1
EEXXCCEELLEENNTTÍÍSSSSIIMMOO SSEENNHHOORR DDOOUUTTOORR JJUUIIZZ DDEE DDIIRREEIITTOO DDAA 0000ªª VVAARRAA CCÍÍVVEELL DDEE...
2
aaccoossttaaddoo,, oonnddee,, eemm aatteennddiimmeennttoo aaooss ddiittaammeess ccoonnttiiddooss nnoo aarrtt.. 3399,, ii...
3
EEmmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo.. TTííttuulloo eexxeeccuuttiivvoo eexxttrraajjuuddiicciiaall.. DDuupplliiccaattaass...
4
EEmm ffaaccee ddooss eelleevvaaddooss eennccaarrggooss ccoonnttrraattuuaaiiss,, nnããoo aaccoobbeerrttaaddooss ppeellaa
l...
5
((33..11..)) –– DDAA IIMMPPEERRTTIINNÊÊNNCCIIAA DDAA CCOOBBRRAANNÇÇAA DDEE JJUURROOSS
CCAAPPIITTAALLIIZZAADDOOSS MMEENNS...
6
II –– ooss jjuurrooss ssoobbrree aa ddíívviiddaa,, ccaappiittaalliizzaaddooss oouu nnããoo,, ooss ccrriittéérriiooss ddee...
7
iinncciissoo II,, ddaa LLeeii nnºº 1100..993311//22000044,, aapplliiccáávveell ppaarraa aa ccéédduullaa ddee ccrrééddiit...
8
NNeemm ssee aaffiirrmmee qquuee ooss jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss ppooddeerriiaamm sseerr ccoobbrraaddooss
ppoo...
9
ddeeccllaarraaddoo iinnccoonnssttiittuucciioonnaall ppoorr eessttaa ccoorrttee nnaa aarrgguuiiççããoo ddee iinnccoonnsstt...
10
hhoonnoorráárriiaa ffiixxaaddaa eemm ccoonnssoonnâânncciiaa aaooss bbaalliizzaammeennttooss iinnsseerrttooss nnaass aal...
11
PPoorrttaannttoo,, nnããoo éé ppoossssíívveell aacceeiittaarr aa mmeerraa pprreessuunnççããoo ddee aajjuussttee
ccllááuus...
12
CCOONNTTRRAATTOO.. AABBEERRTTUURRAA DDEE CCRRÉÉDDIITTOO RROOTTAATTIIVVOO.. CCHHEEQQUUEE EESSPPEECCIIAALL.. EEMMPPRRÉÉSS...
13
nneecceessssiiddaaddee ddee ccáállccuulloo oouu ddee ""ppeeddaaggiinnhhaa"" nnoo ccoonnttrraattoo,, ppoorr ssii ssóó,, ...
14
SSTTFF -- SSúúmmuullaa nnºº 112211 -- ÉÉ vveeddaaddaa aa ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss,, aaiinnddaa qquuee...
15
ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss ppeellaass iinnssttiittuuiiççõõeess iinnttee...
16
BBeemm ppoorr iissssoo,, ssuujjeeiittaannddoo--ssee eessttaa aaooss ccoonnttoorrnnooss eessttaabbeelleecciiddooss ppoor...
17
ccéédduullaa ddee ccrrééddiittoo bbaannccáárriioo,, oorraa eemm ddeebbaattee,, nnããoo ccoonntteerriiaa oo ppaaccttoo,, ...
18
((33..22..)) –– JJUURROOSS RREEMMUUNNEERRAATTÓÓRRIIOOSS AACCIIMMAA DDAA MMÉÉDDIIAA DDOO MMEERRCCAADDOO
NNããoo ffoosssse...
19
11.. TTeennddoo eemm vviissttaa aa nnaattuurreezzaa bbaannccáárriiaa ddoo ccoonnttrraattoo rreeaalliizzaaddoo eennttrre...
20
CCÓÓDDIIGGOO CCIIVVIILL
AArrtt.. AArrtt.. 339944 -- CCoonnssiiddeerraa--ssee eemm mmoorraa oo ddeevveeddoorr qquuee nnã...
21
jjuurrooss nnooss ccoonnttrraattooss bbaannccáárriiooss cceelleebbrraaddooss aa ppaarrttiirr ddaa ppuubblliiccaaççããoo ...
22
oommiissssããoo iimmppuuttáávveell aaoo ddeevveeddoorr,, nnããoo iinncciiddee eessttee eemm mmoorraa.. AAssssiimm ssee ee...
23
PPoorr ffiimm,, ccoollhhee--ssee lliiççããoo ddee CCllááuuddiiaa LLiimmaa MMaarrqquueess::
““ SSuuppeerraaddaass aass dd...
24
EEmm ffaaccee ddeessssaass ccoonnssiiddeerraaççõõeess,, ccoonncclluuii--ssee qquuee aa mmoorraa ccrriissttaalliizzaa oo...
25
EE ddoo pprreecciissoo aaccóórrddããoo eemm lliiççaa,, aaiinnddaa ppooddeemmooss ddeessttaaccaarr qquuee::
““OOss eenncc...
26
mmoorraattóórriiooss.. EEmm vveerrddaaddee,, aa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa jjáá ppoossssuuii aa dduup...
27
PPRROOCCEESSSSUUAALL CCIIVVIILL.. AAGGRRAAVVOO RREEGGIIMMEENNTTAALL.. DDEECCIISSÃÃOO EEMM RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAA...
28
OO aarrtt.. 773399--AA ddoo CCPPCC,, ccoomm rreeddaaççããoo iinnttrroodduuzziiddaa ppeellaa LLeeii nnºº
1111..338822//00...
29
iinnssiinnuuaarr--ssee ccoommoo rraazzooáávveell;; éé aallggoo eeqquuiippaarráávveell aaoo ffuummuuss bboonnii iiuurrii...
30
aaccaauutteellaaddoo,, ppoorr eennqquuaannttoo.. SSeerráá ddeeppooiiss ddaa ppeennhhoorraa ee ddoo rriissccoo ddee aall...
31
// 0066.. NNEECCEESSSSIIDDAADDEE DDEE CCOOMMPPRROOVVAAÇÇÃÃOO DDOOSS RREEQQUUIISSIITTOOSS CCOONNSSTTAANNTTEESS NNOO §§ 1...
32
DDéécciimmaa SSeexxttaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReellªª DDeessªª CCaattaarriinnaa RRiittaa KKrriieeggeerr MMaarrttii...
33
DDiiaannttee ddiissssoo,, oouu sseejjaa,, oo pprreeeenncchhiimmeennttoo ddooss rreeqquuiissiittooss ppaarraa
ccoonnccee...
34
ddiissppoossiittiivvoo pprreevvêê aa hhiippóótteessee ddee rreejjeeiiççããoo lliimmiinnaarr ddooss eemmbbaarrggooss,, rr...
35
ooppoossiiççããoo ddee eemmbbaarrggooss ddee eexxeeccuuççããoo,, ttoorrnnaa--ssee iimmppeerriioossaa aa ssuuaa rreejjeeii...
36
iinnsseerrttoo ccoomm aa iinniicciiaall eexxeeccuuttiivvaa.. NNaa vveerrddaaddee,, ddeeffeennddeeuu--ssee aabbuussoo dd...
37
CCaabbíívveell,, eennttããoo,, aa ddeevvoolluuççããoo eemm ddoobbrroo ddoo qquuee ffooii ccoobbrraaddoo aa mmaaiioorr,, c...
38
GGAARRAANNTTIIAA DDOO MMOONNTTAANNTTEE TTOOTTAALL DDEEVVIIDDOO.. DDEESSNNEECCEESSSSIIDDAADDEE DDAA
CCOONNSSTTRRIIÇÇÃÃOO...
39
eennccoonnttrraa eemm mmoorraa ccoonnttrraattuuaall,, mmaaiioorrmmeennttee ppoorrqquuaannttoo aa aaççããoo jjáá ssee een...
Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo
Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo
Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo
Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo
Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo
Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo
Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo

1,130 views
1,014 views

Published on

BAIXAR A PETIÇÃO NESTE LINK: http://goo.gl/RY0x8o

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
151
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modelo de Embargos do Devedor com Pedido Efeito Suspensivo

 1. 1. 1 EEXXCCEELLEENNTTÍÍSSSSIIMMOO SSEENNHHOORR DDOOUUTTOORR JJUUIIZZ DDEE DDIIRREEIITTOO DDAA 0000ªª VVAARRAA CCÍÍVVEELL DDEE CCUURRIITTBBAA ((PPRR)).. BBAAIIXXEE EESSTTAA PPEETTIIÇÇÃÃOO NNOO FFOORRMMAATTOO WWOORRDD NNEESSTTEE LLIINNKK EEmmbbaarrggooss àà EExxeeccuuççããoo DDiissttrriibbuuiiççããoo ppoorr ddeeppeennddêênncciiaa aaoo PPrroocc.. nnºº.. 1111111111..2222..33333333..44..0055..00000011//00 (( CCPPCC,, aarrtt.. 773366,, §§ úúnniiccoo)) JJOOAAQQUUIIMM FFRRAANNCCIISSCCOO,, bbrraassiilleeiirroo,, ccaassaaddoo,, mmaaiioorr,, rreepprreesseennttaannttee ccoommeerrcciiaall,, rreessiiddeennttee ee ddoommiicciilliiaaddoo nnaa RRuuaa XX,, nnºº.. 00000000 –– CCuurriittiibbaa ((PPRR)) –– CCEEPP nnºº 00000000--0000,, ppoossssuuiiddoorr ddoo CCPPFF((MMFF)) nnºº.. 111111..222222..333333--4444,, rraazzããoo qquuaall vveemm,, ccoomm oo ddeevviiddoo rreessppeeiittoo àà pprreesseennççaa ddee VVoossssaa EExxcceellêênncciiaa,, ppoorr iinntteerrmmééddiioo ddee sseeuu ppaattrroonnoo qquuee aaoo ffiinnaall ssuubbssccrreevvee ---- iinnssttrruummeennttoo pprrooccuurraattóórriioo aaccoossttaaddoo -- ccaauussííddiiccoo iinnssccrriittoo nnaa OOrrddeemm ddooss AAddvvooggaaddooss ddoo BBrraassiill,, SSeeççããoo ddoo RRiioo GGrraannddee ddoo NNoorrttee,, ssoobb oo nnºº.. 11112222,, ccoomm sseeuu eessccrriittóórriioo pprrooffiissssiioonnaall ccoonnssiiggnnaaddoo nnoo mmaannddaattoo
 2. 2. 2 aaccoossttaaddoo,, oonnddee,, eemm aatteennddiimmeennttoo aaooss ddiittaammeess ccoonnttiiddooss nnoo aarrtt.. 3399,, iinncciissoo II ddoo CCPPCC,, ppaarraa aajjuuiizzaarr,, ccoomm ssuuppeeddâânneeoo nnooss aarrttss.. 773366 ee sseeggss.. cc//cc aarrtt.. 774455,, iinncc.. VV.. aammbbooss ddaa LLeeggiissllaaççããoo AAddjjeettiivvaa CCiivviill,, aa pprreesseennttee AAÇÇÃÃOO IINNCCIIDDEENNTTAALL DDEE EEMMBBAARRGGOOSS ÀÀ EEXXEECCUUÇÇÃÃOO (( CCOOMM PPLLEEIITTOO DDEE EEFFEEIITTOO SSUUSSPPEENNSSIIVVOO –– CCPPCC,, aarrtt.. 773399--AA,, §§ 11ºº )) ccoonnttrraa BBAANNCCOO ZZEETTAA SS//AA,, eessttaabbeelleecciiddaa nnaa RRuuaa DDeellttaa,, nnºº.. 000000 –– NNaattaall((RRNN)) –– CCEEPP 1111333333--444444,, eemm ddeeccoorrrrêênncciiaa ddaass jjuussttiiffiiccaattiivvaass ddee oorrddeemm ffááttiiccaa ee ddee ddiirreeiittoo aabbaaiixxoo ddeelliinneeaaddaass.. ((11)) –– DDAA TTEEMMPPEESSTTIIVVIIDDAADDEE DDEESSTTAA AAÇÇÃÃOO((CCPPCC,, aarrtt.. 773388)) VVeerriiffiiccaa--ssee qquuee oo EEmmbbaarrggaannttee ffoorraa cciittaaddoo,, ppoorr mmaannddaaddoo,, aa ppaaggaarr oo ddéébbiittoo ppeerrsseegguuiiddoo nnaa aaççããoo eexxeeccuuttiivvaa,, nnoo pprraazzoo ddee 33((ttrrêêss)) ddiiaass eeffeettuuaarr oo ppaaggaammeennttoo ddaa ddíívviiddaa,, nnooss mmoollddeess ddoo aarrtt.. 665522,, ccaappuutt,, ddoo CCóóddiiggoo ddee RRiittooss.. RReeffeerriiddoo mmaannddaaddoo,, rreeggiissttrree--ssee,, ffoorraa jjuunnttaaddoo aaooss aauuttooss ddaa aaççããoo ddee eexxeeccuuççããoo nnaa ddaattaa ddee 2255//0011//22001144,, oo qquuee ssee ccoonnssttaattaa ppeellaa ccóóppiiaa oorraa aaccoossttaaddaa.. ((ddoocc.. 0011)) DDeessssaa mmaanneeiirraa,, vviissttoo qquuee aa pprreesseennttee ddeemmaannddaa éé aajjuuiizzaaddaa eemm 0033//0022//22001144,, tteemmooss qquuee éé tteemmppeessttiivvaammeennttee aapprreesseennttaaddaa.. ((CCPPCC,, aarrtt.. 773388)) AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL..
 3. 3. 3 EEmmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo.. TTííttuulloo eexxeeccuuttiivvoo eexxttrraajjuuddiicciiaall.. DDuupplliiccaattaass.. CCeerrttiiddããoo ooffiicciiaall ddee jjuussttiiççaa.. FFéé ppuubblliiccaa.. CCiittaaççããoo vváálliiddaa.. NNããoo rreessppeeiittaaddoo oo pprraazzoo ddee 1155 ((qquuiinnzzee)) ddiiaass aa ccoonnttaarr ddaa jjuunnttaaddaa ddoo mmaannddaaddoo ddee cciittaaççããoo aaooss aauuttooss.. EEmmbbaarrggooss iinntteemmppeessttiivvooss.. IInncciiddêênncciiaa ddoo aarrtt.. 779933,, iinncciissoo II,, ddoo CCPPCC.. LLiittiiggâânncciiaa ddee mmáá--fféé.. AAuussêênncciiaa ddee ccoommpprroovvaaççããoo ddooss pprreessssuuppoossttooss.. SSeenntteennççaa mmaannttiiddaa.. RReeccuurrssoo ccoonnhheecciiddoo ee nneeggaaddoo pprroovviimmeennttoo.. ((TTJJPPRR;; AAppCCiivv 11113366118866--11;; SSããoo JJoosséé ddooss PPiinnhhaaiiss;; DDéécciimmaa SSeexxttaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReellªª DDeessªª MMaarriiaa MMeerrcciiss GGoommeess AAnniicceettoo;; DDJJPPRR 0077//0033//22001144;; PPáágg.. 220000)) EEMMBBAARRGGOOSS ÀÀ EEXXEECCUUÇÇÃÃOO.. TTeemmppeessttiivviiddaaddee.. PPrraazzoo ppaarraa ooppoossiiççããoo qquuee ccoorrrreessppoonnddee aa 1155 ddiiaass,, ccoonnttaaddooss ddaa ddaattaa ddaa jjuunnttaaddaa aaooss aauuttooss ddoo mmaannddaaddoo ddee cciittaaççããoo.. AArrtt.. 773388 ddoo CCPPCC.. IInntteemmppeessttiivviiddaaddee ddooss eemmbbaarrggooss aaffaassttaaddaa.. SSeenntteennççaa aannuullaaddaa.. RREECCUURRSSOO PPRROOVVIIDDOO.. ((TTJJSSPP;; AAPPLL 00003333771100-- 9911..22001122..88..2266..00000011;; AAcc.. 77335511220099;; SSããoo PPaauulloo;; DDéécciimmaa SSééttiimmaa CCââmmaarraa ddee DDiirreeiittoo PPrriivvaaddoo;; RReell.. DDeess.. AAffoonnssoo BBrráázz;; JJuullgg.. 1100//0055//22001122;; DDJJEESSPP 2277//0022//22001144)) ((22)) –– QQUUAADDRROO FFÁÁTTIICCOO((CCPPCC,, aarrtt.. 559988 cc//cc aarrtt.. 228822,, iinncc.. IIIIII)) AA EEmmbbaarrggaaddaa cceelleebbrroouu ccoomm oo EEmmbbaarrggaannttee,, nnaa ddaattaa ddee 0000//1111//22222222,, uumm eemmpprrééssttiimmoo mmeeddiiaannttee aa CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo nnºº.. 1111222233334444--5555,, aa qquuaall ttiinnhhaa ccoommoo pprrooppóóssiittoo aa aabbeerrttuurraa ddee ccrrééddiittoo nnoo iimmppoorrttee ddee RR$$ 77..000000,,0000((sseettee mmiill rreeaaiiss)),, aa sseerr ppaaggaa eemm 3366((ttrriinnttaa ee sseeiiss)) ppaarrcceellaass ssuucceessssiivvaass ee mmeennssaaiiss.. ((ddoocc.. 0011))
 4. 4. 4 EEmm ffaaccee ddooss eelleevvaaddooss eennccaarrggooss ccoonnttrraattuuaaiiss,, nnããoo aaccoobbeerrttaaddooss ppeellaa lleeggiissllaaççããoo,, oo EEmmbbaarrggaannttee,, jjáá nnaa ppaarrcceellaa ddee nnºº.. 0055,, nnããoo ccoonnsseegguuiiuu ppaaggaarr mmaaiiss ooss vvaalloorreess aacceerrttaaddooss ccoonnttrraattuuaallmmeennttee.. VVeeiioo,, ppoorr ccoonnsseeqquuêênncciiaa,, aa iinnsseerrççããoo ddoo nnoommee ddoo mmeessmmoo nnooss óórrggããooss ddee rreessttrriiççõõeess,, bbeemm ccoommoo oo aajjuuiizzaammeennttoo ddaa aaççããoo eexxeeccuuttiivvaa aa qquuaall eessttaa ccoorrrree ppoorr ddeeppeennddêênncciiaa.. ((ddooccss.. 0022//0044)) OO EEmmbbaarrggaannttee aaiinnddaa tteennttoouu ffoorrmmaalliizzaarr aaddmmiinniissttrraattiivvaammeennttee ccoommppoossiiççããoo ccoomm aa EEmmbbaarrggaaddaa –– nnaa aannggúússttiiaa ddee tteerr sseeuu nnoommee pprreesseerrvvaaddoo ppeerraannttee ooss óórrggããooss ddee rreessttrriiççõõeess ----,, oo qquuee,, eennttrreemmeenntteess,, ffooii iinnvviiáávveell nnoovvaammeennttee ppeellaa iimmppuuttaaççããoo mmaaiiss ggrraavvoossaa ddee eennccaarrggooss((ssoobbrree ooss oouuttrrooss eennccaarrggooss iilleeggaaiiss)).. DDiiaannttee ddaa ““pprreetteennssaa”” iinnaaddiimmppllêênncciiaa,, aa EEmmbbaarrggaaddaa aajjuuiizzoouu aaççããoo eexxeeccuuttiivvaa ddee ttííttuulloo eexxttrraajjuuddiicciiaall,, aa qquuaall oorraa sseegguuee ppoorr ddeeppeennddêênncciiaa,, tteennddoo oo EEmmbbaarrggaannttee ddeevviiddaammeennttee cciittaaddoo ee,, mmaaiiss,, tteennddoo bbeemm ddee ssuuaa pprroopprriieeddaaddee ppeennhhoorraaddoo.. ((ddooccss.. 0055//0066)).. RReessttoouu aaoo EEmmbbaarrggaannttee,, aassssiimm,, bbuussccaarr oo PPooddeerr JJuuddiicciiáárriioo,, ppoorr mmeeiioo ddaa pprreesseennttee aaççããoo iinncciiddeennttaall,, ppaarraa ddeeccllaarraarr aa ccoobbrraannççaa aabbuussiivvaa,, iilleeggaall ee nnããoo ccoonnttrraattaaddaa,, aaffaassttaannddoo,, vviiaa rreefflleexxaa,, ooss eeffeeiittooss ddaa iinnaaddiimmppllêênncciiaa,, ccoomm aa rreedduuççããoo ddoo ddéébbiittoo aaoo vvaalloorr jjuussttoo ee ddeennttrroo ddaa lleeggaalliiddaaddee.. HHOOCC IIPPSSUUMM EESSTT.. ((33)) –– DDOO DDIIRREEIITTOO
