Modelo de Habeas Corpus Preventivo - Prisão Civil - Prof Alberto Bezerra

1,243 views
856 views

Published on

Habeas Corpus Preventivo

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modelo de Habeas Corpus Preventivo - Prisão Civil - Prof Alberto Bezerra

 1. 1. 1 EEXXCCEELLEENNTTÍÍSSSSIIMMOO SSEENNHHOORR DDEESSEEMMBBAARRGGAADDOORR PPRREESSIIDDEENNTTEE DDOO EEGGRRÉÉGGIIOO TTRRIIBBUUNNAALL DDEE JJUUSSTTIIÇÇAA DDOO EESSTTAADDOO DDOO PPAARRAANNÁÁ.. LLIINNKK PPAARRAA BBAAIIXXAARR PPEETTIIÇÇÃÃOO NNOO FFOORRMMAATTOO WWOORRDD LLIIVVRREE DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO IImmppeettrraannttee:: BBeellttrraannoo ddee TTaall PPaacciieennttee:: JJoosséé ddaass QQuuaannttaass AAuuttoorriiddaaddee CCooaattoorraa:: MMMM JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 0000ªª VVaarraa ddee FFaammíílliiaa ddaa CCiiddaaddee ((PPRR)) PPEEDDIIDDOO DDEE AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO UURRGGEENNTTEE ((LLIIMMIINNAARR))
 2. 2. 2 OO aaddvvooggaaddoo BBEELLTTRRAANNOO DDEE TTAALL,, bbrraassiilleeiirroo,, ccaassaaddoo,, mmaaiioorr,, iinnssccrriittoo nnaa OOrrddeemm ddooss AAddvvooggaaddooss ddoo BBrraassiill,, SSeeççããoo ddoo PPaarraannáá,, ssoobb oo nnºº 111122223333,, ccoomm sseeuu eessccrriittóórriioo pprrooffiissssiioonnaall ccoonnssiiggnnaaddoo nnoo ttiimmbbrree ddeessttaa,, oonnddee rreecceebbeerráá iinnttiimmaaççõõeess,, vveemm,, ccoomm oo ddeevviiddoo rreessppeeiittoo àà pprreesseennççaa ddee VVoossssaa EExxcceellêênncciiaa,, ppaarraa,, ssoobb aa ééggiiddee ddoo aarrtt.. 55ºº,, iinncciissoo LLXXVVIIIIII ddaa LLeeii FFuunnddaammeennttaall,, iimmppeettrraarr aa pprreesseennttee OORRDDEEMM DDEE HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS,, ((ccoomm ppeeddiiddoo ddee ““mmeeddiiddaa lliimmiinnaarr””)) eemm ffaavvoorr ddee JJOOSSÉÉ DDAASS QQUUAANNTTAASS,, bbrraassiilleeiirroo,, ssoolltteeiirroo,, aappoosseennttaaddoo,, ppoossssuuiiddoorr ddoo RRGG.. nnºº.. 1111222233334444 –– SSSSPP ((PPRR)),, rreessiiddeennttee ee ddoommiicciilliiaaddoo nnaa RRuuaa XX,, nnºº.. 000000 –– CCuurriittiibbaa ((PPRR)),, oorraa PPaacciieennttee,, ppoossttoo qquuee ssee eennccoonnttrraa ssooffrreennddoo ccoonnssttrraannggiimmeennttoo iilleeggaall ppoorr aattoo ddoo eemmiinneennttee JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 0000ªª VVaarraa ddee FFaammíílliiaa ddee CCuurriittiibbaa ((PPRR)),, oo qquuaall ddeetteerrmmiinnoouu,, eemm aaççããoo ddee eexxeeccuuççããoo ddee aalliimmeennttooss,, aa pprriissããoo cciivviill ccoonnttrraa aaqquueellee ((pprroocceessssoo nnºº.. 3333334444..5555..0066..7777//00000011)),, sseemm jjuussttaa ccaauussaa,, ccoommoo ssee vveerráá nnaa eexxppoossiiççããoo ffááttiiccaa ee ddee ddiirreeiittoo,, aa sseegguuiirr ddeelliinneeaaddaass.. 11 –– CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS DDOO PPRROOCCEESSSSAADDOO NNAA AAÇÇÃÃOO EEXXEECCUUTTIIVVAA DDaa aannáálliissee ddaa ppeeççaa vveessttiibbuullaarr ddaa aaççããoo eexxeeccuuttiivvaa ee ddooss ddooccuummeennttooss iimmeerrssooss,, oorraa aaccoossttaaddooss,, ddeepprreeeennddee--ssee qquuee oo PPaacciieennttee ffoorraa ccoonnddeennaaddoo aa ppaaggaarr aalliimmeennttooss eemm ffaavvoorr ddee MMaarriiaa ddee TTaall,, ssuuaa aanntteerriioorr eessppoossaa..
