 8 m R 607 als bestuurder van een tram niet stoppen voor rood bij driekleurig 180 verkeerslicht bij negeren negenoog, feitnr R 606 gebruiken
 • 91. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 overweglichten m R 608 niet stoppen voor rood knipperend overweglicht 180 180 120 70 50 70 waren of werden bomen gesloten; knippertijd bruglichten m R 609 niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht 180 180 120 70 50 70 waren of werden bomen gesloten; knippertijd rijstrooklichtenA 73 m R 610 rijstrook aangeduid met verlicht rood kruis gebruiken 180 180 m R 611 rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken 100 100 70 40 40 voetgangerslichten m R 612 oversteken bij rood voetgangerslicht 70 50 m R 613 oversteken bij geel knipperlicht en overig verkeer ter plaatse niet voor 70 50 laten gaan toeritdosering m R 614 niet stoppen voor rood bij toeritdosering 70 70 RVV 1990
 • 92. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 IV. Verkeerstekens op het wegdek doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting m R 617 a als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding 100 100 70 40 40 bevindende doorgetrokken streep overschrijden m R 618 verdrijvingsvlak gebruiken 180 180 120 70 70 mate van gevaar/hinder; niet gebruiken voor witte puntstukken m R 618 a als bestuurder een puntstuk gebruiken 180 180 120 70 70 niet van toepassing indien bestuurder spitsstrook volgt, die splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeertA 74 m R 619 andere richting volgen dan richting van voorsorteervak 180 180 120 welke kruising; rijrichting bestuurder; welke pijl; mate van gevaar/hinder m R 619 a na verlaten van doorgaande rijbaan andere richting volgen dan richting die 180 180 120 pijlen op uitrijstrook aangeven m R 620 niet stoppen voor stopstreep 70 70 45 25 25 stopt wel maar niet voor streep; zie ook R 549 a/c m R 621 bij haaietanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg 180 180 120 70 70 mate van gevaar/hinder m R 622 als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus, autobus of 100 100 70 40 30 40 tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS” situatie omschrijven
 • 93. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 622 a als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram, 100 100 70 40 30 40 gebruik maken van een busbaan of - strook aangeduid met: “LIJNBUS” situatie omschrijven Hoofdstuk 4. Aanwijzingen I. Verplichtingen weggebruikers Noot De feitcodes R 627a t/m R 631 mogen niet uitsluitend op kenteken worden aangeleverd. De verdachte moet zijn gehoord en de NAW gegevens en verklaring moeten op het miniA 75 proces-verbaal worden vermeld. niet opvolgen stopteken m R 628 a - dmv een rode lamp 180 180 120 70 50 70 m R 628 b - verlichte politietransparant 180 180 120 70 50 70 omschrijving tekst p R 628 c - verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat 180 180 120 70 50 70 niet opvolgen aanwijzing p R 627 a - verkeersbrigadier 180 180 120 70 70 bord F10 RVV 1990
 • 94. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m R 630 a - gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar 180 180 120 70 50 70 bevoegdheid; herkenbaar; soort aanwijzing p R 630 b - gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar 180 180 120 70 50 70 bevoegdheid; herkenbaar; soort aanwijzing niet opvolgen aanwijzing m R 631 a - gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie 180 180 120 70 50 70 soort aanwijzing; herkenbaar voertuig p R 631 b - gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of 180 180 120 70 50 70 bedrijfsauto van transportbegeleider soort aanwijzing; herkenbaar voertuigA 76 Nummers R 701 - R 706: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) m R 701 onbevoegd verkeerstekens aanbrengen/doen aanbrengen/aangebracht 100 houden of verwijderen/zichtbaarheid ervan weg nemen waaruit bleek dit m R 702 verkeersverwarrende voorwerpen aanbrengen/doen aanbrengen/ 100 aangebracht houden m R 703 niet zo spoedig mogelijk op juiste wijze inleveren ongeldige 70 gehandicaptenparkeerkaart relevante gegevens
 • 95. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 als verkeersregelaar m R 704 - niet op eerste vordering tonen van de krachtens de wet vereiste 70 aanstellingspas m R 705 - niet zijnde weginspecteur Rijkswaterstaat, een aanwijzing in de zin 70 van RVV 1990 vanaf motorrijtuig, of als verkeersregelaar niet zijnde transportbegeleider of weginspecteur Rijkswaterstaat, vanuit motorrijtuig geven m R 706 als transportbegeleider of weginspecteur Rijkswaterstaat vanuit een 70 motorrijtuig een aanwijzing in de zin van het RVV 1990 geven op Rijksweg of op andere weg gelegen kruispunt gevenA 77 Nummers K 405 - K 550: Kentekenreglement (KR) m K 405 de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen 100 aanhangwagen tmm < 750 kg P 100 b Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 420 als nieuwe eigenaar/houder niet binnen één week op de voorgeschreven 270 wijze het kentekenbewijs overschrijven KR RVV 1990
 • 96. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m K 421 het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B niet terstond aan de vorige 35 eigenaar/houder afgeven m K 422 deel I A niet aan de nieuwe eigenaar/houder afgeven na ontvangst van het 70 vrijwaringsbewijs en het oude deel I B m K 423 het ontvangstbewijs niet aan de nieuwe eigenaar/houder afgeven na 35 ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs m K 432 deel I afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B nog 100A 78 niet is ontvangen m K 434 als nieuwe eigenaar/houder niet binnen één week op de voorgeschreven 270 wijze het kentekenbewijs overschrijven Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 441 deel I B en deel II niet terstond aan het erkende bedrijf overdragen 35 m K 442 deel I A afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B nog niet 100 is ontvangen m K 443 het ontvangstbewijs afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel 100 I B nog niet is ontvangen
 • 97. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m K 444 deel I niet aan het erkende bedrijf afgeven na ontvangst van het 35 vrijwaringsbewijs en het oude deel II m K 446 het ontvangstbewijs niet aan het erkende bedrijf afgeven na ontvangst van 35 het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 480 als erkend bedrijf niet binnen één week op de voorgeschreven wijze het 270 kentekenbewijs overschrijvenA 79 voertuig bestemd voor eigen gebruik Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs m K 481 als nieuwe eigenaar/houder (particulier) niet binnen één week op de 270 voorgeschreven wijze het kentekenbewijs overschrijven m K 484 als erkend bedrijf niet binnen één week op de voorgeschreven wijze het 270 kentekenbewijs overschrijven voertuig bestemd voor eigen gebruik KR
 • 98. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een kentekenhouder Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 485 als meerderjarige eigenaar/houder na overlijden van de kentekenhouder 270 niet binnen vijf weken op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs op zijn naam overschrijven Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijsA 80 m K 486 als meerderjarige eigenaar/houder na overlijden van de kentekenhouder 270 niet binnen vijf weken op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs op zijn naam overschrijven Aanvraag nieuw deel I (A) Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 526 niet op de voorgeschreven wijze een nieuw deel I A aanvragen, indien 70 het voertuig niet meer overeenstemt met de gegevens op het afgegeven deel I A
 • 99. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs m K 527 niet op de voorgeschreven wijze een nieuw kentekenbewijs aanvragen, 70 indien het voertuig niet meer overeenstemt met de gegevens op het afgegeven deel I Handelaarskenteken(bewijs) m K 535 als kentekenhouder het handelaarskenteken niet op de voorgeschreven 270 wijze gebruikenA 81 NAW-gegevens van kentekenhouder op aankondiging van beschikking; bestuurder als getuige vermelden m K 540 het ongeldig verklaarde handelaarskentekenbewijs niet onverwijld 270 inleveren Inleverplicht oude bewijzen (overgangsbepaling) m K 550 ongeldige kentekenbewijzen/duplicaten niet onverwijld inleveren 270 afgegeven op basis van de oude Wegenverkeerswet KR
 • 100. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummer K 600: Reglement rijbewijzen (RR) m K 600 als motorrijder niet op eerste vordering het theoriecertificaat dan wel de 70 oproep voor het examen ter inzage geven Nummers K 805 - K 825: Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM 1993) rijonderricht geven zonder in het bezit te zijn van het vereiste certificaat * K 805 - bedrijfsmatig *A 82 rijonderricht geven terwijl het certificaat p K 810 a - niet geldig is voor het rijonderricht dat wordt gegeven 300 als houder niet (tijdig) inleveren van een ongeldig verklaard certificaat voor het geven van rijonderricht p K 815 a - na ongeldigverklaring door instituut dat certificaat heeft afgegeven 210 p K 815 b - na ongeldigverklaring door Onze minister 210 niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven p K 820 - het certificaat 70 p K 825 - het instructeursbewijs, dan wel het bewijs van ontheffing 70
 • 101. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers A 901 - A 922: Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) Noot WAM 1. U wordt verzocht zeer terughoudend te zijn met verbaliseren o.b.v. de WAM i.v.m. de registercontrole t.a.v. motorrijtuigen (incl. brom- en snorfietsen); 2. Bij rijdende voertuigen dient de bestuurder staande te worden gehouden en te worden gehoord; 3. Voordat proces-verbaal wordt opgemaakt tegen een eigenaar/houder van een stilstaand voertuig dient deze te worden gehoord; 4. Wanneer het voertuig wordt meegenomen is altijd sprake van inbeslagneming.A 83 Bromfietsen (met) een bromfiets zonder vereiste verzekering verzekering wel/niet; uittreksel CRWAM (aanvraag 6 weken na pleegdatum) en kentekenregister afgesloten; geldigheid verloren * A 901 a - op een weg laten rijden * * A 901 b - op een weg laten staan * * A 901 c - buiten de weg aan het verkeer deelnemen * * A 901 d - buiten de weg aan het verkeer deel laten nemen * (met) een bromfiets zonder vereiste verzekering * A 903 a - op een weg rijden * * A 903 b - op een weg staan * WAM WRM WRM
 • 102. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * A 903 c - buiten de weg aan het verkeer deelnemen * * A 904 als kentekenhouder niet voldoen aan de vordering aan te tonen dat het * motorrijtuig, zijnde een bromfiets, is/was verzekerd waaruit bleek dit Gehandicaptenvoertuigen met motor * A 919 a niet op eerste vordering tonen verzekeringsbewijs * waaruit bleek dit * A 919 b - rijden * wel of geen plaat aanwezig; oorzaak niet goed zichtbaarA 84 zonder geldige op de voorgeschreven wijze bevestigde verzekeringsplaat of terwijl de letters en cijfers niet goed zichtbaar zijn * A 920 - laten rijden * afgesloten; welk jaar zonder vereiste verzekering * A 921 - rijden * verificatie; waaruit bleek dat het voertuig onverzekerd was * A 922 - laten rijden * heeft de verdachte de bestuurder toestemming gegeven
 • 103. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 motorrijtuigen, niet zijnde bromfietsen of gehandicaptenvoertuigen (met) een motorrijtuig zonder vereiste verzekering verzekering wel/niet; uittreksel CRWAM (aanvraag 6 weken na pleegdatum) en kentekenregister afgesloten; geldigheid verloren * A 914 a - op een weg laten rijden * * A 914 b - op een weg laten staan * * A 914 c - buiten de weg aan het verkeer deelnemen * * A 914 d - buiten de weg aan het verkeer deel laten nemen * (met) een motorrijtuig zonder vereiste verzekeringA 85 * A 917 a - op een weg rijden * * * A 917 b - op een weg staan * * * A 917 c - buiten de weg aan het verkeer deelnemen * * * A 918 als kentekenhouder niet voldoen aan de vordering aan te tonen dat het * motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, is/was verzekerd waaruit bleek dit WAM
 • 104. Nummers N 010 - P 600: Besluit Voertuigen (BV) en Regeling Voertuigen (RV) Categorie-indeling A: (Besluit en Regeling voertuigen) 2 - personenauto’s; 3 - bedrijfsauto’s; 3a - 2 bussen; 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 - 3 motorfietsen; 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 N 030 e 95 4030N e 030 5f - driewielige motorrijtuigen; 95 95 95 40 40 4030N f 030 6 g - bromfietsen; 40 8 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 95 95 95 40 3 7 - 5 motorrijtuigen met beperkte11 12 13 14 4 6 7 8 9 10 snelheid; 15 16 1730 g 95 95 40 4 8 - 6 land- of bosbouwtrekkers; 12 13 14 5 7 8 9 10 11 15 16 17 95 95 95 40 40 40 N5030 96 - 7 h95 95 fietsen9 gehandicaptenvoertuigen zonder motor (o.g.v. art. 8 95 40 en 10 11 12 13 14 40 25 15 16 17 95 4030N h030 i7 6 8 9 10 11 12 13 14 25 15 25 16 17 95 5.1.4 RV m.u.v. afmetingen genoemd in 5.9.6 RV);5 95 95 40 40 4030N 7030 10 - 9 i 8j gehandicaptenvoertuigen voorzien 2516 een gesloten 10 11 12 13 14 15 25 van 175 9540 95 40 4030 j 40 95 95 40 25 25 carrosserie en gehandicaptenvoertuigen die zijn uitgerust0 950 N8 030 9 10 met een verbrandingsmotor en 16 voorzien van een gesloten 11 12 13 14 40 25 25 15 niet 17 k 40 carrosserie en t.a.v. de afmetingen genoemd in 5.10.6 RV de 25 25 2530N k 030 l 25 40 40 gehandicaptenvoertuigen zonder motor; 25 2530N l 030 m 40 25 40 40 11 - 25 gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en 2530 m 25 40 40carrosserie; 25 niet voorzien van een gesloten 25 25 9 12 - 11 aanhangwagens met een 16 4017 10 25 12 13 14 15 40 toegestane maximum massa van 40 40 40 N 030 n 25 meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen 40 25 40 40 40 4030N10 11 12 en driewielige motorrijtuigen; n030 o 25 13 14 15 16 17 40 40 40 40 40 4030N o 030 13 - p 25 aanhangwagens met een toegestane maximum massa van 40 40 40 40 4030N p030 q niet meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s, 40 40 40 40 4030 11 12 13 bussen 15 driewielige motorrijtuigen; q 14 en 16 17 40 40 40 40 25 14 - 40 aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines achter 40 40 40 40 40 landbouw- of bosbouwtrekkers en 40 25 40 40 40 achter motorrijtuigen met VR0 40 405 12 13 14 beperkte 16 40 17 40 25 15 snelheid; 40 40 VR5 15 - aanhangwagens achter 40 40 40 40 motorfietsen (15a) of bromfietsen5 (15b); 40 40 VR 13 14 40 15 aanhangwagens achter fietsen op twee wielen; 16 - 16 17 40 VR 40 17 -40 wagens. VR40 40 VR 4 4015 40 16 17 40 VR A 86 15 40 16 17
 • 105. Noot Regeling Voertuigen (RV):- De feiten met betrekking tot de RV zijn in 17 categorieën onderverdeeld en deze categorieën zijn genummerd van 2 t/m 17. Deze categorie-indeling komt overeen met de indeling van de RV.- Bij categorie 15 kan het trekkende voertuig verschillend zijn (motor of bromfiets). Voor deze voertuigen gelden verschillende tarieven. Achter de categorie- aanduiding moet daarom voor de motorfiets een A en voor de bromfiets een B worden vermeld. categorie: 15A - motorfiets categorie: 15B - bromfiets- Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de betrokkene/verdachte moeten eveneens worden vermeld. De betrokkene/verdachte dient daarom staande te worden gehouden.- Op de kennisgeving/aankondiging moet een nadere toelichting op het feit worden vermeld, omdat de bepalingen van de RV in algemene feitomschrijvingen zijn weergegeven. RV- Voor feiten gebaseerd op de Regeling Voertuigen geldt dat deze feiten niet op kenteken kunnen worden geconstateerd. (Dit volgt uit de voor de eerste feitcode geplaatste koptekst, geldend voor de gehele Regeling voertuigen: ‘Als bestuurder rijden (terwijl)...’).)- De feiten die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as gelden uitsluitend voor particulieren. Indien sprake is van beroepsmatig vervoer is de Wet op de economische delicten van toepassing. Zie hiervoor de feitcodeserie E 850 t/m E 856. A 87
 • 106. feitnr. omschrijving Besluit Voertuigen * N 010 n als bestuurder van een voertuig rijden terwijl in of aan het motorvoertuig een radarontvangstapparaat aanwezig is, dat geschikt is om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen (apparatuur inbeslagnemen) Regeling Voertuigen Als bestuurder van een voertuig rijden (terwijl):A 88 0 - Algemeen m N 010 a het niet in overeenstemming is met de gegevens op het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens m N 010 b het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is m N 010 c de kentekenpla(a)t(en) niet voorzien is/zijn van het goedkeuringsmerk, dan wel niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde is/zijn bevestigd m N 010 d het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd (manier van constateren) (aanhangwagen tmm < 750 kg P 100 b) m N 010 e het voertuig niet is voorzien van een goed leesbare constructieplaat, waarvan de gegevens in overeenstemming zijn met het kentekenregister (cat 3, 3a en 12 in gebruik na 31-12-1997; cat 8 in gebruik na 30-06-2009)
 • 107. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 * N 010 n 030 g * m N 030 g * * * * 95 5 m N 9 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 89 m N 0030 kk m N 30 40 0 4 m N 030 l l 40 0 m N 010 a N 030 180 m 180 180 180 180 120 4 180 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 m N 010 b 180 180 180 180 180 120 180 180 70 180 m N 010 c 70 70 70 70 70 45 70 m N 030 n 40 m N 010 dN 030 100 m n 100 100 100 100 70 40 100 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 010 e N 030 m p 70 70 70 40 70 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 108. feitnr. omschrijving 1 - Algemene bouwwijze van het voertuig m N 020 b het wiel niet zodanig is bevestigd dat het uitsluitend draaibaar is om de eigen as m N 030 a het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie breuken en/of scheuren vertoont m N 030 b het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie is aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht het frame of de zelfdragende constructie alsmede de voor- en achtervork m N 030 c - breuken en/of scheuren vertoont m N 030 d - is doorgeroestA 90 m N 030 e - zodanig is vervormd dat stijfheid en sterkte in gevaar worden gebracht dan wel het weggedrag van het voertuig nadelig wordt beïnvloed m N 030 f de onderdelen van het frame, de daarvoor in de plaats tredende constructie of de zelfdragende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd m N 030 g het frame met voor- en achtervork breuken en/of scheuren vertoont, is doorgeroest of is vervormd het frame mN 030 h - breuken en/of scheuren vertoont mN 030 i - is doorgeroest mN 030 j - is vervormd mN 040 a de bovenbouw ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd mN 040 b de ondersteuning van de laadvloer/laadruimte niet deugdelijk is mN 040 c de gekoppelde zijspanwagen niet deugdelijk is bevestigd
 • 109. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 020 b 030 g m N 030 g 95 5 100/70 m N 9 m N 030 a 180 180 180 180 120 180 180 180 180 180 180/120 70 m N 030 b 180 180 180 180 120 180 180 180 180 180 180/120 70 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 m N 030 c 180 m N 030 d 180A 91 m N 030 e 180 m N 0030 kk m N 30 40 0 4 m N 030 l 40 0 m N 030 f N 030 l m 180 180 120 704 70 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 m N 030 g 180 120 70 70 m N 030 n 40 mN 030 hN 030 m n 40 40 m N 030 o 40 mN 030 i N 030 m o 40 40 m N 030 p 40 mN 030 j N 030 m p 40 40 m N 030 q 40 mN 040 a N 030 m q 100 100 100 100 70 100 100 40 40 100 100 100 100/70 40 mN 040 b 100 100 100 100 100 100 100/70 40 mN 040 c 100 70 VR VR RV
 • 110. feitnr. omschrijving m N 050 de accu en, indien aanwezig, de bedrading niet deugdelijk is (zijn) bevestigd en niet goed is (zijn) geïsoleerd 2 - Afmetingen en massa’s Lengte m N 060 a het langer is dan 12 m (cat 5 ingebruikname voor 01-11-1997; cat 12 geldt niet voor opleggers; cat 13 geldt niet voor middenasaanhangwagens) mN 060 aa de bus met 2 assen langer is dan 13,50 m (incl. skibox) mN 060 ab de bus met 2 assen, in gebruik genomen voor 10-09-2003, langer is dan 15 m (incl. skibox)A 92 mN 060 ac de bus met meer dan 2 assen langer is dan 15 m (incl. skibox) mN 060 d het rijdende werktuig langer is dan 20 m mN 061 e bij de na 31-12-1997 in gebruik genomen oplegger, niet zijnde een kermis- of circusvoertuig, de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger meer dan 2,04 m bedraagt en de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger meer dan 12 m bedraagt m N 061 g de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger van het kermis- of circusvoertuig meer bedraagt dan 17,50 m m N 061 i de middenasaanhangwagen langer is dan 8 m
 • 111. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 050 N 030 e m N 030 e 95 40 100 100 100 m 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 060 a 100 100 100 100 100 100 100 100 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 mN 060 aa 100 mN 060 ab 100A 93 mN 060 ac 100 m N 030 k 40 0 mN 060 dN 030 k m 100 4 m N 030 l 40 0 mN 061 e N 030 l m 4 100 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 m N 061 g 100 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 061 i N 030 m o 40 100 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 112. feitnr. omschrijving Breedte m N 060 b het breder is dan 2,55 m (cat 5 ingebruikname voor 01-11-1997; cat 3 en 12 gelden niet voor geconditioneerde voertuigen en voor cat 3 en 12 voertuigen met een tmm > 10 ton en ingebruikname voor 01-02-1999) m N 060 g het breder is dan 2,60 m (cat 3 en 12 geconditioneerd voertuig/voertuigen met een tmm > 10 ton en ingebruikname voor 01-02-1999; cat 17 bespannen wagen) m N 060 h het breder is dan 3 m (cat 3 en 7 rijdend werktuig) mN 060 p het gehandicaptenvoertuig breder is dan 1,10 m (geldt ook voor gehandicaptenvoertuig zonder motor) mN 060 r de fiets breder is dan 0,75 m mN 060 s het breder is dan 1,50 m (cat 9 > 2 wielen of zijspan; cat 17 onbespannen wagen)A 94 mN 060 u het breder is dan 2 m (cat 5 ingebruikname na 31-10-1997; cat 6 op meer dan 2 wielen; cat 15b achter bromfiets op meer dan 2 wielen) m N 060 w het breder is dan 1 m (cat 6 betreft 2 w bromfiets; cat 15b achter bromfiets op meer dan 2 wielen) Hoogte het voertuig hoger is dan 4 m (cat 5 in gebruik voor 01-11-1997) een overschrijding mN 062 a - van 0,01 m t/m 0,10 m * N 062 b - van meer dan 0,10 m t/m 0,20 m * N 062 c - van meer dan 0,20 m mN 060 q het gehandicaptenvoertuig hoger is dan 2 m (geldt ook voor gehandicaptenvoertuig zonder motor)
 • 113. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 060 b 030 g m N 030 100 100 100 100 95 5 100 100 m N g 9 m N 060 g 100 100 100 40 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 060 h 100 100 100 100 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 060 p 030 m N 030 jj 25 5 40 40 m N 2 A89 A89 m N 060 r 40 m N 060 s 40 40A 95 m N 060 u 030 k m N 030 k 100 100 70 40 0 100/70 m N 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 060 w 70 -/70 40 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 030 n 40 mN 062 a N 030 m n 330 330 330 330 330 330 40 330 330 330 130 m N 030 o 40 * N 062 bN 030 m o* * * * * * 40 * * * * m N 030 p 40 * N 062 c N 030 m p* * * * * * 40 * * * * m N 030 q 40 mN 060 qN 030 m q 40 40 0 4 VR VR RV
 • 114. feitnr. omschrijving Massa de toegestane asdruk, massa of som van de aslasten wordt overschreden met (cat 5 ingebruikname na 01-02-1999) (betreft overschrijding ten gevolge wijziging in constructie; voor beladen voertuigen zie P 180 of E 850 serie) m N 070 a - meer dan 10 % m N 070 b - meer dan 25 % * N 070 c - meer dan 50 % * N 070 d - meer dan 75 %A 96 de toegestane wieldruk, massa of som van de aslasten wordt overschreden met (massa/som aslasten uitsluitend cat. 7) (betreft overschrijding ten gevolge wijziging in constructie; voor beladen voertuigen zie P 180 of E 850 serie) mN 070 e - meer dan 10 % mN 070 f - meer dan 25 % * N 070 g - meer dan 50 % * N 070 h - meer dan 75 % van het rijdende werktuig de toegestane maximum last van enig(e) as of asstel wordt overschreden met * N 072 a - 10 tot 15 % * N 072 b - 15 tot 20 % * N 072 c - 20 tot 25% * N 072 d - vanaf 25 %
 • 115. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 070 a 200 200 200 200 200 200 m N 0030 hh m N 30 25 5 2 m N 070 b 300 300 300 300 300 300 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 * N 070 c 030 j * m N 030 j * * * * 25 5 * m N 2 A89 A89 * N 070 d * * * * * *A 97 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mN 070 e 200 200 80 mN 070 f 300 300 120 * N 070 g * * * * N 070 h * * * m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 * N 072 a N 030 m p * 40 m N 030 q 40 * N 072 bN 030 m q * 40 * N 072 c * * N 072 d * VR VR RV
 • 116. feitnr. omschrijving van het rijdende werktuig de toegestane maximummassa of som van de aslasten wordt overschreden met * N 073 a - 5 tot 10 % * N 073 b - 10 tot 15 % * N 073 c - 15 tot 20% * N 073 d - vanaf 20% 3 - Motor de bromfiets de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum constructiesnelheid,A 98 vermeerderd met 5 km/h overschrijdt mN 083 a - t/m 10 km/h mN 083 b - meer dan 10 en t/m 15 km/h * N 083 c - meer dan 15 en t/m 20 km/h * N 083 d - meer dan 20 en t/m 25 km/h * N 083 e - meer dan 25 en t/m 30 km/h * N 083 f - meer dan 30 km/h * N 084 het voertuig is voorzien van een voorziening, die kennelijk is bedoeld om de controle op de constructiesnelheid te beïnvloeden (inbeslagneming snelheidsbegrenzer) het voertuig de in artikel 1.1. van de Regeling Voertuigen vermelde maximum constructiesnelheid vermeerderd met 5 km/h overschrijdt m N 085 a - t/m 10 km/h
