Your SlideShare is downloading. ×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Modelo de Reclamação Trabalhista - Assédio Sexual - Rescisão Indireta

628

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
628
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 EEXXCCEELLEENNTTÍÍSSSSIIMMOO SSEENNHHOORR DDOOUUTTOORR JJUUIIZZ DDAA ________ VVAARRAA DDAA JJUUSSTTIIÇÇAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDAA CCIIDDAADDEE.. LLIINNKK PPAARRAA BBAAIIXXAARR AA PPEETTIIÇÇÃÃOO NNOO FFOORRMMAATTOO WWOORRDD AA RREECCLLAAMMAANNTTEE PPLLEEIITTEEIIAA ““TTUUTTEELLAA AANNTTEECCIIPPAADDAA”” PPrroocceeddiimmeennttoo CCoommuumm OOrrddiinnáárriioo CCLLTT,, aarrttss.. 883377 aaoo 885522 JJOOAANNAA DDEE TTAALL,, bbrraassiilleeiirraa,, mmaaiioorr,, ssoolltteeiirraa,, ccoommeerrcciiáárriiaa,, rreessiiddeennttee ee ddoommiicciilliiaaddaa nnaa AAvv.. XX,, nnºº.. 00000000,, eemm FFoorrttaalleezzaa((CCEE)) –– CCEEPP nnºº.. 6666777777--888888,, iinnssccrriittaa nnoo CCPPFF((MMFF)) ssoobb oo nnºº.. 444444..333333..222222--1111,, ccoomm CCTTPPSS nnºº.. 555544443333--000011//CCEE,, oorraa iinntteerrmmeeddiiaaddaa ppoorr sseeuu mmaannddaattáárriioo aaoo ffiinnaall ffiirrmmaaddoo –– iinnssttrruummeennttoo pprrooccuurraattóórriioo aaccoossttaaddoo –– ,, ccoommppaarreeccee,, ccoomm oo ddeevviiddoo
 • 2. 2 rreessppeeiittoo àà pprreesseennççaa ddee VVoossssaa EExxcceellêênncciiaa,, ppaarraa aajjuuiizzaarr,, ccoomm ssuuppeeddâânneeoo nnoo aarrtt.. 884400,, §§ 11ºº,, ddaa CCLLTT,, aa aapprreesseennttee AAÇÇÃÃOO DDEE IINNDDEENNIIZZAAÇÇÃÃOO PPOORR DDAANNOOSS MMOORRAAIISS,, (( CCOOMM PPLLEEIITTOO DDEE ““RREESSCCIISSÃÃOO IINNDDIIRREETTAA”” DDEE CCOONNTTRRAATTOO DDEE TTRRAABBAALLHHOO)) ccoonnttrraa FFOONNIIAA FFOONNEE LLTTDDAA,, ppeessssooaa jjuurrííddiiccaa ddee ddiirreeiittoo pprriivvaaddoo,, eessttaabbeelleecciiddaa nnaa RRuuaa ZZ,, nnºº.. 00000000,, eemm RReecciiffee((PPEE)) –– CCEEPP nnºº.. 5555444444--3333,, iinnssccrriittaa nnoo CCNNPPJJ((MMFF)) ssoobb oo nnºº.. 0000..111111..222222//00000011-- 3333,, eemm rraazzããoo ddaass jjuussttiiffiiccaattiivvaass ddee oorrddeemm ffááttiiccaa ee ddee ddiirreeiittoo,, ttuuddoo aabbaaiixxoo ddeelliinneeaaddoo.. 11 –– DDOO PPLLEEIITTOO DDEE GGRRAATTUUIIDDAADDEE DDAA JJUUSSTTIIÇÇAA AA RReeccllaammaannttee,, iinniicciiaallmmeennttee,, vveemm rreeqquueerreerr aa VVoossssaa EExxcceellêênncciiaa ooss bbeenneeffíícciiooss ddaa ggrraattuuiiddaaddee ddee jjuussttiiççaa,, ppoorr sseerr ppoobbrree,, oo qquuee ffaazz ppoorr ddeeccllaarraaççããoo nneessttee aarrrraazzooaaddoo iinniicciiaall ((LLAAJJ,, aarrtt.. 44ºº)).. PPoorr mmeeiioo ddee sseeuu bbaassttaannttee pprrooccuurraaddoorr,, rreessssaallvvaa qquuee nnããoo ppooddee aarrccaarr ccoomm aass ccuussttaass ddeessttee pprroocceessssoo,, sseemm pprreejjuuíízzoo ddoo ssuusstteennttoo pprróópprriioo ee ddee ssuuaa ffaammíílliiaa.. LLEEII DDEE AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAA ((LLeeii nnºº 11..006600//5500)) ““AArrtt.. 44ºº -- AA ppaarrttee ggoozzaarráá ddooss bbeenneeffíícciiooss ddaa aassssiissttêênncciiaa jjuuddiicciiáárriiaa,, mmeeddiiaannttee ssiimmpplleess aaffiirrmmaaççããoo,, nnaa pprróópprriiaa ppeettiiççããoo iinniicciiaall,, ddee qquuee nnããoo eessttáá eemm ccoonnddiiççõõeess ddee ppaaggaarr aass ccuussttaass ddoo pprroocceessssoo ee ooss hhoonnoorráárriiooss ddee aaddvvooggaaddoo,, sseemm pprreejjuuíízzoo pprróópprriioo oouu ddee ssuuaa ffaammíílliiaa..””
 • 3. 3 §§ 11ºº -- PPrreessuummee--ssee ppoobbrree,, aattéé pprroovvaa eemm ccoonnttrráárriioo,, qquueemm aaffiirrmmaarr eessssaa ccoonnddiiççããoo nnooss tteerrmmooss ddeessttaa lleeii,, ssoobb ppeennaa ddee ppaaggaammeennttoo aattéé oo ddééccuupplloo ddaass ccuussttaass jjuuddiicciiaaiiss.. ““ 22 –– BBRREEVVEE EEXXPPOOSSIIÇÇÃÃOO DDOO QQUUAADDRROO FFÁÁTTIICCOO (( CCLLTT,, AARRTT.. 884400,, §§ 11ºº )) 22..11.. ssíínntteessee ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo AA RReeccllaammaannttee ffooii aaddmmiittiiddaa eemm 0000 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 00000000 ppaarraa eexxeerrcceerr aa ffuunnççããoo ddee ooppeerraaddoorraa ddee tteellee aatteennddiimmeennttoo ddaa RReeccllaammaaddaa.. ((ddoocc.. 0011)) DDeesseemmppeennhhaavvaa ssuuaass ffuunnççõõeess,, ccoommoo rreeggrraa,, ddee sseegguunnddaa--ffeeiirraa aa sseexxttaa--ffeeiirraa,, nnoo hhoorráárriioo ddaass 0088::0000hh ààss 1144::0000hh,, ccoomm 22((ddooiiss)) iinntteerrvvaallooss iinnttrraajjoorrnnaaddaa ddee 1100 mmiinnuuttooss ee 11((uumm)) iinntteerrvvaalloo ppaarraa llaanncchhee ddee 2200 mmiinnuuttooss.. TTrraabbaallhhaavvaa,, eevveennttuuaallmmeennttee,, aaooss ssáábbaaddooss ee ddoommiinnggooss.. PPeelloo llaabboorr eexxeerrcciiddoo aa RReeccllaammaannttee rreecceebbiiaa aa rreemmuunneerraaççããoo mmeennssaall ddee RR$$ 000000,,0000 (( ..xx..xx..xx.. )).. 22..22.. iinnoobbsseerrvvâânncciiaa ddee aassppeeccttooss ccoonnttrraattuuaaiiss ee lleeggaaiiss
 • 4. 4 CCoomm aa eennttrraaddaa ddee uumm nnoovvoo ssuuppeerrvviissoo ddee eeqquuiippee,, ooccoorrrriiddoo nnaa ddaattaa ddee 0000 ddee mmaarrççoo ddee 00000000,, aa RReeccllaammaannttee ppaassssoouu aa vviivveerr uumm vveerrddaaddeeiirroo tteerrrroorr ddeennttrroo ddoo aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhããoo.. EEssssee sseeuu ssuuppeerriioorr,, nnaa hhiippóótteessee BBeellttrraannoo ddee TTaall,, ppaassssoouu aa aasssseeddiiaarr sseexxuuaallmmeennttee aa RReeccllaammaannttee ddee ffoorrmmaa ccoonnssttaannttee.. EEmm iinnúúmmeerraass ooccaassiiõõeess aass ddeemmaaiiss ccoolleeggaass ddee ttrraabbaallhhoo pprreesseenncciiaarraamm ooss rreeffeerriiddooss aassssééddiiooss.. OO aalluuddiiddoo aaggrreessssoorr cchheeggoouu aa ccoonnvviiddaarr aa RReeccllaammaannttee aa mmaanntteerr rreellaaççõõeess sseexxuuaaiiss ccoomm oo mmeessmmoo.. EE iissssoo,, ffrriissee--ssee,, ppoorr vveezzeess ccoomm aa ppoossssíívveell rreeccoommppeennssaa ddee eessssaa ggaannhhaarr nnoovvaa rreemmuunneerraaççããoo mmaaiiss eelleevvaaddaa ee rreedduuççããoo ddaa ccaarrggaa ddee ttrraabbaallhhoo.. AAllgguummaass eexxpprreessssõõeess uuttiilliizzaaddaass ppaarraa aasssseeddiiaarr aa RReeccllaammaannttee ssããoo iimmppuubblliiccáávveeiiss eemm aarrrraazzooaaddoo ffoorreennssee.. NNoo eennttaannttoo,, ccuuiiddaa eessssaa ddee rreessssaallttaarr eexxpprreessssõõeess eennffrreennttaaddaass qquuaassee qquuee ddiiaarriiaammeennttee,, ttaaiiss ccoommoo:: ““ggoossttoossaa””,, ““qquueerroo ffaazzeerr oo tteessttee ddoo ssooffáá””,, ““qquuee ttiinnhhaa ffaannttaassiiaass