Your SlideShare is downloading. ×
Bureaudocumentatie in het Nederlands
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bureaudocumentatie in het Nederlands

529
views

Published on

Bureau Amer is een breed georiënteerd adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling. Het bureau bestaat uit circa 20 hoogopgeleide vakmensen, waaronder stedenbouwkundigen, planologen, …

Bureau Amer is een breed georiënteerd adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling. Het bureau bestaat uit circa 20 hoogopgeleide vakmensen, waaronder stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, juristen en ervaren beleidsadviseurs.

Een nuchtere, eigentijdse kijk op de ruimtelijke ordening is het kenmerk van Amer. Het bureau volgt de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening nauwgezet, is kritisch bij nieuwe trends en blijft adviseren met beide benen op de grond. De ontwerpers van Amer zoeken voortdurend naar evenwicht in creativiteit en bruikbare werkelijkheid.

Integraal werken is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

In onze bureaudocumentatie vindt u een selectie van projecten die een overzicht geven van ons werkveld.

Published in: Design

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
529
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. amerdocumentatie
 • 2. streVen naar eVenwichtin creatiViteit& bruikbare werkelijkheid
 • 3. 4 Visie8 woongebied12 werkgebied16 centrum20 buitenruimte24 landschap28 structuurbeleid32 bestemmingsplan36 digitale planpresentatie38 beeldkwaliteit42 leefbaarheid44 samenVatting p/5
 • 4. Visieideeënontwikkeling op hetraakvlak van gebiedsgerichteanalyse en ontwerp
 • 5. p/7hardenbergontwikkelingsVisiereestdal enbergentheim-zuidVoor de deelgebieden Reestdal enBergentheim-Zuid zijn in samenhangmet het in ontwikkeling zijndebestemmingsplan BuitengebiedHardenberg gebiedsvisies opgesteld. Hetbestemmingsplan voor het buitengebiedvan Hardenberg wordt geen statischinstrument, maar schept mogelijkhedenvoor het verbeteren van de ruimtelijkekwaliteit. Om dit mogelijk te makenworden per deelgebied zogenaamdeLandschaps-Identiteit-Kaartengeïntroduceerd; de LIK’s. Deze LIK’s,waarin de ruimtelijke kwaliteiten vande verschillende deelgebieden wordenerkend en gewogen, worden gekoppeldaan het bestemmingsplan middels eenrechtstreekse doorvertaling in de Notavan Uitgangspunten. Hierdoor kan ruimteworden geboden aan ontwikkelingenpassend bij de specifieke identiteitvan elk gebied en kunnen ongewensteontwikkelingen worden tegengegaan.
 • 6. de markerringtoekomstVisiemarkermeer-ijmeerHet plangebied is een cruciale schakel in de‘Noordwest Europese Flyway’ voor vogels.Noodzakelijke wetlands als natte graslanden,hooilanden en laagveen-moerassen worden opnieuwgereconstrueerd langs de kusten van Noord-holland,Flevoland en in het Markermeer/IJsselmeer. Eendam-tunnel verbinding met een verlengde RijkswegA30 en een nieuwe spoorverbinding (als derdeinfrastructuurring rond Amsterdam), vormt hierde sleutel. Deze draagt bij aan een aanzienlijkecongestie verlichting rond Amsterdam en initieertmogelijkheden tot verbeterde en nieuwe stedelijkeontwikkelingen. Tegelijkertijd zorgt de dam metde doorvaartrouten voor de noodzakelijk beterewaterkwaliteit in het Markermeer en de ontwikkelingvan een zeer groot wetland op basis van het slib uithet Markermeer. Als landmark voor Almere wordt debestaande strekdam met werkhaven omgebouwd toteen hoogstedelijke locatie met waterwonen, werken,cultuur en leisure.Inzending op aanvraag van de Provincie Flevolandnaar aanleiding van onze inzending voor de EO-Wijers prijsvraag. Beide plannen zijn in samenwerkingmet het Ingenieursbureau (IBA) van Amsterdamopgesteld.
