Pd didàc 2a llengua febrer 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Pd didàc 2a llengua febrer 2012

on

 • 317 views

 

Statistics

Views

Total Views
317
Views on SlideShare
317
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pd didàc 2a llengua febrer 2012 Document Transcript

 • 1. PLA DOCENT 2011-2012MÒDUL: ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES IIESTUDIS: GRAU PRIMÀRIA CRÈDITS ECTS: 12 crèditsIDIOMES EN QUÈ S’IMPARTEIX: Català, castellà i anglèsPROFESSORAT: Josep Manel Ballarín, Carme Flores, Rosa Soler, Caterina Sugranyes i Míriam TurróDESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES DEL MÒDUL:DIDÀCTICA DE LA PRIMERA LLENGUA I LA LITERATURAEn aquesta matèria s’analitzen, es coneixen i es creen situacions d’ensenyament i aprenentatge de lallengua oral formal com a base de la interacció i de la construcció del coneixement per part delsalumnes. Així mateix es pretén concebre la literatura com a font i eina bàsica en la transmissió iconstrucció d’un corpus de la literatura infantil i juvenil.DIDÀCTICA DE LA SEGONA I TERCERA LLENGÜES, I LA LITERATURALa matèria desenvolupa els primers aspectes fonamentals del procés d’ensenyament i aprenentatge dela segona llengua i la tercera llengua a primària. S’analitza la realitat del context educatiu, tenint encompte el marc legislatiu actual, els antecedents, el Currículum d’Educació Primària i l’apropamentcomunicatiu que se li ha de donar a la segona llengua i tercera llengua.COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDULCOMPETÈNCIES ÀMBIT COMPETENCIALSegons ANECA, indicant la seva tipologia 1. Comprendre la complexitat socioeducativa i la realitat cultural, econòmica i política COGNITIU per a poder intervenir adequadament (ED-60) 2. Analitzar i construir el coneixement lingüístic que conflueix en l’educació del nen i de la nena. (ED-61) 3. Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació (ED-20) 4. Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil (ED-21) 5. Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura (ED-22) 6. Conèixer el procés d’aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament (ED- 24) 7. Conèixer les dificultats per a l’aprenentatge de les llengües oficials d’estudiants d’altres llengües (ED-26) 1
 • 2. 8. Dissenyar, planificar i avaluar l’activitat docent i l’aprenentatge a l’aula. (ED-41) METODOLÒGIC (Crítica) 9. Fomentar la lectura i animar a escriure (ED-25) 10. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum a partir dels recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants. (ED-6) (Crítica) 11. Afrontar situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multilíngües (ED-27) 12. Capacitat de comunicar-se en tres llengües (ED-59) LINGÜÍSTIC 13. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en la llengua oficial de Catalunya (ED-23) 14. Expressar-se oralment i per escrit en una llengua estrangera (ED-28) (Crítica)CONTINGUTS DE DIDÀCTICA DE LA PRIMERA LLENGUA I LA LITERATURA1. Introducció a la literatura infantil i juvenil 1.1. La literatura infantil: conceptes claus  Què entenem per Literatura infantil i juvenil (LIJ)  Llegir per plaer: les funcions educatives de la LIJ.  L’educació com a lector i espectador del fet literari. Manifestacions literàries pròpies i d’altres llengües i cultures.  Funció de la LIJ en la formació del mestre de Primària  Criteris d’anàlisi i de selecció de les obres de LIJ: cànon literari propi 1.2. Els gèneres de la Literatura infantil i juvenil  Els gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre 1.3. Literatura infantil i juvenil en l’educació primària  Funció i presència de la LIJ en el currículum de l’Educació Primària  Les edats lectores  Animació a la lectura i escriptura. Estratègies de foment de la lectura:  La biblioteca escolar. Funcionament i possibilitats  Les TIC i la literatura2. L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral formal 2.1. Llengua oral i escola: per què ensenyar la llengua oral a l’escola? 2.2. Llengua oral espontània i llengua oral formal. Allà on l’oral i l’escrit s’interrelacionen. Trets característics: contextuals, textuals i lingüístics 2