sseexxuuaaiiss””.. AAssssiimm,, rreegguullaarrmmeennttee oo ssuuppeerrvviissoorr uuttiilliizzaavvaa ppaallaavvrraass ccoomm ccoonnoottaaççõõeess sseexxuuaaiiss ccoonnttrraa aa RReeccllaammaannttee.. MMuuiittaass vveezzeess eessssaa cchheeggaavvaa aa cchhoorraarr ccooppiioossaammeennttee aaoo cchheeggaarr aa ccaassaa eemm lleemmbbrraarr--ssee ddeesssseess ffaattooss.. NNããoo bbaassttaassssee iissssoo,, aa RReeccllaammaannttee cchheeggoouu aa sseerr vváárriiaass vveezzeess aa sseerr aappaallppaaddaa mmaalliicciioossaammeennttee ppeelloo aalluuddiiddoo ssuuppeerrvviissoorr.. CCeerrttaa ffeeiittaa iinncclluussiivvee cchheeggoouu aa aaggaarrrráá--llaa ppoorr ttrrááss nnaa hhoorraa ddoo llaanncchhee.. EEssssee ffaattoo ffoorraa pprreesseenncciiaaddoo ppoorr ssuuaa ccoolleeggaa ddee ttrraabbaallhhoo FFuullaannaa ddee TTaall,, qquuee,, nnaa ooccaassiiããoo,, eessttaavvaa ccoomm aa mmeessmmaa ddeennttrroo ddoo rreeffeeiittóórriioo.. NNããoo ttaarrddoouu ppaarraa vviirr oo ppiioorr.. CCoomm eessssee qquuaaddrroo ddee vveerrddaaddeeiirraass iinnvveessttiiddaass,, aa RReeccllaammaannttee ppaassssoouu aa sseerr aallvvoo ddee cchhaaccoottaa ddooss ddeemmaaiiss ccoolleeggaass,, mmaaiioorrmmeennttee ddoo sseexxoo mmaassccuulliinnoo.. DDiizziiaamm eesssseess:: ““eessssaa nnuunnccaa mmaaiiss ssaaiirráá ddaa eemmpprreessaa””,, ““eessssaa mmeenniinnaa éé
 • 5. 5 aappaaddrriinnhhaaddaa””,, ““eessssaa nnããoo ttaarrddaa cchheeggaarr ccoommoo ddiirreettoorraa ddaa eemmpprreessaa””,, ee oouuttrroo ttaannttoo mmaaiiss.. OO aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo ttoorrnnoouu--ssee iinnssuuppoorrttáávveell,, ttaammaannhhoo oo ddeessccoonnffoorrttoo mmoorraall qquuee aattiinnggiiaa aa RReeccllaammaannttee.. OO oobbjjeettiivvoo ddoo ssuuppeerriioorr eerraa,, oobbvviiaammeennttee,, ffoorrççaarr aa RReeccllaammaannttee aa tteerr rreellaaççõõeess sseexxuuaaiiss ccoomm oo ssuuppeerriioorr hhiieerráárrqquuiiccoo.. NNããoo eerraamm ssiimmpplleess ggrraacceejjooss oouu eellooggiiooss.. CCoomm iissssoo,, aa RReeccllaammaannttee ffoorraa oobbrriiggaaddaa aa ppeeddiirr aa rreesscciissããoo ddoo ccoonnttrraattoo,, uummaa vveezz qquuee eellaa nnããoo ssuuppoorrttaarriiaa eessssee ccoonnssttrraannggiimmeennttoo ddiiáárriioo.. EE aassssiimm eellaa oo ffeezz,, sseemm jjuussttaa rraazzããoo ee ttoottaallmmeennttee ffoorrççaaddaa aa ttoommaarr ttaall mmeeddiiddaa pprreejjuuddiicciiaall eemm 0000 ddee mmaaiioo ddoo aannoo ddee 00000000.. ((ddoocc.. 0022//0055)) DDeessssee mmooddoo,, ccoonnssttaattaammooss uummaa rreepprroovváávveell aattiittuuddee ddaa RReeccllaammaaddaa,, ppoorr sseeuu ssuuppeerrvviissoorr.. HHoouuvvee nnoottóórriioo ee ccaarraacctteerriizzaaddoo aabbuussoo.. TTrraattaa--ssee ddee ggrriittaannttee ee iinnttoolleerráávveell aattoo iillíícciittoo,, vviioollaannddoo ooss ddiirreeiittooss ddoo eemmpprreeggaaddoo,, pprroovvooccaannddoo eevviiddeennttee ccoonnssttrraannggiimmeennttoo,, hhuummiillhhaaççããoo,, ddoorr ee ssooffrriimmeennttoo.. TTaaiiss ffaattooss tteerrmmiinnaarraamm ppoorr ssuubbjjuuggaarr oo mmaaiiss ffrraaccoo ee hhiippoossssuuffiicciieennttee,, ppeellaa ffoorrççaa eeccoonnôômmiiccaa ee ppeellaa ffoorrççaa ddeeccoorrrreennttee ddoo ppooddeerr ddiirreettiivvoo ppaattrroonnaall,, iinnddeevviiddaa ee iilleeggaallmmeennttee uuttiilliizzaaddoo.. PPoorr ttaaiiss cciirrccuunnssttâânncciiaass ffááttiiccaass ((lleessããoo ddoo ddiirreeiittoo)),, mmaaiioorrmmeennttee eemm ffaaccee ddoo iinnssuuppoorrttáávveell ee ccoonnssttaannttee aassssééddiioo sseexxuuaall ccoonnssttaattaaddoo,, nnããoo rreessttoouu aalltteerrnnaattiivvaa àà RReeccllaammaannttee sseennããoo aaffaassttaarr--ssee ddaa eemmpprreessaa,, pplleeiitteeaannddoo--ssee aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo((ppoorr ccuullppaa eexxcclluussiivvaa ddoo eemmpprreeggaaddoorr)),, ccoonnssiiddeerraannddoo--ssee ccoommoo ddaattaa ddee ddeesslliiggaammeennttoo oo ddiiaa ddoo aajjuuiizzaammeennttoo ddeessttaa aaççããoo oouu,, ssuucceessssiivvaammeennttee,, aa ddaattaa ddee 0000 ddee jjuunnhhoo pprróóxxiimmoo ppaassssaaddoo,, oonnddee aaffaassttoouu--ssee ddaa eemmpprreessaa ddeemmaannddaaddaa..
 • 6. 6 33 –– DDAA RREESSCCIISSÃÃOO IINNDDIIRREETTAA 33..11.. aassssééddiioo sseexxuuaall DDeessccuummpprriimmeennttoo ddee oobbrriiggaaççããoo lleeggaall CCLLTT,, AArrtt.. 448833,, ““aa””,, ““bb”” ““cc”” ee ““ee”” ÉÉ iinneeggáávveell qquuee aa RReeccllaammaaddaa,, ccoomm eessssee pprroocceeddeerr,, ssuubbmmeetteeuu aa RReeccllaammaannttee aaoo ccoonnssttrraannggiimmeennttoo ddee ssee ttoorrnnaarr aallvvoo ddee iinnvvaassããoo ddee ssuuaa pprriivvaacciiddaaddee ee hhoonnrraa.. OO aassssééddiioo sseexxuuaall ccoonnssttaannttee ee ddeessmmoottiivvaaddoo,, sseemmpprree rreeccuussaaddoo ppeellaa RReeccllaammaannttee,, aaffrroonnttoouu ddiirreettaammeennttee ssuuaa ddiiggnniiddaaddee ccoommoo ttrraabbaallhhaaddoorraa.. NNeessssee ppaassssoo,, oo aabbuussoo ccoommeettiiddoo ppeelloo eemmpprreeggaaddoorr,, ccoomm rreeppeerrccuussssããoo nnaa vviiddaa pprriivvaaddaa ee nnaa iinnttiimmiiddaaddee ddaa eemmpprreeggaaddaa ooffeennddiiddaa,, ccoonnvveerrggee ppaarraa aa nneecceessssiiddaaddee ddee ccoonnddeennaaççããoo aa rreeppaarraarr ooss ddaannooss mmoorraaiiss.. AAlléémm ddiissssoo,, sseerrvviirráá ccoommoo mmooddeelloo ddee ccaarráátteerr ppuunniittiivvoo,, ppeeddaaggóóggiiccoo ee pprreevveennttiivvoo.. IIgguuaallmmeennttee,, oo eemmpprreeggaaddoorr qquuee aassssuummee ooss rriissccooss ddoo nneeggóócciioo ddeevvee pprrooppiicciiaarr aa ttooddooss ooss eemmpprreeggaaddooss uumm llooccaall ddee ttrraabbaallhhoo nnoo mmíínniimmoo rreessppeeiittoossoo,, ssoobb ttooddooss ooss aassppeeccttooss,, iinncclluuiinnddoo--ssee ttaannttoo ooss ddaa ssaalluubbrriiddaaddee ffííssiiccaa,, qquuaannttoo oo ddaa ssaalluubbrriiddaaddee ppssiiccoollóóggiiccaa.. PPoorr eessssee aazzoo,, oo eemmpprreeggaaddoorr nnããoo ppooddee ddiissppeennssaarr aaoo eemmpprreeggaaddoo eexxcceessssiivvoo ee iinnjjuussttoo ddeessccoonnffoorrttoo mmoorraall,, mmaaiioorrmmeennttee eexxppôô--lloo aa ppeerriiggoo mmaanniiffeessttoo ddee mmaall ccoonnssiiddeerráávveell oouu pprraattiiccaarr ccoonnttrraa eellee aattoo lleessiivvoo ddaa ssuuaa hhoonnrraa ee bbooaa ffaammaa,, sseennddoo eessssaa aa hhiippóótteessee oorraa ttrraazziiddaa àà bbaaiillaa.. RReessttaamm ccaarraacctteerriizzaaddaass,, ppoorrttaannttoo,, aass hhiippóótteesseess ddaass aallíínneeaass ""aa"" ee ""bb"" ddoo aarrtt.. 448833 ddaa CCLLTT,, aassssiimm ccoommoo,, ddee ppaassssaaggeemm,, aa ddee ssuubbmmiissssããoo ddaa RReeccllaammaannttee aa ppeerriiggoo
