• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Sten Luiga
 

Sten Luiga

on

 • 786 views

 

Statistics

Views

Total Views
786
Views on SlideShare
786
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sten Luiga Sten Luiga Presentation Transcript

  • Äriõigus ja Investeerimisprotsess
   Sten Luiga
   Advokaadibüroo LMHB vanempartner
   6.märts 2010
  • Loengu sisu
   Asutamine
   Juhtimine
   Osanike leping (SHA)
   Investeerimisprotsess
   Lepingueelsed läbirääkimised
   Audit (DueDiligence)
   Müügitehing (SPA)
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   3
  • ASUTAMINE
   https://ettevotjaportaal.rik.ee
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   4
  • JUHTIMINE
  • Juhatuse põhikohustused
   Kohustus juhtida ja esindada seltsi (§180 lg 1)
   Kohustus pidada kinni nõukogu seaduslikest korraldustest (§180 lg 4)
   Kohustus juhtida korraliku ettevõtja hoolsusega
   (§187 lg 1)
   Kohustus korraldada raamatupidamist (§183)
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   6
  • Hoolsuskohustus
   Hoolsuskohustus – juhtorgani liikmel lasub kohustus tegutseda oma ülesannete täitmisel heas usus (viisil, mis tema parimate kavatsuste kohaselt on juriidilise isiku parimates huvides) ja hoolsusega, mida tavapäraselt arukas inimene näitaks üles sarnases ametis sarnastel asjaoludel
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   7
  • Näiteid hoolsuskohustuse rikkumisest
   Raamatupidamine korrast ära – maksusanktsioonid maksuametilt
   Trahvid ja viivised, mis ei tulene objektiivsest majandusolukorrast
   Töötajate nõuded ebaõigetest ja kiiruga vormistatud vabastamisest
   Kahju vara kaotusest, kui juhatuse liikme võimuses oleks olnud neid ära hoida
   Saamata jäänud tulu, kui juhatuse liige oleks pidanud seda võimalust nägema
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   8
  • Lojaalsuskohustus
   Lojaalsuskohustus ehk aususe kohustus – õigusnormid keelavad juhtorgani liikmel kasutada oma positsiooni isikliku kasu saamiseks juriidilise isiku arvel (kasu ei pea olema ainult materiaalne)
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   9
  • Näiteid lojaalsuskohustuse rikkumisest
   Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes enda huvidest (huvide konflikt)
   Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes emaettevõtte huvidest (kartis töölt vabastamist, tahtis säilitada hüvesid)
   Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes ühe aktsionäri huvidest
   Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes nõukogu liikmete survest
   Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes oma tulevase tööandja huvidest
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   10
  • OSANIKE LEPING
  • SHA - põhielemendid
   Tegutsemispõhimõtted, eesmärk, väärtused (!)
   Juhtimine ja hääletamine
   Konkreetse aktsionäri / vähemusaktsionäri kaitse
   Tehingud seotud osapooltega/tehingud turutingimustel/ tegevuspiirangud
   Optsioonid (calloption / putoption)
   Ostueesõigus
   Osaluse külmutamine (lock-up)
   Koosmüügiõigus ja -kohustus (drag / tagalong)
   Dividendipoliitika
   Vaidlused / vastutus
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   12
  • Ühinguõiguslikud aspektid
   Nõukogu ja juhatuse valimine
   Juhatuse liikmete otsustusõiguse piiramine
   Kvoorumi nõuded ja vajalik häälte arv nõukogu ja juhatuse või kindlate otsuste vastuvõtmiseks (ntkaitse “lahjendamise” vastu)
   Teavitusnõuded
   6. märts 2010
   13
   Sten Luiga
  • Investeerimisprotsess
  • Investeerimisprotsessi graafik
   Potentsiaalsete investoritega kontakteerumine
   Konfidentsiaalsus-lepingud
   Ettevõtte audit I etapp
   SHA- ja SPA lepingu allakirjutamine
