Pd didàc 2a llengua febrer 2012

275 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pd didàc 2a llengua febrer 2012

  1. 1. PLA DOCENT 2011-2012MÒDUL: ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES IIESTUDIS: GRAU PRIMÀRIA CRÈDITS ECTS: 12 crèditsIDIOMES EN QUÈ S’IMPARTEIX: Català, castellà i anglèsPROFESSORAT: Josep Manel Ballarín, Carme Flores, Rosa Soler, Caterina Sugranyes i Míriam TurróDESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES DEL MÒDUL:DIDÀCTICA DE LA PRIMERA LLENGUA I LA LITERATURAEn aquesta matèria s’analitzen, es coneixen i es creen situacions d’ensenyament i aprenentatge de lallengua oral formal com a base de la interacció i de la construcció del coneixement per part delsalumnes. Així mateix es pretén concebre la literatura com a font i eina bàsica en la transmissió iconstrucció d’un corpus de la literatura infantil i juvenil.DIDÀCTICA DE LA SEGONA I TERCERA LLENGÜES, I LA LITERATURALa matèria desenvolupa els primers aspectes fonamentals del procés d’ensenyament i aprenentatge dela segona llengua i la tercera llengua a primària. S’analitza la realitat del context educatiu, tenint encompte el marc legislatiu actual, els antecedents, el Currículum d’Educació Primària i l’apropamentcomunicatiu que se li ha de donar a la segona llengua i tercera llengua.COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ADQUIREIX EN EL MÒDULCOMPETÈNCIES ÀMBIT COMPETENCIALSegons ANECA, indicant la seva tipologia 1. Comprendre la complexitat socioeducativa i la realitat cultural, econòmica i política COGNITIU per a poder intervenir adequadament (ED-60) 2. Analitzar i construir el coneixement lingüístic que conflueix en l’educació del nen i de la nena. (ED-61) 3. Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació (ED-20) 4. Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil (ED-21) 5. Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura (ED-22) 6. Conèixer el procés d’aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament (ED- 24) 7. Conèixer les dificultats per a l’aprenentatge de les llengües oficials d’estudiants d’altres llengües (ED-26) 1
  2. 2. 8. Dissenyar, planificar i avaluar l’activitat docent i l’aprenentatge a l’aula. (ED-41) METODOLÒGIC (Crítica) 9. Fomentar la lectura i animar a escriure (ED-25) 10. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum a partir dels recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants. (ED-6) (Crítica) 11. Afrontar situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multilíngües (ED-27) 12. Capacitat de comunicar-se en tres llengües (ED-59) LINGÜÍSTIC 13. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en la llengua oficial de Catalunya (ED-23) 14. Expressar-se oralment i per escrit en una llengua estrangera (ED-28) (Crítica)CONTINGUTS DE DIDÀCTICA DE LA PRIMERA LLENGUA I LA LITERATURA1. Introducció a la literatura infantil i juvenil 1.1. La literatura infantil: conceptes claus  Què entenem per Literatura infantil i juvenil (LIJ)  Llegir per plaer: les funcions educatives de la LIJ.  L’educació com a lector i espectador del fet literari. Manifestacions literàries pròpies i d’altres llengües i cultures.  Funció de la LIJ en la formació del mestre de Primària  Criteris d’anàlisi i de selecció de les obres de LIJ: cànon literari propi 1.2. Els gèneres de la Literatura infantil i juvenil  Els gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre 1.3. Literatura infantil i juvenil en l’educació primària  Funció i presència de la LIJ en el currículum de l’Educació Primària  Les edats lectores  Animació a la lectura i escriptura. Estratègies de foment de la lectura:  La biblioteca escolar. Funcionament i possibilitats  Les TIC i la literatura2. L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral formal 2.1. Llengua oral i escola: per què ensenyar la llengua oral a l’escola? 2.2. Llengua oral espontània i llengua oral formal. Allà on l’oral i l’escrit s’interrelacionen. Trets característics: contextuals, textuals i lingüístics 2
