Te 100 sunne_sabita

465 views
447 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
250
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Te 100 sunne_sabita

 1. 1. ‫1‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ب‬ ‫اد ه ا ا‬ ‫ف‬ ‫’‪ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ójÉ‬‬ ‫ة وا رﺵ د‬ ‫ون ا ﺱ ﻡ وا و ف وا‬ ‫وزارة ا‬ ‫23911 - ص.ب: 281 ت: 664432460 - آ : 774432460‬ ‫ا‬ ‫: 0696/1 - ا ب ا م: 9596/3‬ ‫با‬ ‫- عا‬ ‫فا ا‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫.‬ ‫ﻥ‬ ‫زی ا‬ ‫إ‬ ‫أي ﻡ ﻡ‬ ‫ی‬ ‫ي‬ ‫ی‬ ‫وآ‬ ‫أي ﺵ ء ا ﺵ ا ف ا ر‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫وا‬ ‫ﻡ ا‬ ‫ت‬ ‫أﻡ ا‬ ‫ف أو إ‬ ‫ی أو‬ ‫,‪P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia‬‬ ‫7744 324 60 :‪Tel: 06 423 4466, Fax‬‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫.‬
 2. 2. ‫2‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ا‬ ‫أ و‬ ‫’‪ðÑ܍Üa À pbïÜb§a óïÈím ójÉ‬‬ ‫ا و : 60/7241هـ‬ ‫ا‬ ‫’‪ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ójÉ‬‬ ‫ح‬ ‫أ ءا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ﺱ ﻡ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ﺵ‬ ‫، 7241هـ‬ ‫-ا‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬ ‫ردﻡ :9-79-468-0669‬ ‫(‬ ‫ا‬ ‫)ا‬ ‫ان‬ ‫أ- ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫1- ا‬ ‫9013/7241‬ ‫دی ي 032‬ ‫ر ا ی اع: 9013/7241‬ ‫ردﻡ : 9-79-468-0699‬ ‫وا ﺥ اج : ’‪ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ójÉ‬‬ ‫ا‬
 3. 3. 3 ! , - క ి ! క ి ి ! క క . ! . ి క క క క.. క " " . క క , క , . క ి క .
 4. 4. 4 : : : ¯¯ ï ¯ ¯ ¯ ¯ ï ï ¯ ï ï ¯ ¯ ï ¯ ï ï ï ¯ ï ï ¯ ï ¯ ¯ ¯ క : " ' ' ( ) క . క క ి . ( ) క . . , , , , ి క . ి ి , క . , . , క (క . (క ి ). ( 6502).
 5. 5. ‫5‬ ‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫¯‬ ‫‪W‬‬ ‫و‬ ‫א م‬ ‫-1‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫:‬ ‫"‬ ‫‪క‬‬ ‫,‬ ‫ి‬ ‫." ‪క‬‬ ‫(‬ ‫.742‬ ‫.)0172‬ ‫¯‬ ‫>‬ ‫א م‪W‬‬ ‫ص وא ذ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯ ‪ï‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯‬ ‫-2‬ ‫‬ ‫:‬ ‫,‬ ‫‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫‬ ‫, ి‬ ‫, ‪క‬‬ ‫ి‬ ‫.‬ ‫(.‬ ‫.)8105‬
 6. 6. 6 ¯ W‫א م‬ ‫ وא‬Ù ‫א‬ : ï ¯ 3- ి : క : క ి క ? 34 , 33 , 33 .ి క ి . ( 6318. 2727). ¯ ¯ W‫א م‬ ‫א‬ ‫א‬ ï ï ï : ¯ ï ¯ ï ï ¯ ï¯ 4- క ి ' , , . , , , ' ి ,
 7. 7. ‫7‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫ో‬ ‫ి‬ ‫ి.‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫‬ ‫(.‬ ‫.)4511‬ ‫:‬ ‫א م‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪ï‬‬ ‫-5‬ ‫ి‬ ‫‬ ‫( .‬ ‫‪క‬‬ ‫.‬ ‫( .)‬ ‫2136‬ ‫.)‬ ‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮء ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ‬ ‫‪W‬‬ ‫وא‬ ‫ق‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫,‬ ‫:‬ ‫-6‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫,‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫:‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫.‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫(.‬ ‫.)532‬
 8. 8. 8 : ¯ W ‫א‬ ‫א‬ ï ï ï ¯ ï ¯ ¯ ï 7- క క : ి క ( ) . క , క ి . . . ( 248, 316). : : ¯ W ‫א‬ ‫א‬ , ï : , ï¯ ï 8- ి క ి . ి .( 234).
