• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ถอดรหัสตลาดหุ้น ตีแผ่จากห้องค้า
 

ถอดรหัสตลาดหุ้น ตีแผ่จากห้องค้า

on

 • 2,944 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,944
Views on SlideShare
2,944
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
493
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ถอดรหัสตลาดหุ้น ตีแผ่จากห้องค้า ถอดรหัสตลาดหุ้น ตีแผ่จากห้องค้า Document Transcript

  • ถอดรหัสตลาดหุน ตีแผจากหองคา"ถาสามารถหาเงินไดเปนกอบเปนกําในตลาดหุน เราจะมานั่งทํางานประจําอยูทําไม ในเมื่อ นั่งคาขายหุน มันทํากําไรไดมากกวา และ เร็วกวาตั้งเยอะ" ......... นี่เปนความคิดแรก ของคนที่รักสบาย หวังใชเงินทํางานให อยางผมวิชาการ ความมั่นใจ ความรอนวิชา และ ความหวัง คอยๆสลายไป ในชวงแรกๆของการลงทุน เราทุกคนตางเอาเงินที่หาไดมา ดวยความยากลําบาก มาถมทิ้งในตลาดหุน วันแลววันเลา ถือเปนบทเรียนราคาแพง แพงกวา คอรส การอบรมใดๆ ในโลกนีที่เคยมีมา ้คําถามในขณะนั้นที่เกิดขึ้น ก็คือ เราจะถอย หรือจะเริ่มตนใหม ใหถูกทิศถูกทาง? คําถามถัดไปก็คือ แลวทําไม คนอื่นถึงประสบความสําเร็จ แลวเขาทําอยางไร จึงประสบความสําเร็จ อะไรคือความลับในตลาดหุน ที่คนสวนใหญ ไมเคยรู วามีอยูจริง!ถึงแม แตละคนในหองคา จะไมรูจักกัน แตทําไม ขอผิดพลาดเดิมๆ จึงเกิดขึ้นในแตละวันซ้ําๆกันได ทั้งที่มิไดนัดหมายกันมา แมกระทั่งกลุมเราเองตอนเริ่มตนเปนมือใหมในตลาดหุน เทรดแบบนี้แลวเจง ก็ยังผิดซ้ําๆกันอยางตอเนื่อง แลว ทําไม รายใหญในหอง VIP ของหองคา ที่เลนหุนเปนอาชีพ ถึงสามารถทําเงินกอนโตได ....ทําไมกองทุนตางชาติ ถึงเลนยังไงก็ไดกําไรวันยังค่ํา หรือ ผูจัดการกองทุนเหลานั้น จะมีสูตรลับในการลงทุน หรือ เราเรียนมา คนละตํารากัน?หลังจากขนตําราดานการเงินการลงทุน บริจาคเขาหองสมุดมหาวิทยาลัย เปนที่เรียบรอยแลว พวกเราก็เริ่มตนใหมหมด ดวยการปรับความคิดใหม เสมือนวาไมมีความรูอะไร ติดตัวมาเลย แลวเฝาสังเกต สไตลลการเทรดของบรรดาเซียนหุนที่อยูในตลาดมานาน และ ขอเขาพบ เขาสัมภาษณ รายใหญทั้งหลาย ที่อยูตามหองคาตางๆ รวมทั้ง ขอเชิญผูจัดการกองทุนตางชาติ มาดินเนอร เผื่อแกจะเบลอๆ แลวเผลอ คายความลับ ใหเราทราบบางถึงแมตลาดหุนจะเอาเงินมาถมเทาไหรก็ไมเต็ม แตในอีกมุมหนึ่ง โอกาสทําเงินในตลาดหุน ก็มีมากมายเหลือเกิน แลวทําไม เสนผมบังภูเขาเล็กๆนอยๆเหลานี้ ถึงเปนความลับมานานแสนนาน วาแลวก็ พิมพ เรื่องราว เพื่อ ถอดรหัสตลาดหุน เพื่อแยกกลุมคน ที่ พรอมจะเรียนรู ออกจากกลุมคน ที่จะเปนผูแพตลอดกาล และ หวังเห็นรายยอยวันนี้ เปนแมงเมารุนสุดทาย ของตลาดหุนไทย"ถอดรหัสตลาดหุน" นี้ เราจะเริ่มจากคํานํา ที่ทานอานอยูนี้ จากนั้น จะกลาวถึงเทคนิคที่หากทานปฏิบัติตาม จะทําใหจนฉับพลัน (รับรองผล) ตามดวยเทคนิคแหงความรวยเรื้อรัง ตบทายดวยการตีแผกลยุทธกลวิธี ของผุเลนรายใหญ ในตลาดหุน และสงทายดวยบทความ "อยาใหใครมาขโมยความฝนของเราไป" ........ หวังวาจะเปนประโยชนตอทุกทาน ตามสมควร โดยเฉพาะมือใหม -1-
  • #1 ทําเปนเกง เจงสถานเดียวการเริ่มตนของหลายๆทาน จะเริ่มตนคลายๆกัน เอาตํารามาอาน, print เอกสารและขอมูลดิบมากมาย ที่ใครๆ ก็รูกันทั่วไป เชน งบการเงิน คาพีอี คาบีวี และอัตราสวนทางการเงินตางๆ มาศึกษา แลวทําเปนวิเคราะหนั่น วิเคราะหนี่ แลวก็คิดเองเออเอง วาขาเกง วิเคราะหเกง มั่นใจ จนลืมไปวา กอนที่ทานจะวิเคราะห มีกองทุนมากมายหลายกอง นําขอมูลไปประกอบ การวิเคราะหกอนทานแลว และถามันดี เขาก็ซื้อไปกอนทานแลวไมตองมองใครเลยครับ ผมเองก็เริ่มแบบนั้น แหมๆ ก็จบ เกียรตินิยมทางการบัญชี มานี่ครับ และตอโทสายตรงทางดาน Finance ซะดวย แถมยังมี ประสบการณ ทํางานเปนFinancial Consultant สังกัดบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจอีก ดูเหมือน จะไดเปรียบคนอื่น ดวยซ้ํา หากจะเลนหุน เพราะเราวิเคราะหเองไดหมด ทั้งงบการเงิน ชําแหละกระแสเงินสดของกิจการ หาอัตราสวนทางการเงินตางๆ วิเคราะหแนวโนม เจาะลึกนโยบายธุรกิจติดตามกลยุทธทางการตลาดของบริษัท ฮี่โธ ซําบายอยูแลว สุดแสนจะชิวๆตอนเริ่มตน ผมนั่งคนควา สํารวจหุนเกือบทุกตัวที่มอยูในตลาด แลวเลือกเอาเฉพาะหุน ีที่มี พี/อีต่ําๆ ราคาหุนต่ํากวามูลคาทางบัญชีมากๆ คัดมาได 40 ตัว พรอมทั้งแปลกใจ วาทําไม มีแตเพียงเราเทานั้น ที่เปนผูคนพบแตเพียงผูเดียว วาหุนพวกนี้ เปนหุนราคาถูกเพราะหากเซียนหุนคนอื่นหรือกองทุนคนพบ มันก็นาจะโดนซื้อ จนราคาแพงไปมากกวา นี้แลวนะเนี่ยะจากหุน 40 ตัว ที่เลือกมาอยางชาญฉลาด ผมก็เอา มาคัดเลือกอีก เลือกเฉพาะที่ปนผลสม่ําเสมอ เงินสดดี หนี้สินนอย และ ROE สูงๆหลังจากทุกทฤษฏีในตํารา ไดแปรเปนการวิเคราะห ในที่สุด ผมก็ลงทุนครั้งแรก ดวยหุนชั้นเลิศราคาถูก จํานวน 5 ตัว …… เปน 5 ตัว ที่แนนิ่ง และ มั่นคง ตลอด 2 ไตรมาสเลย…… ฉันจะขอคงอัตราสวน พีอี พีบีวี ไวอยางงี้แหละ วางั้นตลอด 2 ไตรมาสของการเริ่มลงทุน มีโอกาส ไดฟง นักวิเคราะหบอยขึ้น ไดอานบทวิเคราะหไทยๆ มากขึ้น ฟงดูเขาทาแหะ มันรื่นหูดี ทุกสรรพสิ่งความดีในบริษัท ออกมาอธิบายเปนฉากๆ อยากระนั้นเลย ขายทิ้งชุดเกา เขาชุดใหมตามนักวิเคราะห นาจะทําใหเงิน งอกเงยงดงาม“สาเหตุที่หุนแบ็งคใหญ BBB ขึ้น เพราะ ปนี้เปนปทองของแบ็งค เราแนะนําซื้อหุน BBBเพราะ (อยางนี้อยางโนนอยางนั้น) ……… ” แหะๆ ลืมแลวครับ วา ไนล ฮวงโห แยงซีเกียง มิสซิปซิปป และ เจาพระยา ที่ยกแมน้ําทั้งหา มาสาธยาย มีอะไรบาง จําไดขึ้นใจอยูอยางเดียววา “เราใหราคาเปาหมาย 130 บาท Recommend ซื้อ”โอโห ราคาตอนนี้ 102 บาทเอง มีโอกาสงอกเงยขึ้นอีกตั้ง 28 บาทแนะ ซื้อครับซื้อ ปทองของแบ็งคเชียวนะ ผมตองซื้อลงทุนแลวละหลังจากที่ผมซื้อไปแลว ราคาไมยักกะขึ้น มีหนําซ้ํา ยังลงมาเหลือ 98 บาท ดวยซ้ํา ….นักวิเคราะหคนเดิมออกทีวี บรรยายวาดี อยางนี้อยางโนนอยางนั้น “เราใหราคาเปาหมาย 130 บาท Recommend ซื้อ” นั่นนะซิ ไดราคาถูกกวาเดิมตั้ง 4 บาท ทําไมผมจะไมซื้อละ -2-
  • อาว 1 สัปดาหผานไป ไฉนลงมาเหลือ 96 บาทละ แตผมก็ “คลายกังวล” เมื่อนักวิเคราะหคนเดิม ออกทีวียืนยันความมั่นใจ ในหุน BBB พรอมบรรยายวาดี อยางนี้อยางโนนอยางนั้น“เราใหราคาเปาหมาย 130 บาท Recommend ซื้อ” เอาละ ซื้อก็ซื้อ ถือวา ถัวเฉลี่ยตนทุนแลวกันสัปดาหที่สอง ราคายังลงตออีก เหลือ 92 บาทเอง นักวิเคราะหคนนั้น หายไปไหนแลวไมรู ตอใหโผลหนา มาออกทีวี แลวยืนยันใหซื้อ เพราะมันดี อยางนี้อยางโนนอยางนั้นก็ไมซื้อแลวละ ผมไมมีเงินซื้อแลวครับสัปดาหที่สาม ราคาลงมาเหลือ 88 บาท ผมยังเฉยๆนะ เพราะจําที่นักวิเคราะหบอกไดวาปนี้เปนปทองของแบ็งค ยังไงเดี๋ยวก็ตองกลับไป 130 บาทอยูดี ….. แตแลว สิ่งไมคาดฝนก็เกิดขึ้น เมื่อนักวิเคราะหคนเดิม โผลมาทางทีวี แบบไมบอกกลาวลวงหนาพรอมเอือนเอย วจีอันโหดรายวา ้“สาเหตุที่หุนแบ็งคใหญ BBB ลง เพราะ(อยางนี้อยางโนนอยางนั้น) ……… ” แหะๆ ลืมแลวครับ วา น้ําทวมทุง ผักบุงทั้งหา ที่สาธยายมา มีอะไรบาง จําไดขึ้นใจ อยูอยางเดียววา “เราปรับประมาณการลง ใหราคาเปาหมาย 70 บาท Recommendขาย” …… (ฮา) จากที่ผมเฉยๆ ที่หุนลง เลยกลายเปน ความกังวลในทันที อาว เปนปที่ย่ําแยของหุนกลุมแบ็งคซะแลวในที่สุด บทเรียนบทที่ 1 ของผมก็เริ่มตน คอรสนี้ เสียคาลงทะเบียนเกือบแสน ขืนผมยังลงทะเบียนเรียนซ้ํา เห็นทีจะพลาดทา หมดตัวแน!เพื่อนๆหนาใหม ที่เขามาในตลาดหุน คงเคยลงคอรสเดียว กับผมกันมาแลวทั้งนั้น ใชไหมครับ ไมจําเปน ตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีกนะครับ หากที่เรียนมาแลวยังไมเขาใจ ก็ขอเสนอใหไปอาน ใน Chapter ตอจากนี้ไป นาจะดีกวา นอกจากจะชวย ใหทานประหยัดตังคไดเยอะแลว ยังแจกเงินใหนักเรียนอีกตางหาก ถาสอบผาน!หลังจากเสียคาวิชาไปแลว ผมถึงเขาใจวา ตัวเลขในอดีตที่เรา หรือ ผูอื่น วิเคราะหโดยวาไปตามตํารา เพียงอยางเดียว มันยังไมพอเพียง ในการใช ประกอบการตัดสินใจลงทุนแตตองนํา แนวโนมในอนาคต มารวมการตัดสินใจดวยในอดีต ผูทําธุรกิจเพจเจอร รุนแรกๆ กําไรกันถวนหนา ใครๆก็หลั่งไหลเขามาทําธุรกิจนี้เพราะเปนธุรกิจ ที่ทํากําไรงาม แตเมื่อเทคโนโลยี่กาวหนาขึ้น SMS บนโทรศัพทมือถือ ก็เขามาทดแทน เพจเจอร และ ธุรกิจเพจเจอรกถึงกาลอวสาน ็ตัวเลขในอนาคตที่นักวิเคราะหทําการประเมินมา มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลา ตามปจจัยตางๆ ที่เขามากระทบกิจการ เชนกันนักวิเคราะหไมใชผูบริหารกิจการนะครับ เขาจึงไมรูลึกพอ ที่จะวิเคราะหไดอยางแมนยําและก็คงจะไมม ีผูบริหารกิจการคนไหนเชนกัน ทีจะบอกนักวิเคราะหวา บริษัทเขา กําลัง ่จะย่ําแย ในทางตรงขาม นักวิเคราะหโดนผูบริหารกิจการ หลอกเรื่อยแหละวา กําไรจะดีขึ้นจะจายเงินปนผลไดเพิ่มขึ้นโลกทุกวันนี้ มันเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และราคาหุนจะแปร ไปตามปจจัยตางๆที่กระทบตอกิจการตลอดเวลา เร็วจนหมดเวลาที่จะมานั่งวิเคราะหตามตํารา แลวคิดเองเออเองแลวครับ อยาลืมวา สิ่งที่ทานวิเคราะหอยู มีเซียนหุน มีกองทุนตางๆ วิเคราะหกอนทาน -3-
  • หมดเกลี้ยงแลว แลวถาเขายังไมใสเงินเขามาซื้อ ทานจะซื้อ รออะไรหุนที่ดีในอดีต อาจจะไมใชหุนดีในวันนี้ และ หุนที่ดีในวันนี้ อาจจะเปนหุนที่แย ในอีก 3ปขางหนาก็ได ใชไหมครับเก็บตํารา จับตาดูความเปลี่ยนแปลงในปจจุบันดีทสดครับ รายใหญหรือกองทุน เขา ี่ ุวิเคราะหมามากแลว ในทุกแงทุกมุม กอนที่จะขนเงินหลายสิบลาน หรือ หลายรอยลานบาท มาลงทุนในหุนแตละตัว จนเกิด “สัญญาณซื้อ” ใหเราเห็นแลวทําไมเราจะตองเสียเวลามาวิเคราะหถูกๆผิดๆเองละครับ ในเมื่อเราสามารถเกาะกระแสเงินลงทุนของเขาขึ้นไปไดเลย ภายในเวลาไมนานนักอยาผิดพลาดซ้ําๆ เหมือนกับที่ผมเคยทํามาเอาตําราไปบริจาคหองสมุด เถอะครับ -4-
  • #2 Limit Loss ไมเปน เงินเย็นหายเกลี้ยง“ทุกคนที่เจงหุนเหมือนกัน คือ ไมยอม "Stop Loss" ทําใหผมเขาใจวา ถาเราจะอยูในวงการนี้ไดนาน เราตองรูจักวิธีจํากัดความเสี่ยง" "ตองชิงตัดขาดทุน (Cut Loss) เสียแตเนิ่นๆ กอนที่ตัวเลขขาดทุนจะบานปลาย” …….. ท.พ.ยรรยง พันธุวงศกลอม (หมอ ยง)-นักลงทุนรายใหญ ของไทยถาทานอยากเปนนักกีฬามืออาชีพ ทานก็ตองเขาหานักกีฬาทีมชาติ ถาทานอยากเปน นักกอลฟ ทานก็ไมควรจะมาถามผม เพราะผมตีกอลฟไมเปน ถาทานกําลังจะขึ้นเครื่องบิน ก็ไมควรชมภาพยนตรที่มีฉากเครืองบินตก และถาทานอยากเปนผูชนะใน ่ตลาดหุน ก็ตองสัมภาษณและเรียนรูถอดประสบการณจากเซียนหุนที่ประสบความสําเร็จ ใชไหมครับ…?ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสเจอเซียนหุน ผมจึงไมรีรอที่จะถามทานเหลานั้นวา อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในการเลนหุนเซียนหุนแตละทาน ตอบเหมือนกันทุกคนเลย ยังกะนัดกันมา “สิ่งสําคัญที่สุดในการเลนหุน คือ ตอง ลิมตผลขาดทุน เปน และ หากใครขายขาดทุนไมเปน อยามาเลนหุน” ิใชครับ ซื้อหุนแลวหุนขึ้น คงไมใชปญหา แตซื้อหุนแลวลงมา มันขึ้นยากนะครับ คิดงายๆวา ถาหุนลงมา 50% ก็หมายความวา มันจะตองขึ้นไปถึง 100% เชียวนะครับ กวาจะกลับมาเทาทุน ถึงจะอางวาเปนเงินเย็น ไมขาย ไมขาดทุน ก็เถอะรอยทั้งรอยของคนที่เลนหุนแลวเจง เราลองไปสอบถามสํารวจดูสิครับ ลวนเกิดจากการขายขาดทุนไมเปนทั้งนั้นแหละ พอขายขาดทุนไมเปน หุนที่เราถือไว ก็ทุนหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทบจะไมเหลืออะไรเลยรอยทั้งรอยของคนที่เลนหุนแลวเจง ลวนเคยไดกําไรจากหุนกันมาถวนหนาทั้งนั้นครับแตความมั่นใจในหุนตัวใดตัวหนึ่ง วามันจะกลับมาทํากําไรไดอีก เลยถือไปเรื่อย สุดทายกินทุนหมดเกลี้ยง จนกําไรที่หาไดมา ก็ไมสามารถเอามาทําน้ํายาอะไรไดมีอีกกรณีหนึ่ง ที่สวนใหญ ทําผิดซ้ําๆ พบเห็นบอยๆ คือ นอกจากจะไมยอมขาดทุนแลวยังซื้อถัวเฉลี่ยตนทุนลงมาเรื่อยๆอีก อันนี้ ยิ่งเจงเร็วขึ้นเขาไปใหญตอนซื้อถัวเฉลี่ยราคา ทุกคนก็ดันทุรังเหมือนๆกันแหละครับ วาหุนที่ลงมานี้ พื้นฐานดียังไงก็ตองขึ้น สุดทาย กวาจะรูวาพื้นฐานของหุนเปลี่ยนไปเปนหนังเศรา พอรตเราก็เนาไปซะกอน ยากเกินจะเยียวยาเลยละสอบถาม สํารวจ ผูคนในหองคามาแลว เหตุผล คลายๆกันเลยแหะ เอ เราๆทานๆ ดันทุรัง ดวยความคิดทํานองนั้น ดวยหรือเปลาเนี่ยะพี่เกษ ซื้อหุนบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง ที่ราคา 64 บาท โดยตั้งใจวา จะลงทุนระยะยาวเนื่องจากเห็นวาเปนโบรกเกอรใหญที่มีมารเก็ตแชรสูงสุด (ในสมัยนั้น) พอเริ่มขาดทุน พี่เกษ ก็นึกเสียดายที่ตอนมีกําไร ไมไดขาย ครั้นจะใหมาขายขาดทุน ก็ทําใจไมได เลยเฝารอ เฝาหวังวา เดี๋ยววันหลัง มันคงจะกลับมาที่ราคาเกาได ….. ปจจุบัน เหลือ 20กวา บาท พี่เกษ ขายไมลงซะแลวพี่เอก ซื้อหุนบริษัทหลักทรัพยซีมีโก ที่ราคา 10 บาท ในชวงเวลาไลเลี่ยกับพีเกษ พอ ่ -5-
  • ขึ้นไป 12 บาท พี่เอกไมไดขาย “กําไรไมถึง 2 แสนบาท พี่ไมขายหรอก” พี่เอกใหเหตุผล ……. พอวิ่งลงมาเขาใกลทุน พี่เอก ก็ไมไดขายอีก เพราะคิดเขาขางตัวเองวาเดี๋ยวมันตองกลับมาแนๆ เมื่อราคาหุนลงมา จนกระทั่งเริ่มกลายเปนขาดทุนเล็กนอย พี่เอกก็ยังไมขายอีก “แหม ทีกําไรยังไมไดขายเลย จะใหมาขายขาดทุนหรอ” จากนั้นราคาก็ดิ่งลงเรื่อยๆ ….. ปจจุบัน ราคาหุนเหลือเพียง 3-4 บาท พี่เอก ปลอยวางเสียแลวพี่เกษ กับ พี่เอก เริ่มเขาใจแลวละครับ วาหุนบริษัทหลักทรัพย จะสวิงขึ้นรุนแรงเวอรๆเสมอ เมื่อปริมาณการซื้อขายในตลาดหุนกลับมาคึกสุดขีด และ จะเปนจะตาย หายใจรวยรินทุกครั้ง ที่ตลาดซบเซา แตบทเรียนนี้ ราคาออกจะแพงไปนิด ผมผิดเองแหละครับที่ออกหนังสือเลมนี้ ชาไปเฮียโยง เลนหุนรับเหมากอสรางเพียงกลุมเดียว เพราะแกชํานาญในวงการนี้ เฮียโยงเคยทํากําไรจากการขายหุน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต และ บริษัท ช. การชางไดถึง 30% ในเวลาสั้นๆ แกเลยประทับใจเปนพิเศษ ครั้งหลังสุด ก็หลายปมาแลวละเฮียซื้อหุนอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต ที่ราคา 11 บาท และ ซื้อหุน ช. การชาง ที่ 26บาท เพราะเห็นวาไดงานใหญหลายโครงการ ราคาหุนนาจะไปไดตอ แตหลังจากซื้อไดไมนาน มันก็รวงลงตอหนาตอตา แตเฮียหาไดหวั่นไหวไม เนื่องจาก 2 บริษัทนี้ เปนเจาพอในวงการรับเหมากอสรางของไทย ถือไวตอไป เดี๋ยวมันก็คงจะกลับมา ….. ปจจุบันราคาหุนอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต เหลือเพียง 5 บาท และ ราคาหุน ช. การชางเหลือเพียง 8 บาท สวนเฮียโยง เลิกเลนหุนไปแลวเฮียโยงสูญเสียทั้งกําไรและเงินตน เพราะเฮียขาดความเขาใจในเรื่องของ Sell on Fact…. ตอนจะเปดประมูล ก็มการเก็งกําไรขึ้นไปรอ มากพอแลว วาบริษัทนั้น บริษัทนี้ จะได ีงานโครงการหลายหมื่นลาน ดังนั้น ไมวางานประมูลนั้นจะไดมาหรือไมกตาม กลุมคน ็จํานวนมากที่ซื้อเก็งกําไรรอไว ก็จะขายหุนทํากําไรออกมาอยูดีคุณออด เปนนักลงทุนระยะยาว หลังจากพิจารณาไตรตรองจนดีแลว ก็เลือกที่จะลงทุนในหุนที่ตระกูลของ อดีตทานนายกฯ ทักษิณ เปนผูถือหุนใหญ ดวยความมั่นใจวาปลอดภัย 100% ประจวบเหมาะกับชวงนั้น ตลาดหุนดิ่งลง ทานนายกฯ ก็รีบออกมารณรงคดวยสโลแกน “ไมขาย ไมขาดทุน” คุณออดจึงกัดฟนถือเรื่อยมา พรอมทั้งซื้อลงทุนเขาไปอีกมากมาย ทุกครั้งที่ราคาหุนเหลานี้ลงต่ํา ดวยความมั่นใจวา ลงทุนระยะยาวในหุนกลุมนี้ ยังไงก็ไมเจง ….. จากราคาแรกทีเขาลงทุนในหุนไอทีวี ที่ 28 บาท หุน ่ดาวเทียมชินแซทเทลไลท ที่ 20 กวาบาท และ หุน ชินคอรปอเรชั่น ที่ 44 บาท ทุกวันนี้หุนไอทีวีเหลือเพียง 1 บาท แถมถูกหามซื้อขายอีก สวนหุนดาวเทียมชินแซทเทลไลทเหลือเพียง 10 กวาบาท และ หุน ชินคอรปอเรชั่น ก็ดิ่งลงมาเหลือเพียง 20 บาท เทานั้นคุณออด มีความตั้งใจแรกเริ่มที่จะลงทุนระยะยาว แตกลับไปเลือกหุนระยะสั้น-กลาง ที่ไปผูกติดกับสัมปทานและการเมือง แมกระทั่งสถานการณเปลี่ยนไป ตระกูลชินวัตรขายหุนของตระกูลใหกับทางสิงคโปรแลว แตคุณออดก็ยังยึดนโยบายเดิม “ไมขาย ไมขาดทุน” ทั้งๆที่ ผูถือหุนใหญไดเปลี่ยนมือไปแลว ทั้งๆที่การเมืองพลิกกลับตาลปตร นี่เปนอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงมาก ที่คุณออดฝากเตือนพวกเราเจ ภา เปนนักเก็งกําไรตัวยง หุนตัวไหน กราฟสวย วิ่งเร็ว อดใจไมได ที่จะตองวิ่งตามทุกที มันตื่นเตนเราใจดี เจแกวางั้น หุน แนเชอรัลพารค ตนทุน 8 บาท เจกมี, หุน เอ็น. ็ซี. เฮาสซิ่ง ตนทุน 9 บาท เจก็ม, หุน สิงหพาราเทค ตนทุน 9 บาท เจก็มี ….. ปจจุบันนี้ ียังอยูครบทุกตัว ไมไดหายไปไหน แตราคาในตลาดกลับเปลี่ยนไปอยางนาตกใจ หุนแนเชอรัลพารค เหลือเพียง 20 กวาสตางค, หุน เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง เหลือเพียง 3 บาท, หุนสิงหพาราเทค เหลือเพียง 2 บาทกวาๆ -6-
  • เจภา เริ่มดวยความตั้งใจจะเก็งกําไร แตพอซือแลวลง เจจะเสียดาย ไมอยากขาย ้ขาดทุน และจะเก็บไวในพอรต ถือเปนการลงทุนแทน “เอ็นปารคก็มีโครงการใหญๆอยูตั้งเยอะ เอ็นซีเฮาสซิ่งก็ไมนาหวง ยังไงคนก็ตองซือบาน สวนสิงหพาราเทค พื้นฐานก็ดี ้ไมนึกวาแตละตัวจะลงมาไดถึงขนาดนี้ รูงี้ เจขายไปตั้งแตทีแรกที่ลงมานิดหนอยแลว ถาขายตอนนั้นนะ ขาดทุนนิดเดียวเอง” เจภา เริ่มเห็นสัจธรรม หลังจากเก็งกําไรในหุนพื้นฐาน และ ลงทุนในหุนเก็งกําไร มาเปนเวลาหลายปนาบิ๊ก สนิทกับนักเลนหุนรายใหญ เจาของฉายา “เดอะซัน” โทรกริ๊งกราง หากันเปนประจํายังกะเพื่อนสนิท รอบแรก เดอะซัน บอก จะทําราคาหุน PICNOCK ไปที่ 20 บาทมันก็ไปจริงๆ บอกวาจะทําราคา WESTERNWIRE ไป 30 บาท มันก็มาตามนัด พอทํากําไรกันไปถวนหนา อิ่มหมีพีมัน ราคามันก็รวงลงมาตามระเบียบของหุนเก็งกําไร อีกไมนานหลังจากนั้น เดอะซันก็โทรมาใหเปาใหม ใหญกวาเดิม …… ดวยความเชื่อความศรัทธาเต็มรอย คราวนี้ นาบิ๊กลุยสุดตัวและหัวใจ เคาะซื้อ PICNOCK รอบใหมแถว 15บาท เคาะซื้อ WESTERNWIRE รอบใหมแถว 20 บาท ใครจะเตือนวามีขาวรายรออยูยังไงก็ไมฟง มั่นใจสุดๆ ….. ปจจุบันนี้ ทั้ง PICNOCK และ WESTERNWIRE ไรรองรอยของ เดอะซัน ลาสุด PICNOCK เหลือเพียง 30 สตางค และ WESTERNWIRE เหลือเพียง 6 บาทกวานอกจากตัวอยางของพี่ปานาอา ที่ไดรับอนุญาต ใหนํามาเลาเปนอุทาหรณแกนักลงทุนหนาใหมแลว ยังมีเหตุผลยอดฮิตอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสุดยอดฮิตของตนตอการเจงหุนจะลองทายดูกอนไหมครับ วาคําอางไหนฮอตฮิตติดชารท “มันลงมามากแลว คงไมลงไปลึกกวานี้แลวมั๊ง” ฮอตสุดๆครับ ฮิตติดชารท ขึ้นแทนนัมเบอรวัน ตลอดกาลอยางที่เซียนหุนพันลาน หมอยง บอกไวนั่นแหละครับ “ถามัวแตยึดขอมูลในอดีต สักวันคงหมดตัวแน!!!"ราคาหุนจริงๆควรจะเปนเทาไหร ใครเปนผูกําหนดละครับเรากําหนดไดตามอําเภอใจรึปาว เห็น อาโก อาซิ้ม ในหองคา กําหนดราคาเองตลอดเลย วาจะซื้อที่ราคาเทานั้น จะขายที่ราคาเทานี้ทั้งๆที่บางที ราคาที่วา ก็ยังไมนาซื้อดวยซ้ํา เพราะชวงนั้น มีแตคนอยากขายออก แตไมยักกะมีคนอยากซือ และ หลายตอหลายครั้ง ไมยอมลดราคาขายลงมา จนทุกวันนี้ ถูก ้แสนถูกยังขายใหใครไมไดเลยก็มอยูบอย ีโทรศัพทมอถือ กับ เครืองคอมพิวเตอรโนตบุก เดียวนี้ ใครๆก็สามารถซื้อหาเปนเจาของ ื ่  ๋ได ขณะที่เครื่องเพจเจอร ราคาถูกแคไหน ก็ไมมีใครซื้อ ใชไหมครับทําไมของบางอยาง ยิ่งแพง ลูกคายิ่งแยงกันซื้อ แตของบางอยาง ยิ่งถูกลง ผูขายกลับยิ่งแขงขันกันลดราคาหุนก็เหมือนกันครับ ชวงไหน คนในตลาดใหความสําคัญกับหุนกลุมไหนมาก ถึงแพงแลว ก็ยังมีแพงกวา ขณะที่หุนบางกลุม บางตัว หมดความนาสนใจลงซะแลว ถูกอยางไรก็ไมมีใครเอา -7-
  • www.ThaiDayTrade.com -8-
  • #3 ยิ่งถูกยิ่งซื้อ ยิ่งซื้อยิ่งลง"การจะเขาไปลงทุนในหุนตัวใด จะไมใชหลักการวา ราคาหุนยังซื้อขาย ต่ํากวามูลคาทางบัญชี และ P/E แลวจึงเขาไปลงทุน เพราะหากบริษัทนั้นมีพื้นฐานที่ดีจริง เหตุใดราคาหุนจึงไมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามมูลคาทางบัญชีและ P/E" …….. สมเกียรติ วงศคุณทรัพย (เสี่ยแตงโม) เซียนหุน หาดใหญ จาก "ชางตัดผม" ผันสู นักลงทุน "พันลาน"การเลนหุน มันก็คือการคาขาย ภาษาอังกฤษจึงใชคําวา Stock trading แตไฉน พอแปลเปนไทย กลายเปน เลนหุน ไปไดในเมื่อเราจะหาหุนมาขาย ก็ถูกแลวครับ ที่จะตองหาซื้อหุน ที่จะขายไดแพงกวาตนทุนมันถึงจะมีกําไรแตสิ่งที่สําคัญกวานั้น สําหรับ นักธุรกิจมืออาชีพ ก็คือ ตองมองใหออก วา เสื้อผาโทรศัพทมอถือ หรือ สินคาเหลานั้น ตกรุนหรือยัง ืถาคนหมดความนิยม แฟชั่นลาสมัย มีสินคารายใหมที่นาสนใจกวาเขามาแขง ของที่เคยขายไดแพง ก็จะราคาตกโทรศัพทมอถือ เปนตัวอยางที่เห็นไดชัด สมัยที่โทรศัพทมอถือรุนแรกๆ เขามาเมืองไทย ื ืใหมๆ อาจจะเครื่องละ 8 หมื่นก็ได แตถาเอารุนนั้น มาขายใหทานตอนนี้ ในราคา20,000 บาท ทานจะซื้อไหมครับ …………. อยาวาแต 20,000 เลย 500 ผมยังไมซื้อเลยนะเวลาหุนลง เห็น อากง อามา หรือ แมกระทั่ง เด็กจบมหาวิทยาลัยมาใหมๆ ชอบถามหาแนวรับจัง คนไทยเนี่ยะเปนนักชอปปงอันดับตนๆของโลกเลย ซื้อเกง แตขายไมเปนชอบซื้อ แตลังเลอิดออดที่จะขายเวลาสินคาขายดีเปนเทน้ําเททา ราคาแพง ก็ไมกลาซื้อ เพราะจะรอซื้อถูก พอตกรุนขึ้นมา กลับแยงกันซื้อจริงๆ ซื้อแลวจะไปขายใครละครับแลวพวกเรารูกันหรือปลาวครับ วาตอนหุนตก มันจะตกไปถึงตรงไหน หลายทานกลัวจะไมไดซื้อราคาถูก จนลืมคิดไปวาจะขายไดแพงกวาที่ซื้อหรือไม สวนนักวิเคราะห ก็หาแนวรับมาใหไดเรื่อยแหละหุนบริษัทเดินเรือฝรั่ง เปนหุนพื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูง ……. สมัยรุงเรือง มันก็เติบโตสดใส ราคาขยับไปไกลถึง 60 บาทกวาเมื่อมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุด คาระวางเรือถดถอย เทศกาลขายทํากําไรก็เกิดขึ้นนักวิเคราะหออกมายกยอ สรรหาเหตุผลสารพัด แมน้ําทั้งหา โขง ชี มูล เจาพระยา ทาจีน ถูกชัก มาบรรยายใหเห็นคุณงามความดีของหุนเดินเรือ พรอมบอกวา ราคาลงมาที่แนวรับ 55 บาท ถือเปนโอกาสในการซื้อ พวกเราก็เขาไปตั้งซื้อที่ 55 หวังวาจะเอาไปขายที่ 60 กวาบาทหลังจากซื้อแลวลงอีก นักวิเคราะหบอกวาแนวรับถัดไปอยูที่ 50 บาท ถือเปนโอกาสใน -9-