 3. 3. 3 SSeegguunnddoo aaiinnddaa aalleeggaaççõõeess iinnsseerrttaass nnaaqquueellaa iinniicciiaall,, oo PPaacciieennttee iinnaaddiimmpplliiuu ccoomm aass ppaarrcceellaass rreeffeerreenntteess aaooss mmeesseess ddee 0033//22001133,, 0044//22001133 ee 0055//22001133,, rreessuullttaannddoo,, ccoonnffoorrmmee mmeemmoorriiaall aaccoossttaaddoo,, nnoo vvaalloorr ddee RR$$ 00..000000,,0000 (( ..xx..xx..xx.. )).. RReecceebbiiddaa aa ppeettiiççããoo iinniicciiaall ppeellaa AAuuttoorriiddaaddee CCooaattoorraa,, nnoo eexxaattoo ccoonntteexxttoo ddoo aarrtt.. 773333 ddaa LLeeggiissllaaççããoo AAddjjeettiivvaa CCiivviill,, ddeetteerrmmiinnoouu--ssee aa cciittaaççããoo ddoo oorraa PPaacciieennttee ppaarraa eeffeettuuaarr,, nnoo pprraazzoo ddee 33 ddiiaass,, oo ppaaggaammeennttoo ddoo ddéébbiittoo eemm eennsseejjoo oouu jjuussttiiffiiccaarr aa iimmppoossssiibbiilliiddaaddee ddee nnããoo oo eeffeettuuaarr ssoobb ppeennaa ddee pprriissããoo.. OO PPaacciieennttee,, ppooiiss,, aatteennddeennddoo aaoo rreeffeerriiddoo ccoommaannddoo lleeggaall,, aapprreesseennttoouu ssuuaass jjuussttiiffiiccaattiivvaass,, iinncclluussiivvee ccoomm pprroovvaa ddooccuummeennttaall,, ddee eessccuussaa aaoo ppaaggaammeennttoo qquuaall sseejjaa:: aa)) aa aavvaannççaaddaa iiddaaddee ddoo PPaacciieennttee,, oo qquuaall ppeerrcceebbee ttããoo ssoommeennttee aappoosseennttaaddoorriiaa ppoorr iiddaaddee.. AA ccrreeddoorraa ddooss aalliimmeennttooss,, aacciimmaa mmeenncciioonnaaddaa,, eennttããoo eexxeeqquueennttee nnaa aaççããoo eemm lliiççaa,, ffoorraa iinnssttaaddaa ppeelloo mmaaggiissttrraaddoo aa mmaanniiffeessttaarr--ssee aacceerrccaa ddee ddeeffeessaa ((jjuussttiiffiiccaattiivvaa –– CCPPCC,, aarrtt.. 773333)),, ccuujjaa ssuusstteennttaaççããoo vveeiioo,, eemm ssíínntteessee,, ppeeddiirr aa pprriissããoo cciivviill ddoo PPaacciieennttee.. PPoorr mmeeiioo ddaa ddeecciissããoo iinntteerrllooccuuttóórriiaa aabbaaiixxoo ddeessccrriittaa,, pprrooffeerriiddaa nnooss aauuttooss ddaa aaççããoo eexxeeccuuttiivvaa eemm lliiççaa,, ffoorraa ddeeccrreettaaddaa aa pprriissããoo cciivviill ddoo PPaacciieennttee,, ppeelloo pprraazzoo ddee sseesssseennttaa ddiiaass,, nnããoo ssee aaccoollhheennddoo,, vviiaa rreefflleexxaa,, aass iinnsseerrççõõeess ddeeffeennssiivvaass pprroommoovviiddaass ppeelloo mmeessmmoo,, ccuujjaa ttrraannssccrriiççããoo ddaa mmeessmmaa oorraa aapprreesseennttaammooss::
 4. 4. 4 ““ VViissttooss eettcc.. CCuuiiddaa--ssee ddee eexxeeccuuççããoo qquuee vviissaa aaoo ppaaggaammeennttoo ddee aalliimmeennttooss àà MMaarriiaa ddee TTaall........ (( .. .. .. )) CCiittaaddoo oo eexxeeccuuttaaddoo,, eessttee aapprreesseennttoouu jjuussttiiffiiccaattiivvaa aalleeggaannddoo aa iimmppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ppaaggaammeennttoo eemm rraazzããoo ddee eennccoonnttrraarr--ssee ccoomm iiddaaddee aavvaannççaaddaa,, nnããoo ppooddeennddoo qquuiittaarr aa ppeennssããoo aalliimmeennttíícciiaa ddeeffiinniiddaa eemm jjuuíízzoo.. AA ccrreeddoorraa,, iinntteerrmmeeddiiaaddaa ppoorr sseeuu ppaattrroonnoo rreegguullaarrmmeennttee ccoonnssttiittuuííddoo nnooss aauuttooss,, ppoorr mmeeiioo ddaa ppeettiiççããoo qquuee ddeemmoorraa ààss ffllss.. 3322//3377,, iimmppuuggnnoouu aa jjuussttiiffiiccaattiivvaa,, aalleeggaannddoo,, eemm ssíínntteessee,, qquuee oo eexxeeccuuttaaddoo nnããoo ddeemmoonnssttrroouu ffaattoo iimmppeeddiittiivvoo,, mmooddiiffiiccaattiivvoo oouu eexxttiinnttiivvoo ddoo ddiirreeiittoo ddaa eexxeeqquueennttee,, mmaaiioorrmmeennttee oo ffaattoorr iiddaaddee.. OO MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo,, aattrraavvééss ddoo aarrrraazzooaaddoo ddee ffllss.. 3399//4411,, iinntteerrvveeiioo nnoo sseennttiiddoo ddee nnããoo aaccoollhheerr aass ssuusstteennttaaççõõeess ffeeiittaass ppeelloo eexxeeccuuttaaddoo.. RReellaattaaddoo.. DDeecciiddoo.. AAssssiissttee rraazzããoo aa eexxeeqquueennttee.. MMuuiittoo eemmbboorraa aalleegguuee oo eexxeeccuuttaaddoo ssuuaa iiddaaddee aavvaannççaaddaa,, eessttee ffaattoo,, ppoorr ssii ssóó,, nnããoo éé mmoottiivvoo ppaarraa aaffaassttaarr aa eexxiiggiibbiilliiddaaddee ddaa pprriissããoo cciivviill,, nnooss tteerrmmooss ddoo aarrtt.. 773333 ddoo CCPPCC.. MMuuiittoo ppeelloo ccoonnttrráárriioo,, aacceeiittaarr ttaall jjuussttiiffiiccaattiivvaa sseerriiaa aapprreeggooaarr oo aabbrraannddaammeennttoo ddaa rriiggiiddeezz ddaa rreeggrraa pprroocceessssuuaall qquuee ddeetteerrmmiinnaa aa pprriissããoo cciivviill,, jjuussttaammeennttee ppaarraa eessttaa ffiinnaalliiddaaddee((rreecceebbeerr oo mmoonnttaannttee ddee aalliimmeennttooss)) AAnnttee oo eexxppoossttoo,, ddeessaaccoollhhoo aa jjuussttiiffiiccaattiivvaa aapprreesseennttaaddaa ee oorrddeennoo aa eexxppeeddiiççããoo ddee mmaannddaaddoo ddee pprriissããoo,, eemm ffaaccee ddoo ddéébbiittoo aalliimmeennttaarr,, aa sseerr ccuummpprriiddaa ppeelloo pprraazzoo ddee 6600 ddiiaass.. IInnttiimmeemm--ssee.. CCuummpprraa--ssee.. EExxppeeddiieenntteess nneecceessssáárriiooss..