 • 3. 2.3. La interacció oral: anàlisi de la conversa. Negociar. Adaptar-se a l’interlocutor, adequar-se al context. La comunicació oral com a relació entre els significats i les intencions. El component no verbal. 2.4. Gèneres discursius com a element organitzador. Contextos formals de parla. definició i propostes: l’entrevista, el debat, la conferència, lectura pels altres, etc. 2.5. Didàctica de la llengua oral formal: models i situacions d’ensenyament i d’aprenentatge a l’aula. Projectes de llengua 2.6. Les TIC i la competència lingüística oral i audiovisual. Activitats i materials de llengua oral. Disseny de tasques adequades a les característiques dels alumnes per desenvolupar-ne la competència comunicativa oral i visual. 2.7. Avaluació de la llengua oral.CONTINGUTS DE DIDÀCTICA DE LA SEGONA I TERCERA LLENGÜES, I LITERATURA1. Les llengües a l’escola 1.1 Situació sociolingüística a Catalunya 1.2 Multilingüisme / plurilingüisme / bilingüisme/ llengua materna / addicional / estrangera: conceptes clau 1.3 El Programa d’immersió lingüístic 1.4 La immersió lingüística a Catalunya en l’actualitat  El Projecte Lingüístic de Centre  El currículum integrat de llengües de primària2. Adquisició i aprenentatge de llengües 2.1 Perspectiva històrica en l’adquisició i l’aprenentatge de llengües3. Didàctica de les llengües i la literatura a l’Educació Primària 3.1 Didàctica de llengua castellana i anglesa  Enfocament comunicatiu de l’adquisició i aprenentatge de les llengües  Desenvolupament de les quatre macrohabilitats: escoltar, parlar, llegir i escriure  Avaluació i recursos materials  Desenvolupament de la competència intercultural 3.2 Didàctica de literatura infantil i juvenil castellana i anglesa  Presència i funció de la literatura en el currículum d’educació primària  Criteris de selecció 3
 • 4. METODOLOGIA D’ENSENYAMENT- APRENENTATGELes competències corresponents al mòdul es treballaran a partir de les estratègies metodològiquessegüents: exposicions teòriques a classe; participació a laula; seminaris teoricopràctics; activitatspràctiques internes i externes tutoritzades; treballs, projectes individuals i col·lectius amb presentacióescrita i oral; estudi i anàlisi de textos referencials; i visionat de documents audiovisuals. Aquestesestratègies es concreten en les tasques i activitats següents: o Elaboració en grups d’una proposta didàctica integral de llengües. o Selecció d’una bona pràctica relacionada amb el foment de l’hàbit lector a partir de recursos de referències. o Anàlisi comparativa de propostes educatives de la llengua oral formal en grups de tres persones, que permetrà contrastar els aspectes treballats dins del marc teòric amb la pràctica d’aula. o Disseny d’un espai de l’hora de la lectura per fomentar el plaer lector en els alumnes de primària o Observació i recull de bones pràctiques en relació al tractament de les llengües a l’escola, a partir de l’experiència de pràctiques de 3r. o Per parelles, disseny de tres activitats AICLE (Aprenentatge integrat de llengua i contingut) partint d’una àrea i nivell de Primària concrets. o Enregistrament de Classroom Language de l’especialista. o I d’altres com: lectura d’obres i d’articles de referència, i posades en comú.SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIESS’avaluarà el nivell de domini dels àmbits competencials a partir de l’assoliment de la consecució de lestasques encomanades des de les dues matèries que formen el mòdul.La relació entre els àmbits competencials i el nivell de domini és la següent: 4