  • การซื้อ พวกเราก็ไปตั้งซือที่ 50 เพราะหวังวาตนทุนถัวเฉลี่ยจะไดลดลง ้หลังจากซื้อแลวลงอีก นักวิเคราะหบอกวาแนวรับถัดไปอยูที่ 45 บาท ถือเปนโอกาสในการซื้อ พวกเราก็ไปตั้งซือที่ 45 เพราะหวังวาตนทุนถัวเฉลี่ยจะไดลดลงมากๆ ้หลังจากซื้อแลวยังลงอีก นักวิเคราะหบอกวาแนวรับถัดไปอยูที่ 40 บาท ถือเปนโอกาส ในการซื้อ หุนตัวนี้ พื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูง พวกเราก็จําขึ้นใจ “พื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูง” แลวก็พากันไปตั้งซื้อที่ 40 เพราะหวังเห็นวา มันลงมามากแลวพอราคาลงมาใกล 25 บาท นักวิเคราะหไปไหนแลวก็ไมรู ครั้นจะเสี่ยงซื้อ ก็ไมมีเงินซื้อถัวเฉลี่ยตนทุนซะแลวพอหลุด 25 บาท ลงมา นักวิเคราะหคนเดิมกลับมาอีกครั้ง พรอมบอกวา ออ หุนเดินเรือตัวนี้ เราปรับประมาณการลงแลว เปลี่ยนคําแนะนําเปน “ขาย” …. แปววว Blah Blah(ฮาไมออกเลยคราวนี้)หลังจากขายทิ้งไปไดไมนาน หุนเดินเรือตัวนั้น กลับเดินหนาขึ้นรอบใหม อยางตอเนื่องอีกตางหากปาบุญชัย พร่ําสอนมาตลอด เวลาหุนลง ไมตองมาถามหาแนวรับ เวลาหุนลง ไมตองมาถามวาจะซื้อจุดไหนดี มันก็กะเก็งกันทั้งนั้นแหละ เก็งวาตรงนั้น Low เก็งวาตรงนี้ Low“มันทํา low เมื่อไหร แลวไม วก กลับไปทํา new low ก็นั่นแหละ low จริง ….. รอซื้อตอนมันฟนตัว ยังถูกกวาซื้อถัวมาตลอดทาง” ปาบุญชัย อดีตเทรดเดอรมือทองกองทุนขามชาติ รายกลยุทธการซื้อหุนถูกจังหวะตามแบบฉบับรายใหญในตลาดใหฟงงายไหมครับ เลนหุนสไตลปาบุญ ถาลง ก็ปลอยมันลงจนสุดกอน พอฟนตัว เขาซื้อแพงกวา Low นิด ก็ยังไมสายแตไมวายไดยินคนบน “ไมซื้อหรอก ถาไมไดราคา low” ….. โถ เวรกรรม จองจะซื้อที่Low ใหได วางั้นแลวทําไม เซียนหุนพันลานไมชอบซื้อของถูก เวลาที่มันกําลังไหลลงกันละ เดี๋ยวยองๆไปหอง VIP ของหองคาหลักทรัพยกัน ผมอยากจะไปสอบถามแนวคิด“อาว คุณ ถาเมื่อไหร ยิ่งซื้อหุน ยิ่งไดของถูก ยิ่งซือ ตนทุนยิ่งลดลง ซวยเลยนะ แสดง ้วา เราผิดแลว แยแลว ไมดีแลวละ นั่นแหละ หุนหมดรอบแลว กําลังลดราคาลางสตอค”…. เสี่ย “ม.” เซียนหุนพันลาน ขออภัยที่ตองเอยนาม พูดดังฟงชัด สอนสั่งกบในกะลาอยางผมนี่คือ ความตางระหวางพอคาหุนที่ยิ่งใหญ กับ พอคาแมคามือใหมสมัครเลน จริงๆยังมีนักลงทุนกลุมใหญอกกลุมหนึ่งครับ ที่ไมนิยมซื้อหุนยอดฮิตที่กําลังดิ่งลงจากที่สูง  ีแตชอบแสวงหาหุนที่ราคาต่ําเตี้ยติดดิน และ มีราคาหุนต่ํากวามูลคาทางบัญชี โดยคิดวา ซื้อของไดถูกกวามูลคาทางบัญชี แลวรอคอยดวยหวังวา สักวันหนึ่ง เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาได เพราะที่ผานมา ราคามันก็ต่ําพอแลวความคิดดูเหมือนจะดี แตเราจะรูไดยังไงครับ วาที่ราคาถูก เปนเพราะคนในตลาดเลิกใหความสําคัญกับมันไปแลวหรือยัง - 10 -
  • ฟนธงเลยครับ วาคนสวนใหญที่เขาซื้อหุนที่ราคาลงมามากแลว ราคาต่ําเตี้ยติดดินแลวและ ราคาหุนนั้นต่ํากวามูลคาทางบัญชีดวย ลวนเงินจม หรือไมก็เสียหายหนัก ในภายภาคหนาถาหุนนั้นมีอนาคต เจาของเขาไมเห็นหรอครับ? กองทุนและตางชาติ รวมทั้งรายใหญผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี นายธนาคาร เขาไมเห็นหรอ?และถาเขาเห็น แลวอัดฉีดเม็ดเงินกวานซื้อหุนตัวนั้น ราคามันจะไมกระดิกขึ้น จนแพงกวามูลคาทางบัญชี ในเวลาอันรวดเร็ว หรือครับทําไมไมมีใครสน? มีอะไรที่ขอมูลในงบดุล งบกําไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ยังไมไดบอกเรา?ในโลกนี้ มีเพียงเรา เทานั้นหรือครับ ที่เล็งเห็นวา หุนตัวนี้ มีราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชีจริงๆแลว ผูจัดการกองทุน หรือ นักลงทุนตางชาติ หรือ นักลงทุนรายใหญ เขาไมไดสนดวยซ้ําไป วา ราคาหุนต่ํากวามูลคาทางบัญชี มากนอยขนาดไหน ราคาถูกขนาดไหนเวลาเขาเฟนหาหุนในดวงใจ เขามองไปที่แนวโนมของกิจการ เขาไปมองที่อนาคตมากกวาหุนลงทุนของกองทุนทั้งไทยเทศ จึงมีแตหุนที่ราคาสูงกวามูลคาทางบัญชีทั้งนั้น เพราะหุนมันมี “ความตองการซือ” สูงเกินกวา ปริมาณหุน ที่ผูถือหุนนั้น ขนออกมาวางขาย ้ราคาของหุนที่ดี มีอนาคต จึงไมควรต่ําไปกวามูลคาทางบัญชีสังเกตงายๆ หุนตัวไหน ราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชี มันก็จะต่ําอยางนั้นตลอดไป ไมวาจะผานไปกี่เดือน กี่ป ก็ตามwww.ThaiDayTrade.com - 11 -
  • #4 ยิ่งไมกลาเสี่ยง กลับยิ่งเสี่ยง“ผมถือวา "เหนือฟายังมีฟา บนสวรรคมีไมรูตั้งกี่ชน แตเวลาลงนรกก็มีไมรูตงกี่ขุมเชนกัน ั้ ั้จะไมมีคําวาถูกวาแพงในตลาดหุน" ………… วัชระ แกวสวาง (เสี่ยปอง) นักลงทุนรายใหญมืออาชีพความเสี่ยงที่สุดในชีวิต ของการที่ไมยอมเสี่ยงอะไรเลยหลายครั้งมาก ที่จุดที่ดทสุดในการซื้อ คือ จุดที่ไมมีใครอยากซือ และ จุดทีดีที่สดใน ี ี่ ้ ่ ุการขาย คือ จุดที่ไมมีใครอยากขายหากราคาหุนขึ้นไปแรงเกินเหตุ บางทีก็นาเสี่ยงขายนะครับ และถาหุนนั้นมีปจจัยพื้นฐานดีแตลงมาเกินเหตุเพราะตลาดไมดี และราคาหุนก็หยุดการไหลลงไดแลว ก็นาเสี่ยงซื้อเชนกันไมวาหุนจะขึ้นหรือจะลง คนกลุมแรกที่จะซื้อหรือขายหุนกอนเสมอ คือ เจาของ หรือผูบริหาร ซึ่งรูแนวโนมของกิจการตัวเองกอนคนอื่นอยูแลว วากําลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น……… ในชวงนี้ ไมมีใครเขาใจหรอกครับ วาทําไมหุนขึ้น หรือ ทําไมหุนลงคนกลุมตอมาทีจะซื้อหรือขาย ในขณะที่หุนยังขึ้นหรือลง ไมมากนัก ไดแกกลุมรายใหญ ่กลุมกองทุน ซึ่งกลุมนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอยางใกลชิด และพยายามเกาะ แนวโนมตลอดเวลาเมื่อคนกลุมนี้ ซื้อหรือขาย ราคาหุนจะขึ้นหรือลงอยางรวดเร็ว คราวนี้ก็เปนหนาที่ของ นักวิเคราะห ที่จะตองอธิบายปรากฏการณ หาเหตุผลมาใสใหได วาทําไมหุนถึงขึ้นหรือทําไมหุนถึงลงวันรุงขึ้น หนังสือพิมพ สื่อ และ ขอมูลตามเว็บบอรด จะออกมาขยายผล จนขาวนี้ เปนที่รูกันโดยทั่วไปเมื่อแรงซื้อของกลุมคนจํานวนมาก มาแยงกันซื้อ คนสวนใหญก็จะมาชวยกันผลักราคาใหขึ้นไปเรื่อยๆ คนที่ตั้งขายอยู ก็รีบถอนที่วางขายออก เพราะกลัววา ขายแลว เดี๋ยวมันจะขึ้น ทั้งๆที่ราคานี้อาจจะวิ่งรอขาวดีนั้นมาเปนเดือน จนเกินปจจัยพื้นฐานทีควรจะเปน ่แลวก็ได กวาจะรูตัวอีกที อาว ราคากลับมาเทาทุนซะแลวในทํานองเดียวกัน ครับ เมื่อแรงขายของกลุมคนจํานวนมาก มาแยงกันขาย คนสวนใหญก็จะมาชวยกันผลักราคาใหลงไปเรื่อยๆ คนที่ตั้งซืออยู ก็รีบถอนที่วางซื้อออก เพราะกลัว ้วา ซื้อแลว เดี๋ยวมันจะลง ทั้งๆที่ราคานี้อาจจะไหลลงรอรับขาวรายนั้นมาเปนเดือน จนเกินเหตุกวาที่ควรจะเปน แลวก็ได กวาจะรูตัวอีกที อาว วิ่งขึ้นไปไหนตอไหนซะแลวเคยเห็นบอย ใชไหมครับ ผลประกอบการออกมาแย หุนกลับดีดขึ้นทันที แตพอผลประกอบการออกมาดี ราคาหุนดันรวงลงซะอยางงั้นกาลครั้งหนึ่งนานมาแลว พี่คนหนึ่ง เธอเลาใหผมฟงวา จะซื้อหุนบริษัท ABC เพราะญาติเธอเปนผูบริหารอยูในบริษัทนี้ บอกเธอมาวา บริษัทกําลังจะไดงานประมูลเปนหมื่นลาน - 12 -
  • ผมเองก็หูผึ่งเลยละ ไปดูกราฟหุนประกอบ ก็เห็นดีเห็นงามดวย โครงสรางกราฟมีแนวโนมเปนขาขึ้นเห็นๆ ถึงมันจะขึ้นมากอนหนานั้นแลวตั้งครึ่งเดือนก็ยังไมเห็นวาแนวโนมการขึ้นจะชะลอตัวลงเลย เออ แหะ ทาทางจะเปนจริง อยางที่พี่บอก“อาว เธอซื้อแลวหรอ พี่ยังไมไดซื้อเลย พี่เห็นวามันขึ้นมามากแลว อยากจะรอใหลงมาที่เกากอน แลวเดี๋ยวพี่จะซื้อ” พี่เธอใหเหตุผลประกอบ เพราะเธอมองวาเสี่ยงไปที่จะมาซื้อตอนนี้ แบบวา ราคามันขึ้นมามากแลวตลอดเวลา 3 สัปดาหนับจากนั้น ราคาหุนไมมีทีทาวาจะกลับมาหาพี่อีกเลย จนคนทั้งตลาดเริ่มใหความสนใจ นักวิเคราะหก็รีบทําการเขาสัมภาษณผูบริหารบริษัทนั้นในทันทีแลวก็ออกมาแนะนําใหซื้อหุน ABC เพื่อเก็งกําไรขาวการไดงานโครงการใหญพี่สาวคนสวยของเรา ถึงจะยอมปรับราคาขึ้นมานิดนึง ตามคําแนะนําซื้อเก็งกําไรที่ไดยินมาแลว แตราคาก็ยังไมมีทีทาจะออนตัวลงมารับพีอีกเลย แมพี่จะใชความพยายามใน ่การปรับราคาขึ้นทีละนิดครั้งแลวครั้งเลาก็ตามในที่สุด วันตัดสินใจก็มาถึงครับ หนังสือพิมพหุน 3 ฉบับ ตางพาดหัวขาวตรงกัน วาพรุงนี้ จะรูผลการประมูล แลวมีการคาดการณกะเก็งกันวา บริษัท ABC จะไดงานแนๆ...... ราคาหุนก็ยิ่งเพิ่มความรอนแรง กระโดดขึ้นทะยานไกล ไปแบบเรงรีบ ในที่สุด ดวยความกลัวตกรถ พีสาวก็ตดสินใจเคาะซื้อเดี๋ยวนั้น ในทันที ่ ัวันรุงขึ้น ผลประมูลงานใหญออกมา บริษัท ABC ไดงานไปจริงๆดวย ราคาหุนวิ่งขึ้นไปอยางรวดเร็ว แตในอีกมุมนึง ผมกลับมองวา นี่เก็งกําไรกันขึ้นมา จนราคาเวอรไปแลวเลยขายเอากําไรออกมากอน ขายทั้งๆที่คนสวนใหญในตลาดที่เพิ่งทราบขาวดีจากทางหนาหนังสือพิมพกําลังอยากซื้อนั่นแหละ“อาว เธอขายแลวหรอ ทําไมรีบขายละคะ บริษัทกําลังมีขาวดี ทุกโบรกฯก็เชียรซื้อกัน พี่ยังไมขายหรอก กลัวขายแลวไปตอ เดี๋ยวรอใหไดกาไรมากๆกอน แลวคอยขาย” พี่เธอ ํใหเหตุผลประกอบ เพราะเธอมองวาเสี่ยงไปที่จะมาขายตอนนี้ ก็บริษัทเพิ่งเซ็นงานโครงการหมื่นลานไปนี่ มันนาจะขึ้นตอหลังจากที่ขาวออก ราคาหุนก็วิ่งขึ้นไปอยางรอนแรง แลวการขายทํากําไรก็ตามมาดังเชนขนบธรรมเนียมประเพณีของการเก็งกําไรที่มีมาแตโบราณกาลมันเปนสูตรสําเร็จรูปเลยก็วาได “ขายเมื่อมีขาวลือ, ซื้อเมื่อมีขาวจริง” ถาอยากจะอินเตอรหนอย ก็ตองบอกวา “Buy on Rumor, Sell on Fact” “เธอ พี่ยังไมไดขายออกไปเลย ตอนนี้มันกลับมาที่ราคาที่พี่ซื้อแลวอะ เดี๋ยวมันคงขึ้นเนาะ บริษัทนี้ถือลงทุนได ปจจัยพื้นฐานดี” ...... พี่เธอปลอบตัวเอง พูดเองคิดเองเออเอง และรอคอยวันนั้นมาเปนเวลากวา 3 ปแลวถาหุนมีแนวโนมจะขึ้น แพงแคไหน ก็นาเสี่ยงซื้อครับ หากพลาดขึ้นมา ก็แคขายตัดขาดทุน เสียหายเล็กนอย ดีกวาไปไลซื้อตอนที่ใครๆก็รูขาวดีนั้น แลวแยงกันขายออกมาแทบไมทันในฝงของขาวรายก็เชนกัน ครับ หากหุนนั้นมีขาวรายในทางจิตวิทยารออยู และใครๆก็ทราบกัน มันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆ ทามกลางขาวรายที่ออกมาทางสื่อและมาจากบทวิเคราะห หากมันปรับตัวลงมาเวอรเกิน ขณะที่ปจจัยพื้นฐานยังไมไดเลวรายขนาดนั้น - 13 -
  • กลับนาหาโอกาสเสี่ยงซื้อมากกวานับตั้งแต รัฐบาลของคุณทักษิณ โดนยึดอํานาจ ก็มีคนโยงหุนบานเอสซี กับ หุนดาวเทียม วาจะไดรับผลลบเลวรายเปนผลพวงตามมา นับตั้งแตวันที่แบ็งคชาติออกมาตรการสํารอง 30% ก็มีคนมองวา หุนกลุมหลักทรัพยจะเฉา เนาสุดขีดเมื่อทุกคน มองในทางลบ แรงขายก็ตามมา หนักหนวงตอเนื่อง จนบางที ก็ลงมาเกินเหตุนะครับ จริงอยู เวลาที่กระแสขาวรายกําลังมาแรง เราก็ไมควรจะทําเกง พายเรือทวนน้ํา ใหเรือลม แตเมื่อโอกาสเขาเก็บมาถึง มันก็นาเสี่ยงไมซื้อตอนที่คนสวนใหญกลัว จะไปซื้อตอนทีคนสวนใหญมั่นใจสุดขีด ก็จะยิงเสี่ยงกวา ่ ่“ทานครับ ทําไมทานซื้อหุนบานเอสซี กับ หุนดาวเทียม เขาวากันวา หุน 2 ตัวนี้ เจอพิษการเมืองอยูไมใชหรอครับ แลวบริษัทหลักทรัพยใหญดวย ทานซื้อทําไมครับ เห็นเขาวาตลาดซบเซาอยางงี้ โบรกเกอรเจงระนาว” ผมไปเจาะแจะ กับเซียนหุนชั้นครูทานหนึ่งถามทานตรงๆเลย จนทานแทบจะสําลักกาแฟ“มันลงมาสุดแลว ผมก็ซื้อ” ผมยัง งง อยูดี ทานรูไดไงละเนี่ยะวาลงมาสุดแลว“ก็คุณดูหนอยสิ ไมเห็นรึไง หุน 3 ตัวนี้ มันนิ่งแลว ไมมีคนอยากขายแลว ก็แสดงวาราคาหุนต่ําเกินไปแลวไง ไมมีใครอยากขายแลวที่ราคานี้ไง เขาใจไหม” เอาละ ผมพอจะเขาใจ แตลาทานไปกอนดีกวา ทานกําลังใชสมาธิอยูกับหุน เดี๋ยวเจ็บตัวเปลาๆปรากฏการณที่พบเห็นบอยในหองคา คือ นักลงทุนสวนใหญ จะขึ้นเครื่องหมายแบล็คลิสตใหกับหุนที่มีขาวราย แลวทองแตขาวรายนั้นๆ จนลืมดูไปวาราคาหุนไดลงมา รับขาวรายจนเกินเหตุแลวหรือยัง ในทํานองเดียวกัน นักลงทุนสวนใหญ จะยอมจายคาความนิยมใหกับหุนที่มีขาวดี แลวทองแตขาวดีนั้นๆจนขึ้นใจ จนลืมดูไปวาราคาหุนไดขึ้นมารับขาวดีไปมากเกินพอแลวหรือไมคนสวนใหญ จึงมักตองซือเปนคนทายๆและขายเปนคนทายๆเสมอ เพราะไมไดทําการ ้ประเมินไวเลย วาราคาหุนไดซึมซับขาวดีหรือขาวรายนั้น มากพอแลวหรือยังและที่แปลกแตจริง ...... เวลาราคาหุนลงมามากจนนิ่งแลว ก็ไมกลาซื้อ เพราะมองวาเสี่ยงเกินไปที่จะซื้อหุนตัวนี้ เห็นเขาวาไมดี พอขึ้นไปมากแลว ก็ไมกลาขาย เพราะมองวา เสี่ยงเกินไปที่จะขายหุนตัวนี้ เห็นหุนกําลังขึ้นจะทําอะไรก็กลัวเสี่ยง เลยเสี่ยงหนักเลยละคราวนี้ ซื้อก็ชากวาเขาแลวยังจะขายชากวาเขาอีกเมื่อคิดจะทําการคาหุน ตองตัดสินใจไว และ กลาเสี่ยงครับเพราะความไมยอมเสี่ยงกับอะไรเลย อาจจะเปนความเสี่ยงที่สุดในชีวิตwww.ThaiDayTrade.com - 14 -
  • #5 วิ่งไปตามแนวโนม“จงวิ่งไปในที่ที่ "แนวโนม" กําลังจะไป” …….. วิชัย วชิรพงศ (เสี่ยยักษ) รายใหญตางยกนิ้วใหวาเปน "เสือ" ในวงการหุน ตัวจริงนักลงทุนมากหนาหลายตา ทั้ง ขาใหม ขาจร ขาประจํา พากันทยอยเขาหองคา เพื่อเตรียมซื้อขายหุน“วันนี้ มีขาวอะไรมั่ง” ประโยคฮิตที่ไดยินบอยในหองคา“วันนี้ ตลาดจะเปนยังไง” นี่ก็ฮิตติดชารตเลยแหละแต 2 ประโยคนี้ เราจะไมไดยินเลยจากเซียนหุนพันลาน ที่มานั่งเงียบๆอยูภายในหองVIPเงินฟรี ไมมีในโลก ครับ นักลงทุนมืออาชีพ ลวนทําการบานเตรียมมาเปนอยางดี กอนที่ตลาดจะเปดการทําการบานลวงหนา ทําใหเซียนหุน เห็นภาพตลาดชัดเจน เห็นหุนเดนทีมีแนวโนม ่วากําลังจะเลนไดชัดเจน พรอมทั้งกําหนดจุดเขา กําหนดจุดออก รวมทั้งจุดหมอบ (หากพลาดทา) ไวลวงหนา……ทําใหกลยุทธที่ชาญฉลาดถูกกําหนดขึ้นมา กอนที่ตลาดจะเปดดวยซ้ํานักลงทุนมืออาชีพ เขากําหนดจุดเขาจุดออกอยางมีแบบแผน ไมไดนึกอยากขายราคาไหนก็ขาย อยากซื้อที่ราคาไหนก็ซื้อตางจากคนสวนใหญที่ขาดทุนยังไง …….. เดี๋ยวเราไปแอบฟงกัน วาคนสวนใหญเหลานั้น มีวิธีคิดเรื่องราคาซื้อ ราคาขาย ยังไง แลวเดี๋ยวคอยตามไปดูกันภายหลังวารายใหญ กับ เซียนหุนระดับมืออาชีพ เขามีวิธีคิดเรื่องราคาซื้อ ราคาขาย ตางจากคนสวนใหญอยางไร“หุนตัวนี้มันขึ้นมาจาก 3 บาทนะ นี่ 4 บาท แลว ไมซื้อหรอก แพงแลว เสียเปรียบพวกตนทุน 3 บาท”“หุนตัวนี้ เคยอยู 4 บาท นี่ ลงมาถึง 3 บาทแลว ไดของถูก ตองซือ ตองซือ ไดเปรียบ ้ ้พวกตนทุน 4 บาทตั้งเยอะ”“หุนตัวนี้ ขายไปแลวที่ราคา 4 บาท จะใหซื้อที่ราคา 4.04 บาท ไมมีทาง รอใหมันลงมาต่ํากวาที่ขายกอนถึงจะซื้อ”“หุนตัวนี้ เพิ่งซื้อมาในราคา 5 บาท จะใหขายที่ราคา 4.80 บาท ไมมีทาง”แหม ถาผมเปนผูกําหนดราคาตลาด ผมก็คงคิดและทําแบบนั้นเหมือนกันคนสวนใหญในตลาด มักกําหนดราคาที่จะซื้อหรือขาย เสมือนเปนผูกําหนดหรือควบคุมราคาหุนไดอยางเด็ดขาด …. ไมรูแหละ ไมไดราคานี้ ก็จะไมซื้อ ไมไดราคานีก็จะไมขาย ้ - 15 -
  • ผลของการไมไดทําการบานมาลวงหนา แลวเที่ยวมากําหนดราคาซื้อราคาขายเอาเองตามอําเภอใจ เราเลยเห็นคนสวนใหญ มีอาการแบบนี้บอยๆในหองคา ใชไหมครับเวลาหุนขึ้นๆๆๆๆ กลับนั่งเครียดซึมเศรา เพราะไมมีหุนติดมือเลย ขณะที่คนอืนเขาเฮฮา ่ตบไมตบมือ แลวมานั่งบนวา รูงี้ สัปดาหที่แลวนาจะซื้อ ไมงั้นปานนี้ กําไรบานเลยเวลาหุนลงๆๆๆๆ ก็เครียดอีก เพราะหุนลงมาใหซื้อ จนติดไมติดมือเต็มไปหมด เกะกะนารําคาญ ตั้งซื้อราคาไหนที่วาถูก ก็ไดหมด จนเงินหมดไมมีใหซื้อแลว ราคายังไมยอมหยุดไหลเลย ขณะที่เซียนหุนที่กําหนดจุดเขาจุดออกไวลวงหนา กําลังนั่งเลือกหุนถูกๆอยู วาจะซื้อตัวไหนดีเซียนหุนที่อยูในตลาดมานาน ผานรอนผานหนาวมามาก หลายทานดวยกัน ลวนเปดเผยตรงกันโดยมิไดนดหมายกันมากอนครับ ั“ผมไมเคยจําราคาดวยซ้ําไป วาผมซื้อราคาไหน ขายราคาไหน ผมดูแตแนวโนม ตราบใดที่หุนยังมีแนวโนมขึ้น ผมก็ซื้อตามขึ้นไปเรื่อยๆละครับ และถามันเปลี่ยนกลายเปนแนวโนม ขาลง ผมขายทิ้งหมด” เสียงเซียนหุนออกมาเหมือนกันอยางเปนเอกฉันท ทั้งๆที่สัมภาษณตางคน ตางกรรม ตางวาระการทําการบานมาลวงหนา มันมีคุณคาคุมคาเหนื่อยมากเลยครับ เงินฟรี ไมมีหรอก อยาไปรอ นั่งขอหวยจากโบรกเกอรผมเองลองทําตามที่จอมยุทธในวงการหุนสอนสั่งเหมือนกัน ผมเลือกหุนผิดเปนประจําเลยละครับ แหะๆ ถูก 5 ครั้ง ผิด 5 ครั้ง เสมอเลยแตเวลาผมผิด ผมเสียหายนอยมากๆ …… ถาเล็งจุดซื้อไวดีแลว ยังลงได ผมก็ยอมรับวาผิดคาดพลาดทา ขายทิ้งลิมิตผลขาดทุน ไมใหบานปลายแตถาผมเขาซื้อแลวมันขึ้น ผมจะปลอยกําไรวิ่งไปเรื่อยไมขวางทางมัน บางตัวสามารถทํากําไร ได 5-10% ภายในวันไดเลยดวยซ้ําดังนั้น ถูก 5 ผิด 5 ก็รวยแลวละครับ ดีกวากําหนดราคาซื้อ กําหนดราคาขายเอง ตามอําเภอใจมั่วซั่วแลวเราจะเริ่มการบานกันที่จุดไหนดี?อันนี้ ก็แลวแตสไตลของแตละทานนะ แตถาเปนผม ผมจะเริ่มจากการดูโวลุมกอน เพราะ ผมถือวา หุนตัวไหนมีปริมาณการซื้อขายเยอะ แสดงวา หุนตัวนั้น มีการกระจุกตัวของราคาแลวละ จะเรียกวา “เจาเขา” ก็ไดทําไม ผมถึงใหความสําคัญของโวลุมละครับ แหะๆๆ ขอแซวตลาดหลักทรัพยหนอยเหอะ ที่บอกวา “การลงทุนตองมีหลักการ”ไหนๆจะถอดรหัสลับตลาดหุนกันแลว ผมขอแกหนอยใหสอดคลองกับความเปนจริงไดไหมครับ“การลงทุนตองมีเจามือ” - 16 -
  • ไมมีผูนํามาไลซื้อขึ้น แลวอยูๆ มันจะขึ้นไปเองมากๆไดยังไง เพราะใครๆก็อยากซื้อถูกดวยกันทั้งนั้นแหละหุนทุกตัวในตลาด ลวนมีเจามือทั้งนั้นครับ อยามาทําเปนแยกแยะหนอยเลย วานี่หุนปนของรายใหญ นี่เปนหุนปนของกองทุน และนั่นเปนหุนพื้นฐานดี ฝรั่งเลยรีบแยงกันซื้อดังนั้น หากทานเกาะเงินของเจามือขึ้นไปได ทานก็กําไรสถานเดียวอาว แลวตัวไหนละ ที่เจามือเขาสถิต ….. นี่ไงครับ ที่เราจําเปนตองทําการบานการทําการบานเลือกหุนทีจะเขาซื้อ มันก็เหมือนกับการเลือกรถเมลวาจะขึ้นรถเมลสาย ่อะไร ที่จะพาเราไปถึงที่หมายปลายทางไดตอนที่พวกเราเปนเด็กนักเรียน ถาเราจะไปโรงเรียน เราจะขึ้นรถเมลสายหนึ่ง แตถาเราจะไปบานเพื่อนที่ลาดพราว เราก็จะขึ้นรถเมลอีกสายหนึ่ง และถาวันไหน เรานัดไปเที่ยวสวนสยามกับเพื่อน เราก็จะตองเช็คดูกอน ใชไหมครับ วาจะไปสวนสยามตองขึ้นรถเมล สายไหน จนกระทั่งเราโตมา เราก็ยังตองเลือกอยูดี วาหากจะไปบานแฟนคนที่สี่ จะตอง ขึ้นรถเมลสายอะไร หรืออยากจะไปรวมชุมนุมทางการเมืองที่สนามหลวง แตดันไปขึ้นรถที่จะไปปากเกร็ด ก็คงไมไดรวมชุมนุมกับเขาแนเมื่อเราเลือกไดแลววาจะตองขึ้นรถเมลสายไหน เราก็ตองมาเลือกอีกวาจะขึนคันไหน ้รถเมลบางคัน จอดเขาพัก รอเขากะในรอบตอไป คนขับขอตัวไปนอนกอน ในขณะที่ รถบางคัน คนขับรถมัวแต วอรมอัพ ปรึ้นนนนๆๆ อยูนน ไมไปซะที ลีลาเยอะ ถาเปนเราๆ ั่ทานๆ ก็คงอยากขึ้นคันทีคนขับสตารทพรอมแลว กําลังจะขับออกไปเดี๋ยวนี้แลว เทานั้น ่ใชไหมครับก็เหมือนกันแหละ หลังจากที่เราทําการบานหลังตลาดปด เลือกหุนที่กราฟสวยๆมาไดแลว เชน หุนตัวนั้นเกิด Golden cross หุนตัวนี้ มี Buy signal ไดแนวรับแนวตานมาเรียบรอยแลว 4-5 ตัว คราวนี้ เราก็ตองมาดูในชั่วโมงเทรดแลวละครับ วาตัวไหนจะพรอมวิ่งกอนกันหลังจากที่ตลาดเปดไปไดไมนาน หากหุน 4-5 ตัวนั้นที่เราเลือกมา ตัวไหนมีโวลุมทะลักเขามามาก หรือ บางทานอาจจะเรียกวา “โวลุมเอาทเพอฟอรม” สอดคลองไปกับการขึ้นของราคา ก็ตัวนั้นแหละ ที่กําลังจะวิ่งแรงหากโวลุมไมมา ราคาไมขึ้นหรอกครับ แมกราฟจะสวยรอไวลวงหนาแลวขนาดไหนก็ตามพอมาถึงตรงนี้ เกิดคําถามขึ้นมาในทันที ใชปลาวครับ “แลวเราจะดูจากไหนละ วาโวลุมเขา เจามือมา?”สมมุติวา ตลอด 4-5 วันที่ผานมา หุนที่เราหมายตา เทรดทั้งวันเฉลี่ยเพียง 4 แสนหุนเทานั้น แตมาวันนี้ หลังตลาดเปดเพียง 5 นาที volume ปาเขาไปแลว 1 ลานหุนแลว ก็แสดงวา เจามือเขาแลว เจาของลุยแลวแนะ มีคําถามเกิดขึ้นอีก “อาว แลวอยางนี้ ไมใชแมงเมาบินเขากองไฟหรอกหรือ?” - 17 -
  • แมงเมาบินเขากองไฟ มันหมายถึง ตามแหนะครับ เห็นตัวไหนวิ่งดี ก็วิ่งเขาตาม วิ่งซื้อทัน แตวิ่งออกมาไมทันความตางระหวาง “เลนถูกตัวถูกเวลามาพรอมกับเจา” กับ “ตัวไหนซิ่ง วิ่งเขาใส”แตกตางกันอยางสิ้นเชิงเลยนะครับเดี๋ยวใหดูหุนตัวหนึ่งแลวกัน ….. หลังจากที่เราทําการบานมาแลว พบวา หุน XYZ ปด3.94 บาท แนวรับ 3.92 แนวตาน 3.98 และแนวตานถัดไป 4.24 บาทถาหลังจากตลาดเปดไดไมนาน ปรากฏวา ราคาเปดของหุน ไปเปดที่ 4.02 แถมมีโวลุมทะลักเขามาอีก แบบนี้ แสดงวา เจาเขาแลว และผานแนวตานไดแลวดวย แบบนี้เราตองซื้อตามน้ํานะครับ เพราะมันกําลังวิ่งขึ้นไปหาแนวตานถัดไปที่ 4.24 …….. ถึงใครตอใครจะหาวาซื้อแพง แต ประเด็นคือ ถาสามารถขายไดแพงกวา ก็นาซื้อสมมุติใหดูในอีกทางนึงแลวกันนะครับ หากวันนั้นฟาฝนไมเปนใจ เปดตลาดที่ราคา 3.94แลววิ่งดวนจี๋ไปชนแนวตานที่ 3.98 จากนั้น ก็ชนแลวชนอีก เจอขายขวางวางอยูเรื่อยเลย กรณีนี้ ถึงแมจะมีโวลุมทะลักเขามา ก็ไมนาซื้อตาม เพราะมันไมผาน เพราะไมหนาสามจากผูที่ซื้อเก็งกําไรดักไวตั้งแตเมื่อวาน กําลังรอดักตีหัวแมงเมาอยูลองตรวจเช็คกันดูนะครับ วาเรามีการทําการบานมาดีพอหรือยัง และ เราใชขอมูลเดียวกันกับมืออาชีพหรือเปลา ในการทํามาคาขายหุนwww.ThaiDayTrade.com - 18 -