 • 117. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 * N 073 a 030 g m N 030 g * 95 5 m N 9 * N 073 b * * N 073 c * * N 073 d * m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 99 m N 0030 kk m N 30 40 0 4 mN 083 a 030 m N 030 ll 45 40 0 m N 4 mN 083 b 70 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 * N 083 c * * N 083 d * * N 083 e * * N 083 f * m N 030 n 40 * N 084 N 030 m n * * * * *0 4 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m N 085 a 70 70 25 25 VR VR RV
 • 118. feitnr. omschrijving mN 085 b - meer dan 10 en t/m 15 km/h * N 085 c - meer dan 15 en t/m 20 km/h * N 085 d - meer dan 20 en t/m 25 km/h * N 085 e - meer dan 25 en t/m 30 km/h * N 085 f - meer dan 30 km/h mN 090 a het brandstofsysteem niet veilig is of deugdelijk is bevestigd mN 090 b het brandstofsysteem of de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd mN 090 c het brandstofsysteem lekkage vertoont mN 090 d het brandstofreservoir niet deugdelijk is afgesloten mN 090 h de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigdA 100 mN 100 de LPG-installatie niet voldoet aan de eisen mN 101 de CNG-installatie niet voldoet aan de eisen mN 110 a het niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat mN 110 b het uitlaatsysteem niet deugdelijk is bevestigd mN 110 c het niet voldoet aan de eisen gesteld ten aanzien van luchtverontreiniging, geluidsproductie, geluidsniveau, uitlaatgassen of het stationaire mengsel (geluidsniveau cat. 2 en 4 zie N 110 n t/m q) m N 110 e het uitlaatsysteem niet behoorlijk geluiddempend is
 • 119. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 mN 085 b 030 m N 030 ee 95 40 100 100 40 40 m N 95 40 * N 085 c 030 m N 030 ff 95 5 95 5 40 0 * * * 40 0 * m N 9 9 4 4 * N 085 d 030 m N 030 gg 95 5 * * * * m N 9 * N 085 e * * * * * N 085 f * * * * mN 090 a 180 180 180 180 180 180 180 180 180 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 mN 090 b 180 120 70 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 090 c 030 m N 030 j180 180 180 180 180 120 180 180 25 5 70 180 180 180 m N j 2 A89 A89 mN 090 d 180 180 180 180 180 120 180 180 70 180 180 180 mN 090 h 25A 101 mN 100 N 030 m N 030 180 kk 180 180 180 180 40 0 m 4 mN 101 N 030 m N 030 l180 180 180 180 180 40 0 m l 4 mN 110 a 200 200 200 200 200 140 200 200 80 m N 0030 m N 30 m m 40 0 4 mN 110 b 100 100 100 100 100 70 100 100 40 mN 110 c 200 200 200 200 m N 110 e 200 200 80 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 120. feitnr. omschrijving Meting geluidsniveau Noot Indien geen waarde (op het kentekenbewijs of) het kentekenregister is vermeld dan moeten onderstaande waarden worden gehanteerd: Bromfiets Constructiesnelheid Maximum toegestane waarde Max 25 km/h 90 dB(A) > 25 km/h 97dB(A)A 102 Motorfiets Cylinderinhoud t/m Maximum toegestane waarde 80 cm3 91 dB(A) 125 cm3 92 dB(A) 350 cm3 95 dB(A) 500 cm3 97 dB(A) 750 cm3 100 dB(A) 1000 cm3 103 dB(A) >1000 cm3 106 dB(A) Personen-/bedrijfsauto/bus/driewielig motorrijtuig benzinemotor max 3500 kg bij 3500 toeren max 95 dB(A) dieselmotor max 3500 kg bij 2000 toeren max 95 dB(A) > 3500 kg bij 1500 toeren max 95 dB(A)
 • 121. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 103 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 122. feitnr. omschrijving het (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister vermelde geluidsniveau, vermeerderd met 2 dB(A), wordt overschreden m N 110 n - tot 4 dB(A) * N 110 o - vanaf 4 dB(A) het toegestane geluidsniveau van het voertuig, waarvoor geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld, wordt overschreden mN 110 p - tot 4 dB(A) * N 110 q - vanaf 4 dB(A) mN 120 a de accu of tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigdA 104 mN 120 b de bedrading niet deugdelijk is bevestigd/goed is geïsoleerd mN 120 c het gehandicaptenvoertuig, dat is uitgerust met een elektrische aandrijving, niet is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die door middel van een binnen bereik bevindende schakelaar de stroomvoorziening herstelt m N 130 a de motorsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd/in ernstige mate zijn beschadigd m N 130 b de rubbers van de motorsteunen zijn doorgescheurd/de vulcanisatie is losgeraakt m N 130 c de motor niet deugdelijk is bevestigd 4 - Krachtoverbrenging m N 140 b het niet is voorzien van een achteruitrijinrichting m N 150 a het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht, afleesbare snelheidsmeter
 • 123. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 40 0 9 4 40 0 4 m N 110 n 030 g m N 030 200 200 200 200 200 140 95 5 m N g 9 * N 110 o * * * * * * m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 110 p 030 m N 030 j200 200 200 200 200 140 25 5 m N j 2 A89 A89 * N 110 q * * * * * * mN 120 a 100 100 100 100 100 70 100 100 40 40A 105 mN 120 b 030 m N 030 100 k 100 100 100 100 70 100 100 40 0 40 40 m N k 4 mN 120 c 030 m N 40 0 25 25 m N 030 l l 4 m N 0030 m m N 30 100m 40 0 4 m N 130 a 100 100 100 100 40 m N 130 b 100 100 100 100 70 100 40 m N 130 c 100 70 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 140 bN 030 m p 70 25 40 m N 030 q 40 m N 150 a N 030 m q 70 70 70 40 VR VR RV
 • 124. feitnr. omschrijving m N 150 e het na 26-11-1975 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht afleesbare snelheidsmeter m N 150 f de na 31-12-2006 in gebruik genomen bromfiets niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht afleesbare snelheidsmeter p N 150 b dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 31-12-1987 in gebruik genomen bedrijfsauto, met een toegestane maximum massa van meer dan 12.000 kg niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht) p N 150 bb dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 30-09-2001 doch voor 01-01-2005 in gebruik genomen bedrijfsauto met een dieselmotor, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg doch niet meer dan 12.000 kg, niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht)A 106 p N 150 d dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de snelheidsbegrenzer niet aan de eisen voldoet (bedrijfsauto voor het vervoer van goederen niet meer dan 90 km/h en een bus maximaal 100 km/h) (staandehouding verplicht) m N 160 a (de onderdelen van) de aandrijving of transmissie niet deugdelijk bevestigd (is) zijn m N 170 a de krachtoverbrenging niet op eenvoudige wijze kan worden onderbroken m N 170 b de snelheid niet regelbaar is 5 - Assen m N 180 de as(sen) niet deugdelijk (bevestigd) is (zijn) m N 190 de fuseeonderdelen en overige draaipunten niet deugdelijk (bevestigd) zijn m N 200 de wiellagers niet deugdelijk zijn m N 210 de wielbasis te veel afwijkt
 • 125. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 150 e 030 e m N 030 e 70 95 70 40 m N 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 150 fN 030 g m N 030 g 95 5 45 m 9 p N 150 b 1900 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 p N 150 bb 1900 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 107 p N 150 d 650 650 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 160 a 100 100 100 100 100 70 100 100 40 m N 170 a 25 m N 170 b 40 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 180 N 030 m p 180 180 180 180 180 120 180 180 70 70 0 180 4 180 180 180/120 m N 030 q 40 m N 190 N 030 m q 180 180 180 180 120 70 40 180 180 m N 200 100 100 100 100 70 40 40 100 100 m N 210 70 70 70 70 70 70 VR VR RV
 • 126. feitnr. omschrijving m N 220 de afstanden tussen de fuseedraaipunten en het chassis of de carrosserie te veel verschillen m N 230 de spoorbreedte te groot is mN 240 a de wielen/de velgen niet deugdelijk (bevestigd) zijn mN 240 b de wielen/de velgen/de wielnaven/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn mN 240 c de wielen, alsmede de onderdelen niet deugdelijk (bevestigd) zijn mN 240 d de wielen/de velgen/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn (stabilisatoren mogen (ook) geen breuken of scheuren vertonen) 6 - OphangingA 108 de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden mN 270 a - 1 band mN 270 b - 2 banden mN 270 c - 3 banden mN 270 d - 4 banden een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen m N 270 e - 1 band m N 270 f - 2 banden m N 270 g - 3 banden m N 270 h - 4 banden
 • 127. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 220 N 030 m N 030 ee 70 70 70 95 40 m 95 40 m N 230 N 030 m N 030 f f70 70 70 95 5 95 5 40 0 40 0 m 9 9 4 4 m N 240 a 030 m N 030 gg 95 5 70 180 180/120 70 m N 9 m N 240 b 180 180 180 180 m N 240 c 180 120 m N 240 d 030 m N 180 hh 180 25 5 70 180 180 m N 030 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 109 m N 0030 kk m N 30 40 0 4 mN 270 a 030 m N 030 l100 100 100 100 100 70 40 0 m N l 4 mN 270 b 150 150 150 150 150 100 m N 0030 m N 30 m m 40 0 4 mN 270 c 220 220 220 220 220 150 mN 270 d 330 330 330 230 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 270 e N 030 100 m o 100 100 70 100 100 40 40 0 4 100 100 100/70 m N 030 p 40 m N 270 f N 030 150 m p 150 150 100 150 150 60 60 0 4 150 150 150/100 m N 030 q 40 m N 270 gN 030 220 m q 220 220 150 220 220 90 90 0 4 220 220 m N 270 h 330 230 330 330 130 130 330 330 VR VR RV
 • 128. feitnr. omschrijving het loopvlak uitstekende metalen elementen bevat, per (band) beschadiging m N 270 i - 1 band m N 270 j - 2 banden m N 270 k - 3 banden m N 270 l - 4 banden de band(en) is/zijn beschadigd waarbij het karkas zichtbaar is, de band(en) uitstulpingen vertoont/ vertonen of de daarop vermelde load-index kleiner is dan toegestaan mN 270 m - 1 band mN 270 n - 2 bandenA 110 mN 270 o - 3 banden mN 270 p - 4 banden de profilering van een band/de banden niet voldoet aan de gestelde eisen of is/zijn nageprofileerd (naprofilering geldt niet voor cat 3, 3a en 12 i.g.v. opschrift regroovable; cat 2, 3(a), 5, 12 en 13 min. 1,6 mm; cat 4 min 1,0 mm; cat 6, 10 en 11 profilering moet aanwezig zijn over de gehele omtrek en breedte) mN 270 r - 1 band mN 270 s - 2 banden mN 270 t - 3 banden mN 270 u - 4 banden m N 270 v de op de band aangegeven draairichting niet overeenkomt met de draairichting van het wiel in voorwaartse rijrichting m N 270 w de banden op één as hebben niet dezelfde maataanduiding (geldt niet voor nood- of reservewiel)
 • 129. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 270 iN 030 m N 030 100 ff 100 100 100 95 100 70 100 100 40 0 40 40 100 100 100 m 95 95 5 40 0 9 4 4 m N 270 jN 030 m N 030 150 gg 150 150 150 150 100 150 95 5 150 60 60 150 150 150 m 9 m N 270 k 220 220 220 220 220 150 220 220 90 90 220 220 220 m N 270 l 330 330 330 230 330 330 130 130 330 330 330 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 mN 270 m 100 100 100 mN 270 n 150 150 150A 111 mN 270 o 030 k m N 030 k 220 220 40 0 220 m N 4 mN 270 p 030 l m N 330 330 40 0 330 m N 030 l 4 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 mN 270 r 100 100 100 100 100 70 40 40 100 100 m N 030 n 40 mN 270 s N 030 m n 150 150 150 150 150 100 60 60 0 4 150 150 m N 030 o 40 mN 270 t N 030 m o 220 220 220 220 220 150 90 90 0 4 220 220 m N 030 p 40 mN 270 uN 030 m p 330 330 330 230 130 130 0 4 330 330 m N 030 q 40 m N 270 v N 030 100 m q 100 100 100 100 70 40 40 0 4 100 100 100/70 m N 270 w 100 100 100 100 70 40 40 100 100 100/70 VR VR RV
 • 130. feitnr. omschrijving de aanhangwagen is voorzien van banden waarvan het loopvlak bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft m N 271 e - 1 band mN 271 f - 2 banden mN 271 g - 3 banden mN 271 h - 4 banden mN 271 m de wielen zijn voorzien van metalen banden met uitstekende delen (geldt niet voor landbouwwerktuigen met een massa van maximaal 750 kg) m N 280 het veersysteem, (indien vereist of aanwezig) de onderdelen daarvan of de schokdemper (indien vereist) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn of niet goed werkenA 112 7 - Stuurinrichting m N 290 deze niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting m N 291 de overbrenging van de gestuurde wielen niet goed reageert of niet deugdelijk is (bevestigd) m N 292 de draaikransen niet deugdelijk zijn (bevestigd) 8 - Reminrichting m N 310 a (de onderdelen van) de reminrichting niet deugdelijk zijn (bevestigd) m N 320 aa in het hydraulisch remsysteem onvoldoende remvloeistof aanwezig is m N 320 a het remsysteem van het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting
 • 131. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 271 e 030 g m N 030 g 95 5 100 100 100 m N 9 mN 271 f 150 150 150 mN 271 g 220 220 220 mN 271 h 030 h m N 030 h 25 5 330 330 330 m N 2 mN 271 m 030 i m N 25 5 40 m N 030 i 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89 m N 280 100 100 100 100 100 70 100 100 40 40 100 100 100A 113 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 290 180 180 180 180 180 120 180 180 70 70 70 m N 291 180 180 m N 292 180 180 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 310 a N 030 m p 180 180 180 180 180 120 180 180 70 70 0 180 4 180 m N 030 q 40 m N 320 aa 030 m N q 180 180 180 180 70 70 0 4 m N 320 a 70 70 70 VR VR RV
 • 132. feitnr. omschrijving m N 340 de veerrem van het na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting m N 350 a het drukluchtremsysteem niet is voorzien van een goed functionerend meerkringsbeveiligingsventiel bij na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuigen m N 350 b het drukluchtremsysteem niet is voorzien van drukmeetpunten m N 350 c de drukluchtremkrachtregelaars niet goed functioneren m N 350 d het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig met drukluchtremkrachtregelaars niet is voorzien van de vereiste plaat m N 350 e de drukluchtremkrachtregelaars van het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig niet aanwezig zijn, dan wel niet zijn afgesteld zoals op de plaat staat vermeldA 114 m N 360 de slag van de drukluchtremcylinders onjuist is afgesteld m N 370 a het één- of tweeleidingremsysteem niet de juiste aansluitdruk heeft m N 370 b het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een éénleidingremsysteem ten behoeve van een aanhangwagen m N 370 c het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een afzonderlijke inrichting voor de bediening van de remmen van de aanhangwagen m N 380 m de bedrijfsrem niet op alle wielen remt (uitgezonderd driewielige motorrijtuigen met een ledige massa van 400 kg of minder), dan wel het voertuig op een (nagenoeg) droge weg uitbreekt ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as, of tengevolge van overberemming van de achteras m N 380 n niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging m N 380 p het niet is voorzien van (een) goed werkende rem(men)
 • 133. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 340 N 030 e m N 030 e 70 70 95 40 m 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 350 a 030 g m N 030 g 180 180 95 5 m N 9 m N 350 b 70 70 70 m N 350 c 180 180 180 m N 0030 hh m N 30 25 5 2 m N 350 d 70 70 70 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89 m N 350 e 180 180 180A 115 m N 360 180 180 180 m N 030 k 40 0 m N 370 a N 030 k m 180 180 4 m N 030 l 40 0 m N 370 bN 030 l m 180 180 4 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 m N 370 c 180 180 m N 380 m 180 180 180 180 70 180 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 380 nN 030 m p 120 180 180 70 40 m N 030 q 40 m N 380 pN 030 m q 40 40 0 4 VR VR RV
 • 134. feitnr. omschrijving niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (cat 12 toegestane maximum massa minder dan 3500 kg); de vermindering bedraagt m N 381 a - 0 t/m 0,5 m/s2 mN 381 b - 0,51 t/m 1,0 m/s2 p N 381 c - 1,01 t/m 1,5 m/s2 p N 381 d - 1,51 t/m 2,0 m/s2 p N 381 e - meer dan 2,0 m/s2 niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (cat 12 toegestane maximum massa 3500 kg of meer); de vermindering bedraagtA 116 mN 381 f - 0 t/m 0,5 m/s2 p N 381 g - 0,51 t/m 1,0 m/s2 p N 381 h - 1,01 t/m 1,5 m/s2 p N 381 i - 1,51 t/m 2,0 m/s2 p N 381 j - meer dan 2,0 m/s2 mN 390 a de parkeerrem niet aan de eisen voldoet mN 390 b van de (brom)fiets op meer dan twee wielen zonder afzonderlijke vastzetinrichting één van de remmen niet kan worden vastgezet m N 390 d het niet voorzien is van een goed bereikbare vastzetinrichting waarmee de rem(men) in omgezette toestand kunnen worden vastgezet of een parkeerrem m N 390 e de vastzetinrichting of de veerrem niet aan de eisen voldoet
 • 135. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 381 a 030 g m N 030 180 180 180 95 5 180 m N g 9 mN 381 b 270 270 270 270 p N 381 c 400 400 400 400 p N 381 d 030 m N 030 600 hh 600 600 25 5 600 m N 2 p N 381 e 030 m N i900 900 900 25 5 900 m N 030 i 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89A 117 mN 381 fN 030 m N 030 kk 280 280 40 0 280 m 4 p N 381 g 030 m N 030 ll 420 420 40 0 420 m N 4 p N 381 h 600 600 600 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 p N 381 i 900 900 900 p N 381 j 1400 1400 1400 mN 390 a 70 70 70 70 70 70 mN 390 b 45 25 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 390 dN 030 m o 25 25 0 4 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 390 e N 030 m q 40 70 VR VR RV
 • 136. feitnr. omschrijving m N 400 c de reminrichting van de aanhangwagen (niet zijnde een middenasaanhangwagen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 1500 kg) niet automatisch in werking treedt bij het verbreken van de verbinding, dan wel niet automatisch in de bedrijfstoestand komt bij het koppelen met het trekkende voertuig (noot: als bij een lichtere aanhangwagen een losbreekreminrichting is gemonteerd dan moet deze goed werken en is deze bepaling van toepassing) m N 400 d niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting (indien aanwezig) 9 - Carrosserie m N 410 a de deuren en de laadbakkleppen (cat.3(a)) niet goed sluiten of de deuren die direct toegang geven tot deA 118 personenruimte niet op normale wijze vanaf de binnenzijde of vanaf de buitenzijde kunnen worden geopend mN 410 b het slot of de scharnieren van de motorkap of het kofferdeksel aan de voorzijde geen goede sluiting waarborgen mN 410 c de bevestiging van de scharnieren ernstig zijn gecorrodeerd mN 410 d de windschermen en stroomlijnkappen de bediening belemmeren mN 410 e de windschermen, stroomlijnkappen en inrichtingen om ladingen mee te vervoeren niet deugdelijk zijn bevestigd mN 410 f de gesloten cabines niet zijn voorzien van tenminste twee deuren dan wel één deur en één nooduitgang mN 410 g de nooduitgang niet voldoet aan de vereiste afmetingen mN 410 h het slot of de scharnieren van de deuren of laadbakkleppen geen goede sluiting waarborgen mN 410 j de deur(en) of uitgang(en) of hoofddoorgang(en) of noodra(a)m(en) of noodluik(en) van de bus niet voldoen (voldoet) aan de eisen of de vereiste opschriften ontbreken
 • 137. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 400 c 030 e m N 030 e 95 40 180 m N 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 400 d 100 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 m N 410 a 100 100 100 100 70 100 100 40A 119 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 410 b 030 m N 030 l100 100 100 70 40 40 0 m N l 4 m N 410 c 100 100 100 100 70 40 m N 0030 m N 30 m m 40 0 4 mN 410 d 100 70 mN 410 e 100 70 mN 410 f 100 100 mN 410 g 100 100 m N 030 n 40 mN 410 hN 030 n m 40 100 100 100 100/70 m N 030 o 40 mN 410 j N 030 o m 100 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 138. feitnr. omschrijving de voorruit, de naast de bestuurders aanwezige zitplaats zijruiten dan wel het windscherm (indien vereist) en bij afwezigheid van een rechterbuitenspiegel de achterruit m N 420 a - is beschadigd of verkleurd m N 420 b - is voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren m N 420 c de ruiten niet voldoen aan de eisen m N 420 d de lichtdoorlatendheid van de voorruit en/of de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten minder dan 55% bedraagt m N 430 a het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie (cat 5 in gebruik na 27-11-1975; cat 6 in gebruik na 31-12-2006) m N 430 d het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit die de bestuurderA 120 voldoende uitzicht geeft (cat 2 in gebruik na 30-09-1971; cat 3 na 31-12-1997; cat 3a na 30-06-1985; cat 5 na 31-12- 1994; cat 6 na 31-12-2006) m N 440 a het voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit (cat 2 in gebruik na 30-09-1971; cat 3 na 31-12-1997, cat 3a na 30-06-1985, cat 5 voorruit en gesloten carrosserie na 31-12- 1994 tot 17-06-2003 vanaf 17-06-2003 indien voorruit) m N 450 a het voertuig niet is voorzien van de noodzakelijke spiegels en/of cameramonitor-systeem die/dat aan de eisen voldoen/voldoet (cat. 6 voertuig in gebruik na 31-12-2006) (vooruitkijkspiegel / camera-monitorsysteem en breedtespiegel betreft bedrijfsauto met frontstuur in gebruik na 25-01-2008, tmm > 7500 kg) m N 450 b het na 26-11-1975 doch voor 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een linkerbuitenspiegel die aan de eisen voldoet m N 450 c het na 31-12-1996 doch voor 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig dat 100 km/h of sneller kan, niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel die aan de eisen voldoet m N 450 g het na 16-06-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een linker- en een rechterbuitenspiegel
 • 139. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 420 a 180 180 180 180 180 180 70 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 420 b 100 100 100 100 100 100 40 m N 420 c 25 m N 420 d 030 h m N 030 180 180 180 180 120 25 5 m N h 2 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 m N 430 a 030 j m N 030 100 100 100 100 70 100 100 25 5 40 m N j 2 A89 A89 m N 430 d 100 100 100 100 70 40A 121 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 30 ll 40 0 m N 440 a N m 100 100 100 100 404 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 450 a 100 100 100 70 100 100 40 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 450 bN 030 o m 100 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 450 c N 030 m q 100 40 m N 450 g 100 VR VR RV
 • 140. feitnr. omschrijving m N 450 d het voor 27-11-1975 in gebruik genomen voertuig waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien niet is voorzien van een linkerbuitenspiegel m N 450 e het na 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig met een gesloten carrosserie waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien niet is voorzien van een binnenspiegel m N 450 f het voertuig niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel terwijl met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien de zitplaatsen zijdelings zijn gericht (voertuig na 19-10-2008 in gebruik genomen)A 122 mN 460 a de zitplaatsen (of rugleuningen) niet deugdelijk bevestigd zijn mN 460 aa de zitplaatsen zijdelings zijn gericht (voertuig na 19-10-2008 in gebruik genomen) (cat. 3a uitsluitend klasse III of B) mN 460 c de zitplaatsen, rugleuningen of de verstelinrichtingen niet deugdelijk (bevestigd) zijn mN 460 d de voetsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd mN 460 g de trappers niet deugdelijk zijn bevestigd of niet zijn voorzien van een stroef oppervlak mN 470 a de naar voren gerichte zitplaatsen van na 31-12-1989 in gebruik genomen personenauto’s niet voorzien zijn van gordels of de naar achteren gerichte zitplaatsen van na 30-09-2000 in gebruik genomen personenauto’s niet voorzien zijn van gordels m N 470 b de gordels voor de voorzitplaatsen die aan een portier grenzen van na 01-01-1971 en voor 01-01-1990 in gebruik genomen voertuigen niet aanwezig zijn m N 470 c de gordels niet deugdelijk zijn (bevestigd) (geldt voor cat 7, 8 en 10 indien aanwezig)
 • 141. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 450 d 030 e m N 030 e 95 100 40 m N 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 95 5 9 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 450 e 100 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 450 f 100 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 123 m N 030 kk 40 0 mN 460 a N 030 m 100 70 4 40 m N 030 ll 40 0 mN 460 aa 030 m N 100 100 100 4 m N 030 m 40 0 mN 460 c N 030 m m 100 100 100 100 100 100 4 40 mN 460 d 100 70 mN 460 g 40 mN 470 a 100 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 470 bN 030 m p 100 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m N 470 c 100 100 100 100 70 100 100 40 VR VR RV
 • 142. feitnr. omschrijving m N 470 d de gordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen, van T-100 bussen en na 31-12-1997 in gebruik genomen andere bussen en bedrijfsauto’s niet aanwezig zijn m N 470 h de naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen van na 30-09-2002 in gebruik genomen bussen met een toegestane max. massa van niet meer dan 3500 kg of van na 30-09-2000 in gebruik genomen bussen met een toegestane max. massa van meer dan 3500 kg niet voorzien zijn van gordels m N 470 i de naar voren gerichte zitplaatsen van bromfietsen op meer dan twee wielen met een gesloten carrosserie en een ledige massa van meer dan 250 kg, in gebruik genomen na 31-12-2006, niet zijn voorzien van gordels m N 470 j het na 01-09-2008 in gebruik genomen en voor het vervoer van één of meer passagiers in een rolstoel ingericht voertuig niet voldoet aan de gestelde eisen m N 470 g de naar voren gerichte zitplaatsen van na 31-12-1989 in gebruik genomen voertuigen met gesloten carrosserie nietA 124 voorzien zijn van gordels of de naar achteren gerichte zitplaatsen van na 16-06-2003 in gebruik genomen voertuigen met gesloten carrosserie niet voorzien zijn van gordels mN 480 a het voertuig scherpe delen heeft mN 480 b het voertuig uitstekende niet afgeschermde delen heeft mN 480 c de wielen niet goed afgeschermd zijn, aanlopen of te ver buiten de afscherming uitsteken mN 480 e gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde mN 480 f de wielen/banden aanlopen mN 480 g het voertuig niet is voorzien van de vereiste zijdelingse afscherming mN 490 het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een stootbalk (cat 3 en 12) of beschermingsinrichting (cat 3a) tegen klemrijden die aan de vereisten voldoet (afst. stootbalk/beschermingsinrichting wegdek: in gebruik voor 01-01-1998 70 cm, daarna 55 cm; afst. achterzijde voertuig tot stootbalk: tot 01-01-2005 60 cm, daarna cat 3, 3a en 12: 45 cm; GELDT NIET VOOR achter voertuig uitstekende afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur [container ed], zie P 121 a/g)
