สิ่งที่ทานควรทราบ                    วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ1. โรคจากเชื้อฮิบคืออะไร และปองกันได...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Vis hib

330

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
330
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vis hib

 1. 1. สิ่งที่ทานควรทราบ วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ1. โรคจากเชื้อฮิบคืออะไร และปองกันไดอยางไร 5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ เชื้อฮิบ เปนแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อเต็มวา ฮีโมฟลุส อินฟลูเอนเซ อาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีนพบไดเล็กนอย เชน อาการปวด บวม แดงชนิดทัยป บี ที่มักกอโรคในเด็กเล็ก โดยเฉพาะที่อายุต่ํากวา 2 ป ทําใหเกิดโรคที่ และรอนบริเวณที่ฉีด นอกจากนี้อาจพบไขสูง ผื่น และอาการหงุดหงิดไดบางสําคัญหลายอยาง เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ แตพบไมบอย วัคซีนนี้เมื่อฉีดพรอมกับวัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนขออักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ อัตราการเกิดโรครุนแรงจากเชื้อฮิบในเด็กไทย ไมไดทําใหเกิดอาการขางเคียงเพิ่มขึ้นประมาณ 3 รายตอเด็กแสนคน การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ โรคติดเชื้อฮิบสามารถปองกันไดดวยวัคซีน ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให2. วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบคืออะไร แพทยทราบโดยละเอียด วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ ทํามาจากเปลือกนอกของเชื้อ นํามาเชื่อมกับโปรตีนพาหะเพื่อทําใหกระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีขึ้น มีความปลอดภัย 6. วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน แม วั ค ซี น ป อ งกั น โรคจากเชื้ อ ฮิ บ นี้ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความ3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบนี้ และจะตองให ปลอดภัยสูง และโรคจากเชื้อฮิบอาจรุนแรงไดอยางมากในเด็กเล็ก แตเนื่องจากจํานวนกี่ครั้ง อุบัติการณของโรคนี้ในประเทศไทยคอนขางต่ํา ประกอบกับวัคซีนมีราคาแพง เด็ กทุ กคนที่ ตองการลดความเสี่ ยงจากเชื้ อฮิ บ สามารถฉี ดวัคซี น จึงมิไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เปนวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบได วัคซีนใหโดยการฉีดเขากลามเนื้อ แนะนําใหฉีด เมื่อ ทางเลือกหรือวัคซีนเสริม ผูปกครองตองจายคาวัคซีนเองอายุ 2, 4 และ 6 เดือน กรณีเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่ออายุ 6-12 เดือน ใหฉีด 2 ครั้ง หาง 7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบหรือไมกัน 2 เดือน และกรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 1 ปขึ้นไป ใหฉีดครั้งเดียว เนื่องจาก เด็กสุขภาพแข็งแรง อาจพิจารณาใหวัคซีนได ถาตองการลดความความเสี่ยงตอโรครุนแรงในเด็กไทยอยูในชวงอายุต่ํากวา 2 ป จึงไมแนะนําใหฉีด เสี่ยงการเกิดโรคจากเชื้อฮิบ และแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบในวัคซีนในเด็กไทยที่อายุมากกวา 2 ป ยกเวนมีความเสี่ยงตอโรคฮิบ มากกวาเด็ก เด็กที่มีความเสี่ยงสูงตอโรคติดเชื้อฮิบมากกวาเด็กทั่วไป ไดแก เด็กที่ตองเลี้ยงดูทั่วไป เชน เปนผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง มามทํางานผิดปกติ ในกรณีเชนนี้ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือจําเป นที่ตองอยู ในสถานชุมชนที่มีผูคนจํานวนมากแนะนําใหฉีดแมจะอายุมากกวา 2 ป และหากเริ่มฉีดในชวงอายุนอยควรฉีด รวมทั้งเด็กที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองกระตุนเมื่ออายุ 1 ปดวย วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ มีชนิดที่สามารถฉีดรวม หรือฉีด 8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม การติดเชื้อฮิบ พบบอยในเด็กเล็ก หากตัดสินใจที่จะใชวัคซีนแลวควรพรอมกับวัคซีนปองกันคอตีบ- บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ และวัคซีนปองกันตับ ทําใหเร็วที่สุด เพื่อจะไดปองกันในชวงเสี่ยงที่สุดอักเสบบีได เนื่องจากอายุของเด็กที่แนะนําใหฉีดวัคซีนฮิบ ตรงกับอายุที่ตองฉีด4. ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ วัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน จึงมีวัคซีนรวม ทําใหสะดวกในการใช มากขึ้น ไมตองฉีดหลายเข็ม • ผูที่เคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ ไมควร ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนํารับวัคซีนซ้ําอีก เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได • หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชนขอมูล ณ 25 กรกฎาคม 2551 โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

×