  • #6 รูเขารูเราตอนที่แลว เราเริ่มจากการทําการบานแลวหาแนวรับแนวตาน รวมทั้งจุดตัดขาดทุนรอไวแลว พอตลาดเปดมา เราก็มาดูโวลุมใชไหมครับ เพื่อคนหาวา หุนตัวไหนที่เราวาดี และมีคนขับสตารทรถรออยู พรอมจะวิ่งจากจุดสตารทไดกอนกันในระหวางเสนทางการเดิน คนขับแตละคนก็มีนิสัยไมเหมือนกันอีกโชเฟอรบางคน ชอบทําตัวเปนหนุมซิ่ง วิ่งโชวสาวโชเฟอรกลุมนี้ จะชอบลากหุนยาวๆ ลากไปไกลๆ อยางรวดเร็ว จนคนที่ไมไดทําการบาน รอไว น้ําลายหก เลือดกําเดาไหล กวาจะไปตรวจกราฟ ตรวจโวลุม กวาจะมั่นใจ กวาจะเขาคิวรอซื้อ ก็ถึงเวลาเขาขายทํากําไรกันซะแลวโชเฟอรบางคน ชอบทําตัวเปนหนุมเจาสําราญโชเฟอรกลุมนี้ วิ่งไปไดไมไกล ก็จอดพักระหวางทาง หาขาวปลาอาหารกิน หาเพลงฟง แลวคอยวิ่งรถไปตอ ทํานองวา ถึงก็ชาง ไมถึงก็ชาง แบบนี้ คนใจรอน ก็ขอลงกอนเหมือนกันละ ขี้เกียจรอ กวาจะไปถึงปลายทาง ตองตอรถไมรูกตอ เปลืองตังคอีก ี่ตางหากโชเฟอรบางคน ก็มารยาทแยมากโชเฟอรกลุมนี้ มีเยอะซะดวย ออกรถกระชาก แลวเบรกเอี๊ยดกะทันหัน แลวไลคนลงจาก รถ พอไปถึงปายหนา ก็เบรกเอี๊ยดกะทันหันอีกครั้ง แลวตะเพิดคนลงจากรถอีก กวาจะไปถึงสถานีปลายทาง ผูโดยสารก็อวกแตกอวกแตน อาเจียนออกมาเปนเลือดหมดแลวเราจะรูนิสัยโชเฟอรแตละคนไดยังไงละแหม ถาจะตอบแบบไมเกรงใจกัน ก็ตองบอกวา ลองไปนั่งดู แลวเดี๋ยวก็จะรูเอง!ทุกวันหลังตลาดปด แมเราจะทําการบานดูกราฟ แนวรับแนวตาน มาดีเพียงใด และเมื่อตลาดเปดมาแลว โวลุมเทรดจะเขามาสนับสนุนการวิ่งขึ้นของราคาหุนหรือไม แตสิ่งที่จําเปนมากอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ตองรูใจ “เจามือ” ดวย ซึ่งตอไปนี้ จะขอเรียกวา “นิสัยหุน” แทนแลวกันนะครับนิสัยหุนแตละตัว ไมเหมือนกัน บางตัวซน บางตัวเลนๆอยูก็เลิกดือๆ บางตัวซิ๊กแซกขึ้น ้เปนระเบียบ ถาทานเปนคนชางสังเกตอยูแลว จะชวยไดมากครับ เพราะมันจะชวยใหเรารูรูปแบบการวิ่งของหุนไดดีขึ้นมากเลยละเจายุธ เพื่อนผมเอง เปนคนใจรอน ชอบเลนหุนไว จริงๆแลว เขาเลนหุนอยูเพียง 2 ตัวเทานั้น แตอยูกับ 2 ตัวนั้นมานาน จนรูนิสัย รูรูปแบบหุน โดยไมตองใชกราฟ จนเจาหนาที่ที่ดูแลบัญชีของเจายุธรูสึกทึ่งไปดวย“นอง เคาะซื้อเลย 5 หมื่นหุน เร็วๆ ราคาเทาไหรก็ซื้อมาเหอะ ซื้อใหทัน” เจายุธสั่งเจาหนาที่โบรกเกอรใหซอหุนในดวงใจหลังจากราคาถูกลากไปไกลกวา 8 ชอง ื้“เฮย ยุธ ลื้อไมกลัวหรอ ซื้อปุปลงปปหนะ” ผม งง ที่เห็นเจายุธสั่งเคาะซื้อแบบไมเกี่ยงราคา - 19 -
  • “ตัวนี้ อั้วรู ถามันลากเร็วๆหลายๆชอง แบบไมรอใคร เปนวันแรกนะ เขาไดเลย มันจะลากไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีคนกลามาตั้งซื้อ ดังนั้น ถาลื้อจะเขาตองเขาทันที ราคาไหนก็ไดเขาใหทัน” เจายุธ บอกนิสัยหุนใหฟง หลังจากเลนตัวนี้ซ้ําแลวซ้ําเลามาหลายเดือน“นอง ขายทิ้งเลย มันหยุดวิ่งแลว” เจายุธสั่งใหเจาหนาที่คียขายทิ้ง แกรูดีวา ถาตัวนี้หยุดวิ่ง หมายถึง รอขายใสคนที่มาวางซื้อ เจายุธเลยสั่งขายทิ้งทันทีกอนที่ราคาจะรวงลง“เฮียครับ คอนเฟรมนะครับ ขายไดครบ 5 หมื่นหุน กําไร 9 พันกวาบาท” เจาหนาที่โบรกเกอร โทรมารายงานการขายหุนนอกจากการเลนตามแบบฉบับเจายุธแลว ยังมี พี่ชัช ที่ชอบเลือกหุนที่เพิ่งฟนตัวแลวไต ขึ้นชาๆ แกก็จะถือหุนไปเรื่อยๆ ระยะนึงเลยละ ตามประสาคนใจเย็น จนกวาจะเห็นการวิ่งแรงๆติดกันเปนวันที่สอง“อาว พี่ กําไรตั้ง 50% แลว พี่ไมขายหรอคับ” ผมถามคําถามโงๆ กับพี่ชัช“ตัวนี้ ยังไมขายหรอก พีซื้อมาตอนทีมันฟนตัว ตอนนี้ เพิ่งฟนมาไดไมนาน ยังไมมีเคย ่ ่สังเกตเห็นหรอก หลายสัปดาหแลวหุนวิ่งเหนือเสนคาเฉลี่ยมาตลอด ปลอยมันวิ่งไปเหอะ” พี่ชัชตอบแบบนักปราชญ“เอ แลวพี่จะขายเมื่อไหรละครับ” ผมถามแบบโงๆเปนครั้งที่สอง“วาจะรอใหนักวิเคราะหเชียรกอนแลวพี่คอยขาย (ฮา)” พี่ชัช กัดเบาๆ แลวขยายความ ตอ “ไอตัวนี้นะ พี่ไดมาหลายรอบแลว ถาไมมีใครมาเลนดวย มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแหละ พอคนมาแหซื้อมากๆ มันจะวิ่งเร็ว พอวิ่งเร็ว นักวิเคราะหก็จะออกมาเชียรซื้อ นั่นแหละ ขายไดเลย ไมงั้นจะไมไดขายอีก” โอโห พี่ชัชรูจริงแหะแตถาจะเลนหุนซาดิสต ตองคุยกับเจาตองครับ ผูเชียวชาญทางจิต ่“เห็นไหม ฉันขายไปแลว ยังไงก็ไดซื้อคืน ซือปดขายเปด ซื้อปดขายเปด ไดเงินทุกวัน ้เลยละ ไอตัวนี้ มันชอบเปดสูงปดต่ํา ตบ 2 ครั้ง คอยเขาซื้อ” นั่นแน เจาตอง เผยสูตร“แกรูไหมวาทําไม” เจาตองจะเฉลยงายๆทั้งที ก็กลัวเสียฟอรม งั้นผมตองรบเราซะหนอย วาแลวก็ทําทาอยากรูใหเจาตองเห็น“ก็อาหารโปรดของตัวนี้ คือ เงินของพวกเลนเน็ตเซ็ตเทิ้ลเมนทนะซี่ ราคาเปดยกสูง แลวไลราคาขึ้น พอพวกเน็ตเซ็ตเทิ้ลเมนทเขามา ก็เจอขายใส แลวกดราคาหุนลงไปเรื่อยๆแลวตบทิ้งอีกทีตอนตลาดปด ไดหุนคืนจากพวกเน็ตเซ็ตเทิ้ลเมนทเพียบเลย ซื้อคืนไดถูกกวาที่ขายไปตั้งเยอะ” เจาตองแจงแบบรูจริงหลายทานไดยินแบบนี้ คงคิดวา เลนหุนพื้นฐาน นาจะดีกวา ความจริงแลว หุนที่มีฝรั่งเปนโชเฟอรขับเคลื่อนก็แสบไมแพกันครับฝรั่ง เขาเกงในเรื่องเลนสลับ เดี๋ยวธนาคาร เดี๋ยวพลังงาน โยกไปมา ไมใหใครไดแอมเงินเขางายๆหรอกตอนตลาดซบเซา ความเชื่อมั่นหดหาย ฝรั่งเขาก็ทยอยเก็บทีละเล็กทีละนอยเรื่อยๆ ใคร - 20 -
  • ขายมา เขาก็ตั้งโตะรับซื้อหมด ในชวงนี้ คนสวนใหญก็ยังปอดๆนะหลังจากทยอยกวาดสินคาแกรนดเซลล เปนเดือนแลว หากฝรั่งเห็นวา ของยังขาดอยูมาก แตไมมีใครขายลงมาแลว เขาจะเรงซื้อของใหครบตามที่นโยบายกองทุนกําหนดพอฝรั่งผูนํากวาดรวบ ฝรั่งผูตามกับกองทุนไทยก็เหมือนกับถูกบีบใหซื้อตาม ไมงั้น ราคาจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อกองทุนและตางชาติรายอื่นซื้อตาม หุนก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ พอหุนขึ้นไปมากๆ รายยอยเริ่มมั่นใจก็จะกลับเขามาซื้อ สังเกตไดงายๆ หุนกลุมโบรกเกอรจะเริ่มฟนพอรายยอยและกองทุนไทยกลับเขามา ลีลาการขายของฝรั่งก็เริ่มออกลวดลาย และยิ่งขายไดแพงขึ้นไปเรื่อยๆซะดวย แสบไหมละครับทาน เดี๋ยวยกตัวอยางใหดูแลวกันเมื่อฝรั่งลากแบ็งคขึ้นตอเนื่อง ก็จะแอบทยอยขายพลังงานตอเนื่อง เมื่อเวลาผานไปเปนสัปดาห คนจะเริ่มรูสึกวา เลนกลุมพลังงานไมไดตังค ตองเลนแบ็งคถึงจะไดตังค เลยขายพลังงานไปเขาแบ็งคสัปดาหถัดมา พอคนมั่นใจวาแบ็งคมา คนทั้งตลาดก็จะไปตั้งรอซื้อแบ็งค ฝรังก็จะขาย ่แบ็งค พรอมๆกับชอนซื้อพลังงานที่คนทั้งตลาดขายลงมาหลังจากลากพลังงานขึ้นตอเนื่อง ขายแบ็งคตอเนื่อง มาเปนสัปดาห คนสวนใหญก็จะเริ่มรูสึกวา เขาเลิกเลนแบ็งคแลว เขาเลนพลังงานกันอยู ก็เลยขายแบ็งคไปเขาพลังงานสัปดาหถัดมา พอคนมั่นใจวาพลังงานมา คนทั้งตลาดก็จะไปตั้งรอซื้อพลังงาน ฝรั่งก็ใจดีขายพลังงานใหเรา แลวชอนซื้อแบ็งคทคนทั้งตลาดขายลงมา ี่สังเกตเห็นใชไหมครับ ระหวางการเลนสลับในหุนสองกลุมนี้ เขาขายไดราคาหมดเลยโดยใชเงินเพียงเล็กนอย ก็สามารถหาออรเดอรซื้อจํานวนมาก มารองรับปริมาณหุนที่เขาตองการจะขายไดแลวสิ่งที่ผูจัดการกองทุนแคร โดยเฉพาะกองทุนตางชาติดวยแลว เขาไมไดแครเรื่องราคานะครับ แตเขาแครปริมาณ เขาหวงแตเพียงวา จะทําอยางไรจึงจะมีปริมาณเสนอซื้อที่มากพอที่จะรองรับปริมาณหุนที่เขาตองการจะขายไดแหม ดูๆไป ไมไดตางจากหุนเก็งกําไรตัวเล็กๆของไทยเลยนะ มันก็เหมือนกับกับพวกทําราคาหุนเก็งกําไรนั่นแหละทําไมเวลาลากตองลากเวอรๆ? ก็ถาเขาไมลากขึ้นใหเวอร แลวเขาจะขายไดครบปริมาณที่ตองการขายหรือ แหมๆ ถามไดกลับมาดูฝรั่งตอ ....... เมื่อทุกคนเริ่มเวียนหัว มันก็เปนชวงเวลาที่เขาทยอยขายไดเกือบครบแลว แถมทยอยขายได ในราคาที่แพงขึ้นเรื่อยๆซะดวย เจงปะระหวางทางที่แอบขายกลุมนึง ฝรั่งก็จะซื้อโชวอีกกลุมนึงขึ้นไป เพื่อสรางอารมณความเชื่อมั่นรวม ศิลปะการขายนี้ เปนการทยอยขายพรอมๆกับลากขึ้น พอคนเวียนหัว เริ่ม งงพอคนสวนใหญเริ่มระอา ที่เขาผิดตัวตลอด คราวนี้ เขาก็จะขายแบบไมลากอะไรขึ้นแลวเพราะเขารูแลววา ตลาดเริ่มคึกแลว เดี๋ยวเราจะไปตั้งรับออรเดอรที่เขาขายใสลงมาใหเอง - 21 -
  • ในเมื่อเรารูเขาแลว เรามารูเรากันมั่งดีกวาถาเมื่อไหรก็ตามที่หุนเริ่มฟน ไมวาหุนนั้นจะเปนหุนเล็กเก็งกําไร หรือ หุนพื้นฐานดีมีฝรั่งขับเคลื่อนก็ตาม หากเงินเพิ่งเริ่มออกสตารท ตองซือตามเกาะกระแสเขาไปกอน อยา ้รีรอและเมื่อไหรที่ยิ่งคึก เมื่อไหรที่ขวัญกําลังใจมากันแบบตื่นเตนสนุกสุดขีด เมื่อนั้น นาจะเปนจังหวะขายซะมากกวา ทั้งนี้ แนวรับแนวตานตามกราฟจะชวยไดมากครับwww.ThaiDayTrade.com - 22 -
  • #7 เกาะไปกับ Fund Flow"ตอนที่เริ่มสตารท ผมลงเงินไป 500,000 บาท ตอนนั้นเลือกหุนที่คดวามี "ราคาถูก" ผม ิจะซื้อหุนทีราคาตกลงมามากๆ เลือกหุนที่มี พี/อี เรโช ต่ํา และซื้อหุนที่มีราคาต่ํากวา ่พาร เพราะเราคิดวาราคาถูก เลนชวงแรกเจงมาตลอดจนเหลือเงินอยู 180,000 บาทสุดทายตองกลับมาทบทวนใหมแลวคอยๆ เรียนรู ถามัวแตยึดขอมูลในอดีต สักวันคงหมดตัวแน!!!" …….. ท.พ.ยรรยง พันธุวงศกลอม (หมอยง) เศรษฐีหุน พันลานมวลชนมักจะเลือกซื้อหุนถูก ดักซื้อ รอเก็บ เพราะคาดวา เดี๋ยวมันจะขึ้นนักวิเคราะหก็ออกมาการันตีวาปจจัยพื้นฐานดี เราก็อุนใจ ใชไหมครับ วาเดี๋ยวคงจะขึ้นสวนหุนเก็งกําไรที่มันลงมาแรงแลว เราก็เขาเก็บเหมือนกัน ดวยความหวังวา เดี๋ยวมันคงจะขึ้นหุนที่มีพื้นฐานดี หรือ หุนเก็งกําไร ลวนแตราคาลงมามากแลวทั้งนั้น ดังนั้น เราดักซื้อรอไว มันก็นาจะขึ้นอยางที่บอกไวในตอนกอนละครับ ยังไงมันก็ไมขึ้นหรอก หากโชเฟอรยังหลับอยูทําไมไมดูรถที่มีโชเฟอรสตารทรอจนเครื่องรอนแลว และโชเฟอรกําลังจะออกรถละครับจริงๆแลว เซียนหุนทั้งหลาย ไมไดสนใจดวยซ้ํา วาหุนตัวนั้นพื้นฐานดี หรือ หุนตัวนั้นเก็งกําไร เขาเลือกตัวที่มันกําลังจะวิ่ง หรือ เพิ่งวิ่ง กันทั้งนั้นหุนที่ดีในมุมมองของคนเลนหุน ควรจะเปนหุนที่เขาซื้อแลวมีกําไร อยาเกี่ยงเลยวาหุนตัวนั้น พื้นฐานดี หรือ หุนตัวนั้น เปนหุนปน เพราะนักลงทุนจํานวนมากในตลาด ก็ลวนเคยมีผลขาดทุนจากการลงทุนในหุนพื้นฐานดีมาแลวทั้งสิ้นเพราะการลงทุนในหุนที่เราสมมุติกันวา มีปจจัยพื้นฐานดี มันก็คือ การเก็งกําไรเหมือนกันละครับ เพียงแตวา มันเปนการเก็งกําไรจากการเก็งมูลคากิจการโดยนักวิเคราะห ในขณะที่การเลนหุนเก็งกําไรเปนการเก็งกําไรจากเม็ดเงินที่ไหลเขาหุนตัวนั้นๆโดยนักเลนหุนในตลาด ณ ขณะนั้น หรือที่เรียกใหดูแยหนอยวา หุนปนแตจะวิเคราะหแบบไหน ก็เก็งกําไรทั้งนั้นแหละ ไมงั้น จะกําหนดราคาเปาหมาย ราคาที่ควรจะเปนไปทําไม การกําหนดเชนนั้น ก็คือการเก็งอยูดีนะแหละวา ถาคุณซือที่ราคานี้ ้คุณนาจะขายไดที่ราคานั้นคนที่เขามาในตลาดหุน สวนใหญก็หวังสวนตางราคา คาดวาจะขายไดแพงกวาราคาที่ตนซื้อมากันทั้งนั้น มีเพียงสวนนอยครับ ที่เขามาลงทุนระยะยาว เพื่อหวังเพียงเงินปนผลดังนั้น หากทานตกลงปลงใจแลววาจะเขามาหากําไรจากสวนตางราคา ก็เชื่อวา หนังสือที่ทานถืออยูนี้ จะชวยปรับปรุงการเทรดของทานใหดีขึ้นไดแนนอนนี่ ไมไดหมายถึง เราสนับสนุนหุนปนนะครับ แตตางชาติหรือกองทุน หรือ เราๆทานๆ ซื้อหุนก็หวังกําไรกันทั้งนั้น - 23 -
  • เก็งวา รายไดจะเปนไปตามเปา เก็งวาผลประกอบการนาจะดีขึ้น เก็งวาตนทุนนาจะลดลง เก็งวานาจะไดงานประมูลโครงการใหญเขามา เก็งวาตางชาติจะมารวมทุน เก็งวาราคาขายนาจะปรับตัวดีขึ้นถาไมเก็งกําไร แลวหุนขนาดใหญ ราคาตัวละ 100 หรือ 200 บาท จะวิ่งขึ้นไปไดยังไงวันละ 5% หรือ 8% ทั้งๆที่ ยังไมรูเลยวา รายไดทั้งปจะเปนไปตามเปาหรือไม ผลประกอบการปลายปจะดีขนจริงหรือไม แมกระทั่งราคาขาย ก็ประเมินยากวาจะเปนยังไง ึ้ตอไปในอนาคต เพราะราคาของผลิตภัณฑบางอยาง มันแปรไปตามตลาดโลกเปนหลักมันก็เก็งกําไรกันทั้งนั้นแหละเพียงแตหุนตัวไหนที่นักวิเคราะหอธิบายไดวามันขึ้นเพราะอะไร ก็จะเรียกวาหุนพื้นฐานดีหุนตัวไหนหาเหตุมาใสผลไมได ก็จะเรียกวา หุนปนแลวการที่หุนขนาดใหญ มีแรงซื้อเขามามาก ออกอาการวิ่งขึ้นพรวดๆ ซึ่งเกิดจากการใชเงินกวาดซื้ออยางรวดเร็วและรุนแรงภายในวันเดียว ไมเรียกวาปนหรือครับ ไมเรียกวาเก็งกําไรหรือครับ หรือ ปจจัยพื้นฐานของกิจการสามารถดีวันดีคืนทันตาเห็นภายในเวลาแควันเดียวการวิเคราะหตามปจจัยพืนฐาน ก็มีรากฐานแกนแท มาจากการเก็งกําไรเหมือนกัน ้เพียงแตเรียกใหดูดีในคําที่แตกตางกันไป เชน เรา Estimate วา, เรา Forecast วา, เราproject วา, เรา think วา, เรา evaluate วา, เรา calculate วา, เรา appraise วา, เราcompute วา ……จริงๆแลว ก็คือ เรา Guess วา … นั่นเอง เพราะโลกของความเปนจริง ใครจะมาทํานายทายไดอยางแมนยําลวงหนาเปนปๆ เพียงแตการวิเคราะหตามปจจัยพื้นฐาน มันดีกวาการเดาสุมแทงสูงต่ํา เพราะเปนการคาดการณบนพื้นฐานที่มีหลักมีเกณฑเห็นบางทีให ราคาเปาหมาย 12 เดือน เทานั้นเทานี้ พอหุนรวงลงมา “เรายังคงคําแนะนําซื้อดวยราคาเปาหมายเทานั้นเทานี้” พอหุนรวงลงอีก นักวิเคราะหก็มาบอกอีก“เรายังคงคําแนะนําใหซื้อดวยราคาเปาหมายเทานั้นเทานี้” พอหุนรวงลงสุดๆนักวิเคราะหก็เปลี่ยนคําแนะนํา “ออ โทษที เราปรับประมาณการรายไดลงมาแลว เราแนะนําขาย ปรับราคาเปาหมายลงเหลือ xxx บาท” แปววววววว! นี่ก็แสดงวา เก็งกําไรผิดแลวนะซิในเมื่อเปนอยางนี้ แลวเราจะเกี่ยงไปทําไมครับวาหุนตัวไหนเปนหุนพื้นฐาน หุนตัวไหนเก็งกําไรก็ตัวไหนมันจะวิ่งขึ้น เราก็ซื้อตัวนั้น ไมดีกวาหรือครับอาว แลวเราจะรูไดไงละวาหุนตัวไหนจะขึ้นผมไปเจอคุณอาคนนึงในหองคา แกบอกวา แกไมเชื่อใครทั้งนั้น แกวิเคราะหเอง วาแลวแกก็วางฟอรมวามีคามรู ขอขอมูลมหาศาลจากทางโบรกเกอร เพื่อมาวิเคราะหหุน กวาทานจะวิเคราะหเสร็จ ราคาหุนก็ไปไหนตอไหนแลวครับถาทานอยากประสพความสําเร็จ อยาทําเปนเกงมาวิเคราะหหุนเอง นอกเสียจากทานจะมั่นใจวา ทานมีความสามารถในการวิเคราะหบริษัทนั้นๆไดดีกวาตางชาติ กองทุน ราย - 24 -
  • ใหญ และนักวิเคราะหขนาดกองทุนตางชาติ ยังตองมีทีมงานผูเชี่ยวชาญมาประจําในแตละกลุมอุตสาหกรรมเลย แลวทานจะเกงขนาดไหนครับ ถึงจะสามารถประมาณภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราการเจริญเติบโตของจีดพี อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย และ ราคาน้ํามัน ในอนาคต ได ีแมนยํากวาเขาถาทานบอกวา ทานวิเคราะหกิจการเปน คําถามคือ ทานสามารถประมาณการความตองการสินคา และ อัตราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นๆไดแมนยํากวาเขาหรือเปลา ทานสามารถประมาณการจํานวนยอดขายและราคาขายในอนาคตไดแมนยํากวาเขาหรือเปลาทานสามารถประมาณการตนทุนการผลิตในสินคาแตละประเภท ในทุกๆองคประกอบของตนทุนการผลิตไดแมนยํากวาเขาหรือเปลา และ ทานยังคาดการณคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหารไดแมนยํากวาเขาอีกดวยหรือเปลาและกวาที่ทานจะวิเคราะหเสร็จ ราคามันไมไปไหนตอไหนแลวหรือครับกอนกองทุนไมวาจะเปนไทยหรือเทศก็ตาม จะใสเม็ดเงินลงทุนในหุนแตละตัว เปนพันลาน หรือ หลายพันลาน เขาไมใชไรสตินะครับ เขาวิเคราะหดีกวาเรา เขามีทีมงานขอมูล และเครืองมือ ที่สมบูรณครบถวนมากกวาเรา และถาเขาวิเคราะหผิด กองทุนเขา ่เสียหายมากกวาเราเยอะรายใหญ หรือ เจาของกิจการ ก็เชนกันครับ กอนที่เขาจะอัดฉีดเม็ดเงินหลายรอยลานเขาไปในหุนเก็งกําไร เขาตองเช็คกราฟ เช็คขอมูลภายใน จนเปนที่แนนอนแลว หรืออาจขอใหนักวิเคราะหไปวิเคราะหมาใหเสร็จสรรพแลว เขาถึงจะอัดฉีดเม็ดเงินเขามาก็ในเมื่อมันเปนเชนนี้ ทําไมเราจะไมเกาะติดรายใหญที่เขาทําการบานมาดี เกาะติดเม็ดเงินเขาไปละครับ จะมาทําเกง นั่งวิเคราะหพื้นฐานกิจการเองอยูทําไม ดอกเตอรทางการเงินเจงมามากตอมากแลว จริงๆนะครับถาชวงนี้ กองทุนตางชาติเห็นแนวโนมปโตรเคมีดี ทานจะไปดักซือกลุมธนาคารนั่งรอ ้ทําไมละ ถาราคาน้ํามันมีแนวโนมพุง แตไปซื้อดักรอในหุนกลุมรับเหมาก็คนละเรื่อง ถารถคันนี้จะออก ทานกลับไปหาขึ้นรถเมลลที่มีที่นั่งวางอยูเพียบ แลวเมื่อไหรทานจะไดออกจากทารถละครับถาทานจะขายซีดี ก็คงตองดูวา ชวงนี้เขาฮิตอะไร ถึงราคาตนทุนจะแพงหนอย ก็ดีกวาเพลงไทยเดิมตนทุนต่ํา แตไมรูจะไปขายใคร ใชไหมครับหุนก็เหมือนกัน ดูสกนิดนึงวาเม็ดเงินทะลักเขาไปเลนกลุมไหนกันอยู ไมงั้น ตกรถแน ัแลวยังชอบมาหลอกตัวเองอีกนะ คนเรา วาเดี๋ยวมันก็คงจะมามีนักลงทุนฟูลไทม อยู 2 ทาน ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็นความตาง ทานแรกเคยเปนนักวิเคราะหมือดีของโบรกเกอรดังแหงหนึ่ง รอบรูสารพัดที่เกี่ยวกับการวิเคราะหหุนสวนอีกทานหนึ่งเปนเซียนหุนหลายรอยลาน ผูชํานาญในการทํากําไรทานแรก ก็อยูในตลาดมาพอสมควร โดยเริ่มจากการเปนนักวิเคราะหหลักทรัพย วิธีการเลนหุนของทานก็คือ กอนที่ทานจะตัดสินใจเลือกลงทุนในหุนตัวไหน ทานจะ - 25 -
  • ทําการศึกษากิจการของบริษัทมาเปนอยางดี แลวคนหารายชื่อผูถือหุน อานดูนโยบายบริษัทและนโยบายเงินปนผล แลวทําการวิเคราะหงบการเงิน แลวเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน เพื่อใหทราบแนวโนม แลวทําประมาณการกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานจากนั้นทําการประมาณการกระแสเงินสด เพื่อคํานวณหามูลคากิจการ เมื่อไดมูลคากิจการแลว จึงนําเอาจํานวนหุนมาหาร ผลลัพธที่ไดคือ ราคาทีควรจะเปนตอหุน ่ปรากฏวา เมื่อทานไดราคาที่ควรจะเปนออกมาแลว กลับทําใจซือไมลงอีก เพราะมีคน ้ลุยซื้อไปตั้งแตสัปดาหทแลว จนราคาขึ้นไปมาก สูงกวาราคาที่ควรจะเปนไปซะแลว ี่ทานเลยตองเริ่มตนทําการศึกษาหาหุนตัวอื่นแทนทานที่สองคือ เสี่ย ม. ขออภัยที่ตองพาดพิง …… เสี่ย ม. มีประสบการณสูงในตลาด ผานรอนผานหนาวมามากมาย ทานเปนประเภท “Low profile, High Profit” ไมโออวดไมขี้โม ชอบเก็บตัวอยูในหอง VIP เล็กๆ แตเก็บโกยกําไรมหาศาล แปลงตลาดหุนเปนเครื่อง ATM สวนตัว วันแลววันเลา …… ในชวงตลาดดีๆ เทรดไปได กวาพันลานบาทตอเดือนกลยุทธหลักของ เสี่ย ม. คือ “ยิ่งขึ้น ยิ่งซื้อ” ซึ่งความจริงแลว ก็เปนกลยุทธเดียวกันกับเสี่ยพันลานทั้งหลายที่เคยเรียนรวมชั้นกันมา ไมวาจะเปน เสี่ย “ย.” หรือ เสี่ย “ป.” ผูโดงดังแตดูเหมือนวา กลยุทธนี้ จะตรงขามกันสุดโตงกับวิธีการเลนของคนสวนใหญในตลาดหุนคนสติปญญานอยๆอยางผมก็ไมแนใจวานี่เปนอีกปจจัยนึงหรือเปลา ที่ทําให เซียนตนนักลงทุนรุนเยาว เศรษฐีหุนฟูลไทมอายุ 29 สรุปวา“คนเลนหุนเจงมีมากกวาคนเลนหุนแลวรวย คนสวนใหญ ชอบเขาซื้อหุนตอนที่เขาเลิกเลนกันหมดแลว เพราะมีความรูสึกวา ซื้อไดถูกลง”แตที่แนๆ เสี่ยทั้งหลายใชกลยุทธนกัน ทุกคน ไมมียกเวน ี้เดี๋ยวไปฟงเสี่ย ม. มั่ง แกคิดยังไง ทําไม ยิ่งขึ้นตองยิ่งซื้อ“นี่นะคุณ ถายิ่งซื้อยิ่งขึ้น ยิ่งซื้อยิ่งแพง แปลวา หุนกําลังจะทะยานขึ้น เงินกําลังวิ่งเขา”“กอนที่เขาจะไลซอตัวไหนกันมากๆ เขาวิเคราะหมาหมดแลว เราแคเกาะกระแสเงินเขา ื้ไปก็พอ หาใหเจอวาเงินกําลังวิ่งไปที่ไหน” ความลับของเสี่ยหุนที่มวลชนสวนใหญไมอยากรู ถูกเปดเผย“ถาผมซื้อไปแลวมันลง แลวยังลงอีกใหผมไดซออีกเรื่อยๆนะ ซวยแลว คุณรูปลาว ถายิ่ง ื้ซื้อไดถูกลง ผมจะหยุดเลย สงสัยเราจะผิดแลว แลวถายังลงมาใหซื้อไดถูกลงเรื่อยๆอีกผมขายทิ้งหมด” เสี่ย ม. เผยกลยุทธกลวยๆที่ฝนความรูสึกของคนทั่วไปยิ่งกลัวยิ่งขึ้น ยิ่งกลายิ่งลงไมรู วา เราถูกปลูกฝงมาหรือเปลาวาตองเลือกซือหุนที่ถูกๆ จริงๆแลว หุนถูกมีอยูเต็ม ้ตลาดเลยนะครับ ราคาไมถึงมูลคาทางบัญชีมีเพียบเลย แตทําไม ถูกยังไงก็ไมมีใครเอาละครับ - 26 -
  • ถาจะพูดจาเปนภาษาเศรษฐศาสตร ก็ตองบอกวา การเลนหุนใหไดเงิน ตองเลือกหุนตัว ที่มี Demand มากกวา Supply ที่รองรับได ณ ขณะนั้น หุนแบบนี้แหละ เสี่ย ม.ชอบบบบบ เพราะเลนแลวไดตังคแตก็แปลก ตอนขึ้นแรกๆ ไมยักจะกลาเขาซื้อกัน พอมันขึ้นไปมากๆกลับยิ่งเสียดายพอมันลงมาไดไมนาน เราก็กลับไปมองวา ถูกกวาราคากอนหนานี้ตั้งเยอะ ดังนั้น ยิ่งลงเราเลยยิ่งซื้อกัน เพราะหวังวา เดี๋ยวมันจะวิ่งกลับขึ้นไปที่เกา โดยหารูไมวา เผลอๆ เขาจะบายบายตัวนี้กันแลวดวยซ้ํามาถึงตรงนี้ ก็ยังทําใจยากอยูดกับกลยุทธยิ่งขึ้นยิ่งซื้อ ใชไหมครับ ี“แลวถาไปซื้อหุนตอนราคายิ่งขึ้น มันไมยิ่งเสี่ยงหรอกหรือ” ทานถามผมในใจอยูแนเลยบังเอิญผมไดยินครับ เลยขออนุญาตตอบนอกใจดีกวาเมื่อทานเห็นหุนกําลังวิ่งหนาตั้งขึ้นไป ทานอาจตองเช็คราคา เช็คกราฟหนอยแลวละครับหากหุนตัวนั้น เพิ่งฟนจากจุดต่ําสุดของราคาขึ้นมาเปนวันแรกๆ และ ผานแนวตาน เกาขึ้นมาไดพรอมดวยปริมาณการซื้อขายที่หนาแนน อยางนี้ แปลวา ของจริงครับ “เจาเขาแลว” แบบนี้ ยิ่งขึ้นตองยิ่งซื้อครับอยากใหเห็นภาพประกอบหนอยนึง ขอสมมุติเปนตัวเลขแลวกันครับหุนตัวหนึ่ง พื้นฐานอยูในเกณฑดี แถมเปนผูผูกขาดในอุตสาหกรรมดวยซ้ํา แตการสงมอบงานที่ลาชา ทําใหผลกําไรที่ผานมา ลดลง ราคาหุนก็เลยรวงลงมาโดยตลอด จาก3 บาท มาเหลือเพียง 2 บาทเทานั้นราคาลงมาถูกแลว แตผมก็ไมรูวามันจะลงอีกไหมสมมุติแลวกันครับ วาผมรูแนๆ วาราคาไมลงไปกวานี้อีกแลว แตผมก็ยังไมรูอยูดีวา ราคามันจะขึ้นเมื่อไหร ขืนไปซื้อดักไว เพียงเพราะวา มันถูกและปจจัยพื้นฐานดี เงินทุนของผมอาจจมไปนานตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผมแอบชําเลืองสายตา จองมองหุนตัวนี้มาโดยตลอดครับ แตมันไมเคยแครความรูสึกผมเลยในปลายเดือนที่ 6 ราคาหุนคอยๆฟนตัวขึ้นจาก 2.08-2.10 บาท ขึ้นมาชนแถว 2.20บาทบวกลบ แลวก็รวงลงอีก ซ้ําแลวซ้ําเลา ไมรูกี่รอบตอกี่รอบ ทุกครั้งที่พยายามขึ้นมาโวลุมเทรดนอยเกินไป แตเอาเถอะ อยางนอย มันก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้น โดยไมกลับไปทีจุดต่ําสุดเดิมอีก ่หุนแบบนี้ เริ่มนาสนแลวครับ หุนที่ยกจุดต่ําสุดขึ้นมาเรื่อยๆ ขาดแตเพียงโวลุมที่มากพอเทานั้นเอง แบบนี้ ยังตองติดตามมองมันตอไปแลวตนเดือนที่ 7 วันแหงการรอคอยก็มาถึง เชาวันนั้น โวลุมทะลักเขามามากมาย หลัง - 27 -