 • 7. p/9amsterdam stadsdeelzuidoost - superVisieVoor de herstructureringsgebieden D en E ke samenhang en kwaliteit, zowel op het hogerebuurten met de bijbehorende ontwikkelingen schaalniveau (bijvoorbeeld voor stedenbouw-rond de hoofdontsluitingen, de Dreven, is door kundige- en (nieuw-)bouwplannen en de groenvisiehet Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer voor de gehele wijk) als op het detail niveau. BinnenFrank Lewis aangesteld als supervisor openbare het supervisorschap is ruimte voor ontwerpmatigeruimte. Samenwerking vindt plaats met de steden- inbreng.bouwkundige supervisor Donald Lambert vanbureau Urbis. Gewaakt wordt over de ruimtelij-
 • 8. woongebiedgoede planconceptenkunnen tegen een stootje
 • 9. p/11puttenstedenbouwkundig plan bijsterenAan de westzijde van de kern Putten wordt in de komende jaren het nieuwewoongebied Bijsteren gerealiseerd, een wijk van ca. 800 woningen.In het stedenbouwkundig plan is enerzijds aansluiting gezocht bij hetdorpse karakter en de kleinschaligheid van het oude Putten en anderzijdsbij het omringende landschap. Bijsteren is opgedeeld in kleinereeenheden van afzonderlijk herkenbarewoonbuurten. Het omringende kampenlandschapmet boerenerven te midden van houtsingelsis een belangrijke inspiratiebrongeweest voor het ontwerp.De bestaande Stenenkamersewegvormt de ruggengraat van het planen geeft het woongebied tezamen metde centrale groene as haar heldere structuur.In het ontwerp is bijzondere aandacht besteedaan duurzaamheid. Zo wordt hemelwater vanaf hetdak afgevoerd via goten in de straat naar wadi’s. Tevens isingezet op behoud en inpassing van bestaande houtwallen en bebouwing.Amer is verantwoordelijk voor het inrichtingsplan, het landschapsplan,matenplannen, de architectenbegeleiding en beeldkwaliteit.
 • 10. amersfoortherontwikkeling delichtenbergDe Lichtenberg is een heuvel in de stadAmersfoort. Het hier gelegen gelijknamigeziekenhuis wordt binnen enkele jaren afgebroken.Het gebied is omgeven door een bosgebied aande westzijde en een groene villawijk met groteparticuliere tuinen aan de andere zijden. Delocatie ligt aan de hoofdontsluitingsstructuurrichting het centrum.Bij de herontwikkeling van dit markante punt inde stad Amersfoort is rekening gehouden met delandschappelijke structuur van het plangebied.De zichtlijn naar de kerk vanaf het hoogste puntvan de berg zal als bloeiende helling middendoor het plan lopen. Door de opklimmendebebouwing langs de Hugo de Grootlaan en metals hoogtepunt een slanke toren op de kop van deberg, zal het hoogteverschil nog verder wordengedramatiseerd.Dit project heeft voor het stedenbouwkundigplanproces in samenspraak met gemeente enbewoners de Signaaltrofee Amersfoort 2006gewonnen.
 • 11. p/13scherpenzeelplan renesVoor een locatie ten noorden van Scherpenzeel,gelegen aan de Markstraat en de Dreef iseen stedenbouwkundig plan vervaardigddat voorziet in de ontwikkeling van eenwoonlocatie met grondgebonden woningenen seniorenappartementen. In het plangebiedwordt ook een kerk gerealiseerd met eendaarbij behorend grootschalig parkeerterreinin aansluiting op het landschap. De nieuwekerk wordt als baken gebruikt in de nieuweontsluitingsstructuur. Het stedenbouwkundigontwerp sluit aan op de bestaande structuur tenzuiden van de locatie. Een landschappelijke wigbinnen het dorpshart die voor een gedeelte in hetplangebied ligt, wordt behouden en versterkt.
 • 12. werkgebiedvolwaardig onderdeel van eenstedelijk gebied
 • 13. p/15roermond designeroutlet center (doc)Een voormalig kazerneterrein tussen dehistorische binnenstad en de oevers van de Maasvormen het decor van de ontwikkeling van hetDesigner Outlet Centre (DOC) in Roermond.Het plangebied biedt ruimte voor 22.000 m2 bvoen voorziet in circa 2.500 parkeerplaatsen voorbezoekers van zowel het DOC als de binnenstadvan Roermond.In het masterplan, is de handhaving van eendeel van de oorspronkelijke kazernebebouwingals motief meegenomen. Het hart van hetDOC wordt gevormd door het monumentalehoofdgebouw en het legeringsgebouw, met hettussenliggende exercitieterrein.Het winkelcircuit is overeenkomstig de filosofievan de initiatiefnemers naar binnen gericht enqua architectuur kleinschalig, vriendelijk enuitnodigend. De voetgangerspaden direct langsde winkels zijn overdekt middels galerijen.Een complicerende factor was de tijdsdruk: hetproject werd binnen een jaar, vanaf de allereersteontwerpschets tot en met de bouwvergunning,gerealiseerd.Inmiddels heeft Amer in opdracht van MDG(McMahon Development Group, USA) ook aaneen nieuw Factory Outlet Centre in Roosendaalgewerkt.
