Wise king solomon spanish cb6

586 views
489 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wise king solomon spanish cb6

  1. 1. %LEOLD SDUD 1LxRV SUHVHQWD (O 5H 6DELR 6DORPyQ Escrito por: Edward Hughes Traducido por: Melanie Gibbons Ilustrado por: Lazarus Adaptado por: Ruth Klassen Historia 22 de 60 www.M1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada Licencia: Tienes el derecho de copiar o imprimir esta historia, pero no de venderla. Español Spanish (O UH DYLG HUD XQ JUDQ KRPEUH GH LRV XUDQWH 3HUR YLQR HO WLHPSR FXDQGR DYLG QR SRGtD JREHUQDUVX JRELHUQR ,VUDHO KDEtD FUHFLGR GLH] YHFHV PiV GH PiV (UD YLHMR £ PX FDQVDGR £ HQIHUPR 6X OR TXH KDEtD FUHFLGR GXUDQWH HO UHLQR GHO UH 6D~O YLGD HQ OD WLHUUD VH LED WHUPLQDQGR 1 2
  2. 2. 8QR GH ORV PXFKRV KLMRV /D HVSRVD GH DYLG GH DYLG $GRQtDV GLMR DO %HWVDEp VDEtD TXH VX KLMR SXHEOR GH ,VUDHO TXH DKRUD 6DORPyQ GHEHUtD VHU UH pO LED D VHU HO UH $XQTXH (OOD OH LQIRUPy D DYLG GH VX QRPEUH VLJQLILFD ´0L VHxRU ORV SODQHV GH $GRQtDV HV LRVµ $GRQtDV QR HUD XQ $XQTXH DYLG HVWDED KRPEUH EXHQR ,QWHQWy UREDU HQIHUPR UHXQLy WRGRV VXV HO WURQR SRUTXH VDEtD TXH VX OtGHUHV HQ S~EOLFR DYLG SDGUH IXH GHPDVLDGR GpELO KL]R D 6DORPyQ UH GH SDUD UHVLVWLUOH £3HUR HO ,VUDHO 6HxRU WHQtD SODQHV GLIHUHQWHV 3 4$GRQtDV QXQFD PiV PROHVWy D 6DORPyQ SRUTXH HO $QWHV GH PRULU DYLG KDEOy FRQSXHEOR GH ,VUDHO FUHy D DYLG DYLG GLMR DO SXEHOR 6DORPyQ HQ FXDQWR D REHGHFHUDTXH 6DORPyQ HUD HO KRPEUH HOHJLGR SRU LRV SDUD LRV VHU XQ UH EXHQR DYLGVHU HO UH 3RFR GHVSXpV DYLG PXULy OH GLMR D VX KLMR ´DQGD HQ ORV FDPLQRV GHO 6HxRU SDUD TXH SURVSHUHV HQ WRGR OR TXH KDJDVµ £4XH FRQVHMR EXHQR (QWRQFHV VH VHQWy 6DORPyQ HQ HO WURQR GH VX SDGUH VX UHLQR IXH ILUPH HQ JUDQ PDQHUD 5 68QD QRFKH6DORPyQ WXYR XQ VXHxR (Q HO VXHxR 6DORPyQ SLGLy VDELGXUtD SDUD VHU XQ UH EXHQR (ODSDUHFLy LRV D 6DORPyQ OH SHGLGR GH HVH UH MyYHQGLMR LRV ´3LGH OR TXH DJUDGy D LRVTXLHUDV TXH R WH 6DORPyQ UHFLELyGp µ ¢4Xp OR TXH KDEtDSHGLUtDV W~ SHGLGR SHUR WDPELpQ HO 6HxRU OH SURPHWHy ULTXH]DV JORULD 7 8
  3. 3. (Q SRFR WLHPSR HO SXHEOR GHVFXEULy TXH 6DORPyQ (QWRQFHV OD RWUD PXMHU GLMR ´£12 HUD XQ KRPEUH PX VDELR 8Q GtD YLQLHURQ GRV 0, KLMR HV HO TXH YLYH WX PDGUHV FRQ XQ EHEp SDUD YHU DO UH 8QD KLMR HV HO PXHUWRµ GH ODV PXMHUHV OH GLMR D 6DORPyQ ¢yPR VDEUtD ´8QD QRFKH HO KLMR GH HVWD PXMHU 6DORPyQ PXULy HOOD WRPy D PL KLMR TXLHQ HUD OD GH PL ODGR SXVR DO ODGR YHUGDGHUD PtR VX KLMR PXHUWRµ PDGUH 9 10(QWRQFHV GLMR 6DORPyQ ´7UDHGPH XQD HVSDGDµ HO UH GLMR ´3DUWLG SRU PHGLR DO QLxR YLYR GDG ODWUDMHURQ DO UH XQD HVSDGD ¢4Xp SLHQVDV TXH PLWDG D OD XQD OD RWUD PLWDG D OD RWUDµ (QWRQFHV ODTXHUtD KDFHU 6DORPyQ FRQ OD HVSDGD PDGUH GH TXLHQ HUD HO KLMR YLYR KDEOy DO UH ´£$K VHxRU PtR GDG D pVWD HO QLxR YLYR QR OR PDWpLVµ 11 12 0DV OD RWUD GLMR ´1L D (QWRQFHV HO UH UHVSRQGLy ´DG Pt QL D WL SDUWLGORµ D OD SULPHUD PXMHU HO KLMR YLYR (//$ HV OD PDGUHµ WRGR ,VUDHO Ry GHO MXLFLR WHPLHURQ DO UH SRUTXH YLHURQ TXH KDEtD HQ pO VDELGXUtD GH LRV 13 14