 5. 5. 5 EEiiss,, ppooiiss,, aa ddeecciissããoo iinntteerrllooccuuttóórriiaa qquuee,, ppeellaa ssuuaa iilleeggaalliiddaaddee,, ttrroouuxxee àà ttoonnaa aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee aaggiittaarr oo pprreesseennttee rreemmééddiioo hheerróóiiccoo.. 22 –– IINNAADDIIMMPPLLEEMMEENNTTOO IINNVVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOO EE EESSCCUUSSÁÁVVEELL IIDDAADDEE AAVVAANNÇÇAADDAA OO PPaacciieennttee ddeessttaaccoouu eemm ssuuaa jjuussttiiffiiccaattiivvaa ((CCPPCC,, aarrtt.. 773333)),, ccuujjaa ccóóppiiaa sseegguuee ccoomm aa pprreesseennttee ((ddoocc.. 0011)),, aassppeeccttooss ffááttiiccooss ((ddeebbaattiiddooss nnaaqquueellaa ooccaassiiããoo ee nnããoo nneessttaa ppeeççaa pprroocceessssuuaall)) ssuusstteennttaannddoo ssuuaa iinnaaddiimmppllêênncciiaa aattuuaall nnoo ppaaggaammeennttoo ddoo ddéébbiittoo aalliimmeennttaarr ppeellaa cciirrccuunnssttâânncciiaa ddee ssuuaa iiddaaddee aavvaannççaaddaa.. NNaaqquueellaa ooccaassiiããoo pprroocceessssuuaall,, rreessssaallttee--ssee,, aapprreesseennttoouu--ssee ddooccuummeennttoo ddee iiddeennttiiddaaddee ddoo PPaacciieennttee ccoommpprroovvaannttee aa iiddaaddee aavvaannççaaddaa ddeessttee,, qquuaall sseejjaa aa iiddaaddee ddee 8822 ((ooiitteennttaa ee ddooiiss)) aannooss ddee iiddaaddee.. ((ddoocc.. 0022)) AAddeemmaaiiss,, ccoommpprroovvoouu--ssee qquuee oo PPaacciieennttee rreecceebbiiaa,, nnaa qquuaalliiddaaddee ddee aappoosseennttaaddoo,, uunniiccaammeennttee pprroovveennttooss oorriiuunnddooss ddee bbeenneeffíícciioo pprreevviiddeenncciiáárriioo.. ((ddooccss.. 0033//0077)) TTooddaavviiaa,, ttaaiiss aarrgguummeennttooss,, ddiiggaa--ssee ccoommpprroovvaaddooss,, ffoorraamm rreecchhaaççaaddooss ccoommoo mmoottiivvooss ppaarraa iinnvviiaabbiilliizzaarr aa pprriissããoo cciivviill.. TTeennhhaa--ssee eemm ccoonnttaa,, iinniicciiaallmmeennttee,, qquuee nneeggaarr ttaall pplleeiittoo,, vvaaii ddee eennccoonnttrroo aaoo pprriinnccííppiioo ccoonnssttiittuucciioonnaall hhuummaanniittáárriioo pprreevviissttoo nnaa CCaarrttaa PPoollííttiiccaa..