 • 5. ÀMBIT COMPETÈNCIES NIVELL DE DOMINI M1 M2COMPETENCIALCognitiu 1. Comprendre la complexitat  Abordar l’ensenyament de X socioeducativa i la realitat cultural, la llengua des d’una econòmica i política per a poder perspectiva sociocultural i intervenir adequadament (ED-60) funcional, considerant les interrelacions entre la llengua oral i la llengua escrita.  Descriure la diversitat X sociolingüística a Catalunya mostrant sensibilitat respecte aquesta complexitat. 2. Analitzar i construir el coneixement  Reflexionar sobre el X lingüístic que conflueix en l’educació coneixement, del nen i de la nena. (ED-61) desenvolupament i ús de la llengua en l’etapa de primària. 3. Comprendre els principis bàsics de les Aplicar les perspectives X ciències del llenguatge i la comunicació teòriques en ladquisició duna (ED-20) segona o tercera llengua en la pràctica docent, tenint en compte els diversos mètodes d’ensenyament-aprenentatge. 4. Adquirir formació literària i conèixer la  Adquirir nocions X literatura infantil (ED-21) fonamentals sobre literatura infantil i juvenil.  Saber integrar els X coneixements de la literatura infantil i juvenil castellana i anglesa en el projecte lingüístic del centre 5. Conèixer el currículum escolar de les Ser capaç d’aplicar els llengües i la literatura (ED-22) continguts del currículum x escolar de llengües estrangeres i la literatura a l’aula de primària 6. Conèixer el procés d’aprenentatge X X del llenguatge escrit i el seu ensenyament (ED-24) 7. Conèixer les dificultats per a Ser capaç d’identificar les X l’aprenentatge de les llengües oficials dificultats per a l’aprenentatge d’estudiants d’altres llengües (ED-26) de les llengües oficials d’estudiants d’altres llengües i apuntar estratègies per resoldre-lesMetodològic 8. Dissenyar, planificar i avaluar  Saber crear situacions X l’activitat docent i l’aprenentatge a motivadores d’aprenentatge l’aula. (ED-41) (crítica) de la llengua i la literatura a l’aula.  Analitzar i valorar metodologies i recursos per afavorir l’aprenentatge de la X llengua i la literatura a l’escola.  Iniciar un projecte integrat X de llengües a l’escola tot dissenyant i desenvolupant propostes d’ensenyament- aprenentatge 9. Fomentar la lectura i animar a  Valorar la funció que fa la X escriure literatura infantil a l’escola. (ED-25) 5
 • 6.  Saber integrar els coneixements de la X literatura infantil i juvenil castellana i anglesa en el projecte lingüístic del centre 10. Desenvolupar i avaluar continguts  Aprofundir en la perspectiva X del currículum a partir dels recursos constructivista de didàctics apropiats i promoure les l’aprenentatge, en el tipus competències corresponents en els de docent que respon a estudiants. (ED-6) (Crítica) aquest enfocament i en com incideix en la didàctica de la llengua.  Assolir criteris d’anàlisi i valoració dels mitjans de difusió tant digitals com X analògics de la literatura infantil i juvenil.  Analitzar i valorar recursos que potenciïn la literatura a l’etapa primària X  Saber seleccionar els recursos didàctics adequats X de llengua castellana i anglesa per tal d’aplicar-los a l’aula  11. Afrontar situacions d’aprenentatge de Saber gestionar la diversitat X llengües en contextos multilíngües lingüística a l’aula mostrant (ED-27) sensibilitat respecte aquesta Lingüístic 12. Capacitat de comunicar-se en tres Ser capaç de comunicar-se X llengües (ED-59) en tres llengües de manera apropiada 13. 