 • 7. 7 mmaanniiffeessttoo ddee mmaall ccoonnssiiddeerráávveell ((aallíínneeaa ""cc"")) ee aa ddee pprrááttiiccaa ccoonnttrraa oo eemmpprreeggaaddoo ddee aattoo lleessiivvoo àà hhoonnrraa ddeessssee ((aallíínneeaa ""ee"")).. OO aassssééddiioo sseexxuuaall rreessttoouu ddeemmoonnssttrraaddoo.. NNeessssee aazzoo,, uurrggee ttrraannssccrreevveerr oo eessccóólliioo ddee MMaauurroo VVaassnnii PPaarroosskkii,, vveerrbboo aadd vveerrbbuumm:: ““AA vviioollaaççããoo ddaa iinnttiimmiiddaaddee ppooddee sseerr pprraattiiccaaddaa ppeelloo ttrraabbaallhhaaddoorr eemm rreellaaççããoo aaoo eemmpprreeggaaddoorr oouu vviiccee--vveerrssaa,, ddiirreettaammeennttee ppoorr eessttee oouu ppeelloo pprreeppoossttoo,, eennccaarrrreeggaaddooss,, cchheeffeess,, ggeerreenntteess oouu ddiirreettoorreess,, mmeessmmoo qquuee eexxtteerrnnaammeennttee aaoo aammbbiieennttee ddoo ttrraabbaallhhoo,, mmaass ddeessddee qquueemm eemm rraazzããoo ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo.. AA iinnttiimmiiddaaddee pprreennddee--ssee iinneexxoorraavveellmmeennttee àà nnooççããoo ggeerraall ddee lliibbeerrddaaddee,, ddiizzeennddoo mmaaiiss ddee ppeerrttoo àà lliibbeerrddaaddee sseexxuuaall.. UUmm ddooss ddiirreeiittooss ccuujjaa iinnvviioollaabbiilliiddaaddee éé aasssseegguurraaddaa nnaa CCFF ddee 11998888 éé jjuussttaammeennttee aa lliibbeerrddaaddee ddoo ssuujjeeiittoo,, eemm sseennttiiddoo aammpplloo,, ccoommoo ssee eexxttrraaii ddoo ccaappuutt ddoo sseeuu aarrtt.. 55ºº.. (( .. .. .. )) ““PPaammpplloonnaa FFiillhhoo ccoonncceeiittuuaa aassssééddiioo sseexxuuaall ccoommoo ttooddaa ccoonndduuttaa ddee nnaattuurreezzaa sseexxuuaall nnããoo ddeesseejjaaddaa qquuee,, eemmbboorraa rreeppeelliiddaa ppeelloo ddeessttiinnaattáárriioo,, éé ccoonnttiinnuuaammeennttee rreeiitteerraaddaa,, cceerrcceeaannddoo--llhhee aa lliibbeerrddaaddee sseexxuuaall.. AAccrreesscceennttaa qquuee,, ppoorr ssee ccoonnssttiittuuiirr eemm uummaa vviioollaaççããoo ddoo pprriinnccííppiioo ddaa lliivvrree ddiissppoossiiççããoo ddoo pprróópprriioo ccoorrppoo,, eessttaa ccoonndduuttaa eessttaabbeelleeccee uummaa ssiittuuaaççããoo ddee pprrooffuunnddoo ccoonnssttrraannggiimmeennttoo ee,, qquuaannddoo pprraattiiccaaddaa nnoo ââmmbbiittoo ddaass rreellaaççõõeess ddee ttrraabbaallhhoo,, ppooddee ggeerraarr ccoonnsseeqquuêênncciiaass aaiinnddaa mmaaiiss ddaannoossaass.. ““ ((PPAARROOSSKKII,, MMaauurroo VVaassnnii.. DDaannoo mmoorraall ee ssuuaa rreeppaarraaççããoo nnoo ddiirreeiittoo ddoo ttrraabbaallhhoo.. 22ªª EEdd.. CCuurriittiibbaa:: JJuurruuáá,, 22001111,, pppp.. 9999--110022)) ((iittáálliiccooss nnoo tteexxttoo oorriiggiinnaall))
 • 8. 8 OOppoorrttuunnoo rreessssaallttaarr oo mmaaggiissttéérriioo ddee YYuusssseeff SSaaiidd CCaahhaallii,, vveerrbbiiss:: ““RReecceenntteemmeennttee,, ooss ttrriibbuunnaaiiss ttêêmm aaddmmiittiiddoo ccoommoo mmaanniiffeessttaaççõõeess pprreeccoonncceeiittuuoossaass cceerrttaass aattiittuuddeess ddoo eemmpprreeggaaddoorr qquuee ccoollooccaamm oo ffuunncciioonnáárriioo eemm uummaa ssiittuuaaççããoo vveexxaattóórriiaa,, ddeeggrraaddaannttee,, ddee hhuummiillhhaaççããoo,, qquuee,, sseemmpprree pprreejjuuíízzoo ddee rreepprreesseennttaarreemm ccaauussaa ddee ddeemmiissssããoo iinnddiirreettaa,, ooffeennddeemm àà hhoonnrraa,, aa ddiiggnniiddaaddee,, oo rreessppeeiittoo ddoo ooppeerráárriioo ccoommoo sseerr hhuummaannoo,, pprroovvooccaannddoo ddaannoo mmoorraall rreeppaarráávveell.. ““ ((CCAAHHAALLII,, YYuusssseeff SSaaiidd.. DDaannoo MMoorraall.. 44ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: RRTT,, 22001111,, pp.. 444433)) CCoomm eeffeeiittoo,, qquuaannttoo àà rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo,, éé aallttaammeennttee iilluussttrraattiivvoo ttrraazzeerrmmooss àà bbaaiillaa ooss sseegguuiinntteess aarreessttooss:: RREESSCCIISSÃÃOO IINNDDIIRREETTAA.. DDAANNOOSS MMOORRAAIISS.. FFoorrnneecciimmeennttoo ddee aalliimmeennttoo ddeetteerriioorraaddoo.. OO ffoorrnneecciimmeennttoo,, ppeelloo eemmpprreeggaaddoorr,, ddee ccoommiiddaa ddeetteerriioorraaddaa oouu pprreesstteess aa ddeetteerriioorraarr aaooss eemmpprreeggaaddooss vviioollaa ddiirreeiittooss ddee ppeerrssoonnaalliiddaaddee ddeesstteess,, ssiittuuaaççããoo qquuee eennsseejjaa aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo,, aa tteeoorr ddoo aarrtt.. 448833,, ""dd"",, ddaa CCLLTT ee aa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee cciivviill ddaa eemmpprreessaa,, ccoomm bbaassee nnooss aarrttss.. 118866 ee 992277,, ddoo CCCC.. UUmm ddooss ddeevveerreess aanneexxooss ddee ccoonndduuttaa nnoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo ee qquuee ddeerriivvaa ddoo pprriinnccííppiioo ddaa bbooaa--fféé oobbjjeettiivvaa qquuee nnoorrtteeiiaa aass rreellaaççõõeess jjuurrííddiiccaass éé aa pprrootteeççããoo àà iinnccoolluummiiddaaddee ffííssiiccaa ee ppssííqquuiiccaa ddooss eemmpprreeggaaddooss.. OO eemmpprreeggaaddoorr tteemm oo ddiirreeiittoo ddee eexxiiggiirr aa pprreessttaaççããoo ddee sseerrvviiççooss ee oo tteemmppoo àà ddiissppoossiiççããoo,, mmaass,, eemm ccoonnttrraappaarrttiiddaa,, aalléémm ddee ppaaggaarr ssaalláárriioo ddeevvee ooffeerrttaarr aaooss pprreessttaaddoorreess ddee sseerrvviiççooss ccoonnddiiççõõeess pplleennaass ddee ttrraabbaallhhoo,, ccoomm oobbsseerrvvâânncciiaaààss mmeeddiiddaass ddee hhiiggiieennee,,
 • 9. 9 ssaaúúddee ee sseegguurraannççaa,, ssoobb ppeennaa ddee vviioollaaççããoo aaoo pprriinnccííppiioo ddaa ddiiggnniiddaaddee ddaa ppeessssooaa hhuummaannaa,, qquueessiinntteettiizzaa oo nnúúcclleeoo aaxxiioollóóggiiccoo iimmppoossttoo ppeellaa CCoonnssttiittuuiiççããoo ddaa RReeppúúbblliiccaa aa ttooddaass aass rreellaaççõõeess jjuurrííddiiccaass.. RReeccuurrssoo ddaa aauuttoorraa aa qquuee ssee ddáá pprroovviimmeennttoo ppaarraaddeeccllaarraarr aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo.. ((TTRRTT 99ªª RR..;; RROO 00000000224433-- 7777..22001122..55..0099..00667700;; SSeegguunnddaa TTuurrmmaa;; RReellªª DDeessªª MMaarrlleennee TT.. FFuuvveerrkkii;; DDEEJJTTPPRR 1155//0044//22001144)) DDAANNOO MMOORRAALL.. AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO NNAA CCTTPPSS.. RREESSCCIISSÃÃOO IINNDDIIRREETTAA.. AA aalltteerraaççããoo ffeeiittaa nnaa CCTTPPSS ddoo rreeccllaammaannttee,, rreebbaaiixxaannddoo aa ffuunnççããoo ee oo ssaalláárriioo ccoonnttrraattaaddooss,, ccoonnssttiittuuiiuu aattoo iillíícciittoo ddaa rreeccllaammaaddaa,, iimmppoorrttaannddoo eemm ooffeennssaa aaoo pprriinnccííppiioo ddaa bbooaa--fféé qquuee rreemmoonnttaa àà iiddeeiiaa ddee ccoonnffiiaannççaa.. TTaall pprriinnccííppiioo ttrraazz íínnssiittoo uumm mmooddeelloo ddee aattiittuuddee,, eexxiiggiinnddoo qquuee aass ppaarrtteess aajjaamm ddee aaccoorrddoo ccoomm uumm ppaaddrrããoo mmoorraall,, oo qquuee nnããoo ffooii rreessppeeiittaaddoo,, oo qquuee ffaazz ssuurrggiirr oo ddiirreeiittoo àà iinnddeenniizzaaççããoo ppoorr ddaannoo mmoorraall.. ((TTRRTT 44ªª RR..;; RROO 00000000777711--5500..22001111..55..0044..00000033;; PPrriimmeeiirraa TTuurrmmaa;; RReell.. DDeess.. MMaarrççaall HHeennrrii ddooss SSaannttooss FFiigguueeiirreeddoo;; DDEEJJTTRRSS 1144//0044//22001144;; PPáágg.. 