• Like
Lecture10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
774
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MICROSOFT POWER POINT2007Ëåêö ¹10
 • 2. ¯íäñýí îéëãîëò¯ç¿¿ëýí (Presentation): Òàíèëöóóëãà, èëòãýë, ëеêö ÿðèàíû ìàòåðèàë, ñëàéä, èëòãýã èéí òîâ òýìäýãëýë, òºëºâëºãºº çýðãèéã áàãòààñàí ôàéë.Ñëàéä (Slides) äýýðõ ôàéëûí õóóäàñÃàðûí àâëàãà (Handouts): ñîíñîã äîä çîðèóëàí ¿ç¿¿ëýíãèéí ñëàéäóóäûã æèæèãëýí íýãòãýñýí ìàòåðèàëÈëòãýã èéí òýìäýãëýë (Speaker’s notes): Ñëàéä á¿ðä ò¿¿íèé òîâ òàéëáàðûã õàâñàðãàñàí ìàòåðèàë
 • 3. Õàðàõ ãîðèìóóäÑëàéäûí ãîðèì (Normal) : Ñëàéä áýëòãýõ, çàñâàðëàõ áîëîìæòîé. Ñëàéäûã á¿õýëä íü ýñâýë ò¿¿íèé òîäîðõîé õýñã¿¿äèéã òîìðóóëæ õàðæ áîëíî.Ñëàéäûí ýðýìáèéí ãîðèì (Slide Sorter): ¯ç¿¿ëýíã á¿õýëä íü õàðæ, ñëàéäóóäûã 纺õ, óñòãàõ, äàðààëëûã ººð ëºõ çýðýã ¿éëäëèéã õèéæ áîëíî.Èëòãýã èéí òýìäýãëýëèéí ãîðèì (Note Pages view): Òóõàéí ñëàéäûí äýëãýðýíã¿é òàéëáàðûã îðóóëæ èëòãýã èéí ëàâëàõ áýëòãýõ ãîðèì.Ñëàéä ¿ç¿¿ëýõ (Slide Show): ¯ç¿¿ëýíãèéí ñëàéäóóäûã êîìïüþòåðèéí äýëãýö äýýð ãàðãàõ ãîðèì.
 • 4. PowerPoint 2007 ïðîãðàì à ààëàãäàõàä ºìíºõõóâèëáàðòàéãàà èæèë õýðýãñë¿¿ä íýëýýä èõáàéãààã àíçààðíà, áàñ øèíýýð íýìýãäñýí íýëýýíîëîí õýðýãñëèéã àøèãëàõ áîëîìæòîé. Ýäãýýð øèíýõýðýãñýëä äàðààõ ¿íäñýí ãóðâàí õýðýãñýë îðíî.¯¿íä: Microsoft Office Button (îôôèñòîâ ëóóð), Quick Access Toolbar (ò¿ðãýíõàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñýë) áà Ribbon (òóóç) îðíî.Ýäãýýð õýðýãñë¿¿ä íü PowerPoint ïðîãðàìûíºìíºõ õóâèëáàðóóäàä áàéñàí öýñèéí ¿¿ðãèéãã¿éöýòãýíý.
 • 5. Îôôèñ òîâ ëóóð Îôôèñ òîâ ëóóð íü PowerPoint ïðîãðàìûí ºìíºõ õóâèëáàðóóäàä áàéñàí File öýñèéí îëîí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýíý. Ýíý òîâ ëóóð íü áèäýíä øèíý ¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ, õàäãàëñàí ¿ç¿¿ëýíãýý íýýõ, õàäãàëàõ, õýâëýõ, ¿ç¿¿ëýíã õààõ áîëîìæóóäûã îëãîíî.
 • 6. ÒóóçÒóóç íü áàðèìòûí äýýä òàëä áàéðëàõ áºãººä Home, Insert, Design, Animations, Slide Show, Review, View ãýñýí õàÿã á¿õèé äîëîîí õýñýãòýé. Õýñýã á¿ð íü á¿ëã¿¿äýä õóâààãääàã. Á¿ëã¿¿ä íü PowerPoint-èéí ñëàéä áîëîâñðóóëàõ, çàñâàðëàõàä àøèãëàãäàõ õýðýãñëèéí ëîãèê öóãëóóëãóóä þì.
 • 7. Ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñýë Ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñýë íü ººðèéí õýðýãëýìýýð áàéãàà êîìàíäóóäàà á¿ðä¿¿ëæ ººð èëæ áîëäîã êîìàíäûí õýðýãñýë þì. Ýíý êîìàíäûí õýðýãñëèéã òóóçíû äýýä òàëä ýñâýë òóóçíû äîîä òàëä áàéðëóóëæ áîëíî. Áàéðëàëûã íü ººð ëºõ人 ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñëèéí òºãñãºëä áàéðëàõ ñóìàí äýýð äàðààä Show Below the Ribbon-èéã ñîíãîíî.