13. Parlar, llegir i escriure correctament i X adequadament en la llengua oficial de Catalunya (ED-23) 14. Expressar-se oralment i per escrit en Ser capaç de dur a terme X X una llengua estrangera (ED-28) activitats d’aula amb la (Crítica) llengua estrangera oralment i per escritLes competències crítiques són la 8, 10 i 14. S’avaluarà el nivell de competència adquirit a partir delsinstruments citats a l’apartat de metodologia. La contribució d’aquests instruments en la nota final serà:  Seqüència didàctica basada en un conte: 30%  Examen individual 30%  Exercicis M1: 20%  Exercicis M2: 20%En el cas que un o diversos àmbits competencials no hagin estat superats en la convocatòria de juny elprofessorat del mòdul marcarà els itineraris de superació d’aquests àmbits indicant en cada cas elprocediment a seguir de cara a la segona convocatòria.TASQUES ÀMBIT COGNITIU ÀMBIT ÀMBIT LINGÜÍSTIC METODOLÒGICSEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 20% 60% 20%EXAMEN INDIVIDUAL M1 70% 20% 10%EXAMEN INDIVIDUAL M2 40% 30% 30%EXERCICIS M1 30% 60% 10%EXERCICIS M2 20% 60% 20% 6
 • 7. BIBLIOGRAFIA BÀSICAColomer, T. (2010): Introducción a la literatura infantil. Madrid: Síntesis.Slattery, H. & Willis, J. (2001) English for Primary Teachers. Oxford: OUPVilà, M (coord.). (2002). Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge i seqüènciesdidàctiques. Barcelona: Graó, núm, 131BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIAAller, C. (1991) Juegos y actividades de lengua oral. Alcoi: Editorial Marfil.Baró, M.; Velosillo, I. (2001) Bibliotecas escolares: ¿para qué?. Madrid: Anaya.Berenguer, M. (2007) Poesías para jugar. Un camino hacía la lectura. Madrid: CatarataBrumfit, C. & Moon, J. & Tongue, R. (Ed.) (1991) Teaching English to Children. Collins ELTCameron, L. (2001) Teaching Languages to Young Learners. Cambridge UPCant, A. & Superfine, W. (1997) Developing Resources for Primary. Richmond PublishingCantero, F.J. (2004) "Comunicació i veu". Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 32.Cassany, D. i altres (1994). Ensenyar llengua. Barcelona: GraóCastroblanco, M. (2008) Taller de cuentos. Manual de juegos para la creación literaria.Centelles, J. (2005). La biblioteca, el cor de l’escola. Barcelona: Rosa SensatColomer, T. (dir.) (2005): Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación GermánSánchez Ruipérez.Colomer, T. (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de CulturaEconómicaCone Bryant, S. (1996). Com explicar contes. Barcelona: BiblàriaDiversos autors. (2004). M’agrada llegir. Com fer els teus fills lectors. Barcelona: Ara llibresEquipo Peonza (2004): Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya.Focambert, J. (1989). Cómo ser lector. Barcelona: Ed. Laia. Col·lecció: Cuadernos de Pedagogía, 42Halliwell, S. (1992) Teaching English in the Primary Classroom. LongmanHearn, I. & Garcés, A. (Coord.) (2003) Didáctica del Inglés (para Primaria). Pearson Prentice HallJolibert, J., Gloton, R. (coord.). (1998). El poder de leer. Técnicas, procedimientos y orientaciones parala enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Barcelona: EdisaLightbown, P.M. & Spada, N. 2000. How Languages are Learned. OUP (Revised Edition).McKay, Penny (2006) Assessing Young Language Learners. CUPMoon, Jayne. (2000). Children Learning English. Macmillan 7
 • 8. PENNAC, D. (1993). Com una novel·la. Barcelona. Ed. EmpúriesPerez Esteve, P. & Roig Estruch, V. (2004) Enseñar y aprender inglés en educación infantil y primaria.Cuadernos de Educación del ICE.Pinter, A.2006. Teaching Young Language Learners. OUPPrats, M. (2008). "De poesia per a infants, ara". Faristol, n. 61Ribas, T. (coord.). (1997) L’avaluació formativa en l’àrea de llengua. Barcelona: Ed. GraóRichards, J & Rodgers,T. (2005) Approaches and Methods in Language Teaching.Sànchez, M. (1999). Aprenent i ensenyant a parlar. Lleida: Pagès editorsScott, W. & Ytreberg, L. (1990) Teaching English to Children. LongmanSoler, I. (1992). Estratègies de lectura. Barcelona: Ed. Graó-ICEVale, D. (2006) Teaching Children English: a training course for teachers of English to children.Cambrige: CUPVez, J.M. (Ed.) (2002) Didáctica de la Lengua Extranjera en Educación Infantil y Primaria. SíntesisEducación 8