...           ¦çøÞ·c ÎdLßæAÞøá ÄáùK µJí...ÌÙáÎÞÈæÉG Ø¢ØíÅÞÈ ¦çøÞ·cÕµáMí ÎdLß ¥ùßÏáÕÞX,    çøÞ·ÈÞ{áµ{ßW §Õß¿á...
ÎáXÉæJAÞç{æù çøÞ·ßµZ (ÉGßµ). ¯xÕᢠdÖçiÏÎÞÏ ÕØñáÄ µÝßE ²Kø ÕV×ÎÞÏßæÎÁßAW çµÞç{¼ßæÜJáK ÆøßdÆ (BPL) çøÞ·ßµ{áæ¿ ®H¢ ·ÃcÎÞÏß µ...
È¿JáÕÞÈᢠÎÞdÄÎáUÄÞÃí. ÌÞAß ÕøáK ɵáÄßÏßW 10 ÖÄÎÞÈ¢ ÕøáK çÁÞµí¿VÎÞVAíÎÞdÄÎÞÃí dÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáKÄí. ¥ÄÞÏÄí ¯ùßÏÞW ÈâçùÞ Èâ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doctors Private Practice

566 views
528 views

Published on

A memorandum submitted before health minister by a group of Doctors at TVM Medical College

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doctors Private Practice

 1. 1. ... ¦çøÞ·c ÎdLßæAÞøá ÄáùK µJí...ÌÙáÎÞÈæÉG Ø¢ØíÅÞÈ ¦çøÞ·cÕµáMí ÎdLß ¥ùßÏáÕÞX, çøÞ·ÈÞ{áµ{ßW §Õß¿áæJ ØÞÇÞøÃAÞøæa ºßµßrÞÕÝßÏßæÜ ¥ÕØÞÈæJ¦dÖÏÎÞÃí ÈNáæ¿ ØVAÞV æÎÁßAW çµÞ{¼áµZ. èÕÆcÖÞdØñ ÎßµÕßæa ÉáJX ÄÜÎáùæÏøâÉæM¿áJßæÏ¿áAáµ ®KÄßÜáÉøß ØÞÇÞøà ¼ÈBZAí Îßµºî ºßµßr ÜÍcÎÞAáµ ®KÄá¢æÎÁßAW çµÞ{¼áµ{áæ¿ ØíÅÞÉÈ ÆìÄcJßWæM¿áKá. ÈÞGßW ÜÍßAÞÕáK ¯xÕᢠÎßµºîºßµßrÞ èÕÆ·íÇcÕᢠØÞçCÄßµJßµÕᢠÈÞ¢ ¥Õßæ¿ dÉÄàµí×ßAáKá. ®KÞW, Îxíå ÕXµß¿¦ÖáÉdÄßµç{Þ¿í µß¿Éß¿ßAáK ØìµøcB{ᢠÎÈá×c ÕßÍÕ çÖ×ßÏáÎáIÞÏßGᢠdÉÄßØtßÏáæ¿ÈÞ{áµ{ßW ÈNáæ¿ ¦çøÞ·c çζÜÏáæ¿ ÈæGÜïÞÏß ÕVJßAÞX ¨ ØVAÞV æÎÁßAWçµÞ{¼áµZAí ¦ÕáKáçIÞ? øIáÕV×¢ ÎáXÉí çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßÜÈßKßøáKçMÞÝáUÄßøáÕÈLÉáø¢ æÎÁßAW çµÞ{¼í ¦ÖáÉdÄßÏßæÜ ØÞÙºøcB{ßçÜAí ¾BZ ¥BÏáæ¿ dÖiµí×ÃßAáµÏÞÃí. §Õßæ¿ ².