 • 14. Ommen,Bedrijvenpark DeRotbrinkHet bedrijvenpark is gesitueerd in hetnoordelijk deel van Ommen-stad, in denabijheid van de N48. Het plangebied heefteen driehoekige vorm, met de langste zijderichting het Ommerbos en één zijde wordtbegeleid door een statige eikenlaan. Hetontwerp biedt een heldere hoofdopzet, meteen ringvormige ontsluitingsstructuur en eendoorgaande groenstructuur middenin hetplan. Tezamen met de groene begrenzing aanalle zijden wordt de parkachtige opzet van hetbedrijvenpark versterkt.Met behulp van een beeldkwaliteitplan eneen Parkmanagement constructie wordt eenuitstraling gerealiseerd die gelijkwaardig isaan die van een kantorenpark.
 • 15. hoeVelaken bedrijVenpark a1 p/17Een bedrijventerrein met zichtlocaties naar de A1. De bebouwing vormt een verbinding tussen de dorpseschaal van Hoevelaken en de geheel eigen beleving van de snelweg.Naast een verkavelingsplan, een beeldkwaliteitplan en verwerking van deze plannen in een bestemmingsplanheeft Amer ook de architectenbegeleiding ter hand genomen. Luchtfoto uit: Nijkerk vanuit de lucht
 • 16. centrumcreatieve oplossingen vanuit debestaande hoofdstructuur voorvitaliteit en representatie
 • 17. p/19hoogeVeenstadscentrum dekaapVooruitlopend op de metamorforse vanhet stadscentrum van Hoogeveen krijgthet Kaapplein een facelift. De voornaamsteonderdelen van het plan zijn: sloop vanbestaande bebouwing, nieuwbouw vaneen zorgcomplex, doortrekken van parkDwingeland,verbreding van stegen, eennieuwe fietsverbinding en een ondergrondseparkeergarage. Al deze zaken zijn verwerkt ineen tot de verbeelding sprekend plan, waarinzichtlijnen en hoogteaccenten een spel spelenmet de aanwezige bebouwing en het centrumverbonden wordt met de groenstructuur vanhet park. De oude achterkantensituatie vandeze plek is ontwikkeld tot een volwaardig enaantrekkelijk nieuw woon- (en zorg)gebied,dat past binnen het stedelijke karakter van hetHoogeveense centrum.De plannen voor het Kaapplein zijn tijdenshet ontwerpprocas uitvoerig besproken metbetrokkenen in het gebied.De Wethouder RO heeft veel bewonderingvoor de plannen. “Als dit de opmaat is voorhet vernieuwde stadscentrum, dan belooft hetspectaculair te worden”.
 • 18. Nijkerkde OosterpoortDe Oosterpoort is gelegen aan de oostzijde van deNijkerkse binnenstad en vormt de overgang van dehistorische binnenstad naar het groene woongebiedaan het Van Reenenpark.In de 20e eeuw heeft een aantal opeenvolgendeingrepen in de functionele en infrastructureleorganisatie van de plek geleid tot de rommeligesituatie van het huidige gebied.Nu is een nieuw programma voor het gebiedopgesteld waarin ruimte wordt gebodenvoor ca. 100 woningen, 300 (ondergrondse)parkeerplaatsen en circa 5700m² bvo voorcommerciële functies.Bij het creëren van een nieuwe heldere ruimtelijkestructuur voor dit gebied zijn de volgendeuitgangspunten opgesteld; de referentie aan deOosterpoort als entree van de stad, het inpassenvan de nog bestaande monumentale bebouwingen deze gebruiken als leidraad voor het ontwerp,het vrijmaken van doorgaand autoverkeer, en hetgeven van een eigen karakter aan het Molenplein.Deze stedelijke open ruimte mag zowel functioneelals ruimtelijk niet concurreren met ‘het Plein’midden in de binnenstad van Nijkerk. Inmiddelsis zowel het stedenbouwkundig ontwerp als hetbestemmingsplan Oosterpoort vastgesteld.