 5. 5. 5 ((33..11..)) –– DDAA IIMMPPEERRTTIINNÊÊNNCCIIAA DDAA CCOOBBRRAANNÇÇAA DDEE JJUURROOSS CCAAPPIITTAALLIIZZAADDOOSS MMEENNSSAALLMMEENNTTEE OO EEmmbbaarrggaannttee,, eemm ppooddeerr ddee ddeemmoonnssttrraattiivvoo ddee ddéébbiittoo ffoorrnneecciiddoo ppeellaa iinnssttiittuuiiççããoo ffiinnaanncceeiirraa ddeemmaannddaa,, rreeqquuiissiittoouu qquuee uumm ppeerriittoo ppaarrttiiccuullaarr ffiizzeessssee uumm llaauuddoo aappoonnttaannddoo eevveennttuuaaiiss iilleeggaalliiddaaddeess nnaa ccoonnttrraattaaççããoo ee,, mmaaiioorrmmeennttee,, aa eevveennttuuaall ccoobbrraannççaa ddee eennccaarrggooss aabbuussiivvooss.. ((ddooccss.. 0077//0088)) OO rreessuullttaaddoo ffooii qquuee,, pprriimmeeiirraammeennttee,, nnããoo eexxiissttee nnaa CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo oorraa eemm ddeebbaattee,, qquuaallqquueerr ccllááuussuullaa qquuee eessttiippuullee aa cceelleebbrraaççããoo eennttrree aass ppaarrtteess ddaa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddaa ccoobbrraannççaa ddee jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss mmeennssaaiiss.. OObbsseerrvvee--ssee qquuee aa lleeggiissllaaççããoo qquuee ttrraattaa ddaa CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo aaddmmiittee aa ccoobbrraannççaa ddee jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss mmeennssaallmmeennttee,, mmaass ddeessddee qquuee eexxpprreessssaammeennttee ppaaccttuuaaddooss nnoo ccoonnttrraattoo:: LLeeii nnºº.. 1100..993311//0044 AArrtt.. 2288 –– AA CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo éé ttííttuulloo eexxeeccuuttiivvoo eexxttrraajjuuddiicciiaall ee rreepprreesseennttaa ddíívviiddaa eemm ddiinnhheeiirroo,, cceerrttaa,, llííqquuiiddaa ee eexxiiggíívveell,, sseejjaa ppeellaa ssoommaa nneellaa iinnddiiccaaddaa,, sseejjaa ppeelloo ssaallddoo ddeevveeddoorr ddeemmoonnssttrraaddoo eemm ppllaanniillhhaa ddee ccáállccuulloo,, oouu nnooss eexxttrraattooss ddaa ccoonnttaa ccoorrrreennttee,, eellaabboorraaddooss ccoonnffoorrmmee pprreevviissttoo nnoo §§ 22ºº.. §§ 11ºº -- NNaa CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo ppooddeerrããoo sseerr ppaaccttuuaaddooss::
 6. 6. 6 II –– ooss jjuurrooss ssoobbrree aa ddíívviiddaa,, ccaappiittaalliizzaaddooss oouu nnããoo,, ooss ccrriittéérriiooss ddee ssuuaa iinncciiddêênncciiaa ee,, ssee ffoorr oo ccaassoo,, aa ppeerriiooddiicciiddaaddee ddee ssuuaa ccaappiittaalliizzaaççããoo,, bbeemm ccoommoo aass ddeessppeessaass ee ooss ddeemmaaiiss eennccaarrggooss ddeeccoorrrreenntteess ddaa oobbrriiggaaççããoo.. ““ (( ooss ddeessttaaqquueess ssããoo nnoossssooss )) PPoorrttaannttoo,, EExxcceellêênncciiaa,, ddiiaannttee ddaa iinneexxiissttêênncciiaa ddee ccllááuussuullaa eexxpprreessssaa aajjuussttaannddoo aa ccoobbrraannççaa ddee jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss,, ee ssuuaa ppeerriiooddiicciiddaaddee,, hháá ddee sseerr aaffaassttaaddaa aa ssuuaa ccoobbrraannççaa,, sseegguunnddoo,, aaddeemmaaiiss,, oo aasssseennttee eenntteennddiimmeennttoo ddooss TTrriibbuunnaaiiss:: AAÇÇÃÃOO RREEVVIISSIIOONNAALL.. CCéédduullaa ddee ccrrééddiittoo bbaannccáárriioo ccoomm ggaarraannttiiaa ffiidduucciiáárriiaa.. PPeeddiiddoo jjuullggaaddoo ppaarrcciiaallmmeennttee pprroocceeddeennttee.. AAppeellaaççããoo nnºº 11:: 11.. CCaappiittaalliizzaaççããoo mmeennssaall ddee jjuurrooss eexxpprreessssaammeennttee ccoonnttrraattaaddaa.. AAddmmiissssiibbiilliiddaaddee.. 22.. TTaaxxaa ddee jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss.. AAuussêênncciiaa ddee aabbuussiivviiddaaddee.. 33.. IImmppoossttoo ssoobbrree ooppeerraaççõõeess ffiinnaanncceeiirraass.. IInncciiddêênncciiaa.. CCoobbrraannççaa ddiilluuííddaa nnaass pprreessttaaççõõeess ddoo ffiinnaanncciiaammeennttoo.. PPoossssiibbiilliiddaaddee.. 44.. RReeppeettiiççããoo eemm ddoobbrroo.. IImmppoossssiibbiilliiddaaddee.. AAuussêênncciiaa ddee mmáá--fféé.. VVaalloorr aa sseerr rreessttiittuuííddoo ccaallccuullaaddoo ddee ffoorrmmaa ssiimmpplleess.. 55.. HHoonnoorráárriiooss aaddvvooccaattíícciiooss.. VVaalloorr aarrbbiittrraaddoo ddee aaccoorrddoo ccoomm aa rreeggrraa ccoonnttiiddaa nnoo aarrtt.. 2200,, §§44ººddoo CCPPCC.. RReeccuurrssoo ddeesspprroovviiddoo.. AAppeellaaççããoo nnºº 22:: 66.. CCoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa.. EExxiiggiibbiilliiddaaddee.. SSúúmmuullaa nnºº 447722 ddoo SSTTJJ.. IImmppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ccuummuullaaççããoo ccoomm oouuttrrooss eennccaarrggooss ddee mmoorraa.. SSoommaattóórriiaa ddooss eennccaarrggooss rreemmuunneerraattóórriiooss ee mmoorraattóórriiooss.. 77.. DDiissttrriibbuuiiççããoo ddoo ôônnuuss ddaa ssuuccuummbbêênncciiaa mmaannttiiddaa.. RReeccuurrssoo ppaarrcciiaallmmeennttee ccoonnhheecciiddoo ee,, nnaa ppaarrttee ccoonnhheecciiddaa,, ddeesspprroovviiddoo.. 11.. ÉÉ ppoossssíívveell ccoommppuuttaarr nnoo ccáállccuulloo ddaa pprreessttaaççããoo ddoo ccoonnttrraattoo jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss mmeennssaallmmeennttee,, ddeessddee qquuee aass ppaarrtteess tteennhhaamm eexxpprreessssaammeennttee ppaaccttuuaaddoo ccllááuussuullaa nneessssee sseennttiiddoo,, aa tteeoorr ddoo aarrttiiggoo 2288,, §§11ºº,,
 7. 7. 7 iinncciissoo II,, ddaa LLeeii nnºº 1100..993311//22000044,, aapplliiccáávveell ppaarraa aa ccéédduullaa ddee ccrrééddiittoo bbaannccáárriioo.. 22.. AA ttaaxxaa ddee jjuurrooss ppooddee sseerr lliivvrreemmeennttee ppaaccttuuaaddaa,, aaddmmiittiinnddoo--ssee ssuuaa rreevviissããoo ssoommeennttee eemm ssiittuuaaççõõeess eexxcceeppcciioonnaaiiss qquuaannddoo ffiiccaarr ddeemmoonnssttrraaddoo qquuee ssããoo eevviiddeenntteemmeennttee aabbuussiivvaass.. 33.. OO iimmppoossttoo ssoobbrree ooppeerraaççõõeess ffiinnaanncceeiirraass ((lleeii nnºº 88..889944//9944)) tteemm ccoommoo ffaattoo ggeerraaddoorr aa ooppeerraaççããoo ddee ccrrééddiittoo ee éé rreessppoonnssáávveell ppeelloo ppaaggaammeennttoo ccoonnttrriibbuuiinnttee oo ttoommaaddoorr ddoo ccrrééddiittoo,, aassssuummiinnddoo aa iinnssttiittuuiiççããoo ffiinnaanncceeiirraa aa oobbrriiggaaççããoo ddee pprroommoovveerr oo sseeuu rreeccoollhhiimmeennttoo nnaa ffoorrmmaa ddoo DDeeccrreettoo nnºº 44449944//22000055.. QQuuaannddoo oo ttoommaaddoorr ddoo ccrrééddiittoo ee ccoonnttrriibbuuiinnttee nnããoo pprroommoovvee oo rreeccoollhhiimmeennttoo ddiirreettoo,, ppooddee aa iinnssttiittuuiiççããoo ffiinnaanncceeiirraa iinncclluuiirr oo rreessppeeccttiivvoo vvaalloorr nnaa ooppeerraaççããoo ddee ccrrééddiittoo,, bbeemm ccoommoo oobbtteerr oo rreessssaarrcciimmeennttoo ddee ffoorrmmaa ddiilluuííddaa nnaass pprreessttaaççõõeess.. 44.. AA aapplliiccaaççããoo ddaa ssaannççããoo pprreevviissttaa nnooss aarrttss.. 994400 ddoo CCCC ee 4422 ddoo CCDDCC.. PPaaggaammeennttoo eemm ddoobbrroo ppoorr ddíívviiddaa jjáá ppaaggaa oouu ppaaggaammeennttoo eeqquuiivvaalleennttee aa vvaalloorr ssuuppeerriioorr ddoo qquuee éé ddeevviiddoo.. DDeeppeennddee ddaa ddeemmoonnssttrraaççããoo ddee mmáá--fféé,, ddoolloo oouu mmaallíícciiaa,, ppoorr ppaarrttee ddoo ccrreeddoorr.. 55.. SSeegguunnddoo aa oorriieennttaaççããoo ddoo SSTTJJ eexxpprreessssaa nnoo jjuullggaammeennttoo ddoo RREESSPP 11..005588..111144--rrss,, ssoobb oo rriittoo ddoo aarrtt.. 554433--cc ddoo CCPPCC,, nnoo eexxaammee ddaa ccllááuussuullaa ddoo ccoonnttrraattoo qquuee eessttiippuullaa ooss eennccaarrggooss ppaarraa oo ppeerrííooddoo ddaa aannoorrmmaalliiddaaddee ccoonnttrraattuuaall,, ddeevvee sseerr mmaannttiiddaa aa ccllááuussuullaa nnoo ttooccaannttee aa eexxiiggiibbiilliiddaaddee ddaa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa,, aaffaassttaannddoo aa iinncciiddêênncciiaa ddee oouuttrrooss eennccaarrggooss mmoorraattóórriiooss.. OO ccáállccuulloo ddaa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa tteemm ccoommoo lliimmiittee aa ssoommaattóórriiaa ddooss jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss,, ddooss jjuurrooss mmoorraattóórriiooss ee ddaa mmuullttaa.. NNããoo ssee aaddmmiittee aa ccoobbrraannççaa ddee ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa ee ccuummuullaattiivvaammeennttee ddee oouuttrrooss eennccaarrggooss mmoorraattóórriiooss,, ppooiiss ccaarraacctteerriizzaa bbiiss iinn iiddeemm.. ((TTJJPPRR -- AAppCCiivv 11006699886622--55;; CCaassttrroo;; DDéécciimmaa SSééttiimmaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReell.. DDeess.. LLaauurrii CCaaeettaannoo ddaa SSiillvvaa;; DDJJPPRR 1122//0033//22001144;; PPáágg.. 883344))
 8. 8. 8 NNeemm ssee aaffiirrmmee qquuee ooss jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss ppooddeerriiaamm sseerr ccoobbrraaddooss ppoorr ffoorrççaa ddaass MMPPss 11..996633--1177((aarrtt.. 55ºº)) ee 22..117700--3366((aarrtt.. 55ºº)) –– vviissttoo qquuee aa ccéédduullaa éé ppoosstteerriioorr aa vviiggêênncciiaa ddaass mmeessmmaass ----,, mmaannttiiddaass ppeellaa EEmmeennddaa CCoonnssttiittuucciioonnaall nnºº.. 3322//0011,, ppoossttoo qquuee,, ttaammbbéémm ppaarraa eessssaass hhiippóótteesseess,, oo ppaaccttoo eexxpprreessssoo ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss ssee ffaazz nneecceessssáárriioo.. AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL.. RReevviissiioonnaall ddee ccoonnttrraattoo ddee ffiinnaanncciiaammeennttoo ppaarraa aaqquuiissiiççããoo ddee vveeííccuulloo.. SSeenntteennççaa qquuee jjuullggaa ppaarrcciiaallmmeennttee pprroocceeddeennttee aa pprreetteennssããoo ddeedduuzziiddaa nnaa eexxoorrddiiaall.. IIrrrreessiiggnnaaççããoo ddee aammbbooss ooss ccoonntteennddoorreess.. RReeccuurrssoo ddaa aauuttoorraa pprroocceessssuuaall cciivviill.. PPrreeppaarroo.. PPrreessssuuppoossttoo oobbjjeettiivvoo ppaarraa ccoonnhheecciimmeennttoo ddoo rreeccuurrssoo.. JJuussttiiççaa ggrraattuuiittaa iinnddeeffeerriiddaa nnaa oorriiggeemm.. RReeccoollhhiimmeennttoo ddaass ccuussttaass iinniicciiaaiiss ppeellaa rreeqquueerreennttee.. DDeemmaannddaannttee qquuee aallmmeejjaa aa eexxtteennssããoo ddoo bbeenneeffíícciioo ppaarraa aass iinnssttâânncciiaass ssuuppeerriioorreess.. AAuussêênncciiaa ddee ccoommbbaattee eessppeeccííffiiccoo àà ddeecciissããoo ddee iinnddeeffeerriimmeennttoo ddoo bbeenneepplláácciittoo,, bbeemm ccoommoo ddee nnoovvaa ssiittuuaaççããoo ffááttiiccaa qquuee aauuttoorriizzaassssee aa ccoonncceessssããoo ddaa bbeenneessssee.. DDeesseerrççããoo eessttaammppaaddaa.. AApplliiccaaççããoo ddoo aarrtt.. 551111 ddoo ccóóddiiggoo bbuuzzaaiidd.. RReeccuurrssoo nnããoo ccoonnhheecciiddoo.. AAppeelloo ddoo bbaannccoo CCóóddiiggoo ddee DDeeffeessaa ddoo CCoonnssuummiiddoorr.. IInncciiddêênncciiaa.. EExxeeggeessee ddaa SSúúmmuullaa nn.. 229977 ddoo SSTTJJ.. AAttoo jjuurrííddiiccoo ppeerrffeeiittoo ee pprriinnccííppiiooss ddoo ppaaccttaa ssuunntt sseerrvvaannddaa ee ddaa aauuttoonnoommiiaa ddaa vvoonnttaaddee qquuee cceeddeemm eessppaaççoo,, ppoorr sseerreemm ggeennéérriiccooss,, àà nnoorrmmaa eessppeeccííffiiccaa ddoo aarrtt.. 66ºº,, iinncciissoo VV,, ddaa LLeeii nn.. 88..007788//9900.. IInnssttiittuuttooss qquuee,, aaddeemmaaiiss,, ffoorraamm mmiittiiggaaddooss ppeellaa ccoonnssttiittuucciioonnaalliizzaaççããoo ddoo ddiirreeiittoo cciivviill ee ppeellooss pprriinnccííppiiooss ddaa ffuunnççããoo ssoocciiaall ddoo ccoonnttrraattoo ee ddaa bbooaa--fféé oobbjjeettiivvaa.. PPoossssiibbiilliiddaaddee ddee rreevviissããoo ddoo ccoonnttrraattoo,, nnooss lliimmiitteess ddoo ppeeddiiddoo ddaa aauuttoorraa.. IInntteelliiggêênncciiaa ddooss aarrttss.. 22ºº,, 112288,, 446600 ee 551155,, ttooddooss ddoo ccóóddiiggoo ddee pprroocceessssoo cciivviill.. AApplliiccaaççããoo ddoo vveerrbbeettee nn.. 338811 ddoo pprreettóórriioo ddaa cciiddaaddaanniiaa.. AAnnaattoocciissmmoo.. PPeerriiooddiicciiddaaddee iinnffeerriioorr àà aannuuaall.. AArrtt.. 55ºº ddaa MMeeddiiddaa PPrroovviissóórriiaa nnºº 11..996633--1177,, rreeeeddiittaaddaa ppeellaa 22..117700--3366.. PPeerrmmiissssiivviiddaaddee aa ppaarrttiirr ddee 3311--33--0000 ddeessddee qquuee aaddrreeddeemmeennttee ppaaccttuuaaddaa iimmppoossssiibbiilliiddaaddee.. CCoommaannddoo nnoorrmmaattiivvoo qquuee ffooii