  • ตลาดหุนเปดไดไมนาน แนวตานแถว 2.20 บาทบวกลบ สามารถผานขึ้นไปไดอยางงายดาย พรอมดวยโวลุมที่ยืนยันการกลับมาของ “เขา” โดยไมมีทีทาวาจะรวงลงมาต่ํากวา 2.20 บาทบวกลบอีกเลยแบบนี้ ตองลุย!คนสวนใหญ อาจรูสึกวา มันขึ้นมามากแลว เพราะมันขึ้นมาตั้งแตจาก 2 บาท กวาๆแนะคนสวนใหญ อาจตอรองราคา ตั้งซื้อที่ 2.14 บาท หรือ 2.16 บาท ซึ่งถาไดจริง ทานแยแน แสดงวา ทานจะตองเงินจมตอไปอีกนานแคไหนก็ไมรู เพราะถาทานซื้อไดที่ราคานั้นแสดงวา มันหลุดแนวรับลงมาแลวสําหรับผม ผมเคาะซื้อทันทีที่มันผานดานเดิมแถว 2.20 บาท ไปไดครับ และตามซื้ออีกที่ 2.30 และ 2.34 บาท ซึ่งแตละครั้งที่เคาะซื้อ เปนราคาสูงสุดของวันตลอดเลย เพราะหลังจากเช็คดูแลว แนวตานถัดไป ยังยาวไกลอีกมากสวนทานที่รอซื้อทีจุดต่ําสุดของป แถว 2 บาทตนๆ หรือ รอซือที่ 2.14 บาท หรือ 2.16 ่ ้บาท ก็จะยิ่งไมกลาซือเขาไปใหญ เพราะวันนั้น หุนตัวนี้ปดที่ 2.38 บาท และมีแนวโนม ้จะวิ่งตรงไปสู 2.70 ในเวลาไมนานดวยหากทานเห็นหุนวิ่ง ถาทานซื้อไลราคา โดยไมไดเช็คอะไรเลย ทานอาจจะเขาซื้อที่แนวตานก็ได ใชไหมครับ อยางนี้ เรียกวา แมงเมา บินเขากองไฟ หุนตัวไหนกระดิก วิ่งตามเขาไป ก็ติดแหง็กแตหากทานเห็นแลววา ราคาที่วิ่งขึ้นไป ยังไมผานแนวตานอยูดี ทานก็จะไมเขาซื้อ และเมื่อไหรก็ตาม ที่มันผานดานหินไปไดดวยเม็ดเงินมหาศาล แบบนี้ ยิ่งขึ้นตองยิ่งซื้อครับความร่ํารวยจะเกิดกับทาน ชั่วขามคืน ไมจําเปนตองไปดักซื้อดักเก็บลวงหนา 5-6 เดือนกอนจะเขาซื้อหุนตัวไหน ตามกลิ่นเม็ดเงินใหเจอซะหนอยดีไหมครับ วาเม็ดเงินในตลาดกําลังวิ่งไปที่ไหนwww.ThaiDayTrade.com - 28 -
  • #8 ขายหมูดีกวาขายหมา น้ําลายหกดีกวาน้ําตาตกครั้งแรกที่ไดยิน เสี่ย “ย.” พูด “วิธีแรกที่จะประสบความสําเร็จในตลาดหุน คือ อยาทําใหตัวเองขาดทุน” …… ขํากลิ้งเลย ….. บาหรอ ใครละ ทําใหตัวเองขาดทุน ใครๆก็ไมอยากขาดทุนกันทั้งนั้นแหละ ขําอะจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่นั่งสมองกลวงๆ เซียนตน นักลงทุนรุนเยาว เศรษฐีหุนอายุ 29มันก็ถามขึ้นมาวา “พี่ๆ พี่วาคนเลนหุนเจง กับ คนเลนหุนกําไร แบบไหนมีมากกวากัน”เราก็ไดยินแตใครๆบนวาเจงๆ ก็เลยตอบวา “คนเลนเจง ซิ นาจะมากกวา”เจาตนยิงคําถามใสกบในกะลาอยางผมตอวา “รูไม ทําไม คนเลนหุนเจง มีมากกวา”ตายละซิ ไมรูแหะแคคิด ยังไมทันจะตอบ เจาตนก็เปดโปรแกรม Excel โชวผลกําไรเปนเทาตัวของเขาใหเราอิจฉาเลน แลวพูดอยางมีความสุขและภูมิใจวา“พี่ เห็นไม นี่ไง หุนที่ตนถืออยู มันปนเสนคาเฉลี่ยมาตลอด แลวตนจะขายทําไม ตนก็ปลอยกําไรวิ่งไปเรื่อยๆซิ คนสวนใหญนะพี่ พอมีกําไรนิดหนอยก็ดีใจ ขายกันแลว กลัวหุนลง แตแปลกนะพี่ ถาหุนที่ซื้อแลวดิ่งลง ดิ่งลง กลับถือไดทนดีจัง ของตนนะ หลุด เสนนี้ลงมาปุป ก็ขายทิ้ง”เซียนตนสอนผม ทําใหผมเขาใจ กลยุทธ “อยาขาดทุน” ของ เสี่ย “ย.” ขึ้นมาในทันทีแหม โงอยูไดตั้งนานเวลาหุนรวง คนสวนใหญก็เอาแตนั่งกอดหุน เพราะความกลัววาขายแลวจะขาดทุน ไดแตนั่งเฝามองหุนตัวเองต่ําลง ต่ําลง จน เครียดหลังจากหุนตกไปพอสมควรแลว เวลามันดีดกลับขึนมา กี่รอบกี่รอบ ก็ไมเห็นถึงทุนซะที ้ขณะที่เจาตนเลือกทีจะเสียงขายไปกอน ่ ่“ก็ในเมื่อหุนมันจะลง จะไปพะวงเรื่องกําไรอยูทําไมละพี่ เดี๋ยวลงสุดแลว ตนกลับไปซื้อคืนใหมก็ยังทัน” นี่ ดูความคิดของเซียนตน นักลงทุนรุนเยาว เศรษฐีหุนอายุ 29 ดูซิครับทําไมมันชางตางจากคนกลุมใหญที่กลัวการขาดทุนจนทุนขาดไปหมดพอรตแลว ขนาดนี้ในขณะที่คนกลุมใหญ นั่งเฝาหนาจอ รอความหวังที่จะขายทิ้งไปในราคาตนทุน วันแลววันเลา เจาตนกลับสนุกสนานในการซื้อคืน ขายทิ้ง ซื้อคืน ขายทิ้ง ไมรูกี่รอบตอกี่รอบเทาที่ไดไปสัมภาษณพูดคุยกับเซียนหุนมา ทุกทานมีความเห็นตรงกันเปนเอกฉันทครับ“เวลาหุนมีแนวโนมลง ผมจะขายทิ้งทันที”“ขายเพื่อไมใหกําไรที่อยูในพอรตกลับไปเปนขาดทุน”“ขายแลวจะขึ้น ก็ไมเปนไร ดีกวามานั่งเสียใจในภายหลังที่ตองกลับมาขาดทุน” ออ อยางงี้นี้เอง เลนหุนร่ํารวยเรื้อรัง ก็เสี่ยทั้งหลายรับมาแตกําไร ไมยอมกลับไปเปนขาดทุนนี่เอง - 29 -
  • เรื่องนี้ ปาบุญ ขยายความเพิ่มเติมใหฟง“ในการเลนหุนนั้น ถาซื้อแลว ถูกทาง ก็ปลอยมันวิง และทิ้งทันที ถามีแนวโนมลง หาม ่คิดเด็ดขาดวากําไรเพิ่งนิดเดียวเองยังไมขายหรอก อยาไปคิดวา เมื่อเชายังเห็นราคาเทานี้เทานี้อยูเลย ลองวางขายที่ราคานั้นอีกทีซิ เผื่อฟลุค ถามันมีแนวโนมรวงลง ตองเอาเงินออกมากอน อยายอมขาดทุน”ปญหาในขณะนี้คือ แลวถามันวิ่งขึ้นๆๆ เราจะขายราคาไหนดีเซียนหุนหลายทานตอบตรงกันยังกะนัดกันมา “ก็ขายเมื่อเจอตอนะสิ”อาว แลวตอนั้น สําคัญไฉนมวลชนมักลังเลทีจะขายเสมอเลยครับ เมื่อเห็นโวลุมทะลักเขาคึกคัก ่แตหลังจากที่ผมไดยินจากเสี่ยๆทั้งหลายวา เจอตอ ใหขาย ผมเลยลองๆสังเกตดู และในที่สุดก็เขาใจความหมายของตอสมมุติตัวเลขแลวกัน สมมุติ ทานซื้อหุนตัวหนึ่งที่ราคา 8 บาท จากนั้น ทานสังเกตเห็นโวลุมเขามาตอเนื่อง พรอมกับการคอยๆขยับขึ้นทีละเล็กทีละนอย จนปดตลาดทีราคา่8.40 บาทได แบบนี้ยังโลงครับ ปลอยกําไรมันวิ่งไปเถอะพอวันรุงขึ้น นักวิเคราะหเชียร หุนก็ดีดดีจัง โวลุมเขามามากกวาเมื่อวานอีก ราคาก็ขยับขึ้นแรง จนกระทั่งไปถึง 9 บาทไดในที่สุด วันนั้น โวลุมก็เขา ราคาก็วิ่งขึ้น แบบนี้ ไมมีตอครับอีกวันถัดมา โวลุมเขามาแรงเลย นักวิเคราะหเชียรอีก ใหคําแนะนําซื้อ ราคาเปาหมาย12 บาท เพราะมันดีอยางนี้อยางโนนอยางนั้น ปรากฏวา หุนคึกกวาเกา โวลุมมาจากไหนไมรูมหาศาล และราคาก็ทะยานแบบทําทาจะกูไมกลับ แตแลวพอถึงราคา 9.70บาท ราคามันชักจะไมคอยวิ่งขึ้นตามโวลุมที่ทะลักเขามา หยอนลงมาไดนิดนึง มีโวลุมเขามาอีก แตก็ไมผาน 9.70 บาทซะที เรียกงายๆก็คือ หุนไมสามารถทําจุดสูงสุดใหมไดแมชวงเย็นของวันก็แลว โวลุมซื้อยังคงมีมากมายตอเนื่อง แตราคาก็ยังไมผาน 9.70บาทเหมือนเดิมแบบนี้ใหสันนิษฐานไวกอนนะครับ วาเจอตอเขาใหแลวถึงหุนจะคึก ถึงจะมีแรงเชียรซื้อ ถึงมีความเสี่ยงที่ขายไปแลวจะขึ้น อยางนี้ก็นาขายหมูออกไปกอนครับ เพราะทานกําลังเจอตอ ทานกําลังเจอรายใหญวางขายอยูที่ราคา 9.70ไมจบไมสิ้นเมื่อทุกคนเห็นวา 9.70 บาท ไมผาน เมื่อรายใหญเห็นวา ที่ 9.70 ไมมีใครเคาะซื้อแลวมีโอกาสที่แรงขายหนักๆจะตามมาผมพบเห็นมามากเลยนะ ผูคนในหองคาที่ไมกลาจะขาย ทั้งๆที่เจอตอ เหตุผลงายๆที่ไดยินมาก็คือ“ไมขายละ กลัวขายแลวมันขึ้น” - 30 -
  • “ไมขายหรอก ราคาพื้นฐานมันอยูที่ 12 บาท”“จะรีบขายไปทําไมคะ เห็นเขาบอกวา มันดีอยางนี้อยางนั้นอยางโนน”อันนี้ก็ไมแปลกนะครับทีจะไมขาย เพราะทานอาจจะเปนผูยอมรับความเสี่ยงไดสูงก็ได ่ทานจึงตองการลุนใหผานตอนี้ไปใหไดกอน แตที่แปลกใจก็คือ ผมเห็นผูคนในหองคาจํานวนมากเลย ที่ปลอยใหกําไรจํานวนมากมาย กลายเปนขาดทุนไดดวย เดี๋ยวไปดูกัน วาทานเหลานั้นมีเทคนิควิธีทํากําไรใหเปนขาดทุนอยางงายๆไดอยางไรในชวงตนๆ ที่หุนมันไมผานดานราคานั้นไป พี่ปานาอาในหองคา ก็ตั้งลุนที่ราคาสูงสุดของวัน หวังฟลุค ฮั่นแนะ เจอตอแลวยังหวังจะขายที่ราคาสูงสุดของวันอีกพอรายใหญรูตัววาเจอตอ เขาก็เริ่มขายทิ้งแลวละสิ พี่ปานาอา เห็นวาหุนลงซะ ก็ยอมลดราคาขายลงมานิ๊ดนึง ไมขายที่ราคาสูงสุดก็ไดพอรายใหญแยงกันทิ้งหุน คราวนี้ หุนก็ดิ่งลงเร็วเลยละครับ แทนที่ ผูคนในหองคาจะรีบเอาเงินตนออกมากอน สวนใหญกลับไปวิ่งหาขาว หาเหตุผล วาหุนลงเพราะอะไรถามหนอยเหอะ เวลาเลือดไหลออกมากๆ ทําไงครับหามเลือดในทันที กอนทีจะตาย หรือ ตองหาสาเหตุใหได วา ทําไมถึงไหล ใครแทง ่แทงโดนเสนเลือดใหญหรือเสนเลือดฝอย แลวนี่เลือดจะหยุดไหลหรือยัง เลือดจะไหลอีกนานไม ใคร อะไร ที่ไหน อยางไร ทําไม แบบไหน ….. และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายคําถาม ฯลฯ กอนจะหาคําตอบได ไมตายไปกอนแลวรึนี่ก็เหมือนกันครับ หุนดิ่งลง มัวแตหาสาเหตุ ไปๆมาๆ ตกเย็นวันนั้น ขาดทุนจนได พอขาดทุนก็ยากแลวละทีจะทําใจขายหุนออกมา เพราะเห็นๆอยูวาเมื่อกี้นี้ยังกําไรอยูเลย ่หลังจากนั้นไมนาน ก็เขาสูเทศกาลปรับฐาน หุนแตละตัวต่ําเตี้ยสาละวันหนึ่งเดือนผานไป ไวเหมือนโกหก หุนที่เราๆทานๆถืออยู รวงมาใหขาดทุนไปแลวถึง50% ซึ่งหมายความวา ถาจะขอแคคืนทุน หุนตัวนั้น ตองดีดมา 100% เลยนะ มันคงไมเกิดขึ้นบอยหรอกครับ และไมรูดวยวาจะใชเวลานานแคไหน กวามันจะกลับขึ้นไปเพียงเทาทุนผูที่ประสบความสําเร็จ เขาอยูกับปจจุบันครับ ไมไดอยูดวยการคาดหวังเลื่อนลอยตอใหรวยแคไหน เงินเราก็ถือวา ชางเล็กนอยเหลือเกิน เมื่อเทียบกับปริมาณเงินทั้งตลาดเซียนหุนตัวจริงถึงกลาวอยูเสมอวา “ใหวาไปตามภาวะตลาด น้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวาง”ถาไมมั่นใจวามันจะไปไดตอ ล็อคกําไรออกมากอนครับ ภาษิตสํานวนฝรั่งวาไว “WhenIn Doubt, Stay out!” …… หากมีลางสังหรณไมดี หรือเจอตอ ตองเผนกอนเปนดี - 31 -
  • www.ThaiDayTrade.com - 32 -
  • #9 ยอนรอย วัฏจักรตลาดหุนกอนที่เราจะไปดูกลลวงเจามือ กลเม็ดรายใหญในตอนตอจากนี้ไป เรามาเริ่มยอนรอยตามดูวัฎจักรของตลาดหุนกันกอน ดีกวาครับ วาแตละชวง ตลาดมีอาการอยางไร เพื่อใหเห็นภาพวาในแตละรอบ ผูเลนแตละกลุมเขาทําอะไรกันบางวัฏจักรตลาดหุน ชวงรุงโรจนถึงขีดสุดอาการของตลาดในชวงรุงโรจนถึงขีดสุด สังเกตไดไมยากครับ เพราะเปนชวงที่ตลาดคึกเปนมาดีดกะโหลก ราคาหุนปรับขึ้นแบบเวอรแลวยังมีเวอรอีก สื่อฯและนักวิเคราะหเชียรซื้อหุนสุดลิ่มทิ่มประตู หุนกลุมหลักทรัพย ตางพากันคึกคักถวนหนาจากปริมาณการซื้อขายลนทะลัก สายโทรศัพทของมารเก็ตติ้งก็ไมเคยวาง ผูคนคึกคักและตางพากันยิ้มแยมเต็มหองคาฯหลังจากนั้นไมนาน ตลาดจะแสดงอาการประหลาดๆใหเห็น เหมือนเปนการสงสัญญาณใหรูวาจะปรับฐานแลวนะชวงนี้ ปริมาณการซื้อขายตอวันยังมากอยูครับ นักลงทุนสวนใหญในตลาดยังมีความหวังแตราคาหุนหรือดัชนีตลาด ชักจะเริ่มไมขยับแลว อาจจะมีอาการแตะจุดสูงสุดเดิมซ้ําๆแตไมผานซะทีใหเห็น แลว วันตอๆมา จุดสูงสุดของดัชนีกคอยๆต่ําลง พรอมๆกับจุด ็ต่ําสุดของดัชนีก็ลดลงดวยเชนกันในชวงนี้ ปริมาณการซื้อขายใน อินเด็กซฟวเจอร คอยๆหดหาย จํานวนสถานะคงคางในตลาดฟวเจอรก็เริ่มหดตัว พรอมทั้งราคาอินเด็กซฟวเจอรที่เริ่มปรับลงมือใหม ที่อดทนรอ ไมกลาซื้อหุนในตอนแรก เพราะมัวแตรอใหหุนราคาถูกกอน เริ่มตัดสินใจซือหุนในชวงนี้แหละครับ เพราะกลัวตกรถ …… หลังจากรอคอยมานานแสน ้นาน แตหุนก็วิ่งหนีขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อหุนหยุดรอ หรือ ออนตัวลงมาใหซื้อ มือใหมจึงตัดสินใจซื้อหุนทันที ดวยความคิดวา หุนคงจะไมลงแลวละเจาของบริษัทและผูถือหุนรายใหญ ก็เห็นใจมือใหมครับ เริ่มขนหุนของตนมาวางขายที ละเล็กทีละนอยแบบเงียบๆ พอปริมาณหุนที่วางขายมีคนมาซื้อจนหมดไป เขาก็จะขนหุนออกมาเติมขาย ใหมือใหมไดซื้อหุนมากเทาที่ใจจะไขวควากองทุนไทยและกองทุนตางชาติ ก็เห็นใจมือใหมที่สนใจหุนพื้นฐานดีเชนกัน เริ่มขนหุนพื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูง ในพอรตของตน มาวางขายทีละเล็กทีละนอยแบบเงียบๆ พอปริมาณหุนที่วางขายใกลหมด กองทุนก็จะพากันขนหุนมาเติมขายใหอีกนักเก็งกําไร จะเรงขายหุน และ ทยอยปดสถานะ “Long” เพื่อทํากําไรใน SET50 IndexFutures ก็ชวงนี้แหละครับ ปริมาณการซื้อขายและจํานวนของสถานะในตลาดฟวเจอรจึงลดลงเรื่อยๆ พรอมดวยราคาที่คอยๆถดถอยลงมานักลงทุนระยะยาว ยังสงบนิ่ง สุขุม ทองคาถา “หุนเรา พื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูง”วัฏจักรตลาดหุน ชวงขาลงหลังจากที่ผานชวงตลาดกระทิงแลว อาการของตลาดหมีก็เริ่มปรากฏ - 33 -
  • ความคึกคักในตลาดเริ่มลดต่ําลง ดัชนีและราคาหุนปรับลงแลวปรับลงอีกในแตละวันนักวิเคราะหยังคงเชียรซื้อหุน “ราคาหุนปรับตัวลงมาถือเปนโอกาสในการเขาซื้อ”อาการของชวงขาลง สังเกตไดไมยากครับ หุนกลุมหลักทรัพยจะรวงลงอยางรวดเร็วสายโทรศัพทของมารเก็ตติ้งยังไมวาง เพราะลูกคาจะชอบโทรมาถามวา “มีขาวอะไรไมทําไมหุนลง”, “รับที่ราคาเทาไหรดี ราคามันถูกแลวจะซื้อถัวเฉลี่ย” ฯลฯ แนะ หุนเปนขาลงแลว ยังจะซื้อถมเขาไปอีกในชวงนี้ ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟวเจอรกลับมาเพิ่มขึ้นมาก พรอมๆกับมีการเปดสถานะในอินเด็กซฟวเจอรเพิ่มขึ้นอยางมากมาย สวนระดับราคาของอินเด็กซฟวเจอรทรุดลงอยางรวดเร็วและรุนแรงมือใหม ยังมีความหวัง จําราคาเปาหมายไดแมน ดังนั้น หุนพื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูงยิ่งรวงลงมา เลยยิ่งเขาซื้อ หวังถัวเฉลี่ยตนทุน ….. สวนมือใหมที่ยังไมไดซื้อในรอบที่รุงโรจนถึงขีดสุด บังเอิญดันไปเปดทีวี เจอนักวิเคราะหพูดอยูพอดี “ราคาหุนปรับตัวลงมาถือเปนโอกาสในการเขาซื้อ” ก็จะตัดสินใจเขาซื้อตอนนี้ละ พรอมทั้งดีใจอีกตางหากที่ ไดซื้อในราคาที่ถกกวาคราวที่แลว ูเจาของบริษัทและผูถือหุนรายใหญ ถือหุนเยอะกวาเพื่อน และยังไมไดขายอีกตั้งหลาย สิบลานหุน เมื่อราคาเริ่มยืนไมไดแลว ก็ตองเผนหนีตายกอนเหมือนกันละ วาแลวก็โทรไปหามารเก็ตติ้ง “คุณ ขายออกไปกอน 7 ลานหุน” …… นี่แหละครับ หนีตายของจริงขายใหครบ ไมกําหนดราคา ถึงมินาละ บางชวง หุนลงดิ่งมาอยางเร็ว จนขายกันไมคอยจะทันเลยกองทุนไทยและกองทุนตางชาติ ก็มีหุนเยอะมากไมใชเลนเหมือนกันนะเนี่ยะ คราวนี้ก็ขึ้นอยูกับสไตลล และ นโยบายบริหาร ของแตละกองทุนแลวละครับ วาจะงัดกลยุทธไหนขึ้นมาใช บางกองทุนที่อนุรักษนิยมหนอย ก็อาจจะเก็บหุนไวดูเลน แลวบริหารความเสี่ยงของพอรต ดวยการ Long Put ใน อินเด็กซออพชั่น หรือ เขา Short ใน อินเด็กซฟวเจอรสวนกองทุนไหนที่มีสไตลลการเลนรุนแรงในเชิงรุก เขาอาจจะขนหุนในพอรตออกมาขายกอนก็ได แลวคอยซือคืนในราคาที่ต่ํากวา กลับคืนมาในภายหลัง โดยเฉพาะกองทุน ้ประเภทเฮดจฟนดดวยแลว อาจจะเพิ่มความกราวดวยการทําธุรกรรม Short Sell โดยยืมหุนจากโบรกเกอรมาขายซ้ํา พรอมๆกับ Short ใน ใน อินเด็กซฟวเจอร เพิ่มเขาไปอีกเพื่อทํากําไรในชวงตลาดขาลง อยางเปนกอบเปนกํานักเก็งกําไรก็ไมรีรอเชนกัน ในเมื่อตลาดเปนขาลงแนๆ จะรอซื้อหุนทําไมใหปวยการ วาแลวก็เปด Short ใน ใน อินเด็กซฟวเจอร อยางเรงรีบ ชวงนี้ ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟวเจอร และ การเปดสถานะใหมในอินเด็กซฟวเจอร จึงเพิ่มขึ้นมากอยางชัดเจนนักลงทุนระยะยาว ยังคงสงบนิ่งครับ รอจังหวะซื้อของดีที่ใครตอใครมาขายลดราคาใหวัฏจักรตลาดหุน ชวงผีหลอกหลังจากที่ตลาดรวงรุนแรง ใครๆก็ทราบดีแลววาหุนเปนขาลง นักวิเคราะหก็จะออกมาแนะนําขาย “หุนตัวนี้ มันไมดี อยางงี้อยางงั้น เราแนะนําขาย“หลังจากนั้นมา ตลาดหุนก็ไปไมรอด เพราะคนที่ซอไวตลอดทาง เริ่มรับรูแลววา นี่เปน ื้ - 34 -
  • ขาลง ประกอบกับนักวิเคราะห ลดราคาเปาหมายลงมามากดวย จนไมมีใครกลาถือหุนแลวละ ดังนั้น ถาตลาดเดงสลับขึ้นมาเมื่อไหร เปนอันตองเจอแรงขายใส ทุกทีไปตอนนี้ ถึงราคาหุนจะทรุดลงต่ํา จนเตี้ยติดดิน ก็ไมมีใครกลาซื้อแลวครับ สวนคนจะขายก็ทําใจขายไมไดแลว เพราะมันลงมาลึกจนกวาจะทําใจขายได ชวงนี้ ตลาดจึงวังเวงความเงียบเหงาก็เขามาเยือน มีเสียงหมีนอนกรนใหไดยินเปนระยะๆ ผูคนในหองคาหดหาย ปริมาณการซื้อขายบางเฉียบ หุนกลุมหลักทรัพยตายเรียบ มารเก็ตติ้งนังหาวบาง ่นั่งหลับบาง ลากิจ ลาปวยบาง ตามแตจะอาง ตลาดชวงนี้สังเกตไดงายใหญ ถาทานโทรไปหามารเก็ตติ้งของทานทีไร ก็โทรติดงายแสนงาย แถมไดคุยดวยนานๆทุกทีไป ก็แสดงวา ตลาดกําลังอยูในชวงผีหลอกแลวละครับในชวงนี้ ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟวเจอรหดหาย สถานะในอินเด็กซฟวเจอรก็ลดลงอยางมากมาย สวนระดับราคาของอินเด็กซฟวเจอร ก็เริ่มนิ่งๆแลวเชนกันมือใหม เริ่มหมดหวัง แถมเงินก็หมดแลวอีกตางหาก เพราะทยอยซื้อถัวเฉลี่ยตนทุนมาตลอดทาง ตอนนี้ราคาหุนถูกกวาเกาตั้งเยอะดวย แตไมมีเงินซื้อแลวละ ถึงมีเงินซื้อ ก็ไมอยากจะซือแลว พรอมกับนั่งเฝาหนาจอ รอวันเวลา ใหหุนในพอรตตนกลับขึ้นมาถึง ้ตนทุนซักทีเจาของบริษัทและผูถือหุนใหญ เห็นวาแรงขายเริ่มหมด ราคาหุนเริ่มนิ่ง ตางก็เขามาตั้ง รับ ทยอยซือคืนหุนของตน ที่ขายทิ้งลงมากอนหนานั้น ้กองทุนไทยและกองทุนตางชาติ เริ่มทยอยปดสถานะในอินเด็กซฟวเจอร กองทุนไหนที่เคยขายหุนลงมากอนหนานั้น ก็ใชจังหวะนี้เขาทยอยซื้อหุนคืน สวนกองทุนที่ไปยืมหุนของโบรกเกอรมาขาย ก็เริ่มซื้อคืนหุนไปสงมอบคืนเจาของนักเก็งกําไร ก็ใชโอกาสนี้ เขาปดสถานะในอินเด็กซฟวเจอร เชนกันนักลงทุนระยะยาวเริ่มเล็งเห็นแลวครับ วาขณะนี้ หุนในดวงใจของตน ราคาลงมาต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปนเกินเหตุแลว เขาจึงใชโอกาสนี้แหละครับ กวาดซื้อหุนพื้นฐานดี พีอีต่ําปนผลสูง ราวกับเปนชวงโปรโมชั่น ลดกระหน่ําวังเวงแกรนดเซลลวัฏจักรตลาดหุน ชวงสะสมอาการของตลาดในชวงสะสมครั้งใหมจะเกิดขึ้นในเวลาตอมา หลังจากที่เจาของบริษัทและผูถือหุนรายใหญ รวมทั้งบรรดากองทุน และ นักลงทุนระยะยาว เริ่มเขาเก็บหุนกันหลังจากที่เห็นแลววา ณ ราคานี้ ไมมีใครอยากขายแลว ณ ตรงนี้แรงขายหมดแลวเมื่อราคาและดัชนีหยุดไหลลงได ก็ถึงคราวที่มูลคากิจการ และมูลคาสินทรัพยที่ต่ําเตี้ยติดดิน ควรจะฟนคืนสูมลคาที่แทจริงของมันไดแลว ใชไหมครับ ูในชวงนี้ ความมั่นใจยังไมมากนัก ราคาหุนและดัชนีจะเริ่มปรับขึ้นทีละเล็กละนอยแบบคอยเปนคอยไปในตลาดฟวเจอรก็ยังคงเงียบอยู มีปริมาณการเทรดและการเปดสถานะใหมเพิมขึ้น ่เล็กนอย ระดับราคาของอินเด็กซฟวเจอร ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยสวนมือใหม เลิกดูหุน เลิกตามตลาดไปตั้งนานแลวครับ หวังวา มาถึงทุนอีกที จะขายให - 35 -
  • เกลี้ยงเลย เลิกๆๆจริงๆดวยเจาของบริษัทและผูถือหุนรายใหญ เรงทยอยซื้อคืนหุนของตนตอเนื่อง มีการเคาะขวา ซื้อหุนทีละชอง 2 ชองใหเห็นบางเปนครั้งคราว เพราะเทาที่เก็บหุนของตนคืนในชวงที่ผานมา ยังเก็บคืนไดนอยมากเมื่อเทียบกับที่ตนขายลงมาในชวงกอนหนานี้กองทุนไทยและกองทุนตางชาติ เรงทยอยซื้อหุนตอเนื่องเหมือนกัน มีการเคาะขวาซื้อหุนทีละชอง 2 ชองใหเห็นบางเปนครั้งคราว เพราะเทาที่สะสมหุนในชวงที่ผานมา ยังสะสมไดนอยมากนักเก็งกําไรสวนใหญ ยังไมคอยทําอะไรเปนพิเศษในชวงนี้ครับนักลงทุนระยะยาว ยังคงตังหนาตั้งตา กวาดซื้อหุนพื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูง ตอเนื่อง ้ตราบใดที่ราคาหุนยังต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปนอยูมากวัฏจักรตลาดหุน ชวงขาขึ้นตลาดในชวงขาขึ้น เปนการฟนตัวตอเนื่องของตลาด หลังจากที่เจาของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ และบรรดากองทุน เรงรีบซื้อหุนใหครบ ตามที่ตั้งใจเมื่อตางคนตางซื้อ และ ตางคนตางก็อยากไดของถูก อาการของตลาดในชวงนี้ที่แสดงใหเราเห็น จึงเปนภาพของการแยงกันซื้อ ไมงั้น เดี๋ยวจะไดของไมครบ หรือหากจะซื้อมาใหไดครบก็กลัวจะไดราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หากมัวแตรีรอชวงนี้ ทั้งตลาดหุนและตัวหุน เริ่มกลับตัวใหเห็นเดนชัด ปริมาณการซื้อขายเขามามากดัชนีขยับขึ้นคอนขางเร็ว ราคาหุนวิ่งแรงขึ้น กลุมหลักทรัพยเริ่มฟนนิดๆตลาดฟวเจอรก็ไมแพกัน ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟวเจอร และ การเปดสถานะใหมในอินเด็กซฟวเจอรก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาก โดยระดับราคาของอินเด็กซฟวเจอร ก็วงขึ้นนํา ิ่เสมือนเปนสัญญาณบงบอกวาภาวะกระทิงกําลังจะกลับเขามาแลวมือใหมสวนหนึ่ง ไมมีนโยบายเติมเงิน นั่งรอจุดคุมทุนอยางเดียวมือใหมอีกสวนหนึ่ง เงินหมดซะแลว เพราะซื้อของถูกถัวเฉลี่ยตนทุนมาตลอดทาง แตก็ยังเจอถูกกวา แบบไมรูจบสวนมือใหมอีกกลุมหนึ่ง มีเงินนะ แต “เดี๋ยวรอใหมันราคาลงมาอีกรอบกอน แลวจะซื้อ”….. หลังจากรอไปสักระยะนึง เห็นหุนวิ่งขึ้นไปไกล ไมกลับลงมาใหซื้ออีก ก็ปลอบตัวเองไปพลางๆ “เอ มันจะขึ้นจริงๆหรือ ใจเย็นๆนา เดี๋ยวมันก็คงกลับลงมาใหเราซื้อ”…… หลังจากรอไปอีกสักระยะหนึ่ง เห็นหุนวิ่งไปไกลมากๆแลว เลยเปลี่ยนความคิดใหม“ไมซื้อแลว มันขึ้นไปมากแลว”ในระหวางที่มือใหมคิดแบบนี้ เราไปดูกันครับ วา เจาของบริษัท ผูถือหุนใหญ กองทุนและนักเก็งกําไร เขาคิดกันยังไง ทําไมกลุมหนึ่งชนะตลอด และทําไมอีกกลุมหนึ่งถึงเปนผูแพตลอดกาลเจาของบริษัท ผูถือหุนใหญ กองทุนไทยและกองทุนตางชาติ เรงรีบซื้อหนาตั้งซิครับเพราะนี่เปนขาขึ้นเห็นๆ ตางพากันแยงซื้อกอนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปมาก ในระหวางนี้ - 36 -