 • 143. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 470 d 030 e m N 030 e 100 100 95 40 m N 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 470 h 030 g m N 030 g 100 95 5 m N 9 m N 470 i 70 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 470 j 90 90 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 m N 470 g 100A 125 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 030 ll 40 0 m N 480 a N 030 m 180 180 180 180 180 120 180 180 70 704 70 180 180 180 180/120 70 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mN 480 b 180 180 180 180 180 180 70 180 180 180 180/120 70 mN 480 c 180 180 180 180 180 70 180 180 180/120 mN 480 e 100 100 100 100 100 70 100 100 40 100 100 100 100/70 mN 480 f 70 100 m N 030 n 40 mN 480 gN 030 m n 280 280 40 280 m N 030 o 40 mN 490 N 030 m o 280 280 40 280 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 144. feitnr. omschrijving m N 491 het na 09-08-2004 in gebruik genomen bedrijfsvoertuig met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg aan de voorzijde niet op deugdelijke wijze voorzien is van een beschermingsinrichting tegen klemrijden m N 500 de aanhangwagen aan de achterzijde niet is voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat 10 - Verlichting Noot 1. Bij het ontbreken of niet branden van dim-/kop- of achterlicht moeten de bepalingen uit het RVV 1990 worden toegepast; 2. Bij de feitcodes zijn alle data vermeld van verlichting die na 1 januari 1980 verplicht is geworden; 3. Er is geen sprake van verlichting in de zin van de Regeling Voertuigen als de armatuur niet is aangesloten en niet is voorzien van eenA 126 lampje. het niet is voorzien van (een) goed werkend(e) mN 514 a - richtingaanwijzers (cat 4 na 31-12-96 met zijspan na 31-10-97; cat 6 = 3 of 4 wielig en gesloten carrosserie) mN 514 b - waarschuwingsknipperlichten (cat 2, 3(a) na 31-12-97; cat 5 na 31-12-96; cat 10 na 01-01-2005) mN 514 c - zijrichtingaanwijzer(s) (cat 2 na 31-12-97; cat 3(a) langer dan 6 m of na 31-12-97; cat 7 langer dan 6 m) mN 514 d - remlichten (cat. 6: 3 of 4 wielig en 2 wielig voertuig in gebruik na 31-12-2006 en vermogen meer dan 0,5 kW en max. snelheid meer dan 25 km/h) m N 514 f - rode retroreflectoren m N 514 g - mistachterlicht(en) (cat 2, 3(a) en 12 na 31-12-97; cat 13 voor zover het trekkende voertuig is voorzien van een mistachterlicht) m N 514 h - achteruitrijlicht(en) (in gebruik na 31-12-97)
 • 145. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 491 N 030 e m N 030 e 280 95 40 m 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 500 N 030 g m N 030 g 95 5 70 70/45 m 9 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 127 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mN 514 a 70 70 70 70 70 45 70 70 25 70 70 70 70/- mN 514 b 70 70 70 70 70 70 25 mN 514 c 70 70 70 70 mN 514 d 100 100 100 100 100 70 100 100 40 100 100 100 100/- m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 514 f N 030 m o 70 70 70 70 70 45 70 70 25 25 25 0 70 4 70 70 70/45 25 25 m N 030 p 40 m N 514 gN 030 m p 70 70 70 40 70 70 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m N 514 h 35 35 35 VR VR RV
 • 146. feitnr. omschrijving m N 514 i - markeringslichten (voor- en achterzijde) (cat 2, 3(a) en 12 breder dan 2.60 m of na 31-12-97 breder dan 2.10 m; cat 13 en 14 breder dan 2.10 m) m N 514 j - zijmarkeringslichten (cat 2, 3(a) en 12 na 31-12-97 en langer dan 6 m; cat 13 langer dan 6 m) m N 514 k - 3e remlicht (na 30-09-01) m N 514 l - witte retroreflectoren (cat 9: 3 wielig breder dan 75 cm; cat 12 na 31-12-97) mN 514 m - zijretroreflectoren (cat 2 na 31-12-97 en langer dan 6 m; cat 3(a) en 7 langer dan 6 m; cat 6: 2 wielig na 31-12-06) mN 514 o - trapreflectie (cat 6 alleen indien vaste trappers bij 3 of 4 wielig) mN 514 p - wielreflectie mN 515 de verlichting/retroreflecterende voorzieningen niet de vereiste kleur hebben (cat 9 uitsluitend retroreflectie) mN 517 de verlichting of retroreflectoren niet op de juiste plaats zijn bevestigd (cat 9 alleen retroreflectie)A 128 mN 518 de verlichte transparant(en) voldoet (voldoen) niet aan de eisen (niet afzonderlijk geschakeld/breder/langer dan voertuig) m N 550 de glazen van de verlichtingsarmaturen of de retroreflectoren niet aan de gestelde eisen voldoen (cat 9, 11, 16 en 17 alleen eisen rode retroreflectie) m N 551 de verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd (geldt ook voor niet verplichte verlichting) m N 552 de lichten of retroreflectoren voor meer dan 25% zijn afgeschermd (cat 9, 11, 16 en 17 alleen afscherming rode retroreflectie) m N 560 de dimlichten niet aan de eisen voldoen m N 620 het niet is voorzien van een controlelampje of schakelaar met herkenbare stand (cat 4) voor ingeschakeld(e) achtermistlicht(en) m N 640 het is voorzien van niet toegestane verblindende/ knipperende verlichting m N 650 het is voorzien van meer lichten of retroreflecterende voorzieningen dan is toegestaan (cat. 9 uitsluitend retroreflectie)
 • 147. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 514 iN 030 e70 m N 030 e 70 70 95 40 70 70 70 m 95 40 m N 0030 m N 30 ff 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 514 jN 030 m N 030 70 gg 70 70 95 5 70 70 m 9 m N 514 k 70 m N 514 l 25 70 70 70 mN 514 m 030 m N 030 70 hh 70 70 45 70 25 5 70 70 70 70/45 m N 2 mN 514 o 030 m N 030 ii 45 25 25 5 m N 2 mN 514 p 030 m N 030 jj 25 25 5 25 m N 2 A89 A89 mN 515 100 100 100 100 100 70 100 100 40 40 40 100 100 100 100/70 40 40 mN 517 70 70 70 70 70 45 70 70 25 25 25 70 70 70 70/45 25 25A 129 mN 518 N 030 m k70 70 70 40 0 m N 030 k 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 550 70 70 70 70 70 45 70 70 25 m N 0030 m N 30 mm 40 0 25 25 4 70 70 70 70/45 25 25 m N 551 70 70 70 70 70 45 70 70 25 70 70 70 70/45 m N 552 70 70 70 70 70 45 70 70 25 25 25 70 70 70 70/45 25 25 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 560 N 030 m o 70 70 70 70 70 45 70 70 25 40 m N 030 p 40 m N 620 N 030 m p 35 35 35 35 35 35 35 15 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m N 640 100 100 100 100 100 70 100 100 40 100 100 100 100/70 40 40 m N 650 100 100 100 100 100 70 100 100 40 VR VR RV
 • 148. feitnr. omschrijving m N 651 in het voertuig aanwezige lichten of objecten licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig * N 652 het niet bij één in art. 29 of 30b RVV 1990 genoemde dienst in gebruik zijnd voertuig is voorzien van een lichtarmatuur voor een blauw zwaai-, flits- of knipperlicht 11 - Verbinding tussen trekkend voertuig en aanhangwagen m N 660 a de koppeling niet deugdelijk is (bevestigd) of niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen m N 660 b de (hulp)koppeling, trekdriehoek, trekboom of onderdelen daarvan niet aanwezig is/zijn, deugdelijk is/zijn (bevestigd) of niet voldoet/voldoen aan de daaraan gestelde eisen (cat. 13 hulpkoppeling NIET VERPLICHT; alleen waarschuwend optreden bij defecte hulpkoppeling cat. 13, geen goede bevestiging aan trekkend voertuig dan P 570 of P 340b)A 130 m N 660 c de middenasaanhangwagen, die is voorzien van een losbreekreminrichting, tevens is voorzien van een hulpkoppeling m N 660 d de koppeling, dissel, of onderdelen daarvan niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) of niet voldoet/voldoen aan de daaraan gestelde eisen 12 - Diversen mN 710 a het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting mN 710 b het niet is voorzien van een goed werkende bel of hoorn met vaste toonhoogte mN 710 c het niet is voorzien van een goed werkende bel * N 710 e het is voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan is toegestaan m N 720 het aan de voorzijde niet is voorzien van een sleepbevestigingspunt
 • 149. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 651 N 030 m N 030 100 ee 100 100 100 100 95 40 100 70 100 m 95 40 * N 652 N 030 m N 030 ff * * * * 95 95* * 40 0 * * * * 40 0 * * * * */ * * * m 95 95 4 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 660 a 180 180 180 180 180 120 180 180 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 660 b 030 m N 030 jj 25 5 180 180 180 m N 2 A89 A89A 131 m N 660 c 030 k m N 030 k 40 0 70 70 m N 4 m N 660 d 030 l m N 030 l 40 0 180/120 m N 4 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 mN 710 a 70 70 70 70 70 70 70 m N 030 n 40 mN 710 bN 030 m n 45 25 25 0 4 m N 030 o 40 mN 710 c N 030 m o 25 40 m N 030 p 40 * N 710 e N 030 m p* * * * * * * * * *0 4 m N 030 q 40 m N 720 N 030 q m 35 35 40 VR VR RV
 • 150. feitnr. omschrijving Gebruikseisen voertuigen Als bestuurder van een (motor)voertuig of samenstel van (motor)voertuigen rijden (terwijl): 0 - Algemeen m P 001 een verwisselbaar uitrustingsstuk wordt gebruikt terwijl dit niet is toegestaan (cat 3 uitsluitend toegestaan voor gladheidsbestrijding) m P 010 a meer dan één aanhangwagen wordt voortbewogen * P 010 aa met de bedrijfsauto meer dan één aanhangwagen wordt voortbewogen mP 010 b met de gelede bus een aanhangwagen wordt voortbewogenA 132 mP 010 c met het gehandicaptenvoertuig een aanhangwagen wordt voortbewogen mP 010 d met de motorfiets met onberemde zijspanwagen een aanhangwagen wordt voortbewogen mP 020 a met het motorvoertuig meer dan één motorvoertuig wordt gesleept mP 020 b met het motorvoertuig een tweewielig motorvoertuig wordt gesleept mP 020 c met het tweewielig motorvoertuig, de gelede bus of het samenstel van voertuigen, een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen wordt gesleept m P 020 da een voertuig voorzien van een drukluchtsysteem niet met behulp van een sleepstang wordt gesleept m P 020 e het drukluchtsysteem van het gesleepte voertuig niet is aangesloten op het drukluchtsysteem van het trekkend voertuig m P 020 f met een dolly waarop zich een motorvoertuig bevindt, terwijl de reminrichting van de dolly ontbreekt m P 030 hij wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze m P 031 in dat voertuig, waarin vervoer van een passagier in rolstoel plaatsvindt, losse voorwerpen die het risico op letsel bij een noodstop, aanrijding of botsing kunnen verhogen, aanwezig zijn (welk voorwerp? beschrijf risico)
 • 151. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m P 001 100 100 100 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m P 010 a 180 180 180 180 120 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 * P 010 aa * mP 010 b 180A 133 mP 010 c 030 m N 030 kk 40 0 40 40 m N 4 mP 010 d 030 m N 030 ll 180 40 0 m N 4 mP 020 a 180 180 180 180 180 120 180 180 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mP 020 b 180 180 180 180 180 120 180 180 mP 020 c 180 180 180 180 180 120 180 180 m P 020 da 180 180 180 180 m N 030 n 40 m P 020 e N 030 180 m n 180 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m P 020 f N 030 m p 180 180 180 180 40 m N 030 q 40 m P 030 N 030 m q 180 180 180 180 180 120 180 180 70 70 70 0 180 4 180 180 180/120 70 70 m P 031 180 180 180 180 120 70 VR VR RV
 • 152. feitnr. omschrijving m P 040 het niet zodanig is beladen dat hij voldoende uitzicht naar voren, opzij en naar achteren heeft m P 051 de spiegels of gezichtsveldverbeterende voorzieningen niet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder in normale rijhouding de vereiste gezichtsvelden kan overzien m P 050 het niet is voorzien van de vereiste buitenspiegels, indien het zicht door lading achter het voertuig of door een achter het voertuig gekoppelde aanhangwagen is beperkt de lading of delen daarvan niet of zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek niet van het voertuig kunnen vallen, te weten m P 060 a - voertuig gebonden lading, zoals stophout, bezems, dekzeilen, spanbanden e.d.A 134 * P 060 b - overige lading m P 061 de losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen niet deugdelijk is afgedekt (zoals zand, grind en puin) bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig mP 070 a - de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager mP 070 b - de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd mP 070 c - de lastdrager inclusief lading meer dan 0,20 m buiten de zijkanten uitsteekt mP 070 d - meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd m P 070 e - de lastdrager aan de achterzijde niet op de voorgeschreven wijze is voorzien van twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingaanwijzers aangezien de verlichting en retroreflectoren van het voertuig worden afgeschermd
 • 153. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m P 040 N 030 m N 030 180 ee 180 180 180 95 180 120 40 180 180 70 70 70 m 95 40 m P 051 N 030 m N 030 ff 180 95 5 95 5 40 0 40 0 m 9 9 4 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m P 050 180 180 180 180 180 120 180 180 70 70 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 m P 060 a 280 280 280 280 280 190 280 280 110 110 110 280 280 280 280/190 110 110A 135 * P 060 b 030 m N 030 kk * * * * * * * * * * 40 0 * * * * */* * * m N 4 m P 061 N 030 m N 030 l280 280 280 280 280 190 280 280 110 110 110 40 0 280 280 280 280/190 110 110 m l 4 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 mP 070 a 100 100 100 m N 030 n 40 mP 070 bN 030 m n 100 100 100 40 m N 030 o 40 mP 070 c N 030 m o 100 100 100 40 m N 030 p 40 mP 070 dN 030 m p 100 100 100 40 m N 030 q 40 m P 070 e N 030 100 m q 100 100 40 VR VR RV
 • 154. feitnr. omschrijving m P 070 f - de lastdrager niet is voorzien van een goed leesbare, van een goedkeuringsmerk voorziene en niet afgeschermde kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht aangezien de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat wordt afgeschermd m P 070 g - de koppelingsdruk van de op de trekhaak bevestigde lastdrager meer bedraagt dan voorgeschreven of, indien geen waarde is vermeld, meer bedraagt dan 75 kg m P 070 h - de lastdrager het wegdek kan raken m P 070 i - de achtergebleven bevestigingsdelen van de lastdrager de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen beperken bij het vervoer van goederen op het dak van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximumA 136 massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig mP 070 j - de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager mP 070 k - de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd mP 070 l - de maximale daklast wordt overschreden mP 070 m - meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd bij het vervoer van glas, plaatmateriaal of soortgelijke goederen aan één of beide zijkanten van een bedrijfsauto of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg m P 071 a - de lading niet deugdelijk is bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager m P 071 b - de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd m P 071 c - de lastdrager incl. lading meer dan 0,35 m buiten zijkant voertuig uitsteekt en/of breedte van voertuig incl. lastdrager en lading meer bedraagt dan 2,75 m m P 071 d - de lading meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt
 • 155. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m P 070 fN 030 e m N 030 100 100 95 100 40 m e 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 95 5 9 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m P 070 g 70 70 70 m P 070 h 70 70 70 m N 0030 hh m N 30 25 5 2 m P 070 i 70 70 70 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89A 137 m N 030 kk 40 0 mP 070 j N 030 m 100 100 100 4 m N 030 ll 40 0 mP 070 k N 030 m 100 100 100 4 m N 030 m 40 0 mP 070 l N 030 m m 100 100 100 4 mP 070 m 100 100 100 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m P 071 a N 030 m o 100 40 100 100 m N 030 p 40 m P 071 bN 030 m p 100 40 100 100 m N 030 q 40 m P 071 c N 030 m q 100 40 100 100 m P 071 d 100 100 100 VR VR RV
 • 156. feitnr. omschrijving m P 071 e - de lastdrager in de breedte meer dan 10 cm buiten zijkant voertuig uitsteekt aan de voor- en/of achterzijde niet is voorzien van markering die aan de eisen voldoet m P 080 de lading van het voertuig scherpe delen heeft (geldt niet voor lading of delen hoger dan 2 m) m P 081 het verwisselbare uitrustingsstuk scherpe delen heeft (geldt niet voor delen hoger dan 2 m) m P 082 het verwisselbare uitrustingsstuk niet afgeschermde uitstekende delen heeft die bij botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten m P 083 deel buitenzijde verwisselbare uitrustingsstuk zodanig is bevestigd, beschadigd, versleten of door corrosie aangetast dat gevaar bestaat voor losraken m P 090 de opgeklapte opklapbare delen aan de buitenzijde van het voertuig niet deugdelijk zijn vergrendeld m P 091 het niet voor gebruik op de weg noodzakelijke opklapbare deel/delen van het verwisselbare uitrustingsstuk tijdens hetA 138 transport niet deugdelijk in opgeklapte toestand is/zijn vergrendeld m P 100 a de aanhangwagen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg, niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig m P 100 b de aanhangwagen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg, niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermde en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat m P 100 c de aanhangwagen, met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven, niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig m P 100 d de aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven, niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermde en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat gelijk aan trekkend voertuig
 • 157. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m P 071 e 030 e m N 030 e 100 95 40 100 100 m N 95 40 m N 0030 m N 30 ff 95 5 9 95 5 40 0 9 4 40 0 4 m P 080 N 030 m N 030 180 gg 180 180 180 180 120 180 95 5 180 70 70 70 180 180 180 180/120 70 70 m 9 m P 081 180 180 180 m P 082 180 180 180 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m P 083 180 180 180 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 m P 090 180 180 180 180 180 120 180 180 70 70 70 180 180 180 180/120 70 70 m P 091 180 180 180A 139 m N 0030 kk m N 30 40 0 4 m P 100 a 030 l m N 030 l 40 0 100 100/70 m N 4 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 m P 100 b 100 100/70 m P 100 c 100 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m P 100 dN 030 o m 40 100 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 158. feitnr. omschrijving 1 - Afmetingen en massa’s Noot afmetingen Als bij ondeelbare lading meer dan één afmeting wordt overschreden, dan wordt uitsluitend proces-verbaal opgemaakt terzake de afmeting die het meest wordt overschreden. De overige overschrijdingen worden als bevinding eveneens in het proces-verbaal vermeld. Lengte samenstel (onbeladen), c.q. indien geen sprake is van uitstekende lading (lading binnen de afmetingen van het samenstel) Noot Lengte trekker met oplegger max. 16,50 m; bedrijfsauto/bus met aanhangwagen max.18,75 m;A 140 personenauto/driewielig motorvoertuig met aanhangwagen max. 18 m; samenstel kermis- /circusvoertuigen max. 24 m; rijdend werktuig met aanhangwagen 20 m; land- bosbouwtrekker/motorrijtuig beperkte snelheid met één of meer aanhangwagens en/of verwisselbare getrokken machines 18 m de maximum toegestane lengte van het samenstel van voertuigen wordt overschreden, met een overschrijding mP 111 a - t/m 0,25 m mP 111 b - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m p P 111 c - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m p P 111 d - van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m * P 111 e - van meer dan 1,00 m
 • 159. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 141 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 030 n 40 mP 111 a N 030 m n 140 140 140 140 140 140 40 m N 030 o 40 mP 111 bN 030 m o 210 210 210 210 210 210 40 m N 030 p 40 p P 111 c N 030 m p 310 310 310 310 310 310 40 m N 030 q 40 p P 111 dN 030 m q 470 470 470 470 470 470 40 * P 111 e * * * * * * VR VR RV
 • 160. feitnr. omschrijving Lengte deelbaar; uitstekende lading voorzijde m P 120 aa de lading voor het voertuig uitsteekt (geldt niet voor kermis- en circusvoertuigen) Lengte deelbaar; uitstekende lading achterzijde de lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk, voor het na 01-01-1996 in gebruik genomen voertuig, meer dan 0,60 m van de uiterste achterzijde is aangebracht, terwijl de afstand van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding (stootbalk verplicht alsA 142 afstand onderzijde lading/wegdek meer dan 55 cm bedraagt) m P 121 a - t/m 0,25 m mP 121 b - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m p P 121 c - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m p P 121 d - van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m * P 121 e - van meer dan 1,00 m mP 121 g het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading m P 121 h de lading uitsluitend op de uitschuiflade, laadklep of andere laadvloerverlenging rust
 • 161. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 120 aa 030 g m N 030 100 100 100 95 5 100 100 100 100 m N g 9 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 143 m N 030 k 40 0 m P 121 a N 030 k m 200 4 200 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m P 121 b 300 300 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 p P 121 c 450 450 p P 121 d 650 650 * P 121 e * * mP 121 g 90 90 90 90 90 90 90 90 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m P 121 hN 030 m o 200 200 200 40 200 200 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 162. feitnr. omschrijving de uitsteek van de afneembare bovenbouw/gestandaardiseerde laadstructuur achter hart achterste as meer dan 0,5 x de lengte van het voertuig bedraagt en/of meer dan 5 m bedraagt of bij een oplegger deze uitsteek achter hart achterste as meer bedraagt dan 0,5 x de afstand hart koppeling tot achterzijde en/of meer dan 5 m bedraagt mP 122 a - t/m 0,25 m mP 122 b - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m * P 122 c - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m * P 122 d - van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m * P 122 e - van meer dan 1,00 mA 144 de lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk, voor het na 01-01-1996 in gebruik genomen voertuig, meer dan 0,60 m van de uiterste achterzijde is aangebracht, terwijl de afstand van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m (stootbalk uitsluitend cat. 12, particulier gebruik), een overschrijding m P 121 j - t/m 0,75 m m P 121 k - van meer dan 0,75 m de aan de achterzijde van het voertuig bevestigde meeneemheftruck meer dan 1.20 m achter het voertuig uitsteekt of indien een verklaring is afgegeven dat de aslasten en de last onder de koppeling van het voertuig bij belading met uitsluitend de meeneemheftruck voldoen aan de wettelijke eisen meer dan 1,50 m achter het voertuig uitsteekt m P 121 l - t/m 0,25 m m P 121 m - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m
 • 163. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 mP 122 a 200 200 mP 122 b 300 300 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 * P 122 c * * m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 * P 122 d * * m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 * P 122 e * *A 145 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m P 121 j 100 100 100 100 100 100 100 m P 121 k 150 150 150 150 150 150 150 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m P 121 l 200 200 m P 121 m 300 300 VR VR RV
 • 164. feitnr. omschrijving de lading van een beladen samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen, m P 130 f - meer dan 2 m achter de aanhangwagen en/of meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van de aanhangwagen uitsteekt m P 130 g - meer dan 0,5 m voor de voorzijde van de bedrijfsauto uitsteekt m P 130 h - die meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt, aan de achterzijde niet is voorzien van een markering die voldoet aan de eisen een beladen samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen, langer is dan 20,75 m, een overschrijdingA 146 m P 130 i - t/m 0,25 m mP 130 j - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m p P 130 k - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m p P 130 l - van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m * P 130 m - van meer dan 1,00 m de lengte van het voertuig met één of meer verwisselbare uitrustingsstukken meer bedraagt dan de maximum toegestane lengte van het voertuig, een overschrijding m P 211 a - t/m 0,75 m m P 211 b - van meer dan 0,75 m
 • 165. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 130 fN 030 g m N 030 g 95 5 180 m 9 m P 130 g 100 m P 130 h 100 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 147 m P 130 i 200 200 m N 0030 kk m N 30 40 0 4 mP 130 jN 030 m N 030 ll 300 40 0 300 m 4 p P 130 k 450 450 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 p P 130 l 650 650 * P 130 m * * m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m P 211 a N 030 o m 100 100 40 m N 030 p 40 m P 211 bN 030 p m 150 150 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 166. feitnr. omschrijving bij het voertuig dat is voorzien van één of meer verwisselbare uitrustingsstukken m P 211 c - verwisselbare uitrustingsstuk(ken) niet zoveel mogelijk is/zijn ingeschoven, ingetrokken, in- of opgeklapt en/of deugdelijk vergrendeld m P 211 d - lading rust op een verwisselbaar uitrustingsstuk die niet is gerelateerd aan de functie van het verwisselbare uitrustingsstuk m P 211 e - het zicht op de verlichting, de retroreflectoren of de richtingaanwijzers door een verwisselbaar uitrustingsstuk wordt belemmerd m P 211 f - het verwisselbaar uitrustingsstuk dat voor of meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt niet is voorzien van een markering die aan de gestelde eisen voldoetA 148 Lengte; ondeelbare lading de in lengte ondeelbare lading aan de voorzijde van een bedrijfsauto tmm > 3500 kg, niet zijnde een kermis- of circusvoertuig, meer dan 4,30 m voor hart voorste as uitsteekt, een overschrijding mP 130 n - t/m 0,25 m mP 130 o - van meer dan 0,25 m t/m 0,50 m p P 130 p - van meer dan 0,50 m t/m 0,75 m p P 130 q - van meer dan 0,75 m t/m 1,00 m * P 130 r - van meer dan 1,00 m