 9. 9. 9 ddeeccllaarraaddoo iinnccoonnssttiittuucciioonnaall ppoorr eessttaa ccoorrttee nnaa aarrgguuiiççããoo ddee iinnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee eemm aappeellaaççããoo ccíívveell nn.. 22000077..005599557744--44//00000011..0000,, jjuullggaaddaa ssoobb aa bbaattuuttaa ddoo ddeesseemmbbaarrggaaddoorr llééddiioo rroossaa ddee aannddrraaddee,, eemm 1166--22--1111.. EExxtteennssããoo ddee sseeuuss eeffeeiittooss aa eessttee jjuullggaaddoo.. IInneexxiissttêênncciiaa ddee aavveennççaa nnoo ccaassoo ccoonnccrreettoo.. PPrreetteennssããoo ddee ccoobbrraannççaa iimmppllíícciittaa qquuee ooffeennddee aa rreeggrraa ccoonnttiiddaa nnoo aarrtt.. 66ºº,, iinncciissoo IIIIII,, ddoo ccóóddiiggoo ccoonnssuummeerriissttaa.. IImmppoossssiibbiilliiddaaddee ddee eexxiiggêênncciiaa,, eemm tteessee,, eemm qquuaallqquueerr iinntteerrvvaalloo ddee tteemmppoo.. CCaassoo ccoonnccrreettoo eemm qquuee ffooii aauuttoorriizzaaddaa aa iinncciiddêênncciiaa ddoo eennccaarrggoo nnaa mmooddaalliiddaaddee âânnuuaa,, sseemm qquuee hhoouuvveessssee iirrrreessiiggnnaaççããoo ddaa ccoonnssuummiiddoorraa.. MMaannuutteennççããoo ddoo ddeecciissuumm qquuee ssee iimmppõõee,, ssoobb ppeennaa ddee rreeffoorrmmaattiioo iinn ppeejjuuss.. DDeessccaarraacctteerriizzaaççããoo ddoo iinnaaddiimmpplleemmeennttoo.. EExxiissttêênncciiaa ddee aabbuussiivviiddaaddee ccoonnttrraattuuaall nnoo ppeerrííooddoo ddee nnoorrmmaalliiddaaddee.. IImmppoonnttuuaalliiddaaddee ppoorr aauussêênncciiaa ddee ccuullppaa ddaa ddeevveeddoorraa.. AApplliiccaaççããoo ddoo aarrtt.. 339966 ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill.. AArreessttoo ddoo SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa ppaacciiffiiccaannddoo oo eenntteennddiimmeennttoo eemm ddeecciissããoo pprrooffeerriiddaa nnoo jjuullggaammeennttoo ddee rreeccuurrssoo ddaass qquueessttõõeess iiddêênnttiiccaass qquuee ccaarraacctteerriizzaamm mmuullttiipplliicciiddaaddee.. MMoorraa ddeessccoonnffiigguurraaddaa.. EEnnccaarrggooss ddoo ppeerrííooddoo ddee iinnaaddiimmppllêênncciiaa qquuee ppaassssaamm aa sseerr eexxiiggíívveeiiss eemmppóóss aa rreeaalliizzaaççããoo ddooss ccáállccuullooss eemm ffaassee ddee ccuummpprriimmeennttoo ddaa sseenntteennççaa ee ssee ddeeccoorrrriiddoo iinn aallbbiiss oo pprraazzoo aassssiinnaaddoo ppeelloo ttooggaaddoo aa qquuoo aaoo ccuummpprriimmeennttoo ddaa oobbrriiggaaççããoo.. SSeenntteennççaa mmaannttiiddaa qquuaannttoo aaoo tteemmaa.. RReeppeettiiççããoo ddoo iinnddéébbiittoo.. PPrreesscciinnddiibbiilliiddaaddee ddee pprroodduuççããoo ddaa pprroovvaa ddoo vvíícciioo.. IInntteelliiggêênncciiaa ddoo aarrtt.. 4422 ddoo CCóóddiiggoo ddee DDeeffeessaa ddoo CCoonnssuummiiddoorr.. AApplliiccaaççããoo ddoo vveerrbbeettee nn.. 332222,, ddoo SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa.. PPeerrmmiissssiibbiilliiddaaddee nnaa ffoorrmmaa ssiimmpplleess.. CCoommppeennssaaççããoo ddooss ccrrééddiittooss.. PPaarrtteess rreecciipprrooccaammeennttee ccrreeddoorraass ee ddeevveeddoorraass.. IInncciiddêênncciiaa ddoo aarrtt.. 336688 ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill.. DDeecciissuumm iinnaalltteerraaddoo nneessttee vviiééss.. ÔÔnnuuss ddee ssuuccuummbbêênncciiaa.. PPlleeiittoo ddee aalltteerraaççããoo eemm rraazzããoo ddoo aaccoollhhiimmeennttoo ddoo aappeelloo.. MMaannuutteennççããoo iinn ttoottuumm ddaa sseenntteennççaa qquuee rreedduunnddaa nnoo iinnaaccoollhhiimmeennttoo ddoo ppeeddiiddoo.. HHoonnoorráárriiooss aaddvvooccaattíícciiooss.. AAllmmeejjaaddaa rreedduuççããoo ddoo eessttiippêênnddiioo aarrbbiittrraaddoo eemm ffaavvoorr ddaa ccaauussííddiiccaa ddaa aauuttoorraa.. IImmppoossssiibbiilliiddaaddee ddee aallbbeerrgguuee.. VVeerrbbaa
 10. 10. 10 hhoonnoorráárriiaa ffiixxaaddaa eemm ccoonnssoonnâânncciiaa aaooss bbaalliizzaammeennttooss iinnsseerrttooss nnaass aallíínneeaass ""aa"",, ""bb"" ee ""cc"",, §§ 33ºº,, ddoo aarrtt.. 2200 ddoo ccóóddiiggoo bbuuzzaaiidd.. RReebbeellddiiaa ddaa aauuttoorraa nnããoo ccoonnhheecciiddoo ee rreeccuurrssoo ddoo rrééuu iimmpprroovviiddoo.. ((TTJJSSCC -- AACC 22001144..000088552288--33;; AArraarraanngguuáá;; QQuuaarrttaa CCââmmaarraa ddee DDiirreeiittoo CCoommeerrcciiaall;; RReell.. DDeess.. JJoosséé CCaarrllooss CCaarrsstteennss KKoohhlleerr;; JJuullgg.. 2255//0022//22001144;; DDJJSSCC 0055//0033//22001144;; PPáágg.. 221133)) NNããoo mmeerreeccee aaccoollhhiimmeennttoo,, mmaaiiss,, qquuaallqquueerr ddiirreettrriizz qquuee vveennhhaa sseerr ddeeffeennddiiddaa nnoo ttooccaannttee aaoo ““pprreetteennssoo”” aajjuussttee ddaa ccllááuussuullaa ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss.. DDeessssaarrttee,, nnããoo éé ssiimmpplleessmmeennttee aa mmuullttiipplliiccaaççããoo ddaa ttaaxxaa mmeennssaall ccoonnttrraattaaddaa ppoorr ddoozzee,, ssuuppeerraannddoo aa ttaaxxaa aannuuaall ppaaccttuuaaddaa,, qquuee ccoonnffiigguurraarriiaa ppaaccttoo ddooss jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss nnaa ppeerriiooddiicciiddaaddee mmeennssaall.. ÉÉ ddiizzeerr,, aa ccoobbrraannççaa ddee jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss,, eemm ppeerriiooddiicciiddaaddee mmeennssaall,, ccuujjaa aa ttaaxxaa aannuuaall uullttrraappaassssaarr oo dduuooddééccuupplloo ddaa ttaaxxaa mmeennssaall,, nnããoo ppooddee rreepprreesseennttaarr aacceerrttoo eexxpprreessssoo.. CCoommoo ssee vveerriiffiiccaa,, sseerriiaa aallggoo ccoommoo qquuee ssuubbtteennddiiddoo.. TTooddaavviiaa,, aa qquueessttããoo lleevvaaddaa aa ddeebbaattee ddiizz rreessppeeiittoo aa rreellaaççããoo ddee ccoonnssuummoo ee,, ppoorr ccoonnsseegguuiinnttee,, rreeccllaammaa aa bbooaa--fféé oobbjjeettiivvaa pprreevviissttaa nnoo CCóóddiiggoo ddee DDeeffeessaa ddoo CCoonnssuummiiddoorr.. DDeessssaarrttee,, aa hhiippóótteessee ttrraattaaddaa ffeerree ffrroonnttaallmmeennttee oo ddeevveerr ddee iinnffoorrmmaaççããoo aaoo ccoonnssuummiiddoorr nnoo ââmmbbiittoo ccoonnttrraattuuaall,, eessppeecciiaallmmeennttee eemm ffaaccee ddooss aarrttiiggooss 44ºº,, 66ºº,, 3311,, 4466 ee 5544 ddoo CCDDCC..
 11. 11. 11 PPoorrttaannttoo,, nnããoo éé ppoossssíívveell aacceeiittaarr aa mmeerraa pprreessuunnççããoo ddee aajjuussttee ccllááuussuullaass iimmppllíícciittaass ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo mmeennssaall ddee jjuurrooss.. FFrruussttrraa,, mmaaiiss,, oo pprriinnccííppiioo ddaa ttrraannssppaarrêênncciiaa pprreevviissttoo nnoo CCóóddiiggoo CCoonnssuummeerriissttaa.. NNeessssee ccoommppaassssoo éé oo mmaaggiissttéérriioo ddee CCllááuuddiiaa LLiimmaa MMaarrqquueess:: ““ AA ggrraannddee mmaaiioorriiaa ddooss ccoonnttrraattooss hhoojjee ffiirrmmaaddooss nnoo BBrraassiill éé rreeddiiggiiddaa uunniillaatteerraallmmeennttee ppeellaa eeccoonnoommiiccaammeennttee mmaaiiss ffoorrttee,, sseejjaa uumm ccoonnttrraattoo aaqquuii cchhaammaaddoo ddee ppaarriittáárriioo oouu uumm ccoonnttrraattoo ddee aaddeessããoo.. SSeegguunnddoo iinnssttiittuuiiuu oo CCDDCC,, eemm sseeuu aarrtt.. 4466,, iinn ffiinnee,, eessttee ffoorrnneecceeddoorr tteemm uumm ddeevveerr eessppeecciiaall qquuaannddoo ddaa eellaabboorraaççããoo ddeesssseess ccoonnttrraattooss,, ppooddeennddoo aa vviirr sseerr ppuunniiddoo ssee ddeessccuummpprriirr eessttee ddeevveerr tteennttaannddoo ttiirraarr vvaannttaaggeemm ddaa vvuullnneerraabbiilliiddaaddee ddoo ccoonnssuummiiddoorr.. (( .. .. .. )) OO iimmppoorrttaannttee nnaa iinntteerrpprreettaaççããoo ddaa nnoorrmmaa éé iiddeennttiiffiiccaarr ccoommoo sseerráá aapprreecciiaaddaa ‘‘aa ddiiffiiccuullddaaddee ddee ccoommpprreeeennssããoo’’ ddoo iinnssttrruummeennttoo ccoonnttrraattuuaall.. ÉÉ nnoottóórriioo qquuee aa tteerrmmiinnoollooggiiaa jjuurrííddiiccaa aapprreesseennttaa ddiiffiiccuullddaaddeess eessppeeccííffiiccaass ppaarraa ooss nnããoo pprrooffiissssiioonnaaiiss ddoo rraammoo;; ddee oouuttrroo llaaddoo,, aa uuttiilliizzaaççããoo ddee tteerrmmooss aattééccnniiccooss ppooddee ttrraazzeerr aammbbiigguuiiddaaddeess ee iinncceerrtteezzaass aaoo ccoonnttrraattoo.. ““ ((MMAARRQQUUEESS,, CCllááuuddiiaa LLiimmaa.. CCoonnttrraattooss nnoo CCóóddiiggoo ddee DDeeffeessaa ddoo CCoonnssuummiiddoorr:: oo nnoovvoo rreeggiimmee ddaass rreellaaççõõeess ccoonnttrraattuuaaiiss.. 66ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: RRTT,, 22001111.. PPáágg.. 882211--882222)) NNeessssee sseennttiiddoo::
 12. 12. 12 CCOONNTTRRAATTOO.. AABBEERRTTUURRAA DDEE CCRRÉÉDDIITTOO RROOTTAATTIIVVOO.. CCHHEEQQUUEE EESSPPEECCIIAALL.. EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO.. CCAAPPIITTAALLIIZZAAÇÇÃÃOO DDEE JJUURROOSS.. CCOOMMIISSSSÃÃOO DDEE PPEERRMMAANNÊÊNNCCIIAA.. IINNTTEERREESSSSEE RREECCUURRSSAALL.. 11.. QQuuaannddoo oo cclliieennttee bbaannccáárriioo nnããoo éé ddeessttiinnaattáárriioo ffiinnaall ddoo pprroodduuttoo ((ddiinnhheeiirroo)),, mmaass oo uuttiilliizzaa eemm ssuuaa aattiivviiddaaddee pprroodduuttiivvaa ccoommoo iinnssuummoo,, nnããoo éé ccoonnssuummiiddoorr.. IIssssoo,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, nnããoo iimmppeeddee aa rreevviissããoo ddooss ccoonnttrraattooss ddee aaddeessããoo,, ppoorrqquuaannttoo oo pprriinnccííppiioo ppaaccttaa ssuunntt sseerrvvaannddaa nnããoo éé aabbssoolluuttoo ee nnããoo ssee pprreessttaa aa eessccuuddaarr eevveennttuuaaiiss aabbuussiivviiddaaddeess nnaa aavveennççaa.. 22.. OO ccoonnttrraattoo éé uumm nneeggóócciioo jjuurrííddiiccoo,, ee nnããoo uumm aattoo jjuurrííddiiccoo ccoonnssuummaaddoo,, nnããoo hhaavveennddoo qquuee ssee ffaallaarr eemm aattoo jjuurrííddiiccoo ppeerrffeeiittoo.. 33.. AA iinnssttiittuuiiççããoo ffiinnaanncceeiirraa nnããoo ggoozzaa ddee iinntteerreessssee rreeccuurrssaall ppaarraa ddeeccllaarraaççããoo ddee vvaalliiddaaddee ddaa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa ee oouuttrrooss eennccaarrggooss,, ssee aa sseenntteennççaa nnããoo ooss jjuullggoouu iillíícciittooss ee nnããoo ooss aaffaassttoouu ddaa aavveennççaa.. 44.. NNããoo ssee ccuuiiddaannddoo ddee ccoonnttrraattooss eemm qquuee hháá pprreevviissããoo lleeggaall ddee ccoobbrraannççaa ddee jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss,, ssuuaa iinncciiddêênncciiaa éé iinnaaddmmiissssíívveell eemm ppeerrííooddoo iinnffeerriioorr aaoo aannuuaall,, nnooss tteerrmmooss ddaa SSúúmmuullaa nnºº 112211 ddoo EE.. SSTTFF.. AAddeemmaaiiss,, éé iinnaapplliiccáávveell oo aarrtt.. 55ºº ddaa MMeeddiiddaa PPrroovviissóórriiaa nnºº 11..996633--1177//22000000 ((aattuuaallmmeennttee rreeeeddiittaaddaa ssoobb oo nnºº 22..117700--3366//22000011)),, ppoorrqquuaannttoo hháá aaççããoo ddiirreettaa ddee iinnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee ccoonnttrraa eessssaa MMPP ee aa ddeemmoorraa nnaa aapprreecciiaaççããoo ddee uummaa lliimmiinnaarr eemm ccoonnttrroollee ccoonncceennttrraaddoo ddee ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee nnããoo ppooddee ccaauussaarr pprreejjuuíízzoo ààss ppaarrtteess hhiippoossssuuffiicciieenntteess ffrreennttee ààss iinnssttiittuuiiççõõeess ffiinnaanncceeiirraass,, qquuaannddoo jjáá ssee mmoossttrraa oo SSTTFF,, ppeelloo mmeennooss eemm ppaarrttee,, ffaavvoorráávveell àà ssuussppeennssããoo ddaa vviiggêênncciiaa ddaa nnoorrmmaa.. 55.. AAlléémm ddiissssoo,, nnããoo hháá pprreevviissããoo eexxpprreessssaa ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss eemm ppeerrííooddoo iinnffeerriioorr aaoo aannuuaall nnaa aavveennççaa,, nnããoo bbaassttaannddoo aa ddiivveerrggêênncciiaa eennttrree aa ttaaxxaa ddee jjuurrooss aannuuaall ee oo dduuooddééccuupplloo ddaa ttaaxxaa mmeennssaall ppaarraa ssuuaa ppeerrmmiissssããoo.. IIssssoo ppoorrqquuee eessssaa ffoorrmmaa ddee ccoonnttrraattaaççããoo nnããoo ppeerrmmiittee aaoo cclliieennttee cciiêênncciiaa iinneeqquuíívvooccaa ddooss tteerrmmooss ddaa aavveennççaa,, nnããoo ssee ppooddeennddoo eessppeerraarr qquuee,, ppoorr mmeeiioo ddee rraacciiooccíínniioo mmaatteemmááttiiccoo,, aa ppaarrttee ccoonncclluuaa oouu aaddiivviinnhhee aa ""ppeeggaaddiinnhhaa"" nnaa ccoonnttrraattaaççããoo ddee jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss.. AA eexxiissttêênncciiaa,, aaddeemmaaiiss,, ddee
 13. 13. 13 nneecceessssiiddaaddee ddee ccáállccuulloo oouu ddee ""ppeeddaaggiinnhhaa"" nnoo ccoonnttrraattoo,, ppoorr ssii ssóó,, iimmpplliiccaa ffaallttaa ddee ccllaarreezzaa ee ttrraannssppaarrêênncciiaa nnaa ccoonnttrraattaaççããoo,, oo qquuee ccoonnffiigguurraa aabbuussiivviiddaaddee ee ppeerrmmiittee sseeuu aaffaassttaammeennttoo.. 66.. RReeccuurrssoo nnããoo pprroovviiddoo.. ((TTJJSSPP -- AAPPLL 00000000550000--2233..22000099..88..2266..00007766;; AAcc.. 66001100112244;; BBiillaacc;; DDéécciimmaa QQuuaarrttaa CCââmmaarraa ddee DDiirreeiittoo PPrriivvaaddoo;; RReell.. DDeess.. MMeelloo CCoolloommbbii;; JJuullgg.. 2277//0066//22001122;; DDJJEESSPP 0077//0022//22001144)) RREEVVIISSIIOONNAALL.. CCoonnttrraattoo bbaannccáárriioo FFiinnaanncciiaammeennttoo ddee vveeííccuulloo TTaaxxaa ddee jjuurrooss DDeessccaabbiiddaa lliimmiittaaççããoo CCaappiittaalliizzaaççããoo mmeennssaall PPoossssiibbiilliiddaaddee,, ddeessddee qquuee ppaaccttuuaaddaa ee ppoosstteerriioorrmmeennttee àà MMeeddiiddaa PPrroovviissóórriiaa nnºº 11..996633--1177//22000000 AAuussêênncciiaa ddee pprreevviissããoo eexxpprreessssaa DDiivveerrggêênncciiaa eennttrree aa ttaaxxaa ddee jjuurrooss aannuuaall ee oo dduuooddééccuupplloo ddaa mmeennssaall iinnssuuffiicciieennttee aa aauuttoorriizzáá--llaa,, ssoobb ppeennaa ddee aaffrroonnttaa àà bbooaa--fféé oobbjjeettiivvaa,, aaoo ddiirreeiittoo àà iinnffoorrmmaaççããoo ee aaoo pprriinnccííppiioo ddaa ttrraannssppaarrêênncciiaa ((aarrttiiggooss 442222 ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill ee 66ºº,, IIIIII,, 3311,,ccaappuutt,, ee 4466 ddoo CCóóddiiggoo ddoo CCoonnssuummiiddoorr)) CCaappiittaalliizzaaççããoo aaffaassttaaddaa PPrreeffiixxaaççããoo ddee ppaarrcceellaass qquuee,, ppoorr ssii,, nnããoo iimmpplliiccaa iinneexxiissttêênncciiaa ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo RReeccuurrssoo ppaarrcciiaallmmeennttee pprroovviiddoo.. ((TTJJSSPP -- AAPPLL 00000088662244-- 6677..22001111..88..2266..00448822;; AAcc.. 66442255772266;; PPrreessiiddeennttee PPrruuddeennttee;; DDéécciimmaa QQuuiinnttaa CCââmmaarraa ddee DDiirreeiittoo PPrriivvaaddoo;; RReell.. DDeess.. VViicceennttiinnii BBaarrrroossoo;; JJuullgg.. 1188//1122//22001122;; DDJJEESSPP 1144//0011//22001133)) ÉÉ aa hhiippóótteessee ddee iinncciiddêênncciiaa,, ppoorrttaannttoo,, aannttee àà iinneexxiissttêênncciiaa ddee ccllááuussuullaa eexxpprreessssaa,, ddoo qquuee rreezzaa aa SSúúmmuullaa 112211 ddoo SSuupprreemmoo TTrriibbuunnaall FFeeddeerraall,, bbeemm ccoommoo SSúúmmuullaa 9933 ddoo SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa::