 • 19. zeewolde p/21aanloophaVenDe Aanloophaven, de passantenhaven van Zeewolde, verblijf bij de aanloophaven. De nieuwe ‘aankleding’kan voor inwoners een aantrekkelijker en en ruimtelijke entourage zijn gebaseerd op defunctioneler onderdeel van het dorp worden en visieontwikkeling en het interactieve proces met detegelijkertijd voor watersporters een bijzonder inwoners van Zeewolde, met de ‘gezinshaven’ als dedoel aan het Wolderwijd. Een bezoek aan het rode draadcentrum of een pleziertocht op het water moet haastvanzelfsprekend uitmonden in een ontspannend i.s.m. Maris Landschapsontwerp & techniek
 • 20. buitenruimtestreven naar een zekere tijdloosheiduit overwegingen van duurzaamheid
 • 21. amsterdam p/23rijnstraat
 • 22. amsterdam DELTA LLOYD HOOFDKANTOOR Herinrichting entreegebied voor personeel, bezoekers, auto’s en parkeerplaatsen en een tuinzone langs de Spaklerweg en de Amstel zijde. Representativiteit en een beperkt onderhoudsregime staan voorop. Beveiligingsaspecten dienen onopvallend verweven te zijn met de terreininrichting. Inpassing van de ondergrondse infrastructuur voor het pompgemaal en het gebouwtje. De uitvoering werd in dicht opeen volgende fasen gepland, in verband met de bereikbaarheid van de ondergrondse garages.amsterdam De samenbindende vormgeving met hoogwaardigeHILTON HOTEL materialen zorgt voor rust, eenheid en eenvoud. Meubilair, beplanting en verlichting voegen zich naar functie en plaats in het ontwerp.Ontwerp van het voorterrein, de achtertuin met hettuinpaviljoen en de tuinafscheiding.Functionaliteit en soberheid sluiten aan bij destijl van het Hilton. Sterke ruimtelijke en visueleelementen bepalen het beeld voor de internationaleclientèle.Zowel vanuit de lobby, het hoge ‘beddenhuis’als het tuinpaviljoen, worden de verschillendeterreinrichtingen met elkaar verweven toteen samenhangend ontwerp. Groenblijvendebeplantingselementen vormen de ruimtelijke basis.
 • 23. p/25
 • 24. landschapnatuur en cultuur verrijken elkaar
 • 25. p/27puttengroenstructuurbijsterenIn samenhang met het eveneens door Amerontwikkelde stedenbouwkundige plan voor denieuwbouwwijk Bijsteren, is het inrichtingsplan eneen groenstructuurplan gemaakt.De wijk is opgezet met enkele buurten, dieonderling verschillen in typologie en uitstraling. Degroenstructuur draagt bij aan de eenheid van de wijkals geheel en aan de inkleuring van speciale zones.Centraal in de wijk loopt de ‘Zone van Bijstein’. Dezezone is een goed herkenbare groenstructuur metoude eiken en is opgespannen tussen de buitenplaats‘Bijstein’ en de noordgrens van de wijk. De zone isvormgegeven als een groene landgoed as, waaraangebruiksfuncties op wijkniveau zijn gekoppeld.De waterlopen en wadi’s hebben een openkarakteristiek, waardoor de sfeer zich van de overigedoorgaande structuren onderscheidt. Bestaandelandschappelijke waarden en beplantingen wordengehandhaafd en versterkt.
 • 26. p/29rhenenlandgoed dedikkenbergEen integrale toekomstvisie is opgesteld voorhet totale landgoed De Dikkenberg (140 ha) alstoekomstige Recreatieve Poort van het NationaalPark Utrechtse Heuvelrug (NPUH).Het landgoed is gelegen rondom de voormaligezandafgraving Kwintelooijen en momenteel in bergengebruik als dagrecreatiegebied. Het doel was tevens schets transferiumnieuwe economische dragers te vinden, waarbij nietalleen gekeken is naar het landgoed zelf, maar ooknaar de recreatieve mogelijk-heden van het gebieden het NPUH in groter verband. Het resultaat is eenlandgoedvisie op vier ambitieniveaus, waarover metalle betrokken overheden en landgoedeigenaren vangedachte is gewisseld.
 • 27. structuurbeleidkorte termijn beslissingenintegreren in een lange termijnVisie
 • 28. Legenda Algemeen p/31 Grens plangebied bergen Verkeer Aansluitingen hoofdontsluiting gebiedsVisie Ontsluiting P Camperduin Groet Versterken ontsluiting Hargen Versterken fietsverbinding Het doel van de gebiedsvisie is het opstellen Waterverbinding van een strategische ruimtelijke visie voor de P Catrijp Tracé light-rail gemeente Bergen voor de komende 25 jaar, gericht Bregtdorp Schoorldam T P Parkeerlocatie strand op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit T Transferium en leefbaarheid voor het gehele gemeentelijke Schoorl Wonen en bouwen grondgebied. Hierin worden keuzes gemaakt over N9 Aagtdorp Uitbreidingen wonen de ontwikkeling van wonen, werken, voorzieningen Wonen in het groen en infrastructuur. Waar nodig of wenselijk zijn Thematische uitbreiding Groet; richtlijnen geformuleerd voor nadere uitwerking van wonen, varen, recreëren ruimtelijke initiatieven op detailniveau. Landgoederenzone De Gebiedsvisie is geen blauwdruk van de toekomst, Bedrijvigheid (incl. bestaand) maar een leidraad op basis waarvan de gemeente T enerzijds zelfstandig strategische ruimtelijke Bergen Recreatie ontwikkelingen kan initiëren en anderzijds Bronpunten recreatie Bergen aan Zee klantgericht, consistent en constructief kan Strandtoerisme anticiperen op particuliere initiatieven. Versterken kusttoerisme T Recreatieve ontwikkelingen De gebiedsvisie is tot stand gekomen door middel Sportvoorzieningen van een creatief proces, waarbij de gemeenteraad Thematische uitbreiding Groet; en diverse afdelingen binnen de gemeente zijn wonen, varen, recreëren betrokken. Uiteindelijk zal de gebiedsvisie de basis T worden voor de structuurvisie zoals bedoeld in de Landbouw en natuur Wet ruimtelijke ordening. Landbouw en veeteelt Egmond aan den Hoef Bollenteelt TEgmond aan Zee Natuurgebied Natuurontwikkeling Waterberging concentratie (nat) Waterberging (droge buffer) Groen-blauwe verbinding T A9 Egmond Binnen Natuurverbinding
 • 29. azewijnsebroeklandbouw-ontwikkelingsgebied(log)het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)Azewijnsebroek (ca. 2000 ha) is gelegen is op degrens tussen de gemeente Oude IJsselstreek en degemeente Montferland, met de kleine kern Azewijnals middelpunt.Door middel van een interne toetsingskaart metlandschapszonering, een inspiratiekaart metbeeldkwaliteitsaspecten op erfniveau en juridischadvies kunnen nu aanvragen en ontwikkelingenvan intensieve veehouderijen in het LOG wordenbeoordeeld.
