20091111 Cf D Traweffaith Jeremy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

20091111 Cf D Traweffaith Jeremy

on

 • 823 views

Prawf1

Prawf1

Statistics

Views

Total Views
823
Views on SlideShare
823
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

20091111 Cf D Traweffaith Jeremy 20091111 Cf D Traweffaith Jeremy Presentation Transcript

 • Cynllunio Ac Asesu Traweffaith Planning and assessing impact DR JEREMY EVAS 27/11/09
 • Traweffaith: Geirfa Impact: vocabulary
  • Output
  • Outcomes
  • Impact
  • Policy Intervention
  • Allbwn
  • Deilliannau
  • Traweffaith
  • Ymyrraeth Polisi
  • Asesu neu gynllunio effaith?
  • Assessing or planning impact?
 • Diffinio Cynllunio Effaith Defining Impact Planing
  • Nid gwerthuso yn unig.
  • Dylid cynllunio traweffaith cyn ymyrraeth polisi.
  • Dylai asesu effaith ddarparu gwerth am arian sy’n gymharol â gwerth y prosiect
  • More than evaluation.
  • Impact should be planned before policy intervention.
  • Impact assessment should provide value for money, and be relative to the size of the project.
 • Deilliannau... Outcomes...
  • Cynllunio traweffaith ar sail deilliannau nid allbynnau: canolbwyntir ar effaith ar y gynulleidfa targed
  • Gofyn cael gwaelodlin cyn dechrau unrhyw waith newydd
  • Plan impact according to outcomes, not outputs: focus is on the effect on the target audience
  • Require a baseline before commencing any new projects
 • Deilliannau o’u cymharu ag Allbynnau Outcomes compared with Outputs
  • Deilliannau yn digwydd o ganlyniad i’r allbynnau sy’n rhan o ymyrraeth polisi/grant/gwariant
  • Allbwn : Taflen ar addysg Gymraeg
  • Deilliant : Ymwybyddiaeth o fuddion addysg Gymraeg
  • Traweffaith : Mwy o blant yn derbyn addysg Gymraeg
  • Outcomes occur as a result of outputs from policy interventions / grants / expenditure
  • Output : Leaflet on Welsh education
  • Outcome: Awareness of advantages of Welsh-medium education
  • Impact : Increase in the children receiving Welsh-medium education
 • Sylfaen Ystadegol Statistical Foundations
  • Ers 2003: darlun fanwl o ddefnydd a gallu iaith.
  • Mantolenni ystadegol, arolygon hydredol, dangosyddion ieithyddol, dadansoddiadau cyfrifiad.
  • Angen cynllunio prosiectau’r dyfodol ar seiliau ystadegol cryf.
  • Since 2003: A detailed analysis of use and ability on a macro level.
  • Statistical balance-sheets, longitudinal surveys, linguistic indicators, census analysis.
  • Need to plan future projects on a strong statistical platform.
 • Cyrff Grant Grant Funding
  • Darparu tystiolaeth o’r gwahaniaeth mae’r gwaith yn ei wneud i ddefnydd iaith.
  • Cynllunio pa wybodaeth sydd rhaid casglu i brofi traweffaith.
  • Cyfuniad o ddata meintiol a gwybodaeth ansoddol.
  • Provide evidence of the difference funding makes to language use.
  • Plan what information needs to be collected to prove impact.
  • A mix of quantitative data and qualitative information.
 • Craffu a gwerthuso o fewn y Bwrdd Board’s internal scrutiny and evaluation
  • Tîm Rheoli
  • Comisiynu prosiectau gwerthuso/asesu effaith gan gontractwyr allanol
  • Adrodd ar gynnydd i’r Llywodraeth ac i’r Bwrdd
  • Targedau’r Bwrdd yn gyhoeddus
  • Management Team
  • Commission evaluation/impact assessment projects from external contractors
  • Report on progress to the Government and the Board
  • Board’s targets are public
 • Argymhellion (1) Recommendations (1)
  • System gweithgarwch ar sail deilliannau cynllunio ieithyddol dros y 3 blynedd nesaf
  • Pob cais grant newydd yn manylu ar ddeilliannau ieithyddol
  • Asesu effaith pob prosiect mewnol newydd ymlaen llaw