 9. 9. 9 ¯ : W ‫د א‬ ‫א‬ , 9- : క : ి ' ' . ' ' .( 201. 325). , ¯ : ¯ W ‫א‬ ï ï ¯ ,ï 10- 10 క : , క - - . ( 164. 226). } ¯ WA ‫א‬ ‫א‬ ‫א ذن‬ ‫د‬Ø ‫א‬ , : ¯ ï ï , ï , :A ¯ ï , , , A¯ ï¯ ï
 10. 10. 10 11- 11 క క,, క : } క .ి (1) .ి , ి ...... ( ...... 849). క ి ి ి .  . ( 384). : ¯¯ W¯‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ¯ ,¯ 12- 12 ి : క ి . ( 887. 252). G (1) ి , (2) , (3) , (4) ి , (5) . (1) ి ి . ి ి .
 11. 11. 11 : : ¯¯ W ‫א‬ Ù ‫א‬ ï 13- 13 : క క . ( 615. 437). : ¯¯ W ‫א‬ ª ‫א‬ : ï ¯ , ï ¯ , : ¯ , , 14- 14 : క ి , ? క ' క 'ి . ి (1) , క . (2) ి . (3 ) క ి - ి (*). ( 251). (*) క . క , ి క .
 12. 12. ‫21‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫¯¯‬ ‫وو ‪W‬‬ ‫نא‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫-51‬ ‫51‬ ‫‪క‬‬ ‫,‬ ‫‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫ి.‬ ‫ి‬ ‫ి.‬ ‫ి.‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫( ..‬ ‫ి‬ ‫.809‬ ‫.)206‬ ‫,‬ ‫‪W‬‬ ‫وج‬ ‫وא‬ ‫د ل א‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫}‬ ‫:‬ ‫¯‬ ‫,‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫-61‬ ‫61‬ ‫‪క‬‬ ‫‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫‪క‬‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫( .‬ ‫.)317‬
 13. 13. 13 : : WØ ‫א‬ ¯ , ¯ ¯ ï 17- 17 క క క . ి క . ( 499). G' ' క క . ి క , క , క , క , క . కక, క ి. : ï W ‫א‬ ‫א‬ ¯ :ï , ¯ : , } A ¯ : , ¯ 18- 18 : } ి ి . క ' ి ' . ి క ి . క ' ి A ' .( : 536).
 14. 14. 14 : W ‫א‬ ‫¯א‬ ‫א‬ ¯ ¯ , ï , ¯ ¯ ï , 19- 19 క : ి క , ి క .( 828). ¯ : }¯ W ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ï ï : 20- 20 ి : } ...... క . ( : 835). ¯ W ‫א وא‬ ‫دא א‬ ¯ : ï , ¯ 21- 21 క క క . ( : 728).
 15. 15. 15 4, 2, 2, 2 2. ¯ : ï ¯ W ‫א‬ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 22- 22- : క ి .ి . . . . . ి . క క . ( ి 720). G : క , ి క ి. క . . : ¯¯ W ‫مא‬ , : ?
 16. 16. 16 23- 23- : క , ి ? ి ి .( 1163). ¯ : ¯ }¯ W ‫א‬ ¯ 24- 24- } .. ( ి 998. 1755). : W ‫ذא‬ ‫א‬ ‫א‬ : ?ï ¯ 25- 25 క ? ' ' .( 386). ¯ : ¯ W ‫א‬ ï : , : 26- 26 క క , ,
 17. 17. 17 } . క .( 1194. 1399). : : ¯ W ‫א‬ ‫א‬ ‫دא‬ ï ï ï ï 27- 27 , క . ( ) క . ( 778). : } ¯ W ‫א‬ ¯ , , , ¯ , , , ¯ ï ¯ ¯ ¯ ¯ ,ï , , , ¯ ¯ ï ¯ ¯ ¯ ï¯ ï ¯
 18. 18. 18 28- 28 : ి .( 1162). G : క , . , , , ి ి , , , (2) , , , , , , (2) ) , , , , , క ). (2) . క . : ! ి . క . క ి , క . ి . . క . ! , . ి . , , ి , ి క . . , క .