 • 30. p/33 �� �� ���schoonhoVen structuurplanHet plangebied voor het structuurplan betreft het de historische omwalling. Daardoor is het mogelijk uit van een groter contrast tussen de dichtbebouwdegehele grondgebied van de gemeente Schoonhoven. vanuit de binnenstad het open buitengebied te binnenstad, de groene ruimte en de suburbane wijken.De gemeente is bijna 7 km2 groot en heeft een beleven. Deze beleving is mede mogelijk omdat Een intensivering van functies in de binnenstad waarwateroppervlakte van 0,7 km2. De gemeente bestaat rondom de binnenstad een stadsrandzone ligt (vrij het naast detailhandel en horeca ook belangrijk is dat eruit één kern, de stad Schoonhoven met ruim 11.800 schootsveld) die nog grotendeels open en groen ruimte is voor wonen, werken en voorzieningen. Zo kaninwoners, welke een historische binnenstad kent. is. De nieuwe bouwlocaties zijn daarom in eerste de binnenstad verlevendigen en aantrekkelijker wordenBasis voor het structuurbeeld 2015 is de nog immer instantie gezocht in de binnenstad zelf en daarna gemaakt voor bewoners, toeristen en winkelend publiek.herkenbare lobbenstructuur van de stad. Tussen aansluitend op de bestaande wijken.deze lobben dringt het groen diep de stad in tot aan Ter versterking van deze structuur gaat het plan
 • 31. bestemmingsplanvertaling van visie in compacteen juridisch goed hanteerbareregelingen
 • 32. p/35diVersiteitbestemmingsplannenAmer maakt bestemmingsplannen in allesoorten en maten. Voor het stedelijk gebied envoor het buitengebied; ten behoeve van nieuweontwikkelingen; voor beheer en ter beschermingvan cultuurhistorische waarden. Het gaatsteeds om de juiste vertaling van de visie vooreen gebied in een compacte en juridisch goedhanteerbare regeling.Postzegelplannen zijn bij Amer dan ook ingoede handen: wij adviseren diverse gemeentenen particuliere opdrachtgevers voor demeest uiteenlopende plannen en zorgen vooroplossingen op maat. Amer werkt altijd conformde laatste wet- en regelgeving.
 • 33. utrechtbestemmingsplanbinnenstadVoor de gemeente Utrecht worden diversebestemmingsplannen gemaakt, zowel voor nieuweontwikkelingen in de Leidsche Rijn als voor bestaandstedelijk gebied.In nauwe samenwerking met de ambtenarenvan de gemeente Utrecht en Partners RO is eennieuw bestemmingsplan voor de historischebinnenstad van Utrecht opgesteld. Hierin isbijzondere aandacht besteed aan de aanwijzingvan de binnenstad als beschermd stadsgezicht.Tegelijkertijd is in het bestemmingsplan ruimtegeboden voor de gewenste levendigheid in debinnenstad. Gestreefd is naar een goede balans.Het bestemmingsplan is recentelijk met veelwaardering voor de inhoudelijke zorgvuldigheid,planning en communicatie met de belanghebbendenvastgesteld.