 • 167. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m P 211 c 030 f m N 030 f 95 5 95 5 40 0 180 180 40 0 m N 9 9 4 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m P 211 d 100 100 m P 211 e 100 100 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m P 211 f 100 100 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 149 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mP 130 n 200 mP 130 o 300 p P 130 p 450 m N 030 n 40 p P 130 qN 030 n m 650 40 m N 030 o 40 * P 130 r N 030 o m * 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 168. feitnr. omschrijving de in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen, niet zijnde een samenstel van kermis- of circusvoertuigen m P 130 c - voor de voorzijde van de aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, uitsteekt m P 130 d - die meer dan 1 m voor of achter het voertuig uitsteekt aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die aan de eisen voldoet * P 130 e het met in lengte ondeelbare lading beladen samenstel van trekker en oplegger langer is dan 22 m de uitsteek van in lengte ondeelbare lading achter hart achterste as meer dan 0,5 x de lengte van bedrijfsauto tmm > 3500 kg of aanhangwagen en/of meer dan 5 m, bedraagt of bij oplegger uitsteek van lading achter hart achterste as meer bedraagt dan 0,5 x de afstand van hart koppeling tot achterzijde en/ofA 150 meer dan 5 m bedraagt (categorie 12 en 13 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding mP 131 a - t/m 0,25 m mP 131 b - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m p P 131 c - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m p P 131 d - van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m * P 131 e - van meer dan 1,00 m m P 131 f de uitsteek van in lengte ondeelbare lading achter hart achterste as meer dan 0,5 x de lengte van aanhangwagen en/ of meer dan 5 m bedraagt of bij oplegger uitsteek van lading achter hart achterste as meer bedraagt dan 0,5 x de afstand van hart koppeling tot achterzijde en/of meer dan 5 m (cat. 12 en 13 particulier gebruik) m P 131 i de in lengte ondeelbare lading bij een personenauto, een bedrijfsauto tmm niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig aan de voor- en/of achterzijde meer dan 1 m uitsteekt
 • 169. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 130 c 030 g m N 030 g 95 5 100 100 m N 9 m P 130 d 100 100 100 * P 130 e * m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 151 m N 030 kk 40 0 mP 131 a N 030 m 200 4 200 200 m N 030 ll 40 0 mP 131 bN 030 m 300 4 300 300 m N 030 m 40 0 p P 131 c N 030 m m 450 4 450 450 p P 131 d 650 650 650 * P 131 e * * * m P 131 f 100 100 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m P 131 i N 030 m p 100 100 100 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 170. feitnr. omschrijving de in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen m P 210 e - meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig uitsteekt m P 210 f - meer dan 1 m voor en/of achter het voertuig uitsteekt, terwijl de voor-/ en of achterzijde niet is voorzien van de vereiste markering m P 210 g - meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteekt Afstand achteras trekkend voertuig/achterzijde voertuig m P 190 c de afstand van de achteras van het trekkende voertuig tot de achterzijde van de aanhangwagen, met inbegrip van deA 152 lading, meer bedraagt dan 2,50 m Breedte; lading Noot De feitcodeserie P 141 geldt voor de categorieën 7, 8 en 14 voor alle lading. Bij deze categorieën wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare lading. Voor de overige categorieën betreft het uitsluitend deelbare lading. m P 140 e de lading meer dan 0,20 m buiten de zijkant(en) van het voertuig uitsteekt (cat 5 in gebruik na 31-10-1997; cat 4 motor op 2 wielen)
 • 171. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 210 e 030 g m N 030 g 95 5 100 100 100 m N 9 m P 210 f 100 100 100 m P 210 g 100 100 100 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 m P 190 c 100/70A 153 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 030 n 40 m P 140 e N 030 100 m n 100 100 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 172. feitnr. omschrijving het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading (of verwisselbaar uitrustingsstuk) de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding mP 141 a - t/m 0,20 m mP 141 b - van meer dan 0,20 m en t/m 0,45 m * P 141 c - van meer dan 0,45 m en t/m 0,70 m * P 141 d - van meer dan 0,70 m mP 260 a de bromfiets op twee wielen met inbegrip van de lading breder is dan 1 m mP 260 b het voertuig met inbegrip van de lading breder is dan 2 m (cat 6 bromfiets > 2 wielen) mP 270 a de aangekoppelde aanhangwagen met inbegrip van de lading breder is dan 1 mA 154 mP 280 a de fiets op twee wielen met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m mP 280 b de fiets op meer dan twee wielen of voorzien van een zijspanwagen met inbegrip van de lading breder is dan 1,5 m het voertuig met inbegrip van de lading m P 300 a - breder is dan 1,10 m m P 300 b - breder is dan 1,5 m m P 300 c - in bespannen toestand breder is dan 2,60 m of indien de lading bestaat uit losse veldgewassen breder is dan 3,5 m Breedte; ondeelbare lading m P 140 d de in de breedte ondeelbare lading die meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, niet is voorzien van de vereiste markering (geldt niet voor lading op 3w motorrijtuigen in gebruik na 31-10-1997 of lading op personenauto’s)
 • 173. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 mP 141 a 200 200 200 200 200 200 200 200 200 mP 141 b 300 300 300 300 300 300 300 300 300 * P 141 c m N 0030 m N 30 hh * * * * * * 25 5 2 * * * * P 141 d * * * * * * * * * m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 mP 260 a 70 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 mP 260 b 70 100/- mP 270 a /70 40A 155 mP 280 a 40 m N 030 kk 40 0 mP 280 bN 030 m 40 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m P 300 a 40 40 m P 300 b 40 m P 300 c 60 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m P 140 dN 030 m q 100 100 40 100 100 VR VR RV
 • 174. feitnr. omschrijving het voertuig met inbegrip van de ondeelbare lading de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding m P 142 a - t/m 0,25 m p P 142 b - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m * P 142 c - van meer dan 0,50 m Hoogte het voertuig met inbegrip van de lading hoger is dan 4 m, een overschrijding mP 150 a - t/m 0,10 mA 156 * P 150 b - van meer dan 0,10 m en t/m 0,20 m * P 150 c - van meer dan 0,20 m mP 270 b de aangekoppelde aanhangwagen met inbegrip van de lading hoger is dan 1 m het voertuig met inbegrip van de lading m P 300 d - hoger is dan 2 m m P 300 e - hoger is dan 4 m Massa Noot De feiten, die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as, gelden uitsluitend voor particulieren. Indien er sprake is van beroepsmatig vervoer is de Wet op de economische delicten van toepassing.
 • 175. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 142 a 030 g m N 030 g 330 95 5 330 330 m N 9 p P 142 b 500 500 500 * P 142 c * * * m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 mP 150 a 330 330 330 330 330 330 330 330A 157 * P 150 b * * * * * * * * m N 030 kk 40 0 * P 150 c N 030 m * * * * * 4 * * * m N 030 ll 40 0 mP 270 bN 030 m 4 100/70 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 m P 300 d 25 25 m P 300 e 80 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 176. feitnr. omschrijving de op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa (van het samenstel) wordt overschreden of de som van de aslasten in beladen toestand (uitgezonderd de aslasten van niet autonome aanhangwagens) meer bedraagt dan de vermelde toegestane maximummassa (van het samenstel) mP 171 a - meer dan 10 % t/m 25 % mP 171 b - meer dan 25 % t/m 50 % mP 171 c - meer dan 50 % t/m 75 % mP 171 d - meer dan 75 % geen toegestane maximummassa op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister isA 158 vermeld dan wel de bedrijfsauto of bus niet in Nederland is geregistreerd en de massa of de som van de aslasten meer bedraagt dan: a. 50.000 kg of bij een rijdend werktuig 60.000 kg; b. de technisch toegestane maximum massa; c. vijf maal de toegestane maximum last onder de aangedreven as(sen); d. de uitkomst van de som: het vermogen van de motor in kW, gedeeld door 0,00368 kW/kg, een overschrijding met mP 171 e - meer dan 10 % t/m 25 % mP 171 f - meer dan 25 % t/m 50 % mP 171 g - meer dan 50 % t/m 75 % mP 171 h - meer dan 75 %
 • 177. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 mP 171 a 100 100 100 100 mP 171 b 150 150 150 150 m N 0030 hh m N 30 25 5 2 mP 171 c 220 220 220 220 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 mP 171 d 330 330 330 330 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89A 159 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m N 030 n 40 mP 171 e N 030 m n 100 100 40 m N 030 o 40 mP 171 f N 030 m o 150 150 40 m N 030 p 40 mP 171 gN 030 m p 220 220 40 m N 030 q 40 mP 171 hN 030 m q 330 330 40 VR VR RV
 • 178. feitnr. omschrijving de som van de aslasten van de middenasaanhangwagen of oplegger vermeerderd met de last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand meer bedraagt dan de toegestane maximum massa, een overschrijding met mP 171 j - meer dan 10 % t/m 25 % mP 171 k - meer dan 25 % t/m 50 % mP 171 l - meer dan 50 % t/m 75 % mP 171 m - meer dan 75 % op het Nederlandse kentekenbewijs van de middenasaanhangwagen of in het kentekenregister geen toegestane maximum massa is vermeld dan wel de middenasaanhangwagen niet in Nederland isA 160 geregistreerd en de massa of de som van de aslasten vermeerderd met de last onder de koppeling in beladen toestand meer bedraagt dan 20.000 kg of meer bedraagt dan 24.000 kg bij een middenasaanhangwagen die voorzien is van gasvering of als gelijkwaardig aangemerkte vering en is voorzien van drie assen, een overschrijding met mP 171 n - meer dan 10% t/m 25% mP 171 o - meer dan 25 % t/m 50 % mP 171 p - meer dan 50 % t/m 75 % mP 171 r - meer dan 75 % de toegestane maximummassa niet op de voorgeschreven wijze kan worden vastgesteld en de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met m P 171 s - meer dan 10 % t/m 25 % m P 171 t - meer dan 25% t/m 50%
 • 179. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 mP 171 j 100 mP 171 k 150 mP 171 l 220 m N 0030 hh m N 30 25 5 2 mP 171 m 330 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89A 161 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mP 171 n 100 mP 171 o 150 mP 171 p 220 m N 030 n 40 mP 171 r N 030 n m 40 330 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m P 171 s 100 m P 171 t 150 VR VR RV
 • 180. feitnr. omschrijving m P 171 v - meer dan 50% t/m 75% m P 171 w - meer dan 75% de op het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum last van enige as of asstel wordt overschreden, een overschrijding met mP 172 a - meer dan 10 % t/m 25 % mP 172 b - meer dan 25 % t/m 50 % mP 172 c - meer dan 50 % t/m 75 % mP 172 d - meer dan 75 %A 162 geen waarde op het kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld dan wel het voertuig niet in Nederland is geregistreerd en de last van enige as of asstel meer bedraagt dan voor zover van toepassing één van de in de artikelen 5.18.17 d lid 2 en 3 en 5.18.17 e lid 2 RV vermelde waarden, een overschrijding met mP 172 e - meer dan 10 % t/m 25 % mP 172 f - meer dan 25 % t/m 50 % mP 172 g - meer dan 50 % t/m 75 % mP 172 h - meer dan 75 %
 • 181. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m P 171 v 030 e m N 030 e 95 40 220 m N 95 40 m P 171 w 030 f m N 030 f 95 5 95 5 40 0 40 0 330 m N 9 9 4 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m N 0030 hh m N 30 25 5 2 mP 172 a 100 100 100 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 mP 172 b 150 150 150 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89 mP 172 c 220 220 220 mP 172 d 330 330 330A 163 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mP 172 e 100 100 100 mP 172 f 150 150 150 m N 030 n 40 mP 172 gN 030 n m 220 220 40 220 m N 030 o 40 mP 172 hN 030 o m 330 330 40 330 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 182. feitnr. omschrijving het voertuig zodanig is beladen dat de in het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister van de aanhangwagen vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling wordt overschreden, een overschrijding met m P 172 j - meer dan 10 % t/m 25 % m P 172 k - meer dan 25 % t/m 50 % m P 172 l - meer dan 50 % t/m 75 % m P 172 m - meer dan 75 % de op het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa van de aanhangwagen wordt overschreden of de som van de aslasten meer bedraagt danA 164 de vermelde toegestane maximum te trekken massa, een overschrijding met mP 172 n - meer dan 10% t/m 25% mP 172 o - meer dan 25% t/m 50% mP 172 p - meer dan 50% t/m 75% mP 172 r - meer dan 75% geen waarde op het kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld dan wel het voertuig niet in Nederland is geregistreerd en de getrokken massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen meer bedraagt dan in één van de in artikel 5.18.17 g lid 2 en 3 RV vermelde waarden, een overschrijding met m P 173 a - meer dan 10 % t/m 25 % m P 173 b - meer dan 25 % t/m 50 % m P 173 c - meer dan 50 % t/m 75 % m P 173 d - meer dan 75 %
 • 183. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m P 172 j 100 m P 172 k 150 m P 172 lN 030 h m N 030 h 25 5 220 m 2 m P 172 m 030 i m N 030 i 25 5 330 m N 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89A 165 m N 0030 kk m N 30 40 0 4 mP 172 n 030 m N 030 ll 100 100 40 0 m N 4 mP 172 o 150 150 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mP 172 p 220 220 mP 172 r 330 330 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m P 173 a N 030 m p 100 100 40 m N 030 q 40 m P 173 bN 030 m q 150 150 40 m P 173 c 220 220 m P 173 d 330 330 VR VR RV
 • 184. feitnr. omschrijving de toegestane maximum last van enige as, de last onder de koppeling, de toegestane maximummassa of de som van de aslasten meer bedraagt dan de toegestane maximummassa, een overschrijding met m P 173 e - meer dan 10 % t/m 25 % mP 173 f - meer dan 25 % t/m 50 % mP 173 g - meer dan 50 % t/m 75 % mP 173 h - meer dan 75 % mP 174 meer passagiers worden vervoerd dan op het kentekenbewijs of in het kentekenregister, danwel op de plaat als bedoeld in art 5.3a.1 RV is vermeld of indien dit niet is vermeld het aantal passagiers meer bedraagt dan de toegestane maximummassa verminderd met de massa in rijklare toestand gedeeld door 68 kgA 166 de totale massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan de maximum massa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig (toegestane massa max. 3500 kg) aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk, of indien zo’n merk niet aanwezig is, de massa meer bedraagt dan 750 kg en meer dan de ledige massa van het trekkend motorvoertuig en meer dan de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig, een overschrijding met mP 180 e - meer dan 10 % t/m 25 % mP 180 f - meer dan 25 % t/m 50 % mP 180 g - meer dan 50 % t/m 75 % mP 180 h - meer dan 75 % mP 181 a de last onder de bestuurde as(sen) van een motorvoertuig in beladen toestand minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van het voertuig in beladen toestand m P 181 b de last onder de bestuurde as(sen) van een gelede bus minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van het voorste deel van het motorrijtuig in beladen toestand
 • 185. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 173 e 030 g m N 030 100 95 5 m N g 9 mP 173 f 150 mP 173 g 220 mP 173 h 030 m N 030 330 h 25 5 m N h 2 mP 174 N 030 m 280 m N 030 i i 25 5 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89A 167 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 mP 180 e 100 100 mP 180 f 150 150 m N 030 n 40 mP 180 gN 030 m n 40 220 220 m N 030 o 40 mP 180 hN 030 m o 40 330 330 m N 030 p 40 mP 181 a N 030 m p 180 180 180 180 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m P 181 b 180 VR VR RV
 • 186. feitnr. omschrijving m P 181 c de last onder de gestuurde as(sen), niet zijnde zelfsturende assen, van autonome aanhangwagens in beladen toestand, minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van de aanhangwagen in beladen toestand m P 181 d de last onder de koppeling van opleggers in beladen toestand minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van de oplegger in beladen toestand m P 182 een aanhangwagen voortbewegen terwijl in het kentekenregister of op het kentekenbewijs geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld m P 190 b de totale massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan de helft van de ledige massa van het trekkende voertuig de totale massa van de aanhangwagen met een bedrijfsremsysteem achter een personenauto meer bedraagt dan de laagste van in artikel 5.18.18a, lid 1, RV vermelde waarden dan wel de massa of de somA 168 van de aslasten van de autonome aanhangwagen meer bedraagt dan 3500 kg, een overschrijding met mP 183 a - meer dan 10% t/m 25% mP 183 b - meer dan 25% t/m 50% mP 183 c - meer dan 50% t/m 75% mP 183 d - meer dan 75% de totale massa van de aanhangwagen zonder bedrijfsremsysteem achter een personenauto meer bedraagt dan de laagste van in artikel 5.18.18a, lid 2, RV vermelde waarden dan wel de massa of de som van de aslasten van de autonome aanhangwagen meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met m P 184 a - meer dan 10% t/m 25% m P 184 b - meer dan 25% t/m 50% m P 184 c - meer dan 50% t/m 75% m P 184 d - meer dan 75%
 • 187. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m P 181 c 030 e m N 030 e 95 40 180 180 180 m N 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 181 d 030 g m N 030 g 95 5 180 m N 9 m P 182 330 330 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m P 190 b 100/70 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89A 169 m N 030 kk 40 0 mP 183 a N 030 m 4 100 100 m N 030 ll 40 0 mP 183 bN 030 m 4 150 150 m N 030 m 40 0 mP 183 c N 030 m m 4 220 220 mP 183 d 330 330 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m P 184 a N 030 m p 40 100 100 m N 030 q 40 m P 184 bN 030 m q 40 150 150 m P 184 c 220 220 m P 184 d 330 330 VR VR RV
 • 188. feitnr. omschrijving de last onder de niet aangedreven as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 10.000 kg (particulier gebruik), een overschrijding met m P 252 a - meer dan 10 % t/m 25 % m P 252 b - meer dan 25 % t/m 50 % m P 252 c - meer dan 50 % t/m 75 % m P 252 d - meer dan 75 % de last onder de aangedreven as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 11.500 kg (particulier gebruik), een overschrijding met mP 254 a - meer dan 10 % t/m 25 %A 170 mP 254 b - meer dan 25 % t/m 50 % mP 254 c - meer dan 50 % t/m 75 % mP 254 d - meer dan 75 % de last onder enige as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 10.000 kg (particulier gebruik), een overschrijding met mP 256 a - meer dan 10 % t/m 25 % mP 256 b - meer dan 25 % t/m 50 % mP 256 c - meer dan 50 % t/m 75 % mP 256 d - meer dan 75 %
 • 189. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 252 a 030 g m N 030 g 95 5 100 m N 9 m P 252 b 150 m P 252 c 220 m P 252 d 030 h m N 030 h 330 25 5 m N 2 m N 0030 i i m N 30 25 5 2 m N 0030 j j m N 30 25 5 2 A89 A89 mP 254 a 100A 171 mP 254 b 030 k m N 030 k 150 40 0 m N 4 mP 254 c 030 l m N 030 l 220 40 0 m N 4 mP 254 d 330 m N 0030 m m N 30 m 40 0 4 mP 256 a 100 m N 030 n 40 mP 256 bN 030 m n 150 40 m N 030 o 40 mP 256 c N 030 m o 220 40 m N 030 p 40 mP 256 dN 030 m p 330 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 190. feitnr. omschrijving de som van de aslasten van de aangekoppelde middenasaanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 12.000 kg meer bedraagt dan 1,5 maal de som van aslasten van het trekkend motorvoertuig, een overschrijding met m P 310 a - meer dan 10 % t/m 25 % mP 310 b - meer dan 25 % t/m 50 % p P 310 c - meer dan 50 % t/m 75 % p P 310 d - meer dan 75 % mP 310 e de koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een massa van niet meer dan 750 kg meer bedraagt dan 50 kg dan wel niet neerwaarts is gericht m P 310 f de koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een toegestane massa van meer dan 750 kg minder bedraagtA 172 dan 1 % van de toegestane maximum massa van dat voertuig (de koppelingsdruk behoeft niet meer dan 50 kg te bedragen) 2 - Ophanging m P 320 de banden op één as niet dezelfde maataanduiding hebben vanwege het gebruik van een nood- of reservewiel en rijsnelheid en rijgedrag niet zijn aangepast aan de door de fabrikant voor dat nood- of reservewiel vastgestelde voorschriften 3 - Reminrichting m P 330 a de aanhangwagen, niet is voorzien van een reminrichting, terwijl de totale massa hoger is dan de helft van de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig
 • 191. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m N 0030 gg m N 30 95 5 9 m P 310 a 180 mP 310 b 270 p P 310 c 030 m N 030 hh 25 5 400 m N 2 p P 310 d 030 m N 030 ii 25 5 600 m N 2 mP 310 e 030 m N 100 m N 030 j j 25 5 2 A89 A89 m P 310 f 100A 173 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m P 320 180 180 180 180 m N 030 n 40 m N 030 n 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 m P 330 a 180 VR VR RV
 • 192. feitnr. omschrijving m P 340 a de aanwezige reminrichting van de aanhangwagen niet in werking treedt bij het bedienen van de bedrijfsrem van het trekkend voertuig m P 340 b de losbreekreminrichting niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig is verbonden (ook van toepassing als kabel afwezig is) m P 340 c zonder dat de aanhangwagen en het trekkend voertuig, terwijl deze zijn uitgerust met een ABS- of EBS-systeem, via de ISO 7638 stekkers met elkaar zijn verbonden niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt mP 350 a - 0 t/m 0,5 m/s2A 174 mP 350 b - 0,51 t/m 1,0 m/s2 p P 350 c - 1,01 t/m 1,5 m/s2 p P 350 d - 1,51 t/m 2,0 m/s2 p P 350 e - meer dan 2,0 m/s2 niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt mP 350 f - 0 t/m 0,5 m/s2 p P 350 g - 0,51 t/m 1,0 m/s2 p P 350 h - 1,01 t/m 1,5 m/s2 p P 350 i - 1,51 t/m 2,0 m/s2 p P 350 j - meer dan 2,0 m/s2
 • 193. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m P 340 a 030 e m N 030 e 95 40 180 180 180 m N 95 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 340 b 030 g m N 030 g 95 5 70 70 70 m N 9 m P 340 c 180 180 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 mP 350 a 180 180 180A 175 mP 350 b 270 270 270 m N 030 kk 40 0 p P 350 c N 030 m 400 400 400 4 m N 030 ll 40 0 p P 350 dN 030 m 600 600 600 4 m N 030 m 40 0 p P 350 e N 030 m m 900 900 900 4 m N 030 n 40 mP 350 f N 030 m n 280 280 40 m N 030 o 40 p P 350 gN 030 m o 420 420 40 m N 030 p 40 p P 350 hN 030 m p 600 600 40 m N 030 q 40 p P 350 i N 030 m q 900 900 40 p P 350 j 1400 1400 VR VR RV
 • 194. feitnr. omschrijving de remvertraging van het samenstel niet voldoet aan die van het trekkend voertuig, de vermindering bedraagt m P 351 a - 0 t/m 0,5 m/s2 mP 351 b - 0,51 t/m 1,0 m/s2 p P 351 c - 1,01 t/m 1,5 m/s2 p P 351 d - 1,51 t/m 2,0 m/s2 p P 351 e - meer dan 2,0 m/s2 mP 352 het dubbel uitgevoerde rempedaal niet is gekoppeld mP 360 de parkeerrem het samenstel op een helling van 10 % niet in stilstand kan houdenA 176 4 - Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen m P 361 a het voertuig met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg niet voorzien is van een markering aan de achterzijde die aan de gestelde eisen voldoet (cat 3 geldt niet voor trekker) m P 361 b aan de achterzijde niet is voorzien van een rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek m P 370 een aanhangwagen wordt voortbewogen zonder dat iedere zijkant van het trekkend voertuig is voorzien van een zijrichtingaanwijzer m P 380 de verlichtingsinstallatie van de aanhangwagen niet zodanig functioneert, dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen overeenkomen met die van het trekkend voertuig
 • 195. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 351 a 030 g m N 030 g 95 5 180 180 m N 9 mP 351 b 270 270 p P 351 c 400 400 p P 351 d 030 m N 030 hh 600 600 25 5 m N 2 p P 351 e 030 m N 030 ii 900 900 25 5 m N 2 mP 352 N 030 m N 030 jj 100 25 5 m 2 A89 A89 mP 360 70 70 70 70 70 70A 177 m N 0030 m N 30 kk 40 0 4 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m P 361 a 70 70 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m P 361 b 70 70 70 25 m P 370 70 70 70 70 70 70 m N 030 n 40 m P 380 N 030 n m 40 100 100 100 100/70 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 196. feitnr. omschrijving 5 - Verbinding tussen voertuigen m P 540 de aanhangwagen niet middels een deugdelijke koppeling zodanig met het trekkend voertuig is verbonden dat zijdelings uitwijken van de aanhangwagen zoveel mogelijk wordt voorkomen m P 550 het bewegen van de aanhangwagen ten opzichte van het trekkend voertuig in een uiterste stand tot 90 graden wordt begrensd door delen van de reminrichting, de elektrische installatie, de koppeling of, indien aanwezig, de hulpkoppeling of besturingsonderdelen m P 560 a het trekoog of de kogelkoppeling van de gekoppelde aanhangwagen niet nagenoeg horizontaal ligt op een horizontaal wegdek m P 560 c geen hoekverdraaiing van de opleggerschotel naar boven en naar beneden mogelijk is indien het samenstel vanA 178 trekker en oplegger zich op een horizontaal wegdek bevindt m P 570 de hulpkoppeling van een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 1500 kg niet op de vereiste wijze is aangebracht m P 590 de gekoppelde aanhangwagen niet goed is verbonden 6 - Diversen m P 600 de drie- of meerwielige bromfiets met gesloten carrosserie aan de achterzijde niet voorzien is van het vereiste ronde bord of vlak met de aanduiding 45
