• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
MANASIK UMROH Cordova Travel
 

MANASIK UMROH Cordova Travel

on

 • 3,115 views

Khudzu anni manasikakum

Khudzu anni manasikakum
Ambillah manasikmu dariku
Praktis dan Mudah sesuai Syariah

Statistics

Views

Total Views
3,115
Views on SlideShare
3,114
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
264
Comments
0

1 Embed 1

http://www.docshut.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Lupakansemuakesalahan
 •   
 • 1. Orang kafir tidak diwajibkan haji/umroh dan tidak sah bila melakukannya2. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib haji/umroh3. Orang gila tidak wajib haji/ umroh Diriwayatkan dari Ali r.a bahwa Rasululloh sholallohu ‘alaihi wasallam telah bersabda: pena diangkat (Kewajiban dilepaskan) dari tiga orang : Orang tertidur sampai bangun, anak-anak sampai remaja (baligh) dan dari orang gila sampai sadar. (Sunan At turmudzi, hadits no. 1343)4. Seorang budak tidak diwajibkan haji/umroh5. MampuArtinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Ali Imron 97)Sehat jasmani. Bila seseorang tidak sehat karena usia lanjut atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara medis, maka harus dihajikan orang lain yang telah berhaji.2. Perjalanan menuju Makkah aman. 3. Memiliki bekal cukup selama perjalanannya dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkannya selama haji. 4. Mampu membayar seluruh perjalanan ibadah haji.
 • sepertimandijanabat. Niatihromartinya, niatdalamhatiuntukmengerjakanhajiatauumrahkarena Allah semata.
 • IbnuAbbasr.a. berkata, "Rasulullahtelahmenetapkanmiqat (tempatmulaiberihramhajiatauumrah), yaitubagiorangMadinahdiDzulHulaifah, bagipendudukSyamdari al-Juhfah, orangNajeddariQarnulManazil, orangYamandariYalamlam, itusemuabagimerekadanbagiorang-orang yang daritempat-tempatituwalaupunbukanpenduduktempatitu, yang akan ihram hajiatauumrah. Adapunorang-orang yang tempatnyalebihdekatkeMekahdaritempat-tempatitu, makaihramnyadaritempattinggalnya (dalamsaturiwayat: darimanasajaiadatang). Begitulah, sehinggapendudukMekahberihramdantalbiyahdariMekah.“Dzul Hulaifah: Yaitu miqot bagi penduduk Madinah, sekarang disebut dengan Bir Ali Al-Juhfah: Yaitu miqot penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabbigh Qornul Manazil: Yaitu miqot penduduk Nejd, sekarang disebut Assairul kabir Yalamlam: Yaitu miqot penduduk Yaman, sekarang mereka berihram dari Sa’diyyah Dzatu Irq: Yaitu miqot penduduk Iraq Adapun penduduk Mekkah, mereka berihram dari tempatnya jika hendak berhaji, tapi jika hendak berumrah wajib berihram dari Tan’im, atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Begitupun penduduk Jeddah berihram dari Jeddah. Bagi yang melewati miqot-miqot tersebut, dengan niat haji atau umrah wajib memakai ihram dari tempat tersebut.  Barangsiapa melewatinya tanpa berihram, maka ia harus kembali ketempat tersebut untuk berihram, jika tidak, wajib baginya membayar Dam dengan memotong kambing di Mekkah, dan dibagikan ke kaumfakir di Mekkah.IbnuUmarr.a.. berkata, "Setelahkeduanegeriini (KufahdanBashrah) dikalahkan (menyerah), merekadatangkepadaUmardanberkata, 'WahaiAmirulMukminin, sesungguhnyaRasulullahtelahmenentukanQarnuntuktempat ihram orang-orangdariNajed. Tetapi, Qarnitumenyimpangdarijalankami. Sedangkan, kalaukamipergikeQarnlebihdahulu, tentuakanmenyulitkanbagikami.' Umarberkata, 'Telitilahtempat yang sejajardenganQarnitudijalan yang kamulalui.' Maka, ditetapkannyaZatuIrqinuntukmereka."
 • AisyahistriNabi Muhammad saw. berkatabahwaapabilaNabi Muhammad saw mandijanabahbeliaumulaidenganmembasuhkeduatanganbeliau, kemudianbeliauwudhusebagaimanawudhuuntukshalat, kemudianbeliaumemasukkanjari-jaribeliaukedalam air, lalubeliaumenyeling-nyelingipangkalrambut, kemudianbeliaumenuangkan (dalamsaturiwayat: sehinggaapabilabeliaumerasasudahmeratakan air keseluruhkulitnya, beliaumenuangkan, l/ 72) tigacidukpadakepalabeliaudengankeduatanganbeliau, kemudianmenuangkan air padakulitbeliausecarakeseluruhan."
 • Jabir bin-Abdullah r.a. mengatakanbahwaRasulullahmemulai ihram dariDzulHulaifah. Yaitu, ketikabeliautelahsiapberadadiataskendaraanbeliau. DiriwayatkanolehAnasdanIbnuAbbas. (maushul)ManshurdariSa'id bin Jubair, berkata, "IbnuUmarmemakaiminyak,[8]laluhalitukuberitahukankepada Ibrahim.[9]Lalu, Ibrahim berkata, 'Jikaengkautidakmenyetujuiitu, makabagaimanakahpendapatengkauperihalucapanIbnuUmar yang menyatakan, 'AkudiberitahuolehAswaddariAisyah, iaberkata, 'Seakan-akanakudapatmelihat (dandalamsaturiwayat: AkumengenakanwewangianpadaRasulullahketikabeliauhendak ihram 7/61) (denganparfum yang paling wangi yang beliaumiliki, hinggaakudapati 7/60) mengkilatnyaminyakwangipadadahiNabi (danjenggotnya) ketikabeliauberihram.'"