 • 34. noordoostpolder p/37buitengebiedHet bestemmingsplan landelijk gebied omvat hethele grondgebied van de gemeente Noordoostpolder,met uitzondering van de bebouwde kommen vanEmmeloord en de 10 groendorpen. Het betreft éénvan de grootste landelijke gebieden van Nederland,met een oppervlakte van zo’n 50.000 ha.De Noordoostpolder is in zijn geheel aangewezenals Belvederegebied. In het bestemmingsplanis veel aandacht voor het instandhouden en deontwikkeling van deze kenmerkende waarden. Apartgebied vormt het voormalige eiland Schokland datdoor de UNESCO is aangewezen als Werelderfgoed.Gelet op het grote aantal percelen in het plangebiedis eerst een zorgvuldige inventarisatie per perceelgemaakt aan de hand van een nulinventarisatie.Deze vormde vervolgens de basis van debestemmingen op de plankaart. en uitgenodigd met hun vragen over hetVanwege de ingrijpende betekenis van een bestemmingsplan de gemeente tegemoet te treden.gewijzigd bestemmingsregime is zorgvuldig met Door de inbreng van een klankbordgroep en eende belanghebbenden gecommuniceerd. Amer uitgebreid inspraaktraject is een breed draagvlakverzorgt bij deze planprocessen ook een deel voor het bestemmingsplan ontstaan.van de communicatie met bewoners. Middels Het bestemmingsplan Noordoostpolder is volgens denieuwsbrieven worden bewoners geïnformeerd nieuwste richtlijnen (IMRO/SVBP) gemaakt.
 • 35. digitale planvormingup to date: digitaal uitwisselbaar endigitaal raadpleegbaar
 • 36. p/39digitale planVormingBestemmingsplannen, maar ook structuurvisiesworden vanaf de start van het project volledigdigitaal gemaakt. Op basis van de huidigelandelijke standaarden, zoals de standaardvergelijkbare bestemmingsplannen (SVBP2008),het informatiemodel voor het opstellen enuitwisselen van digitale plannen (IMRO 2008) ende praktijkrichtlijn voor het digitaal verwerkenvan ruimtelijke gegevens (PRBP2008).Op deze wijze kunnen de plannen digitaaluitwisselbaar, digitaal raadpleegbaar enonderling vergelijkbaar worden gemaakt opintranet en/of internet.
 • 37. beeldkwaliteitplanveranderingen toetsen aangewenste kwaliteit en uitstraling
 • 38. katwijk bouleVard p/41De Katwijkse Boulevard met haar typische Het beeldkwaliteitplan voor de Boulevardarchitectuur uit de wederopbouwperiode is in van Katwijk aan Zee geldt enerzijds alssamenhang en uitstraling van bebouwing een ontwikkelingsdocument, anderzijds alsuniek stukje kust. Katwijk aan Zee heeft in relatie toetsingsinstrument. Ontwikkelen aan detot andere badplaatsen een geheel eigen gezicht Boulevard betekent namelijk toetsen; wat kandat gekoesterd dient te worden. Tegelijkertijd is de bestaande omgeving verdragen wil men dehet voor het voortbestaan van de voorzieningen kenmerkende opbouw van de Boulevard vanaan de Boulevard van groot belang dat nieuwe Katwijk aan zee behouden.ontwikkelingen mogelijk zijn. Voor dit project zijn de krachten van twee aparte disciplines gebundeld. De cultuurhistorische benadering van Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie - en de stedenbouwkundige kennis van Amer hebben elkaar aangevuld en versterkt.
 • 39. Deventer De Vijfhoek- Spijkvoorderenk enSpikvoordeIn de wijk De Vijfhoek vindt de grootste positie van de woning op de kavel. In het deelgebiedwoningbouwuitbreiding van Deventer plaats. Op Spijkvoorderenk is tevens het verkavelingsplan vooreen locatie van 204 hectare worden 4600 woningen de vrijstaande- en twee-onder-één kapwoningengebouwd. Wanneer De Vijfhoek is voltooid uitgewerkt. Voor het deelgebied Spikvoordewonen er circa 12.000 mensen in deze kwalitatief is een apart beeldkwaliteitplan gemaakt voorhoogwaardige, groene stadswijk. Voor verschillende particuliere bouwkavels. Hierbij is speciaal aandachtdeelgebieden hebben wij beeldkwaliteitplannen gegeven aan verschillende dakvormen en hungemaakt. Hierin worden richtlijnen gegeven voor materiaalgebruik.architectuur, inrichting van de buitenruimte en
 • 40. p/43langbroekerweteringHet landschap van de Langbroekerwetering is een kenmerken. Deze kenmerken staan onder drukzeer fraai en waardevol gebied. De Middeleeuwse door onder andere de omvorming van boerderijenslagenverkaveling vormt nog steeds de basis van de naar een woonfunctie, de behoefte aan nieuwehuidige landschapsstructuur en is verrijkt met vele (agrarische) bedrijfsgebouwen en (mest)silo’s, deridderhofsteden en landgoederen. omvorming van erven naar tuinen en recreatieveHet beeldkwaliteitplan maakt de bewoners, ontwikkelingen.gebruikers en beleidsmakers in hetLangbroekerweteringgebied bewust van de i.s.m. : Brons + partners landschapsarchitectenwaardevolle landschappelijke en architectonische
 • 41. leefbaarheidsplanintegrale aanpak van ruimtelijke ensociale vraagstukken
 • 42. p/45schalkwijkDit project is mede mogelijk gemaakt dooreen financiële bijdrage vanuit de EuropeseUnie via het Europees Landbouwfonds voorPlattelandsontwikkeling (voorheen LEADER+).Aanleiding voor het LeefbaarheidsplanSchalkwijk is de behoefte aan een breed gedragentoekomstvisie voor het dorp, die enerzijdsweerstand kan bieden tegen de oprukkendeverstedelijking en andere bedreigendeontwikkelingen en anderzijds zijn nieuwe steungeeft aan het duurzaam voortbestaan van dorpsevoorzieningen, die van essentieel belang zijn voorde leefbaarheid van het dorp.De gemeente Houten heeft in samenspraak metde Belangengroep Schalkwijk gekozen voor eenbottom-up proces, waarbij de bewoners zelf de basisleggen voor een plan van aanpak ter verbetering vande leefbaarheid van het dorp.