  4. 4. (O SXHEOR GH ,VUDHO QR WHQtD XQ (GLILFy DO WHPSOR HQWHPSOR HQ TXH SRGtDQ DODEDU D LRV VLHWH DxRV 9LQR HOXDQGR DYLG TLVR HGLILFDU XQ JUDQ GtD FXDQGR WRGRVWHPSOR HO 6HxRU KDEtD GLFKR ´7X VH UHXQLHURQ SRUTXHKLMR HGLILFDUi FDVD SDUD 0L HO UH LED D GHGLFDU1RPEUHµ (QWRQFHV 6DORPyQ HO WHPSOR DO 6HxRU HPSH]y D HGLILFDU XQ WHPSOR PDUDYLOORVR HQ -HUXVDOpQ 15 16HVSXpV GH XQD RUDFLyQ HVSXpV GH HVWH HYHQWRDGPLUDEOH HO UH HO HO 6HxRU DSDUHFLy DSXHEOR RIUHFLHURQ FRQ 6DORPyQ RWUD YH] OHJR]R PLOHV GH SURPHWLy 6X EHQGLFLyQ VDFULILFLRV H D pO D ,VUDHO VL OH £KLFLHURQ REHGHFLHUDQ D eO ILHVWD SRU TXLQFH GtDV 17 18HVJUDFLDGDPHQWH 6DORPyQ HO SXHEOR 0LHQWUDV TXH 6DORPyQ PDOJDVWy VXV RSRUWXQLGDGHVGH ,VUDHO QR VLHPSUH REHGHFLHURQ DO SDUD REHGHFHU DO 6HxRU XQR GH VXV RILFLDOHV6HxRU (O UH GHVREHGHFLy DO 6HxRU VH OODPDGR -HURERDP WXYR XQD H[SHULHQFLDFDVy FRQ PXMHUHV SDJDQDV (O FRUD]yQ PX UDUDGHO UH IXH GHVYLDGR GHO 6HxRU SRU VXVHVSRVDV 6DORPyQ QR HUD XQ KRPEUHOHDO FRPR VX SDGUH 19 20
  5. 5. 8Q SURIHWD OH GLMR TXH HO 6HxRU GLYLGLUtD HO UHLQR )LQDOPHQWH PXULyGH 6DORPyQ TXH LRV GDUtD GLH] GH ODV GRFH 6DORPyQ 6X KLMRWULEXV D -HURERDP -HURERDP KXy D 5RERDP SXVR PXFKRV(JLSWR SRUTXH VDEtD TXH LPSXHVWRV DO SXHEOR6DORPyQ OH PDWDUtD DXQ PiV LPSXHVWRV TXH KDEtD SXHVWR 6DORPyQ 6H UHEHODURQ GLH] WULEXV HOLJLHURQ D -HURERDP SDUD VHU HO OtGHU GH ,VUDHO 21 22 (O JUDQ UHLQR GH 6DORPyQ IXH GLYLGLGR ´(O UH VDELR6DORPyQµ HQ GRV SDUWHV WDO FRPR KDEtD GLFKR HO 8QD KLVWRULD GH OD SDODEUD GH LRV OD %LEOLD SURIHWD GH LRV £LRV QR SXHGH VH HQFXHQWUD HQ EHQGHFLU OD GHVREHGHQFLD 5HHV ´/D H[SRVLFLyQ GH WXV SDODEUDV DOXPEUDµ 6$/02 23 Dios sabe que hacemos cosas malas, que Él llama pecado. El castigo por el pecado es la muerte. Dios nos ama tanto que mandó a Su Hijo, Jesús, para morir en una cruz y pagar nuestro castigo. ¡Jesús revivió y volvió al Cielo! Ahora Dios puede perdonar nuestros pecados. Si quieres dejar tus pecados, di esto a Dios: Querido Dios, Creo que Jesús murió por mí y ahora vive. Por favor entra mi vida y perdona mis pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y luego esté contigo para siempre. Ayúdame a vivir por Ti como Tu hijo. Amén. Juan 3:16 ¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!

×