  3. 3. 2.3. La interacció oral: anàlisi de la conversa. Negociar. Adaptar-se a l’interlocutor, adequar-se al context. La comunicació oral com a relació entre els significats i les intencions. El component no verbal. 2.4. Gèneres discursius com a element organitzador. Contextos formals de parla. definició i propostes: l’entrevista, el debat, la conferència, lectura pels altres, etc. 2.5. Didàctica de la llengua oral formal: models i situacions d’ensenyament i d’aprenentatge a l’aula. Projectes de llengua 2.6. Les TIC i la competència lingüística oral i audiovisual. Activitats i materials de llengua oral. Disseny de tasques adequades a les característiques dels alumnes per desenvolupar-ne la competència comunicativa oral i visual. 2.7. Avaluació de la llengua oral.CONTINGUTS DE DIDÀCTICA DE LA SEGONA I TERCERA LLENGÜES, I LITERATURA1. Les llengües a l’escola 1.1 Situació sociolingüística a Catalunya 1.2 Multilingüisme / plurilingüisme / bilingüisme/ llengua materna / addicional / estrangera: conceptes clau 1.3 El Programa d’immersió lingüístic 1.4 La immersió lingüística a Catalunya en l’actualitat  El Projecte Lingüístic de Centre  El currículum integrat de llengües de primària2. Adquisició i aprenentatge de llengües 2.1 Perspectiva històrica en l’adquisició i l’aprenentatge de llengües3. Didàctica de les llengües i la literatura a l’Educació Primària 3.1 Didàctica de llengua castellana i anglesa  Enfocament comunicatiu de l’adquisició i aprenentatge de les llengües  Desenvolupament de les quatre macrohabilitats: escoltar, parlar, llegir i escriure  Avaluació i recursos materials  Desenvolupament de la competència intercultural 3.2 Didàctica de literatura infantil i juvenil castellana i anglesa  Presència i funció de la literatura en el currículum d’educació primària  Criteris de selecció 3
  4. 4. METODOLOGIA D’ENSENYAMENT- APRENENTATGELes competències corresponents al mòdul es treballaran a partir de les estratègies metodològiquessegüents: exposicions teòriques a classe; participació a laula; seminaris teoricopràctics; activitatspràctiques internes i externes tutoritzades; treballs, projectes individuals i col·lectius amb presentacióescrita i oral; estudi i anàlisi de textos referencials; i visionat de documents audiovisuals. Aquestesestratègies es concreten en les tasques i activitats següents: o Elaboració en grups d’una proposta didàctica integral de llengües. o Selecció d’una bona pràctica relacionada amb el foment de l’hàbit lector a partir de recursos de referències. o Anàlisi comparativa de propostes educatives de la llengua oral formal en grups de tres persones, que permetrà contrastar els aspectes treballats dins del marc teòric amb la pràctica d’aula. o Disseny d’un espai de l’hora de la lectura per fomentar el plaer lector en els alumnes de primària o Observació i recull de bones pràctiques en relació al tractament de les llengües a l’escola, a partir de l’experiència de pràctiques de 3r. o Per parelles, disseny de tres activitats AICLE (Aprenentatge integrat de llengua i contingut) partint d’una àrea i nivell de Primària concrets. o Enregistrament de Classroom Language de l’especialista. o I d’altres com: lectura d’obres i d’articles de referència, i posades en comú.SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIESS’avaluarà el nivell de domini dels àmbits competencials a partir de l’assoliment de la consecució de lestasques encomanades des de les dues matèries que formen el mòdul.La relació entre els àmbits competencials i el nivell de domini és la següent: 4
