constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installaties   de geïntegreerde FUNDVLOER   constructieHet kopp...
constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatiesde geïntegreerde FUNDVLOERconstructieVerder is een bela...
constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatiesde geïntegreerde FUNDVLOERconstructievervormingen   ...
constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatiesde geïntegreerde FUNDVLOERconstructiePrecies eender ont...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

003 fundvloerconstructie

157

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
157
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

003 fundvloerconstructie

 1. 1. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installaties de geïntegreerde FUNDVLOER constructieHet koppelen van de fundering aan devloer kan forse besparingen opleverenABT bv heeft voor Aan de Stegge te Twello eenconcept ontwikkeld om bedrijfsvloeren en hunfundering geïntegreerd uit te voeren. De winst zitenerzijds in de besparing van kubieke meters betonen kilo’s staal en anderzijds in de functionelekwaliteitsverhoging van de constructie ten aanzienvan het risico op ongelijkmatige zakkingen figuur 1 de losstaande poer bezwijkt door het opdrukken van(drempels bij vloeren op staal). naastgelegen grondABT heeft besloten samen met Aan de Stegge Twello een Na het bouwen van de bovenbouw wordt vervolgens eennieuw concept op de markt te brengen. Reeds een aantal los liggende vloer aangebracht of wordt de vloerjaren tracht ABT de fundering en de vloeren bij afgesteund op de fundering. Het komt niet of nauwelijksbedrijfsvloeren-projecten meer op elkaar af te stemmen. voor dat krachten uit de hoofddraagconstructie in deHet probleem daarbij is dat aan de start van een project vloer worden geleid. Uitzonderingen vormen bijvoorbeeldvaak een traditionele bouw wordt ingezet. Eenmaal bij horizontale krachten uit windbokken.de aanbesteding aangekomen is de winst (voor deopdrachtgever) van een alternatieve bouwmethode niet het FUNDVLOER principemeer zo groot, als de aannemer niet direct bij de keuze ABT huldigt het principe dat er ter wille van efficiency enwordt betrokken. De opdrachtgever kan beter profiteren optimalisatie gestreefd moet worden naar een integratieindien het alternatief samen met een aannemer aan de van functies. In dit geval komt één en ander neer op hetopdrachtgever wordt aangeboden. vastkoppelen van vloer en funderingsconstructie zodat deAan de Stegge probeert zich al een aantal jaren vloer deel uitmaakt van de funderingsconstructie voor deverregaand te onderscheiden van traditionele aannemers bovenbouw. Een deel van de verticale krachten van dedie de aanbestedingsgegevens volgen. De uitdaging bovenbouw wordt dus in de vloer geleid.hierbij wordt voornamelijk gezocht in het vernieuwende Het integratieconcept gaat uit van een daarmeeen de onderscheidende bouwmethodes ten opzichte van samenhangende lichter wordende traditionele fundering.de collega’s. Dat dit op zich geen nieuw concept is blijkt als men kijkt naar andere delen van Europa waar de rotsachtigeDe twee partijen, elk met een opgebouwde reputatie op bodem noodzaakt tot het beperken van ontgravingen.bedrijfsvloerengebied, hebben elkaar daarom op dit Maar ook in ons eigen land vindt men het concept reedsonderdeel gevonden. De steeds verder ontwikkelende terug in de oude keldervloeren, welke ook alsrekentechnieken van ABT, samen met de drang naar funderingselement dienen.vernieuwend en concurrerend bouwen van Aan deStegge, heeft tot de synergie en bundeling van krachten Ten aanzien van de praktische uitvoering van hetgeleid. integratieconcept wordt door Aan de Stegge een (prefab) plaat aangebracht om de bovenbouw in de bouwfase tehuidige constructiewijze dragen. Door kleine aanpassingen aan de stalenDe in Nederland meest gebezigde constructiewijze bovenbouw zal deze, later in de gebruiksfase, zijnbestaat uit een separate fundatie van de bovenbouw en krachten deels op de vloer afdragen.de vloer (al of niet los op de balken geplaatst).Ten behoeve van de draagconstructie van de bovenbouw De voordelen moeten met name gezocht worden in deworden funderingssloven en/of poeren aangelegd op een besparing van beton (hetgeen een dure enbepaalde diepte onder maaiveld. milieubelastende grondstof is bij het realiseren van eenDeze fundaties zijn in hun eentje in staat de gehele gebouw) en wapeningsstaal in het beton.belasting uit de bovenbouw op te nemen.