 • 43. Visie WoongebiedStedenbouwkundige- en Ontwerpen van woongebiedenlandschapsarchitectonische doen we vanuit de mens, vanuit(ontwerp) visies vormen een een maatschappelijke opvattingbreed en integraal over wonen en de behoeften vanafwegingskader van een bewoners. Onze samenleving(ruimtelijke) opgave. Accenten is complex en aan snellekunnen sterk verschillen; opgaven veranderingen onderhevig. Debevinden zich vaak op het beschikbare ruimte is beperkt.raakvlak van gebiedsgerichte Duurzaamheid zien wij als eenanalyse en ontwerp. Met deze integraal uitgangspunt in hetvisies wordt een breed spectrum ontwerp; het houdt rekeningaan ruimtelijke problemen met de bruikbaarheid enondervangen. houdbaarheid van het conceptWij zetten ons in bij dorps- op lange termijn. Wij moetenen stadsontwikkelingen, planconcepten ontwikkelen dieinbreidingen, revitalisering en ’tegen een stootje kunnen’.treden ook op in de rol van Bij de ruimtelijke opzet vansupervisor. een nieuwe wijk wordt steeds een afweging gemaakt tussen naadloos aansluiten bij de omgeving of een nieuw markant eigen karakter. Per situatie is dat verschillend en naar de juiste balans wordt gezocht. Uitgangspunt is het streven naar integrale kwaliteit , zowel voor de korte als de lange termijn.
 • 44. p/47werkgebied centrum buitenruimteeen werkgebied vormt een nieuwe centrumontwikkelingen de combinatie van functionaliteit,volwaardig onderdeel van een zijn over het algemeen een ruimtelijke kwaliteit,stedelijk gebied. functiemenging, complexe materie. naast veel bereikbaarheid, veiligheid, enmeervoudig ruimtegebruik en diverse belangenpartijen, beheerkwaliteit vormen in onzeen een sterke (groen- en gebruikers en functies, is ook ontwerpen de belangrijke criteria.stedenbouwkundige) structuur de fysieke ruimte vaak beperkt. beplanting en de bijbehorendemaken werkgebieden veel uitgangspunt bij elke verandering groeiplaatsomstandigheden enaantrekkelijker. in een centrumgebied is een niet te vergeten een adequatein elke opgave wordt gezocht analyse van de bestaande detaillering, vormen essentielenaar de juiste balans tussen ruimtelijke, functionele en fysieke onderdelen van het ontwerp.economie en ruimtegebruik, structuren en de karakteristiek van tegelijkertijd moet het ontwerptussen milieuzonering en de bebouwing. wat maakt de plek ingebed worden in de localeeen aantrekkelijke ruimtelijke wat het is, wat is de ‘genius loci’ ? situatie, waarbij herkenbaarheidopzet en tussen een logische Vanuit deze analyse bedenken van plekken en routes onderdeelaansluiting met de stedelijke wij creatieve oplossingen die het zijn van het ontwerp.omgeving en de landschappelijke centrum de nodige vitaliteit en de wens naar een zekeresetting. het werkgebied is geen uitstraling geven. tijdloosheid, ook uit overwegingenrestgebied dat je alleen bezoekt de ingrepen liggen op het vlak van duurzaamheid wordtals je er echt moet zijn, maar van bereikbaarheid, nieuwe nagestreefd. maatschappelijke,een gebied om te genieten met voorzieningen, en niet te vergeten, functionele en economischegroen, waterpartijen, parken en het toevoegen van wonen. de motieven bepalen vaak binnenrecreatiestroken. kwaliteit en aard van de openbare een paar decennia noodzakelijke ruimte speelt als bindende ‘vloer’ veranderingen. de kunst is deze en als ‘visitekaartje’ een sleutelrol in ontwikkelingen zo goed als dorp en stad. het parkeervraagstuk mogelijk te voorzien en onderdeel vraagt telkens weer om inventieve te maken van het ontwerp. oplossingen.