  • เราจะเห็นการไลเคาะซื้อทีละ 3 ชอง 4 ชองราคา เพื่อใหไดหุนมากอนที่ราคาจะวิ่งไปไกลกวานี้นักเก็งกําไร ก็ไมนอยหนา ในเมื่อเปนขาขึ้นแจมใส ทําไมจะไมแยงเขาซื้อดวยละครับทั้งซื้อหุน ทั้ง เปดสถานะ Long ในอินเด็กซฟวเจอรอยางเรงรีบ ทําใหปริมาณการซื้อขายในตลาดฟวเจอร และ การเปดสถานะใหมในอินเด็กซฟวเจอร กลับมาคึกคักผิดหูผด ิตาสวนนักลงทุนระยะยาว เริ่มเขาสูชวงเสวยสุข เพราะหุนที่ตนซื้อลงทุนไวเริ่มเติบโตเดินหนา เขาหามูลคาที่ควรจะเปนวัฏจักรตลาดหุน ชวงรุงโรจนถึงขีดสุดเมื่อทุกคนประจักษชัดวาเปนขาขึ้น ความคึกคักก็กลับมาเยือนตลาดอีกหน ทั้งดัชนีตลาดทั้งหุนรายตัวตางก็ทําจุดสูงสุดใหมกันถวนหนา โดยมีปริมาณการซื้อขายคับคั่งการันตีการขึ้น ระดับราคาตามสัญญาฟวเจอรก็ไมนอยหนา กระดี้กระดาเฮฮาพรอมปริมาณการเทรดทีทะลักเขามามหาศาล ่นักวิเคราะหโผลมาจากไหนก็ไมรู กลับมาเชียรซื้อหุน พรอมโมซะหนอย “เราแนะนําซื้อมาอยางตอเนื่อง หุนปรับตัวขึ้นตามคาด ใหราคาเปาหมายเทาโนนเทานี้”คนกลุมอื่นจะเปนยังไง ก็ชางเขาเถอะ หวงแตมือใหมนี่สิครับ ที่เขาสูวัฎจักรเดิมๆอีกตอนเขาสะสมกัน มือใหมก็ไมมั่นใจ ตอนตลาดฟนตัว มือใหมก็รอซือถูก ตอนตลาด ้กระทิง มือใหมก็บนวามันขึ้นมามากแลว แตพอตลาดคึกคักสุดขีด นักวิเคราะหปรับราคาเปาหมายขึ้น มือใหมก็กลัวตกรถ ในที่สุด ซวยซ้ําซวยซากอีกตามเคย มาซื้อเปนคนสุดทายของตลาดเรือยเชียว ่ในตอนทายของปลายตลาดขาขึ้น ก็จะยังคงเปนภาพเดิมๆ แหละครับ บงบอกถึงอาการสงสัญญาณหมดรอบดังนั้น ถาทานเห็นหุนกลุมหลักทรัพยคกคักตอเนือง เห็นสายโทรศัพทของมารเก็ตติ้งไม ึ ่คอยวาง เห็นมือใหมหนาใหมมาเปดบัญชี เห็นผูคนกลับเขามาคึกคักยิ้มแยมเต็มหองคาเห็นนักวิเคราะหมาปรับเปาหมายดัชนีตลาด ทานคงรูแลวนะครับ วาชวงนั้น ทานตองพรอมจะขายทํากําไรทุกเมื่อแลวละwww.ThaiDayTrade.com - 37 -
  • #10 กลวิธี ขึ้นขายกอน ออนซื้อกลับ“หุนเก็งกําไรทุกวันนี้ คุณอยาคิดวาหมูนะ เขาไมลากยาวใหพวกคุณมากินเงินเขาฟรีๆหรอก ถาคุณจะเก็งกําไร คุณตองใช "ทฤษฎีปงปอง" คุณทองไว "ขึ้นขาย-ลงซื้อ" "ขึ้นขาย-ลงซื้อ "ขึ้นขาย-ลงซื้อ "ขึ้นขาย-ลงซื้อ” ……… เซียนหุนรอยลานทานหนึ่งเผยเคล็ดลับ ขึ้นขายกอน ออนซื้อกลับ ใหฟง ทําไม เซียนหุนทานนี้ ถึงระบุวา ในอดีต หากเราซื้อหุนตัวไหนแลวมันวิ่ง เราถือยาวไดเลย แตเดี๋ยวนี้ ขึ้นมาตองขาย แลวคอยรอรับใหมดานลาง เดี๋ยวไปดูกลวิธีของรายใหญพรอมๆกันครับทุกวันนี้ เขาพัฒนาแลวครับ เขาใชทีมงาน เขาเอาเทรดเดอร ที่เกงกราฟและเกงจิตวิทยาการลงทุน มาทําหนาที่แทน และทําแบบทีมพันธมิตร ไมใชหุนใครหุนมัน เหมือนกอนหมดยุคเถาแก ใชแตกําลังเงิน แลวครับ เพราะวิธีลากยาวแบบเกา มันใชเงินเยอะ ไมมีประสิทธิภาพ เลยตองเอาเซียนกราฟมาสรางกราฟหลอกลอ ใหเราซื้อ ใหเราถือ ใหเราขาย ใหเรากระทําไปในทิศทาง ที่เขาตองการใหเราเปน เพื่อประสิทธิภาพในการใชกําลังเงินทุกวันนี้ แนวรับแนวตาน ใครๆก็รูพอๆกัน แตโวลุมเทรดนี่สิ จะเปนตัวยืนยันวาขึ้นจริงหรือลงจริง หรือไมกรณี ราคาขึ้น และมีโวลุมเขา จะยิ่งเปนการยืนยันการขึ้น แบบนี้ตองซื้อถาโวลุมเขา แตราคานิ่งนานเกินไป ตองหยุดดูททากอนละ อยาไปเคาะขวาซื้อเพลิน ีเพราะอาจอยูระหวางการรินขายเติมขายไมหยุดหยอนก็ไดแตถาราคาไหลลง พรอมๆกับโวลุมเขามามาก แบบนี้ ตองขายหนีตายกอนละครับกอนจะเขาเรื่อง ขึ้นขายกอน ออนซื้อกลับ เดี๋ยวคงตองขยายความสักหนอย คําวา โวลุมเขา ไมไดหมายถึง การดูวา วันนี้ซื้อไปแลวเทาไหร ขายไปแลวเทาไหรนะครับ ขืนไปดูวาวันนี้ มีเคาะซื้อหรือเคาะขาย มากกวากัน โดนหลอกเละเทะแนคําวา โวลุมเขา ในที่นี้ หมายถึง โวลุมเทรดรวม เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 3หรือ 5 วันทําการยอนหลัง นะครับถาโวลุมไมเขา แปลวา เขายังไมมา มีแตพวกเราโซยกันเองดังนั้น หากเราเห็นราคาหุนขยับขึ้น แตเทรดกันไปเพียง 2 แสนหุน ก็ใหคิดไวเหอะวาเราๆทานๆนะแหละ ไลซื้อกันเอง อยางนี้ ไปไมไดกี่น้ําหรอกครับเอาละ เมื่อเขาใจความหมายของคําวา “โวลุมเขา” ตรงกันแลว เราจะเขาเรื่องตอในเมื่อทุกวันนี้ เขาใชกลวิธี ขึ้นขายกอน ออนซือกลับ ดังนั้น เราก็ควรจะเทรดไปตาม ้แนวโนมที่มันกําลังจะไปดวยเชนกัน ใชไหมครับ ตอใหกราฟออกมาสวยสดงดงามขนาด - 38 -
  • ไหนก็ตาม แตถาเราถือหุนเพลิน ในขณะที่เขากําลังขายกัน มันจะเจ็บหนักไดใน ภายหลัง กวาจะรูตัวก็ขาดทุนไปมากเชียวดังนั้น เมื่อกราฟยังคงอยูในแนวโนมขาขึ้น และทุกแนวตานที่มันกําลังวิ่งไปทดสอบ เราอาจตองเพิ่มความสังเกตนิดนึง วาเขารินขาย หรือ แอบเก็บสังเกตเพิ่มอีกนิดวา เขาซื้อ 3 สวน แลวตบขูดวยการขาย 1สวน หรือ เขาซื้อ 1สวน เพื่อหลอกขายไอที่วางไว 3 สวนชวยสังเกตเพิ่มนิดนึงนะครับวา ราคาและปริมาณเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน หรือไมแลวทําไมถึงตองใชกลวิธี ขึ้นขายกอน ออนซื้อกลับ ละครับก็ราคาหุนมันเกินมูลคาทีควรจะเปนไปมากนะซิครับ หากวันนี้ เจาของหรือผูถือหุนราย ่ใหญไมขาย คนอื่นก็ตองขายใสอยูดีดังนั้น การวางแผนการขายจึงเริ่มขึ้นขั้นแรก ก็ตองทําการสะสมหุนกอน ชวงนี้ ใชเวลาเปนไตรมาสนะครับ กวาจะผูกขาดอํานาจการควบคุมหุนของตนมาไวในมือไดหลังจากสะสมหุนไวในมือของกลุมและพรรคพวกมากพอแลว ก็จะมีการลากกระชากราคา เรียกรองความสนใจ ชวงนี้ โวลุมเขา ราคาขึ้น กราฟสวย นักวิเคราะหเชียร นักลงทุนเริ่มหันมามองขั้นตอมา จะเริ่มมีการใชพอรตของเจาของซื้อหุนขึ้นไปตอเนื่อง เพื่อใหใครตอใครรับรูกันวา ขนาดเจาของยังซื้อเก็บตอเนื่องเลย มารเก็ตติ้งที่ออนหัดก็อาจจะเที่ยวไปบอกลูกคารายอื่นๆของตนใหซื้อตาม เพราะเห็นวาเจาของเขาเก็บ นาจะมีขาวดีอะไรบางอยางในเร็วๆนี้เมื่อนักวิเคราะหเชียร มารเก็ตติ้งเชียร โวลุมก็เขา ราคาก็ขึ้น กราฟก็สวย นักลงทุนจะเขามาเคาะซื้อบาง ตั้งรอซื้อบาง กระบวนการหลอกขายของก็เริ่มตนบัญชีของเจาของอาจจะมีเคาะโชวไมใหญๆใหเห็นหนึ่งสวน เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูที่รอซืออยูใหรีบเคาะซือแตโดยไว แตในขณะเดียวกัน บัญชีเทรดของกลุมและพรรค ้ ้พวกกําลังวางขายรออยูตรงฝงออฟเฟอรถึง 3 สวนและเมื่อหุนที่วางขายอยูมีคนเคาะซื้อขึ้นไปจนหมด ก็จะเริ่มเติมใหอีกหมดอีก เติมอีก หมดอีก เติมอีก หมดอีก เติมอีก หมดอีก เติมอีก ไมรูจบนี่ไงครับ โวลุมเขา แตราคากลับแนนิ่ง ไมสอดคลองกับโวลุมที่เขามาเลยในเมื่อคนเคาะซื้อเริ่มเหนื่อยใจ เคาะเทาไหรก็ไมหมดสักที คนสวนใหญจะเริ่มลังเลที่จะเคาะซื้อแลวครับ มาวางซื้อที่ฝงบิดบาง วางซื้อต่ําลงมา 2 ชองบาง 3 ชองบางกอนที่ไกจะตื่น ตองรีบกระทําการใชไหมครับ …… ในเมื่อคนเริ่มรูทันแลว เจาของบริษัท - 39 -
  • และผูถือหุนรายใหญจะรีรอทําไม เดี๋ยวเขาถอนบิดออกหมดเกลี้ยง จะขายไมไดราคา….. อยากระนั้นเลย ขายทิ้งลงมาเลยยังไดราคาดีกวา ขายตอนนี้มีคนมาตั้งรอซื้ออยูตั้งเยอะแลวกลวิธี ขึ้นขายกอน ออนซื้อกลับ ก็ดําเนินไปตามแผนขายลงมาทันที ไดราคาดีซะดวย เพราะไลราคาขึ้นไปกอนแลว พอราคาลงไปมาก ก็หยุดการขาย เดี๋ยวก็จะมีคนที่อยากไดของถูกมาตั้งรอซื้ออีก เดี๋ยวก็มีนกเก็งกําไรมาเคาะ ัซื้ออีก …… และเพื่อเรียกความมั่นใจ ตองมีเคาะโชวไมใหญๆใหเห็นหนึ่งสวน แตในขณะเดียวกัน บัญชีเทรดของกลุมและพรรคพวกก็วางขายรออยูตรงฝงออฟเฟอรเชนกันถึง 3 สวน เพื่อบีบใหนักเก็งกําไร บีบใหสิงหเดยเทรดเคาะขวานี่เปนอีกกลวิธีในการหาเงินขาลงครับกลต. ก็เฝาแตจับหุนวิ่งขึ้นอยูได ไมยอมมาจับพวกทุบหุนบาง ความจริงแลว ขาลงก็ทําเงินไดดีเชนกัน ไดเงินเร็วกกวาดวยซ้ํา และสัดสวนในการถือครองหุนในบริษัทก็ไมไดสูญเสียลงไปแตอยางใดเดี๋ยวสมมุติเหตุการณใหดู วาขาลง เขาไดเงินยังไงหุนตัวหนึ่ง มูลคาตามปจจัยพื้นฐานที่ควรจะเปน มันไมเทาไหรหรอก เขาอาจจะคอยๆสะสม กวาดซื้อหุนขึ้นไปเรื่อยๆ วันละเล็กวันละนอย โดยไมมีใครมาสนใจไตรมาสหนึ่งผานไป ไวเหมือนโกหก ราคาหุนขยับขึ้นจาก 5 บาท ไป 11 บาทกวาๆเจาของบริษัทและกลุมผูถือหุนรายใหญ ก็รูครับวาแพงเกินจริงไปมากแลว ตองทํากําไร แลวละ สมมุติวารายใหญตัดสินใจที่จะเริ่มกลวิธี ขึ้นขายกอน ออนซื้อกลับ ทีราคา 11 บาท ่สมมุติตัวเลขนอยๆพอ สมมุติขายมาแค 100 หุน ก็จะไดเงินคาขายกลับคืนมา 1,100บาทพอตกลงมา ที่ 8 บาท ซื้อคืน 100 หุน กลับ เพื่อไมใหเสียสัดสวนการถือครอง ใชเงิน800 บาท ยังเหลือเงินเขาบัญชีอีก 300 บาท ใชไหมครับพอหุนขึ้นไป 9 บาท ขาย 100 หุน จะไดเงินคืนมา 900 บาทพอตกลงมา ที่ 6 บาท ซื้อคืน 100 หุน กลับ เพื่อไมใหเสียสัดสวนการถือครอง ใชเงิน600 บาท เหลือเงินเขาบัญชีเพิ่มอีก 300 บาทพอหุนขึ้นไป 7 บาท ขาย 100 หุน จะไดเงินคืนมา 700 บาทพอตกลงมา ที่ 5 บาท ซื้อคืน 100 หุน กลับ เพื่อไมใหเสียสัดสวนการถือครอง ใชเงิน500 บาท เหลือเงินเขาบัญชีเพิ่มอีก 200 บาทพอหุนขึ้นไป 6 บาท ขาย 100 หุน จะไดเงินคืนมา 600 บาทพอตกลงมา ที่ 4 บาท ซื้อคืน 100 หุน กลับ เพื่อไมใหเสียสัดสวนการถือครอง ใชเงิน400 บาท เหลือเงินเขาบัญชีเพิ่มอีก 200 บาท - 40 -
  • พอหุนขึ้นไป 5 บาท ขาย 100 หุน จะไดเงินคืนมา 500 บาทพอตกลงมา ที่ 3 บาท ซื้อคืน 100 หุน กลับ เพื่อไมใหเสียสัดสวนการถือครอง ใชเงิน300 บาท เหลือเงินเขาบัญชีเพิ่มอีก 200 บาทพอหุนขึ้นไป 4 บาท ขาย 100 หุน จะไดเงินคืนมา 400 บาทพอตกลงมา ที่ 2 บาท ซื้อคืน 100 หุน กลับ เพื่อไมใหเสียสัดสวนการถือครอง ใชเงิน200 บาท เหลือเงินเขาบัญชีเพิ่มอีก 200 บาทพอหุนขึ้นไป 2.5 บาท ขาย 100 หุน จะไดเงินคืนมา 250 บาทพอตกลงมา ที่ 1.5 บาท ซื้อคืน 100 หุน กลับ เพื่อไมใหเสียสัดสวนการถือครอง ใชเงิน150 บาท เหลือเงินเขาบัญชีเพิ่มอีก 100 บาทสรุปแลว เมื่อสิ้นสุด วงจรอุบาทวนี้ เจาของบริษัทและรายใหญ ยังมีหุนอยูครบ ไมไดเสียสัดสวนการถือครองหุนเลย ไมสูญเสียอํานาจการบริหารกิจการดวย แถมยังไดเงิน ขาลง มาตลอดทางอีกตางหากเวลาขึ้น จะใชบัญชีเจาของเปนผูซื้อขึ้นครับ แตเวลาขาย เขาไมใชบัญชีตัวเองขายหรอก พวกเราก็ชอบไปดูกันจังวา เจาของบริษัทซื้อหุนตัวเองเขาพอรตหรือยัง ขายหุนออกมาหรือไม มันบอกอะไรไมไดหรอกครับมาถึงตรงนี้ หลายทานอาจจะสงสัย วา เวลาหุนออนตัวลงมาแลวเจาของซื้อกลับขึ้นไปทําไมไมเอามาคิดคํานวณดวย อยากจะบอกวา การซื้อขึ้นไปหาราคาที่ตองการจะขายไมมีตนทุนครับ เพราะไอที่เคาะขวาซื้อๆขึ้นไป ในแตละรอบ กอนทําการขายจริง มันก็ของเขาทั้งนั้นแหละ เพียงแตวาจะใชชื่อบัญชีไหนวางขายเทานั้นเองดังนั้น หากทานเห็นวาหุนหยุดนิ่งอยูที่แนวตาน แมจะมีโวลุมเขามาตลอด แตราคาก็ตื้อๆไมสามารถขยับขึ้นตอไปได และเมื่อราคานั้นใกลหมด ก็มีคนเติมขายอีก ทานรูแลวใชไหมครับวาควรทําอยางไรดี..?www.ThaiDayTrade.com - 41 -
  • #11 กลวิธี สวนควันปน เลนฝนมวลชน“Beating the Market - by Going Against the Crowd” เปนหลักการสําคัญของบรรดากองทุนขามชาติขนาดยักษ ในการกําหนดกลยุทธการลงทุน ซึ่งปจจุบัน เจาของบริษัทและรายใหญ ก็ไมนอยหนา มีการประยุกตหลักการนี้มาใชในหุนรายตัวใหเห็นอยางตอเนื่องเลนสวนชาวบานซะงั้น ….. ขาวดี จะขาย ขาวราย จะซื้อ …..เราจะซื้อ เมื่อ มวลชนลวนอยากขาย และ เราจะขาย เมื่อ มวลชนลวนอยากซื้อกองทุนตางชาติขนาดใหญเงินทุนหนา ชวงหลังๆมานี้ เขาใชกลวิธีนี้กับตลาดหุนไทยครับในภาษาอังกฤษ เรียกนักลงทุนกลุมนี้วา “Contrarian”โดยทั่วไปแลว กลุม Contrarian จําเปนจะตองมีเงินลงทุนหนา สายปานยาว และ มีความอดทน เปนเลิศทีจะรอคอยการพลิกฟนของสถานการณ ่กลุม Contrarian มีความเชื่อวา นักลงทุนมักจะตื่นตระหนก จนราคาหุนรวงลงมาเกินเหตุ ดังนั้น เมื่อสถานการณดีขึ้น ราคาหุนก็ควรจะวิ่งกลับไปสูมูลคาที่ควรจะเปนของกิจการไดในที่สด โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากบริษัทนั้น ยังมีฐานะทางการเงินที่ดี มีอัตรา ุการเจริญเติบโตสูง และ มีเงินปนผลจายแกผูถือหุนในอัตราที่สูง ซึ่งเปนเสมือนเกราะ ปองกันพอรตชั้นดี จากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนปจจุบัน Contrarian ไมไดจํากัดเฉพาะในกลุมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนระยะยาว เทานั้น แตไดรับความนิยมในหมูเฮดจฟนดดวยเชนกัน ซึ่งจะขอเรียกวา กองทุนสวนมวลชน แทน ก็แลวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน วากองทุนสวนมวลชน เขาเลนอะไรกับจิตวิทยามวลชนเมื่อทุกคนในตลาดหุนหมดอาลัยตายอยาก ขาวรายทวมทน มีการขายหุนกระหน่ําซ้ําเติมลงมา กองทุนสวนมวลชน เขาก็จะไปตั้งซื้อรอที่แนวรับเมื่อเขารับ มันก็หยุดไหล นักเก็งกําไรระยะสั้นก็จะเขามาซื้อหุนเมื่อหุนดีดตัวขึ้นไปเรื่อยๆ จนชนแนวตานแรก กองทุนสวนมวลชนก็รูดีวาเดี๋ยวจะตองมีคนมาขายใสแถวแนวตาน เพราะขาวรายยังปกคลุมตลาดอยู ก็เลยไปตั้งซือรอที่แนว ้ตานเมื่อมวลชนขายลงมาเมื่อราคาหุนชนแนวตาน แตกองทุนสวนมวลชนตั้งซื้อรอ ราคาหุนมันก็หยุดไหล จากนั้น กองทุนสวนมวลชนก็จะซื้อผานแนวตานขึ้นไป และเมื่อนักเก็งกําไรระยะสั้นเห็นวา ผานแนวตานไปไดแลว ก็จะเริ่มเขามาซื้อหุนเมื่อหุนดีดตัวขึ้นไปเรื่อยๆ จนชนแนวตานถัดไป กองทุนสวนมวลชนก็รูดีวาเดี๋ยวจะตองมีคนมาขายใสแถวแนวตาน เพราะขาวรายยังปกคลุมตลาดอยู ก็เลยไปตั้งซือรอที่แนว ้ตานที่สอง เมื่อมวลชนขายหุนทิ้งลงมาจนหมดแรงขายแลว กองทุนสวนมวลชนก็จะซือ ้ผานแนวตานที่สองขึ้นไป - 42 -
  • แปลกไหมละครับ คนสวนใหญตั้งซื้อที่แนวรับ ตั้งขายที่แนวตาน แตตานี่มาแปลก ดันตั้งซื้อที่แนวตานเมื่อกลุมอื่น ขายหุนจนเกลี้ยงแลว เมื่อกองทุนสวนมวลชนไดหุนครบ ตามจํานวนที่วางแผนไวแลว ก็จะกระชาก ลากใหผานแนวตาน อยางรวดเร็ว จนเกิด Buy Signal ตรงนี้นี่เอง ที่เสมือนเปนการบีบใหกองทุนอื่นและมวลชนที่ไมมีหุนอยูในพอรตตองมาไลซื้อหุนตามขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อถึงเวลาที่สถานการณดีขึ้น เมื่อขาวดีเต็มตลาด สื่อมวลชนและนักวิเคราะหมองโลกในแงดี มีการปรับประมาณการดัชนีขึ้นไป เมื่อนั้นแหละครับ คือจังหวะขายของกองทุนสวนมวลชนลีลาในการขาย ก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับการซือเลยครับ ้เมื่อทุกคนในตลาดหุน มองโลกในแงดี ขาวดีเต็มไปหมด กองทุนสวนมวลชน ก็จะขายแลวละ เพราะตนทุนตัวเองต่ํากวาใครเพื่อน แถมยังขายไดราคาดี ขายไดปริมาณมากอีกดวย เพราะอารมณชวงนี้ มีแตคนอยากซือมากกวาอยากขาย ้เมื่อเขาขายลงมาถึงแนวรับ เขาก็จะหยุดขาย ตรงจุดนี้ มวลชนทั้งตลาดซึ่งรับรูแตขาวดีก็กลัววาตนจะเสียโอกาส ทุกคนเลยมาตั้งรอซื้อหรือเคาะซื้อขึ้นไปเมื่อมีออรเดอรซอมารออยูมากมาย ทําไมจะไมขายละครับ กองทุนสวนมวลชนดีใจดวย ื้ซ้ําที่มีออรเดอรตั้งเยอะมารอซื้ออยูหลังจากที่กองทุนสวนมวลชนทําเชนนี้ครั้งแลวครั้งเลา จนไมมีใครกลามาตั้งซื้ออีกคราวนี้ละ เขาก็จะขายโครมลงมา เพื่อใหหลุดแนวรับ เพื่อใหเกิด Sell Signal ตรงนี้นี่เอง ที่เสมือนเปนการบีบใหกองทุนอื่นและมวลชนอื่นตองทําการขายหุนทิ้งตามลงมาเพราะขณะนี้ มีแนวโนมวา ตลาดหุนจะดิ่งลงยาวเห็นไหมครับ Contrarian เลนสวนมวลชนตลอด คนสวนใหญตั้งซื้อที่แนวรับ ตั้งขายที่แนวตาน แตตานี่มาแปลก ดันเจตนาขายใหเสียราคา ขายไปไดจนหลุดแนวรับลงมาเลยที่เลาใหฟงนี่ ไมไดหมายถึงใหทานทําตัวฝนตลาดในฐานะจาฝูงนะครับทานจะเปนผูนําในการใชกลวิธีนี้ไมไดผูที่จะใช กลวิธีสวนมวลชนเพื่อบีบใหมวลชนเปนผูแพตลอดกาลได จะตองใจเย็น มีสายปานยาวมาก มีเม็ดเงินลงทุนมหาศาล เมื่อเทียบกับทั้งตลาด และจําเปนตองกลาไดกลาเสียซะดวยที่เอามาพูดคุยกัน ก็หวังใหทานเห็นกลวิธีของเขา และเกาะติดตามเขาใหทัน จะไดชนะแบบเขามั่งดังนั้น ถึงแมจะมีขาวดีอยู บางทีเราก็ตองเสี่ยงขาย ล็อคกําไรออกมา และ ถึงบางชวงจะมีขาวรายทวมตลาด เราก็อาจตองกัดฟนซือ หากตลาดที่เราเลนอยูนั้น มีกองทุนสวน ้มวลชนเปนเจาพอตลาดหุนอยู แตการซื้อ ตองเลือกดูหุนที่ปจจัยพื้นฐาน ไมได  เปลี่ยนไปในทางที่แยลงดวยนะครับ - 43 -
  • ไมเชนนั้นแลว จะเสียหายใหญหลวงอยางหาสาเหตุมิไดเลยครับทานเมื่อพูดถึง กลวิธี เลนสวนมวลชนแลว ก็อดนึกถึง Mark Mobius ไมได แกชอบซื้อหุนตอนทีตลาดหุนเผชิญหนาอยูกับความกลัว ่Mark Mobius ราชาแหงตลาดหุนเกิดใหม ถือเปนผูบุกเบิกการลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา หลายครั้งดวยกัน ที่แกเลือกจังหวะที่จะเขาไปลงทุน ในชวงที่ แมกระทั่งนักทองเที่ยวและนักธุรกิจตางประเทศ ยังไมกลาแมแตจะคิดเขามาเที่ยว หรือมาลงทุนเลย“The Best Time to Invest is when theres Blood Running in the Streets” MarkMobius พูดประโยคนี้อยูบอยครั้ง หลังจากที่แกพบวา นี่เปนจังหวะที่จะทําใหเปน เจาของกิจการไดดวยราคาต่ําสุดMark Mobius มีความชื่นชอบในตลาดหุนเกิดใหมมากครับ ดวยเล็งเห็นวา ตลาดหุนเกิดใหมบางประเทศ มีอัตราการเติบโตสูงและคุมคาความเสี่ยงที่จะเขาลงทุนพอรตการลงทุนในกองทุนที่เขาบริหารอยู สวนใหญกระจายการลงทุนไปในประเทศเกาหลี จีน ไตหวัน แอฟริกาใต และบราซิลในแตละป เขาใชเวลากวา 10 เดือนตอป ในการเดินทางไปประเทศตางๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อเขาชมกิจการ เพื่อคนหาบริษัทที่จะลงทุน โดยไมคํานึงวาเปนประเทศใดเพราะเขาสนใจเฉพาะกิจการที่มีปจจัยพื้นฐานเยี่ยม และมีบรรษัทภิบาลและความโปรงใสเทานั้นมาถึงตรงนี้ ทานอาจจะนึกถึงวัน งงๆ ของทานออก“นองคะ ทําไมหุนมันขึ้นแรงจัง ไหนจะมาตรการ 30% ไหนจะ พรบ.ธุรกิจคนตางดาวไหนจะผลประกอบการตกต่ํา”“เอ ทําไมมันขึ้นแรงจังครับ ไหนจะปฏิวัติซอน ไหนจะมีม็อบหลายกลุมมาชุมนุม ไหนจะการเมืองที่ยังไมนิ่ง”มาถึงตรงนี้ อยากจะขอเสริมเพิ่มเติมหนอยนึงครับ วาทําไม พวกสวนมวลชนถึงกลาเสี่ยงหากตัวเองสวนๆซื้อขึ้นไปทามกลางขาวรายเต็มตลาด แลวอยูดีๆเกิดเหตุการณช็อคตลาดขึ้นมาอยางแรง ไมเจงยอยยับกลับบานเลียแผลเปนปหรอกหรือเมื่อขาวรายทวมตลาด ทุกคายโบรกเกอรมองลง กองทุนสวนมวลชนจะเริ่มหาจังหวะเขาซื้อหุนครับ และทุกครั้งที่เขาซื้อหุนในแตละระดับของแนวตานขึ้นไป เขาเองก็ตองบริหารความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ ดวยการ “Short” ฟวเจอร กันไว เผื่อพลาดเมื่อเขาล็อคระดับราคาขายดัชนีไวลวงหนาที่ราคานี้แลว หากมีเหตุการณพลิกผันมาช็อคตลาด อยางนอยทีสุด มูลคารวมของพอรตก็เจา ไมกําไรไมขาดทุน หรือหาก ่ขาดทุนก็จะขาดทุนเล็กนอยครับ เพราะมีกําไรจากการ “Short” ฟวเจอร มาชวยชดเชยผลขาดทุนในพอรตหุน - 44 -
  • พอจะตอบคําถามที่คางคาใจทุกทานไดบางแลวนะครับ วา ทําไม เวลาขาวรายทวมตลาด หุนกลับขึ้นหนาตาเฉย แตพอขาวดีเต็มไปหมด หุนกลับถูกนํามาขายลดราคาContrarian เขาจะหาโอกาสในทุกวิกฤติครับจึงไมแปลกเลย ถาบางครังเราอาจจะตองซื้อตามกระแสเงินที่เขามาผลักดันราคาจนหุน ้ขึ้น แมเปดทีวี หนังสือพิมพ จะเจอแตขาว สถานการณการเมืองตึงเครียด การเผชิญหนากันทางการเมือง สงคราม การจลาจล ฯลฯขณะเดียวกัน บางครั้งเราอาจจะตองขาย ทั้งๆที่ มองไปทางไหนก็เจอแตขาวดีจะวาไป กลวิธีนี้ ก็คลายๆกับกลยุทธทางการทหารเลยนะเนี่ยะใชเครื่องบินรบไลยิงภาคพื้นดินแบบปูพรม แลวแอบนํา นาวิกโยธิน ยกพลขึ้นบก อยางเงียบๆ ตามดวย เหลาทหารกลา บุกประชิด ศูนยบญชาการ กอนจะปกธง ประกาศชัย ัเหนือขาศึกwww.ThaiDayTrade.com - 45 -
  • #12 กลวิธี สงครามกองโจร“เอ็งมา ขามุด เอ็งหยุด ขาแหย เอ็งแย ขาตี เอ็งหนี ขาตาม” นอกจากจะนําไปใชในการรบแบบสงครามกองโจรแลว ยังมีการนํามาใชในตลาดหุนโดยรายใหญเสมอจะวาไปแลว กลวิธี สงครามกองโจร ก็แสบไมแพ กลวิธี สวนควันปนเลนสวนทางมวลชนนะครับตางกันเพียง การสวนควันปนเลนสวนทางมวลชนนั้น จะใชจิตวิทยาและอํานาจเงินควบคุมตลาด ในขณะที่ กลวิธีสงครามกองโจร จะใชขาววงในและอํานาจบริหารควบคุมราคาหุนตัวใดตัวหนึ่งผมสังเกตเห็นตามเว็บบอรดหุนหลายแหง มักตั้งขอสงสัยวา นักวิเคราะหบางคาย เชียรซื้อใหรายใหญออกของ เชียรขายใหรายใหญเขาเก็บ นักวิเคราะหแนะใหซื้อ มันกลับลงพอแนะขาย มันกลับขึ้นผมขอฟนธงเลยวา นักวิเคราะห “สวนใหญ” ไมไดเปนเชนนั้นแตรายใหญตางหากที่กําลังทําสงครามกองโจรกับคุณการที่นักวิเคราะหเชียรใหซื้อแลวลง เชียรใหขาย แลวขึ้น ไมใชเพราะเขาไมมีความรูไมใชเพราะเขาไมมีเครื่องมือในการทํางานที่ดีพอนะคับความรูและเครื่องมือ ในการวิเคราะหการลงทุนของนักวิเคราะห ออกจะมีมากมายหลายหลากแตทุกวันนี้ รายใหญ หรือ เจาของบริษัท เขามักจะเลือกคนเกงกราฟ มาดูแลราคาหุนและใชเครื่องมือเหลานั้น มาหาประโยชน สวนตนอีกทีหลังจากรายใหญเขาเก็บหุนจนมากพอ เขาก็จะเริ่มดวยการไลราคาหุน จนกระทั่งกราฟ"สั่งซื้อ" จากนั้นเขาก็จะวางขาย รินขาย ไมหยุดหยอน และลงเอยดวยการทุบเปรี้ยงลงมาเลย เมื่อแรงเคาะซื้อเริ่มหมดแรง เพื่อใหกราฟ "สั่งขาย"หลังจากที่กราฟสั่งขายแลว เขาไมตองทําอะไรใหเหนื่อยเลยครับ แคนั่งรอเวลาเฉยๆอีกไมนาน เขาก็จะไดซื้อหุนคืน ในราคาที่ต่ํากวาเดิม ...... นี่คือความจริง ภาคสนามรบ หลังจากมีโอกาสไดนดพบนั่งกินขาวกับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ผมก็อดไมไดที่จะถามเขา ัในฐานะผูรูดีที่สุดแลวในตลาด เกี่ยวกับหุนตัวนี้ไมรูวา เปนเพราะเขาเกรงใจที่ผมเลี้ยงขาวหรือเปลานะ ในที่สุดเขาก็เลาใหฟง เมื่อผมถามวา ทําไม หุนของนายถึงกวนบาทาขนาดนี้ เที่ยวซิกแซกรังแกชาวบาน“นายคิดดู ถานายเปนรายใหญ ใชเงินสดซื้อหุน ไลราคาขึ้นมาตั้งเยอะ แตกลับโดนใครก็ไมรู ที่มีหุนตนทุนต่ํา ขายใสตลอดทาง นายเซ็งไหม”“นายวา มันตองใชเงินมากขึ้นกวาเดิมไหมละ ในการทําราคา หากเจอแตพวกเดยเทรดมาจับเสือมือเปลา กินเงินของนาย ไปฟรีๆ ในแตละวัน” - 46 -