Éß ÕßÍÞ·JßæÜ §øáI §¿áBßÏ §¿ÈÞÝßµ{ßW fÎÞÉâVÕî¢, ØÙß×íÃáÄçÏÞæ¿ çøÞ·Jßæa ¥¿BÞJ çÕÆÈÏᢠçÉùß µcâ ÈßWAáKÕV, ÆáV·t¢ ÕÎßAáKç¿ÞÏíæÜxáµZAí ØÎàÉ¢ ²¿ßE ®ÜïáÎÞÏß ØØᶢ ©ùBáKÕV, µá¿á¢ÌJßW ¥ÕçÖ×ßAáK¥ÕØÞÈæJ ØOÞÆcÎÞÏ æµGáÄÞÜßÏᢠÕßxí çÁÞµí¿VÎÞVAá¢, ¥xXÁVÎÞVAᢠèµAâÜßæµÞ¿áJí ºßµßr çÄ¿ÞX dÖÎßAáKÕV, ÈæGæÜïÞ¿ßEí ¥ÈBÞX ÉxÞæÄ ¼àÕ»ÕÎÞÏߵ߿AáK ÍVJÞÕßçÈÏᢠµáEáBç{ÏᢠçÉÞxÞX ØbÏ¢ ÕßWAæM¿áK ¥ÕØíÅÏßçÜAíÕÜߺîßÝAæÉ¿áKÕV, ¥ÕV ÈNáæ¿ ÈÞGßæÜ ÉGßÃßÉÞÕB{ÞÃí ØÞV. ¥ÕVAí ¦ÖáÉdÄßÏßæÜ¥ÉøcÞÉñĵæ{ µáùߺîí ÉøÞÄßµç{Þ ÉøßÍÕBç{Þ ©IÞÏßøáKßÜï. ¦GᢠÄáMᢠ¥Õ·ÃÈÏá¢,ÎÈá×cÄbøÙßÄÎÞÏ æÉøáÎÞxÕᢠ¥ÕV ÈßÛÌíÆ¢ ØÙßAáKá. ¦ÖáÉdÄßAá ºáxᢠµâÃáçÉÞæÜÉ¿VKí É߿ߺîßGáU ØíµÞX æØaùáµ{áæ¿ ¥¿áAçÜAᢠØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æºÏîáKçÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ¥¿âAçÜAᢠµNà×X ¥¿ßØíÅÞÈJßW çøÞ·ßµæ{ É߿ߺîá ÈWµáK¯¼aáÎÞøáæ¿ ºâ×ÃBZAí ÕßçÇÏÎÞÏá¢å çøÞ·¢ çÍÆÎÞÏÞÜá¢, çøÞ·ß ÎøߺîÞÜᢠÈwßÉùEáæµÞIí ÕßçÆb×ÎßÜïÞæÄ ¥ÕV É¿ßÏßùBá¢. ®LáæµÞIÞÃÕøßBæÈ ®Kí ¥Bí¥ùßçÏIÄáIí. ¥ÕVAí ¦dÖÏßAÞX çÕæù §¿ÎßÜïÞÏßøáKá. ¼àÕßÄJßÈíåçÈæø ÄáùߺîáçÈÞAáK çøÞ·JßÈᢠÎøÃJßÈáÎß¿ÏßÜáU ¯µ µºîßÄáøáOÞÃí ¨ ¦ÄáøÞÜÏæÎKÕVÄßøߺîùßEá. ÄB{áæ¿ çÕÆÈÏáæ¿ ¦ÝB{ßW ÈßKí ¥ùßÏÞæÄ ©ÏøáK dÉÄßç×ÇJßæa¾øA¢ çÉÞÜá¢, ÈcÞÏÎÞÏᢠµßçGI ºßµßræÏ çÉÞÜᢠÄB{ßW ÈßKí ¥µxáæÎKᢠ¥Äí¼àÕßÄJßæa ¥ÕØÞÈÎÞæÃKᢠ¥ÕV ÄßøߺîùßEßøáKá. ÕÞVÁáµ{ßW µß¿A µßGÞX ÎÞdÄÎÜï ÈßÜJá µß¿AÞX çÉÞÜᢠçÁÞµí¿VÎÞVAí èµAâÜßÈWçµI ¥ÕØíÅ. ³Mçù×X æºÏñí µßGÃæÎCßW, ÁÏÞÜßØßØßÈᢠ¦X¼ßçÏÞd·ÞÎßÈá¢æ®.Øß.ÏâÕßW µß¿JÞÈᢠØì¼Èc ÈßøAßW ÉøßçÖÞÇÈ È¿JÞX Äá¿Bß ®LßÈᢠ¯ÄßÈá¢èµAâÜß...å¨ èµAâÜß ÈWµÜßÈí ÈÞ¢ ÈWµßÏ ³ÎÈçMøÞÏßøáKá ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí.³Mçù×X æºÏîæMç¿IÕøáæ¿ ÜßØíxáµ{ßW çÉÕÞVÁáµ{ßW ÈßKáU ¯ÎÞXÎÞøáæ¿ çÉøáµZÎÞdÄ¢. èµAâÜß ÈWµÞJ ÉÞÕæMGÕÈí ÎÞØBç{Þ{¢ ÕÞøÞLÏßæÜ ÄùÏßW µß¿KÞÜᢠçÕIºßµßr ÜÍßAßÜï. §Kí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßçøÞÇߺîí ²Kø ÕV×¢ ÉßKß¿áçOÞZ µÞøcBZ ¯æùÎÞùßÏßøßAáKá. ³.Éß ÕßÍÞ·JßÜᢠæ®.Éß ÕßÍÞ·JßÜᢠ®ÜïÞ ÁßMÞVGíæÎaáµ{ßÜᢠ1
 2. 2. ÎáXÉæJAÞç{æù çøÞ·ßµZ (ÉGßµ). ¯xÕᢠdÖçiÏÎÞÏ ÕØñáÄ µÝßE ²Kø ÕV×ÎÞÏßæÎÁßAW çµÞç{¼ßæÜJáK ÆøßdÆ (BPL) çøÞ·ßµ{áæ¿ ®H¢ ·ÃcÎÞÏß µâ¿ß ®KáUÄÞÃí. ¥ÕVÎáXÉí ÉJí ÎáÄW ÉÄßÈFí ÖÄÎÞÈÎÞÏßøáK ¥ÕV §Kí 40 ÎáÄW 60 ÖÄÎÞÈ¢ ÕæøÏÞÏß.²øßAW ¥dÉÞÉcÎÞÏßøáK ºßÜçÕùßÏ ºßµßrµZ §KÕVAí dÉÞÉcÎÞÏßøßAáKá. ØbµÞøc¦ÖáÉdÄßµ{ßW ²Kø ÎáÄW øIí Üf¢ øâÉÕæø ºßÜÕíí ÕøáK Øtß ÎÞxßÕAW ÖdØñdµßÏçÉÞÜᢠ§KßÕVAí ÜÍcÎÞÃí. ÁÏÞÜßØßØᢠ¦X¼ßçÏÞÉïÞØíxßÏᢠÎØñß×íµ ÖdØñdµßϵ{á¢åèµAâÜß ÈWµßÏßæÜïCßÜᢠµÞÜÕß{¢Ì¢ µâ¿ÞæÄ ÄæK È¿AáKá ¥ÄcÞÙßÄ ÕßÍÞ·JßW®JáKÕøßW ÎßAÕVAᢠ¥Kí ÄæK ÖdØñdµßÏ È¿AáKá. 2009 2010 2011 dÉÄßÆßÈ ².Éß (ÖøÞÖøß) 1240 1474 1660 ¦Æc ÈÞÜáÎÞØæJ ².Éß (ÖøÞÖøß) ØV¼ùß 13150 15172 16468 ³VçJÞÉàÁßµíØí 19131 20872 22510 æÎÁßØßX 17960 21126 23093 ¦Æc ÈÞÜáÎÞØæJ æ®.Éß (ÖøÞÖøß) ØV¼ùß 3745 4012 4275 ³VçJÞÉàÁßµíØí 2650 2690 2741 ²Kø ÕV×¢ ÎáXÉí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßçøÞÇߺîçMÞÝáIÞÏ ÉáµßW ÉùEùßÏßAÞXÕÏî. çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ²øá Ø¢¸¿È ÉùEáåæÎÁßAW çµÞç{¼áµZ ĵøáæÎKí.å µÝßÕáUçÁÞµí¿VÎÞæøÜïÞ¢ èdÉÕxí ¦ÖáÉdÄßµ{ßW çºçAùáæÎKí. çÈÞAÞX çÁÞµí¿VÎÞøßÜïÞÄÞµáçOÞZ çøÞ·ßµZ ÈøµßAáæÎKí ¥BæÈ ¥Õøᢠ¦ÖáÉdÄß ÕßæGÞÝßÏáæÎKí. §Kí ®LÞÃíØíÅßÄß? ØbµÞøc dÉÞµí¿àØíåÈßçøÞÇߺîçMÞZ 2009 W ©IÞÏßøáKÄí 552 ²ÝßÕáµZ. ²KøÕV×BZAá çÖ×¢ 2011W 332 ²ÝßÕáµZ. ÈçødwX µNà×æa ØÞçCÄßµ ÈâÜÞÎÞܵZ§ÜïÞÏßøáKáæÕCßW §Äí ÈâùßW ÄÞæÝ ÎÞdÄÎÞµáÎÞÏßøáKá. ¯æù dÖçiÏÎÞÏ ÕØñáÄ §KíÉß.