1177)) FFOORRMMAA DDAA RRUUPPTTUURRAA DDOO PPAACCTTOO LLAABBOORRAALL.. CCOOMMEETTIIMMEENNTTOO DDEE AATTOO OOFFEENNSSIIVVOO ÀÀ HHOONNRRAA EE IIMMAAGGEEMM DDAA TTRRAABBAALLHHAADDOORRAA.. RREESSCCIISSÃÃOO IINNDDIIRREETTAA.. CCOONNFFIIGGUURRAAÇÇÃÃOO.. NNooss tteerrmmooss ddoo aarrttiiggoo 448833 ddaa CCoonnssoolliiddaaççããoo ddaass LLeeiiss ddoo TTrraabbaallhhoo,, aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa éé aa ffoorrmmaa ddee cceessssaaççããoo ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo,, ppoorr ddeecciissããoo ddoo eemmpprreeggaaddoo,, eemm vviirrttuuddee ddee jjuussttaa ccaauussaa pprraattiiccaaddaa ppeelloo eemmpprreeggaaddoorr.. EE ddoo rrooll eelleennccaaddoo nnoo aarrtt.. 448833 ddaa CCLLTT,, ddáá--ssee ddeessttaaqquuee,, aaoo pprreesseennttee ccaassoo,, àà aallíínneeaa ""ee"",, aa qquuaall pprreecceeiittuuaa qquuee ""OO eemmpprreeggaaddoo ppooddeerráá ccoonnssiiddeerraarr rreesscciinnddiiddoo oo ccoonnttrraattoo ee pplleeiitteeaarr aa ddeevviiddaa iinnddeenniizzaaççããoo
 • 10. 10 qquuaannddoo:: ((......)) ee)) pprraattiiccaarr oo eemmpprreeggaaddoorr oouu sseeuuss pprreeppoossttooss,, ccoonnttrraa eellee oouu ppeessssooaass ddee ssuuaa ffaammíílliiaa,, aattoo lleessiivvoo ddaa hhoonnrraa ee bbooaa ffaammaa;;"".. CCoomm eeffeeiittoo,, aa mmoolldduurraa ffááttiiccaa ddeelliinneeaaddaa nnoo rreeccuurrssoo.. RRaattiiffiiccaaddaa ppeellooss ddeeppooiimmeennttooss ddoo pprreeppoossttoo ddaa rreeccllaammaaddaa ee ddaa tteesstteemmuunnhhaa oobbrreeiirraa.. AAmmoollddaa--ssee ppeerrffeeiittaammeennttee aaoo ttiippoo lleeggaall eemm aapprreeççoo,, ppoossttoo qquuee aa ccoonnvvooccaaççããoo ddaa aauuttoorraa ppoorr pprreeppoossttoo ddaa rreeccllaammaaddaa,, ppeerraannttee sseeuuss aalluunnooss,, eemm mmeeiioo aaoo mmiinniissttéérriioo ddee ssuuaa aauullaa,, ppaarraa aappuurraarr qquueeiixxaass ddooss aalluunnooss rreellaacciioonnaaddaass àà pprrooffiicciiêênncciiaa ddoo sseeuu mmaaggiissttéérriioo,, ccoonnffiigguurraa ddaannooss àà ssuuaa hhoonnrraa,, iimmaaggeemm ee iinnttiimmiiddaaddee ((aarrtt.. 55ºº,, XX,, CCFF//8888)),, iimmppeeddiittiivvooss ddaa ccoonnttiinnuuiiddaaddee ddaa pprreessttaaççããoo ddooss sseerrvviiççooss,, aa eennsseejjaarr aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo.. VVaallee ddiizzeerr,, aa iinntteerrrruuppççããoo ppaattrroonnaall ddaa aauullaa mmiinniissttrraaddaa ppeellaa rreeccllaammaannttee,, ppaarraa aavveerriigguuaaççããoo ddee ffaattooss ccoomm ppootteenncciiaalliiddaaddee lleessiivvaa àà ssuuaa iimmaaggeemm pprrooffiissssiioonnaall,, lleevvoouu aa pprrooffeessssoorraa àà eexxeeccrraaççããoo ppúúbblliiccaa,, eemm ffrraannccaa ooffeennssaa aaoo pprriinnccííppiioo ddaa ddiiggnniiddaaddee ddaa ppeessssooaa hhuummaannaa ee aaooss ddiirreeiittooss ppeerrssoonnaallííssssiimmooss ((VV..gg.. HHoonnrraa,, iimmaaggeemm ee iinnttiimmiiddaaddee)).. AA ccoonndduuttaa ddaa rréé eexxoorrbbiittoouu ddeemmaassiiaaddaammeennttee ddoo ppooddeerr ddiirreettiivvoo ppaattrroonnaall,, sseennddoo ccllaarraa hhiippóótteessee ddee aabbuussoo ddee ddiirreeiittoo,, eeqquuiivvaalleennttee aaoo ccoommeettiimmeennttoo ddee aattoo iillíícciittoo,, nnooss mmoollddeess ddoo aarrtt.. 118877 ddoo CCCC//0022.. AAssssiimm sseennddoo,, ddeeccllaarraa-- ssee aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ((aarrtt.. 448833,, ""ee"",, ddaa CCLLTT)),, ffaazzeennddoo jjuuss aa rreeccoorrrreennttee aaooss ttííttuullooss ttrraabbaallhhiissttaass pprróópprriiooss ddeessttaa mmooddaalliiddaaddee rreesscciissóórriiaa.. RReeccuurrssoo oobbrreeiirroo pprroovviiddoo.. ((TTRRTT 22ªª RR..;; RROO 00000022227777--4466..22001100..55..0022..00000055;; AAcc.. 22001144//00227766220088;; QQuuaarrttaa TTuurrmmaa;; RReellªª DDeessªª FFeedd.. MMaarriiaa IIssaabbeell CCuueevvaa MMoorraaeess;; DDJJEESSPP 1111//0044//22001144)) 44 –– AASSSSÉÉDDIIOO SSEEXXUUAALL –– DDEEVVEERR DDEE IINNDDEENNIIZZAARR AA pprreetteennssããoo iinnddeenniizzaattóórriiaa ppoorr ddaannooss mmoorraaiiss,, pprreevviissttaa nnoo aarrtt.. 77oo..,, iinncciissoo XXXXVVIIIIII,, ddaa CCFF//8888 ee aarrttiiggooss 118866 ee 992277 ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill,, pprreessssuuppõõee,, nneecceessssaarriiaammeennttee,, uumm
 • 11. 11 ccoommppoorrttaammeennttoo ddoo aaggeennttee qquuee,, ""ddeessrreessppeeiittaannddoo aa oorrddeemm jjuurrííddiiccaa,, ccaauussee pprreejjuuíízzoo aa oouuttrreemm,, ppeellaa ooffeennssaa aa bbeemm oouu ddiirreeiittoo ddeessttee.. EEssssee ccoommppoorrttaammeennttoo ddeevvee sseerr iimmppuuttáávveell àà ccoonnsscciiêênncciiaa ddoo aaggeennttee ppoorr ddoolloo ((iinntteennççããoo)) oouu ppoorr ccuullppaa ((nneegglliiggêênncciiaa,, iimmpprruuddêênncciiaa oouu iimmppeerríícciiaa)),, ccoonnttrraarriiaannddoo sseejjaa uumm ddeevveerr ggeerraall ddoo oorrddeennaammeennttoo jjuurrííddiiccoo ((ddeelliittoo cciivviill)),, sseejjaa uummaa oobbrriiggaaççããoo eemm ccoonnccrreettoo ((iinneexxeeccuuççããoo ddaa oobbrriiggaaççããoo oouu ddee ccoonnttrraattoo))"" ((RRuuii SSttooccoo,, RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee CCiivviill,, 22aa.. eeddiiççããoo,, eedd.. RReevviissttaa ddooss TTrriibbuunnaaiiss)).. AA ssiittuuaaççããoo ddeelliinneeaaddaa nneessttaa ppeeççaa vveessttiibbuullaarr,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo nnaa ffoorrmmaa ccoommoo ttrraaççaaddaa nnoo ttóóppiiccoo aanntteerriioorr,, tteevvee ccoommoo ccaauussaa aa ccoonndduuttaa iillíícciittaa ddaa RReeccllaammaaddaa.. AA RReeccllaammaannttee ssooffrreeuu mmoommeennttooss aanngguussttiiaanntteess ee hhuummiillhhaanntteess,, oo qquuee aaffeettoouu,, nnoo mmíínniimmoo,, aa ssuuaa ddiiggnniiddaaddee,, aa ssuuaa aauuttooeessttiimmaa ee iinntteeggrriiddaaddee ppssííqquuiiccaa.. DDeemmoonnssttrraaddaa,, ppoorrttaannttoo,, aa rreellaaççããoo ddee ccaauussaalliiddaaddee eennttrree aa aaççããoo aannttiijjuurrííddiiccaa ee oo ddaannoo ccaauussaaddoo,, rreeqquuiissiittooss