 • 197. Tarief in euro 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 1515 16 1717 16 m N 030 ee m N 030 95 95 40 40 m N 0030 f f m N 30 95 5 9 95 5 9 40 0 4 40 0 4 m P 540 N 030 g m N 030 g 95 5 180 180 180 180/120 70 m 9 m P 550 70 70 m N 0030 m N 30 hh 25 5 2 m N 0030 m N 30 ii 25 5 2 m P 560 a 100 100 m N 0030 m N 30 jj 25 5 2 A89 A89 m P 560 c 70A 179 m N 030 kk 40 0 m P 570 N 030 m 4 70 m N 0030 m N 30 ll 40 0 4 m N 0030 m N 30 mm 40 0 4 m P 590 40 m N 030 n 40 m P 600 N 030 n m 45 40 m N 030 o 40 m N 030 o 40 m N 030 p 40 m N 030 p 40 m N 030 q 40 m N 030 q 40 VR VR RV
 • 198. Afdeling B. Verkeer te water Categorie-indeling E (scheepvaartwetgeving) 1 - gezagvoerder/schipper; 2 - bestuurder; 3 - bemanningslid; 4 - waterskiër; 5 - werkgever; 6 - exploitant; 7 - eigenaar of houder; 8 - een ieder.B 1 NB Categorie bemanningslid of een ieder geldt in voorkomend geval mede voor een bemanningslid of ieder ander persoon die tijdelijk zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt (1.03 lid 3 BPR/RPR) Noot Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een registratieteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. BPR
 • 199. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers W 500 - W 530; W 065 - W 182: Binnenvaartpolitiereglement (BPR), Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE), Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V) Snelle motorboten als schipper dan wel als eigenaar/houder van een snelle motorboot aan de scheepvaart deelnemen wie pW 500 a - motorboot niet geregistreerd 100 100B 2 pW 500 b - boot niet geregistreerd op naam huidige eigenaar 70 70 pW 500 c - registratiebewijs niet aan boord hebben 70 70 pW 500 d - registratieteken (150x100x20 mm) niet aangebracht op snelle motorboot 100 100 pW 500 e - registratieteken (150x100x20 mm) niet op de voorgeschreven wijze 100 100 aangebracht op snelle motorboot p W 500 f - voorgeschreven registratieteken (100x60x15 mm) niet aangebracht op 100 100 snelle motorboot p W 500 g - registratieteken (100x60x15 mm) niet op de voorgeschreven wijze 100 100 aangebracht op snelle motorboot p W 500 h - zonder dat deze is voorzien van een behoorlijk geluiddempende 140 140 voorziening p W 500 i - zonder dat deze is voorzien van een dodemansknop 180 180 geldt niet voor gesloten binnenbesturing
 • 200. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 500 j - zonder dat deze is voorzien van een deugdelijk brandblusapparaat 100 100 als schipper resp. eigenaar of houder van een snelle motorboot deelnemen resp. laten deelnemen aan de scheepvaart terwijl pW 501 a - één reddingsvest onder handbereik ontbreekt 35 35 pW 501 b - twee reddingsvesten onder handbereik ontbreken 50 50 pW 501 c - drie reddingsvesten onder handbereik ontbreken 75 75 pW 501 d - vier reddingsvesten onder handbereik ontbreken 110 110 pW 501 e - vijf of meer reddingsvesten onder handbereik ontbreken 170 170 als bestuurder van een snelle motorboot varenB 3 p W 514 - terwijl hij niet zit op de voor hem bestemde zitplaats 100 p W 516 - staande zonder reddingsvest 70 geldt niet voor gesloten binnenbesturing p W 518 - zonder gebruik te maken van de dodemansknop 180 geldt niet voor gesloten binnenbesturing p W 528 waterskiën, doen waterskiën etc. waar/wanneer dat verboden is 180 180 180 180 p W 529 a als bestuurder van een snelle motorboot zich zodanig gedragen dat hinder 180 of gevaar voor andere gebruikers van het vaarwater wordt veroorzaakt gedrag omschrijven p W 529 b als waterskiër of persoon die op soortgelijke wijze van de vaarweg gebruik 180 180 maakt, zich zodanig gedragen, dat gevaar of hinder voor andere gebruikers van de vaarweg kan worden veroorzaakt asociaal gedrag; gedrag omschrijven BPR
 • 201. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 530 geen uitkijk bij waterskiën van tenminste 15 jaar oud 180 welke leeftijd Snelheidsovertredingen als schipper van een snelle motorboot de toegestane snelheid van 20 km/h overschrijden met pW 065 a - tot 6 km/h 70 pW 065 b - 6 tot 15 km/h 100 pW 065 c - 15 tot 25 km/h 150 * W 065 d - 25 tot 35 km/h *B 4 * W 065 e - 35 tot 45 km/h * * W 065 f - 45 km/h of meer * als schipper van een klein schip de toegestane snelheid overschrijden met verkeersteken B6 of bekendmaking met zelfde strekking pW 075 a - tot 6 km/h 70 pW 075 b - 6 tot 15 km/h 100 pW 075 c - 15 tot 25 km/h 150 * W 075 d - 25 tot 35 km/h * * W 075 e - 35 tot 45 km/h * * W 075 f - 45 km/h of meer *
 • 202. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Overige als schipper varen terwijl de persoon die stuurt niet bekwaam is of de voorgeschreven leeftijd heeft bereikt p W 150 - schip 150 16 jaar; het vermelde bedrag dient te worden gehalveerd en op een hele Euro naar boven te worden afgerond p W 152 - snelle motorboot 150 18 jaar p W 156 geen bijgewerkt Binnenvaartpolitiereglement aan boord hebben 35B 5 bij het meren/verhalen gebruik maken van p W 158 a - verkeerstekens 100 100 cat. 8 = wachtsman p W 158 b - andere niet daarvoor bestemde voorwerpen 100 100 p W 160 a varen met een zeilplank op een voor de doorgaande vaart bestemd 180 180 gedeelte van een in bijlage 16 BPR opgenomen vaarweg p W 160 b varen met een door vlieger voortbewogen zeilplank 180 180 p W 162 varen met een zeilplank waar dit verboden is 180 plaatselijke regeling als schipper aan de scheepvaart deelnemen terwijl de kentekens niet zijn aangebracht p W 164 a - groot schip 70 70 BPR
 • 203. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 164 b - klein schip 70 70 als schipper aan de scheepvaart deelnemen terwijl de kentekens niet op de voorgeschreven wijze zijn aangebracht p W 166 a - groot schip 70 70 p W 166 b - klein schip 70 70 p W 170 als schipper varen in strijd met een duidelijk zichtbaar geplaatst en voor 270 hem geldend verbodsteken als bedoeld onder A.1 van de bijlage 7 van het BPR * W 171 als bestuurder van een motorboot varen met ingeschakelde motor in een * gedeelte van een gebied waar dat verboden isB 6 welk verboden gebied; hoe aangegeven * W 172 varen met een luchtkussenvoertuig (hovercraft), een jetski, een * * waterscooter of een soortgelijk apparaat * W 173 een snelheidswedstrijd houden met motorboten * * * W 174 onnodig hoge hekgolven veroorzaken * * * W 175 als bestuurder van een motorboot, deze boot binnen het gebied gebruiken * * voor het voorttrekken van één of meer personen, die zich verbonden met de boot, voortbewegen door de lucht aan een parachute, een vlieger of een soortgelijk voorwerp p W 180 zwemmen of op andere wijze watersport zonder schip bedrijven en niet 100 voldoende afstand houden van varend schip, varend drijvend voorwerp of drijvend werktuig in bedrijf
 • 204. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 181 a zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven bij 100 wachtplaats, of in onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw p W 181 b zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een 100 gedeelte van de vaarweg bestemd voor doorgaande scheepvaart p W 181 c zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in de 100 route van een veerpont p W 181 d zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een 100 haven of nabij de ingang daarvan p W 181 e zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in de 100 nabijheid van een meergelegenheidB 7 p W 181 f zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in gebied 100 dat is aangewezen voor snelvaren of waterskiën p W 181 g zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een 100 door een bevoegde autoriteit aangewezen verboden gebied p W 182 a in het vaarwater van de Eemsmonding waterskiën of varen met 180 180 waterscooter p W 182 b in de Eemsmonding varen met zeilplank in het vaarwater of buiten 180 180 het vaarwater op de door de bevoegde autoriteit vastgestelde wateroppervlakken p W 182 c ‘s nachts, bij beperkt zicht of gedurende de door de bevoegde autoriteit 180 180 vastgestelde tijd waterskiën of varen met waterscooter of zeilplank op de vrijgegeven wateroppervlakken van de Eemsmonding BPR
 • 205. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers W 300 - W 310: Binnenvaartwet (BVW), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Binnenvaartpolitiereglement (BPR) als schipper van een schip op binnenwateren varen zonder geldig * W 300 a - vaarbevoegdheidsbewijs; groot vaarbewijs; groot Rijnpatent * p W 300 b - klein vaarbewijs 420 niet op eerste vordering de vereiste bescheiden en documenten overleggen betreft bescheiden op basis van RPR en BPR welk(e) document(en) pW 310 a - één document 70 70 70B 8 pW 310 b - twee documenten 100 100 100 pW 310 c - drie documenten 150 150 150 pW 310 d - vier documenten 230 230 230 pW 310 e - vijf documenten 350 350 350
 • 206. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers W 601- W 619; W 701 - W 711: Binnenvaartpolitiereglement (BPR), Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT), Scheepsvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM), Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (SRW), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE) Verkeerstekens. Bijlage 7 BPR A. VerbodstekensB 9 p W 601 a met een schip in- uit- of doorvaren waar dat verboden is (verkeersteken 270 270 270 A.1) p W 601 b met een schip varen waar dat verboden is (verkeersteken A.1a) 100 100 100 (uitgezonderd klein schip, zonder motor) p W 602 a met een groot schip het verbod voorbijlopen negeren (verkeersteken A.2) 270 270 270 p W 602 b met een klein schip het verbod voorbijlopen negeren (verkeersteken A.2) 150 150 150 p W 603 met een samenstel het verbod voorbijlopen voor samenstellen onderling 270 270 270 negeren (verkeersteken A.3) (nvt als één van beide een duwstel is kleiner dan 110 x 12 m) p W 604 a met een groot schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte 270 270 270 negeren (verkeersteken A.4) p W 604 b met een klein schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte 150 150 150 negeren (verkeersteken A.4) BPR
 • 207. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 605 a met een schip ligplaatsverbod negeren (verkeersteken A.5) 150 150 150 geldt a/d zijde waar het bord is geplaatst p W 605 b met een schip ligplaatsverbod negeren binnen de in meters aangegevens 150 150 150 breedte vanaf het bord (verkeersteken A.5.1) p W 606 met een schip verbod te ankeren negeren of negeren verbod ankers, 270 270 270 kabels en kettingen laten slepen (verkeersteken A.6) geldt a/d zijde waar het bord is geplaatst p W 607 met een schip meerverbod negeren (verkeersteken A.7) 150 150 150 geldt a/d zijde waar het bord is geplaatst p W 608 met een schip verbod te keren negeren (verkeersteken A.8) 270 270 270 p W 609 met een schip verbod hinderlijke waterbeweging te veroorzaken negeren 180 180 180B 10 (verkeersteken A.9) p W 610 met een schip verbod buiten de aangegeven begrenzing te varen negeren 180 180 180 (verkeersteken A.10) p W 611 a met een schip verbod in-, uit- of doorvaren negeren (verkeersteken A.11) 180 180 180 p W 611 b met een schip doorvaarverbod negeren, terwijl stilhouden redelijkerwijs 180 180 180 mogelijk was (verkeersteken A.11.1) groen flikkerlicht p W 612 met een motorschip het verbod voor motorschepen negeren 180 180 180 (verkeersteken A.12) p W 613 met een klein schip verbod voor kleine schepen negeren (verkeersteken 100 100 100 A.13) p W 614 met een schip verbod te waterskiën negeren (verkeersteken A.14) 180 180 180 p W 615 met een zeilschip verbod voor zeilschepen negeren (verkeersteken A.15)x 180 180 180
 • 208. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 616 met een door spierkracht voortbewogen schip het verbod voor door 70 70 70 spierkracht voortbewogen schepen negeren (verkeersteken A.16) p W 617 met een zeilplank het verbod voor zeilplanken negeren (verkeersteken 180 180 180 A.17) p W 618 met een snelle motorboot het verbod einde zonder beperking van de 180 180 180 snelheid varen negeren (verkeersteken A.18) p W 619 met een waterscooter het verbod voor waterscooters negeren 180 180 (verkeersteken A.19) B. Gebodstekens en -regelsB 11 p W 701 a met een schip de verplichting te varen in de richting aangegeven door de 180 180 180 pijl negeren (verkeersteken B.1a) p W 701 b met een schip de verplichting te varen in de richting aangegeven door de 180 180 180 pijl negeren (verkeersteken B.1b) p W 702 a met een groot schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het 180 180 180 vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2a) p W 702 b met een groot schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het 180 180 180 vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2b) p W 702 c met een klein schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het 100 100 100 vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2a) p W 702 d met een klein schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het 100 100 100 vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2b) BPR
 • 209. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 703 a met een groot schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater 180 180 180 te houden negeren (verkeersteken B.3a) p W 703 b met een groot schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater 180 180 180 te houden negeren (verkeersteken B.3b) p W 703 c met een klein schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te 100 100 100 houden negeren (verkeersteken B.3a) p W 703 d met een klein schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater 100 100 100 te houden negeren (verkeersteken B.3b) p W 703 e met een schip bij slecht zicht niet zo veel mogelijk aan de stuurboordszijde 270 270 270 van het vaarwater varen p W 703 f met een klein schip niet zoveel mogelijk aan stuurboordszijde van het 100 100 100B 12 vaarwater varen op een aangegeven vaarweg van bijlage 15 onder a BPR p W 703 g met een afvarend schip vóór het invaren van het boventoeleidingskanaal 180 180 180 van de sluizen bij Grave en Limmel niet zo dicht mogelijk langs de rechteroever varen p W 703 h met een afvarend schip vóór het invaren van de boventoeleidingskanalen 180 180 180 van de sluizen bij Roermond, Belfeld en Sambeek alsmede bij het bevaren van het boventoeleidingskanaal van de sluizen bij Roermond niet zo dicht mogelijk langs de linkeroever varen p W 703 i met een varend schip niet zo dicht als veilig en uitvoerbaar is de oever aan 180 stuurboordszijde houden betreft uitsluitend kanaal van Gent naar Terneuzen
 • 210. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 703 k met een schip dat in een vaargeul vaart niet, zo dicht als veilig en 180 uitvoerbaar is, de rand van de vaargeul aan stuurboordszijde houden betreft uitsluitend Westerschelde p W 703 l met een schip (lengte 12 m of meer) dat stroomopwaarts van het 180 Oude Hoofd van Walsoorden buiten de vaargeul vaart niet voldoende stuurboordswal houden betreft uitsluitend Westerschelde p W 703 m zich met een schip met een lengte van minder dan 12 m, niet uit de 100 hoofdvaargeul verwijderd houden, terwijl dit veilig en uitvoerbaar is (stroomopwaarts van het Oude Hoofd van Walsoorden of in de Sardijngeul en het Oostgat tussen de parallel van het licht ‘Noorderhoofd’ en deB 13 parallel van het licht ‘Leugenaar’) betreft uitsluitend Westerschelde p W 703 o met een schip in het vaarwater van de Eemsmonding niet zoveel mogelijk 180 aan de rechterzijde varen p W 704 a met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar 180 180 180 bakboord negeren (verkeersteken B.4a) p W 704 b met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar 180 180 180 stuurboord negeren (verkeersteken B.4b) p W 704 c met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar 100 100 100 bakboord negeren (verkeersteken B.4a) p W 704 d met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar 100 100 100 stuurboord negeren (verkeersteken B.4b) BPR
 • 211. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 705 met een schip de verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde 100 100 100 omstandigheden negeren (verkeersteken B.5) met groot schip de verplichting om vaarsnelheid te beperken overschrijden (verkeersteken B.6) pW 706 a - tot 2 km/h 200 200 200 pW 706 b - van 2 tot 3 km/h 300 300 300 pW 706 c - van 3 tot 4 km/h 450 450 450 pW 706 d - van 4 tot 5 km/h 650 650 650 pW 706 e - met meer dan 5 km/h 1000 1000 1000B 14 met een groot schip de verplichting de vaarsnelheid te beperken overschrijden pW 706 g - tot 2 km/h 200 200 200 pW 706 h - van 2 tot 3 km/h 300 300 300 pW 706 i - van 3 tot 4 km/h 450 450 450 pW 706 k - van 4 tot 5 km/h 650 650 650 pW 706 l - met meer dan 5 km/h 1000 1000 1000 pW 707 met een schip de verplichting een geluidssein te geven negeren 100 100 100 (verkeersteken B.7) p W 708 met een schip de verplichting bijzonder op te letten negeren 100 100 100 (verkeersteken B.8) omschrijven waaruit blijkt dat niet is opgelet
 • 212. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p W 709 a met een schip in strijd met verkeersteken B.9a het hoofdvaarwater 180 180 180 opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (BPR, SRKGT) welk schip/schepen p W 709 b met een schip in strijd met verkeersteken B.9b het hoofdvaarwater 180 180 180 opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (BPR, SRKGT) welk schip/schepen p W 709 c met een schip in strijd met verkeersteken B.9a het hoofdvaarwater 180 180 180 opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (RPR)B 15 welk schip/schepen; geldt niet voor grote schepen t.o.v. kleine schepen of slepen en gekoppelde samenstellen die uit kleine schepen bestaan p W 709 d met een schip in strijd met verkeersteken B.9b het hoofdvaarwater 180 180 180 opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (RPR) welk schip/schepen; geldt niet voor grote schepen t.o.v. kleine schepen of slepen en gekoppelde samenstellen die uit kleine schepen bestaan p W 711 met een schip de verplichting gebruik te maken van marifoon 180 180 180 overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften negeren (verkeersteken B.11a/b) BPR
 • 213. Afdeling C. Milieu Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder.C 1 NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen Noot 1. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces- verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. 2. Voordat voor een van de onder een plaatselijke verordering (Pl.V) vallend feit proces-verbaal wordt opgemaakt, moet men zich ervan overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse geldende verordening. WM
 • 214. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers H 002 - H 110: Wet Milieubeheer (Wm), Wet Bodembescherming (WBB), Wet verontreiniging oppervlakte wateren (WVO), de Model-Algemene plaatselijke verordening of Modelafvalstoffenverordening (Pl. V) Afvalstoffen Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Noot Bij het opmaken van een proces-verbaal voor één van onderstaande zaken moeten op de achterzijde van het mini proces-verbaal het overtreden artikel van de APV en de geconstateerde handeling worden vermeld.C 2 p H 002 huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen 70 gebruiker van het perceel is (Pl.V) p H 003 a de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden aan 70 anderen dan de aangewezen inzameldienst of inzamelaar (Pl.V) p H 004 huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen of 70 verstrekte inzamelmiddel (Pl.V) p H 005 andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel 70 aanbieden, dan waarvoor het is bestemd (Pl.V)
 • 215. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p H 006 huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze aanbieden 70 zoals aangewezen plaatsen en tijdstippen (Pl.V) p H 007 afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, 70 terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is (Pl.V) p H 008 via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau andere 70 categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is (Pl.V) p H 009 huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een 70 inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau aanbiedenC 3 (Pl.V) p H 010 via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën 70 huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is p H 011 huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via 70 brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden (Pl.V) p H 012 categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten 70 worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden (Pl.V) WM
 • 216. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p H 013 huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden 70 ter inzameling aanbieden (Pl.V) Aanbieden van andere dan huishoudelijke afvalstoffen p H 014 andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de 70 inzameldienst aanbieden (Pl.V) p H 015 de door het College aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde 70 huishoudelijke afvalstoffen, niet op de voorgeschreven wijze ter inzamelingC 4 aanbieden (Pl.V) Doorzoeken van afvalstoffen p H 016 afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden 100 (Pl.V)
 • 217. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Handelingen verrichten waardoor zwerfafval kan ontstaan (door particulier) Noot Bij daadwerkelijke bodemverontreiniging mag geen politietransactie of politiestrafbeschikking worden aangeboden, maar moet een uitgebreid proces-verbaal worden opgemaakt p H 017 andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van 100 gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen (Pl.V) p H 020 afvalstoffen, stoffen of voorwerpen laden, lossen, vervoeren of andere 100C 5 werkzaamheden verrichten, zodanig dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed (PL.V) geldt niet indien verontreiniging bij gevaar voor veiligheid verkeer direct wordt gereinigd; in andere gevallen elke dag na einde werkzaamheden p H 022 straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van 100 de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen (PL.V) afval zoals: blikjes, peuken uit geleegde asbak, papierafval en overige geringe hoeveelheden WM
 • 218. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p H 096 als particulier een afvalstof, stof of voorwerp buiten een daarvoor bestemde 180 plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer op of in de bodem houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een zodanige wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu (Pl.V) Afvalstoffen storten of op of in bodem brengen (buiten een inrichting) p H 025 als particulier zich van een afvalstof ontdoen door deze buiten een 180 inrichting te storten, op of in de bodem te brengen of te verbrandenC 6 betreft kleine hoeveelheden afvalstoffen zoals klein consumptieafval, papier, peuken, etc. Afvalstoffen verbranden op bedekte bodem (buiten een inrichting) p H 101 als particulier verbranden van afval waardoor de bodem kan worden 360 verontreinigd of aangetast, zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting voorkomen, beperken of ongedaan maken wel bodembeschermde maatregelen? gebruik H 025
 • 219. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Huishoudelijke afvalstoffen in riolering p H 099 als particulier zich van afvalwater of afvalstoffen ontdoen door deze anders 360 dan vanuit een inrichting te laten weglopen in een rioolput niet van toepassing op huish. afvalwater; van toepassing op weg laten lopen van frituurvet, motorolie e.d. Huishoudelijk afval in oppervlaktewateren door particulier (in niet kwetsbaar gebied) p H 098 als particulier een stof in een oppervlaktewaterlichaam brengen 100C 7 geldt niet als (1) vergunning is verleend door de Minister of het bestuur van het betrokken waterschap (regionaal water) of (2) daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of (3) artikel 6.3 Ww van toepassing is opslaan van afvalstoffen buiten een inrichting p H 019 afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten 180 een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer opslaan of opgeslagen hebben afvalstof: onder meer autowrakken, verwaarloosde aanhangwagens, caravans (Pl.V) WM
 • 220. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Wrakken p H 107 een voertuigwrak plaatsen of aanwezig hebben op de weg 180 niet gebruiken als de Wet Milieubeheer van toepassing is (Pl.V) p H 109 zich als eigenaar/kentekenhouder ontdoen van een autowrak anders dan 270 door afgifte aan een inrichting (Pl.V) Handelingen verrichten m.b.t. een voertuig waardoor de bodem kan worden verontreinigdC 8 p H 100 als particulier handelingen verrichten, met betrekking tot een voertuig, 360 waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken Nummers H 295 - H 298: Besluit gebruik meststoffen (BGM) dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van * H 295 a - natuurterrein * natuurterrein: grond met een houtopstand, alsmede heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigtland, griend en laagveenmoeras, voor zover het geen landbouwgrond is