   Ettevõtte auditII etapp
   Kavatsusteprotokoll
   Jõustamine – aktsiate väljastamine ja tasumine
   Jõustumise eeltingimuste täitmine
   Jõustamisjärgsed toimingud
   6. märts 2010
   15
   Sten Luiga
  • Lepingueelsed läbirääkimised
  • VÕS § 14 Lepingueelsed läbirääkimised 1
   Lepingueelseid läbirääkimisi pidavad või lepingu sõlmimist muul viisil ette valmistavad isikud peavad mõistlikult arvestama üksteise huvide ja õigustega. Kui isikud esitavad üksteisele lepingu sõlmimise ettevalmistamise käigus andmeid, peavad need olema tõesed.
   (2) Lepingueelseid läbirääkimisi pidav või muul viisil lepingu sõlmimist ettevalmistav isik peab teisele poolele teatama kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on lepingu eesmärki arvestades äratuntav oluline huvi. Neist asjaoludest, mille teatamist teine pool ei saa mõistlikult oodata, ei pea teatama.
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   17
  • VÕS § 14 Lepingueelsed läbirääkimised 2
   (3) Kui lepingueelseid läbirääkimisi pidanud isikud ei
   saavuta kokkulepet, siis läbirääkimistest ei tulene
   neile õiguslikke tagajärgi. Isik ei või pahauskselt,
   eelkõige lepingu sõlmimise tahteta läbirääkimisi
   pidada, samuti neid pahauskselt katkestada.
   (4) Kui lepingueelsetel läbirääkimistel osalenud isikule
   tehti teatavaks asjaolusid, mis ei kuulu avaldamisele,
   ei tohi ta, sõltumata lepingu sõlmimisest või
   sõlmimata jäämisest, neid asjaolusid teistele isikutele
   avaldada ega neid pahauskselt enda huvides ära
   kasutada.
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   18
  • ETTEVALMISTAV TEGEVUS
  • Ettevõttesisesed ettevalmistused
   Ettevõtte juhtimise hoolsuskohustuse täitmine ja dokumentatsiooni korrashoid
   Finantseerimisvajaduste hindamine
   Äriplaani ja turundusmaterjalide koostamine
   Aktsionäride ja juhtkonna koostöö, nõusolekute saamine
   Finants- ja õigusnõustajate kaasamine
   Ettevõtte auditi ettevalmistamine, auditi läbiviimine müüja suhtes
   6. märts 2010
   20
   Sten Luiga
  • Ettevõtte välised toimingud
   Potentsiaalsete investorite valimine ja kontakteerumine (prospekt, äriplaan, esitlused, teised turundusmaterjalid investorite huvi äratamiseks)
   Konfidentsiaalsuse kokkulepped
   Infomaterjalid / lisainformatsioon
   6. märts 2010
   21
   Sten Luiga
  • Konfidentsiaalsuse kokkulepe
   Konfidentsiaalsus- või mitte avaldamise kokkulepe või kohustus
   Tingimused infomemo või lisainformatsiooni osas
   Standardsõnastus, kuid siiski läbiräägitav
   Olulised lepingpunktid – ajaperiood, leppetrahv, töötajate ülemeelitamise keeld
   6. märts 2010
   22
   Sten Luiga
  • Kavatsuste protokoll
   Kavatsuste protokoll (ing k: Term Sheet, Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Heads of Agreement)
   Tavaliselt tervikuna mitte siduvad (v.a üldjuhul info avaldamise keeld, eksklusiivsuse kohustus ja kulude jagamise sätted)
   Kirjeldavad investeerimisprotsessi ja peamisi kokkuleppeid tehingu osas ning tagab kindluse läbirääkimiste katkemise korral
   6. märts 2010
   23
   Sten Luiga
  • Kavatsuste protokolli sisu 1
   Investorite ja aktsionäride poolt allakirjutatav
   Tehingu struktuur, peamised tingimused, ajagraafik
   Kohustus läbi rääkida heas usus
   Auditi koostamise protsess (ajagraafik, ulatus). Edasised punktid võivad olla sõltuvuses auditi tulemustest
   Auditi õiguslik mõju
   Tulemuste avaldamine
   6. märts 2010
   24
   Sten Luiga
  • Kavatsuste protokolli sisu 2
   Konfidentsiaalsus
   Eksklusiivsus (no-shop, no-talk)
   Töötajate ülemeelitamise keeld
   Ettevõtte tavapärane majandamine
   Kulude jagamine
   Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