  • “เราเลยจําเปนตอง ลาก กระชาก ตบ เปนระยะๆ ไมงั้น เงินหมดตัวแน กวาราคาหุนจะถึงเปาหมาย ตามที่ "เจานาย" สั่ง”เอ ถาผมบอกเจานี่วาผมจะเอาเรื่องของเขามาเขียนหนังสือ เขาจะเลาใหผมฟงรึปลาวหวาเอาละ จากนี้ไป ผมยกพื้นที่ใหเขาสาธยายเลยแลวกัน“ขั้นแรก เราก็จะตองสะสมหุนกอน เราจะไปเช็คกราฟจากโปรแกรมเทรด เพือหาจุดตัด ่ขาดทุน และแนวรับ จากนั้น เราจะสั่งมารเก็ตติ้ง อีกโบรกฯ หนึ่ง ใหตั้งซื้อรอไว หลายๆราคา แลวก็สั่งมารเก็ตติ้งอีกโบรกฯ หนึ่ง ใหตั้งรอซือไวที่แนวรับ แลวก็สั่งมารเก็ตติ้งอีก ้โบรกฯ หนึ่ง ใหตั้งออรเดอรรอ ในระดับราคาทีต่ํากวาจุดตัดขาดทุน” ่ “เมื่อออรเดอรตั้งรอไวหนาแนน เราก็จะสั่งมารเก็ตติ้ง อีกโบรกฯหนึ่ง ใหขายโครมลงมาที่ฝงบิด นายสังเกตไหมวา หุนไมไดหายไปไหน แคเปลี่ยนไปอยูในมือของอีกโบรกฯหนึ่งแทน แตภาพที่ออกมามันนากลัวนะ เพราะบิดที่รอไวเปนลานหุนโดนขายทิ้งจนหมดในไมเดียว”“นายเขาใจใชไหม นี่มันเกิดผลทางจิตวิทยาขึ้นแลว คราวนี้ คนที่ถือหุนตนทุนต่ํารายอื่นก็จะขายทิ้งหุนลงมาดวย ทําใหออรเดอรของเรา ที่ตั้งรอไวที่แนวรับ ไดของมามากพอสมควรเลยละ” “จากนั้น ก็จะสั่งขายหุนที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้แหละ โครมลงมาอีกที เพื่อใหหลุดแนวรับหรือ ใหถึงจุดที่โปรแกรมจะตองสั่งขาย .... เมื่อหลุดแนวรับ หรือ เมื่อถึงจุดทีโปรแกรม ่สั่งขาย คราวนี้ ทุกคนที่มหุนอยูก็จะขายหนีตาย ราคามันก็จะไหลรูดดิ่งลงมาอยาง ีรวดเร็ว ปริมาณหุนที่เราตั้งซื้อไวในระดับราคาต่ําๆ จะไดรับคืนจนครบ”“ถายังไดไมครบ แสดงวามีคนใจแข็งทนถืออยู เราก็จะสั่งบล็อกราคาซะ ขนหุนเอามาวางขายหนาๆที่ฝงออฟเฟอร แลวก็ตบมั่ง ทุบลงมามั่ง บีบไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดหุนครบตามที่เจานายสั่ง”“ตอนนี้ กราฟเสียรูปแลวใชปลาว วันรุงขึ้น นักวิเคราะหทุกโบรกฯ ก็จะออกมาแนะนําขาย ให เองแหละ เพราะกราฟมันสั่งขาย เราตั้งรอไวไมนาน เดี๋ยวเราก็จะไดของครบแลวไง”แหม ดูเจานี่เลาใหฟง มันชางโหดรายเสียจริงๆระหวางเลาเรื่อง ดูเหมือนเพื่อนผมจะมีความสุขแกมซาดิสม นั่นนะซิ คนที่ควบคุมอะไรไดแบบเบ็ดเสร็จ มักจะคิดวาตนมีพลัง มักจะคิดวาตนมีอํานาจ ชี้เปนชี้ตายทางไหนก็ไดอยูในมือนี่ ขาวยังกินไมหมดเลย มันกลับโมตอเปนการใหญ ไปฟงแผนอุบาทวของมันกันตอเลยครับ“คราวนี้ พอไดของครบ เราก็จะคอยๆเคาะซื้อไลราคาขึ้นทีละเล็กทีละนอย แบบไมใหใครสังเกตเห็น ระหวางนี้ กราฟยังไมสั่งซื้อนะ คนในตลาดก็จะไมคอยไดสังเกตกัน”  - 47 -
  • “เมื่อไดของพอประมาณแลว เจานายก็จะเริ่มใหขาวดีเปนระยะๆ ผานสื่อ แตขณะเดียวกัน เราก็จะโทรไปสั่งใหโบรกฯ วางหุนหนาๆ ไวที่ฝงออฟเฟอรดวย แลวเราก็จะสั่งใหอีกโบรกฯ หนึ่งเคาะซื้อไลราคาขึ้นไป นายสังเกตไหมวา หุนไมไดเพิ่มขึ้น เราไมไดใชเงินมากขึ้นนะ แคเปลี่ยนหุนและเงินไปอยูในมือของอีกโบรกฯหนึ่งแทน”“ขาวที่คอยๆทยอยออกตามสื่อ กับภาพที่ออกมาดูดี เพราะมีคนกวาดซื้อหมดเกลี้ยงเปนลานหุนในไมเดียว นายวามันนาสนรึปลาวละ ตอนนี้ใครๆก็เริ่มจับตาแลว”“เราก็สั่งโบรกฯ หนึ่งใหซื้อหุนของเรา ที่เราสั่งวางขายไวกับอีกโบรกฯ หนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆอีกไมนาน มันก็ผานพนแนวตานขึ้นไปได คราวนี้ โปรแกรมเทรดก็จะสั่งซื้อแลวใชปะวันรุงขึ้น นักวิเคราะหก็จะออกมาแนะนํา ซื้อ เองแหละ เพราะมันเกิดสัญญาณซื้อ”“โธ นาย คิดดู เราตุนหุนไว 30 ลานหุน 50 ลานหุน ตอนนี้มีคนมาตั้งรอซื้อเยอะๆในราคาสูงๆอยางงี้ ถาไมขายตอนนี้ จะใหไปขายตอนไหนละ”“แต ครั้นจะขายโครมลงมา กราฟจะเสียรูป เดี๋ยวขายไมไดราคา อยากระนั้นเลย คอยๆแอบๆขาย ดีกวา เราเคาะขวาสลับบาง นิดๆหนอยๆ ก็ไมเปนไรใชปาว ของเราวางไวเองทั้งนั้น ไอที่ตั้งรอขายอยูหนะ”“จนเมื่อไหร แรงซื้อชักเริมเบา คราวนี้ละ เราก็จะรีบขายโครมลงมาอยางรวดเร็ว ไมงั้น ่อีก 10 ลานหุนที่เหลือ จะออกไมทัน”“เออ นายรูปลาว เวลาขาย เจานายสั่งไววาอยาขายออกมาจนหมด ทายสิวาทําไม”“ก็บางคนใจแข็ง ถือทนนะสิ เวลาขายเลยตองเหลือหุนไวหนอยนึง เพื่อทิ้งไมสุดทายโครมลงมา ใหหลุดแนวรับลงไปเลย กราฟจะไดสั่งขาย ไมงั้น เดี๋ยวจะไมไดของคืน”“พอวันรุงขึ้น นักวิเคราะหทุกโบรกฯ ก็จะออกมาแนะนํา ขาย เองแหละ เพราะกราฟมันสั่งขาย เราตั้งรอไมกี่วัน เดี๋ยวก็มีคนขายคืนเรามาแลว"เมื่อผมฟงเจาเพื่อนผมคนนี้มันโมจบ ก็ไดแตถอนใจโถ นักวิเคราะห กลายเปนสวนหนึ่งของสงครามกองโจรโดยไมไดเจตนาถาใครจะเลนหุนใหไดเงินนะครับ ผมวานะ อยาไปรอนักวิเคราะหเลย กวานักวิเคราะหจะแนะนํา ซื้อ มันก็ขึ้นไปไกลจนเขาจะขายกันแลว และกวาที่นักวิเคราะหจะแนะนํา ขายมันก็ลงมาลึกจนเขาจะทยอยเก็บคืนกันแลวทางที่ดีนะครับ เราศึกษากราฟ ทําการบาน และดูโวลุมประกอบในชั่วโมงเทรดนาจะดีกวา อยากไดเงินมันก็ตองทํางานนะครับ หลังตลาดปด ดูกราฟแปปนึง คงไมเสียเวลามากเทาไหร ดูคราวๆสักหนอยก็ยังดี วากราฟหุนตัวไหนมีสัญญาณการสะสม ภาวะตลาดรวมและโวลุมเทรดในหุนตัวนั้น มันเอื้อตอการเขาเก็บแลวหรือยังเก็บหุนพรอมๆเขาดีกวาครับ อยาไปรอใครมาเชียรwww.ThaiDayTrade.com - 48 -
  • - 49 -
  • #13 กลลวง ขาวลือ“ทุงกลา กลับเขามาในตลาดเที่ยวนี้ ผมมองวา ราคามันควรจะวิ่งไปถึง 12 บาท มันจึงจะเหมาะสม”“เนี่ยะ หุนรับเหมาอีเอซี เฮียเคาหวังปน รายใหญลวนกอดหุนกันหมด อีกไมนาน จะไดเห็นการกาวกระโดดของบริษัท คอยดูแลวกัน เจเองก็จะถือยาวเลยละ ไมขายเด็ดขาดขายไปก็ไมมีทางไดซื้อคืนหรอก”อาจจะจริงก็ได หรือ ไมจริงก็ไดครับ เราไมใชผูกุมชะตาของหุนตัวนี้แตที่แนๆ ถาขาวลือแพรหลายในวงกวางอยางเปนระบบ จนใครๆก็รับรูขาว แสดงวา ผูกุมชะตา มีความพยายาม ใหขาวกระจาย เพื่อหวังผลทางใดทางหนึ่ง เชน ตองการใหมวลชนเขาซื้อ เพื่อตนจะขายไดราคาดี หรือ ตองการใหมวลชนขาย เพื่อจะไดเขาเก็บของเพราะถาเปนความลับสุดยอดจริง ขาวจะไมมาถึงเราๆทานๆ ครับเนื่องจาก ผูกุมขาว และ ใชประโยชนจากขาวนั้น จะเปนผูไดผลประโยชนมหาศาล หากสาธารณชน ยังไมทราบขาว และหากทุกคนมีขอมูลเสมอภาค เทาเทียมกัน ราคาจะวิ่งรับขาว ในเวลาอันรวดเร็ว จนไมเหลือสวนตาง ใหหาประโยชนตอนประเทศไทยจะลอยตัวคาเงินบาท สมัยรัฐบาล พลเอก ชวลิต ทานไดขาวลือมากอนไหมคับตอนมาตรการ 30% จะประกาศใช กับ ตอนมาตรการ 30% จะไดรับการยกเวนกับตลาดหุน หลังประกาศใช ไดเพียงวันเดียว ทานไดขาวลือมากอนไหมคับครั้นจะไมใหแครขาวลือเลย ก็ไมได ตอใหทานลงทุน ในหุนพื้นฐานดี พีอีต่ํา ปนผลสูงก็เหอะเพราะหากขาวลือในทางราย มันเกิดขึ้นจริง ความเสียหายมากมาย มันก็สามารถเกิดขึ้นกับทานได ในทางตรงขาม หากมีขาวลือในทางที่ดี แลวทานบอกวา ไมสนขาวลือมันก็สูญเสียโอกาส ในการทํากําไรไดเหมือนกันขาวลือที่ฮิตๆ เชน ขาวปฏิวัติซ้ํา ปฏิวัติซอน ปฏิวัติยอน ขาวลือเรื่องรัฐบาลถังแตก เรื่องIMF คิดถึงไทย เรื่องตางชาติจะทุบคาเงิน ฯลฯ ขาวรายใหญเขาลุยซื้อ หุนตัวนี้จํานวนมาก ขาวรายใหญขายหุนบริษัทอยู ขาวบริษัทกําลังจะเพิ่มทุน บริษัทจะชนะประมูลบริษัทจะตองทํา Tender Offer บริษัทกําลังจะมีขาวดี บริษัทมีงานใหญรออยู บริษัทกําลังจะไดพันธมิตรตางชาติ บริษัทจะประกาศจายปนผลสูงมาก บริษัทจะไปเทคโอเวอรกิจการอื่น หรือบริษทกําลังจะถูกเทคโอเวอร บริษัทจะชนะคดีหรือจะแพคดี และ ัอื่นๆอีกมากมายขาวอะไรก็ตาม หากมาถึงทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใครๆก็รูเหมือนทานดวย แสดงวา ผูกุมชะตาหุนตัวนั้น มีความพยายามใหขาวกระจาย เพื่อหวังผลทางใดทางหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับ วาทําไมเซียนหุนถึงให “ซื้อทันที” ที่มีขาวลือในเชิงบวก แลวคอยขายทํากําไร เมื่อขาวจริงปรากฏ เขาตําราที่วา “Buy on rumor, Sell on fact” - 50 -
  • และ ทําไมเซียนหุนถึงให “ขายทันที” ที่มีขาวลือในเชิงลบ แลวคอยซื้อหุนคืน ในตนทุนที่ต่ํากวาเดิมมาก เมื่อขาวจริงปรากฏ เขาตําราที่วา “Sell on Rumor, Buy on fact”แตกอนจะซื้อหรือขาย ชวยเช็คหนอยก็ดี วาเราเปนคนแรกๆที่รูขาวลือนี้ หรือ เขารูกันทั้งตลาดแลว ลองเช็คราคาคราวๆดูนะครับ วามันขึ้นหรือลงเลนขาวนั้นมากี่วันแลว อยาตกเปนเหยื่อของขาวลือ โดยเด็ดขาดบางที เรื่องราวตางๆนี้ อาจจะชวยใหทานเขาใจไดวา ทําไมบริษัทออกจะมีขาวดีปานนั้นแตพอทานซื้อแลว มันดันทะลึ่งลง และ ทําไมบริษัทเจอมรสุมขนาดนี้ แตพอทานขายมันกลับเดงกลับ ซะงั้นทานเชื่อเรื่อง ขาววงในไหมครับ…โดยเฉพาะขาววงใน ที่มาจากเจาของหุน หรือผูบริหารบริษัทจดทะเบียน ซึ่งตามหลักกฎหมายแลว การนําขอมูลภายในมาซื้อขายหุน กอนจะแจงขอมูลขาวสารสารสนเทศตอนักลงทุนอยางเปนทางการนั้น ผิดกฎหมายฐานใชขอมูลวงใน (Insider trading)และผิดจรรยาบรรณ เพราะถือวาไมมีธรรมาภิบาลครับแตเอาเขาจริง ก็มักมีพฤติการณทํานองนี้ อยูเรื่อยๆ มีทั้งจับไดมั่ง จับไมไดมั่ง หรือกวาจะจับไดก็เขาตํารา กวาถั่วจะสุกงาก็ไหมผมไมสนับสนุนใหทานทําผิดกฎหมาย หรือรวมกับเจาของหุนทําผิดนะครับ แตในเมื่อยังมี เจาของหุน มีพฤติการณ Insider trading แลวก็เปนการเอารัดเอาเปรียบนักลงทุน มาแตยุคดึกดําบรรพ ปราบไมไดทําลายไมหมดมาถึงยุคปจจุบัน และยังนาจะมีตอไป คูกับ ตลาดหุนในอนาคต ผมก็ขอเปดกลเกมเจาของหุนใหรูกันไวพวกเราคนเลนหุนจะไดไมตกเปนเหยื่อ หรือบางทีอาจมีรางวัลงามติดปลายนวม หากเรารูทันพวกเจาของหุนเจาเลหทั้งหลายถาบริษัทกําลังจะมีขาวดี สมมุติวาทานเปนเจาของหรือเปนผูบริหาร หรือเปนผูถือหุนใหญ ทานจะแอบเขาเก็บหุนกอนหรือเปลาครับและเมื่อทานเก็บจนพอแลว ทานอยากใหหุนขึ้นหรือเปลาครับถาจะใหหุนขึ้นดวย และ ทานเองก็ไดบุญคุณดวย ทานก็ตองบอกคนใกลตัว ใหเขาเก็บดวยใชไหมครับเมื่อคนใกลตัว หลายๆคน เขาเก็บ กราฟราคาหุนจะออกอาการ เปนแนวโนมขาขึ้น และเมื่อคนใกลตัวทาน โทรกริ๊งกรางบอกญาติพี่นองเพือนพองเขา ขาวลือก็จะปูด ออกสู ่สาธารณะ พรอมๆกับ ราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆ อยางเร็ว จริงปลาวและเมื่อขาวจริงปรากฏ เมื่อหนังสือพิมพลงขาว นักวิเคราะหจะปรับราคาเปาหมายใหมพรอมแนะนําซื้อ บอกวาดี อยางงั้นอยางโงน อยางงี้ ทําให มวลชนคนสวนใหญในตลาดที่เคยลังเล ตอนไดยินขาวลือมาใหมๆ เกิดมีความมั่นใจอยางแรง ที่จะเขาซื้อตาม อยางเรงรีบ ดวยความกลัว ตกขบวนรถไฟสายดวนแหม ราคาก็ขึ้นมามากแลว ปริมาณหุนที่ตั้งรอซื้อก็หนาแนน ทานจะขายไหมครับ คน - 51 -
  • ใกลตัวและญาติพี่นองเพือนพองทั้งหลาย อยากจะขายไหมครับ กําไรขนาดนี้แลว ่ถึงจะมีขาวดี แตหากปริมาณหุนจํานวนมหาศาล ถูกเทขายลงมา ยังไงราคาก็รูดลง ตรงนี้เองที่ทําให กลุมที่ขาย ทํากําไรไปกอน มีความมั่นใจวาจะไดซื้อคืน ในราคาที่ต่ํากวาเดิม ……. กอนที่อานิสงคของขาวดีนั้นจะไปโผลในงบการเงิน เจาของหรือผูบริหารหรือผูถือหุนใหญ ก็ทํากําไรกันไดไมรูกี่รอบตอกี่รอบแลวเรื่องนี้ ผมขอแชรประสบการณหนอย แลวกันครับ วาผมจัดการอยางไรกับขาวลือดีๆเหลานั้นเมื่อมีขาวดีลือเขามา ผมจะเคาะซื้อไปกอน 1 สวนเลย เพื่อทดสอบสมมุติฐานของขาวยังไงเสีย ไมวา ขาวดีที่ลือเขามานั้นจะจริงหรือไมก็ตาม อยางนอย ผูเจตนาปลอยขาว ก็ตองมีการ เคาะโชวนําขึ้นไปกอนละครับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับขาว เพื่อลวงมวลชนวาขอดีนี้มีมูลหากผมซื้อไปแลว ราคาไมยักกะลง ทีนี้แหละ ก็จะซื้อตามขึ้นไป ตามสไตล “ยิ่งขึ้นยิ่งซื้อ” แสดงวา หุนตัวนี้ มันมีอะไรซอนอยู จํานวนหุนที่วางขาย มันเลยไมเพียงพอ ตอความตองการซื้อในขณะนั้น จนผูซื้อตองเคาะซื้อขึนไปแบบไมเกี่ยงราคา ้แตหากผมซื้อหุนเขาไปแลว ราคาก็รวงตกลงมา นี่ซิปญหา ไฉนหุนถึงดิ่งลงมา ใหเราซื้อไดอกที่ราคาเดิม หรือ บางที ซื้อไดถูกกวาเดิมมากๆดวยซ้ํา แบบนี้ ผมเผนละ ขาย ีขาดทุนหนีตายดีกวา แสดงวา สมมุติฐานเราผิดแลว ใครจะมาใจดี ใหเราไดซื้อไดไมอั้นขนาดนั้น ถามันมีขาวดีจริงๆ รออยู ในระยะเวลาอันใกลสังเกตไหมครับ หากผมซือแลวขึ้น มันจะขึ้นๆๆ จนทํากําไรไดมากมาย แมขาวจะยังไม ้ออกก็ตาม แตหากผมซือแลวลง ผมทิ้งโดยเร็ว เสียหายเพียงเล็กนอย ถือวา ยังคุมคาที่ ้จะเขาไปเสี่ยงย้ําอีกทีนะครับ ถาซื้อหุนแลวมันไปในทิศทางที่เราคาดหวัง กําไรจะวิ่งไปอยางมากมายแตหากซื้อแลวผิดคาด รีบยอมแพแตเนิ่นๆ จะเสียหายเพียงเล็กนอยแบบนี้ ถูก 5 ครั้ง ผิด 5 ครั้ง ก็รวยแลวและอยาลืมนะครับ ไมวา ขาวดีที่ลือกัน ไมวาจะเปนแจกวอแรนท ไดพันธมิตรใหม ไดงานโครงการใหญ หรือ จายเงินปนผล ในอัตราที่สงมากก็ตาม และไมวาขาวนั้นจะจริง ูหรือเท็จก็ตาม สวนใหญราคาหุนจะวิ่งนําขึ้น มากอนเสมอ ทานตองเลือกแลวละครับวาจะซื้อในทันที หรือ ซื้อเมือขาวออก ่ถาขาวลือนั้น มีมูลจริง ความตองการซื้อก็ควรจะสูง ปริมาณหุนที่วางขาย ก็ควรจะมีแตคนที่จองจะแยงกันเก็บ ถึงแม อาจจะมีการบล็อกหุน หรือ ตบไลแขก ลงมาบาง แตราคา  ก็จะไมลงไปลึก เพราะหากลงลึก หุนจะถูกเปลี่ยนมือไปอยูในมือของรายยอยแทน ซึ่งเปนไปไดหรือครับ หากบริษัทกําลังจะมีขาวดี แตเจาของ หรือ ผูบริหาร หรือ ผูถือหุนใหญ กลับนําความมั่งมี คืนสูมวลชนในทางตรงกันขาม สมมุติใหม ใหทานเปนเจาของบริษัท หรือ เปนผูบริหาร หรือ เปนผูถือหุนใหญ เหมือนเดิมแลวกัน เรายังไมปลดทานออก และทานก็รูดที่สุดวา บริษัทมีขาว ีรายซอนอยู ทานจะชิงขายหุน ออกมากอนไหมครับ - 52 -
  • และเมื่อทานขายออกมาแลว ทานอยากใหมันลงไหมครับดวยความหวังดี ทานก็อาจจะกระซิบบอกคนใกลตัว บอกญาติพี่นอง วาอีกไมนานขาวรายจะปูดออกมาเมื่อคนวงในรูขาวก็จะโทรไปสั่งขาย และเมื่อขาย กราฟราคาหุนก็จะออกอาการเปนแนวโนมขาลงชางตายทั้งตัว ไมสามารถเอาใบบัวมาปดได ในไมชา ขาวลือก็จะปูด ออกสูสาธารณะพรอมๆกับ ราคาไหลลงไปเรื่อยๆและเมื่อขาวรายปรากฏ เมื่อหนังสือพิมพลงขาว นักวิเคราะหจะปรับราคาเปาหมายลงพรอมแนะนําขาย ดวยเหตุผล อยางงั้นอยางโงน อยางงี้ ทําให รายยอยสวนใหญในตลาด ที่เคยลังเล ตอนไดยินขาวลือมา เกิดความกลัว และรีบขายลางพอรตหนีตายตลาดหุนเปนเรื่องของอารมณ การตอบสนองตอขาว เกินเหตุเสมอ ดังนั้น ราคาหุนที่ถูกเททิ้งลงมามากมาย จนราคาต่ํากวาเหตุนั้น ก็จะเริ่มจูงใจใหเจาของบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ ซื้อหุนคืนแลวละ จริงไหมครับ มีขอยกเวนเพียงอยางเดียว ที่คนวงในจะไมซื้อคืน นั่นคือ บริษัทนั้น มันเนาในจริงๆ กระทั่ง ผูบริหารและเจาของ ยังไมคิดทีจะซื้อคืน ่เลยกรณีนี้ ถาเปนผม ผมจะจัดการอยางไรกับขาวลือรายๆเหลานั้นปกติแลว คนเลนหุน ขี้ตกใจนะ ยังไงเสีย หุนก็ลงกอนละ หากมีขาวรายเขามาใครบอกวากระตายตื่นตูม ก็ชางเถอะ ผมขายกอนละ ยามที่มีขาวรายวิ่งเขามา ยากที่ใครจะไปทนทานแรงขายไดในเมื่อหุนมีแนวโนมจะลงเพราะความกังวลขาวราย ผมจะรออะไรอยูครับ แทนที่จะไปนั่ง เช็คขาว ไปถามใครตอใคร หรือ นั่งรอขาว ผมขอขายกอนไมดีกวาหรือธรรมชาติของหุน ลงไดรวดเร็ว และ รุนแรง กวาการขึ้นเสมอ ยังไงเสีย ขายไปแลวก็ยังมีโอกาสไดซื้อคืนอยูดี เพราะเมื่อขาวลือเขามาในตลาด ถึงเราไมขาย คนอื่นก็ขาย ยังมี คนอีกตั้งมากมายนะครับ ที่ตนทุนเขาต่ํามากและอยากจะล็อคกําไรออกมากอนเมื่อคนทั้งตลาดขายหุนออกมา จนแรงขายหมดเกลี้ยงแลว จนราคาหุนต่ําเกินเหตุแลวแบบนี้เราคอยซื้อคืน ก็ยังไมสายใชไหมครับ แถมซือหุนคืนไดครบ ในตนทุนที่ต่ํา ้กวาเดิมตั้งเยอะwww.ThaiDayTrade.com#14 กลโกงปนหุนถาไมพูดถึงการปนหุนเลย ก็จะดูไมสมบูรณ ใชไหมครับ เพราะมันมีอยูจริง ในตลาดหุนแตที่เอามาเลาในที่นี้ ไมใชสนับสนุนการปนหุนนะครับ เพราะการปนหุน ผิดศีล ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ - 53 -
  • บาปกรรมอีกตางหาก ที่ร่ํารวยบนความเสียหายของผูอื่น ซึ่งก็ไมใชใครที่ไหนหรอกครับเราๆทานๆ ที่เปนนักลงทุนรายยอย หรือ ที่กลุมปนหุนเรียกเหยื่อของเขาวา”แมงเมา” นั่น แหละบทนี้จึงเปนเหมือนเปดโปงพวกปนหุน ใหพวกเราได ”รูทันเกม” มากกวา จะไดไมหลงตกไปเปนเหยื่อของพวกขอทานใสสูทจริงๆแลว ไมวาจะเปนหุนใหญหรือหุนเล็ก ไมวาจะเปนหุนฝรั่งหรือหุนไทย มันก็ตองไลราคาทั้งนั้นแหละ ไมงั้น มันก็ไมขึ้นหรอกแตในที่นี้ เราจะมุงเนนไปที่หุนปนก็แลวกันครับ เพราะหุนพวกนี้เปนอันตรายมากกวา ไมมีปจจัยพื้นฐานสนับสนุน เราจึงตองรูเทาทันเปนพิเศษเดี๋ยวเราตามไปดูพรอมๆกันดีกวา วาการปนหุน เขามีกระบวนการอยางไร เพื่อจะไดไมตองกลายเปน แมงเมา บินเขากองไฟ ไมตกเปนเหยื่อของกลุมมิจฉาชีพในตลาดหุนกอนกระบวนการไลราคาเกิดขึ้น กลุมปนหุนก็จะตองทําการเลือกหุนกอนครับครั้นจะเลือกหุนที่มกองทุนถืออยูก็คงไมดีแน เพราะไลๆราคาอยู กองทุนอาจขายไม ี ใหญใสมาก็ได ถาราคามันปรับตัวสูงไปกวาปจจัยพื้นฐานมากขอสําคัญอีกอยาง คือ ตองพูดคุยเจรจากับเจาของกิจการกอน ไมงั้น เดี๋ยวเจอดี เพราะเจาของกิจการเปนผูถือหุนใหญ มีหุนใหขนออกมาขายไดไมอั้น ดวยเหตุนี้ เราจึงมักจะเห็นความโยงใยของรายใหญในกลุมหุนที่รวมขบวนการอยูเสมอหุนในกลุมเดียวกัน เราก็จะเห็นชื่อกลุมคนกลุมหนึ่งเขามาเปนผูถือหุนใหญในเวลาไลเลี่ยกัน แลวจากไปพรอมๆกันในเวลาไมนานนัก แลวกลุมนี้ก็จะเขาไปสิงสถิตเปนผูถือหุนใหญของบริษัทอื่นตอๆไป หรือไมก็สงคนของแตละบริษัทมาถือหุนไขวไปมาระหวางบริษัทในกลุมกวนของตนโดยมาก กลุมทําราคา ก็มกจะเลือกบริษัทที่ปจจัยพืนฐานไมดี เพื่อจะไดไมตองไปชน ั ้ กับกองทุนครับ รวมทั้ง บริษัทนั้นตองมีจํานวนหุนหมุนเวียนนอย หรือ ที่เขาเรียกกันวา มีFree Float ต่ํา ดวย เพื่อที่จะสามารถควบคุมหุนไดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และยิ่งราคาหุนต่ํา ก็จะยิ่งดี เพราะ จะไดรูสึกวาถูกในทางจิตวิทยา ลอคนมาติดกับดักไดงาย และยัง ทํากําไรไดสูงซะดวยเชน เงิน 10 ลานบาท ซื้อหุนราคา 1 บาท ได 10 ลานหุน เมื่อหุนขึ้นไปเพียง 1.50บาท ก็สามารถทําเงินไดแลวถึง 5 ลานบาท ซึ่งหากนําเงิน 10 ลานบาทนี้ ไปซื้อหุนบลูชิพ ราคา 100 บาท จะซื้อไดเพียง 1 แสนหุน และหุนตองขึ้นไปถึง 150 บาท จึงจะไดกําไร 5 ลานบาทเมื่อไดหุนเปาหมายแลว ก็ตองหาบัญชีตัวแทนละครับ เพื่อนพองนองพี่ ลุงปานาอาคนขับรถ คนสวน ที่เปดบัญชีรอไวหลากหลายโบรกเกอร จะถูกใชชื่อ เปนตัวแทน ในการซื้อ ขาย รับโอนหุน ระหวางกัน ยิ่งเดี๋ยวนี้ ยิ่งซับซอนขึ้น เพื่อใหยากในการตรวจสอบ กระจายไปมากกวา 20 บัญชี ยังมีใหเห็นอยูบอยเลยครับเมื่อทุกอยางพรอม คราวนี้ ก็เริ่มทําการ เก็บ-กด หุนสิครับ - 54 -
  • การเก็บ-กด หุน เปนจิตวิทยารายใหญรังแกรายยอย โดยใชวิธีการวาง offer หนาๆไมใหใครกลาเคาะซื้อขึ้นไป และกดดันใหคนที่มีหนอยู รูสึกวา ราคาคงจะขึ้นตอไมไหว ุแลว ขายหุนลงมาที่ฝง bid ซึ่งกลุมทําราคาตั้งราคารอซื้ออยู วิธีนี้ พบเห็นกันโดยทั่วไปครับแตสําหรับหุนในกลุม เดอะซัน หรือ หุนในกลุม เสี่ยลี หรือ หุนในกลุม เสี่ยบี แลว โหดกวานั้น ใชวิธีการกดหุนดวยวิธีซาดิสต หรือที่ในวงการชอบเรียกวา “ทุบใหอวก” โดยให พรรคพวกตั้ง bid ไวที่โบรกเกอรหนึ่ง แลวสั่งอีกโบรกเกอร หนึ่ง ใหขายโครมลงมา ไมใหญๆ เขยาขวัญพวกเรา บล็อกราคา ดองราคาไมใหไปไหน มีกด มีทุบ สักระยะหนึ่งเดี๋ยวรายยอยก็จะขายทิ้งลงมาใหเองครับชวงหลังนี้ เขาพัฒนาไปถึงขั้นใชกราฟเทคนิคเขาชวย ทําเหมือนๆจะไป ไลซื้อหุนใหราคาวิ่งขึ้นไปถึงแนวตาน ซื้อรวดเดียวแบบกวาดมาจนเกลี้ยง แลวทิ้งโครมลงมาในลักษณะ “ทุบใหอวก” จนเกิด Sell signal เพื่อสั่งลา วาหุนตัวนี้ ไปไมรอดแลว จากนั้นก็ปลอยใหมวลชนทั้งหลายที่หลงซื้อหุนนั้นเขาไป เซ็งกันไปเอง ขายขาดทุนบาง ขายเทาทุนบาง สวนกลุมทําราคาก็ยายไปเลนตัวอื่นพลางๆกอน เพื่อใหมวลชนทีถือหุนนี้อยู ่เกิดอาการสิ้นหวังกันถวนหนากระบวนการ เก็บ-กด และ ทุบใหอวก นี้ อาจใชเวลาหลายสัปดาห หรือ เปนเดือน เลยละครับ เพื่อเรียกของคืนมาจนกวาจะครบตามที่ตองการ ในชวงของการกด-เก็บหุน ปริมาณการซื้อขายจะมากขึ้นผิดสังเกตครับ มีซอๆขายๆ แต ื้ราคาไมขยับ หรือ ขยับก็ขยับไมมาก หรือ บางครั้งขยับลงอีกตางหาก เพื่อกดดันใหผูมีหุนอยู รูสึกวา แรงขายมีเยอะจัง ราคาไมไปไหนเลย แลวขายหุนทิ้งลงมาเมื่อไดหุนครบแลว เขาจะนั่งรอเวลาระยะหนึ่ง เพื่อไมใหผิดสังเกตครับ แลวจึงคอยไลราคาขึ้นไปอยางรวดเร็วในระหวางที่ไลราคาขึ้น ก็จะมีการเชิญนักวิเคราะหไปเยี่ยมชมกิจการ หรือ ออกขาวดีเรื่องรายได พันธมิตร หรือ อาจจะเลยเถิดไปถึงขนาดปลอยขาวลือตางๆนานาไปเลยดวยซ้ํา เพื่อใหมวลชนเชื่อวา หุนกําลังจะมีแนวโนมที่ดีแลวจะทํายังไงละครับ เพือจะเพิ่มน้ําหนักใหกับขาวดีนั้น ก็ตองไลราคาโชวซครับ ดวย ่ ิการเคาะซื้อครั้งละมากๆ รวบทีละ 2-3 แถว แบบเวอรๆหนอย ก็กินรวบไมแบงใครเลย 5-6 แถวก็มีคราวนี้ ความมั่นใจก็มา การแยงกันซื้อแบบไมเกี่ยงราคาก็เกิดขึ้นถาหุนนั้น พื้นฐานแยหนอย หรือ กลุมทําราคากลุมเล็ก เกมสก็มักจะจบไวครับ แตบางกรณี ที่กลุมทําราคาเปนกลุมใหญ การลากราคานั้น อาจจะยาวนาน เพื่อใหราคาขึ้นไปสุดโตงเทาที่จะเปนไปไดกลวิธีระหวางไลราคานี้ ก็นาเกลียดพอประมาณครับ ตั้งขายไวที่โบรกเกอรหนึ่ง แลวก็สั่งอีก โบรกเกอรหนึ่งใหเคาะซื้อเอง เมื่อซือไดแลว ก็จะสั่งโบรกเกอรใหตั้งขายในราคาที่ ้สูงขึ้น แลวก็สั่งอีกโบรกเกอรหนึ่งใหเคาะซื้อตามตลาดหลักทรัพยตรวจไดไมยากครับ ถาอยากจะตรวจจริงจัง ใครที่ซื้อแพงแลวขายถูกแลวก็ไปไลซื้อที่แพงกวา แลวก็ขายถูกอีกครั้งแลวครั้งเลา และซื้อขายที ไมใหญๆ ก็นั่น - 55 -