 • 221. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * H 295 b - overige grond * dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van bouwland (,braakland, niet beteelde grond) of grasland * H 296 a - gedurende de periode van 1 september tot en met 31 januari * nvt in periode 01-09 t/m 15-09 voor grasland * H 296 b - niet emissie-arm aangewend * geldt alleen voor bouwland en grasland; niet van toepassing op veenkoloniaal bouwplan of bouwplan gelegen op Texel * H 298 op of in de bodem van landbouwgrond zuiveringsslib brengen zonder * voorafgaande bemonstering en analyse van de bodemC 9 Nummers H 454 - H 463: Flora- en faunawet (FFW), Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en Faunawet (RZRBKE) eieren van beschermde inheemse dieren zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen, te weten * H 454 a - kievitseieren * geldt niet voor zoeken en rapen in periode van 1 maart t/m 8 april voor zover toestemming is verleend door erkend verband van weidevogelbeschermers en betreft max. 15 eieren * H 463 niet verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht * staat in het veld dieren opspoort als daadwerkelijk nadelige gevolgen voor dieren ontstaan dan pv opmaken BGM
 • 222. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Vellen of doen vellen houtopstand * H 470 b vellen of doen vellen van houtopstand, anders dan bij wijze van dunning * zonder vergunning van het College houtopstand: één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint) begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen;bij beeldbepalende boom proces-verbaal opmaken Nummers H 631 - H 670: Visserijwet 1963 (ViW), Besluit verbod gebruik van levende aasvis (BLVA), Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (RB) en Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (RMGT)C 10 Noot De op de visserijwetgeving betrekking hebbende feitcodes zijn uitsluitend van toepassing op door particulieren gepleegde overtredingen. Indien sprake is van beroepsmatig handelen dan moet proces-verbaal worden opgemaakt Kustvisserij Documenten de kustvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met p H 631 a - meer dan twee hengels 70 * H 631 b - overige toegestane vistuigen *
 • 223. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 de kustvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven p H 633 a - de schriftelijke toestemming (meer dan twee hengels) 70 p H 633 b - de schriftelijke toestemming (bij overige toegestane vistuigen) 390 Binnenvisserij Documenten de binnenvisserij uitoefenen met vistuigen, anders dan een of meer hengels of een of meer peuren, zonder een geldige akte te kunnenC 11 tonen, met soort en aantal vistuigen p H 643 a - één vistuig 150 p H 643 b - twee of meer vistuigen 230 de binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met noem altijd de naam rechthebbende en naam water p H 645 a - één of twee hengels 100 p H 645 b - één peur 150 p H 645 c - meer dan twee hengels 230 soort en aantal vistuigen; naam water; naam rechthebbende; verhoor rechthebbende VIW
 • 224. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p H 645 d - twee of meer peuren of met andere toegestane vistuigen 230 soort en aantal vistuigen; naam water; naam rechthebbende; verhoor rechthebbende de binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven p H 647 a - een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (bij vistuigen, anders 70 dan één of meer hengels of peuren) p H 647 b - een schriftelijke toestemming (bij één of meer hengels of peuren) 70 p H 647 c - de huurovereenkomsten en andere bescheiden 70C 12 Vistuigen * H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig * naam binnenwater; soort vistuig vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij p H 650 a - 1 of 2 toegestane vistuigen 200 * H 650 b - meer dan 2 toegestane vistuigen *
 • 225. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Gesloten tijden (visserij) vissen in de periode van 1 april tot en met 31 mei met p H 652 a - een hengel geaasd met in die periode verboden aas 70 p H 652 b - een staand net 200 p H 654 vissen tijdens de door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 70 vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water p H 656 vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang 70 IJsselmeerC 13 * H 658 b op of in de onmiddellijke nabijheid van het IJsselmeer een hoeveelheid * van meer dan 30 stuks baars dan wel 5 stuks snoekbaars voorhanden of in voorraad hebben of vervoeren indien niet kan worden aangetoond dat deze op de voorgeschreven wijze is gevangen Stuw/vispassage p H 660 vissen in de Neder-Rijn, de Maas, de Lek of de Overijsselsche Vecht 100 binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van deze vispassage VIW
 • 226. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Voorhanden hebben een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater p H 662 a - terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water of op dat 70 moment verboden is p H 662 b - te weten één of twee hengel(s), terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is 70 in dat water te vissen p H 662 c - te weten één peur of meer dan twee hengels, terwijl men niet bevoegd of 100 gerechtigd is in dat water te vissen p H 662 d - te weten een ander toegestaan vistuig, terwijl men niet bevoegd of 200C 14 gerechtigd is in dat water te vissen * H 662 e - te weten een niet toegestaan vistuig * Levend aas p H 664 bij het vissen in kust- of binnenwater levende vis als aas gebruiken 180 Minimummaten en gesloten tijden (vis) * H 666 ondermaatse vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in * hetzelfde water terugzetten niet beroepsmatige visserij
 • 227. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * H 668 vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort * geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde water terugzetten niet beroepsmatige visserij * H 670 gerookte aal kleiner dan 25 cm in voorraad hebben, vervoeren, te koop * aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken niet beroepsmatige visserij Nummers H 161 - H 176: Vuurwerkbesluit (Vb) vuurwerk voorhanden hebben dat niet voldoet aan de gestelde eisenC 15 geen handel * H 161 a - strijkers 1 t/m 100 stuks * gewone strijkers * H 161 b - strijkers 101 t/m 300 stuks * * H 171 vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden * 31-12 10.00 uur tot 01-01 02.00 uur * H 176 als particulier vuurwerk voorhanden hebben buiten een inrichting als * bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit tijdens verkoopperiode max 10 kg toegestaan; buiten periode max 10 kg op niet voor publiek toegankelijke plaats toegestaan VIW
 • 228. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers H 200 - H 205: Geluidhinder nachtrumoer p H 200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht 100 waaruit bleek dit overige geluidhinder p H 205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende/de omgeving 100 (Pl.V) als particulier gepleegd Nummers H 300 - H 325c: Plaatselijke verordeningen (Pl.V)C 16 verboden plaatsen p H 300 zich bevinden buiten wegen of paden of in beplantingen 35 (Pl.V) waar p H 305 schade toebrengen aan beplantingen 100 (Pl.V) beschadiging vermelden p H 310 rijden door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook 100 100 70 40 40 (Pl.V) waar werd gereden p H 311 crossen door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook 180 180 120 70 70 (Pl.V) waar werd gereden
 • 229. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 roken/vuur stoken 100 p H 315 roken op verboden tijden/plaatsen (Pl.V) wanneer; waar mocht niet gerookt worden (let op: feitcode mag niet worden gebruikt o.g.v. rookverbod o.b.v. Tabakswet!) p H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben 200 (Pl.V) sprake van schade of gevaarzetting? pv opmaken; geldt niet voor kaarsen, fakkels, vuurkorven e.d. zolang dit geen gevaar oplevert voor omgeving als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze hond zich nietC 17 van uitwerpselen ontdoet p H 325 a - op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers 100 (PL.V) betreft niet door College aangewezen plaats waar hond is toegestaan p H 325 b - op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 100 kinderspeelplaats, zandbak of speelweide (Pl.V) p H 325 c - op een andere (dan) door het College aangewezen plaats 100 (PL.V) PLV
 • 230. Afdeling D. Wetboek van strafrecht Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder.D 1 NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen Noot Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces- verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.WvSR
 • 231. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers D 505 - D 537: Boek 3 Wetboek van Strafrecht (WvSr) baldadigheid * D 505 op de openbare weg of op een voor publiek toegankelijke plaats tegen * goederen of personen baldadigheid plegen straatschenderij; waaruit bleek dit; feitelijke baldadigheid beschrijven openbare dronkenschap * D 510 in het openbaar in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de *D 2 orde verstoren of een anders veiligheid bedreigen waaruit bleek dit; welke symptomen waargenomen p D 530 zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden 70 (art. 453) waaruit bleek dit; noem kenmerken/symptomen die duiden op dronkenschap * D 511 naaktrecreatie buiten daartoe aangewezen plaatsen * * D 514 zonder daartoe gerechtigd te zijn voeren van de in dit artikelonderdeel * bedoelde titels artikel 435 aanhef, sub 3 WvSr
 • 232. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 valse naam /identificatieplicht p D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, GBA-adres of woon- 270 of verblijfplaats opgeven door welk bevoegd gezag gevraagd; verificatie; wat was onjuist; wiens gegevens gebruikt en wat was de reden * D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan * te bieden feiten en omstandigheden vermelden waarom vordering redelijkerwijze noodzakelijk werd geacht * D 520 als persoon genoemd in dit artikel geen doorlopend register houden, *D 3 daarin niet onverwijld aantekeningen houden van gekochte of andere in dit artikel genoemde goederen, van de koopprijs of van de namen en woonplaatsen van wie verkregen is dan wel niet op eerste aanvraag dit register tonen artikel 437 WvSr register - nachtverblijf * D 525 het doorlopend register niet of onvolledig (doen) bijhouden, dan wel het * register niet tonen artikel 438 WvSrWvSR
 • 233. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * D 526 handelen in strijd met een algemeen voorschrift van politie, krachtens * de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden uitgevaardigd en afgekondigd * D 527 als wettelijk opgeroepen getuige wederrechtelijk wegblijven * * D 528 als in dit artikel genoemd persoon voor de rechter geroepen om gehoord * te worden, zonder geldige reden niet verschijnen artikel 445 WvSr * D 529 niet op tijd voldoen aan de wettelijke verplichting van geboorteaangifte * zonder daartoe gerechtigd te zijn zich bevinden op p D 535 i - bezaaide/bepote/beplante grond of daarvoor gereed gemaakte grond 100 100 70 70 70 70 70D 4 wat betrof het; niet op kenteken p D 535 j - wei-/hooiland in mei t/m oktober 100 100 70 70 70 70 70 wat betrof het; niet op kenteken p D 537 - grond waarvan toegang op blijkbare wijze was verboden 70 op welke blijkbare wijze was de toegang verboden; waar bevond verdachte zich; niet op kenteken
 • 234. Afdeling E. Bijzondere wetten Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder.E 1 NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen Noot Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces- verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. Wpv
 • 235. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers E 100 - E 162: Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000), Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000), Spoorwegwet (Spww) en Algemeen Reglement Vervoer (ARV), Reglement Dienst Hoofd en Lokaalspoorwegen (RDHL) Vervoerder/bestuurder Noot 1. Categorie 8 betreft bij deze feitcodeserie de vervoerder; 2. Indien de verdachte onder een andere categorie valt dan bij de betreffende feitcode is aangegeven en deze is normadressaat volgens de Wp 2000 dan moet proces-verbaal worden opgemaakt.E 2 geen geldig vergunningbewijs aanwezig hebben in bus of auto waarmee openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer wordt verricht, te weten pE 106 a - door hiervoor als bestuurder geen zorg te dragen 110 pE 106 b - door hiervoor als vervoerder geen zorg te dragen 230 in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht geen voor de reiziger zichtbaar vergunningbewijs aanwezig hebben, te weten pE 107 a - door hiervoor als bestuurder geen zorg te dragen 110 pE 107 b - door hiervoor als vervoerder geen zorg te dragen 230
 • 236. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pE 110 a autobus laten besturen door bestuurder zonder (geldige) geneeskundige 340 verklaring niet hebben; verlopen als bestuurder van een bus pE 111 a - geen geneeskundige verklaring bij zich hebben 110 pE 111 b - niet in het bezit zijn van een geneeskundige verklaring 230 pE 112 als vervoerder taxivervoer verrichten zonder er voor zorg te dragen dat 1100 een naar waarheid ingevulde rittenstaat terstond voor aanvang en na beëindiging van de rit wordt ingevuld geen rittenstaat; geheel/gedeeltelijk niet ingevuld; NAW vervoerder;E 3 bestuurder; kenteken; datum/tijdstip aankomst/vertrek per rit; vertrek/ aankomstplaats per rit; km.stand per dienst; aanvang/einde, afstand en prijs van vervoer per rit in beladen en onbeladen staat; rij-/rusttijden bestuurder pE 113 a als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht niet in het 230 bezit zijn van een geldige, behoorlijk leesbare chauffeurspas pE 113 aa een bestuurder belasten met het besturen van een auto, waarmee 230 taxivervoer wordt verricht, zonder dat die bestuurder in het bezit is van een geldige, behoorlijk leesbare chauffeurspas of chauffeurspas onder beperkingen als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht pE 113 b - de chauffeurspas niet bij zich hebben 110 Wpv
 • 237. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pE 113 c - de chauffeurspas niet voor de reiziger zichtbaar aanwezig houden in de 110 auto waaruit blijkt dat pE 114 bij taxivervoer de tarieven niet kenbaar maken aan de reiziger 110 De reiziger zonder vervoersbewijs * E 100 a zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer * geen pv als is voldaan aan artikel 48 leden 2, 3, 5 en 6 Bp 2000 jo. 70 lid 2E 4 Wp 2000 (adm. betalingsmogelijkheid) identificeren bij zwartrijden * E 101 als reiziger, die de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, zonder geldig * vervoersbewijs van het openbaar vervoer gebruik maken en niet op eerste vordering een aangewezen identificatiebewijs ter inzage verstrekken zie toelichting E 100 a; niet nakomen ID plicht is voor deze leeftijdsgroep geen zelfstandig strafbaar feit
 • 238. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Een ieder de orde/rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door altijd vragen of verdachte handelde met toestemming van de vervoerder (art. 52 lid 2 Bp 2000) pE 120 a - de bediening en het gebruik van voorzieningen te verhinderen of 180 belemmeren pE 120 b - de bediening en het gebruik van een vervoermiddel te verhinderen of 180 belemmeren pE 120 c - de taakuitoefening van het personeel te verhinderen of belemmeren 180 pE 121 a - voorzieningen te gebruiken op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik 70E 5 beschikbaar zijn welk tijdstip pE 121 b - voorzieningen te gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 70 welke wijze pE 121 c - misbruik te maken van voorzieningen 70 welke voorziening werd misbruikt pE 122 a - een vervoermiddel te gebruiken op een tijdstip waarop deze niet voor 70 gebruik beschikbaar is welk tijdstip pE 122 b - een vervoermiddel te gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde 70 wijze welke wijze pE 123 - voorwerpen of stoffen uit een vervoermiddel te werpen 70 Wpv
 • 239. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pE 124 a - zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden 70 pE 124 b - zich onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden 70 pE 125 a - te roken in een vervoermiddel (gedeelte) waar dit niet is toegestaan 70 pE 125 b - te roken in een station (gedeelte) waar dit niet is toegestaan 70 pE 126 - zich te bevinden op een gedeelte van een station of halte terwijl deze 70 gesloten, niet toegankelijk is kenbaar gemaakt door pE 127 - zich te begeven op een gedeelte van een station of halte langs een niet 70 daarvoor bestemde weg pE 128 niet opvolgen van aanwijzingen betreffende orde/rust/veiligheid of een 70 goede bedrijfsgangE 6 kenbaar gemaakt door de orde/rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door pE 129 a - zodanig geluid voort te brengen dat anderen daarvan hinder ondervinden 100 welk hinderlijk geluid voor anderen pE 129 b - het uitoefenen van een beroep/bedrijf/aanbieden van diensten 100 welk beroep, etc. pE 129 c - het tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame, propaganda 70 welke tentoongestelde voorwerpen, etc. pE 129 d - het verspreiden van drukwerken (uitsluitend handelsreclame) 70 wat voor soort drukwerken * E 129 e - te bedelen of houden van inzamelingen * waaruit bleek dit
 • 240. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pE 129 f - hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging te veroorzaken 70 of te kunnen veroorzaken door dieren/stoffen/voorwerpen in een vervoermiddel mee te nemen welk dier/stoffen/voorwerpen; welke hinder, etc. pE 129 g - het op andere wijze veroorzaken of kunnen veroorzaken van hinder, 70 gevaar, verontreiniging of beschadiging welke hinder/gevaar anders dan in E 120a t/m E 127 en E 129 a t/m f Een ieder (ARV) pE 138 niet opvolgen van aanwijzingen betreffende orde/rust/veiligheid of een 70E 7 goede bedrijfsgang kenbaar gemaakt door zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg bevinden of daarop of daarlangs dieren drijven of laten lopen * E 144 op de spoorweg een voorwerp neerleggen dat het verkeer belemmeren * kan E 144 t/m E146 overtreding Spww betreffende veiligheid; is verdachte geen beambte/bediende v/d spoorweg of bestuurder van de spoorwegdienst Wpv
 • 241. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pE 145 op of langs de spoorweg rijden of lopen 100 stond het verdachte vrij te handelen als vastgesteld; had hij toestemming van de bestuurders van de dienst of van hem wie dit door de bestuurders is opgedragen; verdachte is geen beambte/bediende v.d. spoorweg, of bestuurder spoorwegdienst pE 146 dieren op of langs de spoorweg drijven of laten lopen 100 * E 147 ingrijpen in de bediening of werking van installaties van de * hoofdspoorweginfrastructuur op welke wijze; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak * E 148 de hoofdspoorweginfrastructuur of delen daarvan beschadigen, vernielen, *E 8 verwijderen, afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen wat beschadigd etc; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak pE 149 zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg bevinden of daarop of 100 daarlangs dieren drijven of laten lopen welke gedraging; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak * E 150 enige handeling op of nabij de hoofdspoorweg verrichten waardoor het * beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur kan worden gehinderd of belemmerd welke handeling; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak
 • 242. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * E 162 a ingrijpen in de bediening of werking van spoorweginstallaties * op welke wijze; vragen of verdachte handelde met toestemming van de directie * E 162 b de spoorweg en de daartoe behorende terreinen, werken en inrichtingen * beschadigen of door het storten van vuil of deponeren van afval verontreinigen welke beschadiging/verontreiniging; vragen of verdachte handelde met toestemming van de directie Nummer E 320: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)E 9 pE 320 a niet voldoen aan vordering van toezichthouder 180 pE 320 b onjuiste gegevens opgeven, na vordering van toezichthouder 180 wiens gegevens werden gebruikt en wat was de reden voor deze valse opgave pE 320 c niet voldoen aan de vordering van de officier van justitie het rijbewijs op 180 een bepaalde tijd en aangewezen plaats in te leveren Wpv
 • 243. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers E 801 - E 837: Vreemdelingenwet 2000 (VrW 2000) en Vreemdelingenbesluit 2000 (VB 2000) pE 805 d als gezagvoerder of scheepsagent van een zeeschip bij aankomst in 100 haven niet onmiddellijk aan grenswachter een bemanningslijst dan wel passagierslijst in tweevoud afgeven overmacht: kopie mag bij grensdoorlaatpost bevoegde scheepvaartautoriteiten worden afgegeven pE 801 als vreemdeling zich niet langs een doorlaatpost begeven op een tijdstip 70 dat deze geopend is uitzonderingen: zie art. 4 lid 2 SGCE 10 pE 803 zich op of nabij een plaats bevinden, waar een grensdoorlaatpost is 180 gevestigd, zonder zich te houden aan de aldaar door de ambtenaren, belast met de grensbewaking, in het belang van de uitoefening van hun taak gegeven aanwijzing als gezagvoerder van een schip desgevorderd door een ambtenaar belast met de grensbewaking * E 806 a - geen vaart verminderen * * E 806 b - zijn schip niet zodanig op- of bijdraaien dat een dienstvaartuig behoorlijk * langszij kan komen * E 806 c - ambtenaren belast met de grensbewaking niet toelaten aan boord * * E 806 d - zijn schip niet tot stilstand brengen * * E 806 e - zijn schip niet aanleggen *
 • 244. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pE 808 als gezagvoerder van een zeeschip niet tijdig van het voorgenomen 100 vertrek van zijn schip uit Nederland kennis geven aan het hoofd van de grensdoorlaatpost * E 815 als vreemdeling niet aan de verplichting voldoen om verhuizing door te * geven aan de korpschef als vreemdeling niet voldoen aan de vordering van korpschef pE 817 a - de gevraagde gegevens te verstrekken 70 pE 817 b - de gevraagde gegevens in persoon te verstrekken 70 een opvang- dan wel in een asielzoekerscentrum * E 820 zich als vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft, niet melden *E 11 alleen gebruiken voor projectmatige aanpak in overleg met lokaal OM, zie ook E 822 zich als vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft, niet melden pE 822 a - gedurende een illegaal verblijf van 1 tot 15 dagen 100 pE 822 b - gedurende een illegaal verblijf van 15 dagen tot 3 maanden 200 pE 822 c - gedurende een illegaal verblijf van 3 tot 6 maanden 300 pE 822 d - gedurende een illegaal verblijf van 6 maanden tot 1 jaar 420 pE 822 e - gedurende een illegaal verblijf van 1 jaar tot 2 jaar 550 pE 822 f - gedurende een illegaal verblijf langer dan 2 jaar 1000 * E 822 g - periode van illegaal verblijf onbekend * VrW
 • 245. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * E 821 als persoon die nachtverblijf verschaft aan een vreemdeling van wie hij/zij * weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat diens verblijf in Nederland niet rechtmatig is, niet onverwijld mededeling doen aan de korpschef van de regiopolitie waarin de gemeente is gelegen waar de vreemdeling verblijft pE 825 - bij een beoogd verblijf van langer dan 3 maanden niet melden binnen 3 70 dagen na binnenkomst pE 827 als vreemdeling te zijner identificatie op vordering van een ambtenaar 180 belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen niet een goedgelijkende pasfoto ter beschikking stellen of vingerafdrukken van zich laten nemen als vreemdeling zichE 12 pE 830 - bij een beoogd verblijf van ten hoogste 3 maanden niet melden binnen 3 70 dagen na binnenkomst pE 832 - niet melden binnen drie dagen na binnenkomst, indien daaromtrent 70 aantekening is gesteld in visumstempel of document voor grensoverschrijding * E 834 - als zijnde werkzoekend zeeman niet melden binnen 3 dagen na * binnenkomst niet voldoen aan de wekelijkse meldingsplicht pE 836 a - als vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft, in afwachting van de 70 feitelijke mogelijkheid tot vertrek of uitzetting pE 836 b - als vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, 70 onder f, g of h van de Vreemdelingenwet 2000
 • 246. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * E 837 als vreemdeling, in verband met het onderzoek naar inwilliging van * aanvraag om verblijfsvergunning zich niet beschikbaar houden op de aangewezen plaats overeenkomstig de gegeven aanwijzingen Nummers E 850 - E 856: Wet Wegvervoer Goederen (WWG), Regeling Wegvervoer Goederen (RWG) Noot Deze feiten moeten worden afgehandeld conform de Aanwijzing WWG. De vervoerder wordt als verdachte aangemerkt voor deze feiten. Tegen derden - bijv. afzender, expediteur - kan bij beroepsvervoer ook pv worden opgemaakt. Als tegen een derde pv wordt opgemaakt moet dit met een afzonderlijk mini-pv waarop het tijdstip van overtredingE 13 1 minuut later wordt gesteld. Let op: rijdende werktuigen vallen niet onder de WWG. eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl de op het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum last van enige as of asstel wordt overschreden, een overschrijding soort vervoer/rekenstaat; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 850 ee - met 10 tot 15 % * * E 850 ff - met 15 tot 20 % * * E 850 gg - met 20 tot 25 % * * E 850 hh - vanaf 25 % * WWG