®Øí.Øß 10 ²ÝßÕáµ{ßçÜAí ùÞCí ÜßØíxßW ÈßKᢠ©çÆcÞ·ÞVjßµæ{ Õß{ߺîÞW 9 çÉøá¢ç¼ÞÜßÏßW dÉçÕÖßAá¢. ÎáXÉí ¥Äí ÉJßW øçIÞ ÎâçKÞ ¦ÏßøáKá. dÉÞµí¿àØí ÈßVJÜÞAßÕ{æø ©ÏVK ÖO{¢ çÁÞµí¿VÎÞVAí ÈWµßÏçMÞZ µâ¿áÄW çÁÞµí¿VÎÞV æÎÁßAW çµÞç{¼ßW¥ÇcÞÉÈJßÈá ÄÏîÞùÞÏß. §Kí ædÉÞËØVAí ÖøÞÖøß ²øá ÜfJß ÎáMÄßÈÞÏßøÕá¢,¥çTÞØßçÏxí ædÉÞËØVAí ²øá ÜfÕᢠÖO{¢ ÜÍßAáKá. ÌÙáÍâøßÉf¢ çÁÞµí¿VÎÞøᢧÄßW Ø¢ÄãÉñøÞÃí. èÕÆcÖÞdØñ ·çÕ×à ø¢·JÞµæG Õ{æø ¦ÖÞÕÙÎÞÏ ÎÞxB{ÞÃí©IÞÏÄí.åØíçxxí çÌÞVÁí çËÞV æÎÁßAW ùßçØVºîßÈá (SBMR) µàÝßW 30_WMø¢çdÉÞ¼µí¿áµ{ÞÃí µÝßE ÕV×¢ (2010) ÎÞdÄ¢ ³çøÞ æÎÁßAW çµÞ{¼áµ{ßW ÈßKᢠø¼ßØíxVæºÏîæÉGßøßAáKÄí. ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßVJáKÄßÈí ÎáXÉí §BæÈæÏÞøá ºßdÄ¢ ºßLßAÞXçÉÞÜáÎÞÕßÜïÞÏßøáKá. ÕÞØñÕJßW çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ²øá Ø¢¸¿ÈÏᢠØbµÞøc dÉÞµí¿àØí Äßøߺîí æµÞIíÕøÃæÎKí ¦ÕÖcæÉGßGßÜï. çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ¦ÕÖcÎÜï Îùߺîí ¼ÈB{áæ¿ ¦ÕÖcÎÞÃí ØbµÞøcdÉÞµí¿àØí ®KÞÃí ÌÙáÎÞÈæÉGí ¦çøÞ·c ÎdLß ÉùEÄí. §ÄßW ®æLCßÜᢠµÝOáçIÞ ®KíÉøßçÖÞÇßçAIÄÞÃí. æÎÁßAW çµÞç{¼áµ{ßW ¦æµ 1948 ÄØíÄßµµ{ÞÃí ¦æµ ©UÄí.¥ÄßW ɵáÄßÏßÜÇßµÕᢠdÉÞµí¿àØíåæºÏîÞX ÉxÞJ Õß×ÏB{ßW èÕÆ·íÇcÎáUÕøÞÃí.©ÆÞÙøÃJßÈí ¥ÈÞGÎß, ËßØßçÏÞ{¼ß Äá¿BßÏ ÁßMÞV¿áæÎaáµZ ÉÀßMßAÞÈá¢, ·çÕ×â 2