  5. 5. ÀMBIT COMPETÈNCIES NIVELL DE DOMINI M1 M2COMPETENCIALCognitiu 1. Comprendre la complexitat  Abordar l’ensenyament de X socioeducativa i la realitat cultural, la llengua des d’una econòmica i política per a poder perspectiva sociocultural i intervenir adequadament (ED-60) funcional, considerant les interrelacions entre la llengua oral i la llengua escrita.  Descriure la diversitat X sociolingüística a Catalunya mostrant sensibilitat respecte aquesta complexitat. 2. Analitzar i construir el coneixement  Reflexionar sobre el X lingüístic que conflueix en l’educació coneixement, del nen i de la nena. (ED-61) desenvolupament i ús de la llengua en l’etapa de primària. 3. Comprendre els principis bàsics de les Aplicar les perspectives X ciències del llenguatge i la comunicació teòriques en ladquisició duna (ED-20) segona o tercera llengua en la pràctica docent, tenint en compte els diversos mètodes d’ensenyament-aprenentatge. 4. Adquirir formació literària i conèixer la  Adquirir nocions X literatura infantil (ED-21) fonamentals sobre literatura infantil i juvenil.  Saber integrar els X coneixements de la literatura infantil i juvenil castellana i anglesa en el projecte lingüístic del centre 5. Conèixer el currículum escolar de les Ser capaç d’aplicar els llengües i la literatura (ED-22) continguts del currículum x escolar de llengües estrangeres i la literatura a l’aula de primària 6. Conèixer el procés d’aprenentatge X X del llenguatge escrit i el seu ensenyament (ED-24) 7. Conèixer les dificultats per a Ser capaç d’identificar les X l’aprenentatge de les llengües oficials dificultats per a l’aprenentatge d’estudiants d’altres llengües (ED-26) de les llengües oficials d’estudiants d’altres llengües i apuntar estratègies per resoldre-lesMetodològic 8. Dissenyar, planificar i avaluar  Saber crear situacions X l’activitat docent i l’aprenentatge a motivadores d’aprenentatge l’aula. (ED-41) (crítica) de la llengua i la literatura a l’aula.  Analitzar i valorar metodologies i recursos per afavorir l’aprenentatge de la X llengua i la literatura a l’escola.  Iniciar un projecte integrat X de llengües a l’escola tot dissenyant i desenvolupant propostes d’ensenyament- aprenentatge 9. Fomentar la lectura i animar a  Valorar la funció que fa la X escriure literatura infantil a l’escola. (ED-25) 5
  6. 6.  Saber integrar els coneixements de la X literatura infantil i juvenil castellana i anglesa en el projecte lingüístic del centre 10. Desenvolupar i avaluar continguts  Aprofundir en la perspectiva X del currículum a partir dels recursos constructivista de didàctics apropiats i promoure les l’aprenentatge, en el tipus competències corresponents en els de docent que respon a estudiants. (ED-6) (Crítica) aquest enfocament i en com incideix en la didàctica de la llengua.  Assolir criteris d’anàlisi i valoració dels mitjans de difusió tant digitals com X analògics de la literatura infantil i juvenil.  Analitzar i valorar recursos que potenciïn la literatura a l’etapa primària X  Saber seleccionar els recursos didàctics adequats X de llengua castellana i anglesa per tal d’aplicar-los a l’aula  11. Afrontar situacions d’aprenentatge de Saber gestionar la diversitat X llengües en contextos multilíngües lingüística a l’aula mostrant (ED-27) sensibilitat respecte aquesta Lingüístic 12. Capacitat de comunicar-se en tres Ser capaç de comunicar-se X llengües (ED-59) en tres llengües de manera apropiada 13. 