 14. 14. 14 SSTTFF -- SSúúmmuullaa nnºº 112211 -- ÉÉ vveeddaaddaa aa ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss,, aaiinnddaa qquuee eexxpprreessssaammeennttee ccoonnvveenncciioonnaaddaa.. SSTTJJ -- SSúúmmuullaa nnºº 9933 -- AA lleeggiissllaaççããoo ssoobbrree ccéédduullaass ddee ccrrééddiittoo rruurraall,, ccoommeerrcciiaall ee iinndduussttrriiaall aaddmmiittee oo ppaaccttoo ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss.. NNããoo ssee ddiiggaa,, ttaammbbéémm –– aaiinnddaa qquuee ppoorr aabbssuurrddoo nnããoo sseejjaa aaffaassttaaddaa aa ccaappiittaalliizzaaççããoo mmeennssaall eemm ffaaccee ddooss aarrgguummeennttooss ssuupprraa--aalluuddiiddooss ((aauussêênncciiaa ddee ppaaccttoo eexxpprreessssoo)) ---- ,, qquuee nnããoo hhaavveerriiaa iilleeggaalliiddaaddee aallgguummaa ppoorrqquuee aa ooppeerraaççããoo ppaassssoouu aa sseerr ppeerrmmiittiiddaa ppeelloo aarrtt.. 55°°,, ddaa MMeeddiiddaa PPrroovviissóórriiaa nn°° 11.. 996633//1177,, ddee 3300//33//22000000,, aaiinnddaa eemm vviiggoorr rreeeeddiiççõõeess ppoosstteerriioorreess ee,, sseegguunnddoo oo vvoottoo ddoo eemmiinneennttee rreellaattoorr,, ppoorr ffoorrççaa ddoo aarrtt.. 22°°,, ddaa EEmmeennttaa CCoonnssttiittuucciioonnaall nn°° 3322,, ddee 1111//99//22000011.. EEsssseess aarrgguummeennttooss,, aalliiááss,, ssããoo aalleeggaaddooss ccoomm ffrreeqquuêênncciiaa ppeellaass iinnssttiittuuiiççõõeess ffiinnaanncceeiirraass,, oo qquuee ddee pprroonnttoo oorraa ssee rreebbaattee.. OO eexxaammee ddee ttaaiiss ddiipplloommaass lleeggaaiiss,, eennttrreettaannttoo,, rreevveellaa qquuee oo iinnvvooccaaddoo ddiissppoossiittiivvoo ddeevvee tteerr rreeccuussaaddaa aa aapplliiccaaççããoo ppoorrqquuee sseemm vvaalliiddaaddee.. OO pprreeââmmbbuulloo ddaass MMeeddiiddaass PPrroovviissóórriiaass nn°°ss 11.. 996633 ee 22..117700 –– eessttaa úúllttiimmaa ccoommoo rreeeeddiiççããoo ddaaqquueellaa –– iinnddiiccaa qquuee ssuuaass nnoorrmmaass ddiissppõõeemm ssoobbrree ““aa aaddmmiinniissttrraaççããoo ddooss rreeccuurrssooss ddee ccaaiixxaa ddoo TTeessoouurroo NNaacciioonnaall,, ccoonnssoolliiddaamm ee aattuuaalliizzaamm aa lleeggiissllaaççããoo ppeerrttiinneennttee aaoo aassssuunnttoo ee ddããoo oouuttrraass pprroovviiddeenncciiaass””.. AApprreecciiaannddoo--ssee ccoomm aaccuuiiddaaddee oo tteexxttoo ddaass nnoorrmmaass,, aattéé oo aarrtt.. 44ºº,, aaoo mmeennooss,, iinnddiiccaa qquuee oo eexxeeccuuttiivvoo lleeggiissllaaddoorr tteevvee eemm mmeennttee ttrraattaarr ddooss rreeccuurrssooss ddoo ccaaiixxaa ddoo TTeessoouurroo NNaacciioonnaall eexxcclluussiivvaammeennttee.. OO aarrtt.. 55ºº,, eennttrreettaannttoo eennvveerreeddoouu ppoorr aassssuunnttoo ddiivveerrssoo,, ppaassssaannddoo aa ttrraattaarr,, eemm ccoommpplleettoo ddeessccoommppaassssoo ccoomm oo rreessttaannttee ddaa MMeeddiiddaa,, ddaa
 15. 15. 15 ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss ppeellaass iinnssttiittuuiiççõõeess iinntteeggrraanntteess ddoo SSiisstteemmaa FFiinnaanncceeiirroo NNaacciioonnaall.. NNoo eennttaannttoo,, tteemmooss qquuee aa LLeeii CCoommpplleemmeennttaarr nn°° 9955,, ddee 2266//22//11999988 eemm ccuummpprriimmeennttoo aaoo aarrtt.. 5599,, ppaarráággrraaffoo úúnniiccoo,, ddaa CCoonnssttiittuuiiççããoo FFeeddeerraall,, aapplliiccáávveell,, ttaammbbéémm,, ààss MMeeddiiddaass PPrroovviissóórriiaass ((aarrtt.. 11°° ppaarráággrraaffoo úúnniiccoo)),, eessttaabbeelleeccee,, nnoo aarrtt.. 77°° qquuee ““oo pprriimmeeiirroo aarrttiiggoo ddoo tteexxttoo iinnddiiccaarráá oo oobbjjeettoo ddaa lleeii ee oo rreessppeeccttiivvoo ââmmbbiittoo ddee aapplliiccaaççããoo”” ee pprrooííbbee,, nnoo iinncciissoo IIII,, oo ttrraattaammeennttoo ddee mmaattéérriiaa eessttrraannhhaa aa sseeuu oobbjjeettoo:: ““aa lleeii nnããoo ccoonntteerráá mmaattéérriiaa eessttrraannhhaa aa sseeuu oobbjjeettoo oouu aa eessttee nnããoo vviinnccuullaaddaa ppoorr aaffiinniiddaaddee,, ppeerrttiinnêênncciiaa oouu ccoonneexxããoo””.. ÓÓbbvviioo qquuee aa mmaattéérriiaa rreellaattiivvaa àà ccaappiittaalliizzaaççããoo ddee jjuurrooss eemm ffaavvoorr ddee iinnssttiittuuiiççõõeess ffiinnaanncceeiirraass nnaaddaa tteemm ccoomm ooss mmeeccaanniissmmooss ddee aaddmmiinniissttrraaççããoo ddooss rreeccuurrssooss ddoo TTeessoouurroo NNaacciioonnaall,, ddeessttooaannddoo ffllaaggrraanntteemmeennttee ddoo oobbjjeettoo pprriinncciippaall ddaass iinnvvooccaaddaass MMeeddiiddaass PPrroovviissóórriiaass,, ccoomm oo qquuaall nnããoo tteemm aaffiinniiddaaddee,, ppeerrttiinnêênncciiaa oouu ccoonneexxããoo.. CCoonnvvéémm rreeaallççaarr,, nneessssee ppoonnttoo,, qquuee oo eennffooqquuee nnaa ccoolliiddêênncciiaa ddee nnoorrmmaass ppooddee--ssee ddaarr ppeelloo pprriissmmaa ccoonnssttiittuucciioonnaall oouu ppeelloo pprriissmmaa iinnffrraaccoonnssttiittuucciioonnaall,, ccoommoo ddeecciiddiiuu oo CC.. SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa nnooss EEmmbbaarrggooss ddee DDiivveerrggêênncciiaa nn°° 335577..441155//PPRR ((RReellaa.. MMiinn.. EElliiaannaa CCaallmmoonn-- DDJJ 1144//66//22000044)).. NNeessssee úúllttiimmoo aassppeeccttoo,, aasssseennttaaddoo qquuee aa lleeii ccoommpplleemmeennttaarr ttrraattee ddoo aassssuunnttoo qquuee llhhee ffooii ccoonnffiiaaddoo ppeelloo tteexxttoo ccoonnssttiittuucciioonnaall,, aassssuummee iinneeggáávveell ssuuppeerriioorriiddaaddee hhiieerráárrqquuiiccaa eemm rreellaaççããoo àà lleeii oorrddiinnáárriiaa ((GGEERRAALLDDOO AATTAALLIIBBAA,, LLeeii CCoommpplleemmeennttaarr nnaa CCoonnssttiittuuiiççããoo FFeeddeerraall,, SSããoo PPaauulloo,, RRTT,, pp.. 5577)),, àà qquuaall ssee eeqquuiippaarraa aa MMeeddiiddaa PPrroovviissóórriiaa..
 16. 16. 16 BBeemm ppoorr iissssoo,, ssuujjeeiittaannddoo--ssee eessttaa aaooss ccoonnttoorrnnooss eessttaabbeelleecciiddooss ppoorr aaqquueellaa,, ““nnããoo pprreevvaalleecceemm ccoonnttrraa eellaa,, sseennddoo iinnvváálliiddaass aass nnoorrmmaass qquuee aa ccoonnttrraaddiisssseerreemm”” ((MMAANNOOEELL GGOONNGGAALLVVEESS FFEERRRREEIIRRAA FFIILLHHOO,, DDoo PPrrooggrreessssoo LLeeggiissllaattiivvoo,, SSããoo PPaauulloo SSaarraaiivvaa,, pp.. 224477)).. TTeemm--ssee,, aassssiimm,, qquuee oo aarrtt.. 55ºº ddee rreeffeerriiddooss ddiipplloommaass eessttáá eemm aabbeerrttoo ccoonnffrroonnttoo ccoomm oo aarrtt.. 77°°,, IIII,, ddaa LLeeii CCoommpplleemmeennttaarr nn°° 9955//9988,, mmoottiivvoo qquuaall qquuee VV.. EExxaa.. ddeevvee rreeccuussaarr--llhhee vvaalliiddaaddee.. NNããoo ffoossssee eessssee oo eenntteennddiimmeennttoo,, oo qquuee ssee ddiizz aappeennaass ppoorr aarrgguummeennttaarr,, oo PPooddeerr EExxeeccuuttiivvoo nnããoo tteemm oo ccoonnddããoo ddee ´´lleeggiissllaarr´´,, ppoorr MMeeddiiddaa PPrroovviissóórriiaa((CCFF,, aarrtt.. 6622)),, nnoo ttooccaannttee àà mmaattéérriiaa ddee jjuurrooss ccoobbrraaddooss ppoorr iinnssttiittuuiiççõõeess ffiinnaanncceeiirraass.. AAddeemmaaiiss,, aa mmeessmmaa,, rreessttaa ssaabbeerr,, sseeqquueerr ffoorraa aapprreecciiaaddaa ppeelloo PPooddeerr LLeeggiissllaattiivvoo.. HHáá,, nneessssee ttooccaannttee,, hháá uummaa ggrriittaannttee iilleeggaalliiddaaddee.. AAddeemmaaiiss,, aa ccllááuussuullaa ddee ccaappiittaalliizzaaççããoo,, ppoorr sseerr ddee iimmppoorrttâânncciiaa ccrruucciiaall aaoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo ccoonnttrraattoo,, aaiinnddaa qquuee eevveennttuuaallmmeennttee eexxiissttiissssee nneessttee ppaaccttoo,, ddeevvee sseerr rreeddiiggiiddaa ddee mmaanneeiirraa aa ddeemmoonnssttrraarr eexxaattaammeennttee aaoo ccoonnttrraattaannttee ddoo qquuee ssee ttrraattaa ee qquuaaiiss ooss rreefflleexxooss ggeerraarrããoo aaoo ppllaannoo ddoo ddiirreeiittoo mmaatteerriiaall.. DDeessssee mmooddoo,, ccoommoo aa iinnssttiittuuiiççããoo ffiinnaanncceeiirraa nnããoo ssee pprreeooccuuppoouu ddee ccoonnttrraattaarr eexxpprreessssaammeennttee,, mmuuiittoo mmeennooss ---- mmeessmmoo qquuee aabbssuurrddaammeennttee tteennhhaa ppoorr ffaallaarr eemm aallgguummaa ccllááuussuullaa iimmppllíícciittaa ----,, eemm rreessppeeiittaarr oo qquuee ddiissppõõee oo CCóóddiiggoo ddee DDeeffeessaa ddoo CCoonnssuummiiddoorr,, nnoottaaddaammeennttee ooss aarrttiiggooss 4466,, 5511,, iinncciissoo IIVV,, 5522,, 5544,, ppaarráággrraaffoo 33ºº ee 44ºº,, ppooddee--ssee aaffiirrmmaarr qquuee aa
 17. 17. 17 ccéédduullaa ddee ccrrééddiittoo bbaannccáárriioo,, oorraa eemm ddeebbaattee,, nnããoo ccoonntteerriiaa oo ppaaccttoo,, vviissttoo ssoobb aa óóttiiccaa ccoonnssuummeerriissttaa.. IIssttoo ssee ddeevvee aaoo ddeessrreessppeeiittoo ddee uumm ddooss ddeevveerreess aanneexxooss ddeefflluueenntteess ddoo pprriinnccííppiioo ddaa bbooaa--fféé:: oo ddeevveerr ddee iinnffoorrmmaaççããoo qquuee iimmppõõee aa oobbrriiggaaççããoo ddee ttrraannssppaarrêênncciiaa ddaass ccoonnddiiççõõeess ppaaccttuuaaddaass.. PPoorr ccoonnsseegguuiinnttee,, ddeevvee aa ccllááuussuullaa,, qquuee eevveennttuuaall vveennhhaa pprreevvêê aa ccaappiittaalliizzaaççããoo mmeennssaall ddee jjuurrooss,, sseerr ddeeccllaarraaddaa iinnvváálliiddaa,, ddeesspprreezzaannddoo,, iinn ccaassuu,, aa SSúúmmuullaa nnºº.. 9933 ddoo SSTTJJ,, eemm ffaaccee ddee ssuuaa ppaatteennttee iinnaapplliiccaabbiilliiddaaddee aaoo ccaassoo eemm tteellaa.. OO ppaaccttoo,, àà lluuzz ddoo pprriinnccííppiioo ccoonnssuummeerriissttaa ddaa ttrraannssppaarrêênncciiaa,, qquuee ssiiggnniiffiiccaa iinnffoorrmmaaççããoo ccllaarraa,, ccoorrrreettaa ee pprreecciissaa ssoobbrree oo ccoonnttrraattoo aa sseerr ffiirrmmaaddoo,, mmeessmmoo nnaa ffaassee pprréé--ccoonnttrraattuuaall,, tteerriiaa qquuee nneecceessssaarriiaammeennttee ccoonntteerr:: 11)) rreeddaaççããoo ccllaarraa ee ddee ffáácciill ccoommpprreeeennssããoo((aarrtt.. 4466));; 22)) IInnffoorrmmaaççõõeess ccoommpplleettaass aacceerrccaa ddaass ccoonnddiiççõõeess ppaaccttuuaaddaass ee sseeuuss rreefflleexxooss nnoo ppllaannoo ddoo ddiirreeiittoo mmaatteerriiaall;; 33)) RReeddaaççããoo ccoomm iinnffoorrmmaaççõõeess ccoorrrreettaass,, ccllaarraass,, pprreecciissaass ee oosstteennssiivvaass,, ssoobbrree aass ccoonnddiiççõõeess ddee ppaaggaammeennttoo,, jjuurrooss,, eennccaarrggooss,, ggaarraannttiiaa((aarrtt.. 5544,, ppaarráággrraaffoo 33ºº,, cc//cc aarrtt.. 1177,, II,, ddoo DDeecc.. 22..118811//8877));; 44)) EEmm ddeessttaaqquuee,, aa ffiimm ddee ppeerrmmiittiirr ssuuaa iimmeeddiiaattaa ee ffáácciill ccoommpprreeeennssããoo,, aass ccllááuussuullaass qquuee iimmpplliiccaarreemm lliimmiittaaççããoo ddee ddiirreeiittoo((aarrtt.. 5544,, ppaarráággrraaffoo 44ºº))
 18. 18. 18 ((33..22..)) –– JJUURROOSS RREEMMUUNNEERRAATTÓÓRRIIOOSS AACCIIMMAA DDAA MMÉÉDDIIAA DDOO MMEERRCCAADDOO NNããoo ffoossssee bbaassttaannttee iissssoo,, EExxcceellêênncciiaa,, ccoonncclluuíímmooss qquuee aa EEmmbbaarrggaaddaa ccoobbrraarraa ddoo EEmmbbaarrggaannttee,, aaoo lloonnggoo ddee ttooddoo ttrraattoo ccoonnttrraattuuaall,, ttaaxxaass rreemmuunneerraattóórriiaass bbeemm aacciimmaa ddaa mmééddiiaa ddoo mmeerrccaaddoo.. TTaaiiss aarrgguummeennttooss ppooddeemm sseerr ffaacciillmmeennttee ccoonnssttaattaaddooss ccoomm uummaa ssiimmpplleess aannáálliissee jjuunnttoo aaoo ssiittee ddoo BBaannccoo CCeennttrraall ddoo BBrraassiill.. HHáá ddee eexxiissttiirr,, nneessssee ttooccaannttee,, uummaa rreedduuççããoo àà ttaaxxaa ddee XXXX%% aa..mm..,, ppoossttoo qquuee ffooii aa mmééddiiaa aapplliiccaaddaa nnoo mmeerrccaaddoo nnoo ppeerrííooddoo ddaa ccoonnttrraattaaççããoo.. NNããoo sseennddoo eessssee oo eenntteennddiimmeennttoo,, aagguuaarrddaa sseejjaa aappuurraaddoo ttaaiiss vvaalloorreess eemm sseeddee ddee pprroovvaa ppeerriicciiaall,, oo qquuee ddee llooggoo rreeqquueerr.. AAGGRRAAVVOO RREEGGIIMMEENNTTAALL.. RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL.. AAÇÇÃÃOO DDEE BBUUSSCCAA EE AAPPRREEEENNSSÃÃOO.. AALLIIEENNAAÇÇÃÃOO FFIIDDUUCCIIÁÁRRIIAA.. JJUURROOSS RREEMMUUNNEERRAATTÓÓRRIIOOSS LLIIMMIITTAADDOOSS ÀÀ TTAAXXAA MMÉÉDDIIAA DDEE MMEERRCCAADDOO.. 11.. -- MMaannttéémm--ssee aa lliimmiittaaççããoo ddooss jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss àà ttaaxxaa mmééddiiaa ddee mmeerrccaaddoo qquuaannddoo ccoommpprroovvaaddaa,, nnoo ccaassoo ccoonnccrreettoo,, aa ssiiggnniiffiiccaattiivvaa ddiissccrreeppâânncciiaa eennttrree aa ttaaxxaa ppaaccttuuaaddaa ee aa ttaaxxaa ddee mmeerrccaaddoo ppaarraa ooppeerraaççõõeess ddaa eessppéécciiee.. 22.. -- aaggrraavvoo rreeggiimmeennttaall iimmpprroovviiddoo.. ((SSTTJJ -- AAggRRgg--RREEsspp 11..442233..447755;; PPrroocc.. 22001133//00440011117711--11;; SSCC;; TTeerrcceeiirraa TTuurrmmaa;; RReell.. MMiinn.. SSiiddnneeii BBeenneettii;; DDJJEE 1133//0033//22001144)) AAGGRRAAVVOO RREEGGIIMMEENNTTAALL EEMM AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL.. AAÇÇÃÃOO RREEVVIISSIIOONNAALL CC//CC CCOONNSSIIGGNNAATTÓÓRRIIAA.. PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE DDEE RREEVVIISSÃÃOO.. JJUURROOSS RREEMMUUNNEERRAATTÓÓRRIIOOSS.. TTAAXXAA MMÉÉDDIIAA DDEE MMEERRCCAADDOO.. NNEEGGAATTIIVVAA DDEE SSEEGGUUIIMMEENNTTOO.. AAUUSSÊÊNNCCIIAA DDEE FFAATTOO NNOOVVOO..