eesssseess qquuee ssee mmoossttrraamm ssuuffiicciieenntteess ppaarraa aa ccoonnffiigguurraaççããoo ddoo ddiirreeiittoo àà rreeppaarraaççããoo mmoorraall oorraa pprreetteennddiiddaa.. AAss cciirrccuunnssttâânncciiaass ddoo ccaassoo rreeccoommeennddaamm qquuee aa ccoonnddeennaaççããoo sseejjaa ddee vvaalloorr eelleevvaaddoo,, ccoommoo mmeeddiiddaa ppeeddaaggóóggiiccaa,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo,, ccoorrrriiqquueeiirraammeennttee,, aass eemmpprreessaass qquuee aaddmmiitteemm eessssee ttiippoo ddee ppoossttuurraa ddee sseeuuss pprreeppoossttooss.. ÉÉ ccoonnssaabbiiddoo,, ddee oouuttrroo nnoorrttee,, qquuee oo qquuaannttuumm iinnddeenniizzaattóórriioo nnããoo ddeevvee sseerr iinnssiiggnniiffiiccaannttee,, aa eessttiimmuullaarr oo ddeessccaassoo ddoo eemmpprreeggaaddoorr,, nneemm eexxaaggeerraaddoo,, ddee mmooddoo aa pprrooppoorrcciioonnaarr oo eennrriiqquueecciimmeennttoo iinnddeevviiddoo ddaa vvííttiimmaa//eemmpprreeggaaddoo.. DDeessssee mmooddoo,, eenntteennddee--ssee qquuee RR$$ 4400..000000,,0000((qquuaarreennttaa mmiill rreeaaiiss)) ccoonnssttiittuuii--ssee vvaalloorr eeffiiccaazz aa ttííttuulloo ddee iinnddeenniizzaaççããoo ppoorr ddaannooss mmoorraaiiss ddeeccoorrrreenntteess ddee aassssééddiioo mmoorraall,, ttaannttoo nnaa mmiittiiggaaççããoo ddoo ssooffrriimmeennttoo ddaa RReeccllaammaannttee,, ccoommoo
 • 12. 12 nnaa iinndduuççããoo ddee uumm ccoommppoorrttaammeennttoo ddoo eemmpprreeggaaddoorr mmaaiiss vviiggiillaannttee ee ccoonnddiizzeennttee ccoomm aa rreellaaççããoo ssaauuddáávveell qquuee ddeevvaa mmaanntteerr ccoomm sseeuuss eemmpprreeggaaddooss.. DDee oouuttrroo ttuurrnnoo,, àà lluuzz ddoo aarrtt.. 994444 ddaa LLeeggiissllaaççããoo SSuubbssttaannttiivvaa CCiivviill,, aa ddeessppeeiittoo ddoo ppoorrttee eeccoonnôômmiiccoo ddaa RReeccllaammaaddaa ee ccoonnssiiddeerraaddoo oo ggrraauu ddee ccuullppaa ddeessssaa ((sseemmpprree ccoonnttuummaazz ee rreevviivveerr eessttee cceennáárriioo ddeeggrraaddaannttee)),, àà ggrraavviiddaaddee ddaa ssiittuuaaççããoo ee aass sseeqquueellaass hhaavviiddaass ppeellaa RReeccllaammaannttee,, éé ccoonnddiizzeennttee qquuee ccoonnddeennee aa RReeccllaammaaddaa nnoo iimmppoorrttee ssuupprraa--aalluuddiiddoo.. EEssppeecciiffiiccaammeennttee aacceerrccaa ddoo tteemmaa ddee aassssééddiioo sseexxuuaall ee ssuuaa ccoonncclluussããoo ccoommoo ddaannoo mmoorraall,, ccoollaacciioonnaammooss ooss sseegguuiinntteess jjuullggaaddooss:: AASSSSÉÉDDIIOO SSEEXXUUAALL.. AALLEEGGAAÇÇÕÕEESS CCOONNTTRRAADDIITTÓÓRRIIAASS NNAA DDEEFFEESSAA.. PPRREESSUUNNÇÇÃÃOO DDEE VVEERRAACCIIDDAADDEE DDOOSS FFAATTOOSS NNAARRRRAADDOOSS PPEELLAA OOBBRREEIIRRAA IINNVVEERRSSÃÃOO DDOO ÔÔNNUUSS DDAA PPRROOVVAA.. ÉÉ ppaaccííffiiccoo nnaa ddoouuttrriinnaa ee jjuurriisspprruuddêênncciiaa qquuee aa pprroovvaa ddoo aassssééddiioo sseexxuuaall éé ddee ddiiffíícciill pprroodduuççããoo ppeelloo ffaattoo ddee sseerr aattoo nnoorrmmaallmmeennttee pprraattiiccaaddoo ààss eessccoonnddiiddaass,, lloonnggee ddaa pprreesseennççaa ddee oouuttrraass ppeessssooaass.. AAssssiimm,, sseennddoo vveerroossssíímmeeiiss aass aalleeggaaççõõeess ddaa ttrraabbaallhhaaddoorraa,, ee hhaavveennddoo ccoonnttrraaddiiççõõeess nnooss ffaattooss nnaarrrraaddooss nnaa ddeeffeessaa,, ggeerraa--ssee uummaa pprreessuunnççããoo ddee vveerraacciiddaaddee ddaass aalleeggaaççõõeess ddaaqquueellaa,, ddeevveennddoo oo rrééuu,, aa ppaarrttiirr ddeessssee mmoommeennttoo,, pprroodduuzziirr aass pprroovvaass qquuee ppoossssaamm eelliiddiirr aass aaffiirrmmaaççõõeess nnaarrrraaddaass nnaa eexxoorrddiiaall.. ((TTRRTT 1177ªª RR..;; RROO 00002255770000--9900..22001133..55..1177..00114411;; TTeerrcceeiirraa TTuurrmmaa;; RReell.. DDeess.. JJaaiillssoonn PPeerreeiirraa ddaa SSiillvvaa;; JJuullgg.. 3311//0033//22001144;; DDOOEESS 1155//0044//22001144;; PPáágg.. 7799)) IINNDDEENNIIZZAAÇÇÃÃOO PPOORR AASSSSÉÉDDIIOO SSEEXXUUAALL.. CCAABBIIMMEENNTTOO..
 • 13. 13 NNeemm sseemmpprree éé ffáácciill ddiissttiinngguuiirr aa lliinnhhaa ddiivviissóórriiaa ddoo qquuee sseejjaa aassssééddiioo sseexxuuaall oouu uummaa ssiimmpplleess ppaaqquueerraa.. OO fflleerrttee oouu aa ppooppuullaarr ""ccaannttaaddaa"" nnããoo ccoonnffiigguurraa aassssééddiioo sseexxuuaall.. CCoonnttuuddoo,, nnoo ccaassoo ddooss aauuttooss,, aass iinnvveessttiiddaass ddaa pprreeppoossttaa ddaa rreeccllaammaaddaa ffoorraamm rreeppeelliiddaass ppeellaa rreeccllaammaannttee ee aa ppeerrssiissttêênncciiaa nnaa ccoonndduuttaa pprroovvooccoouu ccoonnssttrraannggiimmeennttoo nnaa aauuttoorraa.. AAssssiimm,, ccoommpprroovvaaddoo nnooss aauuttooss ddee ffoorrmmaa iinneeqquuíívvooccaa aa eexxiissttêênncciiaa ddee ffaattoo ggeerraaddoorr ddoo aassssééddiioo ppeerrsseegguuiiddoo,, oo pplleeiittoo ddee iinnddeenniizzaaççããoo éé ddeevviiddoo.. ((TTRRTT 55ªª RR..;; RReeccOOrrdd 00000000009999-- 4422..22001133..55..0055..00003366;; AAcc.. 118888993344//22001144;; QQuuaarrttaa TTuurrmmaa;; RReellªª DDeessªª LLoouurrddeess LLiinnhhaarreess;; DDEEJJTTBBAA 0044//0044//22001144)) AASSSSÉÉDDIIOO SSEEXXUUAALL.. CCoonnffiigguurraa--ssee oo aassssééddiioo sseexxuuaall ttaannttoo ppoorr cchhaannttaaggeemm,, eemm qquuee oo iinnttuuiittoo ddoo aasssseeddiiaaddoorr éé oobbtteerr vvaannttaaggeemm sseexxuuaall,, ppoorr eennccoonnttrraarr--ssee eemm ppoossiiççããoo hhiieerraarrqquuiiccaammeennttee ssuuppeerriioorr aaoo aasssseeddiiaaddoo,, qquuaannttoo ppoorr eemmpprreeggaaddooss ddee mmeessmmoo nníívveell hhiieerráárrqquuiiccoo.. ((TTRRTT 88ªª RR..;; RROO 00000011009966--0077..22001133..55..0088..00001155;; TTeerrcceeiirraa TTuurrmmaa;; RReellªª DDeessªª FFeedd.. FFrraanncciissccaa OOlliivveeiirraa FFoorrmmiiggoossaa;; DDEEJJTTPPAA 1177//0033//22001144;; PPáágg.. 3344)) AASSSSÉÉDDIIOO SSEEXXUUAALL.. IINNDDEENNIIZZAAÇÇÃÃOO PPOORR DDAANNOO MMOORRAALL PPRROOVVAA.. AA pprroovvaa ddooss aattooss aatteennttaattóórriiooss ddaa iinnttiimmiiddaaddee ddeeccoorrrreennttee ddee aassssééddiioo sseexxuuaall éé ddee ddiiffíícciill pprroodduuççããoo,, ppooiiss ggeerraallmmeennttee ooss aattooss ssããoo ppeerrppeettrraaddooss nnaa ccllaannddeessttiinniiddaaddee,, ààss eessccoonnddiiddaass.. TTooddaavviiaa nnããoo ffooii eessssee oo ccaassoo ddooss aauuttooss,, ppoorrqquuaannttoo hhoouuvvee tteesstteemmuunnhhaa pprreesseenncciiaall ddoo aattoo iillíícciittoo.. RReeccuurrssoo nnããoo pprroovviiddoo.. DDeecciissããoo.. ((TTRRTT 2244ªª RR..;; RROO 00000011009944-- 9900..22001122..55..2244..00009911;; RReeddaattoorr DDEESS.. RRIICCAARRDDOO GG.. MM.. ZZAANNDDOONNAA ;; SSeegguunnddaa TTuurrmmaa;; RReell..