  • Cais i LlyC am arian ychwanegol i gomisiynu gwaith ymchwil
  • Language Planning outcomes based activity system over the next 3 years
  • Every new grant application to detail upon linguistic outputs
  • Assess the effect of every internal project beforehand
  • Application to WAG for extra funding to commission research
 • Argymhellion (2) Recommendations (2)
  • Ysgoloriaeth PhD ar werthuso deilliannau ieithyddol
  • Gweithredu strategaeth ddata’r Bwrdd
  • Hyfforddiant ar wefan ryngweithiol BERR ar fesur traweffaith
  • NPLD/Cyngor Prydain-Iwerddon: Ymestyn y drafodaeth ar asesu traweffaith.
  • PhD scholarship on evaluating linguistic outcomes
  • Implement the Board’s data strategy
  • Training on BERR’s interactive website on measuring impact
  • MPLD/British-Irish Council: Extend the discussion on impact assessment.
 • Deilliannau: Enghraifft Hybu TG Outcomes: An Example – Promoting IT
  • Allbwn : Cwmni allanol yn llwytho pecynnau TG a cynnig hyfforddiant
  • Deilliant : Cynyddu ymwybyddiaeth o TG cyfrwng Gymraeg, chwalu’r myth ei fod yn anodd i’w ddefnyddio, a cynyddu’r defnydd o’r rhaglenni sydd ar gael.
  • Traweffaith : Mwy o bobl yn defnyddio technoleg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg.
  • Output : An external company downloading Welsh language software, and offer training.
  • Outcome: Increased awareness of Welsh language IT, shatter the myth that it’s difficult to use, and increase the use of Welsh software.
  • Impact : More people using Welsh language software.
 • Deilliannau: Enghraifft Cynllunio Outcomes: A Planning Example
  • Allbwn : Dogfen: ‘Cynllunio a’r Iaith Gymraeg – Y Ffordd Ymlaen’.
  • Deilliant : Asesu effeithiau datblygiadau cynllunio arfaethedig ar y Gymraeg mewn cymunedau gan awdurdodau cynllunio lleol. Sefydlu dull cyson a rhesymegol o asesu effaith.
  • Traweffaith : Lleihau nifer y datblygiadau a gaiff effaith andwyol ar yr Iaith Gymraeg.
  • Output : Document: ‘Welsh Language and Planning: The Way Forward’
  • Outcome: Local Authorities to assess the impact of proposed planning developments on the Welsh language in communities. Establish reasonable and consistent means of assessing impact.
  • Impact : Less developments to have an adverse effect of the Welsh language
 • Deilliannau: Enghraifft Cymunedol Outcomes: A Community Example
  • Allbwn : Sesiynau ‘Mae Dy Gymraeg Di’n Grêt’
  • Deilliant : Cynyddu hyder rhieni sy’n medru’r Gymraeg i siarad Cymraeg gyda’u plant yn y cartref.
  • Traweffaith : Mwy o rhieni yn siarad Cymraeg gyda’u plant yn y cartref, gyda’r plant hynny’n tyfu i siarad Cymraeg yn naturiol yn eu haelwydydd hwy.
  • Output : ‘Mae Dy Gymraeg Di’n Grêt’ sessions
  • Outcome: Increase confidence of parents who are able to speak Welsh to speak Welsh at home with their children.
  • Impact : More parents to speak Welsh with their children at home, with those children developing to speak Welsh naturally in the home when they are bringing up their own children.
 • Deilliannau: Enghraifft Corff Grant Outcomes: A Grant Aid Example
  • Allbwn : Rhestr o gyfieithwyr o safon
  • Deilliant : Cynnal a datblygu safon cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg
  • Traweffaith : Galluogi gweithredu ymrwymiadau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a chynnig dewis iaith i ddefnyddwyr y Gymraeg
  • Output : A list of approved translators
  • Outcome: Develop and maintain the standard of Welsh/English translators
  • Impact : Enable the implementation of 1993 Welsh Language Act commitments, and offer a language choice to Welsh speakers.