 19. 19. 19 11.. TTeennddoo eemm vviissttaa aa nnaattuurreezzaa bbaannccáárriiaa ddoo ccoonnttrraattoo rreeaalliizzaaddoo eennttrree aass ppaarrtteess,, ssããoo pplleennaammeennttee ccaabbíívveeiiss aass rreeggrraass ddoo CCóóddiiggoo ddee DDeeffeessaa ddoo CCoonnssuummiiddoorr,, ccoonnffoorrmmee eevviiddeenncciiaaddoo ppoorr sseeuu aarrtt.. 33ºº,, §§ 22ºº,, ee iinncciissoo VV,, ddoo aarrtt.. 66ºº,, bbeemm ccoommoo ppeellaa SSúúmmuullaa nnºº 229977 ddoo SSTTJJ;; 22.. ÉÉ ppaaccííffiiccoo oo eenntteennddiimmeennttoo ddoo SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee jjuussttiiççaa nnoo sseennttiiddoo ddee qquuee ooss jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss ddeevveemm sseerr ffiixxaaddooss nnaa ttaaxxaa mmééddiiaa ddoo mmeerrccaaddoo,, iinncclluussiivvee nnooss ccoonnttrraattooss ddee ccaarrttããoo ddee ccrrééddiittoo,, qquuaannddoo nnããoo ffoorr ppoossssíívveell aaffeerriirr aa ttaaxxaa aaccoorrddaaddaa,, ppeellaa ffaallttaa ddee ppaaccttuuaaççããoo eexxpprreessssaa;; 33.. AAoo iinntteerrppoorr aaggrraavvoo rreeggiimmeennttaall ddeevveemm aass ppaarrtteess aaggrraavvaanntteess ssuusstteennttaarreemm aass rraazzõõeess ddee ssuuaa iinnssuurrggêênncciiaa eemm eelleemmeennttooss nnoovvooss qquuee jjuussttiiffiiqquueemm oo ppeeddiiddoo ddee rreeccoonnssiiddeerraaççããoo,, ee nnããoo rreeiitteerraarr ooss ffuunnddaammeennttooss ffoorrmmuullaaddooss nnaa ppeettiiççããoo ddoo rreeccuurrssoo oorriiggiinnáárriioo,, ooss qquuaaiiss jjáá ffoorraamm ddeevviiddaammeennttee aapprreecciiaaddooss.. AAggrraavvoo rreeggiimmeennttaall ccoonnhheecciiddoo ee ddeesspprroovviiddoo.. DDeecciissããoo mmaannttiiddaa.. ((TTJJGGOO -- AACC 00442200553388--1111..22000077..88..0099..00005511;; GGooiiâânniiaa;; QQuuiinnttaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReell.. DDeess.. IIttaammaarr ddee LLiimmaa;; DDJJGGOO 1133//0033//22001144;; PPáágg.. 227755)) ((33..33..)) –– DDAA AAUUSSÊÊNNCCIIAA DDEE MMOORRAA DDeessttaaqquuee--ssee qquuee nnããoo hháá qquuee ssee ffaallaarr eemm mmoorraa ddoo EEmmbbaarrggaannttee.. AA mmoorraa rreefflleettee uummaa iinneexxeeccuuççããoo ddee oobbrriiggaaççããoo ddiiffeerreenncciiaaddaa,, ppoorrqquuaannttoo rreepprreesseennttaa oo iinnjjuussttoo rreettaarrddaammeennttoo oouu oo ddeessccuummpprriimmeennttoo ccuullppoossoo ddaa oobbrriiggaaççããoo.. CCoomm eeffeeiittoo,, eessssaa éé aa hhiippóótteessee aapplliiccáávveell nnaa eessppéécciiee,, qquuaannddoo rreessuullttaa ddoo qquuee rreezzaa oo aarrttiiggoo 339944 ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill,, ccoomm aa ccoommpplleemmeennttaaççããoo ddiissppoossttaa nnoo aarrttiiggoo 339966 ddeessssee mmeessmmoo DDiipplloommaa LLeeggaall..
 20. 20. 20 CCÓÓDDIIGGOO CCIIVVIILL AArrtt.. AArrtt.. 339944 -- CCoonnssiiddeerraa--ssee eemm mmoorraa oo ddeevveeddoorr qquuee nnããoo eeffeettuuaarr oo ppaaggaammeennttoo ee oo ccrreeddoorr qquuee nnããoo qquuiisseerr rreecceebbêê--lloo nnoo tteemmppoo,, lluuggaarr ee ffoorrmmaa qquuee aa lleeii oouu aa ccoonnvveennççããoo eessttaabbeelleecceerr.. AArrtt.. 339966 -- NNããoo hhaavveennddoo ffaattoo oouu oommiissssããoo iimmppuuttáávveell aaoo ddeevveeddoorr,, nnããoo iinnccoorrrree eessttee eemm mmoorraa DDoo mmeessmmoo tteeoorr aa ppoossiiççããoo ddoo SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa:: BBAANNCCÁÁRRIIOO EE PPRROOCCEESSSSUUAALL CCIIVVIILL.. RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL.. RREEVVIISSÃÃOO CCOONNTTRRAATTUUAALL.. DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS DDEE OOFFÍÍCCIIOO.. IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE.. JJUURROOSS RREEMMUUNNEERRAATTÓÓRRIIOOSS.. LLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO.. TTAAXXAA MMÉÉDDIIAA DDEE MMEERRCCAADDOO.. CCAAPPIITTAALLIIZZAAÇÇÃÃOO DDEE JJUURROOSS.. CCOOMMIISSSSÃÃOO DDEE PPEERRMMAANNÊÊNNCCIIAA.. DDEESSCCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA MMOORRAA.. RREEPPEETTIIÇÇÃÃOO DDOO IINNDDÉÉBBIITTOO.. PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE.. CCAADDAASSTTRROOSS DDEE PPRROOTTEEÇÇÃÃOO AAOO CCRRÉÉDDIITTOO.. IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO.. RREEEEXXAAMMEE DDEE FFAATTOOSS.. IINNTTEERRPPRREETTAAÇÇÃÃOO DDEE CCLLÁÁUUSSUULLAASS CCOONNTTRRAATTUUAAIISS.. IINNAADDMMIISSSSIIBBIILLIIDDAADDEE.. 11.. ÉÉ vveeddaaddoo aaooss jjuuíízzeess ddee pprriimmeeiirroo ee sseegguunnddoo ggrraauuss ddee jjuurriissddiiççããoo jjuullggaarr,, ccoomm ffuunnddaammeennttoo nnoo aarrtt.. 5511 ddoo CCDDCC,, sseemm ppeeddiiddoo eexxpprreessssoo,, aa aabbuussiivviiddaaddee ddee ccllááuussuullaass nnooss ccoonnttrraattooss bbaannccáárriiooss.. 22.. AA eessttiippuullaaççããoo ddee jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss ssuuppeerriioorreess aa 1122%% aaoo aannoo,, ppoorr ssii ssóó,, nnããoo iinnddiiccaa aabbuussiivviiddaaddee.. 33.. OOss jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss iinncciiddeemm àà ttaaxxaa mmééddiiaa ddee mmeerrccaaddoo eemm ooppeerraaççõõeess ddaa eessppéécciiee,, aappuurraaddooss ppeelloo BBaannccoo CCeennttrraall ddoo BBrraassiill,, qquuaannddoo vveerriiffiiccaaddaa ppeelloo ttrriibbuunnaall ddee oorriiggeemm aa aabbuussiivviiddaaddee ddoo ppeerrcceennttuuaall ccoonnttrraattaaddoo oouu aa aauussêênncciiaa ddee ccoonnttrraattaaççããoo eexxpprreessssaa.. 44.. AAddmmiittee--ssee aa ccaappiittaalliizzaaççããoo mmeennssaall ddooss
 21. 21. 21 jjuurrooss nnooss ccoonnttrraattooss bbaannccáárriiooss cceelleebbrraaddooss aa ppaarrttiirr ddaa ppuubblliiccaaççããoo ddaa MMPP 11..996633--1177 ((3311..33..0000)),, ddeessddee qquuee sseejjaa ppaaccttuuaaddaa.. 55.. ÉÉ aaddmmiittiiddaa aa iinncciiddêênncciiaa ddaa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa ddeessddee qquuee ppaaccttuuaaddaa ee nnããoo ccuummuullaaddaa ccoomm jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss,, jjuurrooss mmoorraattóórriiooss,, ccoorrrreeççããoo mmoonneettáárriiaa ee//oouu mmuullttaa ccoonnttrraattuuaall.. 66.. RReeccoonnhheecciiddaa aa aabbuussiivviiddaaddee ddooss eennccaarrggooss eexxiiggiiddooss nnoo ppeerrííooddoo ddee nnoorrmmaalliiddaaddee ccoonnttrraattuuaall,, ddeessccaarraatteerriizzaa--ssee aa mmoorraa.. 77.. AA rreeppeettiiççããoo ssiimmpplleess ee//oouu ccoommppeennssaaççããoo ddooss vvaalloorreess ppaaggooss aa mmaaiioorr,, nnooss ccoonnttrraattooss bbaannccáárriiooss,, iinnddeeppeennddee ddaa pprroovvaa ddee qquuee oo ddeevveeddoorr tteennhhaa rreeaalliizzaaddoo oo ppaaggaammeennttoo ppoorr eerrrroo.. 88.. AA aabbsstteennççããoo ddaa iinnssccrriiççããoo//mmaannuutteennççããoo eemm ccaaddaassttrroo ddee iinnaaddiimmpplleenntteess,, rreeqquueerriiddaa eemm aanntteecciippaaççããoo ddee ttuutteellaa ee//oouu mmeeddiiddaa ccaauutteellaarr,, ssoommeennttee sseerráá ddeeffeerriiddaa ssee,, ccuummuullaattiivvaammeennttee:: aa)) aa aaççããoo ffoorr ffuunnddaaddaa eemm qquueessttiioonnaammeennttoo iinntteeggrraall oouu ppaarrcciiaall ddoo ddéébbiittoo;; bb)) hhoouuvveerr ddeemmoonnssttrraaççããoo ddee qquuee aa ccoobbrraannççaa iinnddeevviiddaa ssee ffuunnddaa nnaa aappaarrêênncciiaa ddoo bboomm ddiirreeiittoo ee eemm jjuurriisspprruuddêênncciiaa ccoonnssoolliiddaaddaa ddoo SSTTFF oouu SSTTJJ;; cc)) hhoouuvveerr ddeeppóóssiittoo ddaa ppaarrcceellaa iinnccoonnttrroovveerrssaa oouu ffoorr pprreessttaaddaa aa ccaauuççããoo ffiixxaaddaa ccoonnffoorrmmee oo pprruuddeennttee aarrbbííttrriioo ddoo jjuuiizz.. 99.. OO rreeeexxaammee ddee ffaattooss ee aa iinntteerrpprreettaaççããoo ddee ccllááuussuullaass ccoonnttrraattuuaaiiss eemm RReeccuurrssoo EEssppeecciiaall ssããoo iinnaaddmmiissssíívveeiiss.. 1100.. RReeccuurrssoo EEssppeecciiaall ppaarrcciiaallmmeennttee ccoonnhheecciiddoo ee pprroovviiddoo.. ((SSTTJJ -- RREEsspp 11..443300..334488;; PPrroocc.. 22001144//00000088668866--55;; RRSS;; RReellªª MMiinnªª NNaannccyy AAnnddrriigghhii;; DDJJEE 1144//0022//22001144)) NNeessssee sseennttiiddoo éé aa ddoouuttrriinnaa ddee WWaasshhiinnggttoonn ddee BBaarrrrooss MMoonntteeiirroo:: ““ AA mmoorraa ddoo pprriimmeeiirroo aapprreesseennttaa,, aassssiimm,, uumm llaaddoo oobbjjeettiivvoo ee uumm llaaddoo ssuubbjjeettiivvoo.. OO llaaddoo oobbjjeettiivvoo ddeeccoorrrree ddaa nnããoo rreeaalliizzaaççããoo ddoo ppaaggaammeennttoo nnoo tteemmppoo,, lluuggaarr ee ffoorrmmaa ccoonnvveenncciioonnaaddooss;; oo llaaddoo ssuubbjjeettiivvoo ddeessccaannssaa nnaa ccuullppaa ddoo ddeevveeddoorr.. EEssttee éé oo eelleemmeennttoo eesssseenncciiaall oouu ccoonncceeiittuuaall ddaa mmoorraa ssoollvveennddii.. IInneexxiissttiinnddoo ffaattoo oouu
 22. 22. 22 oommiissssããoo iimmppuuttáávveell aaoo ddeevveeddoorr,, nnããoo iinncciiddee eessttee eemm mmoorraa.. AAssssiimm ssee eexxpprreessssaa oo aarrtt.. 339966 ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill ddee 22000022.. ““ ((MMOONNTTEEIIRROO,, WWaasshhiinnggttoonn ddee BBaarrrrooss.. CCuurrssoo ddee DDiirreeiittoo CCiivviill.. 3355ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: SSaarraaiivvaa,, 22001100,, vvooll.. 44.. PPáágg.. 336688)) CCoommoo bbeemm aaddvveerrtteemm CCrriissttiiaannoo CChhaavveess ddee FFaarriiaass ee NNééllssoonn RRoosseennvvaalldd:: ““ RReeccoonnhheecciiddoo oo aabbuussoo ddoo ddiirreeiittoo nnaa ccoobbrraannççaa ddoo ccrrééddiittoo,, rreessttaa ccoommpplleettaammeennttee ddeessccaarraacctteerriizzaaddaa aa mmoorraa ssoollvveennddii.. MMuuiittoo ppeelloo ccoonnttrráárriioo,, aa mmoorraa sseerráá ddoo ccrreeddoorr,, ppooiiss aa ccoobbrraannççaa ddee vvaalloorreess iinnddeevviiddooss ggeerraa nnoo ddeevveeddoorr rraazzooáávveell ppeerrpplleexxiiddaaddee,, ppooiiss nnããoo ssaabbee ssee ppoossttuullaa aa ppuurrggaa ddaa mmoorraa oouu ssee ccoonntteessttaa aa aaççããoo.. ““ ((FFAARRIIAASS,, CCrriissttiiaannoo CChhaavveess ddee;; RROOSSEENNVVAALLDD,, NNeellssoonn.. DDiirreeiittoo ddaass OObbrriiggaaççõõeess.. 44ªª EEdd.. RRiioo ddee JJaanneeiirroo:: LLuummeenn JJuurriiss,, 22001100.. PPáágg.. 447711)) NNaa mmeessmmaa lliinnhhaa ddee rraacciiooccíínniioo,, SSiillvviioo RRooddrriigguueess aavveerrbbaa:: ““ DDaa ccoonnjjuunnççããoo ddooss aarrttss.. 339944 ee 339966 ddoo CCóóddiiggoo CCiivviill ssee ddeedduuzz qquuee sseemm ccuullppaa ddoo ddeevveeddoorr nnããoo hháá mmoorraa.. SSee hhoouuvvee aattrraassoo,, mmaass oo mmeessmmoo nnããoo rreessuullttaarr ddee ddoolloo,, nneegglliiggêênncciiaa oouu iimmpprruuddêênncciiaa ddoo ddeevveeddoorr,, nnããoo ssee ppooddee ffaallaarr eemm mmoorraa.. ““ (( IInn,, DDiirreeiittoo cciivviill:: ppaarrttee ggeerraall ddaass oobbrriiggaaççõõeess.. 3322ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: SSaarraaiivvaa,, 22000022.. pp.. 224455))..