 3. 3. È¿JáÕÞÈᢠÎÞdÄÎáUÄÞÃí. ÌÞAß ÕøáK ɵáÄßÏßW 10 ÖÄÎÞÈ¢ ÕøáK çÁÞµí¿VÎÞVAíÎÞdÄÎÞÃí dÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáKÄí. ¥ÄÞÏÄí ¯ùßÏÞW ÈâçùÞ ÈâxXÉçÄÞ çÉV. ¨ Èâùá çÉæøµÞÃÞX çµø{JßæÜ ÎâçKµÞW çµÞ¿ß ¼ÈBZ ÕàVMí ÎáGß µÞJí ÈßWAáµÏÞÃí ®KíÉùÏáKÄí µáùEÉf¢ ¥ÄßÖçÏÞµíÄßÉøÎÞÃí. ÎÞdÄÎÜï çµø{JßW ¥Fí ¼ßÜïÏßW ÎÞdÄÎÞÃíØVAÞV æÎÁßAW çµÞ{¼áµZ ©UÄí ¥çMÞZ ÌÞAßÏáU ¼ßÜïÏßæÜ ¼ÈBZ ¯ÄáçÁÞµí¿æùÏÞÃí ÄB{áæ¿ çøÞ· ÈßÕÞøÃJßÈÞÏß ¦dÖÏߺîßøáKÄí. æÎÁßAW çµÞç{¼áµ{ßæܵáùºîí çÁÞµí¿VÎÞæø ÎÞdÄÎÞÃí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æºÏîáKÄßW ÈßKᢠÕßÜAßÏßøßAáKÄí.æÙWJí ØVÕàØßæÜ ÎâÕÞÏßøçJÞ{¢ ÕøáK ÕßÕßÇ ØíÅÞÉÈB{ßæÜ çÁÞµí¿VÎÞV §çMÞÝá¢ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æºÏîáKáIí ®Kí ³VçAIÄáIí. ¥çMÞZ æÎÁßAW çµÞç{¼áµ{ßæܯÄÞÈᢠºßÜ çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ dɵí¿àØí ÕßÜAßÏçMÞZ çµø{JßæÜ ¼ÈB{Þæµ ÕÜEá ®KíÉùÏáKÄᢠ¥Ø¢ÌtÎÞÃí. §Èß ¦VæAÞæAÏÞÃí dÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáKæÄKí ®Kí µâ¿ß ÉøßçÖÞÇßAáKÄíøصøÎÞÏßøßAá¢. ¯xÕᢠµâ¿áÄW dÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáKÄí ÕµáMí çÎÇÞÕßµZAá¢, ÏâÃßxíºàËíÎÞVAáÎÞÏßøáKá. §ÕøÞÃí ¦æøæÏÞæA µß¿AÏßW µß¿JÃæÎKá¢, ¦VæAÞæAÏÞÃíØì¼ÈcBZ ÈWçµIæÄKá¢, ¦æøæÏÞæAÏÞÃí ³Mçù×X æºçÏIæÄKᢠÄàøáÎÞÈßAáKÄí. ºáøáAJßW ¦ÖáÉdÄßÏßæÜ ÉøßÎßÄÎÞÏ ØìµøcB{áæ¿ ÕßÇßµVJÞA{ÞÃßÕV. §ÕæøÕàGßW æºKí µÞçÃIÄáçÉÞæÜ çÉÞæÜ µIÞW ÎÞdÄçÎ µÞøcBZ È¿AáµÏáUâ. ¥Äá æµÞIíÄæK ØbµÞøc dÉÞµí¿ßØí §ÕVAí µâ¿áKÄßW ¥WÍáÄÎßÜï Éæf ¥Äí ¥Õøáæ¿ èÕÆ·íÇcÎÞÏá¢,ÕßçÖ× ÌáißÏÞÏᢠºßdÄàµøßAøáÄí ®KíÎÞdÄ¢. æÎÁßAW çµÞç{¼ßÜáUçMÞZ æµÞ¿ßµáJßÏdÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáK ÉÜ dÉÎᶠçÁÞµí¿VÎÞøáç¿ÏᢠØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ¥ÕV ùßGÏVæºÏîáKÄßæa ¥¿áJ ÆßÕØ¢ ÄæK ¥ÕØÞÈßAáKÄßæa øÙØcÕᢠ§Äá