 • 14. 14 DDeess.. RRiiccaarrddoo GGeerraallddoo MMoonntteeiirroo ZZaannddoonnaa;; JJuullgg.. 1122//0033//22001144;; DDEEJJTTMMSS 1177//0033//22001144;; PPáágg.. 4411)) AASSSSÉÉDDIIOO SSEEXXUUAALL CCOONNFFIIGGUURRAADDOO.. IINNDDEENNIIZZAAÇÇÃÃOO PPOORR DDAANNOO MMOORRAALL DDEEVVIIDDAA.. DDee aaccoorrddoo ccoomm EErrnneessttoo LLiippppmmaann,, oo aassssééddiioo sseexxuuaall éé oo ""ppeeddiiddoo ddee ffaavvoorreess sseexxuuaaiiss ppeelloo ssuuppeerriioorr hhiieerráárrqquuiiccoo,, ccoomm pprroommeessssaa ddee ttrraattaammeennttoo ddiiffeerreenncciiaaddoo eemm ccaassoo ddee aacceeiittaaççããoo ee//oouu aammeeaaççaass,, oouu aattiittuuddeess ccoonnccrreettaass ddee rreepprreessáálliiaass nnoo ccaassoo ddee rreeccuussaa,, ccoommoo aa ppeerrddaa ddoo eemmpprreeggoo,, oouu ddee bbeenneeffíícciiooss.. "" ((LLIIPPPPMMAANN,, EErrnneessttoo.. AAssssééddiioo sseexxuuaall nnaass rreellaaççõõeess ddee ttrraabbaallhhoo.. SSããoo PPaauulloo:: LLTTrr,, 22000011)).. IInn ccaassuu,, aa pprroovvaa oorraall ee ddooccuummeennttaall pprroodduuzziiddaass ddeemmoonnssttrraamm qquuee oo aasssseeddiiaaddoorr((eemmpprreeggaaddoo ddaa sseegguunnddaa RRéé,, KKrraafftt FFooooddss)),, eemmbboorraa nnããoo ffoossssee oo ssuuppeerriioorr iimmeeddiiaattoo ddaa RReeccllaammaannttee ((eemmpprreeggaaddaa ddaa pprriimmeeiirraa RReeccllaammaaddaa,, GGPP GGuuaarrddaa PPaattrriimmoonniiaall ddoo PPaarraannáá)),, ttiinnhhaa aasscceennddêênncciiaa hhiieerráárrqquuiiccaa ssoobbrree eellaa,, jjáá qquuee ppooddeerriiaa ssoolliicciittaarr àà pprriimmeeiirraa RRéé ssuuaa ssuubbssttiittuuiiççããoo,, ppoossssuuiinnddoo cceerrttaa iinnggeerrêênncciiaa nnaa pprreessttaaççããoo ddee sseerrvviiççooss.. TTaammbbéémm ffiiccoouu ccaabbaallmmeennttee ccoommpprroovvaaddoo qquuee aass aattiittuuddeess ddoo aasssseeddiiaaddoorr eemm rreellaaççããoo àà AAuuttoorraa eerraamm rreevveessttiiddaass ddee eevviiddeennttee ccoonnoottaaççããoo sseexxuuaall,, iimmppoorrttuunnaannddoo--aa ppoorr mmeeiioo ddee mmaanniiffeessttaaççõõeess vveerrbbaaiiss ((""rreecceebbeeuu qquueeiixxaass ddaa ddeemmaannddaannttee,, ddee aassssééddiioo sseexxuuaall ppoorr ppaarrttee ddoo SSrr.. AAyyrrttoonn,, iinncclluussiivvee tteennddoo mmoossttrraaddoo ppaarraa oo ddeeppooeennttee mmeennssaaggeennss vviinnddaass ddoo cceelluullaarr,, iinncclluussiivvee ccoomm tteexxttooss bbaassttaannttee ffoorrtteess ssoobb oo ppoonnttoo ddee vviissttaa sseexxuuaall"".. ddeeppooiimmeennttoo ddoo tteessttiiggoo oobbrreeiirroo)) ee ffííssiiccaass ((""OO ddeeppooeennttee ttaammbbéémm vviiuu iimmaaggeennss ddoo ssiisstteemmaa ddee mmoonniittoorraammeennttoo,, oonnddee aappaarreeccee oo SSrr.. AAyyrrttoonn tteennttaannddoo bbeeiijjaarr aa aauuttoorraa àà ffoorrççaa"".. iiddeemm)).. AAiinnddaa,, ddeevviiddaammeennttee ccoommpprroovvaaddoo nnooss aauuttooss qquuee aa ccoonndduuttaa nnããoo eerraa ddeesseejjaaddaa ppeellaa RReeccllaammaannttee,, qquuee ssee sseennttiiaa ccoonnssttrraannggiiddaa ccoomm aa ssiittuuaaççããoo iimmppoossttaa ppeelloo aasssseeddiiaaddoorr.. DDaa mmeessmmaa ffoorrmmaa,, ffiiccoouu ddeemmoonnssttrraaddaa aa rreeiitteerraaççããoo ddaa ccoonndduuttaa,, nnaa mmeeddiiddaa eemm qquuee vveerriiffiiccaaddaa aa pprrááttiiccaa ddee vváárriiooss aattooss ccoomm ccoonnoottaaççããoo
 • 15. 15 sseexxuuaall:: aabbuussoo vveerrbbaall,, ffrraasseess ooffeennssiivvaass ee aalluussõõeess ggrroosssseeiirraass ee eemmbbaarraaççoossaass,, iinnssiinnuuaaççõõeess sseexxuuaaiiss iinnccoonnvveenniieenntteess ee ooffeennssiivvaass,, ssoolliicciittaaççããoo ddee rreellaaççõõeess íínnttiimmaass ((mmeennssaaggeennss ddee tteexxttoo eennvviiaaddaass aaoo cceelluullaarr ddaa AAuuttoorraa)) ee ttooqquueess ffííssiiccooss ((bbeeiijjoo àà ffoorrççaa)).. PPrreesseenntteess ooss rreeqquuiissiittooss aa ccoonnffiigguurraaddoorreess ddoo aassssééddiioo sseexxuuaall:: aa)) oo ffaattoo lleessiivvoo vvoolluunnttáárriioo,, ddeeccoorrrreennttee ddee aaççããoo ddoo aaggeennttee ((ccoonndduuttaa rreeiitteerraaddaa ddee nnaattuurreezzaa sseexxuuaall ppeelloo aasssseeddiiaaddoorr ee rreejjeeiiççããoo ddaa ccoonndduuttaa ppeelloo aasssseeddiiaaddoo));; bb)) ddaannoo mmoorraall eexxppeerriimmeennttaaddoo ppeellaa vvííttiimmaa;; ee cc)) nneexxoo ccaauussaall eennttrree oo ddaannoo ssooffrriiddoo ee oo ccoommppoorrttaammeennttoo ddoo aaggeennttee;; ddeessiinnccuummbbiinnddoo--ssee ssaattiissffaattoorriiaammeennttee aa RReeccllaammaannttee ddoo ôônnuuss qquuee llhhee ccoommppeettiiaa ((aarrttss.. 881188 ddaa CCLLTT ee 333333,, II,, ddoo CCPPCC)),, iimmppõõee--ssee oo ddeevveerr ddee iinnddeenniizzaarr.. ((TTRRTT 99ªª RR..;; RROO 44000099660000--5588..22000099..55..0099..00001100;; SSééttiimmaa TTuurrmmaa;; RReell.. DDeess.. UUbbiirraajjaarraa CCaarrllooss MMeennddeess;; DDEEJJTTPPRR 1144//0033//22001144)) DDAANNOOSS MMOORRAAIISS.. IINNDDEENNIIZZAAÇÇÃÃOO.. AASSSSÉÉDDIIOO SSEEXXUUAALL.. RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE DDOO EEMMPPRREEGGAADDOORR.. OO aassssééddiioo sseexxuuaall,, ccoommoo tteennttaattiivvaa ddee ddoommiinnaaççããoo sseexxuuaall ddaa vvííttiimmaa,, ppoorr cchhaannttaaggeemm oouu ppoorr qquuaallqquueerr oouuttrroo eexxppeeddiieennttee qquuee,, ddee aallgguummaa ffoorrmmaa,, iimmppoorrttee rreessttrriiççããoo ddee iigguuaallddaaddee ddee ooppoorrttuunniiddaaddee oouu ddee ttrraattaammeennttoo eemm mmaattéérriiaa ddee eemmpprreeggoo oouu pprrooffiissssããoo ppaarraa ooss ffiinnss ddoo DDiirreeiittoo ddoo TTrraabbaallhhoo,, nnããoo ssee vviinnccuullaa aaoo ttiippoo ppeennaall rreessttrriittiivvoo ddoo aarrtt.. 221166--AA ddoo CCóóddiiggoo PPeennaall.. NNeessttaa eessffeerraa,, bbaassttaa aa ccoonndduuttaa ccoonnssttrraannggeeddoorraa ddoo aasssseeddiiaaddoorr ccoomm oo iinnttuuiittoo ddee oobbtteerr vvaannttaaggeemm oouu ffaavvoorreecciimmeennttoo sseexxuuaall ddaa vvííttiimmaa,, qquuee ccaauussee aallgguumm tteemmoorr aa eessttaa,, iinnddeeppeennddeennttee ddaaqquueellee ssee eennccoonnttrraarr eemm ppoossiiççããoo hhiieerráárrqquuiiccaa ssuuppeerriioorr.. OO qquuee ssee bbuussccaa pprrootteeggeerr éé,, aalléémm ddaa lliibbeerrddaaddee sseexxuuaall ddaa vvííttiimmaa,, ttaammbbéémm aa sseegguurraannççaa ee aa hhaarrmmoonniiaa ddoo aammbbiieennttee llaabboorraall,, aalléémm ddoo ddeevveerr ddee pprrootteeççããoo ddoo eemmpprreeggaaddoorr eemm rreellaaççããoo aa sseeuuss eemmpprreeggaaddooss.. RReeccuurrssoo oorrddiinnáárriioo ddaa aauuttoorraa aa qquuee ssee