 • 247. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl geen waarde op het kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld dan wel het voertuig niet in Nederland is geregistreerd en de last van enige as of asstel meer bedraagt dan voor zover van toepassing één van de in de artikelen 5.18.17 d lid 2 en 3 en 5.18.17 e lid 2 RV vermelde waarden, een overschrijding bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 850 i - met 10 tot 15 % * * E 850 j - met 15 tot 20 % * * E 850 k - met 20 tot 25 % * * E 850 l - vanaf 25 % *E 14 eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl de op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa (van het samenstel) wordt overschreden of de som van de aslasten in beladen toestand meer bedraagt dan de vermelde toegestane maximummassa (van het samenstel), een overschrijding soort vervoer/rekenstaat; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 851 e - met 5 tot 10 % * * E 851 f - met 10 tot 15 % * * E 851 g - met 15 tot 20 % * * E 851 h - vanaf 20 % *
 • 248. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl geen toegestane maximummassa op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld, voertuig niet in Nederland is geregistreerd en de massa of de som van de aslasten meer bedraagt dan: a. 50.000 kg; b. de technisch toegestane maximum massa; c. vijf maal de toegestane maximum last onder de aangedreven as(sen); d. de uitkomst van de som: het vermogen van de motor in kW, gedeeld door 0,00368 kW/kg, een overschrijdingE 15 soort vervoer/rekenstaat; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 851 i - met 5 tot 10 % * * E 851 j - met 10 tot 15 % * * E 851 k - met 15 tot 20 % * * E 851 l - vanaf 20 % * WWG
 • 249. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl de op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa dan wel de som van de aslasten van de middenasaanhangwagen of oplegger vermeerderd met de last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand dan wel de som van de aslasten van de aanhangwagen in beladen toestand (uitgezonderd de aslasten van autonome aanhangwagens), meer bedraagt dan de toegestane maximum massa, een overschrijding soort vervoer/rekenstaat; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 851 m - met 5 tot 10 % *E 16 * E 851 n - met 10 tot 15 % * * E 851 o - met 15 tot 20 % * * E 851 p - vanaf 20 % *
 • 250. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl op het Nederlandse kentekenbewijs van de middensasaanhangwagen of in het kentekenregister geen toegestane maximum massa is vermeld dan wel de middenasaanhangwagen niet in Nederland is geregistreerd en de massa of de som van de aslasten vermeerderd met de last onder de koppeling in beladen toestand meer bedraagt dan 20.000 kg of meer bedraagt dan 24.000 kg bij een middenasaanhangwagen die voorzien is van gasvering of als gelijkwaardig aangemerkte vering en is voorzien van drie assen, een overschrijding soort vervoer/rekenstaat; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pvE 17 opnemen * E 851 r - met 5 tot 10 % * * E 851 s - met 10 tot 15 % * * E 851 t - met 15 tot 20 % * * E 851 u - vanaf 20 % * eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl de op het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa van de aanhangwagen wordt overschreden of de som van de aslasten bedraagt meer dan de vermelde toegestane maximum te trekken massa, een overschrijding bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen WWG
 • 251. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * E 855 a - met 10 tot 15 % * * E 855 b - met 15 tot 20 % * * E 855 c - met 20 tot 25 % * * E 855 d - vanaf 25 % * eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl geen waarde op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld dan wel het voertuig niet in Nederland is geregistreerd en de getrokken massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen meer bedraagt dan in één van de in artikel 5.18.17g lid 2 en 3 RV vermelde waarden, een overschrijdingE 18 soort vervoer/rekenstaat; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 855 e - met 10 tot 15 % * * E 855 f - met 15 tot 20 % * * E 855 g - met 20 tot 25 % * * E 855 h - vanaf 25 % *
 • 252. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 eigen vervoer/beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl de totale massa of de som van de aslasten van het beladen samenstel van landbouw- of bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid en één of meer aanhangwagens meer bedraagt dan 50.000 kg, een overschrijding geldt niet voor bedrijfsauto; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 856 e - met 5 tot 10 % * * E 856 f - met 10 tot 15 % * * E 856 g - met 15 tot 20 % * * E 856 h - vanaf 20 % *E 19 eigen vervoer of beroepsvervoer (doen) verrichten, terwijl de last onder enige as van het beladen samenstel van de landbouw-/ bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid en één of meer aanhangwagens bedraagt meer dan 10.000 kg dan wel de aangedreven as van een landbouw-/bosbouwtrekker meer bedraagt dan 11.500 kg, een overschrijding geldt niet voor bedrijfsauto; bijvoegen weegbon onmogelijk? reden in pv opnemen * E 856 i - met 10 tot 15 % * * E 856 j - met 15 tot 20 % * * E 856 k - met 20 tot 25 % * * E 856 l - vanaf 25 % * WWG
 • 253. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummer E 868: Wet op de Kansspelen (Wodk) zonder vergunning van de burgemeester één of meer kansspelautomaten aanwezig hebben * E 868 a - op of aan de openbare weg of een voor het publiek toegankelijke plaats * * E 868 b - in een niet voor het publiek toegankelijke inrichting, waarvoor een * vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vereist of waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is bij het Bedrijfschap Horeca Nummer E 900: Wet wapens en munitie (Wwm)E 20 * E 900 een voorwerp, zijnde een wapen in de zin van artikel 2, lid 1 categorie IV * onder 7 van de Wet wapens en munitie dragen welk voorwerp; aard en omstandigheden van het aantreffen; geen ander doel dan letsel aan personen; dreigen
 • 254. Afdeling F. Overige overtredingen Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder.F 1 NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen Noot 1.Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces- verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. 2. Voordat voor één van de onderstaande feiten proces-verbaal wordt opgemaakt, dient men zich ervan te overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse geldende verordening. PI.V
 • 255. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers F 050 - F 310: Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V) * F 050 zich bevinden of begeven op een weg, een gedeelte van een weg of een * terrein die/dat door of vanwege het bevoegde gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden was afgezet voor straatverbod zie F 176 * F 055 op of aan de weg of een voor het publiek toegankelijke plaats deelnemen * aan een samenscholing, onnodig opdringen of door uitdagend gedrag aanleiding geven tot wanordelijkheden * F 060 niet voldoen aan de verplichting tot het opvolgen van een bevel van een * politieambtenaar gedaan in het kader van samenscholing, volksoploop en/F 2 of (dreigende) wanordelijkheden bij opzet art. 184 WvSr zonder vergunning van de burgemeester pF 070 a - op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd geven of houden 70 pF 070 b - een georganiseerde dropping houden of daaraan deelnemen op een 70 ander terrein dan een daarvoor bestemd sportterrein * F 070 c - een speelgelegenheid exploiteren of doen exploiteren * (kansspelautomaat) pF 095 zonder vergunning op of aan de weg als dienstverlener optreden of zijn 140 diensten als zodanig aanbieden
 • 256. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pF 100 als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids voor 140 publiek optreden op of aan door de burgemeester aangewezen (gedeelte van een) weg, waar dit niet is toegestaan welke wijze; welk gedeelte was aangewezen pF 101 zonder vergunning of anders dan de daarin gestelde voorwaarden de weg 180 of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming (bijv. terrasverbod, reclameborden) afhankelijk van overleg met OM inbeslagneming SluitingsuurF 3 pF 105 horecabedrijf buiten de openingstijden geopend hebben of aldaar 200 bezoekers toelaten of laten verblijven naam bedrijf; aantal bezoekers; is de verhoorde feitelijk houder/beheerder (op) de weg of onroerend goed pF 110 a - bekrassen of bekladden 100 welke wijze pF 110 b - zaken hierop aanplakken of aanbrengen 100 wat aangebracht; naam rechthebbende; welk onroerend goed pF 111 op of aan door het College aangewezen wegen of gedeelten daarvan 100 gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken PI.V
 • 257. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pF 114 de weg of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk 100 ander onderkomen als slaapplaats gebruiken pF 115 vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek, kleur/verfstof of 100 verfgereedschap, tijdens vastgesteld tijdvak welk tijdvak; welke goederen * F 116 in vastgestelde periode, op de weg vervoeren of bij zich hebben van * inbrekersgereedschap, -voorwerp of -middel Baldadigheid/overlast pF 118 op de weg skaten of skateboarden 70F 4 binnen door het College aangewezen gebied * F 119 op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen * om geld of andere zaken verbod kan beperkt zijn tot een door het College aangewezen gebied op of aan de weg pF 120 a - (zich) op een beeld/monument/voertuig/overkapping/verkeersmeubilair/ 70 constructie e.d. klimmen/bevinden waarop pF 120 b - overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners van nabij 100 gelegen woningen waaruit bleek dit
 • 258. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 op de weg pF 121 a - (binnen een door het College aangewezen gebied) alcoholhoudende 70 drank nuttigen pF 121 b - (binnen een door het College aangewezen gebied) aangebroken flessen, 70 blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben * F 121 c op of aan de weg, op het openbaar water of in een voor het publiek * toegankelijk gebouw, alcoholhoudende drank nuttigen terwijl dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten, of anderszins overlast veroorzaken verstoring openbare orde c.q. overlast omschrijven * F 122 in een inrichting/horecabedrijf de orde verstoren *F 5 * F 123 op door het College aangewezen wegen, alsmede in daaraan gelegen voor * het publiek toegankelijke gebouwen, messen of andere voorwerpen, die als steekwapen kunnen worden gebruikt aanwezig hebben voor dadelijk gebruik aan te wenden; niet ingepakt * F 124 gebruik maken van het openbaar vervoer op zodanige wijze dat * redelijkerwijze kan worden aangenomen dat dit geschiedt met het oogmerk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend goed weg te nemen niet van toepassing op trein als bedoeld in de Spoorwegwet en stadsspoor- en tramwegen als bedoeld in Locaalspoor- en Tramwegwet PI.V
 • 259. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 zonder redelijk doel zich pF 125 a - in een portiek/poort ophouden, op/tegen een raamkozijn/drempel van 70 een gebouw zitten/liggen waar pF 125 b - zich in een gemeenschappelijke ruimte van een flat-, 70 appartementsgebouw of publiek toegankelijk gebouw bevinden welke wijze; waar pF 126 op de weg vervoeren, bij zich dragen of anderszins voorhanden hebben 70 van kerstbomen, autobanden en andere voorwerpen of stoffen, met het kennelijk doel deze op de weg te verbrandenF 6 geldt niet bij aantonen dat vervoer/voorhanden hebben gebeurt voor andere handelingen dan in 1e lid genoemd (in/op) een publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal openbaar vervoer, parkeergarage, fietsenstalling e.d. pF 130 a - zich zonder redelijk doel op hinderlijke wijze ophouden 100 welke wijze pF 130 b - verontreinigen 100 pF 130 c - voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken 70 pF 131 op of aan de weg een fiets, snorfiets of bromfiets plaatsen of laten 25 staan tegen een raam, raamkozijn, deur, gevel van een gebouw of in een portiek, waardoor de doorgang wordt versperd, dan wel in strijd met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek
 • 260. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pF 133 een motorvoertuig, bromfiets of fiets op of aan de weg laten staan, anders 35 dan deugdelijk afgesloten of onder behoorlijk toezicht pF 135 zich met een (brom)fiets bevinden op een markt/kermis/uitvoering e.d. 35 hoe aangegeven pF 136 zich met een winkelwagentje op meer dan de toegestane afstand bevinden 70 van het terbeschikkingstellende bedrijf afstand vermelden pF 140 a zich nabij een persoon, gebouw, woonwagen of woonschip ophouden, om 100 deze of een zich daarin bevindende persoon te bespieden pF 140 b een persoon in een gebouw, woonwagen of woonschip met een verrekijker 100 bespiedenF 7 als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven of laten lopen pF 145 a - terwijl deze niet is aangelijnd, op een weg binnen de bebouwde kom 70 betreft niet door het College aangewezen plaats waar hond was toegestaan pF 145 b - op een publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte speelweide, 100 speelplaats, zandbak en op andere aangewezen plaatsen welke plaats (en hoe aangegeven) pF 145 c - op een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of 70 identificatiemerk (tatoeage), die de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen PI.V
 • 261. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pF 145 d - op een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het 70 verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar pF 150 a - op of aan de weg of op een terrein van een ander, terwijl na schriftelijke 180 aanzegging van het College deze hond niet kort is aangelijnd na schriftelijke aanzegging pF 150 b - op of aan de weg of op een terrein van een ander, terwijl na schriftelijke 180 aanzegging van het College deze hond niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd van het College pF 151 niet voorkomen dat onder zijn hoede staande dieren voor de omgeving 100F 8 hinderlijk zijn waaruit bestond de hinder pF 155 geen maatregelen treffen waardoor het (pluim)vee de weg niet kan 100 bereiken waaruit bleek dit Drugsgebruik * F 170 onverminderd het bepaalde in de Opiumwet, op of aan de weg, al dan niet * met een voertuig, drugs of daarop gelijkende waar, afleveren, aanbieden, vervoeren, verwerven of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn
 • 262. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * F 171 op of aan de weg of voor het publiek toegankelijke plaats/gebouw, * harddrugs gebruiken, toedienen of dit voorbereiden en/of daarvoor stoffen en/of voorwerpen voorhanden hebben drugs en/of gebruikersartikelen omschrijven pF 171 a op de weg of weggedeelte (binnen een door het College aangewezen 70 gebied) softdrugs gebruiken of voorhanden hebben binnen een door het College aangewezen gebied * F 172 op of aan de openbare weg dan wel in afvalbakken achterlaten van * injectiespuiten of onderdelen daarvan met het kennelijke doel om afstand van het voorwerp te doen * F 173 deel uitmaken van een verzameling van personen, waarvan redelijkerwijze *F 9 kan worden aangenomen dat de verzameling verband houdt met het gebruik van of handel in drugs dan wel heling waarom kon worden aangenomen dat werd gehandeld of gebruikt, dan wel werd geheeld PI.V
 • 263. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Zeden * F 174 op een weg of deel daarvan anders dan op een straatprostitutielocatie, * gedurende de uren daarbij door het College vastgesteld door houding, woord, gebaar of op andere wijze, handelingen verrichten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze worden verricht om een ander tot prostitutie aan te lokken of daartoe uit te nodigen welke handelingen verricht de prostituant; dit feit alleen gebruiken voor prostituant * F 175 op, aan of zichtbaar vanaf een weg of een publiektoegankelijke plaats * door woord, houding, gebaar, andere wijze iemand tot prostitutie bewegen,F 10 uitnodigen of aanlokken feitcode alleen gebruiken voor prostitue(e) * F 176 na aanzegging door of namens het College in belang openbare orde of * zedelijkheid, zich bevinden op door het College aangewezen wegen en/of plaatsen gedurende de uren daarbij genoemd straatverbod * F 177 zich bevinden op of in een door het College openbaar bekend gemaakt(e) * en aangewezen tijd, weg of gebied, terwijl deze weg of dit gebied op genoemd tijdstip werd gebezigd voor een ander doel dan waarvoor dit gebied bestemd was/deze weg of dit gebied heeft verontreinigd/ zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze heeft opgehouden voor welk ander doel gebruikt; welke hinderlijke wijze; welke verontreiniging
 • 264. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 de weg niet reinigen na verontreiniging bij laden, lossen, vervoer of andere werkzaamheden pF 180 a - terstond bij gevaar voor de verkeersveiligheid of voor beschadiging van 180 het wegdek Pl.V pF 180 b - na beëindigen werkzaamheden (iedere dag) in overige situaties 100 Pl.V pF 185 natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen 100 binnen bebouwde kom; op welke plaats ParkeerexcessenF 11 pF 190 op of aan een weg(gedeelte), die/dat door de burgemeester of College is 140 aangewezen, waar het niet is toegestaan om een geparkeerd voertuig te koop aanbieden of verhandelen op een weg parkeren van pF 195 - een defect voertuig op een weg, langer dan de vastgestelde termijn 70 pF 205 een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen 70 of ander dergelijk voertuig op een aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn doen of laten staan welk voertuig en tijdvak pF 210 een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op 140 een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken PI.V
 • 265. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied Pl.V 70 70 45 25 25 70 70 pF 212 a - door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig of vaartuig pF 212 b - anders dan tot doel van dagrecreatie 100 pF 212 c - door met geluid voortbrengende apparatuur overlast veroorzaken 100 pF 212 d - door te graven of spitten of doen graven of spitten op buiten het strand, 100 de zandhelling, speelkuilen of zandbakken gelegen gedeelten pF 212 e - door anders dan in afvalbakken achterlaten van afval, vuilnis, resten van 100 levensmiddelen, papier, blikken, flessen of verpakkingsmateriaal pF 212 f - door een afvalmand, -bak of soortgelijk voorwerp op andere wijze 100F 12 gebruiken dan tot het deponeren van klein afval pF 212 g - door zich als eigenaar/houder van een hond zich met die hond in 70 verboden periode bevinden buiten aangewezen gebied pF 216 een voertuig parkeren of voorwerp plaatsen of laten staan op een 70 70 45 25 25 70 weggedeelte waarvan door het bevoegde gezag is bekend gemaakt dat dit niet is toegestaan op de in die bekendmaking genoemde dagen en tijden (markt, evenement, kermis, enz)
 • 266. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Collecteren, venten en standplaatsen zonder vergunning zonder vergunning (Pl.V) * F 220 - een openbare inzameling van geld of goederen houden of daartoe een * intekenlijst aanbieden welke wijze; malafide doel ja/nee * F 225 - in de uitoefening van de handel, op of aan de weg of aan een * openbaar water, aan een huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats goederen te koop aanbieden, verkopen of afgevenF 13 wat te koop; verkocht; afgegeven; waar * F 226 - fietsen, bromfietsen en scooters te koop aanbieden, verkopen of kopen, * anders dan direct vanuit een aan de weg gevestigd detailhandelsbedrijf voor rijwielen * F 230 - op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere * voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats een standplaats innemen of hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken, dan wel diensten aan te bieden PI.V
 • 267. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 in openbaar water (Pl.V) pF 235 - met of voor een vaartuig een ligplaats innemen, hebben of beschikbaar 70 70 stellen op een gedeelte van een openbaar water waar dit niet is toegestaan waar; welke wijze pF 236 a - zonder ontheffing van het College varen, doen of laten varen met enig 70 70 vaartuig * F 236 b - zonder vergunning van het bevoegd gezag varen, doen of laten varen met * * enig motorvaartuig pF 237 a - varen, doen of laten varen zonder dat de ontheffing in het vaartuig 70 70F 14 aanwezig is of zonder dat de corresponderende sticker op de juiste wijze is bevestigd * F 237 b - varen, doen of laten varen zonder dat de vergunning in het motorvaartuig * * aanwezig is of zonder dat de corresponderende sticker op de juiste wijze is bevestigd op dat vaartuig pF 240 als bader of zwemmer in openbaar water zich zodanig gedragen dat het 100 scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden welke wijze pF 245 zich zonder redelijk doel aan, op, of in een vaartuig in openbaar water 70 vasthouden, klimmen, begeven of bevinden welke wijze
 • 268. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 zich in gebied bevinden waarvan het bevoegd gezag heeft verklaard dat het gebruik van een motorvoertuig, bromfiets, fiets, rij- of trekdier overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden, te weten pF 250 a - zich in/op voor publiek toegankelijke natuurgebieden, bossen, parken, 100 100 70 40 40 plantsoenen of recreatieterreinen bevinden ten aanzien waarvan door het bevoegde gezag is verklaard dat het gebruik van een motorvoertuig, bromfiets, fiets, rij- of trekdier overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden, te weten met een vervoermiddel in gesloten tijd of gesloten gebied (Pl.V)F 15 pF 250 b - zich in/op voor publiek toegankelijke natuurgebieden, bossen, parken, 100 100 70 40 40 plantsoenen of recreatieterreinen bevinden ten aanzien waarvan door het bevoegde gezag is verklaard dat het gebruik van een motorvoertuig, bromfiets, fiets, rij- of trekdier overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden, te weten met motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard buiten de (onverharde) wegen/gemarkeerde paden (Pl.V) PI.V
 • 269. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 pF 250 c - zich in/op voor publiek toegankelijke natuurgebieden, bossen, parken, 40 plantsoenen of recreatieterreinen bevinden ten aanzien waarvan door het bevoegde gezag is verklaard dat het gebruik van een motorvoertuig, bromfiets, fiets, rij- of trekdier overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden, te weten met een rij- of trekdier buiten de daarvoor bestemde paden (Pl.V) motorrijtuig gebruiken binnen storingsvrije zone RadioSterrenWacht pF 260 a met een motorrijtuig gebruik maken van een weg in strijd met de 100 100 70 40 verordening tot het bevorderen van ongestoord wetenschappelijkF 16 onderzoek van de RadioSterrenWacht (storingsvrije zone), te weten rijdend (Pl.V) pF 260 b met een motorrijtuig gebruik maken van een weg in strijd met de 70 70 45 25 verordening tot het bevorderen van ongestoord wetenschappelijk onderzoek van de RadioSterrenWacht (storingsvrije zone), te weten parkeren/laten staan (Pl.V) bij Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen paddestoelen van hun groeiplaats verwijderen, onder zich hebben, te koop aanbieden * F 270 a - tot 1000 gram * * F 270 b - van 1000 tot 4000 gram *
 • 270. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * F 270 c - 4000 gram of meer * * F 280 één of meer bij Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen planten * van hun groeiplaats in aangewezen natuurgebied verwijderen, onder zich hebben of te koop aanbieden * F 290 meer dan 1 dm2 van een bij Algemene Plaatselijke Verordening * aangewezen mos van de groeiplaats in aangewezen natuurgebied verwijderen, onder zich hebben of te koop aanbieden * F 300 op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats vechten * * F 301 in het openbaar iemand uitjouwen, naschreeuwen of met aanstoot- * gevende taal lastig vallen of op andere wijze overlast aandoen * F 305 op een begraafplaats nodeloos rumoer maken of zich anderszins *F 17 onbetamelijk gedragen * F 310 zich op of aan de weg of op een vanaf die weg af waarneembare plaats * bevinden in een houding, toestand of kleding, die uit het oogpunt van openbare zedelijkheid kennelijk kwetsend is of redelijkerwijze kan worden geacht PI.V
 • 271. Afdeling G. Misdrijven Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder.G 1 NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen Noot 1. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces- verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. 2. Tevens dient naast het mini proces-verbaal een TM proces-verbaal te worden opgemaakt waarin de feiten en omstandigheden uitgebreid worden vermeld. 3. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen dient vooraf contact te worden gezocht met het lokale Openbaar Ministerie of het is toegestaan om de feiten feitgecodeerd af te doen (aan te leveren). WvSr
 • 272. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers G 050 - G 100: Boek 2 Wetboek van Strafrecht (WvSr) * G 050 huisvredebreuk met betrekking tot een woning * * G 051 huisvredebreuk met betrekking tot een besloten lokaal of erf * * G 052 lokaalvredebreuk * * G 075 opzettelijke belediging, mondeling en/of door feitelijkheden, iemand * aangedaan in diens tegenwoordigheid * G 076 opzettelijke belediging, mondeling en/of door feitelijkheden, iemand * aangedaan in diens tegenwoordigheid in het openbaar * G 077 belediging, schriftelijk in het openbaar * * G 078 opzettelijke belediging, in het openbaar, schriftelijk en/of bij afbeelding *G 2 * G 079 opzettelijke belediging in het openbaar van een ambtenaar in functie * goederen vanuit een winkel/vanaf een benzinestation wegnemen/ toe-eigenen, waarde van het ontvreemde goed aanbieden alleen door hovj; minipv op naam verbalisant en gegevens hovj op achterzijde vermelden p G 100 a - t/m € 50 170 p G 100 b - meer dan € 50 en t/m € 120 290 Nummer G 150: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWD) * G 150 als houder van een dier dit dier de nodige verzorging onthouden *