 6. 6. 6 NNeessssaa eesstteeiirraa ddee eenntteennddiimmeennttoo,, ssaalliieennttaammooss aass lliiççõõeess ddee FFlláávviioo TTaarrttuuccee ee JJoosséé FFeerrnnaannddoo SSiimmããoo:: ““RReeaallmmeennttee,, aa tteessee ccoonnssttaannttee ddooss jjuullggaaddooss ttrraannssccrriittooss ppaarreeccee sseerr oo mmeellhhoorr ccaammiinnhhoo,, àà lluuzz ddee uummaa vviissããoo mmaaiiss hhuummaanniittáárriiaa ddoo DDiirreeiittoo CCiivviill ee ddee uumm DDiirreeiittoo PPrriivvaaddoo PPeerrssoonnaalliizzaaddoo qquuee bbuussccaa ddee ffoorrmmaa iinncceessssaannttee aa pprrootteeççããoo ddaa ddiiggnniiddaaddee hhuummaannaa.. AA ppaarr ddeessssaass iiddeeiiaass,, eenntteennddeemmooss qquuee éé pplleennaammeennttee jjuussttiiffiiccáávveell uummaa iinntteerrpprreettaaççããoo mmaaiiss ffaavvoorráávveell aaoo rrééuu ddeevveeddoorr.. DDeessttaaqquuee--ssee,, ppoorr ffiimm,, qquuee aa tteennddêênncciiaa éé ddee aabboolliirr aa pprriissããoo cciivviill ppoorr ddíívviiddaass.. ““ ((TTAARRTTUUCCEE,, FFlláávviioo;; SSIIMMÃÃOO,, JJoosséé FFeerrnnaannddoo.. DDiirreeiittoo CCiivviill:: ddiirreeiittoo ddee ffaammíílliiaa.. 77ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: MMééttooddoo,, 22001122,, pp.. 444466)) ((oo ddeessttaaqquuee eemm iittáálliiccoo ccoonnssttaa ddoo tteexxttoo oorriiggiinnaall)) PPoorrttaannttoo,, EExxcceellêênncciiaa,, aa iinnaaddiimmppllêênncciiaa tteemm rraazzããoo eessccuussáávveell,, nnaa hhiippóótteessee,, aa aavvaannççaaddaa iiddaaddee ddoo PPaacciieennttee.. NNeessssee ddiiaappaassããoo,, rreezzaa aa CCaarrttaa PPoollííttiiccaa qquuee:: CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO FFEEDDEERRAALL AArrtt.. 55ºº -- (( ...... )) LLXXVVIIII –– nnããoo hhaavveerráá pprriissããoo cciivviill ppoorr ddíívviiddaa,, ssaallvvoo aa ddoo rreessppoonnssáávveell ppeelloo iinnaaddiimmpplleemmeennttoo vvoolluunnttáárriioo ee iinneessccuussáávveell ddee oobbrriiggaaççããoo aalliimmeennttíícciiaa ee aa ddoo ddeeppoossiittáárriioo iinnffiieell..
 7. 7. 7 (( ddeessttaaccaammooss )) NNeessssee eennffooqquuee,, aapprroopprriiaaddaass aass lliiççõõeess ddee CCaarrllooss RRoobbeerrttoo GGoonnççaallvveess:: ““ EEmm rraazzããoo ddaa ggrraavviiddaaddee ddaa eexxeeccuuççããoo ddaa ddíívviiddaa aalliimmeennttaarr ppoorr ccooeerrççããoo ppeessssooaall,, aa CCoonnssttiittuuiiççããoo FFeeddeerraall ccoonnddiicciioonnaa aa ssuuaa aapplliiccaabbiilliiddaaddee àà vvoolluunnttaarriieeddaaddee ee iinneessccuussaabbiilliiddaaddee ddoo ddeevveeddoorr eemm ssaattiissffaazzeerr aa oobbrriiggaaççããoo ((aarrtt.. 55ºº,, LLXXVVIIII)).. AA aalluuddiiddaa lliimmiittaaççããoo eessttáá aa rreeccoommeennttaarr uummaa ppeerrqquuiirriiççããoo mmaaiiss aammppllaa ddoo eelleemmeennttoo ssuubbjjeettiivvoo iiddeennttiiffiiccaaddoo nnaa ccoonndduuttaa ddoo iinnaaddiimmpplleennttee,, ccoomm ppoossssiibbiilliiddaaddee aassssiimm ddee ssee pprroocceeddeerr ààss iinnvveessttiiggaaççõõeess nneecceessssáárriiaass,, aaiinnddaa qquuee ddee ooffíícciioo,, sseemm vviinnccuullaaççããoo àà iinniicciiaattiivvaa pprroobbaattóórriiaa ddaass ppaarrtteess.. AAssssiimm,, aa ffaallttaa ddee ppaaggaammeennttoo ddee ppeennssããoo aalliimmeennttíícciiaa nnããoo jjuussttiiffiiccaa,, ppoorr ssii,, aa pprriissããoo ddoo ddeevveeddoorr,, mmeeddiiddaa eexxcceeppcciioonnaall ‘‘qquuee ssoommeennttee ddeevvee sseerr eemmpprreeggaaddaa eemm ccaassooss eexxttrreemmooss ddee ccoonnttuummáácciiaa,, oobbssttiinnaaççããoo,, tteeiimmoossiiaa,, rreebbeellddiiaa ddoo ddeevveeddoorr qquuee,, eemmbboorraa ppoossssuuaa ooss mmeeiiooss nneecceessssáárriiooss ppaarraa ssaallddaarr aa ddíívviiddaa,, pprrooccuurraa ppoorr ttooddooss ooss mmeeiiooss pprrootteellaarr oo ppaaggaammeennttoo jjuuddiicciiaallmmeennttee hhoommoollooggaaddoo.. ““((GGOONNÇÇAALLVVEESS,, CCaarrllooss RRoobbeerrttoo.. DDiirreeiittoo CCiivviill BBrraassiilleeiirroo.. 99ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: SSaarraaiivvaa,, 22001122,, vvooll.. 66,, pp.. 556644))