 • 16. 16 ddáá pprroovviimmeennttoo ppaarraa ddeeffeerriirr iinnddeenniizzaaççããoo ddeeccoorrrreennttee ddee ddaannooss mmoorraaiiss.. ((TTRRTT 99ªª RR..;; RROO 00666600880000--1144..22000099..55..0099..00001144;; SSeegguunnddaa TTuurrmmaa;; RReellªª DDeessªª MMaarrlleennee TT.. FFuuvveerrkkii;; DDEEJJTTPPRR 1144//0033//22001144)) 66 –– PPEEDDIIDDOO DDEE TTUUTTEELLAA AANNTTEECCIIPPAADDAA SSeegguunnddoo aa ddiirreettrriizz ccoonnttiiddaa nnoo aarrtt.. 227733 ddaa LLeeggiissllaaççããoo AAddjjeettiivvaa CCiivviill,, aapplliiccaaddaa ssuubbssiiddiiaarriiaammeennttee aaooss ffeeiittooss ttrraabbaallhhiissttaass ((CCLLTT,, aarrtt.. 776699)),, éé ddaaddoo aaoo JJuuiizz,, aa rreeqquueerriimmeennttoo ddaa ppaarrttee,, aanntteecciippaarr ooss eeffeeiittooss ddaa ttuutteellaa,, ddee ffoorrmmaa ttoottaall oouu ppaarrcciiaall.. UUmmaa vveezz eexxiissttiirr pprroovvaa iinneeqquuíívvooccaa ddoo aalleeggaaddoo ee hháá vveerroossssiimmiillhhaannççaa nnaass aalleeggaaççõõeess,, lleevvaannddoo--ssee eemm ccoonnttaa aa oo ffuunnddaaddoo rreecceeiioo ddee ddaannoo iirrrreeppaarráávveell,, mmiisstteerr ttaall pprroovviiddêênncciiaa pprroocceessssuuaall AAttuuaallmmeennttee aa ddoouuttrriinnaa ee jjuurriisspprruuddêênncciiaa ssããoo aasssseenntteess eemm ddeelliimmiittaarr oo ccaabbiimmeennttoo ddaa ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa eemm sseeddee ddee rreeccllaammaaççããoo ttrraabbaallhhiissttaa,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo,, eemm rreeggrraa,, aass qquueerreellaa ttrraattaamm ddee pplleeiittooss ddee nnaattuurreezzaa aalliimmeennttíícciiaa,, qquuee éé aa hhiippóótteessee eemm eessttuuddoo.. PPoorr ccoonnvveenniiêênncciiaa,, rreevveellaammooss llúúcciiddaass lliiççõõeess ddoo jjuurriissccoonnssuullttoo CCaarrllooss HHeennrriiqquuee BBeezzeerrrraa LLeeiittee,, qquuaannddoo,, aacceerrccaa ddoo tteemmaa ddee ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa nnoo pprroocceessssoo ttrraabbaallhhiissttaa,, eessttiippuullaa ccoonnssiiddeerraaççõõeess qquuee:: ““AAlliiááss,, éé sseegguurraammeennttee nnoo pprroocceessssoo ddoo ttrraabbaallhhoo,, ddaaddoo oo sseeuu eessccooppoo ssoocciiaall ddee ttoorrnnaa rreeaalliizzáávveell oo ddiirreeiittoo mmaatteerriiaall ddoo ttrraabbaallhhoo,, qquuee oo iinnssttiittuuttoo ddaa aanntteecciippaaddaa ddaa ttuutteellaa ssee ttoorrnnaa iinnssttrruummeennttoo nnããoo aappeennaass úúttiill,, mmaass,, ssoobbrreettuuddoo,, iinnddiissppeennssáávveell.. (( .. .. .. ))
 • 17. 17 CCoomm eeffeeiittoo,, ooss ppeeddiiddooss vveeiiccuullaaddooss nnaass iinniicciiaaiiss ttrraabbaallhhiissttaass ssããoo,, vviiaa ddee rreeggrraa,, rreellaattiivvooss aa ssaalláárriiooss,, oouu sseejjaa,, ppaarrcceellaass ccoomm nnííttiiddaa nnaattuurreezzaa aalliimmeennttíícciiaa.. (( .. .. .. )) NNoo pprroocceessssoo ddoo ttrraabbaallhhoo,, aalléémm ddaa hhiippóótteessee pprreevviissttaa nnoo aarrtt.. 665599,, XX,, ddaa CCLLTT,, aa aanntteecciippaaççããoo ddaass ttuutteellaass eessppeeccííffiiccaass ddee oobbrriiggaaççããoo ddee ffaazzeerr ppooddee ssee ddaarr nnooss ccaassooss ddee ppeeddiiddoo ddee:: aa)) rreeiinntteeggrraaççããoo ddee eemmpprreeggaaddoo ppoorrttaaddoorr ddee eessttaabbiilliiddaaddee oouu ggaarraannttiiaa ddee eemmpprreeggoo,, ccoommoo ooss mmeemmbbrrooss ddaass CCoommiissssõõeess IInntteerrnnaass ddee PPrreevveennççõõeess ddee AAcciiddeenntteess,, aa eemmpprreeggaaddaa ggeessttaannttee,, oo eemmpprreeggaaddoo aacciiddeennttaaddoo;; bb)) ddee eexxppeeddiiççããoo ddee gguuiiaass ddoo FFuunnddoo ddee GGaarraannttiiaa ddoo TTeemmppoo ddee SSeerrvviiççoo –– FFGGTTSS oouu ddoo sseegguurroo ddeesseemmpprreeggoo;; cc)) ddee ccaaddaassttrraammeennttoo ddoo eemmpprreeggaaddoo nnoo PPrrooggrraammaa ddee IInntteeggrraaççããoo SSoocciiaall –– PPIISS;; dd)) ddee eennttrreeggaa ddee eeqquuiippaammeennttooss ddee pprrootteeççããoo iinnddiivviidduuaall aa eemmpprreeggaaddoo,, eettcc.. ““(( IInn,, CCuurrssoo ddee DDiirreeiittoo PPrroocceessssuuaall ddoo TTrraabbaallhhoo.. 88ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: LLttrr,, 22001100.. PPáággss.. 446677 ee 447755)) (( ooss ddeessttaaqquueess ssããoo nnoossssooss )) CCoonnccrreettaammeennttee,, eemm ccoonnssoonnâânncciiaa ccoomm ooss ddooccuummeennttooss ccoollaacciioonnaaddooss ccoomm aa iinnaauugguurraall,, aa RReeccllaammaannttee ffaazz jjuuss aaoo pprroovviimmeennttoo jjuurriissddiicciioonnaall oorraa rreeccllaammaaddoo,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo hháá pprroovvaa iinneeqquuíívvooccaa ee vveerroossssiimmiillhhaannççaa ddee ssuuaass aalleeggaaççõõeess,, bbeemm ccoommoo,, ddiiaannttee ddoo ccaarráátteerr aalliimmeennttaarr eemm ddiissccuussssããoo,, aa mmeessmmaa eennccoonnttrraa--ssee pprriivvaaddaa ddee rreecceebbeerr oo sseegguurroo--ddeesseemmpprreeggoo ee lleevvaannttaarr ooss vvaalloorreess ddoo FFGGTTSS,, oo qquuee cceerrttaammeennttee llhhee ccoonnffoorrttaarriiaa ddiiaannttee ddaa ssiittuuaaççããoo ffiinnaanncceeiirraa ddeessffaavvoorráávveell qquuee oorraa ssee aapprreesseennttaa àà mmeessmmaa.. DDiiaannttee ddiissssoo,, mmaaiioorrmmeennttee qquuaannddoo ccoommpprroovvaaddoo qquuee aa RReeccllaammaaddaa nnããoo ccuummpprriiuu ccoomm ssuuaass oobbrriiggaaççõõeess ccoonnttrraattuuaaiiss,, aa RReeccllaammaannttee pplleeiitteeiiaa aa ccoonncceessssããoo ddee ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa ddee ssoorrttee qquuee::