MANASIK UMROH Cordova Travel MANASIK UMROH Cordova Travel Presentation Transcript

 • ManasikUmroh
 • 0818 884 844
  0815 10 700 245
  Pin BB: 22889341
  aljambary@gmail.com
  slideshare.net/aljambary
  Doddy Al Jambary
 • Syarat Umroh
  Taat Allah Subhanahuwata’ala
  TaatRasulullohSholallohu ‘alaihiwasallam
  وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
  Dan taatilah Allah danRasul (Muhammad), supayakamudiberirahmat.
 • Berangkat dari Kediaman
  NiatIkhlaskarena Allah
  Menitipkankeluargapadatetangga
  Berwasiat (takwa) kepadakeluarga
  ShalatIstikharah
  Membacadoasafar
 • MADINAH & SEKITARNYA
 • RAUDHOH = Taman Surga
 • Fiqh Umroh
  SyaratUmroh
  RukunUmroh
  WajibUmroh
  SunnahUmroh
 • Syarat Umroh
  Islam.
  Baligh.
  Aqil.  
  Merdeka.
  Mampu.
 • Wajib Umroh
  MengenakanIhrom dari Miqot.
  Meninggalkan larangan ihram
 • Rukun Umroh
  Niat Ihram* diMiqat
  Thowaf
  Sa‘i
  Tahallul
  Tertib.
 • Sunnah Umroh
  MandiIhrom
  Berpakaian Ihrom yang didahulukan dengan:
  Memakai wewangian (khusus untuk pria)
  Mencukur atau memotong rambut
  Merapikan jenggot dan memotong kumis
  Menghilangkan bulu ketiak dan bulu kemaluan, serta
  Memotong kuku
 • BATAS MIQAT