 23. 23. 23 PPoorr ffiimm,, ccoollhhee--ssee lliiççããoo ddee CCllááuuddiiaa LLiimmaa MMaarrqquueess:: ““ SSuuppeerraaddaass aass ddúúvviiddaass iinntteerrpprreettaattiivvaass iinniicciiaaiiss,, aa ddoouuttrriinnaa mmaajjoorriittáárriiaa ccoonncclluuii qquuee aa nnuulliiddaaddee ddooss aarrttss.. 5511 ee 5533 éé uummaa nnuulliiddaaddee ccoommiinnaaddaa ddee aabbssoolluuttaa ((aarrtt.. 114455,, VV,, ddoo CCCC//11991166 ee aarrtt.. 116666,, VVII ee VVIIII,, ddoo CCCC//22000022,, ccoommoo iinnddiiccaa oo aarrtt.. 11ºº ddoo CCDDCC ee rreeffoorrççaa oo aarrtt.. 77ºº,, ccaappuutt,, ddeessttee CCóóddiiggoo.. (( .. .. .. )) QQuuaannttoo àà eevveennttuuaall aabbuussiivviiddaaddee ddee ccllááuussuullaass ddee rreemmuunneerraaççããoo ee ddaass ccllááuussuullaass aacceessssóórriiaass ddee rreemmuunneerraaççããoo,, qquuaattrroo ccaatteeggoorriiaass oouu ttiippooss ddee pprroobblleemmaass ffoorraamm iiddeennttiiffiiccaaddooss ppeellaa jjuurriisspprruuddêênncciiaa bbrraassiilleeiirraa nneesstteess aannooss ddee vviiggêênncciiaa ddoo CCDDCC:: 11)) aass ccllááuussuullaass ddee rreemmuunneerraaççããoo vvaarriiáávveell ccoonnffoorrmmee aa vvoonnttaaddee ddoo ffoorrnneecceeddoorr,, sseejjaa aattrraavvééss ddaa iinnddiiccaaççããoo ddee vváárriiooss íínnddiicceess oouu iinnddeexxaaddoorreess eeccoonnôômmiiccooss,, sseejjaa aattrraavvééss ddaa iimmppoossiiççããoo ddee ‘‘rreeggiimmeess eessppeecciiaaiiss’’ nnããoo pprreevviiaammeennttee iinnffoorrmmaaddooss;; 22)) aass ccllááuussuullaass qquuee ppeerrmmiitteemm oo ssoommaattóórriioo oouu aa rreeppeettiiççããoo ddee rreemmuunneerraaççõõeess,, ddee jjuurrooss ssoobbrree jjuurrooss,, ddee dduupplloo ppaaggaammeennttoo ppeelloo mmeessmmoo aattoo,, ccllááuussuullaass qquuee eessttaabbeelleecceemm uumm vveerrddaaddeeiirroo bbiiss iinn iiddeemm rreemmuunneerraattóórriioo;; 33)) ccllááuussuullaass ddee iimmppoossiiççããoo ddee íínnddiicceess uunniillaatteerraaiiss ppaarraa oo rreeaajjuussttee oouu ddee ccoorrrreeççããoo mmoonneettáárriiaa ddeesseeqquuiilliibbrraaddoorraa ddoo ssiinnaallaaggmmaa iinniicciiaall;; ccllááuussuullaass ddee jjuurrooss iirrrraazzooáávveeiiss.. ““((MMAARRQQUUEESS,, CCllááuuddiioo LLiimmaa.. CCoonnttrraattooss nnoo CCóóddiiggoo ddee DDeeffeessaa ddoo CCoonnssuummiiddoorr.. 66ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: RRTT,, 22001111.. PPáággss.. 994422--11113399))
 24. 24. 24 EEmm ffaaccee ddeessssaass ccoonnssiiddeerraaççõõeess,, ccoonncclluuii--ssee qquuee aa mmoorraa ccrriissttaalliizzaa oo rreettaarrddaammeennttoo ppoorr uumm ffaattoo,, qquuaannddoo iimmppuuttáávveell aaoo ddeevveeddoorr,, oo qquuee vvaallee ddiizzeerr qquuee,, ssee oo ccrreeddoorr eexxiiggee oo ppaaggaammeennttoo ccoomm eennccaarrggooss eexxcceessssiivvooss,, oo qquuee ddeevveerráá sseerr aappuurraaddoo eemm mmoommeennttoo ooppoorrttuunnoo,, rreettiirraa ddoo ddeevveeddoorr aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee aarrccaarr ccoomm aa oobbrriiggaaççããoo aassssuummiiddaa,, nnããoo ppooddeennddoo llhhee sseerr iimmppuuttaaddooss ooss eeffeeiittooss ddaa mmoorraa.. EEnntteennddee--ssee,, ddee oouuttrroo bboorrddoo,, ssee ccoonnssttaattaaddoo qquuee nnoo ““ppeerrííooddoo ddaa nnoorrmmaalliiddaaddee”” ccoonnttrraattuuaall –– oouu sseejjaa,, aaqquueelleess eexxiiggiiddooss ee pprreevviissttooss eemm ffaaccee ddoo qquuaannttoo ccoonnttrraattaaddoo ----,, eexxiissttiirraamm ccoobbrraannççaass aabbuussiivvaass,, rreessttaarráá aaffaassttaaddaa eevveennttuuaall ccoonnddiiççããoo ddee mmoorraa ddooss PPrroommoovveenntteess.. OO SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa,, aaoo ccoonncclluuiirr oo jjuullggaammeennttoo ddee rreeccuurrssoo rreeppeettiittiivvoo ssoobbrree rreevviissããoo ddee ccoonnttrraattoo bbaannccáárriioo ((RREEsspp nnºº.. 11..006611..553300//RRSS)),, qquuaannttoo aaoo tteemmaa ddee ““ccoonnffiigguurraaççããoo ddaa mmoorraa”” ddeessttaaccoouu qquuee:: ““OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO 22 –– CCOONNFFIIGGUURRAAÇÇÃÃOO DDAA MMOORRAA aa)) OO rreeccoonnhheecciimmeennttoo ddaa aabbuussiivviiddaaddee nnooss eennccaarrggooss eexxiiggiiddooss nnoo ppeerrííooddoo ddaa nnoorrmmaalliiddaaddee ccoonnttrraattuuaall((jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss ee ccaappiittaalliizzaaççããoo)) ddeessccaarraacctteerriizzaa aa mmoorraa;; bb)) NNããoo ddeessccaarraacctteerriizzaa aa mmoorraa oo aajjuuiizzaammeennttoo iissoollaaddoo ddee aaççããoo rreevviissiioonnaall,, nneemm mmeessmmoo qquuaannddoo oo rreeccoonnhheecciimmeennttoo ddee aabbuussiivviiddaaddee iinncciiddiirr ssoobbrree ooss eennccaarrggooss iinneerreenntteess aaoo ppeerrííooddoo ddee iinnaaddiimmppllêênncciiaa ccoonnttrraattuuaall.. ““ (( ooss ddeessttaaqquueess ssããoo nnoossssooss ))
 25. 25. 25 EE ddoo pprreecciissoo aaccóórrddããoo eemm lliiççaa,, aaiinnddaa ppooddeemmooss ddeessttaaccaarr qquuee:: ““OOss eennccaarrggooss aabbuussiivvooss qquuee ppoossssuueemm ppootteenncciiaall ppaarraa ddeessccaarraacctteerriizzaarr aa mmoorraa ssããoo,, ppoorrttaannttoo,, aaqquueelleess rreellaattiivvooss aaoo cchhaammaaddoo ‘‘ppeerrííooddoo ddaa nnoorrmmaalliiddaaddee’’,, oouu sseejjaa,, aaqquueelleess eennccaarrggooss qquuee nnaattuurraallmmeennttee iinncciiddeemm aanntteess mmeessmmoo ddee ccoonnffiigguurraaddaa aa mmoorraa.. ““ (( ddeessttaaccaammooss )) PPoorr ttooddoo oo eexxppoossttoo,, ddeevveemm--ssee aaffaassttaarr ooss eennccaarrggooss mmoorraattóórriiooss,, oouu sseejjaa,, ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa,, mmuullttaa ccoonnttrraattuuaall ee jjuurrooss mmoorraattóórriiooss.. ((33..44..)) –– DDAA CCOOMMIISSSSÃÃOO DDEE PPEERRMMAANNÊÊNNCCIIAA EE OOUUTTRROOSS EENNCCAARRGGOOSS EEnntteennddee oo EEmmbbaarrggaannttee,, iinncclluussiivvee ffaarrttaammeennttee aalliicceerrççaaddoo nnooss ffuunnddaammeennttooss aanntteess cciittaaddooss,, qquuee oo mmeessmmoo nnããoo ssee eennccoonnttrraa eemm mmoorraa,, rraazzããoo qquuaall ddaa iimmppoossssiibbiilliiddaaddee aabbssoolluuttaa ddaa ccoobbrraannççaa ddee eennccaarrggooss mmoorraattóórriiooss.. CCaassoo eessttee jjuuíízzoo eenntteennddaa ppeellaa iimmppeerrttiinnêênncciiaa ddeesstteess aarrgguummeennttooss,, oo qquuee ssee ddiizz aappeennaass ppoorr aarrgguummeennttaarr,, rreessssaallttaammooss qquuee éé aabbuussiivvaa aa ccoobbrraannççaa ddaa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa ccuummuullaaddaa ccoomm oouuttrrooss eennccaarrggooss mmoorraattóórriiooss//rreemmuunneerraattóórriiooss.. AAiinnddaa qquuee eexxpprreessssaammeennttee ppaaccttuuaaddaa hháá uummaa iilleeggaalliiddaaddee,, ccoommoo bbeemm aassssiimm eenntteennddee oo CCoolleennddoo SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa.. PPaarraa eessssaa CCoorrttee,, nnoo ccaassoo ddee pprreevviissããoo ccoonnttrraattuuaall ppaarraa aa ccoobbrraannççaa ddee ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa,, ccuummuullaaddaa ccoomm ccoorrrreeççããoo mmoonneettáárriiaa,, jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss,, jjuurrooss ddee mmoorraa ee mmuullttaa ccoonnttrraattuuaall,, iimmppõõee--ssee aa eexxcclluussããoo ddaa iinncciiddêênncciiaa ddeesssseess úúllttiimmooss eennccaarrggooss
 26. 26. 26 mmoorraattóórriiooss.. EEmm vveerrddaaddee,, aa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa jjáá ppoossssuuii aa dduuppllaa ffiinnaalliiddaaddee ddee ccoorrrriiggiirr mmoonneettaarriiaammeennttee oo vvaalloorr ddoo ddéébbiittoo ee ddee rreemmuunneerraarr oo bbaannccoo ppeelloo ppeerrííooddoo ddee mmoorraa ccoonnttrraattuuaall.. PPeerrcceebbaa qquuee nnoo ppaaccttoo hháá eessttiippuullaaççããoo ccoonnttrraattuuaall ppeellaa ccoobbrraannççaa ddee ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa ccoomm oouuttrrooss eennccaarrggooss mmoorraattóórriiooss,, ooss qquuaaiiss ddeevveemm sseerr aaffaassttaaddooss ppeellaa vviiaa jjuuddiicciiaall.. CCIIVVIILL EE BBAANNCCÁÁRRIIOO.. AAGGRRAAVVOO EEMM RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL.. AAÇÇÃÃOO RREEVVIISSIIOONNAALL.. AAÇÇÃÃOO DDEE BBUUSSCCAA EE AAPPRREEEENNSSÃÃOO.. CCAAPPIITTAALLIIZZAAÇÇÃÃOO DDEE JJUURROOSS.. CCOOMMIISSSSÃÃOO DDEE PPEERRMMAANNÊÊNNCCIIAA.. CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA MMOORRAA.. RREEEEXXAAMMEE DDEE FFAATTOOSS EE PPRROOVVAASS.. IINNAADDMMIISSSSIIBBIILLIIDDAADDEE.. DDAANNOOSS MMOORRAAIISS.. VVAALLOORR IIRRRRIISSÓÓRRIIOO.. NNÃÃOO CCOONNFFIIGGUURRAAÇÇÃÃOO.. IINNCCIIDDÊÊNNCCIIAA DDAA SSÚÚMMUULLAA NNºº 77//SSTTJJ.. 11.. AAddmmiittee--ssee aa ccaappiittaalliizzaaççããoo mmeennssaall ddooss jjuurrooss nnooss ccoonnttrraattooss bbaannccáárriiooss cceelleebbrraaddooss aa ppaarrttiirr ddaa ppuubblliiccaaççããoo ddaa MMPP 11..996633--1177 ((3311..33..0000)),, ddeessddee qquuee sseejjaa ppaaccttuuaaddaa.. 22.. ÉÉ aaddmmiittiiddaa aa iinncciiddêênncciiaa ddaa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa ddeessddee qquuee ppaaccttuuaaddaa ee nnããoo ccuummuullaaddaa ccoomm jjuurrooss rreemmuunneerraattóórriiooss,, jjuurrooss mmoorraattóórriiooss,, ccoorrrreeççããoo mmoonneettáárriiaa ee//oouu mmuullttaa ccoonnttrraattuuaall.. 33.. AAffaassttaaddaa aa aabbuussiivviiddaaddee ddooss eennccaarrggooss eexxiiggiiddooss nnoo ppeerrííooddoo ddee nnoorrmmaalliiddaaddee ccoonnttrraattuuaall,, ccaarraacctteerriizzaa--ssee aa mmoorraa.. 44.. RReeccoonnhheecciiddaa aa mmoorraa,, aa ppoossssee ddoo bbeemm ddaaddoo eemm ggaarraannttiiaa ddeevvee sseerr aattrriibbuuííddaa aaoo ccrreeddoorr.. 55.. OO rreeeexxaammee ddee ffaattooss ee pprroovvaass eemm RReeccuurrssoo EEssppeecciiaall éé iinnaaddmmiissssíívveell.. 66.. AA aalltteerraaççããoo ddoo vvaalloorr ffiixxaaddoo aa ttííttuulloo ddee ccoommppeennssaaççããoo ppoorr ddaannooss mmoorraaiiss ssoommeennttee éé ppoossssíívveell,, eemm RReeccuurrssoo EEssppeecciiaall,, nnaass hhiippóótteesseess eemm qquuee aa qquuaannttiiaa eessttiippuullaaddaa ppeelloo ttrriibbuunnaall ddee oorriiggeemm rreevveellaa--ssee iirrrriissóórriiaa oouu eexxaaggeerraaddaa.. 77.. AAggrraavvoo ccoonnhheecciiddoo.. RReeccuurrssoo EEssppeecciiaall ppaarrcciiaallmmeennttee pprroovviiddoo.. ((SSTTJJ -- AAgg-- RREEsspp 443377..883333;; PPrroocc.. 22001133//00338899337766--00;; GGOO;; TTeerrcceeiirraa TTuurrmmaa;; RReellªª MMiinn.. NNaannccyy AAnnddrriigghhii;; DDJJEE 1133//0033//22001144))
 27. 27. 27 PPRROOCCEESSSSUUAALL CCIIVVIILL.. AAGGRRAAVVOO RREEGGIIMMEENNTTAALL.. DDEECCIISSÃÃOO EEMM RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL.. AAÇÇÃÃOO RREEVVIISSIIOONNAALL.. CCÉÉDDUULLAA DDEE CCRRÉÉDDIITTOO BBAANNCCÁÁRRIIOO CCOOMM GGAARRAANNTTIIAA DDEE AALLIIEENNAAÇÇÃÃOO FFIIDDUUCCIIÁÁRRIIAA.. CCOOMMIISSSSÃÃOO DDEE PPEERRMMAANNÊÊNNCCIIAA.. IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE DDEE CCUUMMUULLAAÇÇÃÃOO CCOOMM DDEEMMAAIISS EENNCCAARRGGOOSS.. FFAALLTTAA DDEE IINNTTEERREESSSSEE PPRROOCCEESSSSUUAALL.. CCOOMMPPEENNSSAAÇÇÃÃOO//RREEPPEETTIIÇÇÃÃOO DDOO IINNDDÉÉBBIITTOO.. EENNUUNNCCIIAADDOOSS NNººSS 3300 EE 332222 DDAA SSÚÚMMUULLAA DDOO SSTTJJ.. 11.. SSeegguunnddoo oo eenntteennddiimmeennttoo ppaacciiffiiccaaddoo nnaa 22ªª sseeççããoo ((aaggrrgg nnoo RREESSPP nn.. 770066..336688//rrss,, RReell.. MMiinniissttrraa nnaannccyy aannddrriigghhii,, uunnâânniimmee,, DDJJUU ddee 88..88..22000055)),, aa ccoommiissssããoo ddee ppeerrmmaannêênncciiaa nnããoo ppooddee sseerr ccuummuullaaddaa ccoomm qquuaaiissqquueerr oouuttrrooss eennccaarrggooss rreemmuunneerraattóórriiooss oouu mmoorraattóórriiooss,, nneemm ccoomm ccoorrrreeççããoo mmoonneettáárriiaa,, oo qquuee rreettiirraa oo iinntteerreessssee nnaa rreeffoorrmmaa ddaa ddeecciissããoo aaggrraavvaaddaa.. 22.. AA jjuurriisspprruuddêênncciiaa ccoonnssoolliiddaaddaa ppoorr iinntteerrmmééddiioo ddoo EEnnuunncciiaaddoo nnºº 332222 ddaa SSúúmmuullaa ddoo SSTTJJ aaddmmiittee aa ccoommppeennssaaççããoo//rreeppeettiiççããoo ssiimmpplleess qquuaannddoo vveerriiffiiccaaddaa aa ccoobbrraannççaa ddee eennccaarrggooss iilleeggaaiiss,, tteennddoo eemm vviissttaa oo pprriinnccííppiioo qquuee vveeddaa oo eennrriiqquueecciimmeennttoo sseemm ccaauussaa ddoo ccrreeddoorr,, iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa ccoommpprroovvaaççããoo ddoo eeqquuíívvooccoo nnoo ppaaggaammeennttoo.. 33.. AAggrraavvoo rreeggiimmeennttaall aa qquuee ssee nneeggaa pprroovviimmeennttoo.. ((SSTTJJ -- AAggRRgg--RREEsspp 11..441111..882222;; PPrroocc.. 22001133//00335500226666--77;; RRSS;; QQuuaarrttaa TTuurrmmaa;; RReellªª MMiinnªª IIssaabbeell GGaalllloottttii;; DDJJEE 2288//0022//22001144)) ((44)) –– NNEECCEESSSSIIDDAADDEE DDEE CCOONNCCEESSSSÃÃOO DDEE EEFFEEIITTOO SSUUSSPPEENNSSIIVVOO RREEQQUUIISSIITTOOSS DDOO AARRTT.. 773399--AA,, §§ 11ºº PPRREEEENNCCHHIIDDOOSS
 28. 28. 28 OO aarrtt.. 773399--AA ddoo CCPPCC,, ccoomm rreeddaaççããoo iinnttrroodduuzziiddaa ppeellaa LLeeii nnºº 1111..338822//0066,, ccoonnffeerree aaoo jjuuiizz aa ffaaccuullddaaddee ddee iimmppuuttaarr oo eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo aaooss eemmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo,, qquuaannddoo ccoonnssttaattaaddaass aass ccoonnddiiççõõeess ddiissppoossttaass eemm sseeuu ppaarráággrraaffoo pprriimmeeiirroo.. AArrtt.. 773399--AA.. OOss eemmbbaarrggooss ddoo eexxeeccuuttaaddoo nnããoo tteerrããoo eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo.. §§ 11ºº OO jjuuiizz ppooddeerráá,, aa rreeqquueerriimmeennttoo ddoo eemmbbaarrggaannttee,, aattrriibbuuiirr eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo aaooss eemmbbaarrggooss qquuaannddoo,, sseennddoo rreelleevvaanntteess sseeuuss ffuunnddaammeennttooss,, oo pprroosssseegguuiimmeennttoo ddaa eexxeeccuuççããoo mmaanniiffeessttaammeennttee ppoossssaa ccaauussaarr aaoo eexxeeccuuttaaddoo ggrraavvee ddaannoo ddee ddiiffíícciill oouu iinncceerrttaa rreeppaarraaççããoo,, ee ddeessddee qquuee aa eexxeeccuuççããoo jjáá eesstteejjaa ggaarraannttiiddaa ppoorr ppeennhhoorraa,, ddeeppóóssiittoo oouu ccaauuççããoo ssuuffiicciieenntteess"".. NNeessssaa eesstteeiirraa ddee rraacciiooccíínniioo,, lleecciioonnaa HHuummbbeerrttoo TThheeooddoorroo JJúúnniioorr qquuee:: ""EEmm ccaarráátteerr eexxcceeppcciioonnaall,, oo jjuuiizz éé aauuttoorriizzaaddoo aa ccoonnffeerriirr eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo aaooss eemmbbaarrggooss ddoo eexxeeccuuttaaddoo.. NNããoo ssee ttrraattaa,, ppoorréémm,, ddee uumm ppooddeerr ddiissccrriicciioonnáárriioo.. PPaarraa ddeeffeerriimmeennttoo ddee sseemmeellhhaannttee eeffiiccáácciiaa,, ddeevveerrããoo sseerr ccoonnjjuuggaaddooss ooss sseegguuiinntteess rreeqquuiissiittooss,, ttooddooss ddee pprreesseennççaa nneecceessssáárriiaa ee ccuummuullaattiivvaa:: aa)) ooss ffuunnddaammeennttooss ddooss eemmbbaarrggooss ddeevveerrããoo sseerr rreelleevvaanntteess,, oouu sseejjaa,, aa ddeeffeessaa ooppoossttaa àà eexxeeccuuççããoo ddeevvee ssee aappooiiaarr eemm ffaattooss vveerroossssíímmeeiiss ee eemm tteessee ddee ddiirreeiittoo ppllaauussíívveell;; eemm oouuttrrooss tteerrmmooss,, aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee êêxxiittoo ddooss eemmbbaarrggooss ddeevvee