 • 18. 18 (( ii )) sseejjaa ddee pprroonnttoo ccoonnffeerriiddaa aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddaa RReeccllaammaannttee ccoomm aa ddaattaa ddaa pprrooppoossiittuurraa ddeessttaa aaççããoo oouu,, ssuucceessssiivvaammeennttee,, ccoomm aa ddaattaa ddee 3300 ddee jjuunnhhoo pprróóxxiimmoo ppaassssaaddoo((ddaattaa ddoo sseeuu ddeesslliiggaammeennttoo)) ee,, vviiaa rreefflleexxaa,, sseejjaamm lliibbeerraaddooss ooss ddeeppóóssiittooss ddoo FFGGTTSS ddee ssuuaa ccoonnttaa vviinnccuullaaddaa ee oo aacceessssoo aaoo pprrooggrraammaa ddee bbeenneeffíícciioo ddoo sseegguurroo-- ddeesseemmpprreeggoo,, ccoomm aa eexxppeeddiiççããoo ddooss ccoonnsseeqqüüeenntteess aallvvaarrááss;; (( iiii )) ssuubbssiiddiiaarriiaammeennttee,, rreeqquueerr qquuee eessttee pplleeiittoo sseejjaa aavvaalliiaaddoo,, ee ccoonncceeddiiddoo,, aappóóss aa ccoollhheeiittaa ddooss ddeeppooiimmeennttooss eemm aauuddiiêênncciiaa.. 55 –– HHOONNOORRÁÁRRIIOOSS AADDVVOOCCAATTÍÍCCIIOOSS CCeerrttoo qquuee eexxiissttee eenntteennddiimmeennttooss ccoonnttrráárriiooss,, oorraa ddeeffeennddee--ssee qquuee oo iiuuss ppoossttuullaannddii ddaa JJuussttiiççaa ddoo TTrraabbaallhhoo ((aarrttiiggoo 779911,, ddaa CCoonnssoolliiddaaççããoo ddaass LLeeiiss ddoo TTrraabbaallhhoo)) ssee eennccoonnttrraa rreevvooggaaddoo ppeelloo aarrttiiggoo 113333,, ddaa CCoonnssttiittuuiiççããoo FFeeddeerraall.. DDeemmaaiiss ddiissssoo,, nnaaddaa jjuussttiiffiiccaa oo mmoonnooppóólliioo ssiinnddiiccaall eemm ttoorrnnoo ddoo aarrttiiggoo 1166,, ddaa LLeeii nnºº 55..558844//7700.. EEssssaa nnoorrmmaa nnuunnccaa eexxcclluuiiuu aa ssuuccuummbbêênncciiaa,, aappeennaass ffaazziiaa rreevveerrtteerr aaoo ssiinnddiiccaattoo ooss hhoonnoorráárriiooss ddeevviiddooss ppeelloo vveenncciiddoo,, eexxcceeççããoo ffeeiittaa aaooss mmeerreecceeddoorreess ddee aassssiissttêênncciiaa jjuuddiicciiáárriiaa.. PPoorrttaannttoo,, ddeevviiddooss sseerrããoo ooss hhoonnoorráárriiooss aaddvvooccaattíícciiooss ddee ssuuccuummbbêênncciiaa ssoobbrree oo vvaalloorr ddaa ccoonnddeennaaççããoo,, aa tteeoorr ddoo aarrttiiggoo 2200,, ddoo CCóóddiiggoo ddee PPrroocceessssoo CCiivviill ee aarrttiiggoo 113333,, ddaa CCoonnssttiittuuiiççããoo FFeeddeerraall ddee 11998888..
 • 19. 19 77 –– PP EE DD II DD OO SS ee RR EE QQ UU EE RR II MM EE NN TT OO SS DDiiaannttee ddoo qquuee ffooii eexxppoossttoo,, aa RReeccllaammaannttee pplleeiitteeiiaa:: aa)) RReeqquueerr sseejjaa aa RReeccllaammaaddaa nnoottiiffiiccaaddaa ppaarraa ccoommppaarreecceerr àà aauuddiiêênncciiaa iinnaauugguurraall ee,, qquueerreennddoo,, aapprreesseennttaarr ssuuaa ddeeffeessaa,, ssoobb ppeennaa ddee rreevveelliiaa ee ccoonnffiissssããoo qquuaannttoo àà mmaattéérriiaa ffááttiiccaa eessttiippuullaaddaa nneessssaa iinnaauugguurraall;; bb)) pplleeiitteeiiaa,, mmaaiiss,, sseejjaa rraattiiffiiccaaddaa nnaa sseenntteennççaa aa ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa;; cc)) ppeeddee qquuee aannuullaaddoo oo pplleeiittoo ddee ddeemmiissssããoo ffeeiittoo ppeellaa RReeccllaammaannttee.. PPoorr iissssoo,, ppeeddee sseejjaa ddeeccrreettaaddaa aa rreesscciissããoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo eemm eessppéécciiee,, ppeellooss ffuunnddaammeennttooss eexxppoossttooss nneessttaa ppeeççaa iinnaauugguurraall,, tteennddoo ccoommoo mmaarrccoo ffiinnaall ddoo ccoonnttrraattoo aa ddaattaa ddoo aajjuuiizzaammeennttoo ddeessttaa aaççããoo oouu,, ssuucceessssiivvaammeennttee ((CCPPCC,, aarrtt.. 228899)),, nnaa ddaattaa ddoo sseeuu ddeesslliiggaammeennttoo ((0000//0066//00000000));; dd)) eemm vviirrttuuddee ddaa rruuppttuurraa ccoonnttrraattuuaall,, ppoorr mmoottiivvoo eexxcclluussiivvoo ddaa RReeccllaammaaddaa ((CCLLTT,, aarrtt.. 448833,, ““aa””,, ““bb””,, ““cc”” ee ““ee””)),, ppeeddee--ssee aa CCOONNDDEENNAAÇÇÃÃOO DDAA RREECCLLAAMMAADDAA aa ppaaggaarr:: (( ii )) aavviissoo pprréévviioo ee ssuuaa iinntteeggrraaççããoo ppaarraa ttooddooss ooss ffiinnss((CCLLTT,, aarrtt.. 448877,, §§ 44ºº));; (( iiii )) 1133ºº ssaalláárriioo pprrooppoorrcciioonnaall((ddiiffeerreennççaa));; (( iiiiii )) iinnddeenniizzaaççããoo ccoommppeennssaattóórriiaa ddee 4400%%((qquuaarreennttaa ppoorr cceennttoo)) ddoo FFGGTTSS((aa aappuurraarr))
 • 20. 20 ee)) ccoonnddeennaarr,, mmaaiiss,, àà lliibbeerraaççããoo ddaass gguuiiaass ddoo sseegguurroo--ddeesseemmpprreeggoo,, ssoobb ppeennaa ddee ppaaggaammeennttoo ddee iinnddeenniizzaaççããoo ssuubbssttiittuuttiivvaa ((SSúúmmuullaa 338899 ddoo TTSSTT)),, aassssiimm ccoommoo lliibbeerraaççããoo ddaass gguuiiaass ppaarraa ssaaqquuee ddoo FFGGTTSS,, ccoomm aa ddeevviiddaa bbaaiixxaa nnaa CCTTPPSS;; ff)) ppeeddee--ssee,, oouuttrroossssiimm,, aa ccoonnddeennaaççããoo ddaa RReeccllaammaaddaa aa ppaaggaarr iinnddeenniizzaaççããoo eemm vviirrttuuddee ddoo aassssééddiioo sseexxuuaall,, nnoo iimmppoorrttee ddee RR$$ 4400..000000,,0000((qquuaarreennttaa mmiill rreeaaiiss)),, vvaalloorr eessttee ccoommppaattíívveell ccoomm oo ggrraauu ddee ccuullppaa,, aa lleessããoo pprroovvooccaaddaa ee aa ssiittuuaaççããoo eeccoonnôômmiiccaa ddaass ppaarrtteess eennvvoollttaass nneessttaa ppeennddeennggaa jjuuddiicciiaall ee;; gg)) ttaammbbéémm ccoonnddeennáá--llaa aaoo ppaaggaammeennttoo ddee ccuussttaass ee hhoonnoorráárriiooss aaddvvooccaattíícciiooss,, eesstteess aarrbbiittrraaddooss eemm 2200%%((vviinnttee ppoorr cceennttoo)) ssoobbrree oo vvaalloorr ddaa ccoonnddeennaaççããoo;; hh)) ddeeffeerriirr oo ppeeddiiddoo ddooss bbeenneeffíícciiooss ddaa JJuussttiiççaa GGrraattuuiittaa.. PPrrootteessttaa pprroovvaarr oo aalleeggaaddoo ppoorr ttooddooss ooss mmeeiiooss ddee pprroovvaass aaddmmiittiiddooss,, nnoommeeaaddaammeennttee ppeellaa pprroodduuççããoo ddee pprroovvaa oorraall eemm aauuddiiêênncciiaa,, aalléémm ddee ppeerríícciiaa ee jjuunnttaaddaa ppoosstteerriioorr ddee ddooccuummeennttooss.. PPoorr ffiimm,, oo ppaattrroonnoo ddaa RReeccllaammaannttee,, ssoobb aa ééggiiddee ddoo aarrtt.. 773300 ddaa CCLLTT cc//cc aarrtt.. 336655,, iinncc.. IIVV,, ddoo CCPPCC,, ddeeccllaarraa ccoommoo aauuttêênnttiiccooss ttooddooss ooss ddooccuummeennttooss iimmeerrssooss ccoomm eessttaa iinnaauugguurraall.. DDáá--ssee àà ccaauussaa oo vvaalloorr ddee RR$$ 4400..000000,,0000 ((qquuaarreennttaa mmiill rreeaaiiss))..
 • 21. 21 RReessppeeiittoossaammeennttee,, ppeeddee ddeeffeerriimmeennttoo.. CCiiddaaddee,, 0000 ddee mmaaiioo ddee 00000000.. FFuullaannoo ddee TTaall AAddvvooggaaddoo –– OOAABB((CCEE)) 00000000

×