ÄæKÏÞÃí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ¥ÕØÞÈߺîçÄÞæ¿ ®ÜïÞ ¥ÝßÎÄßÏᢠ¥ÕØÞÈߺîáæÕçKÞèµAâÜßÏᢠØb¼È ÉfÉÞÄÕᢠÈßܺîáæÕçKÞ ®ÜïÞ dÉÖíÈB{⢠ÉøßÙøßæºîçKÞ¥ÍßdÉÞÏÎßÜï. Éçf ÆøßdÆøßW ÆøßdÆæø Ø¢Ìtߺîß¿çJÞ{¢ µÞøcBZ Õ{æø æκîÎÞÃí. ÕàIá¢ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æµÞIí ÕøáKÄßÜâæ¿ ¨ ÆøßdÆ ¼ÈÄæÏåÕàIᢠÆáøßÄJßÜÞAøáÄí. ¥Õøáæ¿¥ÕØÞÈ ¦dÖÏÕᢠÄGßMùßAøáÄí. ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí Äßøßæµ æµÞIí ÕKÞW §Õßæ¿ÏáU ¨ÉÞÕæÉGÕV dÉÄßµøßµáæÎçKÞ, Ø¢¸¿ßºîí ØÎø¢ æºÏîáæÎçKÞ ÌÙáÎÞÈæÉG ¦çøÞ·cÎdLßÍÏçAIÄßÜï. ¥ÕV ÉÄßÕá çÉÞæÜ ÉáÄßÏ ÆáøßÄÕᢠºáÎÜßçÜxá¢, ÈßÖÌíiøÞÏß ¥Õøáæ¿ÕßÇßÏßW ØÎÞÇÞÈßAá¢. ¥BæÈ dÉÄßµøÃçÖ×ß È×í¿æÉG ²øá ¼ÈÄ ¦çøÞ·cµøÎÞÏß¼àÕßAÞÈáU ¥Õøáæ¿ ¥ÕµÞÖB{ßWÈßKᢠØÎâÙJßW ÈßKá ÄæKÏᢠÌÙß×íµcÄøÞAæM¿áçOÞZ ¥ÄßÈí çÙÄáÕÞÏ ÄàøáÎÞÈ¢ ÄÞC{áæ¿ÄÞÏßøßAøáÄí ®Kí dÉÞVjßAáÕÞçȾBZAí µÝßÏâ. ¥ÜØÕá¢, ¥ÕÇÞÈÄÏáÎßÜïÞJ ¦ ÄàøáÎÞÈJßÈí ºøßdÄ¢ ²øßAÜᢠ¥çBAíÎÞMí ÈWµáµÏßÜï. “I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes toomuch with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man[woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to beof any use to him [her]. Will he [she] gain anything by it? Will it restore him [her] to a controlover his [her] own life and destiny? In other words, will it lead to swaraj [freedom] for thehungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and your selfmeltaway.” - One of the last notes left behind by Mahatma Gandhi in 1948, expressing hisdeepest social thought _ ²øá µâG¢ çÁÞµí¿VÎÞV, ÄßøáÕÈLÉáø¢ æÎÁßAW çµÞ{¼í VÎÞV ÄßøáÕÈLÉáø¢ ÎÞV, çµÞ{¼í 3

×