 29. 29. 29 iinnssiinnuuaarr--ssee ccoommoo rraazzooáávveell;; éé aallggoo eeqquuiippaarráávveell aaoo ffuummuuss bboonnii iiuurriiss eexxiiggíívveell ppaarraa aass mmeeddiiddaass ccaauutteellaarreess;; bb)) oo pprroosssseegguuiimmeennttoo ddaa eexxeeccuuççããoo ddeevveerráá rreepprreesseennttaarr,, mmaanniiffeessttaammeennttee,, rriissccoo ddee ddaannoo ggrraavvee ppaarraa oo eexxeeccuuttaaddoo,, ddee ddiiffíícciill oouu iinncceerrttaa rreeppaarraaççããoo;; oo qquuee ccoorrrreessppoonnddee,, eemm lliinnhhaass ggeerraaiiss,, aaoo rriissccoo ddee ddaannoo jjuussttiiffiiccaaddoo ddaa ttuutteellaa ccaauutteellaarr eemm ggeerraall ((ppeerriiccuulluumm iinn mmoorraa)).. AA lleeii,, ppoorrttaannttoo,, ddiissppeennssaa aaoo eexxeeccuuttaaddoo,, nnoo ccaassoo ddee ccoonncceessssããoo ddee eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo aaooss eemmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo,, uummaa ttuutteellaa ccaauutteellaarr iinncciiddeennttaall,, ppooiiss nnããoo hháá nneecceessssiiddaaddee ddee uummaa aaççããoo ccaauutteellaarr,, ee ttuuddoo ssee rreessoollvvee ddee ppllaannoo,, nnoo pprróópprriioo bboojjoo ddooss aauuttooss ddaa aaççããoo ddee ooppoossiiççããoo mmaanneejjaaddaa ppeelloo ddeevveeddoorr;; cc)) ddeevvee,, aaiinnddaa,, eessttaarr sseegguurroo oo jjuuíízzoo aanntteess ddee sseerr aa eeffiiccáácciiaa ssuussppeennssiivvaa ddeeffeerriiddaa;; ooss eemmbbaarrggooss ppooddeemm sseerr mmaanneejjaaddooss sseemm oo pprréé--rreeqquuiissiittoo ddaa ppeennhhoorraa oouu oouuttrraa ffoorrmmaa ddee ccaauuççããoo;; nnããoo ssee ccoonnsseegguuiirráá,, ppoorréémm,, ppaarraalliissaarr aa mmaarrcchhaa ddaa eexxeeccuuççããoo ssee oo jjuuíízzoo nnããoo rreessttaarr sseegguurroo aaddeeqquuaaddaammeennttee.. MMeessmmoo qquuee ooss eemmbbaarrggooss sseejjaamm rreelleevvaanntteess ee qquuee,, nnoo ffiinnaall,, oo aattoo eexxeeccuuttiivvoo sseejjaa ppeerriiggoossoo ppaarraa oo eexxeeccuuttaaddoo,, nnããoo hhaavveerráá eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo ppaarraa ssuussttaarr oo aannddaammeennttoo ddaa eexxeeccuuççããoo,, ssee oo ddeevveeddoorr nnããoo ooffeerreecceerr ggaarraannttiiaa aaoo jjuuíízzoo.. AAlliiááss,, éé rraazzooáávveell qquuee aassssiimm sseejjaa,, vviissttoo qquuee,, ssee aaiinnddaa nnããoo hhoouuvveerr ppeennhhoorraa oouu oouuttrraa ffoorrmmaa ddee aaggrreessssããoo ccoonnccrreettaa aaoo ppaattrriimmôônniioo ddoo eexxeeccuuttaaddoo,, nnããoo ssooffrree eellee ddaannoo aattuuaall,, nneemm rriissccoo ddee ddaannoo ggrraavvee ee iimmiinneennttee.. LLooggoo,, nnããoo hháá ppeerriiggoo aa sseerr
 30. 30. 30 aaccaauutteellaaddoo,, ppoorr eennqquuaannttoo.. SSeerráá ddeeppooiiss ddaa ppeennhhoorraa ee ddoo rriissccoo ddee aalliieennaaççããoo jjuuddiicciiaall ddoo bbeemm ppeennhhoorraaddoo qquuee ssee ppooddeerráá ddiivviissaarr oo ppeerriiggoo ddee ddaannoo nneecceessssáárriioo ppaarraa jjuussttiiffiiccaarr aa ssuussppeennssããoo ddaa eexxeeccuuççããoo"".. ((IInn,, AA RReeffoorrmmaa ddaa EExxeeccuuççããoo ddoo TTííttuulloo EExxttrraajjuuddiicciiaall,, EEddiittoorraa FFoorreennssee:: RRiioo ddee JJaanneeiirroo,, 22000077,, pp.. 119944--119955)).. (( ooss ddeessttaaqquueess ssããoo nnoossssooss )) NNaa mmeessmmaa lliinnhhaa ddee eenntteennddiimmeennttoo ssããoo aass lliinnhhaass ddee AArraakkeenn ddee AAssssiiss:: ““ aa ssuussppeennssããoo ddeeccoorrrree ddoo rreecceebbiimmeennttoo ddooss eemmbbaarrggooss,, ee aa rreeqquueerriimmeennttoo ddoo eemmbbaarrggaannttee,, eexxiiggiinnddoo oo pprreeeenncchhiimmeennttoo ssiimmuullttâânneeoo ddee ttrrêêss rreeqquuiissiittooss:: aa)) aa rreelleevvâânncciiaa ddooss ffuunnddaammeennttooss aalleeggaaddooss nnooss eemmbbaarrggooss;; bb)) oo rreecceeiioo mmaanniiffeessttoo qquuee oo pprroosssseegguuiimmeennttoo ddaa eexxeeccuuççããoo ggeerree ´´ggrraavvee ddaannoo ddee ddiiffíícciill rreeppaarraaççããoo´´ aaoo eexxeeccuuttaaddoo;; cc)) aa eexxeeccuuççããoo ssee eennccoonnttrree ggaarraannttiiddaa ppoorr ppeennhhoorraa,, ddeeppóóssiittoo oouu ccaauuççããoo ssuuffiicciieenntteess..””((IInn,, MMaannuuaall ddee EExxeeccuuççããoo.. 1111ªª EEdd.. SSããoo PPaauulloo:: RRTT,, 22000077.. PPáággss.. 11114488//11114499)).. NNeessssee sseennttiiddoo ppooddeemmooss cciittaarr aa sseegguuiinnttee nnoottaa jjuurriisspprruuddeenncciiaall:: EEXXEECCUUÇÇÃÃOO.. EEMMBBAARRGGOOSS DDEE DDEEVVEEDDOORR.. AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO DDEE EEFFEEIITTOO SSUUSSPPEENNSSIIVVOO AAOO PPRROOCCEESSSSOO PPRRIINNCCIIPPAALL ((EEXXEECCUUÇÇÃÃOO)).. RREEDDAAÇÇÃÃOO DDOO AARRTTIIGGOO 773399--AA,, DDAA LLEEII NNºº 1111..338822
 31. 31. 31 // 0066.. NNEECCEESSSSIIDDAADDEE DDEE CCOOMMPPRROOVVAAÇÇÃÃOO DDOOSS RREEQQUUIISSIITTOOSS CCOONNSSTTAANNTTEESS NNOO §§ 11ºº.. DDOO RREEFFEERRIIDDOO AARRTTIIGGOO.. CCoomm aass aalltteerraaççõõeess ttrraazziiddaass ppeellaa LLeeii FFeeddeerraall 1111..338822 // 0066 iinnttrroodduuzziinnddoo oo AArrttiiggoo 773399--AA aaoo CCóóddiiggoo ddee PPrroocceessssoo CCiivviill,, tteemm--ssee qquuee iinntteerrppoossttooss EEmmbbaarrggooss àà EExxeeccuuççããoo,, eesstteess,, mmeeddiiaannttee rreeqquueerriimmeennttoo ddaa ppaarrttee,, ssoommeennttee ssuussppeennddeemm aa eexxeeccuuççããoo mmeeddiiaannttee rreelleevvaannttee aa ffuunnddaammeennttaaççããoo.. PPrreesseenntteess ooss rreeqquuiissiittooss eelleennccaaddooss,, ddeevvee sseerr ccoonncceeddiiddoo oo ddee eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo aaooss eemmbbaarrggooss.. ((TTJJMMGG -- AAGGIINN 11..00551188..1111..002244662211--33//000022;; RReell.. DDeess.. PPeerreeiirraa ddaa SSiillvvaa;; JJuullgg.. 2255//0022//22001144;; DDJJEEMMGG 1144//0033//22001144)) AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO.. EEMMBBAARRGGOOSS ÀÀ EEXXEECCUUÇÇÃÃOO.. PPRREETTEENNSSÃÃOO DDEE CCOONNCCEESSSSÃÃOO DDEE EEFFEEIITTOO SSUUSSPPEENNSSIIVVOO.. RREEQQUUIISSIITTOOSS DDOO AARRTTIIGGOO 773399--AA,, CCAAPPUUTT EE PPAARRÁÁGGRRAAFFOO 11ºº,, DDOO CCÓÓDDIIGGOO DDEE PPRROOCCEESSSSOO CCIIVVIILL.. OO aarrttiiggoo 773399--aa,, ccaappuutt ee ppaarráággrraaffoo 11ºº,, ddoo ccóóddiiggoo ddee pprroocceessssoo cciivviill eexxpplliicciittaa sseerr eexxcceeppcciioonnaall aa ccoonncceessssããoo ddee eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo aaooss eemmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo ((ccaappuutt)),, aa qquuaall ssoommeennttee ssee ddaarráá ssee ssee vveerriiffiiccaarr,, ccoonnccoommiittaanntteemmeennttee ((ppaarráággrraaffoo 11ºº)):: ((aa)) oo rreeqquueerriimmeennttoo ddaa ppaarrttee eemmbbaarrggaannttee ppaarraa aa ccoonncceessssããoo ddoo eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo;; ((bb)) qquuee ooss ffuunnddaammeennttooss sseejjaamm rreelleevvaanntteess ((ssoobbrree ooss qquuaaiiss ssee ppoossssaa tteerr uumm jjuuíízzoo pprroovviissóórriioo ee ssuummáárriioo ddee vveerroossssiimmiillhhaannççaa));; ((cc)) qquuee oo pprroosssseegguuiimmeennttoo ddaa aaççããoo ddee eexxeeccuuççããoo ppoossssaa ccaauussaarr,, àà ppaarrttee eexxeeccuuttaaddaa,, ddaannoo ggrraavvee ee ddee ddiiffíícciill,, oouu iinncceerrttaa,, rreeppaarraaççããoo;; ee ((dd)) qquuee aa eexxeeccuuççããoo eesstteejjaa ggaarraannttiiddaa ppoorr ppeennhhoorraa,, ddeeppóóssiittoo oouu ccaauuççããoo ssuuffiicciieenntteess.. NNoo ccaassoo eemm ccoommeennttoo,, uummaa vveezz pprreeeenncchhiiddooss ooss ssoobbrreeddiittooss rreeqquuiissiittooss,, mmoossttrraa--ssee ccaabbíívveell aa ccoonncceessssããoo ddee eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo aaooss eemmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo,, rreeeeddiittaaddaa ee pplleeiitteeaaddaa eemm sseeddee rreeccuurrssaall.. RReeccuurrssoo pprroovviiddoo.. ((TTJJRRSS -- AAII 4433225533--4433..22001144..88..2211..77000000;; SSaannttaa MMaarriiaa;;
 32. 32. 32 DDéécciimmaa SSeexxttaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReellªª DDeessªª CCaattaarriinnaa RRiittaa KKrriieeggeerr MMaarrttiinnss;; JJuullgg.. 1100//0033//22001144;; DDJJEERRSS 1133//0033//22001144)) NNoo ccaassoo eemm eessppéécciiee,, ssoobbeejjaammeennttee eessttããoo pprreeeenncchhiiddooss ooss rreeqquuiissiittooss ppaarraa ccoonncceessssããoo ddee eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo àà pprreesseennttee aaççããoo ddee eemmbbaarrggooss ddoo ddeevveeddoorr.. OO EEmmbbaarrggaannttee ddeemmoonnssttrroouu ffoorrtteess ffuunnddaammeennttooss qquuee ffoorraamm ccoobbrraaddooss eennccaarrggooss iinnddeevviiddaammeennttee nnoo ppeerrííooddoo ddee nnoorrmmaalliiddaaddee ccoonnttrraattuuaall ee,, ppoorr ccoonnsseeqqüüêênncciiaa,, nnããoo ssee eennccoonnttrraa oo mmeessmmoo eemm mmoorraa.. DDee oouuttrroo bboorrddoo,, oo jjuuíízzoo eennccoonnttrraa--ssee ggaarraannttiiddoo ppeellaa ppeennhhoorraa ddoo iimmóóvveell ccoommeerrcciiaall oobbjjeettoo ddaa MMaattrrííccuullaa nnºº.. 00000000,, ddoo CCaarrttóórriioo ddee RReeggiissttrroo ddee IImmóóvveeiiss ddaa 0000ªª ZZoonnaa,, oo qquuee ssee ccoommpprroovvaa ppeelloo aauuttoo ddee ppeennhhoorraa oorraa aaccoossttaaddoo,, llaavvrraaddoo nnaa aaççããoo eexxeeccuuttiivvaa eemm ccoommeennttoo.. ((ddoocc.. 1100)) OOuuttrroossssiimm,, eennccoonnttrraa--ssee ddeesseennhhaaddaa aa hhiippóótteessee ddee rriissccoo ddee ggrraavvee lleessããoo aaoo EEmmbbaarrggaannttee,, vveezz qquuee oo iimmóóvveell ppeennhhoorraaddoo éé eemmpprreeggaaddoo ppeelloo mmeessmmoo ppaarraa ffiinnss ddee ddeesseemmppeennhhoo ddee ssuuaa pprrooffiissssããoo,, ee,, nnoo pprroosssseegguuiimmeennttoo ddaa eexxeeccuuççããoo,, hhaavveerráá aa ccoonnccrreettaa hhiippóótteessee ddee ddeessaappoossssaammeennttoo jjuuddiicciiaall ddoo rreeffeerriiddoo bbeemm.. CCoommpprroovvaa--ssee oo aalleeggaaddoo ppeellaa ccóóppiiaa ddaa iinnssccrriiççããoo ddee aauuttôônnoommoo ddoo mmeessmmoo,, oonnddee ccoonnssttaa oo eennddeerreeççoo ddoo iimmóóvveell ccoommoo sseennddoo oo ddee ssuuaa uuttiilliizzaaççããoo ppaarraa ffiinnss ddee eexxeerrccíícciioo ddee ssuuaa pprrooffiissssããoo.. ((ddoocc.. 1111))
 33. 33. 33 DDiiaannttee ddiissssoo,, oouu sseejjaa,, oo pprreeeenncchhiimmeennttoo ddooss rreeqquuiissiittooss ppaarraa ccoonncceessssããoo ddee eeffeeiittoo ssuussppeennssiivvoo àà pprreesseennttee aaççããoo iinncciiddeennttaall,, aa mmeessmmaa ddeevveerráá sseerr ccoonncceeddiiddaa aattéé oo ddeesslliinnddee ddee mméérriittoo ddaa mmeessmmaa.. ((55)) –– OO DDEEBBAATTEE NNÃÃOO ÉÉ ÚÚNNIICCOO DDEE EEXXCCEESSSSOO DDEE EEXXEECCUUÇÇÃÃOO IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE DDEE EEXXTTIINNÇÇÃÃOO DDOO PPRROOCCEESSSSOO ((CCPPCC,, aarrtt.. 773399--AA,, §§ 55ºº CC//CC aarrtt 774455,, iinncc.. VV,,)) DDee oouuttrraa bbaannddaa,, oo ddeebbaattee lleevvaaddoo aa eeffeeiittoo nnaa pprreesseennttee aaççããoo iinncciiddeennttaall,, nnããoo ssee lliimmiittaa aa eevviiddeenncciiaarr eexxcclluussiivvaammeennttee eexxcceessssoo ddee eexxeeccuuççããoo,, hhiippóótteessee qquuee lleevvaarriiaa aa eexxttiinnççããoo ddoo eeffeeiittoo,, àà lluuzz ddoo qquuee ddiissppõõee oo aarrtt.. 773399--AA,, §§ 55ºº,, ddoo CCóóddiiggoo ddee RRiittooss.. MMeessmmoo qquuee iissssoo ffoossssee vveerrddaaddee,, aaiinnddaa aassssiimm ddeevveerriiaa sseerr ooppoorrttuunniizzaaddoo aaoo EEmmbbaarrggaanntteess pprraazzoo ppaarraa eemmeennddaarr aa iinniicciiaall,, eemm aatteennddiimmeennttoo àà ddiirreettrriizz ffiixxaaddaa ppeelloo aarrtt.. 228844 ddaa LLeeggiissllaaççããoo AAddjjeettiivvaa CCiivviill.. AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL.. PPRREEVVIIDDÊÊNNCCIIAA PPÚÚBBLLIICCAA.. EEMMBBAARRGGOOSS ÀÀ EEXXEECCUUÇÇÃÃOO CCOONNTTRRAA AA FFAAZZEENNDDAA PPÚÚBBLLIICCAA.. IINNÉÉPPCCIIAA DDAA IINNIICCIIAALL.. RREEGGRRAA DDOO AARRTTIIGGOO 773399--AA,, §§ 55ºº,, DDOO CCPPCC.. MMOOMMEENNTTOO DDEE AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO DDAA NNOORRMMAA.. OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEE DDEE EEMMEENNDDAA DDAA IINNIICCIIAALL.. AARRTT.. 228844 DDOO CCPPCC.. AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO SSUUBBSSIIDDIIÁÁRRIIAA.. NNUULLIIDDAADDEE DDAA SSEENNTTEENNÇÇAA.. CCoonnqquuaannttoo aapplliiccáávveell aa rreeggrraa ddoo aarrttiiggoo 773399--aa,, §§ 55ºº,, ddoo CCPPCC aaooss eemmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo ccoonnttrraa aa FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa,, iimmppeennddee ooppoorrttuunniizzaarr aaoo eemmbbaarrggaannttee aa eemmeennddaa ddaa iinniicciiaall,, aa ffiimm ddee qquuee ppoossssaa ddeemmoonnssttrraarr oo aalleeggaaddoo eexxcceessssoo ddee eexxeeccuuççããoo.. AApplliiccaaççããoo ssuubbssiiddiiáárriiaa aaoo pprroocceessssoo ddee eexxeeccuuççããoo ddoo aarrtt.. 228844 ddoo CCPPCC,, iinnssccrriittoo nnoo lliivvrroo ddoo pprroocceessssoo ddee ccoonnhheecciimmeennttoo.. ""MMoommeennttoo ddee aapplliiccaaççããoo ddoo aarrttiiggoo 773399--aa,, §§55ºº..,, ddoo ccppcc:: RReeffeerriiddoo