 8. 8. 8 DDee oouuttrroo ccoommppaassssoo,, ddeessttaaccaammooss qquuee aa LLeeggiissllaaççããoo AAddjjeettiivvaa PPeennaall tteemm rreessssaallvvaa pprroocceessssuuaall ppeellaa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee pprriissããoo ddoommiicciilliiaarr,, jjuussttaammeennttee ppeellaa cciirrccuunnssttâânncciiaa ddaa iiddaaddee aavvaannççaaddaa,, lleeggiissllaaççããoo eessttaa qquuee ppooddeerráá sseerr uuttiilliizzaaddaa ppoorr aannaallooggiiaa:: CCÓÓDDIIGGOO DDEE PPRROOCCEESSSSOO PPEENNAALL AArrtt.. 331188.. PPooddeerráá oo jjuuiizz ssuubbssttiittuuiirr aa pprriissããoo pprreevveennttiivvaa ppeellaa ddoommiicciilliiaarr qquuaannddoo oo aaggeennttee ffoorr:: II -- mmaaiioorr ddee 8800 ((ooiitteennttaa)) aannooss;; IIII -- eexxttrreemmaammeennttee ddeebbiilliittaaddoo ppoorr mmoottiivvoo ddee ddooeennççaa ggrraavvee;; IIIIII -- iimmpprreesscciinnddíívveell aaooss ccuuiiddaaddooss eessppeecciiaaiiss ddee ppeessssooaa mmeennoorr ddee 66 ((sseeiiss)) aannooss ddee iiddaaddee oouu ccoomm ddeeffiicciiêênncciiaa;; IIVV -- ggeessttaannttee aa ppaarrttiirr ddoo 77ºº ((ssééttiimmoo)) mmêêss ddee ggrraavviiddeezz oouu sseennddoo eessttaa ddee aallttoo rriissccoo.. EEmm aabboonnoo aa eessssaa ddiissppoossiiççããoo lleeggaall,, ccoonnvvéémm ssaalliieennttaarr aass sseegguuiinntteess nnoottaass jjuurriisspprruuddeenncciiaaiiss:: HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS.. DDIIRREEIITTOO PPRROOCCEESSSSUUAALL CCIIVVIILL.. EEXXEECCUUÇÇÃÃOO DDEE AALLIIMMEENNTTOOSS.. PPRRIISSÃÃOO CCIIVVIILL DDEECCRREETTAADDAA.. AAUUSSÊÊNNCCIIAA DDEE CCOOMMPPRROOVVAAÇÇÃÃOO DDOO PPAAGGAAMMEENNTTOO DDAASS TTRRÊÊSS ÚÚLLTTIIMMAASS PPAARRCCEELLAASS AANNTTEERRIIOORREESS AAOO AAJJUUIIZZAAMMEENNTTOO DDAA AAÇÇÃÃOO EE DDAASS QQUUEE SSEE VVEENNCCEERRAAMM NNOO CCUURRSSOO DDEE SSUUAA TTRRAAMMIITTAAÇÇÃÃOO.. IINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA DDAA SSÚÚMMUULLAA NNºº 330099 DDOO SSUUPPEERRIIOORR
 9. 9. 9 TTRRIIBBUUNNAALL DDEE JJUUSSTTIIÇÇAA.. IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE DDEE AAFFEERRIIÇÇÃÃOO,, NNAA VVIIAA EESSTTRREEIITTAA DDOO WWRRIITT,, DDEE QQUUEESSTTÕÕEESS RREELLAACCIIOONNAADDAASS ÀÀ CCAAPPAACCIIDDAADDEE FFIINNAANNCCEEIIRRAA DDOO PPAACCIIEENNTTEE PPAARRAA AADDIIMMPPLLIIRR AA DDÍÍVVIIDDAA.. PPRREECCEEDDEENNTTEESS.. PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE,, EEXXCCEEPPCCIIOONNAALL,, DDEE CCOONNVVEERRSSÃÃOO DDAA SSEEGGRREEGGAAÇÇÃÃOO DDEE LLIIBBEERRDDAADDEE OORRDDIINNÁÁRRIIAA PPEELLAA PPRRIISSÃÃOO DDOOMMIICCIILLIIAARR,, NNOOSS TTEERRMMOOSS DDEE PPRREECCEEDDEENNTTEE DDOO SSUUPPEERRIIOORR TTRRIIBBUUNNAALL DDEE JJUUSSTTIIÇÇAA,, ÀÀ VVIISSTTAA DDAA AAVVAANNÇÇAADDAA IIDDAADDEE DDOO PPAACCIIEENNTTEE ((7755 AANNOOSS)) EE DDEE SSEEUU DDEELLIICCAADDOO QQUUAADDRROO DDEE SSAAÚÚDDEE.. HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS CCOONNHHEECCIIDDOO EE DDEENNEEGGAADDOO NNOO QQUUEE TTAANNGGEE AAOO PPEEDDIIDDOO FFOORRMMUULLAADDOO NNAA AAÇÇÃÃOO,, CCOONNCCEEDDEENNDDOO--SSEE,, DDEE OOFFÍÍCCIIOO,, OORRDDEEMM NNOO SSEENNTTIIDDOO DDEE AAUUTTOORRIIZZAARR--SSEE OO CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO DDAA PPRRIISSÃÃOO NNOO DDOOMMIICCÍÍLLIIOO DDOO PPAACCIIEENNTTEE.. 