   Kehtivus (drop-dead)
   6. märts 2010
   25
   Sten Luiga
  • Audit
  • Audit (Due Diligence)
   Müüja või investoripoolt tehtav audit
   Õiguslik, finantsalane, maksualane, äriline, tehniline, keskkonnaalane
   Eesmärk – müüja esitatud informatsiooni kontrollimine, riskide määratlemine, läbirääkimisteks ettevalmistumine
   Sõltub objektist, erinev ulatus (täielik või osaline) ja olulisuse põhimõte, ligipääs kõikidele või osale dokumentidele (data room)
   6. märts 2010
   27
   Sten Luiga
  • Auditi ulatus
   Ühinguõiguslikud aspektid
   Lepingud
   Kinnisvara
   Intellektuaalne omand
   Töötajad
   Kohtuvaidlused ja nõuded
   Finantsalased aspektid
   Maksud
   Konkurentsiõiguslikud aspektid
   Kindlustus
   Keskkonnaalased aspektid
   Kooskõla seadustega
   6. märts 2010
   Sten Luiga
   28
  • Ettevalmistus auditiks 1
   Järgi head juhtimistava ning hoia dokumentatsioon korras
   Ära skeemita (küsitavad maksu või muud lahendused)
   Tugine nõuandjate arvamustele olulistes asjades
   Kaalu müüja auditi tegemist ja leitud puuduste parandamist
   6. märts 2010
   29
   Sten Luiga
  • Ettevalmistus auditiks 2
   Konsulteeri juristiga
   Valmistu juhatuse intervjuuks
   Määratle ja korralda vajalikud dokumendid
   Asenda puuduvad dokumendid
   Määratle ligipääsetavad dokumendid ning nendega tutvumise kord
   Valmistu lisadokumentide esitamiseks
   Varu piisavalt aega
   6. märts 2010
   30
   Sten Luiga
  • Peamised leiud 1
   Dokumentide kohta üldiselt
   lehtede või lisade puudumine
   osa või kõigi allkirjade puudumine
   valed, puuduvad või tagasiulatuvad kuupäevad
   allkirjastamise õiguste puudumine
   Ühingu juhtimine
   juhtorganite volitused on lõppenud
   mõne juhtorgani otsuse puudumine (majandusaasta aruande kinnituse puudumine)
   6. märts 2010
   31
   Sten Luiga
  • Peamised leiud 2
   Lepingud
   osaluse struktuurimuutuse ja konkurentsikeelu tingimused
   ebasoodsad vastutuse ja lõpetamise tingimused
   ebakõla äritavade või müüja arusaamadega
   Varad
   intellektuaalne omand pole õigesti üle kantud (kokkulepped puuduvad või on puudulikud)
   puuduvadtarkvara litsentsid
   6. märts 2010
   32
   Sten Luiga
  • Peamised leiud 3
   Töötajad
   töölepingute vastuolu uute seaduste või tegeliku olukorraga
   Intellektuaalse omandi kokkulepped puuduvad või on töölepingutes puudulikud
   Finants ja maksud
   tehingud seotud isikutega pole tehtud turutingimustel
   juhtorganite nõustamislepingud jne
   6. märts 2010
   33
   Sten Luiga
  • Auditi tulemused
   Tehingu jätkumine või katkestamine
   Tulemuste nimekiri (kriitilised, olulised ja väikesed leiud),soovitused
   Tegevusplaan – aktsiahinna alandamine, puuduste kõrvaldamine, riski üleandmine lepingus (eeltingimused, kinnitused ja tagatised, hüvitis)
   6. märts 2010
   34
   Sten Luiga
  • Müügitehing (SPA)
  • Müügitehingu sisu
   Eeltingimused
   auditiga tuvastatud puuduste kõrvaldamine
   vajalike nõusolekute saamine
   Kinnitused ja tagatised
   standardiseeritud ja objektist sõltuvad
   tuginevad auditi tulemustele
   Kahjutasu/vastutus (shpiiranud)
   auditi õiguslikud tagajärjed
   informatsiooni avaldamise kohustuse rikkumine
   6. märts 2010
   36
   Sten Luiga
  • Tehingu jõustamine
   Maksete tegemine, aktsiate väljastamine
   Allakirjutamisega samal päeva või esineb viivitus
   Maksete tegemine ühes või mitmes osas
   Tehingu jõustamiseks ja edasisteks makseteks vajalike tingimuste täitmine
   Tehingu jõustamisjärgsed tegevused (registrikanded, juhatuse koosolekud, teavitamine osaluste muutustest)
   6. märts 2010
   37
   Sten Luiga
  • Aitäh!
   Sten.Luiga@lmh.ee
   6. märts 2010
   38
   Sten Luiga
  • THANK you
   6. märts 2010
   Sten Luiga