 2. 2. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatiesde geïntegreerde FUNDVLOERconstructieVerder is een belangrijk voordeel dat zakkingverschillen Deze laatste heeft immers bij overbelasting geenbij vloeren op staal beter overbrugd worden en zo een mogelijkheid van krachtsherverdeling en zal dus veelfunctioneler gebouw wordt gebouwd. eerder bezwijken dan bijvoorbeeld een ruimtelijk vakwerkGelukkig zit er ook voor de opdrachtgever een direct dat lokaal overbelast wordt. Daar is immers deverzilverbaar voordeel aan. De constructie zal namelijk, mogelijkheid dat de uitwendige belasting door andere –dankzij de hiervoor genoemde redenen, goedkoper zijn naastgelegen – elementen die nog niet overbelast zijn,dan de traditionele bouwmethode. overgenomen wordt en de totale draagconstructie tegen instorten beschermd wordt.toepassingsgebied Hetzelfde principe wordt gevonden bij de koppeling vanDe toepassing van de fundvloer kan met name groot de funderingsstroken aan de vloer. Een vloer kan invoordeel opleveren in de volgende traditionele meerdere richtingen zijn krachten afdragen. Bij hetuitgangssituaties: overmatig zakken van de fundering door de• de vloer en de fundering van de bovenbouw op staal. kolombelasting uit de bovenbouw zal de vloer veel extra Door de poeren aan de vloer te koppelen kan de belasting kunnen overnemen door zijn spreiding. aanlegdiepte worden verminderd en kan er in de Daarmee bezit de constructie een grote reserve in betonhoeveelheid worden bespaard. draagvermogen.• de vloer op staal en de hoofddraagconstructie op palen. ontwerpaspecten Voordelen zijn te behalen door de hoofddraag- constructie op de vloer te plaatsen en zo de geotechnische draagkracht paalfundering achterwege te laten of te verminderen. Bij het huidige ontwerp van een funderingsconstructie Tevens bestaat de mogelijkheid de randbalk te laten wordt uitgegaan van de ontwerpregels volgens de vervallen. NEN6744 (EC 7). Daarbij wordt de draagkracht gerekend• de vloer en de hoofddraagconstructie op palen. volgens de methodiek van Prandtl waarbij bezwijkvlakken De randbalk waarmee naast de grondstoffen ook tijd kunnen ontstaan. De draagkracht is daarbij onder meer gemoeid is kan vervallen indien de fundering wordt afhankelijk van de gronddekking van het gekoppeld aan de vloer. funderingselement en de hoek van inwendige wrijving. In het integratieconcept wordt in de bouwfase nog steedsde voordelen van deze methodiek uitgegaan. In de definitieve fase zal• besparing van grondwerk kosten ook de vloer over een bepaald gebied effectief• besparing van betonwerk kosten en milieu gemobiliseerd worden. Een bezwijkvlak zoals in de norm• snellere bouwtijd (vooral bij toepassing van prefab aangenomen wordt kan daardoor niet meer ontstaan. De fundaties in de bouwfase en het achterwege laten van grond is namelijk rondom opgesloten door het grote een funderingsbalk) gewapend betonnen vloerveld. Het ontwerp kan dan ook• efficiënter gebruik van verticaal draagvermogen van de niet meer met de standaard Geotechniek normen vloer gecontroleerd worden, omdat deze hier niet voor• gebruik van horizontaal draagvermogen van de vloer gemaakt zijn.• tegengaan van verschilzakkingen bij doorgangen zoals overheaddeuren en dergelijke• overbrugging van “soft spots” in de ondergrondtechnische achtergrond bij het integratieconceptAchtergrond van het integratieconcept is met name hetveiligheidsprincipe van veel gekoppelde ruimtelijkwerkende constructie-elementen tegenover meestalslechts lineair werkende ontkoppelde poer/balk/vloer-elementen.De constructieve veiligheid bij calamiteitoverbelasting vaneen lokaal onderdeel is bij ruimtelijk gekoppeldedraagstructuren altijd veel groter dan bij lineair werkendeconstructie-elementen zoals bijvoorbeeld een funderings-balk of nog extremer; een trekstaaf. figuur 2 vervorming van een poer die aan de vloer is gekoppeld