 • Mandi Ihram
  Basuhkeduatangan
  Wudhusebagaimanasebelumshalat
  Menyelapangkalrambut
  Meratakan air keseluruhkulit
  Menuang air tigacidukdengantangan
  Menuang air keseluruhkulit
 • Ber - I H R A M
  » Dari Miqot
  Biir Ali / Abyar Ali / DzulHulaifah
  » Memakaikainihrom (IzardanRida’)
  » Shalat*
  » Niat, denganmengucapkan:
  LabbaikAllahuma‘Umrotan
  » Talbiyah:
  LabbaikaAllaahummalabbaik,
  labbaikalaasyariikalakalabbaik,
  innalhamda wan ni'mata
  Lakawalmulkalaasyariikalak
 • LARANGAN IHRAM
  Laki-lakiSaja
  » Memakaipakaianberjahit
  » Menutupkepala
  WanitaSaja
  » Menutupmuka
  » Menutuptelapaktangan
  Laki-laki & Wanita
  » Memakaiwewangian
  » Mencukurrambut
  » Memotong kuku
  » Memotongpepohonan
  » Berburubinatang
  » Pendahuluanberjima’
  » Berjima’
  » AkadNikah
 • MASJIDIL HARAM & SEKITARNYA
 • Du’a / Salam MelihatKa’bah
  Allahuma anta salaam, waminkas salaam fahayyinarabbanabissalaam.
 • TAWAF
  » Dalamkeadaansuci
  » Berniat (BagiTawafQudum)
  [Pria] Idhtibagh(membukapundakkanan)
  » PosisiKabahberadadisebelahkiribadan
  » DimulaidanberakhirdiHajarAswad
  » BerputarmengelilingiKa’bahtujuh kali.
  [Pria] 3 kali Raml (berlarikecil) 4 kali
  berjalanbiasa
  » Berdo’adanberdzikir
  » SesampaidiRukun Yamani membaca:
  Robbanaaatina fid dunyahasanah
  wafilaakhiratihasanah
  waaqinaadzabannaar
  » ShalatsunnatduarakaatdiMaqam Ibrahim
  » Al Kafirun& Al Ikhlas
 • HajarAswad – Awal/AkhirThawaf
  BismiLlahi
  Allahu
  Akbar
 • KABBAH & SEKITARNYA
  Tawaf
  SholatSunnahTawaf
  Berdoa
  MinumZamzam
 • Rukun Yamani
  Doa
  Sapu
  Jagad
 • Makam Ibrahim
  Wattakhidzu
  mimmaqomi
  Ibrohimamusholla
 • MinumZamZam
  Disunnahkanberdiri
  Minumsekenyangkenyangnya
  Niatkansesuatu, insya Allah qobul.
  Usahakanminum yang bertanda NOT COLD
  Allahumainnias’aluka ‘ilmannaafi’an, warizqonwaasi’anwasyifa’an min kullida’in
  Ya Allah SungguhkamimemohonkepadaMuIlmu yang bermanfaat, danRezeki yang melimpah, sertapenawardarisegalapenyakit
 • SA’I – ShafaMarwa
  » Mulaidenganmenghadapkiblatdanmembacatakbir, tahmiddantahlilsertado’a
  » BerjalanmenujukebukitMarwahsambilmembacatakbir, tahmiddantahlil
  » [Pria ] Melakukanraml (berlari-larikecil) padalembahdiantaraduabukit. (sekarangditandaidenganlampuhijau)
  » Melakukanhal yang samadengandibukitShafaketikaberadadibukitMarwah
 • Sai: Shafa – Marwa
  Inna Shafa
  wal marwata
  minsya a'iriLlah
  abda'u bima
  bada Allah
 • TAHALUL
  • Utamakan yang sudahtahaluluntukmelakukanpengguntingan
  • Sebelahkanan, Kiridantengah (min. 3 helai)
  • Pria (muhallik/digundullebihutama)
 • ShalatJenazah
  TakbirPertama – Al Fatihah (TanpaIftitah)
  TakbirKedua – Sholawat
  TakbirKetiga – Allahummagfirlahu war hamhu, waafihiwa’fuanhu, waakrimnujulahu, wawasi’madkholahu, waabdilhudaronkhairan min daarihi, waahlankhairan min ahlihi
  TakbirKeempat – Allahummagfillihayatinawamayitinawasyahidinawaghaibinawadzakiriina
 • TiapJumat - ShalatSubuhRakaatPertama
  Sajadawajhililladzikholaqohuwasyaqqusam’ahuwabashorohubihawlihiwaquwwatihi
  Sujudkepada yang menjadikanpendengaran & penglihatandenganKuasaNya
  [HR Abu Dawud]
 • MAKKAH & SEKITARNYA
 • يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
  QS 3:200
  Haiorang-orang yang beriman, bersabarlahkamudankuatkanlahkesabaranmudantetaplahbersiapsiagadanbertakwalahkepada Allah supayakamuberuntung.
 • “ Dari UmrahkeUmrah
  AdalahPencuciandosa.
  Dan HajiMabrur
  Tiadabalasankecualisurga ”
  (HR. Bukhari Muslim)
 • Lakukan yang terbaik
  Jadilah yang terbaik
  Biarkan Allah mengerjakansisanya
  0818 884 844
  0815 10 700 245
  aljambary@gmail.com
  Pin BB: 22889341
  slideshare.net/alJambary
  Khotimah
  Doddy Al Jambary