 • 45. landschap structuurbeleid bestemmingsplanBij veel ruimtelijke ontwikkelingen Zonder een samenhangende Bestemmingsplannen zijn eenspeelt ook de inrichting van ‘het structuurvisie op een binnenstad, essentieel ordeningsgereedschapgroen’ een belangrijk aspect. een centrumgebied of op het voor Nederland.Amer heeft de creativiteit en gehele grondgebied van de Het gaat steeds om de juistekunde in huis om ook de gemeente, is het risico aanwezig vertaling van de visie voor eenlandschappelijke omgeving dat projecten niet goed op elkaar gebied in een compacte enaansprekend vorm te geven. aansluiten. Beslissingen voor juridisch goed hanteerbareDit komt onder andere tot de korte termijn hebben alleen regeling. Het adviseren in deuitdrukking in de plannen voor effect als ze ingebed zijn in een uitvoering van de nieuwehet openbaar gebied en ook in (“robuuste”) krachtige lange Wro voor het stedelijk- ofde uitwerking van verschillende termijnvisie. landelijkgebied is voor ons eenwoonwijken, waarbij Amer een Wij worden geholpen door de dagelijkse kwaliteit, met alleaantrekkelijk groenstructuurplan Wet ruimtelijke ordening, die benodigde digitale voorzieningen.verzorgt. Daarnaast hebben de een structuurvisie verplicht stelt We leveren digitalelandschapsarchitecten van Amer voor het grondgebied van de bestemmingsplannen conformzich gespecialiseerd op het gebied gemeente. de standaarden van de Wro.van (nieuwe) landgoederen enbuitenplaatsen.In onze visie dienen nieuwelandgoederen de landschappelijkewaarde en de ruimtelijke kwaliteitvan het betreffende gebied tevergroten. Amer heeft ervaringmet het ontwerpen van nieuwelandgoederen in meerdereprovincies.
 • 46. p/49juridisch adVies beeldkwaliteit leefbaarheidhet juridische advies betreft met een beeldkwaliteitplan vormt de leefbaarheid in kleine kernenname de opzet en regelgeving de basis voor samenhang staat in toenemende mate ondervan bestemmingsplannen. en kwaliteit in architectuur druk. Voorzieningen verdwijnen,de relatie met de plankaart en het ontwerp van de de vergrijzing neemt toe, jongeren(verbeelding ) is van groot belang. openbare ruimte in de trekken weg en vraag en aanbodhet gaat om het bepalen van stedenbouwkundige context. van woningen komen niet overeen.juridisch haalbare en inventieve ook voor bestaande gebieden, wij stellen leefbaarheidsplannen opoplossingen, die uitvoerbaar zoals centrumgebieden en voor dorpen volgens een bottom-en praktisch zijn. kenmerk van landelijke gebieden (als onderdeel up methode.onze advisering is goed luisteren van een bestemmingsplan), tijdens speciale avonden geven denaar en meedenken met de is het beeldkwaliteitplan een bewoners aan wat de kwaliteitenopdrachtgever, zonder verlies van goed middel om potentiële van hun dorp zijn en wat zijde eigen verantwoordelijkheid. veranderingen te kunnen toetsen graag verbeterd willen zien. dedaarnaast verzorgen wij ook aan de gewenste kwaliteit en inbreng wordt meegenomen injuridisch getinte onderdelen uitstraling. maar een plan mag een integrale aanpak waarbij devan andere plannen, nota’s niet onnodig beperkend zijn. sociale, economische en ruimtelijkeen visies zoals ontwikkelings- in het beeldkwaliteitplan wordt kwaliteiten en knelpunten aan boden beheerplannen, aandacht besteed aan de situering komen.beeldkwaliteitplannen en van accenten in en de opbouwwelstandsnota’s. ook pleiten wij van bouwvolumes, de gewenstebij de raad van state indien dit kapvormen, het (bestratings)gewenst is. materiaal- en kleurgebruik, (straat- en landschappelijk) meubilair, (erf )beplanting, water, bruggen, etc.
 • 47. amer/ruimtelijke ontwikkelingZonnehof 433811 ND Amersfoort033 462 16 23www.amer.nlbureau@amer.nldirectie:ing. R. Leek AvB BNSP (Rob)stedenbouwkundigeing. F.R.J. Lewis BNT (Frank)tuin- en landschapsarchitect©amer 2010_04
 • 48. p/51
 • 49. amer / ruimtelijke ontwikkeling Zonnehof 43 3811 ND Amersfoort 033 - 462 16 23 www.amer.nl

×