Upgrading sunnah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Upgrading sunnah

on

 • 987 views

Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan berpahala besar, bila ditinggalkan RUGI BESAR!!!

Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan berpahala besar, bila ditinggalkan RUGI BESAR!!!

Statistics

Views

Total Views
987
Views on SlideShare
985
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
27
Comments
0

1 Embed 2

http://www.slashdocs.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 1. “Sebaik-baikumatkuadalah ulama dan sebaik-baik ulama adalahyangberkasihsayang. Ingatlahbahwasesungguhnya Allah akan mengampuniorang alim sebanyak 40 dosa dan setelahitu Allah mengampuni 1 dosa orangbodoh.”2. “Dan ingatlahorang alim yang rahim (kasihsayang) akan datangpadaharikiamatdenganbercahaya dan akan menerangiantarabarat dan timursepertiterangnya bulan purnama.”3. “Allah akan tetapmenolonghamba-Nya selama hamba-Nyamaumenolongsaudaranya. Dan barangsiapayangmenempuhsuatujalanuntukmencariilmupasti Allah memudahkanbaginyajalanuntuk ke syurga. Dan apabilaberkumpulsuatukaumdisuaturumahdarirumah-rumah Allah (mesjid) dengan membaca Al-Qur`an dan mempelajarinyasesamamereka maka niscaya turun atasmerekaketentraman dan merekadiliputirahmat dan dikelilingi para malaikat dan Allah menyebutnyadalamgolonganyangadapada-Nya. Dan barangsiapayanglambatamalnya maka tidak akan dipercepatdiangkatderajatnya.”4. “BarangsiapaberjalanuntukmenuntutilmumakaAllahakanmemudahkanbaginyajalan ke syurga” (HR. Muslim).5. “Barangsiapamemberikanpetunjukkebaikanmakabaginya akan mendapatkanganjaransepertiganjaranyangditerimaolehorangyangmengikutinyadantidakberkurangsedikitpunhal itu dari ganjaranorangtersebut.” (HR. Muslim).6. “Jikaanak Adam telahmeninggalduniamakaterputuslahamalnyakecuali 3 hal:1) Ilmuyangbermanfaat2) Sedekahjariyah3) AnakShalehyangmendoakankeduaorangtuanya” (HR. Muslim).7. “Barangsiapayangdikehendakioleh Allah untukdiberikebaikan maka orangitulalumemperdalamagamaIslam” (HR. Bukhari-Muslim).
 • Shahih Muslim 1384

Upgrading sunnah Upgrading sunnah Presentation Transcript

 • UPGRADINGSUNNAH
  Doddy Al Jambary0818 884 844 pin 22889341
  aljambary@gmail.comslideshare.net/aljambary
 • SUNNAH ADALAH
  PengertiansunnahdarisisiIstilah
  Sunnahadalahsegalasesuatu yang datangdariRasulullah SAW
  (Tutur, Laku, Diam)
  PengertianSunnahdarisisiHukum
  Sunnahadalahsesuatu yang biladikerjakanberpahala, biladitinggalkantidakapa - apa
 • SUNNAH (Wajib – Haram)
  Sunnah yang bersifatWajib
  Sunnah yang bersifatSunnah
  Sunnah yang bersifatMubah
  Sunnah yang bersifat Haram
 • Sunnah Yang SifatnyaWajib
  Menuntutilmuadalahwajibbagisetiapmuslim”. (ShahihulJami’ 3913)
  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
  “Serulah (manusia) kepadajalan Tuhan-mu denganhikmah dan pelajaranyangbaik dan bantahlahmerekadengan cara yangbaik. SesungguhnyaTuhanmuDialahyanglebihmengetahuitentangsiapayangtersesatdarijalan-Nya dan Dialahyanglebihmengetahuiorang-orangyangmendapatpetunjuk” QS 16:125
 • Sunnah Yang Sunnah
  Siwak, Doa – dzikir, Makan, Muamalah, Ibadah, dll
 • Sunnah Yang Mubah
  Dari Abdullah bin Mughaffalradhiallahuanhu , iaberkata: "BersabdaRasulullahshallallahualaihiwasalam , ‘Diantara dua adzanitu ada shalat, diantara dua adzanitu ada shalat, diantara dua adzanitu ada shalat. Kemudianpadaucapannyayangketigabeliaumenambahkan: ‘bagiyangmau". (Muttafaq ‘alaih)
 • Sunnah Yang Haram
  DiriwayatkanbahwaRasulsawjikamendengarmuadzinmengucapkanAsyhadu alla ilaha illallah dan AsyhaduannaMuhammadanRasulullah dia mengucapkan “wa ana, wa ana” (Sunan Abu Dawud, Hakim dan lainnyadariAisyahra), yangartinya ” saya juga”
 • Upgrading Sunnah
  Sunnahadalahsesuatu yang biladikerjakanberpahala, bilatidakdikerjakantidakapa – apa
  Sunnahadalahsesuatu yang biladikerjakanberpahala BESAR, biladitinggalkankita RUGI BESAR
 • Rasulullah SAW
  “Shalat berjamaah itu lebih afdhal (utama) daripada shalat sendirian sebanyak 27 derajat”.
  (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra.)
 • 1 / 27 = 26/27 Opportunity Lost
 • QS Ali Imran 3:31
 • Khotimah
  Be the best, Do Your Best, Allah will take care of the rest
  SubhanakaAllahumawabihamdikaasyhadu an laailahailla anta, astaghfirukawaatubuilaik
  Doddy Al Jambary0818 884 844 pin 22889341
  aljambary@gmail.comslideshare.net/aljambary