  • แหละ แกงคปนหุนเมื่อหุนขึ้นมาใกลราคาเปาหมายแลว ไมรูเปนไง สื่อและหนังสือพิมพ มักจะออกมาเชียรเรื่อย ชวงนี้แหละครับ ที่รายใหญจะเริ่มทยอยขายหุนแตเนื่องจากหุนมันมีเยอะนะครับ ขายลําบาก ก็ตองเรียกแขกเขามารวมแจมวิธีเรียกแขก ก็จะใชวิธีเดิมครับ เคาะซื้อของตัวเองที่ตั้งขายไวที่อีกโบรกเกอรหนึ่งอยางรวดเร็วและรุนแรง หลายๆระดับราคา มีโชวเคาะซื้อเคาะขายสลับไปมา ครั้งละหลายแสนหลายลานหุน เพื่อใหดูคึกคัก เปนที่สนใจของมวลชนเมื่อมวลชน เห็นวาหุนตัวนี้ วิ่งดี นาจะทํากําไรไดงาม ก็จะแหเขามาเคาะซื้อสนุกสนานพรอมความหวัง รวยเร็วตรงนี้แหละครับ ที่รายใหญจะเริ่มตั้งขายที่ฝง offer ในแตละชวงราคา พรอมๆกับตั้ง bidหนาๆ เพื่อจูงใจใหรายยอยเคาะซื้อเนื่องจากเห็นวา ขืนตั้งรอซื้อจะไมไดของระหวางนี้ อาจมีเคาะซื้อนําไมเล็กๆ ตอเนื่องกัน เพือจูงใจใหรายยอยแหเคาะซื้อตาม ่เมื่อหุนที่ตั้งขายใกลหมด รายใหญจะขนหุนมาเติมขาย และอาจมีเคาะซื้อหุนที่ตัวเองวางขายไวที่โบรกเกอรอื่นสลับเปนระยะดวยครับ เพือสรางความมั่นใจวาหุนนั้น ยังมีแรง ่ซื้อมากอยูแตพอซือเสร็จ ก็ขนหุนที่เพิ่งซื้อนะแหละ มาวางขายอีกที่ฝง offer อีก หลังจากนั้นไป ้นาน หุนก็จะถูกเปลี่ยนมือไปอยางเงียบๆ มวลชนก็จะเริ่มครอบครองหุนเกือบทั้งหมดของรายใหญ ในเวลาตอมาสวนรายยอยที่ยังไมเคาะซื้อก็จะตั้ง bid รอ ใชไหมครับ พอรายยอย bid รอ รายใหญก็จะคอยๆถอน bid ออก แลวตั้งซื้อใหมเพื่อดันใหรายยอยไดคิวซื้อกอนเมื่อ bid ที่เหลืออยู มีแตคําสั่งซื้อของรายยอยที่หนาแนนพอแลว รายใหญก็จะเทขายลงมา และขายตอเนื่องลงมาเรื่อยๆ จนกวาจะหมดพอรตขอย้ําอีกครั้งนะครับ วาบทนี้ เปนการเปดโปงเพื่อใหรูทันเกมปนหุน ไมไดสนับสนุนการผิดศีลทําบาป ไมไดสนับสนุนการลักทรัพย ไมไดสนับสนุนการมุสาฯ แตประการใด แตตองการสื่อใหเห็นไมเผลอไปเลนในเกมของเขา เพื่อเราจะไดไมหลงทางไปเปนเหยื่อมาถึงตรงนี้ ก็อดที่จะพูดถึง การไลราคาวอแรนทและการซอนออรเดอรไมไดเริ่มจากการไลราคาวอแรนทกอนแลวกันครับหุนเก็งกําไรหลายๆตัว ก็มีวอแรนท และหลายๆครั้งที่คนทําราคาจะเอาหุนตัวแมและวอแรนทขึ้นมาอยางชาๆ โดยไมใหใครไดทันสังเกตเห็นเมื่อสะสมหุนและวอแรนทไดมากพอ ก็จะลากวอแรนทขึ้นไปอยางรวดเร็ว เพราะราคาถูกกวา ใชเงินนอยกวาเมื่อลากวอแรนทขึ้นไปไดระยะหนึ่ง ก็จะลากหุนแมขึ้นไป พรอมๆกับวางขายวอแรนทเพราะนักเก็งกําไรสวนใหญ เมื่อเห็นหุนแมขึ้น ก็เชื่อวา วอแรนทจะขึ้นตาม แตหารูไม วาเขาวางขายวอแรนทกันแลว - 56 -
  • ตบทายแลวนะ จะเปดโปงเรื่องการซอนออรเดอรหนอยซื้อแลวลง ขายแลวขึ้น เปนเรื่องปกติที่ผดพลาดกันไดครับ แตความผิดพลาดนั้น ิสามารถทําใหลดนอยลงไปได ดวยความชางสังเกตครับการตั้งซอนออรเดอร เพื่อหลอกซื้อของ มักจะใชในชวงที่ราคาอยูที่แนวรับ จะหลุดแหลไมหลุดแหลพอดี ซึ่งตรงจุดนี้ ผูที่มีตนทุนต่ํา มักจะยอมขายทิ้งลงมา กอนที่ราคาจะหลุดแนวรับลงไป หรือไมก็มักจะใชในชวงที่ราคาอยูที่แนวตานพอดี ใหเราลุนเลนวาจะBreakout ผานขึ้นไปไดหรือไม พอเราเห็นวา มันคงไปไมไหวแลว เราก็จะขายลงมาจากนั้นไมนาน เขาก็จะลากผานแนวตานขึ้นไปอยางรวดเร็ว เพื่อไมใหใครกลาตามเราไปดูการเลนกับจิตวิทยามวลชน ดวยวิธี Partial Publish กันครับหากรายใหญตองการใหมวลชนขายลงมา เขาก็จะขนหุนมาวางขายที่ฝง Offer หนาๆแลวตั้ง bid นอยๆใหเราหวาดเสียวเลน หรือไมก็ใช กลวิธี “ทุบใหอวก” ตามแตความซาดิสตที่มีในจิตใจแตเมื่อราคาไหลหรือดิ่งลงไป ณ ระดับราคาหนึ่งแลว รายใหญเหลานั้นก็จะสั่งตั้งซื้อแบบซอนออรเดอร ที่ฝง bid ดวยการตั้งซื้อหุนจํานวนมาก แตใชคําสั่ง partial publishทีละนอยๆ เชน สั่ง bid ซื้อหุนชองละ 1 ลานหุน แตใหเห็นทีละ 40,000 หุนแหม พอเราเห็นฝง offer หนาๆ ขนาดหลายลานหุนขวางอยู ขณะที่ bid เหลือแค40,000 หุน เราก็รีบขายซิครับ กอนทีราคานั้นจะมีคนชิงขายลงมากอน แตมันก็นาแปลก ่พอเราขายลงมา 40,000 หุน มันก็โผลขึ้นมาอัตโนมัติที่ฝง bid อีก 40,000 หุน พอเราขายอีก 40,000 หุน มันก็โผลเขามาอีก 40,000 หุน พอเราขายอีก 80,000 หุน มันก็โผลเขามาอีก 40,000 หุน 2 ครั้ง ติดกัน พอเราหยุดขาย มันก็ยังคงรอเราที่ฝง bid อีก40,000 หุน แบบไมสะทกสะทานแรงขายคําถามคือ หากเปนทานเอง ทานตองการจะขายหุน 2-3 ลานหุน ทานจะเอามาวางโชวที่ฝง offer ไหมครับ ถาทานแสดงใหคนอื่นเห็นวาทานอยากขาย 2-3 ลานหุน แลวใครจะไปเคาะซื้อละครับและ ใครกันหนอ จะรับซื้อที่ฝง bid ไดไมอั้นขนาดนั้น ใครขายมาเทาไหร รับซื้อหมดเลย แสดงวา คนที่รับซื้อไมอั้นคนนั้น เขาตองมั่นใจสูงเลยใชไหมครับวาราคาจะวิ่งแนเพราะถาเปนคนปกติ เขาไมซื้อหรอก ถาแรงขายยังขายทิ้งลงมาเรื่อยๆถาทานเห็นแบบนี้ ตองหยุดขาย หรือ หาจังหวะซื้อคืนแลวนะครับ พลาดแลวละ เขากําลังตั้งโตะซื้อของอยู และเมื่อไมมีใครขายลงมาใหแลว อีกไมนาน เขาจะกวาดรวบขึ้นไปอยางรวดเร็วพอวิธีนี้ เริ่มมีคนสังเกตเห็น รายใหญเลยพัฒนาวิธีใหม ดวยการ ยาย partial publishมาที่ฝง offer แทน พรอมๆกับ ทยอยตั้งรับ ที่ฝง bid ดวย จากนั้น ก็เคาะซื้อของตัวเองไปเรื่อยๆ ที่ฝง offer เพื่อใหใครๆเห็นวา นี่เปน partial publish นะ มีออรเดอรซอนขายที่ฝง offer นะ นากลัวนะพอเขาเคาะซื้อ 100,000 หุน โห partial publish ไหลมาใหเห็น 20 รายการๆละ 5,000หุน เลยแหะ อีกสักพัก เขาก็เคาะซื้ออีก 200,000 หุน partial publish ก็จะโชวใหเห็น - 57 -
  • มา 40 รายการๆละ 5,000 หุน วาไง วาไง กลัวไหม มีออรเดอรซอนขายอยูนะพอเราเห็นวา เคาะซื้อฝง offer เทาไหรก็ไมหมดซะที แถมซอนออรเดอรซะดวย ดวยความรูเทาทัน เราก็จะขายโครมลงมาที่ฝง bid แหะๆๆ เสร็จเขาเลยละครับ เขาไดของไปแลว พอฝง bid จะหมด เขาก็เติม bid อีก ขายมาเทาไหร ฝง bid ก็ไมหมดซะที ไอที่เราขายไปแลว นั่งรอทั้งวัน ยังไมไดซื้อคืนเลยคําถามคือ หากเปนทานเอง ทานตองการจะซือหุนจํานวนมาก ทานเห็นวา ฝง offer ้หนาขนาดนั้น เคาะไมผานสักที ทานจําเปนจะตองรีบตั้ง bid มาจอแบบนี้ไหมครับทําไมฝง offer ไมผาน แตฝง bid ก็ไมหลุดละ ถาไมมีคนตั้งโตะรอซื้อไมอั้นที่ฝง bidแตถา Offer ไมผาน ฝง bid ก็ไหลรูด ตัวใครตัวมันละกันนะครับน้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวางนะครับwww.ThaiDayTrade.com - 58 -
  • #15 รวยเรื้อรัง หันหลังใหคําวาเจง"ชวงที่เรายังเรียนหนังสือไมเกง ผมจะใชวิธีลอกขอสอบ คิดถึงสมัยเรียนหนังสือ อยากสอบใหผาน ก็ตองแอบมองขอสอบคนอื่น แตคุณอยาไปลอกขอสอบคนที่เรียนไมเกงเราตองลอกขอสอบจากคนที่เกงกวา” ……. วิชัย วชิรพงษ (เสี่ยยักษ) รายใหญตางยกนิ้วใหวาเปน "เสือ" ในวงการหุน ตัวจริงในบทนี้ อยากขอยกวาทะเซียนหุนทั้งหลายที่เปนเสมือนอาจารยหุนของผมและทีมงานมาฝากทุกทาน อันเปนการถอดประสบการณของจริงที่ทานเหลานั้นประสพความสําเร็จจากฝมือและจากการหมั่นพัฒนา จนร่ํารวยดวยหุนมาแลว กอนที่ทานผูอานจะออกไปลุยตลาดหุนเสี่ยแตงโม: ไมซื้อดักรอ เพราะกลัวรอดักดาน หากมีสัญญาณซื้อ จะใชสูตร 5-3-2เริ่มจาก คุณ สมเกียรติ วงศคุณทรัพย หรือ "เสี่ยแตงโม" เซียนหุน หาดใหญ จาก ชางตัดผม ผูเริ่มตนดวยเงินลงทุน 8 หมื่นบาท และในระยะแรก เลนหุนจนเหลือเงินเพียง 3หมื่น แลวขอเงินแมมาเพิ่มทุนอีก 5 หมื่น จนปจจุบน ทานไดขึ้นแทนรายใหญพันลาน ัแหงวงการหุนไทย เจาของวาทะ “เลนหุนใหไดกําไรชัวรๆ ตองซื้อที่ "New High"(ที่มา: เปดตัว "เสี่ยแตงโม" เซียนหุน "หาดใหญ" จาก "ชางตัดผม" ผันสู..นักลงทุน"พันลาน" ...... bangkokbiznews.com 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550)“แตกอนผมมักจะเขาไปซื้อหุนกอนแนวโนมเสมอ เพราะเราคาดวาราคามันจะตองผานNew High แนๆ ...แตปรากฏหลายครั้งวามันไมจริง จากบทเรียนครั้งนั้น ผมจึงไมพูดพร่ําฮัมเพลง ขอเขาไปซื้อที่ New High สถานเดียว...เพราะมีคติวา ของดีตองแพงที่สุด!!"" ผมจะซื้อสูตร 5-3-2 จะซื้อ 3 ครั้ง ซื้อครั้งแรก 50% ถามันขึ้นซื้ออีก 30% ถาขึ้นอีกซื้ออีก 20% แตถาซื้อแลวมันลง จะหยุดซื้อทันที แลวผมจะรอดู””ถาซื้อแลวมีคนขายแลวออเดอรของผมไมสามารถทําใหราคาหุนขึ้นไปได แสดงวาผมเจอ (ตอ) ผูที่อยากขายใหญกวาเรา ผมจะถอยทันที ขายทิ้งทุกราคา”"ถาเห็นสัญญาณวาราคาเริ่มออนตัว ผมจะ Take Profit ทันที คือ ขายเกลี้ยงพอรต ผมจะกลาถือหุนตัวทีกําไร และขายตัวที่ขาดทุน...กรอบนี้ผมใหลงแค 5% แมใครจะบอกวา ่หุนตัวนั้นดีมาก ระยะกลางดี แตทําไมมันลงละครับ...ถาดีจริงมันตองไมลง""ผมถือคติวา...น้ํากําลังเชี่ยว อยาเอาเรือไปขวาง จําไวเวลาหุนขาลง แมขายขาดทุนก็ตองขาย ตองยอมเสีย Civic ไปหนึ่งคัน...ไมงั้น Mercedes-Benz คุณหาย!!เอกยุทธ อัญชัญบุตร: ชวงหุนขาขึ้นผมกลาไลซื้อ แตหากลง ผมเลิก ขายทุกราคาคุณ เอกยุทธ อัญชันบุตร หรือ "จอรจ ตัน" ประธานเครือโอเรียนเต็ลมารท เซียนหุนพันลาน ผูเชี่ยวชาญตลาดการเงินระหวางประเทศ ก็ใหขอคิดจากประสบการณตรงที่นาสนใจครับ(ที่มา: ชั่วโมงเซียน: "จอรจ ตัน" เซียนเหนือเซียน ...... bangkokbiznews.com 24กันยายน พ.ศ. 2547) - 59 -
  • ”ผมจะใหน้ําหนักกับ "วอลุม" มากกวาสัญญาณทุกอยาง หุนไมมีวอลุมผมไมเลน ผมไมไดใหความสําคัญกับเทคนิค""ชวงที่หุนกําไรดี ราคากําลังขึ้น ผมจะไลราคาตลอด”"แตเมื่อใดที่มันเริ่มหันหัวกลับ...ผมเลิก ทุกราคาผมขายหมดจะไมรอ และไมเสียดายเงิน 5 สตางค 10 สตางค ทุกชองที่มีอยูจะโยน (ขาย) ทิ้งหมดเลย" "ผมวามันเพอเจอ" หรือพวกที่ชอบซือหุน "ถัวเฉลี่ยตนทุน" ้”เลนหุนขาลงซื้อถัวเฉลี่ยไมได...ตอง Cut Loss ทิ้งอยางเดียว”เสี่ยไฮสมตํา: ตัวไหนขึ้น ผมซื้อเต็มพอรตแลวถือยาว 4-5เดือน ตัวไหนซื้อแลวลง 2-3% ผมไปแลวคุณ ธนกฤต เลิศผาติ หรือ ไฮสมตํา พอคาสมตํา เจาของราน “ไฮ สมตําคอนแวนต”ผูนํากําไร 1 แสนบาท จากการขายสมตํา มาเปนทุนประเดิมในการซื้อขายหุนเมื่อป2542 จนปจจุบัน หากตลาดหุนดี จะซื้อขายวันละ 30-40 ลานบาท ทานก็มีวิธีคิดที่นาสนใจมากครับ(ที่มา: วาทะเด็ด...จาก "7 เซียนตัวจริง"...... bangkokbiznews.com 26 มกราคมพ.ศ. 2550)“ทุกเย็นผมจะตองดูกราฟวาตัวไหนมีสัญญาณการสะสม และพื้นฐานของหุนเปนยังไงเสร็จจากนั้น จึงมามองภาวะตลาดโดยรวมในชวงนั้นวาเอื้อตอการขึ้นของหุนตัวนี้หรือไมถาทุกอยางเขาล็อก จึงเริมเขาไปสะสมหุนกับเขา ถามั่นใจจะซื้อทีเดียว 70% แลวรอ 2- ่3 วัน ...ถาหุนไมขึ้น ผมจะหยุดไวกอน แตยังไมขาย แตถาขึ้นก็จะซื้อเขามาจนเต็มพอรต หรือถาซื้อแลวราคามันปกลงเอาแค 2-3% ผมก็ไปแลว ไมตองรอใหขาดทุนกวานี้”“สวนใหญจะถือหุนไมนาน หากหุนตัวใดยังมีแนวโนมสดใสอาจจะถือประมาณ 4-5เดือน แตหากเปนหุนรายเล็กหรือรายใหมจะซื้อมาแลวขายไปมากกวา สวนใหญจะถือเพียง 1 วันหรือไมก็ซื้อตอนเชาแลวเย็นเทขาย เนื่องจากหุนรายเล็กยังใหมและยังไมมีความแนนอนมีความเสี่ยงสูง”เสี่ยปอง: บนสวรรคมีไมรูกี่ชั้น ถึงคนวาแพงแลว ถาไปตอผมก็กลาซื้อ แตเวลาลงนรกก็มีไมรูกี่ขุมเหมือนกันคุณ วัชระ แกวสวาง หรือ เสี่ยปอง นักลงทุนรายใหญระดับพันลานอีกทานหนึ่ง ที่คนในวงการตางยอมรับวาเปนอาจารยใหญ(ที่มา: วาทะเด็ด...จาก "7 เซียนตัวจริง"...... bangkokbiznews.com 26 มกราคมพ.ศ. 2550)“สําหรับผม ถาจะซื้อหุน...ตองดูทรง (กราฟ) ดวย แมราคาจะขึ้นมาแลว 30% ถายังพอไปตอไหว...ก็เลน ผมถือวา เหนือฟายังมีฟา บนสวรรคมีไมรูตั้งกีชั้น แตเวลาลงนรกก็มี ่ไมรูตั้งกี่ขุมเชนกัน จะไมมีคําวาถูก วาแพงในตลาดหุน" - 60 -
  • “ยกตัวอยางหุน KK ตอนนั้นราคา 1 บาท เจาของหุนเทขายก็มีใหเห็น แตจากนั้นไมนานหุนก็ขึ้นไปที่ 80 บาท และสามารถลงมาที่ระดับ 14 บาท ก็มีใหเห็น ของแบบนี้เราไมสามารถฟนธงไดวาถูกหรือแพง”หมอยง:ตองเลนหุนขาขึ้น หยุดเลนหุนขาลง จํากัดผลขาดทุนใหไว จาก5แสนรวยพันลานสําหรับ ท.พ.ยรรยง พันธุวงศกลอม หรือ หมอยง แลว ผมถือวา เปนแรงบันดาลใจใหผมเลยครับ คุณหมอเซียนหุนพันลานทานนี้ เริ่มตน ในตลาดหุนเมื่อป 2532 ดวยเงินลงทุน 5 แสนบาท(ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/road/20020603/mar1.shtml)"ผมชอบเลนหมากรุก การเลนหุนก็เหมือนการเดินหมาก ตองใชความคิดตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจทิ้งอาชีพหมอฟนมาเลนหุน ทั้งที่ตอนนั้นรายไดจากการเลนหุนนอยกวารายไดจากการทําฟน""ตอนที่เริ่มสตารทผมลงเงินไป 500,000 บาท ตอนนั้นเลือกหุนที่คดวามี "ราคาถูก" ผม ิจะซื้อหุนทีราคาตกลงมามากๆ เลือกหุนที่มพี/อี เรโชต่ํา และซื้อหุนที่มีราคาต่ํากวาพาร ่ ีเพราะเราคิดวาราคาถูก" คุณหมอเลาประสบการณใหฟงครับวา สิ่งที่คิดวา "ราคาถูก"และ "ปลอดภัย" เอาเขาจริง กลับตรงกันขาม เลนชวงแรกเจงมาตลอด จนเหลือเงินอยู180,000 บาท ในที่สุด ไดขอสรุปมาวา “ถามัวแตยึดขอมูลในอดีต สักวันคงหมดตัวแน!!!""หุนยิ่งขึ้นตองยิ่งซื้อ หุนยิ่งตกตองยิ่งขาย" "จงทําตามแนวโนมตลาด" นี่คือ กฎขอแรกที่คุณหมอเรียนรูหลังจากขาดทุนอยางหนัก“ผมเห็นคนลมตายเยอะ ทุกคนที่เจงหุนเหมือนกัน คือ ไมยอม "Stop Loss" ทําใหผมเขาใจวาถาเราจะอยูในวงการนี้ไดนาน เราตองรูจักวิธีจํากัดความเสี่ยง"”เลนหุนขาขึ้น หยุดเลนหุนขาลง และตองชิงตัดขาดทุน เสียแตเนิ่นๆ กอนทีตัวเลข ่ขาดทุนจะบานปลาย””หากเราเขาไปในวิกฤติสก 10 ครั้ง ถาโดนแคครั้งเดียวก็หมดตัวแลว" ัเสี่ยยักษ: จากเริ่มตนหลักลานรวยหุนเปนพันลานได แตตองเผื่อใจขาดทุนไวซัก10%แบบนี้รวยแนสําหรับเซียนหุนพันลานทานนี้ วิชัย วชิรพงศ หรือ เสี่ยยักษ ผมจะยกพื้นที่จากนี้ไป ใหทานแลวละครับ ถือวาทานเปนผูที่ถายทอดวิทยายุทธใหกับสังคมรายยอยมากที่สุดทานหนึ่งเลยละ(ที่มา: กูรูหุนพันลาน...วิชัย วชิรพงศ...... bangkokbiznews.com 13 เมษายน – 19กรกฎาคม 2550)"คนบานนอกที่มีฐานะธรรมดาๆ ยังสามารถเลนหุนรวยเปนพันลานได ผมเชื่อวาพวกคุณทุกคน ก็มีโอกาสรวยระดับรอยลานไดทกคน...อยาเพิ่งทอ" ุ - 61 -
  • "ถาคุณชนะครั้งใหญไดสกครั้ง ชัยชนะตอๆ มาจะเปนของคุณ" ั"มันไมใชกําไรแครอยเทา คุณมีเงิน "พันลาน" โตมาจากเงิน "2 ลาน" มันโตเปนพันเทานะ"“หุนจะเปนขาขึ้น "ราคา" และ "ปริมาณ" จะตองเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน”“ถาเราเลือกหุนพี/อี ต่ํา พื้นฐานดี แตซื้อแลวราคาไมขึ้น..มีแตลง แสดงวาความคิดของเรา "ผิด" คุณตองเปลี่ยน "อยาดันทุรัง"”"ผมก็ทําตามตําราเปะ ! พอ Black Monday หุนตกหนัก เราก็เขาไปลุยเลย เลือกซื้อแตหุนคาพี/อี ต่ําๆ สมัยนั้นก็หุนแบงกทั้งนั้น ซื้อไปแลวมันก็ไมขึ้น...หุนตัวอื่นขึ้น หุนเราก็ไมขึ้น”“ประสบการณขาดทุนครั้งแรก เอาเงินมาเลน 2 ลานกวาบาท ขาดทุนไป 5 แสนกวา นั่งมองคนอื่นกําไร ตัวเองขาดทุน เพราะเลนแตหุนแบงกคาพี/อี ต่ําๆ สุดทายก็รวาวิธีนี้ใช ูไมไดผล คนสวนใหญเขาไมคิดเหมือนเรา ในที่สุดก็ตัดสินใจลางพอรต"“ถาเราเลือกหุนพี/อี ต่ํา พื้นฐานดี แตซื้อแลวราคาไมขึ้น..มีแตลง แสดงวาความคิดของเรา "ผิด" คุณตองเปลี่ยน อยาดันทุรัง""คุณยังไมมีประสบการณเลย คุณตองขาดทุนกอน ในชีวิตจริงตองเปนอยางนั้น นักลงทุนมือใหม "ขาดทุน" ถือเปนเรื่องปกติ"“ถาวันหนึ่งคนอื่นทํางาน 8 ชั่วโมง เราตองทํางาน 10 ชั่วโมง ตองกลับมา "ชนะ" ใหได”“เราตองเริ่มตนจากการยอมรับความผิดพลาดของเราเอง อยาไปโทษคนอื่น นํากลับมาแกไข เชื่อผม! แลวคุณจะเลนหุนเกงขึ้น”"เราตองพายเรือตามน้ํา อยาพายเรือทวนน้ํา"“เราตองพยายามอานหลักจิตวิทยาของตลาดวา คนอื่นเขาคิดอยางไร..? กับหุนตัวที่เราจะเลน อยาพยายาม "คิดเอง-เออเอง" คนเดียว”"สมมติวา ขณะนั้น SET กําลัง "นิยม" หุนกลุมไหน เราก็ตองจับตามองหุนกลุมนั้น เพราะการ "ฝนกระแส" จะทําใหเรา "เสี่ยงสูง" ที่จะขาดทุน"“การเลนหุนฝนทิศทางตลาด เลนแลวมันเหนื่อย !!! เหมือนการขึ้นรถผิดคัน ทําไม! รถคันนี้มันถึงไมออกจากทารถสักที เรารอแลวรออีก คันนี้ก็ไป คันนั้นก็ไปกอน”"หุนเวลาเปน "ขาลง" เราตองตัดทิ้ง อยาถือ และอยาซื้อถัวเฉลี่ย""เริ่มตัดไปทีละนิ้ว ตัดไปเรื่อยๆ เหมือนนิทานตะพาบน้ํา ที่ผมเคยเลาใหฟงไง! มันเจ็บปวดที่สุด แตคุณไมมีทางเลือก ..ถาอยากรอดคุณตองรีบทํา"“ทุกคนจะมีจังหวะฟาลิขิต...ทุกคนตองเคยไดรับโอกาสนั้น แตคุณจะตักตวงมันไดหรือเปลาเทานั้นเอง”"ทุกอยางมันตองมาจากพืนฐานกอน แตการดูพื้นฐานอยางเดียวถาไมใชเทคนิเคิลชวย ้ - 62 -
  • ...เปรียบเสมือนคุณขึ้นรถเมล คุณจะไปสะพานตากสิน คุณกลัวรอนคุณก็ไปนังรอใน ่รถเมลคันที่มันสตารทเครืองเอาไวแลว แตมันไมออกจากทา (รถ) สักที” ่"ที่มันไมออกเพราะจังหวะมันผิด มันเรงเครื่องบรื้อๆ แตไมออก คันขางๆ ออกไปแลวเวย! คันเราก็ไมไป นั่งรอมีแตกระเปารถขึ้นมาเขยาตั๋ว แตก็ไมออก เราจะคิดทันทีวา"ตองลง" ไมใชคันนี้แน...ขึ้นผิดคัน พอเราลง เปลี่ยนคันไปขึ้นคันใหม คันเดิมของเราดันออก""วิธีการเลนหุนตอ 1 รอบ จําไวเลยนะวา คุณตองเตรียม "ขาดทุน" ไว 10% ของพอรตของคุณเสมอ...ผมกลาพูดไดเลยวา ตอใหเปนเซียน เปนโคตรเซียนแคไหนก็ตาม คุณมี100 ลาน คุณตองเตรียมขาดทุนไว 10 ลาน ไวสําหรับ Cut Loss (ยอมขาดทุน) แนนอนที่สุด...เชื่อผม!!www.ThaiDayTrade.com - 63 -
  • #16 วาทะรับนองมาถึงตอนทายของเลมแลว เชื่อวา ทุกทานที่อานมาตั้งแตตน จะเริ่มมองเห็นภาพรวมและสิ่งซอนเรนที่มีอยูจริงในตลาดหุน รวมถึงแนวคิดในการพัฒนากลยุทธของตน เพื่อมารับมือกับสิ่งทีตนตองฝนฝาไปใหไดในตลาดหุนแลว ่กอนจบเลม ผมไดทําการขอนัดสัมภาษณนักลงทุนรายยอยรุนเยาว 2 ทาน ซึ่งทุกวันนี้อยูในระดับโปรเฟสชั่นนั่ล รวมทั้งไดขอนัด พบปะพูดคุยกับ “ปาบุญ” พี่เลี้ยงผูมากประสบการณ และ ไดทําการถอดเทปบันทึกนั้นมาฝากเปนการปดทายทั้ง 2 ทานแรก เปนเซียนหุนที่ประสบความสําเร็จสูงอยางรวดเร็ว เมื่อเทียบกับบรรดานักลงทุนวัยเดียวกัน และ ปจจุบัน ทั้งคู อายุยังไมถึง 30 ป ดวยซ้ํา รุนเยาวจริงๆ สวน “ปาบุญ” จะไมกลาวถึงเลย ไมไดแน เพราะ “ปาบุญ” นอกจากจะเปนที่ปรึกษาในกลยุทธการเทรดการลงทุนแลว “ปาบุญ” ยังเปนพี่เลี้ยงที่ดใหกับกลุมเราในการเริ่มตนสูตลาด ีหุนดวยทั้ง 3 ทานนี้ ตองการความเปนสวนตัวสูง และไดขอรองใหทางทีมงานของเรา ไมเปดเผยชื่อและนามสกุล รวมทั้งรายละเอียดอื่นกอน โดยไมไดรับอนุญาตเราจะเริ่มกันที่การสัมภาษณในลักษณะถามตอบกับ “เซียนตน” ตามดวยการถอดเทปการใหแนวคิดการลงทุนจาก Mr. Followbuy แหง followbuy.com ในโจทยที่เราถามวา “ลงทุนอยางไร ใหมีชัยในทุกสนาม” และ ปดทายดวย “ปาบุญ” พี่เลี้ยงผูคว่ําหวอดในวงการตลาดหุนมานาน ตั้งแตสมัยตลาดหุน ใชการ “เคาะกระดาน” ในโจทยที่เราถามวา “เริ่มตนอยางไร สําหรับมือใหม ไรประสบการณ”เชิญฟงสัมภาษณไปพรอมกับเราไดเลยครับทีมงาน เลนหุนรวย เพราะทางบานรวยหรือเปลาครับ เห็นเซียนตน ขับ Benz ทาทางจะมีฐานะทางบานเขาขั้นเศรษฐีเซียนตน เลนหุนรวยเพราะบานรวยไมเกี่ยวกันครับและทางบานผมไมไดรวยครับทีมงาน เห็นเขาวากันวา ถาคนไหนมีเงินหนาๆ ก็เลนหุนประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นจริงปาวครับเซียนตน หลายคนอาจจะคิดแบบนั้น แตมันไมจริงครับ การจะเลนหุนใหประสบความสําเร็จ แทจริงแลวอยูที่ขอมูลและการตัดสินใจครับ การมีเงินจํานวนมาก บางครั้งอาจจะเสียเปรียบดวยซ้ําไปเพราะหุนบางตัวมีสภาพคลองนอย กวาจะซื้อหุนไดครบ ก็ตองซื้อราคาแพง พอจะขายก็ขายยาก ทําใหขายไดราคาต่ํากวาที่ควรจะเปนทีมงาน แลวเริ่มตนยังไงกับหุนละครับ ทําไมถึงมาเลนหุนแบบ full-timeเซียนตน เคยตั้งใจไวตั้งแตยังไมมีเงินแลวครับวา จะตองเขามาเลนหุน โดยมีความฝนวาวันนึงจะมีรายไดเงินปนผลจาก port ที่ลงทุน เพียงพอ โดยที่ไมตองทํางาน หลังจาก ได bonus กอนแรกมาก็นามาซื้อหุนทันทีเลยครับ ํทีมงาน พอจะเปดเผยไดไหมครับ เริ่มตนเทาไหร ใชเงินเยอะไมเซียนตน เริ่มดวยเงินประมาณ 2แสนบาทครับทีมงาน เลนครั้งแรกก็ประสบความสําเร็จเลยหรือเปลาครับ เซียนตนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ? - 64 -