11.. OO SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa tteemm eenntteennddiiddoo nnããoo sseerr ppoossssíívveell aa aaffeerriiççããoo ddaa ccaappaacciiddaaddee ffiinnaanncceeiirraa ddee ddeevveeddoorr ddee aalliimmeennttooss nnaa vviiaa eessttrreeiittaa ddoo HHaabbeeaass CCoorrppuuss,, hhaajjaa vviissttaa ddeemmaannddaarr ddiillaaççããoo pprroobbaattóórriiaa,, iinnccoommppaattíívveell ccoomm oo rriittoo ssuummaarrííssssiimmoo ddaaqquueellaa aaççããoo ccoonnssttiittuucciioonnaall.. PPrreecceeddeenntteess ((HHCC 220000770000339977110000,, HHéélliioo QQUUAAGGLLIIAA BBAARRBBOOSSAA,, SSTTJJ ­­ QQUUAARRTTAA TTUURRMMAA,, DDJJ DDAATTAA::0055//1111//22000077 PPGG::0000226666));; ((RRHHCC 220011000000111133445566,, HHOONNIILLDDOO AAMMAARRAALL DDEE MMeelllloo CCAASSTTRROO ((DDEESSEEMMBBAARRGGAADDOORR CCOONNVVOOCCAADDOO DDOO TTJJ//AAPP)),, SSTTJJ ­­ QQUUAARRTTAA TTUURRMMAA,, DDJJEE DDAATTAA::1188//0055//22001100..)) 22.. AA pprriissããoo cciivviill ppoorr ddíívviiddaa aalliimmeennttaarr,, aannccoorraaddaa eemm ddiissppoossiittiivvoo ccoonnssttiittuucciioonnaall ((aarrtt.. 55ºº,, LLXXVVIIII)),, lleeggaall ((aarrtt.. 773333,, §§11ºº,, ddoo CCPPCC)),, ee ppoorr nnoorrmmaa iinntteerrnnaacciioonnaall ((PPaaccttoo ddee SSaann JJoosséé ddaa CCoossttaa RRiiccaa)),, ssoommeennttee ppooddee sseerr eelliiddiiddaa,, ccoonnffoorrmmee oorriieennttaaççããoo jjuurriisspprruuddeenncciiaall ssuummuullaaddaa nnoo SSTTJJ ((vveerrbbeettee nnºº 330099)),, qquuaannddoo ccoommpprroovvaaddoo oo ppaaggaammeennttoo ddaass úúllttiimmaass ttrrêêss pprreessttaaççõõeess aanntteerriioorreess aaoo aajjuuiizzaammeennttoo ddaa aaççããoo ee ddaass ppaarrcceellaass vveenncciiddaass nnoo ccuurrssoo ddaa aaççããoo.. PPrreecceeddeenntteess ddoo SSTTJJ ((AAGGRRGG nnoo HHCC 111100772277//BBAA;; RRHHCC 2266992277;; HHCC 9944664488;; HHCC 7777883399//SSPP)) ee ddoo TTJJCCEE ((33552200­­5588..22000022..88..0066..00000000//00 ­­ HHCC CCÍÍVVEELL ­­ RReellaattoorraa DDeessaa.. MMaarriiaa IIrraacceemmaa ddoo VVaallee HHoollaannddaa;; 99773355­­ 7744..22000077..88..0066..00000000//00 ­­ HHCC CCÍÍVVEELL ­­ RReell.. LLiinnccoollnn TTaavvaarreess DDaannttaass)) NNoo ccaassoo ddooss aauuttooss,, oo iimmppeettrraannttee nnããoo ccoommpprroovvoouu qquuee oo ppaacciieennttee eeffeettuuoouu oo ppaaggaammeennttoo ddaass rreeffeerriiddaass ppaarrcceellaass,, ppeelloo qquuee aa pprriissããoo ssee rreevveessttee ddee iinneeqquuíívvooccaa
 10. 10. 10 lleeggaalliiddaaddee.. 33.. OO SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa vveemm aaddmmiittiinnddoo,, eexxcceeppcciioonnaallmmeennttee,, aa aapplliiccaaççããoo ddaa LLeeii ddee EExxeeccuuççããoo PPeennaall aaooss ccaassooss ddee pprriissããoo cciivviill ppoorr ddíívviiddaa aalliimmeennttaarr,, eemm ccaassooss,, ccoommoo oo ddooss aauuttooss,, eemm qquuee oo ppaacciieennttee ppoossssuuii iiddaaddee aavvaannççaaddaa ((7755 aannooss)) ee ccoonnddiiççããoo ddee ssaaúúddee ddeebbiilliittaaddaa.. 33.. OOrrddeemm ddeenneeggaaddaa nnoo qquuee ttaannggee aaooss ppeeddiiddooss ffoorrmmuullaaddooss nnoo wwrriitt,, ccoonncceeddeennddoo­­ssee,, ddee ooffíícciioo,, oorrddeemm nnoo sseennttiiddoo ddee aaddmmiittiirr aa sseeggrreeggaaççããoo ddoommiicciilliiaarr ddoo ppaacciieennttee.. ((TTJJCCEE -- HHCC 770044­­9933..22000088..88..0066..00000000//00;; SSeegguunnddaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReellªª DDeessªª MMaarriiaa NNaaiillddee PPiinnhheeiirroo NNoogguueeiirraa;; DDJJCCEE 1122//0066//22001122;; PPáágg.. 3333)) DDIIRREEIITTOO CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL EE PPRROOCCEESSSSUUAALL CCIIVVIILL.. HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS.. AAÇÇÃÃOO DDEE EEXXEECCUUÇÇÃÃOO DDEE AALLIIMMEENNTTOOSS.. JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAASS DDEE IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE DDEE EEFFEETTUUAARR OO PPAAGGAAMMEENNTTOO DDOOSS AALLIIMMEENNTTOOSS NNOO PPAATTAAMMAARR EESSTTAABBEELLEECCIIDDOO.. FFAALLÊÊNNCCIIAA EE FFEECCHHAAMMEENNTTOO DDEE EEMMPPRREESSAASS DDOO PPAACCIIEENNTTEE.. PPEESSSSOOAA IIDDOOSSAA,, CCOOMM 7788 AANNOOSS DDEE IIDDAADDEE.. PPOORRTTAADDOORR