2. obowiązki właścicieli

1,710 views
1,526 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. obowiązki właścicieli

 1. 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 2. 2. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Wojewoda oraz starosta mają prawo żądania informacji dotyczących wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej od: Związku ochotniczych straży pożarnych Ochotniczej straży pożarnej pozostającej poza strukturami związku ochotniczych straży pożarnych Podmiotów, które utworzyły jednostki ochrony przeciwpożarowej
 3. 3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze określają podstawowe obowiązki osoby fizycznej, osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu, a także właściciela, zarządcy lub użytkownika tegoż budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 4. 4. Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest, zobowiązany: <ul><li>przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych </li></ul><ul><li>wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, </li></ul><ul><li>zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, </li></ul><ul><li>zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, </li></ul>OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 5. 5. 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 6. 6. Odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, stosowanie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. UWAGA: w przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 7. 7. Zapewnienie właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego czy też terenu jest obowiązkiem jego właściciela i/lub zarządcy i/lub użytkownika. <ul><li>Zobowiązany został on między innymi do: </li></ul><ul><li>Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych </li></ul><ul><li>Wyposażenia obiektu, a także terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice </li></ul>OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 8. 8. <ul><li>Zapewnienia konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, </li></ul><ul><li>Zapewnienie osobom przebywającym w danym obiekcie lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji, </li></ul><ul><li>Przygotowania obiektu i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, </li></ul><ul><li>Zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, </li></ul><ul><li>Ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. </li></ul>OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 9. 9. Dokumentację taką stanowi INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W wielu obiektach – w tym także małych, w których występują szczególne zagrożenia /wybuchem /-sposób zapewnienia ochrony przeciwpożarowej /stan istniejący, przyjęte rozwiązania/ powinien być udokumentowany i przedstawiony użytkownikom. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 10. 10. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji: <ul><li>użyteczności publicznej </li></ul><ul><li>zamieszkania zbiorowego </li></ul><ul><li>produkcyjnych </li></ul><ul><li>magazynowych </li></ul><ul><li>inwentarskich </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 11. 11. UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej dopuszczalne jest, aby w obiektach produkcyjnych i magazynowych instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowiła część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa część planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI Instrukcje bezpieczeństwa nie są wymagane w budynkach mieszkalnych
 12. 12. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI <ul><li>Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane także w innych obiektach lub ich częściach, stanowiących odrębne strefy pożarowe, pod warunkiem jednoczesnego spełnienia poniższych wymagań: </li></ul><ul><li>1. Nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, </li></ul><ul><li>2. Parametry geometryczne budynku /z uwzględnieniem jego przeznaczenia/ nie przekraczają poniższych wartości: </li></ul><ul><ul><li>kubatura brutto /innego niż inwentarski/ lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.500 m3, </li></ul></ul><ul><ul><li>powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2 </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>UWAGA: obydwa w/w warunki muszą być spełnione jednocześnie. W przypadku, w którym obiekt ma parametry geometryczne nie przekraczające podanych wartości, ale występuje w nim strefa zagrożenia wybuchem, obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego istnieje. </li></ul>OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 14. 14. AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać aktualizacji /poza aktualizacją okresową/ także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. UWAGA: zgodnie z art. 71. ust. 1 Ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się m.in. podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego/ np. określone przepisami techniczno-budowlanymi.

×