Contoh format kajian tindakan

366 views

Published on

Contoh format untuk guru-guru melaksanakan kajian tindakan di sekolah.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contoh format kajian tindakan

  1. 1. 1 KANDUNGAN KAJIAN TINDAKAN KANDUNGAN HALAMAN PENGHARGAAN i ABSTRAK ii KANDUNGAN iii 1.0 REFLEKSI P&PYANG LALU 1 2.0 FOKUS KAJIAN 2 3.0 OBJEKTIFKAJIAN 3 4.0 KUMPULAN SASARAN 4 5.0 PERANCANGAN 5 6.0 TINJAUAN AWAL 5 7.0 PELAKSANAAN AKTIVITIINFERENSI 6 8.0 PENILAIAN 9 9.0 REFLEKSI KAJIAN 10 10.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 11 RUJUKAN 12 LAMPIRAN 13 SENARAI TAJUK, PECAHAN TAJUKDAN MUKASURAT TAJUK  Tajuk dinyatakan denganringkas, tepat dan padat  Mengandungi: o Hala tuju o Kumpulan sasaran o Program intervensi  Berbunyi positif  12 hingga 15 patah perkataan PENGHARGAAN MenyatakankesyukurankepadaTuhan Penghargaan/ucapanterimakashkepada  Individutertentuyangterlibatsecaralangsungsepanjangkajian o (Guru mentor,KetuaPanitia)  PihakJPN,PPD,Pentadbir  Individulainyangterlibatsecaratidaklangsung(ahli keluarga) ABSTRK  Maklumat ringkar berkaitan kajian yang ditulisdalam satu perenggandan tidak melebii satu muka surat.  Lebihkurang 200 – 300 patah perkataan
  2. 2. 2  Dalm single spacing  Kandungan Abstrack: o Isu o Kumpulan sasaran o Fokus kajian o Tinjauan Awa o Intervensi yang djalankan o Hasil intervensi/dapatan o Cadangan/Rumusan 1.0 REFLEKI AMALAN YANG LALU Dalambeberapaperenggan:  Tuliskansikap/tingkahlakusasarankajianyangmenimbulkanmasalah  Nyatakanamalananda selamaini yangmenyebabkan masalahtidakdapatdiatasi  Nyatakanfaktor-faktorlainyngmungkinmenjadi puncakepadamasalah(latar belakangkeluarga)  Suasanadalamkelas,persekitaransekolah,sikapdanamalanpentadbir  Apa yangperludiperbaiki?  Kesanjikamasalahtidakdiatasi 2.0 FOKUS KAJIAN 3.0 OBJEKTIFKAJIAN  Menulishalatujudenganlebihspesifikdanmenjuruskepadasasaran  3 elemenyangperluada o Haja tuju o Sasaran kajian o Tanda aras yang bolehdiukur 4.0 KUMPULAN SASARAN 5.0 TINJAUAN AWAL  Nyatakan o Kaedahmenutipdata:Ujian/Soal Selidik/Temubual/Pemerhatian/semakan dokumen o Jikamenjalankanujianpra,nyatakankandunganujiandanbagaimanaujian dijalankan.  Nyatakansamadamenggunakaninstrumentyangdibinasendiri,menggunakaninstrument orang lain,teori ataumodel yangdirujuk
  3. 3. 3  Pastikanitem/soalanselaridenganfokuskajian  Nyatakanbagaimanasoal selidikditadbir,pemerhatiandansemakandokumendibuat  Nyatakankaedahmenganalisisdata o Ujian:bilangan/peratuslulus o Soal selidik:analisiscaramanual ataumenggunakanperisianSPSS o Temubual/pemerhatiandansemakandokumen:analisissecaramanual atauNVIVO  df 6.0 PELAKSANAAN PROGRAMINTERVESI  Perkenalkanprogrammenggunakannamayangkreatif /catchy- jelaskandalamsatu perenggan (sekurang-kurangnya3ayat)  Senaraikanaktiviti programintervensi danjelaskansetiapaktiviti.Pastikanadabeberapasiri aktivit.  Pastikanpengkaji sentiasaadadalamsetiapaktviti  Tonjolkanperananpengkajidalamsetiapaktiviti (Pelaksanakaedah,pemerhati atau pencatatperubahansikap/tingkahlakumurid)  Tonjolkansikapdantingkahlakumuridsemasapelaksanaanaktiviti.  Rumuskanhasil pemerhatianselepassetiapaktiviti Nyatakanperasaananda: suka/duka/puashati dsb.Kenapa?  Nyatakansama ada anda membuatperubahandalamkajian  ds 7.0 PELAKSANAAN AKTIVITIINFERENSI 8.0 PENILAIAN 9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Berdasarkanapa yangdilaporkandalamrefleksi kajian,fikrkancadanganuntukkajian tindakanseterusnya. Senarai rujukan: mengikutformatAPA
  4. 4. 4 2. MERANCANG Tentukan objektif Tentukan Tanda aras Buat Tinjauan awal Rancang Program intervensi Rancang penilaian  Objekti f Umum  Objekti f Khusus  Tetapka n pencapa ian minimu m yang hendal dicapai  Contoh; 100% murid lulus dalam ujian mengeja  Tentuka n kaedah menguti p data  Kaedah analisa data  Kaedah membu at pelapor an  Nama program Tentuka n  Tentuka n aktiviti dalam program interven si  Tentukanbagaim ana mengukur keberkesanan intervensi  Kaedahmengutip data  Kaedah menganalisisdata  Bagaimana membuat pelaporan 4. PEMERHATIAN /NILAI Nilai keberkesanan program intervensi Perluada data daripada ujian/soal selidik/ Temubual/ Pemerhatian/ Semakan dokumen Perlu Menganalisis data Rancang Program Intervensi Rancang penilaian Semasa merancang perlukreatif & inovatif,pastikan ada kelainan dalam aktiviti yang dirancang dan sesuai dengan tahap sasaran kajian. Kelebihanmerancang Denganmerancang,pengkali dapatmenentukan 1.0 Apa yanghendakdilakukan 2.0 Tempuhmasaaktiviti/kajian 3.0 Bahan yangakan digunakan 4.0 Siapayang akan dilibatkan 5.0 Kosyang terlibat

×