13. Parlar, llegir i escriure correctament i X adequadament en la llengua oficial de Catalunya (ED-23) 14. Expressar-se oralment i per escrit en Ser capaç de dur a terme X X una llengua estrangera (ED-28) activitats d’aula amb la (Crítica) llengua estrangera oralment i per escritLes competències crítiques són la 8, 10 i 14. S’avaluarà el nivell de competència adquirit a partir delsinstruments citats a l’apartat de metodologia. La contribució d’aquests instruments en la nota final serà:  Seqüència didàctica basada en un conte: 30%  Examen individual 30%  Exercicis M1: 20%  Exercicis M2: 20%En el cas que un o diversos àmbits competencials no hagin estat superats en la convocatòria de juny elprofessorat del mòdul marcarà els itineraris de superació d’aquests àmbits indicant en cada cas elprocediment a seguir de cara a la segona convocatòria.TASQUES ÀMBIT COGNITIU ÀMBIT ÀMBIT LINGÜÍSTIC METODOLÒGICSEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 20% 60% 20%EXAMEN INDIVIDUAL M1 70% 20% 10%EXAMEN INDIVIDUAL M2 40% 30% 30%EXERCICIS M1 30% 60% 10%EXERCICIS M2 20% 60% 20% 6
  7. 7. BIBLIOGRAFIA BÀSICAColomer, T. (2010): Introducción a la literatura infantil. Madrid: Síntesis.Slattery, H. & Willis, J. (2001) English for Primary Teachers. Oxford: OUPVilà, M (coord.). (2002). Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge i seqüènciesdidàctiques. Barcelona: Graó, núm, 131BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIAAller, C. (1991) Juegos y actividades de lengua oral. Alcoi: Editorial Marfil.Baró, M.; Velosillo, I. (2001) Bibliotecas escolares: ¿para qué?. Madrid: Anaya.Berenguer, M. (2007) Poesías para jugar. Un camino hacía la lectura. Madrid: CatarataBrumfit, C. & Moon, J. & Tongue, R. (Ed.) (1991) Teaching English to Children. Collins ELTCameron, L. (2001) Teaching Languages to Young Learners. Cambridge UPCant, A. & Superfine, W. (1997) Developing Resources for Primary. Richmond PublishingCantero, F.J. (2004) "Comunicació i veu". Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 32.Cassany, D. i altres (1994). Ensenyar llengua. Barcelona: GraóCastroblanco, M. (2008) Taller de cuentos. Manual de juegos para la creación literaria.Centelles, J. (2005). La biblioteca, el cor de l’escola. Barcelona: Rosa SensatColomer, T. (dir.) (2005): Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación GermánSánchez Ruipérez.Colomer, T. (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de CulturaEconómicaCone Bryant, S. (1996). Com explicar contes. Barcelona: BiblàriaDiversos autors. (2004). M’agrada llegir. Com fer els teus fills lectors. Barcelona: Ara llibresEquipo Peonza (2004): Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya.Focambert, J. (1989). Cómo ser lector. Barcelona: Ed. Laia. Col·lecció: Cuadernos de Pedagogía, 42Halliwell, S. (1992) Teaching English in the Primary Classroom. LongmanHearn, I. & Garcés, A. (Coord.) (2003) Didáctica del Inglés (para Primaria). Pearson Prentice HallJolibert, J., Gloton, R. (coord.). (1998). El poder de leer. Técnicas, procedimientos y orientaciones parala enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Barcelona: EdisaLightbown, P.M. & Spada, N. 2000. How Languages are Learned. OUP (Revised Edition).McKay, Penny (2006) Assessing Young Language Learners. CUPMoon, Jayne. (2000). Children Learning English. Macmillan 7
  8. 8. PENNAC, D. (1993). Com una novel·la. Barcelona. Ed. EmpúriesPerez Esteve, P. & Roig Estruch, V. (2004) Enseñar y aprender inglés en educación infantil y primaria.Cuadernos de Educación del ICE.Pinter, A.2006. Teaching Young Language Learners. OUPPrats, M. (2008). "De poesia per a infants, ara". Faristol, n. 61Ribas, T. (coord.). (1997) L’avaluació formativa en l’àrea de llengua. Barcelona: Ed. GraóRichards, J & Rodgers,T. (2005) Approaches and Methods in Language Teaching.Sànchez, M. (1999). Aprenent i ensenyant a parlar. Lleida: Pagès editorsScott, W. & Ytreberg, L. (1990) Teaching English to Children. LongmanSoler, I. (1992). Estratègies de lectura. Barcelona: Ed. Graó-ICEVale, D. (2006) Teaching Children English: a training course for teachers of English to children.Cambrige: CUPVez, J.M. (Ed.) (2002) Didáctica de la Lengua Extranjera en Educación Infantil y Primaria. SíntesisEducación 8

×