 3. 3. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatiesde geïntegreerde FUNDVLOERconstructievervormingen draagvermogen vloerIn praktijk zullen de geldende vervormingeisen eerder ABT heeft altijd geroepen; “vloeren op staal behoevenworden overschreden dan dat de constructie bezwijkt. geen berekening voor hun uitwendige belasting, het isDoor het op de vloer zetten van de bovenbouw- de krimp waar op gewapend moet worden”. Bekend inconstructie is het ontstaan van zettingsverschillen tussen dit kader zijn de enkel wapeningsbovennet vloeren vanvloer en bovenbouw niet meer mogelijk. Ze zijn namelijk ABT. Bij dit integratieconcept kunnen we de kolommenaan elkaar gekoppeld. Dit levert voor de bovenbouw een uit de bovenbouw ook beschouwen als puntlasten op deduidelijk voordeel op. Zouden er zich zogenaamde “soft vloer en zien we eindelijk forse krachten op de vloerspots” in de ondergrond bevinden dan zou het staan. Hier is een serieuze berekening uiteraard weltraditionele bouwen leiden tot een directe zakking van benodigd.de losse funderingselementen van de bovenbouw. In hetintegratieconcept zal een “soft spot” zich nivelleren door ervaringen van ABT met het integratieconceptde spreidende werking van de vloer, wat weer resulteert Als medeopstellers van het zeer omvangrijke ”Handboekin geringere zettingen van de bovenbouw. funderingen”, een losbladige uitgave van het SBR in samenwerking met Ten Hagen Stam uitgevers, is ABTToetsing van de vervormingen dient in het integratie- nauw betrokken bij de meest up-to-date kennis op hetconcept op een aantal aspecten plaats te vinden: gebied van funderingsprincipes in Nederland.De absolute zakking van het geheel dient niet te groot te Bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘’Funderen op staal”worden om aansluitend straatwerk en leidingen worden met name de principes van de berekening enfunctioneel te houden en esthetisch aanzicht van het veel achtergrondinformatie met betrekking tot degebouw te waarborgen. Per project kan afhankelijk van berekening van elastisch gesteunde constructies (balkende toepassing een maximale zetting aangehouden en platen) gepresenteerd.worden. Zakkingen van bedrijfsvloeren op staal dienen in Reeds eind jaren tachtig is er in SBR-verband veelverband met functionaliteiteisen te worden beperkt. ABT onderzoek gedaan naar de integratie van dehanteert in het algemeen een maximaal zettingsverschil (gebouw)fundering met de ondergrond. Ook in STUVOvan 30 mm per 10 meter afstand. Daarbij wordt en KIVI-verband zijn er publicaties opgesteld/gemaaktopgemerkt dat deze zakkingverschillen niets te maken waaraan ABT meegewerkt heeft. Daar betrof het veelalhebben met de uitvoeringsonvlakheid door de de problematiek van het totale gebouw, inclusief palen,vloerenbedrijven. Dus ook de supervlakke vloeren (2 mm in relatie tot de vaak in West-Nederland toch nogper 1 m afstand) vallen onder het toepassingsgebied. aanwezige samendrukbare lagen