DDEE SSEEQQUUEELLAASS DDEE AAVVCC.. AAUUSSÊÊNNCCIIAA DDEE IILLEEGGAALLIIDDAADDEE NNAASS DDEECCIISSÕÕEESS JJUUDDIICCIIAAIISS.. DDEECCRREETTOO DDEE PPRRIISSÃÃOO.. CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO EEMM RREEGGIIMMEE DDOOMMIICCIILLIIAARR.. PPEECCUULLIIAARRIIDDAADDEESS DDOO CCAASSOO CCOONNCCRREETTOO QQUUEE AADDMMIITTEEMM AA EEXXCCEEÇÇÃÃOO.. OORRDDEEMM CCOONNCCEEDDIIDDAA.. SSaalliieennttee--ssee qquuee,, eemm ssee ttrraattaannddoo ddee pprriissããoo cciivviill ppoorr ddéébbiittoo aalliimmeennttaarr,, oo ââmmbbiittoo ddee ccooggnnoosscciibbiilliiddaaddee ddoo hhaabbeeaass ccoorrppuuss ssee rreessttrriinnggee aaoo aassppeeccttoo ddaa lleeggaalliiddaaddee,, iissttoo éé,, ssee ffooii oobbeeddeecciiddoo oo ddeevviiddoo pprroocceessssoo lleeggaall,, ssee aa ddeecciissããoo eessttáá ddeevviiddaammeennttee ffuunnddaammeennttaaddaa ee ffooii pprroollaattaaddaa ppoorr jjuuíízzoo ccoommppeetteennttee,, ccoommoo ooccoorrrreeuu,, nnaa eessppéécciiee.. DDee oouuttrraa bbaannddaa,, aa ddiissccuussssããoo ssoobbrree aa iinnccaappaacciiddaaddee ffiinnaanncceeiirraa ddoo ppaacciieennttee ee aa tteennttaattiivvaa ddee ddiissccuuttiirr aa vveerrbbaa aalliimmeennttaarr mmoossttrraa--ssee ttoottaallmmeennttee ddeessccaabbiiddaa eemm sseeddee ddee hhaabbeeaass ccoorrppuuss,, ccuujjooss eessttrreeiittooss lliimmiitteess ccoommoo jjáá ddiittoo aanntteerriioorrmmeennttee,, nnããoo ccoommppoorrttaamm eessssaass iinnddaaggaaççõõeess.. OO ddéébbiittoo aalliimmeennttaarr ppeerrssiissttee,, oo qquuee éé aaddmmiittiiddoo ppeelloo ppaacciieennttee,, oo qquuee jjuussttiiffiiccaa oo ddeeccrreettoo pprriissiioonnaall ppeelloo ppeerrííooddoo ddeetteerrmmiinnaaddoo,, iissttoo éé,, sseesssseennttaa ddiiaass,,.. AA oorrddeemm ddeevvee sseerr ccoonncceeddiiddaa,, aa ffiimm ddee qquuee aa pprriissããoo
 11. 11. 11 sseejjaa ccuummpprriiddaa eemm rreeggiimmee ddoommiicciilliiaarr,, tteennddoo eemm vviissttaa qquuee oo ppaacciieennttee pprreeeenncchhee ooss rreeqquuiissiittooss lleeggaaiiss ppaarraa qquuee ssuuaa pprriissããoo cciivviill sseejjaa ddeetteerrmmiinnaaddaa eemm rreeggiimmee ddoommiicciilliiaarr,, hhaajjaa vviissttaa qquuee éé ppeessssooaa iiddoossaa,, ccoomm 7788 aannooss ddee iiddaaddee,, aalléémm ddee sseerr ppoorrttaaddoorr ddee sseeqqüüeellaass ddee aavvcc,, ddooeennççaa qquuee ccoonnssiiddeerroo ggrraavvee,, ccoonnffoorrmmee ddooccuummeennttooss aapprreesseennttaaddooss ppeelloo ppaacciieennttee ((ffllss.. 1144--1177)) ee,, eessppeecciiaallmmeennttee,, aa aauussêênncciiaa ddee eessttaabbeelleecciimmeennttoo aaddeeqquuaaddoo ppaarraa oo ccuummpprriimmeennttoo ddaa pprriissããoo cciivviill.. ((TTJJPPEE -- PPrroocc.. 00001144443300--8899..22001122..88..1177..00000000;; SSeexxttaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReell.. DDeess.. AAnnttôônniioo FFeerrnnaannddoo AArraaúújjoo MMaarrttiinnss;; JJuullgg.. 0099//1100//22001122;; DDJJEEPPEE 1199//1100//22001122;; PPáágg.. 116699)) 33 -- DDOO PPEEDDIIDDOO DDEE ““MMEEDDIIDDAA LLIIMMIINNAARR”” AA lleeiittuurraa ppoorr ssii ssóó ddaa ddeecciissããoo qquuee ddeeccrreettoouu aa pprriissããoo cciivviill,, ddeemmoonnssttrraa nnaa ssiinnggeelleezzaa ddee ssuuaa rreeddaaççããoo aa ssuuaa ffrraaggiilliiddaaddee lleeggaall ee ffaaccttuuaall.. AA iilleeggaalliiddaaddee ddaa pprriissããoo ssee ppaatteenntteeiiaa ppoorr iinnffrriinnggiirr nnoorrmmaa ccoonnssttiittuucciioonnaall qquuee,, ccllaarraammeennttee,, ddeessttaaccaa qquuee aa pprriissããoo cciivviill ssoommeennttee ppooddeerráá sseerr ddeeccrreettaaddaa eemm ssiittuuaaççõõeess iinneessccuussáávveeiiss ee vvoolluunnttáárriiaass ppoorr ppaarrttee ddoo ddeevveeddoorr ddooss aalliimmeennttooss,, qquuee nnããoo éé,, oobbvviiaammeennttee,, aa hhiippóótteessee oorraa ttrraattaaddaa..
