Beliau - Alninda Sukma Hutami

225 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beliau - Alninda Sukma Hutami

  1. 1. BELIAU - ALNINDA SUKMA HUTAMI ‘Beliau-Beliau’ ‘Beliau-Beliau’ yang sayahormati Beliausalahsatu guru TK yang setiapbertemuberkata, “Udahbesaryasekarang?Padahaldulumasihkecilbanget.Jadikangen” Beliausalahsatu guru TK yang bahagiaketikasayamenyebutnamanya. Beliausalahsatu guru TK yang selaluberceritapanjanglebartentangsayadimasa TK. Beliausalahsatu guru SD yang selalumengandalkansayadalammembimbingteman-teman. Beliausalahsatu guru SD yang denganrajinmemanggilnamasayauntukmajukedepankelasuntukmenulis di papantulis, mengerjakansoalataupunmendeskripsikansuatuhal. Beliausalahsatu guru SD yang tidakpercayaketika ranking sayaturun. Beliausalahsatu guru SD yang dengansabarnyamembimbingsayadalampersiapanOlimpiade. Beliausalahsatu guru SD yang menyerahkankelasnyauntuksayaambilalih. Beliausalahsatu guru SD yang percayaakansemuapernyataansayabahkansaatsayaberkata, “Sayasudahmengerjakantugastapibukutugasnyaketinggalanbu” padahalketikaitusayamembawabukutugasdanbelummengerjakan. Beliausalahsatu guru SD yang senangketikasayamasukkekantor guru. Beliausalahsatu guru SD yang memergokisayamemanjatpagarhanyauntukmembeliminuman soda, Beliauhanyatersenyumdanberkata, “Jangandiulangilagiyanak”. Beliausalahsatu guru SD yang tidakpernahmemberinilaisempurnapadapelajaranBahasaInggrissayadengantujuannilaitersebutdisimpan untukmemberinilaisempurnapadaakhir semester. Beliausalahsatu guru SD yang terkejutketikasayadanteman-temandatangkerumahuntukmenjenguk. Beliausalahsatu guru SD yang dengansabarmembimbingsayamembaca Al-Qur’an. Beliausalahsatu guru SD yang tidakmarahketikasayamerobektudungjaketputrinya. Beliausalahsatu guru SD yangsenangmelihatsayamenunggu ‘sisepupu’ di luarkelas. Beliausalahsatu guru SD yang tidakpercayaketikasayabutadengankomputer. Beliausalahsatu guru SD yang secaraspontanmempercayaisayauntukbergabungdalampaduansuara, menaridan drama di pentasperpisahankelas, padahalsayabarusajakembalike SD tersebutkurangdarisebulan yang lalu.
  2. 2. BELIAU - ALNINDA SUKMA HUTAMI Beliausalahsatu guru SD yang pernahkesalkarenapenyakitpelupasaya. Beliausalahsatu guru SD yang setiapbertemuberkata, “Gimanakabarnya?Sekarangdimana?Alhamdulillah ya.Adik-adikmugimana? Kalian inihebat-hebat, nantikalosudahjadi orang hebatjanganlupasamaibuya”. Beliausalahsatu guru SMP yang menjadisatu-satunya guru yang memberisayanilai 0 (nol) lalutertawadanberkata, “Kamukerajinan, kantadiperintahnyaditulissesuai yang sayaucapkanbukandiartikankedalamBahasa Indonesia.Jadikamudapetnilai ‘nol’ hahatapisayabanggasamakekreatifankamu”. Beliausalahsatu guru SMP yang menaiki 2 anaktanggasekaligusdanselaluberkatasepertiiniketikaulangan, “Inisoalnyagampangbanget, waktuitukansayasudahkasihsoalnyake kalian.Jadijangancoba-cobaliriksanasiniyamatasayaadadimana-mana”. Beliausalahsatu guru SMP yang ada-adasajatingkahlakunyadanmentraktirsemangkukbaksopadasiapapun yang berhasilmendapatnilaisempurnapada UAN Matematika. Beliausalahsatu guru SMP yang selalumenanyakandanmengajaksayakembaliketikasayamemutuskanuntukkeluardaritimvoli. Beliausalahsatu guru SMP yang bertubuhtinggibesardanselalumenghiburdenganpernyataandantawaabsurdnya. Beliausalahsatu guru SMP yang membimbingsayalayaknyaibuperi yang membimbingputrinya. Beliausalahsatu guru SMA yang berhasilmembuatsayamenangis di kantor guru karenapernyataannya yang halusnamuncukupmembuatsesak. Beliausalahsatu guru SMA yang pernahberdebatkerashinggaberjanjisatusama lain di depankelasatassatutopik ‘terlambat’. Beliausalahsatu guru SMA yang menjadisatu-satunya guru yang memberisayanilai ¾ tetapiselalumemberimotivasihinggaakhirkelulusan. Beliausalahsatu guru SMA yang memaksasayamencetak‘hattrick’ gagalmenjawabsoal di depankelaspadahalhanyasalah di hasilakhirdanseketikaitusayamenjadi ‘trending topic’ satusekolah. Beliausalahsatu guru SMA yang menuliskan “Speechless” dan emoticon tersenyumpadatugas yang sayakerjakan, mentraktircirengdanmemberimotivasipenuhsetiaplatihan. Beliausalahsatu guru SMA yang memergokisayamenggunakansepatumerahpadasaatawalmasuksekolahdanspontanberkata, “Berbedasepersekiandetik”ketikasayadanteman-temanmelakukangladikotoruntuk HKI. Beliausalahsatu guru SMA yang menjadipembicaraanpublikkarenaterlaluseringmenyebutnamasayadalam KMB beliau.
  3. 3. BELIAU - ALNINDA SUKMA HUTAMI Beliausalahsatu guru SMA yang meributkantekspidato ‘tahuaci’ tepatsaatdetik-detikmenjelanglomba. Beliausalahsatu guru SMA yang banggaketikadiramal, sayaadalahistrikeduabeliau. Beliausalahsatu guru SMA yang hampirselalumemintapendapatsayaatasmateri yang Beliauberikan. Beliausalahsatu guru SMA yang ikhlasmendengarkanpendapatsayabahkansabarketikamengetahuikelaskosongkarenasayadantemantemandengantanpa rasa bersalahmakan-makandikantinketika jam pelajaranBeliau. Beliausalahsatu guru SMA yang tidakmemberisayasoalujian agama Islam karenaBeliautidakpercayabahwasaya Muslim. Beliausalahsatu guru SMA yang bertanya, “Gimana?Kokputus?Yaudahnggaapaapabiarkonsenkeujianajaya”. Beliausalahsatu guru SMA yang selalumenjitakkepalasayasetiapbertemudanmengatakan, “Kamukokbisamiripsamatemensaya, tapilaki-lakihaha” mengatakanhaliniketikaujianpraktek, “SayatidakmenyangkaBahasaInggriskamusebaikitu” dan “Kamunggabisajadidokter, nggapantes. Kamutuhanakips yang nggapernahbisadiemdanberkreasisebebas-bebasnya”. Terimakasihataskehadiran ‘Beliau-Beliau’ dalamkehidupansaya

×