op grotere diepte (denk aan de ruim 10 m dikke kleilaag van Kedichem op 35 mNormtechnisch wordt voor de fundering een relatieve diepte in het Rotterdamse).rotatie van 1:300 volgens NEN6740 artikel 5.2 en eengrensmaat voor de maximale absolute zakking van 150mm aangehouden.Beschouwen we de functionaliteiteis van 30 mm / 10 mdan komt dit overeen met 50 mm / 16 m. Bij eenkolomafstand van 16 meter mag het zakkingverschil dus50 mm (1:300) bedragen. Bij toepassing van de regel:zakkingsverschil = 50% van de absolute zakking figuur 3 het invoeren van de verschillende grondlagen(NEN6740), mag in dit geval de maximale absolute om de poeren is onbeperkt mogelijkzakking 100 mm bedragen. Aangezien dit minder is daneis volgens NEN6740 zal de eis ten aanzien van de Recentelijk is er in het kader van de aanleg van de HSL-bovenbouw nooit maatgevend zijn. lijn en de daarbij te overwinnen problemen van star gefundeerde (onderheide) viaducten en de restzakkingenhorizontale draagkracht die bij de aangelegde baanlichamen altijd nog optreden,Het is evident dat de horizontale draagkracht en veel onderzoek gedaan naar flexibele “overgangs”stabiliteit in geval van toepassing van het constructies tussen baanlichaam en brug. Dit zijn danintegratieconcept eenvoudiger gerealiseerd kan worden ook sterk geïntegreerd ontworpen constructies, alsdan in geval van het separaat afdragen van de krachten. modernere en veel beter presterende variant van de oudeDiende de draagkracht in het oude concept door een welbekende “overgangsplaten” of “stootplaten’’.enkel funderingselement te worden verzorgd, bij het Deze laatste voldoen immers niet meer als er met groteintegratieconcept zorgt een volledig vloerveld voor de snelheid overheen gereden wordt.horizontale draagkracht.Reeds een aantal constructeurs steken standaard bij dewindbokken een aantal staven in de vloer hetgeen eendenkwijze is die bij dit concept verder benut wordt.
 4. 4. constructies bouwkunde bouwmanagement civiele techniek installatiesde geïntegreerde FUNDVLOERconstructiePrecies eender ontwerpt ABT al een aantal jaren Meer informatie? Neem dan contact op metdergelijke “overgangsconstructies” als er sprake is van adviesgroep civiele techniekeen combinatiefundering (gebouw op palen en de vloer telefoon +31 (0)26 368 35 00op staal) en er toch koppeling bij, met name de fax +31 (0)26 368 35 10laaddocks (prefab én vrijwel altijd zettingvrij ontworpen) e-mail m.grob@abt.euen overheaddeuren, tussen het gebouw en de vloer internet www.vloerenadvies.euplaatsvindt.Jaren geleden heeft ABT al het Triavium ijsbaancomplexin Nijmegen volgens het integratieconcept gerealiseerd. ABT bvOok toen gingen er lange discussies vooraf aan de Arnhemsestraatweg 358, Velpontwerpkeuze of de vloer al of niet losgekoppeld van de postbus 82, 6800 AB Arnhemfundaties moest worden. Toch zijn de hoofddraag- telefoon +31 (0)26 368 31 11kolommen met grote poeren in de vloer geïntegreerd enzijn de tribunes los op de vloer geplaatst. Delftechpark 12, DelftMet Aan de Stegge zijn ook reeds schreden gezet op het postbus 458, 2600 AL Delftgebied van funderen op zakkinggevoelige ondergronden telefoon +31 (0)15 270 36 11zoals Reesink op de “Biezen” van Apeldoorn en VanHelden in Tiel met een “zwevende paalfundering”. Kammenstraat 18 2000 Antwerpen telefoon +32 (0)3 205 37 11 internet www.abt.eu Artikelen mogen met bronvermelding worden overgenomen, na toestemming van ABT.

×