 • 273. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers G 320 - G 335: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) rijden tijdens rijontzegging info uit rijbewijsregister bijvoegen * G 320 a - met motorrijtuig waarvoor het bezit van een rijbewijs niet is vereist * * zoals tractor, gehandicaptenvoertuig met motor * G 320 b - met een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist * * * * G 325 rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard * * * info uit rijbewijsregister bijvoegen; ontkennende verdachte tevens dossier rijbewijsregister opvragen en toevoegen * G 330 rijden terwijl de overgifte van het rijbewijs ex artikel 130 WVW 1994 is * * *G 3 gevorderd dan wel het rijbewijs is ingevorderd info uit rijbewijsregister bijvoegen * G 331 rijden terwijl het rijbewijs is geschorst * * * info uit rijbewijsregister bijvoegen; ontkennende verdachte tevens dossier rijbewijsregister opvragen en toevoegen * G 332 rijden terwijl de overgifte van het rijbewijs is gevorderd ex artikel 164 WVW * * * 1994 dan wel het rijbewijs is ingevorderd info uit rijbewijsregister bijvoegen WvSr
 • 274. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * G 333 motorrijtuig of aanhangwagen op de weg laten staan of met motorrijtuig * * * * over de weg rijden dan wel met motorrijtuig aanhangwagen over de weg voortbewegen, terwijl op dat motorrijtuig of die aanhangwagen een teken is aangebracht dat, niet zijnde een ingevolge artikel 36 WVW 1994 aan de eigenaar of houder voor dat voertuig opgegeven kenteken, door kan gaan voor een zodanig kenteken dan wel voor een volgens de voorschriften opgegeven buitenlands kenteken of een handelaarskenteken * G 335 rijden tijdens rijverbod * * * *G 4
 • 275. Afdeling GA Misdrijven art 8 WVW 1994 Categorie-indeling G: (rijden onder invloed) 1 - bestuurders van motorrijtuigen (uitgezonderd cat. 2 en 3: bestuurders van vrachtauto’s, autobussen, bromfietsers, brommobielen, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor); 2 - bestuurders van vrachtauto’s en autobussen; 3 - bromfietsers, brommobielen, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor; 4 - fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor. Noot 1. Indien de bestuurder is staande gehouden na gevaarlijk /roekeloos rijgedrag in combinatie met alcoholgebruik, dan dient gebruik te worden gemaakt van de daarop betrekking hebbende feitcodes GA 300 f, GA 301 f, GA 302 d, GA 303 d, GA 304 b of GA 304 d.GA 1 2. Naast het mini proces-verbaal dient een checklist met alle relevante gegevens te worden ingevuld. WVW
 • 276. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers GA 300 - GA 318: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) als bestuurder van een motorrijtuig rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is a t/m c geen gevaarlijk rijgedrag * GA 300 a - 235 µg/l t/m 350 µg/l (adem) * * * GA 300 b - 355 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * * * GA 300 c - 440 µg/l t/m 500 µg/l (adem) * * * GA 300 d - 505 µg/l t/m 570 µg/l (adem) * * * GA 300 e - vanaf 575 µg/l (adem) * * * GA 300 f - vanaf 235 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * *GA 2 * GA 301 a - 0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) * * * GA 301 b - 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) * * * GA 301 c - 1,01 ‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) * * * GA 301 d - 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) * * * GA 301 e - vanaf 1,31 ‰ (bloed) * * * GA 301 f - vanaf 0,54 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * * als bestuurder van een bromfiets, snorfiets, brommobiel of gehandicaptenvoertuig met motor rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is a t/m c geen gevaarlijk rijgedrag * GA 302 a - 235 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * * GA 302 b - 440 µg/l t/ m 650 µg/l (adem) *
 • 277. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 * GA 302 c - vanaf 655 µg/l (adem) * * GA 302 d - vanaf 235 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * GA 303 a - 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) * * GA 303 b - 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) * * GA 303 c - vanaf 1,51 ‰ (bloed) * * GA 303 d - vanaf 0,54 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * als bestuurder van een fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is a t/m c geen gevaarlijk rijgedragGA 3 * GA 304 a - vanaf 235 µg/l (adem) * * GA 304 b - vanaf 235 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * GA 304 c - vanaf 0,54 ‰ (bloed) * * GA 304 d - vanaf 0,54 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * WVW
 • 278. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Beginnende bestuurders als bestuurder van een motorrijtuig, binnen 5 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is Van toepassing op de bestuurder die 18 jaar of ouder was bij verkrijgen eerste rijbewijs 305 a t/m 305 f en 306 a t/m 306 f geen gevaarlijk rijgedrag * GA 305 a - 95 µg/l t/m 230 µg/l (adem) * * * GA 305 b - 235 µg/l t/m 350 µg/l (adem) * * * GA 305 c - 355 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * *GA 4 * GA 305 d - 440 µg/l t/m 500 µg/l (adem) * * * GA 305 e - 505 µg/l t/m 570 µg/l (adem) * * * GA 305 f - vanaf 575 µg/l (adem) * * * GA 305 g - vanaf 95 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * * GA 306 a - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) * * * GA 306 b - 0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) * * * GA 306 c - 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) * * * GA 306 d - 1,01 ‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) * * * GA 306 e - 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) * * * GA 306 f - vanaf 1,31 ‰ (bloed) * * * GA 306 g - vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * *
 • 279. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of brommobiel, binnen 5 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is Van toepassing op de bestuurder die 18 jaar of ouder was bij verkrijgen eerste rijbewijs 309 a t/m 309 d en 310 a t/m 310 d geen gevaarlijk rijgedrag * GA 309 a - 95 µg/l t/m 230 µg/l (adem) * * GA 309 b - 235 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * * GA 309 c - 440 µg/l t/m 650 µg/l (adem) * * GA 309 d - vanaf 655 µg/l (adem) *GA 5 * GA 309 e - vanaf 95 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * GA 310 a - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) * * GA 310 b - 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) * * GA 310 c - 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) * * GA 310 d - vanaf 1,51 ‰ (bloed) * * GA 310 e - vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * WVW
 • 280. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 als bestuurder van een motorrijtuig, binnen 7 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is Van toepassing op de bestuurder die 16 tot 18 jaar was bij verkrijgen eerste rijbewijs 311 a t/m 311 f en 312 a t/m 312 f geen gevaarlijk rijgedrag * GA 311 a - 95 µg/l t/m 230 µg/l (adem) * * * GA 311 b - 235 µg/l t/m 350 µg/l (adem) * * * GA 311 c - 355 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * * * GA 311 d - 440 µg/l t/m 500 µg/l (adem) * *GA 6 * GA 311 e - 505 µg/l t/m 570 µg/l (adem) * * * GA 311 f - vanaf 575 µg/l (adem) * * * GA 311 g - vanaf 95 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * * GA 312 a - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) * * * GA 312 b - 0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) * * * GA 312 c - 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) * * * GA 312 d - 1,01 ‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) * * * GA 312 e - 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) * * * GA 312 f - vanaf 1,31 ‰ (bloed) * * * GA 312 g - vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * *
 • 281. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of brommobiel, binnen 7 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is Van toepassing op de bestuurder die 16 tot 18 jaar was bij verkrijgen eerste rijbewijs 313 a t/m 313 d en 314 a t/m 314 d geen gevaarlijk rijgedrag * GA 313 a - 95 µg/l t/m 230 µg/l (adem) * * GA 313 b - 235 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * * GA 313 c - 440 µg/l t/m 650 µg/l (adem) *GA 7 * GA 313 d - vanaf 655 µg/l (adem) * * GA 313 e - vanaf 95 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * GA 314 a - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) * * GA 314 b - 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) * * GA 314 c - 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) * * GA 314 d - vanaf 1,51 ‰ (bloed) * * GA 314 e - vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * WVW
 • 282. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Bestuurders zonder rijbewijs als bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, zonder rijbewijs rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is 315 a t/m 315 f en 316 a t/m 316 f geen gevaarlijk rijgedrag * GA 315 a - 95 µg/l t/m 230 µg/l (adem) * * * GA 315 b - 235 µg/l t/m 350 µg/l (adem) * * * GA 315 c - 355 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * * * GA 315 d - 440 µg/l t/m 500 µg/l (adem) * * * GA 315 e - 505 µg/l t/m 570 µg/l (adem) * *GA 8 * GA 315 f - vanaf 575 µg/l (adem) * * * GA 315 g - vanaf 95 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * * GA 316 a - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) * * * GA 316 b - 0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) * * * GA 316 c - 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) * * * GA 316 d - 1,01 ‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) * * * GA 316 e - 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) * * * GA 316 f - vanaf 1,31 ‰ (bloed) * * * GA 316 g - vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * *
 • 283. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of brommobiel, voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, zonder rijbewijs rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is 317 a t/m 317 d en 318 a t/m 318 d geen gevaarlijk rijgedrag * GA 317 a - 95 µg/l t/m 230 µg/l (adem) * * GA 317 b - 235 µg/l t/m 435 µg/l (adem) * * GA 317 c - 440 µg/l t/ m 650 µg/l (adem) * * GA 317 d - vanaf 655 µg/l (adem) * * GA 317 e - vanaf 95 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) * * GA 318 a - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) * * GA 318 b - 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) *GA 9 * GA 318 c - 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) * * GA 318 d - vanaf 1,51 ‰ (bloed) * * GA 318 e - vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) * Zie voor overzicht feitcodes overtredingen art. 8 WWW 1994 de binnenzijde van het omslag. WVW
 • 284. Werkinstructie politie maatregel beginnende bestuurder1. AlgemeenDe maatregel beginnende bestuurder maakt integraal deel uit van debestuursrechtelijke vorderingsprocedure ex artikel 130 e.v. WVW 1994.Deze procedure is uitgewerkt in de Regeling maatregelen rijvaardigheiden geschiktheid. De maatregel beginnende bestuurder bestaat uit tweecomponenten. Enerzijds is er in het rijvaardigheidstraject het puntensysteemvoor beginnende bestuurders (zie paragraaf 3 en 4). Anderzijds gelden inhet geschiktheidstraject bijzondere regels voor beginnende bestuurders dierijden onder invloed van alcohol (zie paragraaf 5). Voordat deze onderdelenbesproken worden, wordt hierna eerst nader ingegaan op de definitie van hetbegrip beginnende bestuurder (paragraaf 2).2. Definitie beginnende bestuurderEen beginnende bestuurder is volgens de in artikel 1, onderdeel f, van deRegeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid opgenomen definitie:een bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijsis vereist, indien sinds de datum waarop aan hem voor de eerste maal eenrijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien hetvoor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheidgeeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan eenpersoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nogniet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgiftevan het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden.Uit deze definitie volgt dat de termijn waarin iemand na afgifte van het eersterijbewijs beginnende bestuurder is, in beginsel vijf jaar bedraagt. Wanneerhet eerst afgegeven rijbewijs echter een rijbewijs van de categorie AM isen dit wordt afgegeven aan een 16 of 17-jarige, geldt een beginnerstermijn H1
 • 285. van zeven jaar. De voorwaarde dat de eerste afgifte van het rijbewijs heeftplaatsgevonden op of na 30 maart 2002 heeft inmiddels geen betekenismeer.Opgemerkt wordt dat iemand maar één keer beginnende bestuurder kanworden. Dit betekent dat geen nieuwe beginnerstermijn gaat lopen, indien nade afgifte van het eerste rijbewijs een nieuwe categorie wordt gehaald. Terverduidelijking de volgende voorbeelden:Voorbeeld 1: Iemand haalt op zijn zestiende een rijbewijs AM en op zijnnegentiende een rijbewijs B. Deze persoon is zeven jaar beginnendebestuurder, te rekenen vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs AM.Voorbeeld 2: Iemand haalt op zijn achttiende een rijbewijs AM en op zijndertigste een rijbewijs B. Deze persoon is vijf jaar beginnende bestuurder, terekenen vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs AM.Voorbeeld 3: Iemand haalt op zijn achttiende een rijbewijs B en op zijnvijfentwintigste een rijbewijs C. Deze persoon is vijf jaar beginnendebestuurder, te rekenen vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs B.Houders van buitenlandse rijbewijzen:De maatregel beginnende bestuurder is niet alleen van toepassing ophouders van Nederlandse rijbewijzen, maar ook op houders van buitenlandserijbewijzen die in Nederland woonachtig zijn. Indien het eerste rijbewijs eenbuitenlands rijbewijs was, moet de beginnerstermijn van vijf respectievelijkzeven jaar worden berekend vanaf de afgiftedatum van dát rijbewijs.3. Rijvaardigheidstraject: het puntensysteem voor beginnendebestuurdersDe maatregel beginnende bestuurder richt zich in de eerste plaats op H2
 • 286. het door beginnende bestuurders herhaaldelijk niet of niet op de juistewijze naleven van bepaalde in de Regeling maatregelen rijvaardigheid engeschiktheid genoemde verkeersregels of verkeerstekens.De maatregel geldt als een persoon als beginnende bestuurder, dus binneneen termijn van vijf respectievelijk zeven jaar na afgifte van zijn eersterijbewijs, tenminste drie maal één of meer van de in de regeling genoemdeovertredingen begaat. Hij moet hiervoor onherroepelijk zijn veroordeeld,ten aanzien van hem moet een onherroepelijke strafbeschikking zijnuitgevaardigd of hij moet een transactie hebben voldaan.Tot 1 maart 2010 kon het puntensysteem niet worden toegepast opbeginnende bestuurders met uitsluitend een rijbewijs voor categorieAM. Sinds de invoering van het bromfietspraktijkexamen is hierin echterverandering gekomen en kunnen houders met uitsluitend een rijbewijs voorcategorie AM ook punten krijgen, indien zij als beginnende bestuurder éénvan de in de regeling genoemde feiten begaan.13.1 Genoemde feitenDe in de regeling genoemde feiten zijn:a. overtreding van artikel 5 van de WVW 1994: zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd;b. overtreding van artikel 6 van de WVW 1994: zich zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat;c. overtreding van artikel 19 van het RVV 1990: niet in staat zijn het voertuig1 Dit laat onverlet dat voor categorie AM géén geschiktheidseisen gelden. Zie verder paragraaf 5. H3
 • 287. tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is (kleven);d. overtreding van de artikelen 20, 21 en 22 van het RVV 1990: forse overschrijdingen van de maximumsnelheid (d.w.z. snelheidsoverschrijdingen die worden afgedaan via het strafrecht);e. overtreding van artikel 62 juncto bord A1 of A3 van het RVV 1990: forse overschrijdingen van de maximumsnelheid (d.w.z. snelheidsoverschrijdingen die worden afgedaan via het strafrecht);f. overige overtredingen van het RVV 1990: het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels dan wel verkeerstekens, indien daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht.NB: Het gaat hierbij om aanrijdingen waarvoor ingevolge de AanwijzingVerkeersongevallen proces-verbaal wordt opgemaakt.UitsluitingenMuldergedragingen zijn uitgesloten van de in de regeling genoemdefeiten. Bovendien mogen de relevante overtredingen niet op kentekenzijn geconstateerd. Het gaat er immers om dat vaststaat dat de beginnendebestuurder de desbetreffende overtreding heeft begaan.Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat alcoholdelicten niet meetellen inhet kader van het puntensysteem voor beginnende bestuurders. Deze feitenvallen onder het geschiktheidstraject (zie paragraaf 5).3.2 Onderzoek naar de rijvaardigheidWanneer drie maal één of meer van de bovengenoemde feiten zijnafgedaan met een transactie, een onherroepelijke strafbeschikking of eenonherroepelijke veroordeling - ook ná de periode van vijf respectievelijkzeven jaar, mits het feit is gepleegd binnen die periode van vijf respectievelijkzeven jaar -, volgt een mededeling van het Openbaar Ministerie aan het CBR. H4
 • 288. De geselecteerde verkeersdelicten geven, indien herhaaldelijk gepleegd doorbeginnende bestuurders, zodanig reden om aan de rijvaardigheid te twijfelen,dat het rijbewijs wordt geschorst en een onderzoek naar de rijvaardigheidwordt ingesteld. Dit onderzoek behelst een met het reguliere examenvergelijkbare theorie- en praktijkproef. Blijkt hieruit voldoende rijvaardigheid,dan vervalt de schorsing en mag het rijbewijs weer worden gebruikt. Is deuitslag negatief, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Om een nieuwrijbewijs te verkrijgen, zal opnieuw een regulier theorie- en praktijkexamenmoeten worden gedaan.3.3 Samenloop met de EMGNiet uitgesloten is dat het puntensysteem voor beginnende bestuurderssamenloopt met de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Ditgeval doet zich voor, indien dezelfde overtreding zowel leidt tot een EMGals tot een derde punt in het kader van het puntensysteem.2 In deze situatieheeft het CBR de bevoegdheid om te beslissen wat er gebeurt. De politiehoeft dus geen rekening te houden met een mogelijke samenloop en kanin voorkomend geval zowel een proces-verbaal opmaken als een EMG-mededeling insturen.4. Werkinstructie politieDe politie:1. checkt of sprake is van een beginnende bestuurder; (Op het nieuwe rijbewijsdocument (NRD) staat de datum van eerste afgifte in kolom 10. Op het papieren model staat de datum van eerste afgifte in de kolom “vanaf”. Wanneer vóór de datum van eerste afgifte het teken ≤ (NRD) of het teken < (papieren model) staat, betekent dit dat de eerste afgifte van die categorie heeft plaatsgevonden vóór 1 juni 1996 en het2 Een eerste en tweede punt hebben geen (directe) consequenties, zodat het risico van samenloop zich dan niet voordoet. H5
 • 289. rijbewijs daarna is verlengd. Houders van rijbewijzen met deze notatie vallen dus per definitie buiten de reikwijdte van de maatregel.)2. checkt of sprake is van een overtreding van één van de genoemde strafbare feiten;3. checkt of sprake is van een niet op kenteken geconstateerde overtreding (staandehouding c.q. een bekende en herkende beginnende bestuurder);4. vermeldt als aan de voorwaarden 1 t/m 3 is voldaan - in geval sprake is van een feitgecodeerde zaak die via de Transactiemodule (TM) wordt verwerkt - op de kennisgeving van bekeuring “Direct OM”. Het sanctiebedrag wordt niet ingevuld en het daarvoor bestemde veld “Beginnende Bestuurder” wordt aangekruist. Bij invoer van de zaak in TM worden de velden “Direct OM” en “Beginnende Bestuurder” aangevinkt. In het geval de zaak niet feitgecodeerd wordt afgedaan, maar het proces- verbaal via BVH wordt verwerkt, wordt de aantekening “BB” op het proces- verbaal gezet dan wel op het formulier ten behoeve van de administratieve eenheid die het proces-verbaal verwerkt;5. controleert zoals gebruikelijk de gegevens bij o.a. de GBA en het CRR;6. verwerkt het proces-verbaal op de gangbare wijze. Het ondertekende proces-verbaal wordt als een zaak tegen een beginnende bestuurder herkenbaar gemaakt door met een rood stempel “BB” op het voorblad te plaatsen; (Het CJIB zal vanwege de melding “Direct OM” het proces- verbaal opvragen en geen transactie of strafbeschikking sturen aan de verdachte.)7. stuurt het proces-verbaal volgens de gebruikelijke procedures naar het OM (via de TM-TRIAS lijn of -indien de zaak is ingevoerd in BVH- direct naar het OM).5. Geschiktheidstraject: de LEMA, de EMA en het onderzoek naar degeschiktheidDe maatregel beginnende bestuurder richt zich voorts op beginnendebestuurders die rijden onder invloed van alcohol. Het CBR kan binnen het H6
 • 290. geschiktheidstraject een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer(LEMA), een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) en eenonderzoek naar de geschiktheid opleggen aan beginnende bestuurders. EenLEMA kan uitsluitend worden opgelegd aan beginnende bestuurders. EenEMA en een onderzoek naar de geschiktheid kunnen zowel aan beginnendeals ervaren bestuurders worden opgelegd, maar voor beginnendebestuurders gelden lagere instroomcriteria. Per maatregel zijn de volgendegrenswaarden vastgesteld:a. Het CBR legt een LEMA op, indien bij een beginnende bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 220 µg/l, respectievelijk 0,5 ‰, maar lager is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8 ‰.b. Een beginnende bestuurder komt in aanmerking voor een EMA, indien: - bij hem een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8 ‰, maar lager is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3 ‰; - hij binnen een periode van vijf jaar meermalen is aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, derde lid, van de wet, waarbij bij één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 220 µg/l, respectievelijk 0,5 ‰.c. Een beginnende bestuurder komt in aanmerking voor een onderzoek naar de geschiktheid, indien bij hem een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3 ‰.In deze gevallen wordt geheel aangesloten op de reguliere werkwijze metbetrekking tot de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.Dit houdt in dat de politie een mededeling ex artikel 130 WVW 1994 moet H7
 • 291. opmaken en naar de divisie Vorderingen van het CBR moet verzenden.Let op: voor categorie AM gelden géén geschiktheidseisen. Dit heefttot gevolg dat beginnende bestuurders met uitsluitend een rijbewijsvoor categorie AM niet kunnen worden gemeld voor een LEMA,EMA of onderzoek naar de geschiktheid. In deze gevallen kan alleenhandhavend worden opgetreden via het strafrecht.NB: Met de inwerkingtreding van het alcoholslotprogramma (vermoedelijkop 1 mei 2011) worden de instroomcriteria voor de LEMA, de EMA en hetonderzoek naar de geschiktheid ingrijpend gewijzigd. Houd de berichtgevinghierover goed in de gaten! H8
 • 292. VoertuigcodesAB autobusAE autobus met middenasaanhangwagenAM autobus met meerassige aanhangwagenAG gelede autobusAH aanhangwagenAO aanhangwagen/oplegger achter motorvoertuig (uitsluitend bestemd ter verwerking in de geautomatiseerde systemen!)AS Aanhangwagen/oplegger achter motorvoertuig (90 km/h) (uitsluitend bestemd ter verwerking in de geautomatiseerde systemen!)AT T-100 busBA bedrijfsautoBE bedrijfsauto met middenasaanhangwagenBM bedrijfsauto met meerassige aanhangwagenBD éénassige zelfbalancerende bromfiets (Segway)BB brommobielBF tweewielige bromfietsBT driewielige bromfiets (trike)BQ vierwielige bromfiets (quad)BH bromfiets met aanhangwagenBI bromfiets bestemd voor een gehandicapteBS snorfietsCA bedrijfsauto (bestelauto)CE bedrijfsauto (bestelauto) met middenasaanhangwagenCM bedrijfsauto (bestelauto) met meerassige aanhangwagenCO bedrijfsauto (bestelauto) met opleggerCR kampeerautoCB kampeerauto, bedrijfsauto > 3500 kg (80 km/h)CP kampeerauto (personenauto) (bedrijfsauto ≤ 3500 kg) Max 120 km/hCH kampeerauto met aanhangwagen I1
 • 293. DM driewielig motorrijtuigDH driewielig motorrijtuig met aanhangwagenDO driewielig motorrijtuig met opleggerFH fiets met aanhangwagenFS fietsGA voetgangerHE éénassige aanhangwagenHM meerassige aanhangwagenHl middenasaanhangwagenIZ gehandicaptenvoertuig zonder motorIM gehandicaptenvoertuig met motorLB lijnbus (slechts gebruiken indien element van strafbaar feit)LM langzaam motorvoertuig (bord C8)LF land- of bosbouwtrekkerLA land- of bosbouwtrekker met één aanhangwagenLZ land- of bosbouwtrekker met meer dan één aanhangwagenMS motorrijtuig met beperkte snelheidMA motorrijtuig met beperkte snelheid met één aanhangwagenMB motorrijtuig met beperkte snelheid met meer dan één aanhangwagenMF motorfietsMH motorfiets met aanhangwagenMZ motorfiets met zijspanwagenMV motorvoertuig (personenauto, bestelauto/kampeerauto ≤ 3500 kg) (uitsluitend bestemd voor buitenlandse voertuigen ter verwerking in de geautomatiseerde systemen!)OP opleggerPA personenautoPE personenauto met middenasaanhangwagenPM personenauto met meerassige aanhangwagenPS persoonRZ reizigerRU ruiter I2
 • 294. TA taxi (slechts gebruiken indien element van strafbaar feit)TH taxi met aanhangwagen (zie opmerking taxi)TM tramTR trekkerTO trekker met opleggerVA vrachtautoVE vrachtauto met middenasaanhangwagenVM vrachtauto met meerassige aanhangwagenWA wagenZK ambulance (slechts gebruiken indien element van strafbaar feit)ZZ overige weggebruikersQQ eigen omschrijvingBij gebruik van de voer-/vaartuigcode ‘QQ’ moet men een eigen omschrijvingvan het voertuig geven en deze vermelden bij soort voer-/vaartui