 19. 19. ‫91‬ ‫¯‬ ‫‪W‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫س א‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫¯‬ ‫-92‬ ‫92‬ ‫:‬ ‫‪క‬‬ ‫(.‬ ‫.)076‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫¯}‬ ‫‪W‬‬ ‫ل مא‬ ‫א‬ ‫-03‬ ‫03‬ ‫:‬ ‫‬ ‫( .‬ ‫.778‬ ‫.)548‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫¯¯‬ ‫‪W‬‬ ‫א‬ ‫‪Ù‬‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯‪KE‬‬ ‫¯‬ ‫-13‬ ‫13‬ ‫‪క‬‬ ‫:‬ ‫‬ ‫ి‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪కక‬‬
 20. 20. 20 క .ి ి క , క , క క ,ి క .ి క , . ( ). ( 929. 850). ¯¯ W ‫مא‬ ‫א‬ ï : ¯ 32- 32 క ి ి .ి ి క . ి ి .( 935. 852). ¯ W ‫وא د‬ ‫א‬ ª ‫א‬ ¯ ¯ ¯ : 33- 33 క ి ి : ( ) .( 986).
 21. 21. 21 : : ¯¯ W‫ز‬ ‫א‬ ‫א‬ ï , ï : ? : 34- 34 : , క ' ' .ి క ' ' . ి ' ' ? క .( 1325. 945). ¯ : : ¯ W ‫א‬ ‫ز‬ 35- 35 , ి , క క ి..... ..... ( 977). G : . . .
 22. 22. ‫22‬ ‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ‬ ‫¯ ;‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫‪W‬‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫-63‬ ‫63‬ ‫:‬ ‫‬ ‫(ి‬ ‫.)ి‬ ‫( .‬ ‫ి‬ ‫.3291‬ ‫.)5901‬ ‫‪W‬‬ ‫و‪ ª‬א‬ ‫ذא‬ ‫وذ‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫-73‬ ‫73‬ ‫‬ ‫(‬ ‫‪) క‬‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫( .‬ ‫.7591‬ ‫.)8901‬ ‫:‬ ‫¯¯‬ ‫ن‪W‬‬ ‫م‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯‪ï‬‬ ‫-83‬ ‫83‬ ‫:‬ ‫,‬ ‫‬ ‫,‬ ‫( .‬ ‫.4102 ,63‬ ‫.)957‬
 23. 23. ‫32‬ ‫:‬ ‫¯}‬ ‫‪W‬‬ ‫א وא‬ ‫א‬ ‫ن و‬ ‫‪ú‬‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫-93‬ ‫93‬ ‫. ‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫}‬ ‫(.‬ ‫.5202‬ ‫.)1711‬ ‫:‬ ‫אل‪W‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫¯‬ ‫,‬ ‫‪ï‬‬ ‫,‬ ‫-04‬ ‫04‬ ‫:‬ ‫‬ ‫,‬ ‫6‬ ‫,‬ ‫( .‬ ‫ి‬ ‫.)4611‬ ‫:‬ ‫¯¯‬ ‫‪W‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫-14‬ ‫14‬ ‫'‬ ‫.‬ ‫ి‬ ‫.‬ ‫)1(‬ ‫)2( .‬ ‫)3( .‬ ‫(.‬ ‫.8711‬ ‫.)127‬
 24. 24. ‫42‬ ‫:‬ ‫‪W‬‬ ‫م م‬ ‫¯‬ ‫¯ ‪,ï‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯ ,‬ ‫-24‬ ‫24‬ ‫ి‬ ‫:‬ ‫ి‬ ‫‬ ‫ి‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫( .‬ ‫ి‬ ‫.)2611‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫א‪W‬‬ ‫م م‬ ‫¯ ‪ï‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫,‬ ‫-34‬ ‫34‬ ‫ి‬ ‫:‬ ‫‪క‬‬ ‫,‬ ‫‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫( .‬ ‫ి‬ ‫.)2611‬ ‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ‬ ‫:‬ ‫¯¯ }‬ ‫,‬ ‫‪W‬‬ ‫‪Ù‬א‬ ‫א‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫-44‬ ‫44‬ ‫‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫( .‬ ‫.)8062‬