 • 8. Ìèíè êîìàíäûí õýðýãñýë Ìèíè êîìàíäûí õýðýãñýë íü Office 2007 –èéí øèíý õýðýãñë¿¿äèéí íýã þì. Ýíý íü ººð ëºãääºã êîìàíäûí õýðýãñýë áºãººä òåêñòèéã òýìäýãëýõýä ýñâýë õóëãàíû áàðóóí òîâ èéã äàðàõàä ãàð èðäýã áà ò¿ãýýìýë áàéäàã ôîðìàòëàõ õýðýãñë¿¿äèéã õàðóóëäàã. ¯¿íä: Bold, Italic, Font, Font Size áà Font Color ãýõ ìýò.
 • 9. Øèíý ¿ç¿¿ëýí ýõë¿¿ëýõ Øèíý ¿ç¿¿ëýíãýý õîîñîí ñëàéä, áýëýí çàãâàð, ìºí áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýý àøèãëàí õèéæ áîëäîã
 • 10. Õîîñîí ñëàéä àøèãëàí øèíý ¿ç¿¿ëýí¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. New Presentation öîíõíû Blank Presentation-ã ñîíãîíî
 • 11. Áýëýí çàãâàð àøèãëàí øèíý ¿ç¿¿ëýí¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. Installed Templates -ã äàðíà4. Õ¿ññýí çàãâàðàà ñîíãîíî
 • 12. Áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýýñýý øèíý ¿ç¿¿ëýí¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. New from Existing äàðíà4. Áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýý ñîíãîíî
 • 13. ¯з¿¿лэнд хєдєлгєєн оруулах Бэлтгэсэн ¿з¿¿лэнг компьютерийн дэлгэц ашиглан гаргахад зориулан т¿¿ний слайдуудад болон слайдан дээрхи элемент тус б¿рò хєдєлгєєн оруулж болно. Тухайлбал текстийг ¿сэг, ¿г, параграф тус б¿рээр, график, зургийг б¿хэлд нь буюу графикийн элемент б¿рийг хєдєлгєєнтэй гаргаж болно. Т¿¿нчлэн дэлгэцэнд гарах элементийн дарааллыг тогтоон хугацааг нь тодорхойлон єгєх боломжтой. Õºäºë㺺í îðóóëàõäàà Animations á¿ëãèéí êîìàíäóóäûã õýðýãëýíý.
 • 14.  Animations туузны Preview бүлгийн Preview êîìàíä õºäºë㺺íèéã õàðóóëíà. Animations туузны Animations бүлгийн Animate êîìàíäààð ñëàéäûí îáúåêò á¿ðò õºäºë㺺í ñîíãîíî Animations туузны Transition to This Slide бүлэгт ¿з¿¿лэнгийн слайдàä øèëæèëòèéí тохируулãа õèéíý.
 • 15. Слайдыг дэлгэцэнд гаргахøèëæèëòèéí тєрлийг Transition to ThisSlide õýñãèéí ç¿¿í òàëä ãàðàõжагсаалтаас сонгоно. Øèëæèëòèéíýôôåêòèéã îëíîîð íü õàðàõäàà òîâ èéãäàðíà. Сонголт дýýð õóëãàíû çààã èéãáàéðëóóëàõàä т¿¿ний ¿йлчлэл ньтухайн ñëàéä дээр шууд õàðàãäàíà.
 • 16.  Transition Sound æàãñààëòààñ äóó ñîíãîæ áîëíî. ªºð äóó ñîíãîõûã õ¿ñâýë Other Sound êîìàíäààð íýýãäýõ Add Sound õàðèëöàõ öîíõíîîñ ñîíãîëò õèéíý. Transition Speed øèëæèëòèéí õóðäûã ñîíãîíî. ¯¿íä: Slow удаан, Medium дунд зэрэг, Fast хурдан Advance Slide ñлайдыг ээлжлэн гаргах ажиллагааг удирдах аргыг тодорхойлно. ¯¿íä: On mouse click дараагийн слайдыг дэлгэцэнд гаргаõäàа Click õèéíý. Automatically after çàасан хугацааны дараа автоматаар слайдуудыг солин дэлгэцэнд гаргана. Apply to all товчлуурыг дарахад дээрхи тохируулгыг ¿з¿¿лэнгийн б¿х слайдын хувьд хийнэ.