  • เซียนตน ไมประสบความสําเร็จครับ เจ็บตัวแตไมมาก ทีแรกกะวาจะซื้อลงทุน เลยซื้อแตหุน Blue chip กับหุนปนผล หลังจากซื้อไปปุป นั่งจองมันทั่งวัน พอขยับลงมาหนอยก็เครียดแลว ซักพักก็ไมไหวครับทนไมไดตองขายตัดขาดทุนออกไปครับ ทีมงาน ไดบทเรียนอะไรมาจากการเลนหุนในชวงแรกๆบางครับเซียนตน รูจักตัวเองครับ รูวาเราไมใชนักลงทุนระยะยาวแนนอน เลยกําหนดกลยุทธใหมทีมงาน บทเรียนราคาแพงสุดในตลาดหุนคืออะไรครับเซียนตน เหตุการณ 911 ครับ วันนั้นมั่นใจมาก พกหุนกลับบานไปมากที่สุดในชีวต ิทีมงาน หลักการสําคัญทีสุดที่ยดเปนเกณฑในการเลนหุนคืออะไรครับ ่ ึเซียนตน ทําความรูจักตัวเองใหดีกอนวาเราเปนนักลงทุนแบบไหน ตองการอะไรจากการลงทุน กําหนดกลยุทธและวางแผนที่จะลงทุน และ ตัดสินใจซืออยางมีเหตุผล และ ้ปฏิบัติตามกลยุทธที่เราวางไวทีมงาน ฟงดูก็ไมนาจะยาก แลวทําไมคนเจงมีมากกวาคนไดละครับเซียนตน นักลงทุนใหญจะเขามาเลนหุนในชวงที่ตลาดหุน บูม มากๆ พอเริมรูสึกวา ่ชาวบานเคารวยกันก็เลยเขามาลองดูบาง พอเขามาชวงที่ตลาดมันดีมากๆ ราคาหุนสวนใหญก็อยูในระดับทีสูง พอตลาดเริ่มลงก็ขาดทุนซิครับ ตรงขาม ตอนที่ตลาดหุนเงียบ ่เหงาสุดๆ ราคาหุนลงต่ํากวาที่ควรจะเปน กลับไมมีใครอยากซือหุน มันก็เลยกลายเปน ้คนสวนใหญมักซื้อหุนตอนแพง มีคนสวนนอยมาก ที่ไดซื้อหุนตอนราคาถูก จึงเปนที่มาวา คนเจงมีมากกวาอยาวาแตรายยอยเลยครับกองทุนรวมเองก็เปนครับ สมัยป 2000 หุนเทคโนโลยีบูมมากๆกองทุนรวมหุนไฮเทคโนโลยีผุดขึ้นเปนดอกเห็ด มาป 2001 หุนเทคโนฯ ลงเละตอมาป 2004 (ไมแนใจ) หุนอสังหาฯ บูม มาก ราคาหุนแตละตัวขึ้นมาไมต่ํากวา 100% กองทุนรวมยังไมเข็ดผุดกองทุนรวม property ขึ้นมาอีกจํานวนมาก หลังจากนั้นหุนอสังหาฯแตละตัวลงเละเชนเดิม ลาสุดผมเริ่มจะเห็นกองทุนรวม เริ่มจะตั้งกองทุนรวมพลังงานอีกแลวครับทีมงาน คิดยังไงกับคําพูดที่วา "เราเลนสูเขาไมไดหรอก เขามีขาววงใน"เซียนตน อันนี้จริงครับถาเขาใชขาววงในเราเสียเปรียบแนนอนครับ เราก็อยาไปซื้อหุนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ซิครับทีมงาน มีหลักในการเลือกหุนยังไงครับเซียนตน จะใหน้ําหนักกับพื้นฐานในการเลือกตัวหุน และจะใชสัญญาณทางเทคนิคบวกกับ บรรยากาศการลงทุน ในการตัดสินใจเขาซื้อครับทีมงาน จังหวะในการซื้อหุนควรเปนตอนไหนครับเซียนตน ไมมีกฏอะไรตายตัวครับขึ้นอยูกับจังหวะและสถานการณครับ ที่สําคัญอยูที่กลยุทธของแตละคนดวยทีมงาน ทําไมเซียนตนตองขายตัดขาดทุนดวยครับ ไดขาววา ขายขาดทุนก็บอยเซียนตน ไมมีกฎตายตัวเชนเดียวกัน มันก็กลับไปอยูที่กลยุทธการลงทุนของเราเอง ถาดูมาดีแลววาหุนที่เราซื้อ เปนหุนพื้นฐานดี ราคามันถูกจริงๆ คิดไววาจะซื้อลงทุน ก็ไมจําเปนจะตองไปตัดขาดทุน อยางนอยก็สบายใจที่ไดถือไว แตถาตัดสินใจวา จะซื้อหุนเพื่อเก็งกําไร แลวมันเกิดขาดทุน ก็ควรจะขายตัดขาดทุนไป เพราะการซื้อเก็งกําไร คง - 65 -
  • ไมไดไปคํานึงถึงพื้นฐานอะไรมากมาย ในตอนตัดสินใจซื้อ ถือไวก็เครียดเปลาๆทีมงาน แตถาไมขาย ก็ไมขาดทุนนะครับ ถือไวเดียวมันก็เดงกลับ หุนมีลงก็ตองมีขึ้น ๋เซียนตน อยาไปคิดเลยครับวาไมขายคือไมขาดทุน มันเปนการหลอกตัวเอง แทจริงแลวเราก็รูอยูแกใจวามันขาดทุนไปแลวจริงๆทีมงาน ถาติดหุนอยู ควรจะซื้อถัวเฉลี่ยดีไหมครับ เซียนตนเซียนตน มันขึ้นอยูกับกลยุทธการลงทุนที่เราวางไว ลองนึกยอนกลับไป ตอนเราเริ่มซื้อหุนตัวนั้นๆวา เราใชหลักการ และ เหตุผลอะไร ในการเขาซื้อ ถาเรากะวาจะซื้อเขาไปซื้อเลนเก็งกําไรตามชาวบานเคา ตอนขายก็ควรขายแบบเก็งกําไรดวย เชน ซื้อแลวหวังกําไรซัก 5% แตถาซื้อแลวไมขึ้นก็ควรจะตัดขาดทุนที่ไมเกิน 5% ดวย ไมใชกําไรเอา5% แตขาดทุนเอา 50% แตถาเหตุผลในการลงทุนตอนนั้น คือการลงทุนระยะยาว หาขอมูลมาอยางดีแลววา ราคานี้ถูก ปนผลสูง ราคาลงมาก็ไมผิดที่จะซือเพิ่ม ้ทีมงาน เซียนตนขายเมื่อมีกําไรกี่เปอรเซ็นตครับเซียนตน ขึ้นอยูกับสถานการณครับ บางครั้งกําไร 5% ก็ควรขาย บางครั้งกําไร 100%ยังไมควรขายเลย แตบางครั้งขาดทุนก็ตองขายครับ ทีมงาน ซื้อหุนราคาถูกๆ ราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชี ดีไหมครับ ราคาถูกดี ต่ากวา ํราคาบุคแวลูเซียนตน ไมควรใชเกณฑราคาหุนต่ํากวามูลคาทางบัญชี มาเปนเหตุผลในการเลือกซือ ้หุนครับ เพราะ ถาหุนราคาต่ํากวามูลคาทางบัญชี แตความสามารถในการทํากําไรไมดีราคาก็ต่ําอยูอยางนั้น ลงทุนไปก็เงินจม ไมสังเกตหรือครับ วาราคาหุนกลุมเหล็ก เชนSSI, NSM ก็ต่ํากวามูลคาทางบัญชี ทั้งนั้น แต 4 ปแลวที่ราคาไมขึ้นเลย แถมเตี้ยลงเตี้ยลงอีก ในแตละป ราคาหุนมักจะปรับตัวขึ้น จากคนสวนใหญมองเห็นโอกาส ในการทํากําไรในอนาคตมากกวาครับ ไมใชซื้อหุนเพราะมองวา ราคาหุนต่ํากวามูลคาทางบัญชีถาจะซื้อหุนทีต่ํากวามูลคาทางบัญชีจริง ตองไปซื้อหุนที่บริษัทกําลังจะเจงครับ เมื่อ ่บริษัทนั้นเจง ขายทรัพยสินทอดตลาด ก็พอมีหวังไดเงินคืนมา มากกวาราคาที่ซื้อหุนอยูบาง แตถาบริษัทไมเจง โอกาสทํากําไรก็ไมมี ราคาหุนที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชี ก็ไมมีความหมายทีมงาน เซียนตนมีหุนในดวงใจไหมครับเซียนตน ใจงายครับ เปลี่ยนตัวชอบไปเรื่อยๆ แตมักจะชอบกลุมโบรกเกอร เพราะรูสึกวา ขึ้นลงเร็วดี ไมมีรอบไหนที่ตลาดขึ้น แลวกลุมโบรกเกอรไมขึ้น ธุรกิจไมซบซอนมาก ัพอจะคาดการกําไรไดเองโดยคํานวณจากปริมาณการซื้อขายของตลาดตอวัน และMarket Share ของโบรกเกอรตัวนั้น อีกอยางยังมีตลาดหลักทรัพยคอยควบคุมใหอีกทีมงาน มีความเห็นยังไงกับหุนขนาดใหญ ราคาแพงจัง เลนหุนตัวเล็กๆ ราคาต่ํากวาบาท ราคา 1-3 บาท ไดเปรียบกวาไหมครับ ถาเราเปนรายยอยเซียนตน อยาไปกลัวหุนราคาแพงครับ หุนตัวละ 100 บาทขึ้นทีละ 1 บาท กับหุนตัวละ10 บาทขึ้นทีละ 10 สตางค มันก็ 1% เทากันทีมงาน ทําไม เซียนหุนสวนใหญ มักแนะใหซื้อตาม ตอนหุนวิ่ง ราคามันขึ้นมามากแลวทําไม เซียนหุนไมชอบใหถัวเฉลี่ยราคาตอนหุนลง ยิ่งลงก็ยิ่งซื้อไดถูกเซียนตน เพราะเซียนหุนที่วาเนี่ยเปน Money Maker ไมใช Investor ถาไปซื้อหุนนิ่งๆหรือหุนที่เคลือนไหวนอย เงินจม และ โอกาสในการทํากําไรก็แทบจะไมมีเลยซิครับ หุน ่นิ่งๆยังทํากําไรยาก ยิ่งหุนลง ยิ่งไมตองคุยเลยครับ Money Maker เคาไมเลน ตอนหุนลง ตองเปนเซียนหุนลงทุนแบบ วาเรน บัฟเฟท หรือบานเราก็มี ดร.นิเวศน - 66 -
  • เหมวชิรวรากรทีมงาน เห็นเพื่อนเซียนตนบอกวา ชวงตลาดดีๆ เซียนเทรดทีหลายสิบลานบาทตอวันจริงหรือปาวครับเซียนตน ก็มีบางครั้งครับ แตไมดีหรอก Trade หลายรอบมากก็เสียคาคอมมิชชั่นมากตอนนี้ลดลงไปเยอะแลวครับ แบงไป trade futures แทนทีมงาน เห็นเพื่อนเซียนตนบอกวา รถเบ็นซที่ขับ กับ นาฬิกาโรเล็กซเรือนละ 4 แสน ซื้อเปนรางวัลชีวิตใหกับตัวเอง เลนหุนไดกําไรมากมายขนาดนั้นเลยหรอครับ ใชเวลาสะสมกําไรนานปาวเซียนตน ก็ไมไดตั้งใจวาจะเปนรางวัลครับ แตผมชอบและอยากไดมานานแลว ตอนนั้นพอมีเงินเหลือ ก็เลยตัดสินใจซื้อครับ แตเปนตัวอยางที่ไมดีนะครับ และอยากแนะนํานักลงทุนหนาใหม ไมควรนําเงินที่ไดจากการเลนหุนไปผอนอะไรทั้งนั้น เพราะมันไมมีอะไรแนนอน อาจจะขาดทุนก็ไดในอนาคต ตอนที่ซื้อนั้นเลนหุนมาประมาณ 3-4ป แตที่ไดกําไรจริงๆ รูสึกจะเปนชวงป2003 ครับ ชวงนั้นผมวาใครเลนหุนก็ไดกําไรเยอะๆกันทุกคนครับ อยูที่ไดมาแลวจะคืน มันไปหรือเปลาครับทีมงาน เปาหมายในชีวิตเซียนตน อยากทําอะไรครับเซียนตน เปาหมายคืออยากรวยครับ และไมอยากทําอะไร (พูดเสร็จ หัวเราะ)ทีมงาน มีอะไรอยากฝากบอกคนใหมๆที่เขามาตลาดหุนมั่งครับเซียนตน ผมเห็นนักลงทุนหลายคนมักจะขายหุนทีมีกําไรออก แลวเก็บหุนทีขาดทุนไว ่ ่ใน Port สมมุติวาซื้อหุนเขา port ไป 10 ตัว พอตัวไหนขึ้นมามีกําไรก็จะขายออก แลวก็ไปซื้อหุนตัวอื่นแทน ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ จนหุนทุกตัวใน port ขาดทุนหมดแทจริงแลว หุนตัวที่ขึ้น มันก็คือหุนทีดี แตเรากลับไปขายมัน ไอตัวที่ไมขึ้นก็คือหุนไมดี ่เรากลับไปเก็บไว ทําอยางนี้ไปเรื่อย Port เราก็จะมีแตหุนไมดีทั้งหมด จะดีกวาไหม ถาขายหุนที่ขาดทุนออกไปใหหมด เก็บแตหุนที่มกําไรเอาไว ทุกครั้งที่เอา port มาดูก็ชื่น ีใจเห็นมันกําไรทุกตัวดีกวาเห็น port สงมาที่บานทีไร แทบจะอยากเอาไปเผาจากนั้น เซียนตนก็ขอตัวไปทําธุระตอ ลาสุด เซียนตนไดรวมลงหุนกับเพื่อน เปด ผับยานทองหลอ และ เปดรานอาหารญี่ปุน ยาน ถนนรัชดา ทางทีมงานเลยตองยุติการสัมภาษณตอดวยความจําใจลาสุด เราถอดเทปแนวคิดจาก Mr. Followbuy เซียนหุนเลนรอบแหงfollowbuy.comในโจทยที่เราถามวา “ลงทุนอยางไร ใหมีชัยในทุกสนาม” มาเปนที่เรียบรอยแลว สดๆรอนๆ ไปฟงกันครับ“แนวคิดของผมก็ไมไดแตกตางไปจากผูที่ประสบความสําเร็จในดานการลงทุน ทานอื่นๆหรอกครับ เพียงแตวา การคัดกรองและเลือกหุนของผม อาจจะแตกตางจากทานอื่นๆไปบางเทานั้นเองครับ แตก็ถอวาประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจครับ” ื - 67 -
  • “เริ่มแรกเลย ผมจะยังไมไดดูจากเทคนิค ไมไดดูกราฟนะครับ ผมเริ่มตนจากการอานการอาน จะทําใหเรามีขอมูลของหุนตัวนั้นๆ ที่คอนขางแนน แลวถาในอนาคต เกิดเหตุการณอะไรขึ้นมาก็ตาม จะทําใหเราสามารถวิเคราะหและเขาใจ ผลกระทบของเหตุการณนั้นๆ ที่มีตอหุนของเราไดอยางรวดเร็วทําใหไมเสียโอกาสในการเขาซื้อขายครับ”“หลังจากนั้น เราก็ตองมองหาจุด หรือวา “Investment Theme” ของหุนตัวนั้น วาเราจะเลนเรื่องไหน เพราะอะไร ทําไมตองเรื่องนี้ มันสงผลบวกหรือลบขนาดไหนตอราคาหุนในอนาคต จากนั้นถึงจะมาเขาสูขั้นตอนของการใชเทคนิค เขามาชวยคัดกรองเปนดานสุดทายครับ“อยางในปนี้ ก็จะมีหุนอยู 2 ตัวที่ทํากําไรใหกับกวนของเราไดคอนขางสูง ก็คือทางBANPU กับ ATC ครับ ทั้งคูผมเลนในแนวโนมของราคาผลิตภัณฑของเคา ที่ตอนนั้นมีแนวโนมจะปรับตัวสูงขึ้น ตามความตองการในตลาดโลกที่สูงขึ้น และบทวิเคราะหของตางชาติหลายๆที่ ก็ชื่นชอบทั้ง 2 ตัวนี้ดวย ทําใหคอนขางมั่นใจมากขึ้น เพราะจะไดอาศัยเงินของตางชาติพาไปดวย จากนั้นคอยเขาไปซื้อหุน โดยทาง BANPU นี้เริ่มซื้อตั้งแต 170 บาทกวาๆครับ สวน ATCประมาณ 43-44 บาท สรุปแลวก็คือวา ผมจะใชปจจัยพื้นฐานในการเลือกหุนกอน จากนั้นคอยนําเอาเทคนิคเขามาหาจังหวะและระดับราคาในการเขาซื้อขายครับ”“สําหรับนักลงทุนที่มาเลนแบบไมมีทุนหนุนหลัง ตั้งใจวาจะมาหาเอาดาบหนาอยางเดียวเล็งแตจะเลนพวกหุนเก็งกําไรตัวเล็กๆ ลุนเอาวาจะมีใครมาผลักมาดันใหราคามันสูงขึ้นรึเปลา ราวกับเลนการพนันไมมีผิด ขอบอกเลยวายากครับ ทีจะไดเงินกลับบาน ่“ยิ่งในชวงที่เปนภาวะกระทิงจัดๆแบบปนี้ดวยแลว คุณคิดวานักลงทุนรายใหญเคาอยากจะเลนอะไรมากกวากันครับ ระหวางซื้อหุนขนาดใหญที่พื้นฐานดีและเปนที่ชื่นชอบของตางชาติในจํานวนเงิน 200-300 ลานบาท มองกําไรไวที่ระดับ 30-40% กับ การเอาตัวเองเขาไปเสี่ยงกับการเลนหุนที่ Market Caps ไมกี่รอยลานบาท ซึ่งตนเองแทบจะสามารถ ดันใหราคาหุนขึ้นไปได อยางไมลืมหูลืมตาเลยละ +300% 400%งายๆเลยนะซึ่งขั้นตอนนี้ยังตองระวัง การเขาจับกุมของเจาพนักงานแหงตลาดหลักทรัพยฯ ดวยนะครับ แตวาจังหวะจะขายหุนออกจริงๆ กลับขายไมได ไมมีใครมารับชวงตอ ก็จะไดไปแตUnrealized Gain พรอมๆกับเงินที่ตองคางอยูอยางนั้น ถาไมหาขาวดีๆอะไรมาสนับสนุน ก็คงจะขายออกไดยาก”“เจออยางนี้พวกนักลงทุนรายใหญๆ เคาก็หันไปเลนตัวใหญๆกันหมด ขอฝากตัวฝากใจไปกับเงินฝรั่งกอนดีกวา สบายใจแลวก็ปลอดภัยกวาดวย ในจุดนี้ผมก็อยากจะชี้ใหทานนักลงทุนมองถึงการเลือกประเภทของหุนดวยเหมือนกันครับ อยามัวแตจะเลนแตหุนเก็งอยางเดียว ถาภาวะกระทิงแบบนี้เลือกหุนตามฝรั่งกันบางเถอะครับ”“เลนไปตามกระแสเคลือนไหวไปตามตลาด ดีกวา” ่“ยิ่งสมัยนี้มี TFEX มาใหเลนดวยแลว ทําใหการเลนและการเคลื่อนไหวสามารถทําไดสะดวกขึ้นทั้งในรอบของการขึ้นและลง”“สวนในเรื่องของการ cut loss แลวก็ follow buy นั้น ก็เปนสิ่งจําเปนที่นักลงทุนทุกทานควรจะตองทําใหเคยชินเปนนิสัย ในจุดนี้ก็คงจะเหมือนๆกับทานอื่นๆทีมอง2 สิ่งนี้วา เปน ่กลยุทธที่สําคัญ” - 68 -
  • “ผมจะลองเปรียบเทียบใหเห็นภาพงายๆก็แลวกัน นักลงทุนเปรียบเสมือนอัศวินในสนามรบ cut loss เปรียบเสมือนโล ซึ่งจะคอยชวยปองกันอัศวินนักลงทุน เมื่อเลือกหุนหรือจังหวะเขาตลาดผิด การ cut loss จะทําใหความสูญเสียมีอยูในวงจํากัด คือวาจะเกิดขึ้นเพียงแค 3-5% ไมลุกลามไปมากกวานี้ ซึ่งถาเราไมใชโล ใหเปน ในยามที่เลือกหุนหรือจังหวะไมดี ก็จะทําใหเกิด อาการบาดเจ็บไดคอนขางหนัก สวนการ follow buy มันก็เปรียบเสมือนดาบซึ่งคอยเอาไวฟน(กําไร) ในยามที่หุนสามารถทะลุ ผานจุดสําคัญใดๆไปได อยางเชน new highหรือวา all time highอยาไปมองวาสูงหรือวาดอย ลองดูเทคนิคประกอบกันไป ถามันโอเค ก็ follow buyไปเถอะครับ”“ดูมาแลวมากกวา 50%ของการใชกลยุทธ follow buy ไมขาดทุนครับ เหตุผลงายๆก็คือหลังจากที่หุนผานจุดสําคัญซึ่งมีแรงขายหนักๆ (แนวตาน) มาไดแลว จะทําใหหุนตัวนั้นเผชิญกับแรงขายที่นอยลงไปมาก และ ในทางกลับกันในแงของ demand จะยิ่งมีมากขึ้นดวย เพราะวาแรงซื้อเขามาสนับสนุนหนาแนนขึ้น ทั้งจากคนที่ตอง coverposition ที่ขายออกไป เพราะมองวาจะไมผานแนวตานนี้ และก็คนที่มาใชกลยุทธfollow buy เพราะมองจิตวิทยาการลงทุนไดทะลุปรุโปรงเขามาสนับสนุนอีกแรงหนึ่งดวยครับ”“อีกสวนนึง ที่คอยมาบั่นทอนผลตอบแทนของนักลงทุนหลายๆทาน ตรงสวนนี้ ผมมองเห็นคําวา “ราคา” กับ คําวา “กําไร-ขาดทุน” ครับ โดยทั้ง 2 ตัวเปนภัยที่ใกลตัวเรามากเหลือเกิน ทําไมผมถึงมองอยางนั้นละครับ““ราคา”หมายถึงวาการที่นักลงทุนมัวแตไปหวงเรื่องราคาหรือตนทุนหุนของเกาที่เคยถืออยู ซึ่งเปนอดีตและมันก็แกไขไมไดแลวดวย ลืมมองไปที่แนวโนมตอไปวาอนาคตหุนนาจะเคลื่อนไหวขึ้นลงอยางไร ตรงสวนนี้ก็จะทําให ถูกภาพหลอนของราคา หรือ ตนทุนมาคอยบดบังโอกาสในการสรางผลตอบแทนทีดีๆไดนะครับ อีก 1ตัวอันตราย “กําไร- ่ขาดทุน” หมายถึงวามัวแตหวงวา ณ ตอนนี้เรายังขาดทุนอยูนะ ยังไมขายดีกวา ยังกําไรนอยอยูนะ ไมขายดีกวา”“ซึ่งในทางปฏิบัติแลว เราไมควรจะไปใสใจราคามันหรอกนะครับ ไมตองมองวาขาดทุนกี่บาทแลว หรือวา ตอนนี้ยังกําไรนิดเดียวเอง ไมวาทานจะซื้อมาเทาไหร ตอนไหนเวลาใด ใหยึดหลักงายๆเอาไวครับวา “มองวาขึ้นก็ซื้อ มองวาลงก็ขาย” เทานั้นพอ ไมตองไปคิดถึง “ราคา” กับ คําวา “กําไร-ขาดทุน” ครับ เพราะ มันจะทําใหทานนักลงทุนเสียโอกาสที่ดีๆไปไดครับ”แจมครับ วาทะของนักลงทุนมือโปรรุนเยาว ทั้งสองทานสวน ”ปาบุญ” ไดเทปคําสัมภาษณมาชากวาเพื่อนเลย (ขอแซวหนอย) เพราะ ปจจุบันนี้ ปามีภารกิจเพิ่มขึ้นในฐานะ พอลูกออน ที่ตองวุนอยูกับการจับปูใสกระดง ถาจะวาไป ถือวา “ปาบุญ” มีใจรักและอยูในตลาดมาเปนระเวลายาวนาน รูเห็นอะไรมามากพอสมควร ผานรอนผานหนาวมาหลายฝน นับตั้งแตสมัยมาเปนนักเรียนฝกงาน ทําหนาที่ วิ่งใบออรเดอรซื้อขาย สมัยที่ตลาดหุนไทยยังใชการเคาะกระดานกันอยู กอนทีจะ ่มาเปนเทรดเดอรจดการคําสั่งซื้อขายใหกับกองทุนขามชาติยักษใหญสัญชาติยุโรปเปน ัเวลากวา 5 ป ปจจุบัน นอกจากจะเปนพี่ใหญใหกับมือใหมแลว ยังเปนพอลูกออนอารมณดีอีกดวยเนื่องจาก “ปาบุญ” เปนพี่เลี้ยงใหกับกลุมเรา สมัยยังใหมตอตลาดหุน ผมเลยคิดวา ปา - 69 -
  • เหมาะมากที่จะมาตอบโจทยที่วา “เริ่มตนอยางไร สําหรับมือใหม ไรประสบการณ” ก็ขอยกพื้นที่ จากนี้ไปใหกับ “ปาบุญ” เลยแลวกันครับ“รูสึกหรือไมวานักลงทุนรายยอยในตลาดหุนสวนใหญมักจะขาดทุนหุน ขาดทุนมากหรือนอยตางกันไป บางคนขาดทุนนอยก็ยังพออยูได แต Port ก็จะคอยๆ เล็กลง หรือใครที่มีสายปานเขามาเพิ่มไดก็ยังอยูได บางก็ขาดทุนจนตองออกจากตลาดหุนเลิกเลนไปเลยถาวรก็มี”“เทาที่ผมเห็น ที่สวนใหญขาดทุนก็เพราะวา “เสียมากกวาได””“คืออยางนี้ครับ เพราะรายยอยจํานวนมาก มักจะคอยหาวาใครเชียรตัวไหน รายใหญจะเลนตัวไหน แลวก็เลนตามกันไป วันไหนโชคดีซื้อถูกตัวก็ไดกําไร 2-3 ชวงราคา แตถาเมื่อไหรซื้อผิดตัวหรือจังหวะหุนตกทีไร เปนขาดทุนหนักทุกที มักจะออกไมทน ตัดสินใจ ัCut Loss ชา บางตัวขาดทุนมากกวา 10% ขึ้นไป ติดอยูใน Port ขาดทุนบักโกรกก็ม” ี“คิดดูครับ ถาเลนหุนถูกตัวไดมา 10 ครั้ง ใน Port อาจกําไรประมาณ 20% แตถาซื้อผิดไปเขาตัวที่ไมเลนหรือตัวที่เขาเลิกเลนกันแลว ก็ตดหุน ขาดทุนหุนเพียง 2-3 ครั้ง ที่เลน ิไดมา 10 ครั้งอาจจะกลับมาเปนขาดทุนในทันที”“เราลองมาสํารวจตัวเองดูวาเราเหมาะจะเปนนักลงทุนแบบไหน ผมขอจําแนกประเภทของรายยอยมาสัก 3 ประเภทดังนี้1. เก็งกําไรระยะสั้นอยางเดียวแลวแตดวง มักจะลงทุนระยะสั้นแบบ Net settlementหรือถือก็ไมเกิน 2-3 วันนักลงทุนประเภทนี้ ไมตองหาขอมูลอะไรมากครับ เขามาก็ดู Bid-Offer เห็นตัวไหนมีแรงซื้อเขามา ก็หาจังหวะเขาซื้อ ดวงดีก็ขายไดกําไร ดวงซวยก็ขาดทุนนักลงทุนแบบนี้มีความเสี่ยงคอนขางมาก เพราะกวาเราจะเห็น วาตัวไหนจะเลน ราคาก็ขึ้นมามาก ระดับหนึ่งแลว ไดก็ไมมาก แตถาวันไหนรายใหญเขาทิ้งละก็ ขายกันไมทันขาดทุนกันหนักทีเดียวถาคิดวาเราจะเปนนักลงทุนแบบเก็งกําไรระยะสั้นละก็ กลยุทธการลงทุนทีสําคัญแบบนี้ ่คือ ถาเราคิดวาถากําไร 2-3% ก็จะขายทํากําไร ดังนั้นถาเราคาดการณผิดหุนไมไดขึ้นอยางที่คิด เราก็ตองตัดขาดทุนอยางใหขาดทุนเกิน 2-3% ดวยเชนกัน ถาชวงไหนเลนแลวกําไรเรื่อยๆ ก็เลนไปเถอะครับ แตถาเริ่มไมคอยถูกจังหวะเริ่มขาดทุนบอย ตองหยุดเลนกอน แสดงวาเราจับจังหวะไดไมดี2. เลนตามกราฟ ก็คือการใชการวิเคราะหทางเทคนิคเขามาหาจังหวะในการซื้อขายแบบนี้ก็ดีครับ คือมีการหาจังหวะในการเขาซื้อหรือขาย ทําใหเรารูถึงวาระดับนี้อยูในจุดไหนขึ้นมามากหรือยัง ลงมาลึกแคไหน มีสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายหรือยังกราฟมันจะบอกเราครับวามีแนวโนมอยางไร สวนกราฟจะแมนหรือหลอก ก็ตองวากันอีก ทีการลงทุนแบบใชกราฟนี้ เราตองมีวินัยเปนอยางยิ่งครับ เมื่อเกิดสัญญาณ ซื้อก็ตอง “ซื้อ” และถาเกิดสัญญาณขายก็ตอง “ขาย” - 70 -
  • 3. เลนตามปจจัยพื้นฐาน ก็อาจจะใชขอมูลเบื้องตนประกอบเชน P/E P/BV เงินปนผล เปนตน หรืออาจจะถึงขึ้นเอางบการเงินมาดูเองก็มี ขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูของแตละคนแตแบบนี้ เราตองอาศัยวิสัยทัศนของเรา และ ตองมีขอมูลวิเคราะหถึงแนวโนมในอนาคตดวยนะครับ เพราะขอมูลที่เราเห็น เปนขอมูลในอดีตที่เราผานไปแลว ไมไดการันตีวาอนาคตจะดีขึ้นหรือแยลงกวาเดิม หรืออาจจะตองอาศัย ฝายวิเคราะหของแตละโบรกฯนั่นแหละ วาแตละที่ มีมุมมองอยางไร แนะนําใหซื้อหรือขาย เขามีเหตุผลอยางไรสมเหตุสมผลหรือไม”“คุณอยากเปนนักลงทุนแบบไหน ถาเปนผมนะครับ ผมอยากเปนนักลงทุนทั้ง 3 ประเภทเลย”“โดยขอนําทั้ง 3 ประเภทมารวมกัน คือ หาขอมูลทางปจจัยพื้นฐานกอนครับ เมื่อเลือกตัวที่เราจะลงทุนไดแลว ก็มาดูวอลุมประกอบ และใชการวิเคราะหทางเทคนิค มาหาจังหวะในการซื้อหรือขาย แลวเขาเก็งกําไร”“แตความรูดานการลงทุนของแตละคน อาจจะไมเทากัน ตองคอยๆ ศึกษากันครับ หรือถาได มารเก็ตติ้งดีๆ มีขอมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน ทําการบานใหลูกคาก็จะดีมากครับ ชวยไดเยอะมาก”“และที่สําคัญครับ การลงทุนในหุนมีความเสี่ยงสูง เพื่อไมใหขาดทุนมากกวากําไร เราตองรูจกการคําวา CUT LOSS หรือตัดขายขาดทุนเมื่อมองผิด แลว LET PROFIT RUN ัหรือปลอยใหหุนมันขึ้นไปเรื่อยๆกําไรในพอรตของเราก็งอกเงยขึ้นงดงาม เมื่อเปนไปตามแผนที่เราวางไว”www.ThaiDayTrade.com - 71 -
  • บทสงทาย: อยาใหใคร มาขโมยความฝน ของเราไปตอนเขาสูตลาดหุนตลาดฟวเจอรใหมๆ ทุกทานก็ ลวนมีความหวัง ความฝน .... ฝนของทาน อาจจะเปนไป เพื่อเกษียณกอนกําหนด เพื่อขึนแทนเศรษฐีวัยเยาว เพื่อสราง ้ครอบครัวที่มั่นคง เพื่อใหเงินงอกเงยโตทันเจาตัวเล็ก ที่อกไมกี่ป จะตองไปเรียนตอใน ีตางประเทศ เพื่อใหเงินบํานาญเพิ่มพูนขึ้น ในวัยเกษียณ เพื่อมีรายไดประจําจากเงินปนผล มาชดเชยดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่ต่ําเกินไป ฯลฯแตหลายทานกลับละทิ้งความฝนไปอยางงายดาย ตั้งแตยกแรกๆ เมื่อเผชิญกับ ขาดทุนแลวก็หาเหตุผลตางๆ มาอธิบายวา ทําไม ทานจึงไมเหมาะที่จะอยูในตลาดฯ จนลืมไปวา กวาทานจะเติบโต จนกระทั่งจบการศึกษา จนกระทั่งทํางาน และมีเงินมาซื้อขายหุนและฟวเจอร มันยากเย็น และ ผานการขาดทุน มามาก กวานั้นเยอะงานที่ทานทําอยู เพื่อใหไดมาซึ่งเงินเดือนที่ต่ํากวา Fair Value ของทาน เกิดจากการ"ลงทุน" ในการศึกษาหาความรู มาเปนระยะเวลายาวนาน กวาจะจบปริญญาตรี ก็ใชเวลาไมต่ํากวา 15 ป ลงทุนรวม เปนลานบาท แถมบริหารความเสี่ยง จากการเรียนตอ และการทํางาน ไดจํากัดอีกดวย เพียงเพื่อมาเริ่มตนรับปนผลหลักหมื่น! ......... วันนี้ ทานเขามาทํางาน ในสิ่งที่คนทั่วๆไป ไมสามารถ มาทําหนาที่แทนทานได หากเขาเหลานั้นไมไดศึกษาและมีประสบการณการทํางาน เทียบเทาทาน งานที่ทานทําอยู จึงตองใชความสามารถและประสบการณสั่งสมมากกวา โดยที่ทานเอง ก็ยังคงไดรับเงินเดือนแบบundervalued แมศักยภาพของทาน จะมากกวานั้นเยอะก็ตามธุรกิจทีทานทําอยู เพื่อใหมีรายไดสูงกวาตนทุนและคาใชจาย กลับยิ่งยากกวา ในการที่ ่จะคงความสามารถ ในการทํากําไร ใหเติบโตตอเนือง อยางยั่งยืน ขณะที่ธุรกิจของทาน ่ยิ่งโต ก็ยิ่งเหนื่อย ยิ่งกังวล เวลาที่ทาน จะใหกับครอบครัว ยิ่งกลับนอยลงเรื่อยๆจริงๆแลว การเทรดหุนหรือฟวเจอร ก็คือการคาขาย โดยไมจําเปนตองมี อาคารสํานักงาน ทานสามารถเพิ่มเงิน และ มีเวลาใหกับครอบครัวได งานคาหุนหรือฟวเจอรงายกวางานที่ทานทําอยูมากคับ ไมตองใชปริญญา ไมตองใชความรูเฉพาะทาง เพียงทานศึกษา วิเคราะห สินคา เพื่อซื้อไวรอขาย พรอมกําหนดระดับความเสี่ยง ที่ทานยอมรับได เทานั้น .... นอกจากนี้ ทานยังสามารถ ขายสินคา เลิกกิจการ กําเงินสดไดทุกเมื่อดวย เมื่อแนวโนมตลาด หรือ อุตสาหกรรมนั้นๆ ย่ําแยลงหากความหวังความฝนของทานยังอยู ทานจะมุมานะ ในการคนหา วา อะไรคือจุดออนขอผิดพลาด ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ของทาน อะไรคือจุดกาวขาม หรือ key success factorsของพอคาหุน หรือ ฟวเจอร ที่ทําใหเขาเหลานั้น สามารถพัฒนาตน ขึ้นมาเปนพอคารายใหญ ในตลาดฯ ไดอยางโดดเดน ทามกลางมวลชน และอะไรคือหลุมพรางที่ผูคารายอื่นขุดดักรอไว เพื่อใหทานปดกิจการ ถอนตัวออกไปจากการแขงขัน .....ตราบใด ที่ ความหวังความฝนยังอยู ทานจะเดินไปยังสิ่งที่ทานหวังไดเสมอ ตางกันเพียง ความเร็วหรือความชาเทานั้น ในการเขาสูเสนชัย .... ในเสนทางของความหวังความฝน ไมมีผูลมเหลวคับ มีแตผูลมเลิกขอสําคัญ มองเขาไปในกระจก แลวอยาใหคนๆนั้น มาขโมยความฝน ของทานไป ในเสนทางของความหวังความฝน ไมมีใครลมเหลว มีแตคนที่ลมเลิกไปกอนเทานั้นดวยความปราถนาดีทีมงาน ThaiDayTrade.com - 72 -
  • - 73 -