 12. 12. 12 PPoorr ttaaiiss ffuunnddaammeennttooss,, rreeqquueerr--ssee aa VVoossssaa EExxcceellêênncciiaa,, eemm rraazzããoo ddoo aalleeggaaddoo nnoo ccoorrppoo ddeessttee ppeettiittóórriioo,, pprreesseenntteess aa ffuummaaççaa ddoo bboomm ddiirreeiittoo ee oo ppeerriiggoo nnaa ddeemmoorraa,, sseejjaa LLIIMMIINNAARRMMEENNTTEE ggaarraannttiiddoo aaoo PPaacciieennttee aa ssuuaa lliibbeerrddaaddee ddee llooccoommooççããoo.. AA ffuummaaççaa ddoo bboomm ddiirreeiittoo eessttáá ccoonnssuubbssttaanncciiaaddaa,, nnooss eelleemmeennttooss ssuusscciittaaddooss nnaa jjuussttiiffiiccaattiivvaa ddoo PPaacciieennttee,, aapprreesseennttaaddooss nnaa aaççããoo ddee eexxeeccuuççããoo ddee aalliimmeennttooss,, nnaa ddoouuttrriinnaa,, nnaa jjuurriisspprruuddêênncciiaa,, nnaa aarrgguummeennttaaççããoo ee nnoo rreefflleexxoo ddee ttuuddoo nnooss ddooggmmaass ddaa CCaarrttaa ddaa RReeppúúbblliiccaa.. OO ppeerriiggoo nnaa ddeemmoorraa éé iirrrreettoorrqquuíívveell ee eessttrreemmee ddee ddúúvviiddaass,, ffaacciillmmeennttee ppeerrcceeppttíívveell,, nnããoo ssóó ppeellaa iilleeggaalliiddaaddee ddaa oorrddeemm ddee pprriissããoo qquuee éé ffllaaggrraannttee.. AAssssiimm,, ddeennttrroo ddooss rreeqquuiissiittooss ddaa lliimmiinnaarr,, sseemm ddúúvviiddaa,, oo ppeerriiggoo nnaa ddeemmoorraa ee aa ffuummaaççaa ddoo bboomm ddiirreeiittoo eessttããoo aammppllaammeennttee jjuussttiiffiiccaaddooss,, vveerriiffiiccaannddoo--ssee oo aalliicceerrccee ppaarraa aa ccoonncceessssããoo ddaa mmeeddiiddaa lliimmiinnaarr,, ccoomm eexxppeeddiiççããoo iinnccoonnttiinneennttii ddee ssaallvvoo ccoonndduuttoo ee,, mmaaiiss,, sseejjaa iinnssttaaddoo aa AAuuttoorriiddaaddee CCooaattoorraa aa ssuussppeennddeerr aa oorrddeemm ddee pprriissããoo.. SSuucceessssiivvaammeennttee,, ppeeddee sseejjaa ppeerrmmiittiiddoo aaoo PPaacciieennttee oo ccuummpprriimmeennttoo ddaa pprriissããoo cciivviill,, ppeelloo pprraazzoo eessttaabbeelleecciiddoo,, eemm pprriissããoo ddoommiicciilliiaarr.. 44 -- EEMM CCOONNCCLLUUSSÃÃOO
 13. 13. 13 OO PPaacciieennttee,, sseerreennoo qquuaannttoo àà aapplliiccaaççããoo ddoo ddeecciissuumm,, aaoo qquuee eexxpprreessssaa ppeellaa hhaabbiittuuaall ppeerrttiinnêênncciiaa jjuurrííddiiccaa ddooss jjuullggaaddooss ddeessttaa CCaassaa,, eessppeerraa ddeessttee rreessppeeiittáávveell TTrriibbuunnaall aa ccoonncceessssããoo ddaa oorrddeemm ddee HHaabbeeaass CCoorrppuuss,, iimmppeettrraaddaa ccoomm ssuuppeeddâânneeoo nnoo aarrtt.. 55ºº,, iinncc.. LLXXVVIIII ddaa CCaarrttaa PPoollííttiiccaa,, ssuussppeennddeennddoo aa oorrddeemm ddee pprriissããoo oouu,, ssuubbssiiddiiaarriiaammeennttee,, sseejjaa ppeerrmmiittiiddoo aaoo PPaacciieennttee oo ccuummpprriimmeennttoo ddaa pprriissããoo cciivviill eemm pprriissããoo ddoommiicciilliiaarr,, rraattiiffiiccaannddoo--ssee,, mmaaiiss,, aa lliimmiinnaarr oorraa aallmmeejjaaddaa.. RReessppeeiittoossaammeennttee,, ppeeddee ddeeffeerriimmeennttoo.. CCiiddaaddee ((PPRR)),, 0000 ddee jjuunnhhoo ddoo aannoo 00000000.. BBeellttrraannoo ddee TTaall AAddvvooggaaddoo((aa))

×