 34. 34. 34 ddiissppoossiittiivvoo pprreevvêê aa hhiippóótteessee ddee rreejjeeiiççããoo lliimmiinnaarr ddooss eemmbbaarrggooss,, rraazzããoo ppeellaa qquuaall,, ssee oo óórrggããoo jjuurriissddiicciioonnaall ddeeiixxaa ddee aapplliiccáá--lloo qquuaannddoo ddaa pprrooppoossiittuurraa ddooss eemmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo,, nnããoo ppooddeerráá ffaazzêê--lloo aappóóss ttooddoo oo sseeuu ttrrââmmiittee jjáá nnaa sseenntteennççaa oouu eemm sseegguunnddoo ggrraauu ddee jjuurriissddiiççããoo.. TTaall pprroocceeddiimmeennttoo aatteennttaa ccoonnttrraa aa nneecceessssiiddaaddee ddee pprreevviissiibbiilliiddaaddee ddoo pprroocceeddiimmeennttoo,, vviioollaannddoo ooss ddeevveerreess ddee ccoollaabboorraaççããoo ee lleeaallddaaddee pprroocceessssuuaall,, bbeemm ccoommoo aa sseegguurraannççaa jjuurrííddiiccaa ee sseeuuss ccoorroolláárriiooss,, nnaa mmeeddiiddaa eemm qquuee aass ppaarrtteess nnããoo ppooddeerriiaamm sseerr ssuurrpprreeeennddiiddaass ccoomm aa aaddooççããoo ddee pprroocceeddiimmeennttoo qquuee,, iinniicciiaallmmeennttee,, ddeeiixxoouu ddee sseerr aapplliiccaaddoo ee ssoobbrree oo qquuaall nnããoo ttiivveerraamm aa ooppoorrttuunniiddaaddee sseeqquueerr ddee ssee mmaanniiffeessttaarr.. "" ((""uutt"" eemmeennttaa ddoo aaccóórrddããoo ddaa aappeellaaççããoo ccíívveell nnºº 7700003366224499662211)).. AAppeellaaççããoo pprroovviiddaa ppaarraa ddeessccoonnssttiittuuiirr aa sseenntteennççaa ddee rreejjeeiiççããoo lliimmiinnaarr ddooss eemmbbaarrggooss.. ((TTJJRRSS -- AACC 5544774444--5522..22001111..88..2211..77000000;; OOssóórriioo;; TTeerrcceeiirraa CCââmmaarraa EEssppeecciiaall CCíívveell;; RReell.. DDeess.. MMiigguueell ÂÂnnggeelloo ddaa SSiillvvaa;; JJuullgg.. 2277//0033//22001122;; DDJJEERRSS 1166//0044//22001122)) EEmm vveerrddaaddee,, EExxcceellêênncciiaa,, ooss EEmmbbaarrggooss ffoorraamm mmaanneejjaaddooss ccoomm tteemmaass qquuee nnããoo ssee rreessttrriinnggeemm aaoo eexxcceessssoo ddee eexxeeccuuççããoo,, rraazzããoo qquuaall qquuee rreeffeerriiddaa aaççããoo nnããoo ppooddee sseerr eexxttiinnttaa ccoomm ffuunnddaammeennttoo nnaa aauussêênncciiaa ddee iinnffoorrmmaaççããoo ddoo vvaalloorr ccoorrrreettoo ddoo ddéébbiittoo ccoomm aa iinniicciiaall.. ((CCPPCC,, aarrtt.. 773399--AA,, §§ 55ºº)) EEMMBBAARRGGOOSS ÀÀ EEXXEECCUUÇÇÃÃOO.. EEXXCCEESSSSOO DDEE EEXXEECCUUÇÇÃÃOO.. MMEEMMÓÓRRIIAA DDEE CCÁÁLLCCUULLOO.. IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBIILLIIDDAADDEE.. AARRTTIIGGOO 773399--AA,, §§ 55ºº,, CCPPCC.. SSeennddoo oo eexxcceessssoo ddee eexxeeccuuççããoo oo úúnniiccoo ffuunnddaammeennttoo ddooss eemmbbaarrggooss,, ee nnããoo eexxiissttiinnddoo oo vvaalloorr oouu aa mmeemmóórriiaa ddee ccáállccuulloo,, rreessttaa aauusseennttee oo rreeqquuiissiittoo eesssseenncciiaall ppaarraa aa ssuuaa aaddmmiissssiibbiilliiddaaddee.. AAnnttee aaoo ddeessccuummpprriimmeennttoo ddooss pprreessssuuppoossttooss ddee aaddmmiissssiibbiilliiddaaddee ppaarraa
 35. 35. 35 ooppoossiiççããoo ddee eemmbbaarrggooss ddee eexxeeccuuççããoo,, ttoorrnnaa--ssee iimmppeerriioossaa aa ssuuaa rreejjeeiiççããoo lliimmiinnaarr,, nnooss tteerrmmooss ddoo aarrtt.. 773399--aa,, §§ 55ºº,, ddoo CCPPCC.. ((TTJJMMTT -- AAPPLL 6622221100//22001111;; TTaannggaarráá ddaa SSeerrrraa;; QQuuiinnttaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReell.. DDeess.. CCaarrllooss AAllbbeerrttoo AAllvveess ddaa RRoocchhaa;; JJuullgg.. 0077//1122//22001111;; DDJJMMTT 1122//0011//22001122;; PPáágg.. 3388)) AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL.. EEMMBBAARRGGOOSS ÀÀ EEXXEECCUUÇÇÃÃOO.. RREEJJEEIIÇÇÃÃOO LLIIMMIINNAARR DDEESSCCAABBIIDDAA,, NNOO CCAASSOO.. SSEENNTTEENNÇÇAA DDEESSCCOONNSSTTIITTUUÍÍDDAA.. CCoonnssiiddeerraannddoo qquuee ooss eemmbbaarrggooss ppoossssuueemm oouuttrrooss ppeeddiiddooss qquuee nnããoo aappeennaass oo ddee rreeccoonnhheecciimmeennttoo ddee eexxcceessssoo ddee eexxeeccuuççããoo nnããoo hháá ccoommoo rreejjeeiittáá--llooss lliimmiinnaarrmmeennttee ccoomm bbaassee nnoo §§55ºº ddoo aarrtt.. 773399--aa ddoo CCPPCC,, ppooddeennddoo oo jjuuíízzoo,, nnoo ccaassoo,, aappeennaass nnããoo ccoonnhheecceerr ddeessssee ffuunnddaammeennttoo ffrreennttee àà aauussêênncciiaa ddee iinnddiiccaaççããoo ddoo vvaalloorr ccoorrrreettoo qquuee sseerriiaa ddeevviiddoo.. AAppeellaaççããoo pprroovviiddaa.. ((TTJJRRSS -- AACC 441133339911--6644..22001111..88..2211..77000000;; PPaallmmaarreess ddoo SSuull;; DDéécciimmaa NNoonnaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReell.. DDeess.. EEuuggêênniioo FFaacccchhiinnii NNeettoo;; JJuullgg.. 3311//0011//22001122;; DDJJEERRSS 1155//0022//22001122)) UUmmaa ddaass tteesseess ddeeffeennddiiddaass nneesstteess EEmmbbaarrggooss,, eemm ppllaannoo ddee ffuunnddoo,, ddiizz rreessppeeiittoo àà iilleeggaalliiddaaddee nnaa ccoobbrraannççaa ddee vváárriiooss eennccaarrggooss ccoonnttrraattuuaaiiss.. AAssssiimm,, aa oorriieennttaaççããoo rreesseerrvvaaddaa ppeelloo aarrtt.. 773399--AA,, §§ 55ºº,, ddoo EEssttaattuuttoo BBuuzzaaiidd nnããoo ssee aapplliiccaa aaoo ccaassoo eemm vveerrtteennttee.. AA rreejjeeiiççããoo lliimmiinnaarr ddooss eemmbbaarrggooss,, aalluuddiiddaa nnaa ddiisscciipplliinnaa ddaa rreeggrraa ssuupprraa--aalluuddiiddaa,, ssoommeennttee ooccoorrrreerráá qquuaannddoo aa ppaarrttee aalleeggaarr uunniiccaammeennttee eexxcceessssoo nnaa eexxeeccuuççããoo,, ppoorr ccoonntteerr eerrrroo nnooss ccáállccuullooss oouu ppoorr ddiissccoorrddaarr ccoomm aa mmeemmóórriiaa ddoo ddéébbiittoo aapprreesseennttaaddaa ccoomm aa iinniicciiaall ddaa eexxeeccuuççããoo.. NNoo ccaassoo eemm lliiççaa,, aaoo rreevvééss ddiissssoo,, eemm nneennhhuumm ffooii aarrgguummeennttoo llaannççaaddoo ccoonnttrraa oo mmeemmoorriiaall((ccáállccuullooss)) ddaa eexxeeccuuççããoo,,
 36. 36. 36 iinnsseerrttoo ccoomm aa iinniicciiaall eexxeeccuuttiivvaa.. NNaa vveerrddaaddee,, ddeeffeennddeeuu--ssee aabbuussoo ddooss mmeeccaanniissmmooss iilleeggaaiiss uuttiilliizzaaddooss ppaarraa rreessuullttaarr aa ccoonnttaa,, oo qquuee,, ppoorr ccoonnsseeqquuêênncciiaa,, rreessuullttoouu nnoo eexxcceessssoo ddaa ccoobbrraannççaa.. TTaall ccoonndduuttaa,, ppoorrttaannttoo,, ccoonnffoorrttaa--ssee aaooss ddiittaammeess pprreessccrriittooss nnoo aarrtt.. 774455,, iinncc.. VV,, ddaa LLeeggiissllaaççããoo AAddjjeettiivvaa CCiivviill,, ee nnããoo ddoo aarrtt.. 773399--AA,, eemm sseeuu §§ 55ºº,, ccoommoo qquueerr aa EEmmbbaarrggaaddaa.. CCÓÓDDIIGGOO DDEE PPRROOCCEESSSSOO CCIIVVIILL AArrtt.. 774455 -- NNooss eemmbbaarrggooss,, ppooddeerráá oo eexxeeccuuttaaddoo aalleeggaarr:: (( .. .. .. )) VV -- qquuaallqquueerr mmaattéérriiaa qquuee llhhee sseerriiaa llíícciittoo ddeedduuzziirr ccoommoo ddeeffeessaa eemm pprroocceessssoo ddee ccoonnhheecciimmeennttoo.. ((66)) –– RREESSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO EEMM DDOOBBRROO DDOO QQUUEE FFOOII CCOOBBRRAADDOO AA MMAAIIOORR AA ccoobbrraannççaa ddee jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss nnooss ppaaccttooss oorriiggiinnáárriiooss ddee CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo,, ssoommeennttee éé aaddmmiittiiddaa ssee eessttiivveerr pprreevviiaammeennttee aajjuussttaaddaa((LLeeii nnºº.. 1100..993311//0044,, aarrtt.. 2288,, §§ 11ºº ee iinncc.. II)).. NNaa hhiippóótteessee eemm eessttuuddoo,, ccoommoo vviissttoo,, ffoorraamm ccoobbrraaddooss jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss sseemm aajjuussttee ppaarraa ttaannttoo.. DDiissccrreeppoouu,, ppoorrttaannttoo,, ddoo qquuee rreeggee mmeenncciioonnaaddaa LLeeii..
 37. 37. 37 CCaabbíívveell,, eennttããoo,, aa ddeevvoolluuççããoo eemm ddoobbrroo ddoo qquuee ffooii ccoobbrraaddoo aa mmaaiioorr,, ccoonnssooaannttee aabbaaiixxoo eevviiddeenncciiaa--ssee:: LLeeii nnºº.. 1100..993311//22000044 AArrtt.. 2288.. AA CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo éé ttííttuulloo eexxeeccuuttiivvoo eexxttrraajjuuddiicciiaall ee rreepprreesseennttaa ddíívviiddaa eemm ddiinnhheeiirroo,, cceerrttaa,, llííqquuiiddaa ee eexxiiggíívveell,, sseejjaa ppeellaa ssoommaa nneellaa iinnddiiccaaddaa,, sseejjaa ppeelloo ssaallddoo ddeevveeddoorr ddeemmoonnssttrraaddoo eemm ppllaanniillhhaa ddee ccáállccuulloo,, oouu nnooss eexxttrraattooss ddaa ccoonnttaa ccoorrrreennttee,, eellaabboorraaddooss ccoonnffoorrmmee pprreevviissttoo nnoo §§ 22oo.. [[ .. .. .. ]] §§ 33oo OO ccrreeddoorr qquuee,, eemm aaççããoo jjuuddiicciiaall,, ccoobbrraarr oo vvaalloorr ddoo ccrrééddiittoo eexxeeqqüüeennddoo eemm ddeessaaccoorrddoo ccoomm oo eexxpprreessssoo nnaa CCéédduullaa ddee CCrrééddiittoo BBaannccáárriioo,, ffiiccaa oobbrriiggaaddoo aa ppaaggaarr aaoo ddeevveeddoorr oo ddoobbrroo ddoo ccoobbrraaddoo aa mmaaiioorr,, qquuee ppooddeerráá sseerr ccoommppeennssaaddoo nnaa pprróópprriiaa aaççããoo,, sseemm pprreejjuuíízzoo ddaa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ppoorr ppeerrddaass ee ddaannooss.. ((77)) –– PPLLEEIITTOO DDEE TTUUTTEELLAA AANNTTEECCIIPPAADDAA MMEEDDIIDDAA CCAAUUTTEELLAARR IINNCCIIDDEENNTTAALL.. LLIIMMIINNAARR DDEEFFEERRIIDDAA.. EEXXCCLLUUSSÃÃOO DDOO NNOOMMEE DDOOSS ÓÓRRGGÃÃOOSS DDEE PPRROOTTEEÇÇÃÃOO AAOO CCRRÉÉDDIITTOO.. EEMMBBAARRGGOOSS ÀÀ EEXXEECCUUÇÇÃÃOO..
 38. 38. 38 GGAARRAANNTTIIAA DDOO MMOONNTTAANNTTEE TTOOTTAALL DDEEVVIIDDOO.. DDEESSNNEECCEESSSSIIDDAADDEE DDAA CCOONNSSTTRRIIÇÇÃÃOO.. PPRREESSEENNTTEESS OOSS RREEQQUUIISSIITTOOSS.. DDEECCIISSÃÃOO MMAANNTTIIDDAA.. AAGGRRAAVVOO DDEESSPPRROOVVIIDDOO.. QQuueessttããoo qquuee nnããoo ssee ssuubbmmeettee aaooss rreeqquuiissiittooss ccoonnssoolliiddaaddooss ppeellaa jjuurriisspprruuddêênncciiaa ddoo SSTTJJ,, ppoorr nnããoo ssee ttrraattaarr ddee ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa eemm sseeddee ddee aaççããoo rreevviissiioonnaall,, mmaass ddee aaççããoo ccaauutteellaarr iinncciiddeennttee eemm eemmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo.. MMoonnttaannttee ddaa ddíívviiddaa ssuuffiicciieenntteemmeennttee ggaarraannttiiddoo eemm ppeennhhoorraa rreeaalliizzaaddaa eemm aaççããoo ddee eexxeeccuuççããoo ddee ttííttuulloo eexxttrraajjuuddiicciiaall.. TToorrnnaa--ssee ddeessnneecceessssáárriiaa aa iinnssccrriiççããoo oouu mmaannuutteennççããoo ddoo nnoommee nnoo ccaaddaassttrroo ddee iinnaaddiimmpplleenntteess ssee oo aaddiimmpplleemmeennttoo ddaa ddíívviiddaa rreessttoouu ssuuffiicciieenntteemmeennttee ggaarraannttiiddoo ppoorr ppeennhhoorraa eemm aaççããoo ddee eexxeeccuuççããoo.. SSeennddoo ccoonnssttaattaaddaa aa pprreesseennççaa ddeesstteess rreeqquuiissiittooss,, aa mmaannuutteennççããoo ddaa ddeecciissããoo qquuee ddeetteerrmmiinnoouu aa vveeddaaççããoo oouu eexxcclluussããoo ddoo nnoommee ddoo ccaaddaassttrroo ddee iinnaaddiimmpplleenntteess éé mmeeddiiddaa qquuee ssee iimmppõõee.. ((TTJJMMTT -- AAII 112200669966//22001111;; PPrriimmaavveerraa ddoo LLeessttee;; QQuuiinnttaa CCââmmaarraa CCíívveell;; RReell.. DDeess.. CCaarrllooss AAllbbeerrttoo AAllvveess ddaa RRoocchhaa;; JJuullgg.. 1144//0033//22001122;; DDJJMMTT 0022//0044//22001122;; PPáágg.. 4466)) FFiiccoouu ddeessttaaccaaddoo ccllaarraammeennttee nneessttaa ppeeççaa pprroocceessssuuaall,, eemm ttóóppiiccoo pprróópprriioo,, qquuee aa EEmmbbaarrggaaddaa ccoobbrroouu jjuurrooss ccaappiittaalliizzaaddooss iinnddeevviiddaammeennttee,, eennccaarrggoo eessttee,, ppooiiss,, aarrrreeccaaddaaddoo ddoo EEmmbbaarrggaannttee dduurraannttee oo ppeerrííooddoo ddee nnoorrmmaalliiddaaddee ccoonnttrraattuuaall.. EE iissssoo,, sseegguunnddoo qquuee ffoorraa ddeebbaattiiddoo ttaammbbéémm nnoo rreeffeerriiddoo ttóóppiiccoo,, aajjoouujjaaddoo ààss oorriieennttaaççõõeess aaddvviinnddaass ddoo cc.. SSuuppeerriioorr TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa,, aaffaassttaa aa mmoorraa ddoo ddeevveeddoorr.. NNeessssee ppoonnttoo,, ddeevvee sseerr eexxcclluuííddoo oo nnoommee ddoo EEmmbbaarrggaannttee ddooss óórrggããooss ddee rreessttrriiççõõeess,, iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddoo ddeeppóóssiittoo ddee qquuaallqquueerr vvaalloorr,, ppooiiss nnããoo ssee
 39. 39. 39 eennccoonnttrraa eemm mmoorraa ccoonnttrraattuuaall,, mmaaiioorrmmeennttee ppoorrqquuaannttoo aa aaççããoo jjáá ssee eennccoonnttrraa ggaarraannttiiddaa ppoorr ppeennhhoorraa.. OO CCóóddiiggoo ddee PPrroocceessssoo CCiivviill aauuttoorriizzaa oo JJuuiizz ccoonncceeddeerr aa aanntteecciippaaççããoo ddee ttuutteellaa ““eexxiissttiinnddoo pprroovvaa iinneeqquuíívvooccaa”” ee ““ddaannoo iirrrreeppaarráávveell oouu ddee ddiiffíícciill rreeppaarraaççããoo””:: AArrtt.. 227733 -- OO jjuuiizz ppooddeerráá,, aa rreeqquueerriimmeennttoo ddaa ppaarrttee,, aanntteecciippaarr,, ttoottaall oouu ppaarrcciiaallmmeennttee,, ooss eeffeeiittooss ddaa ttuutteellaa pprreetteennddiiddaa nnoo ppeeddiiddoo iinniicciiaall,, ddeessddee qquuee,, eexxiissttiinnddoo pprroovvaa iinneeqquuíívvooccaa,, ssee ccoonnvveennççaa ddaa vveerroossssiimmiillhhaannççaa ddaa aalleeggaaççããoo ee:: II -- hhaajjaa ffuunnddaaddoo rreecceeiioo ddee ddaannoo iirrrreeppaarráávveell oouu ddee ddiiffíícciill rreeppaarraaççããoo;; oouu IIII -- ...... §§ 11°° -- NNaa ddeecciissããoo qquuee aanntteecciippaarr aa ttuutteellaa,, oo jjuuiizz iinnddiiccaarráá,, ddee mmooddoo ccllaarroo ee pprreecciissoo,, aass rraazzõõeess ddoo sseeuu ccoonnvveenncciimmeennttoo.. §§ 22°° -- NNããoo ssee ccoonncceeddeerráá aa aanntteecciippaaççããoo ddaa ttuutteellaa qquuaannddoo hhoouuvveerr ppeerriiggoo ddee iirrrreevveerrssiibbiilliiddaaddee ddoo pprroovviimmeennttoo aanntteecciippaaddoo.. §§ 33°° AA eeffeettiivvaaççããoo ddaa ttuutteellaa aanntteecciippaaddaa oobbsseerrvvaarráá,, nnoo qquuee ccoouubbeerr ee ccoonnffoorrmmee ssuuaa nnaattuurreezzaa,, aass nnoorrmmaass pprreevviissttaass nnooss aarrttss.. 558888,, 446611,, §§§§ 44°° ee 55°°,, ee 446611--AA.. HHáá nnooss aauuttooss ““pprroovvaa iinneeqquuíívvooccaa”” ddaa iilliicciittuuddee ccoommeettiiddaa ppeellaa EEmmbbaarrggaaddaa,, ffaarrttaammeennttee ccoommpprroovvaaddaa ppoorr ddooccuummeennttooss iimmeerrssooss nneessttaa ppeennddeennggaa,, mmaaiioorrmmeennttee

×