www.เนติ.com                      เนติบัณฑิต คืออะไร                         ...
www.เนติ.com   ขอ 6 ตวแทน ประกนภย ตวเงิน บญชีเดินสะพด    ้  ั    ั ั ๋ั   ั     ั    ขอ 7 หุนส่วน – ...
www.เนติ.com   ภาค 2 จะแบ่งการสอบออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเช่นกัน คือ กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจารณาความแพ่ง และ          ...
www.เนติ.com        ขอ 6 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม         ้        ขอ 7 กฎหมายลักษณะพยานหลั...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

เนติบัณฑิตคืออะไร

13,882

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
13,882
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "เนติบัณฑิตคืออะไร"

 1. 1. www.เนติ.com เนติบัณฑิต คืออะไร อ.เป สิททิกรณ์ ้ อ.ตูน ชัญญาภัค เนตบัณฑตไทย (น.บ.ท.) หรื อ ที่นกกฎหมายมักนิยมเรี ยกกันสั้นๆ ว่า “เนติ” เป็ น ประกาศนี ยบัตร ิ ิ ัซึ่งเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษากฎหมายในระดับประกาศนี ยบัตรที่สูง ขึ้นไปจากระดับปริ ญญาตรี โดยเน้นการนําเอาตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกามาประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพกฎหมาย เช่น ผู ้พิพากษา พนักงานอัยการ ตารวจ และทนายความ เป็ นต้น ํ วุฒิเนติบณฑิตไทยถือเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญต่อนักศึกษากฎหมายที่มุ่ง หวังที่จะทํางานกฎหมายใน ัระดับสูงโดยเฉพาะตําแหน่ งผูพิพากษา พนักงานอัยการ เพราะเป็นคุณสมบุติในการสมครสอบผช่วยผู ้ ้ ั ู้พิพากษาและพนักงานอัยการผูช่วย ทั้งสนามใหญ่ สนามเล็ก และสนามจิ๋ว ้ การสมัครเข้าศึกษาในระดับเนติบณฑิตไทยนั้น ผูสมัครจะต้องจบนิตศาสตรบัณฑิตจาก ั ้ ิสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากเนติบณฑิตยสภาฯ โดยไม่มีการจํากัดเกรดเฉลี่ย และจะต้อง ัลงทะเบียนเรี ยนกับหน่ วยงานที่เรี ยกว่า สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณฑิตยสภาฯและเข้าสอบตามเวลาที่ ัโดยจะแบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา ดงน้ ี ั ภาค 1 จะแบ่งการสอบออกเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกล่มวชา ุ ิกฎหมายอาญา โดยแต่ละกลุ่มวิชาจะมีขอสอบทั้งหมด 10 ขอ ไดแก่ ้ ้ ้ • กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ขอ 1 ทรัพย์และที่ดิน ้ ขอ 2 นิติกรรม – สัญญา หนี้ ้ ขอ 3 ละเมิด ้ ขอ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ้ ขอ 5 ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ้ 1 “ติวกฎหมาย เข้าใจง่าย สอบผ่านสบาย ติวกบ ั SmartLawTutor.com”
 2. 2. www.เนติ.com ขอ 6 ตวแทน ประกนภย ตวเงิน บญชีเดินสะพด ้ ั ั ั ๋ั ั ั ขอ 7 หุนส่วน – บริ ษท ้ ้ ั ขอ 8 ครอบครัว – มรดก ้ ขอ 9 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ้ ขอ 10 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ้ • กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ขอ 1 กฎมายหมายอาญา ม.1-58,107-208 ้ ขอ 2 กฎหมายอาญา ม.59-106 ้ ขอ 3 กฎหมายอาญา ม.59-106 ้ ขอ 4 กฎหมายอาญา ม.209-287 ้ ขอ 5 กฎหมายอาญา ม.288-389 ้ ขอ 6 กฎหมายอาญา ม.288-389 ้ ขอ 7 กฎหมายภาษีอากร ้ ขอ 8 กฎหมายแรงงาน ้ ขอ 9 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ้ ขอ 10 กฎหมายปกครอง ้ 2 “ติวกฎหมาย เข้าใจง่าย สอบผ่านสบาย ติวกบ ั SmartLawTutor.com”
 3. 3. www.เนติ.com ภาค 2 จะแบ่งการสอบออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเช่นกัน คือ กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจารณาความแพ่ง และ ิกลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจารณาความอาญา โดยแต่ละกลุ่มวิชาจะมีขอสอบทั้งหมด 10 ขอ ไดแก่ ิ ้ ้ ้ • กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ขอ 1 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ้ ขอ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ้ ขอ 3 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ้ ขอ 4 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ้ ขอ 5 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 ้ ขอ 6 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ้ ขอ 7 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ้ ขอ 8 กฎหมายล้มละลาย ้ ขอ 9 กฎหมายฟื้ นฟูกิจการ ้ ขอ 10 พระธรรมนูญศาลยติธรรม ้ ุ • กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขอ 1 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 ้ ขอ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 ้ ขอ 3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 ้ ขอ 4 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 ้ ขอ 5 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 ้ 3 “ติวกฎหมาย เข้าใจง่าย สอบผ่านสบาย ติวกบ ั SmartLawTutor.com”
 4. 4. www.เนติ.com ขอ 6 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ้ ขอ 7 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ้ ขอ 8 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ้ ขอ 9 ว่าความพยานและการถามพยาน ้ ขอ 10 การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย ้ หากนักศึกษาสอบได้กลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ งแล้วก็สามารถเก็บคะแนนเอาไว้ได้ ไม่จาเป็ นต้อง ํสอบให้ผานทั้งสี่ กลุ่มวิชาภายในปี การศึกษาเดียว และเมื่อสอบได้ครบทั้ง 4 กลุ่มวิชาแล้ว ก็จะมีการสอบปาก ่เปล่าอีกครั้งหนึ่ง หากสอบผ่านก็จะได้รับประกานียวุฒิเนติบณฑิตไทย (น.บ.ท.) ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็ น ัคุณสมบัติในการสมัครสอบผูพิพากษาและพนักงานอัยการได้ ทั้งสนามใหญ่ สนามเล็ก และ สนามจิ๋ว ้ 4 “ติวกฎหมาย เข้าใจง่าย สอบผ่านสบาย ติวกบ ั SmartLawTutor.com”

×