 25. 25. ‫52‬ ‫:‬ ‫¯‬ ‫א ول‪W‬‬ ‫د وא‬ ‫א‬ ‫‪Ù‬‬ ‫א‬ ‫,‬ ‫-54‬ ‫54‬ ‫,‬ ‫ి‬ ‫:‬ ‫‪క‬‬ ‫,‬ ‫ి ి‬ ‫(.‬ ‫.)4992‬ ‫¯‬ ‫¯:‬ ‫‬ ‫¯‬ ‫ل‪W‬‬ ‫ول‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯‬ ‫-64‬ ‫64‬ ‫‪క‬‬ ‫‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫(.‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫( .)‬ ‫.)8072‬ ‫:‬ ‫¯‬ ‫‪W‬‬ ‫א‬ ‫م‬ ‫ذא‬ ‫‬ ‫א‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫-74‬ ‫74‬ ‫ి‬ ‫:‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫.344‬ ‫.)617‬
 26. 26. ‫62‬ ‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ‬ ‫:‬ ‫‪W‬‬ ‫‪ª‬‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪48 క‬‬ ‫-84‬ ‫‪క‬‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫ి‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫( .‬ ‫!‬ ‫.‪క‬‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫.‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫( .)‬ ‫.)0204‬ ‫:‬ ‫¯¯‬ ‫‪W‬‬ ‫א‬
 27. 27. 27 49- 49 ి : ి ిక క క . ి క . ి క . ి . ( 5855. 2097). ¯ ¯ : ¯ W ‫א‬ ‫א‬ : ¯ 50- 50 . .ి , ! ( ) . ి . ి .( 5376. 2022). : Wª ‫وא‬ ‫א‬ ‫ א‬ ): 51- 51 . ( 2734).
 28. 28. 28 ï : ¯ Wª ‫א‬ ‫س‬ ‫א‬ ¯ 52- 52 ి ి .( 2024). , } W ‫א‬ ‫א‬ ï : 53- 53 క } క : క ి ( క క ) .( 211. 358). : ¯¯ W‫م‬ ‫א‬ ‫م‬ ï ¯ï ¯ ,ï , 54- 54 . . . ( 5409. 2064). : ¯ W ‫א‬ , 55- 55 : , . క .( 2032).
 29. 29. ‫92‬ ‫:‬ ‫ز م‪W‬‬ ‫‪ ª‬وא‬ ‫א‬ ‫,‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫-65‬ ‫65‬ ‫:‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫‬ ‫ి‬ ‫.‬ ‫ి‬ ‫‪క‬‬ ‫( ి.‬ ‫ి‬ ‫3742‬ ‫,‬ ‫)‬ ‫ి‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫‪W‬‬ ‫‪ª‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫م‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫-75‬ ‫75‬ ‫:‬ ‫‪క‬‬ ‫‪క‬‬ ‫.‬ ‫ి‬ ‫(.‬ ‫.)359‬ ‫ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎء‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫ن‪W‬‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯‬ ‫: ¯‬
 30. 30. 30 58- 58 ి .ి ి ి ి క .. ( ి 804). ¯ ï ¯¯ W‫ن‬ ‫א א‬ ª ‫א‬ ï¯ ¯ ¯ : 59- 59 : క . . ( ) .( , 5024. 792). ¯ :¯ W‫ل‬ ‫ذ א‬ ï 60- 60 క : .( 373). ¯ ¯ ¯ ¯ W ‫א‬ : ¯ ¯ ¯ ¯ : ¯ :¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ï ï ¯ ï ï
 31. 31. 31 61- 61 క : ి . . క , ? ి . ' ' ి. ి క . ి క క . ి , , , . ( 2726). [ : , క , ( ) ]. : ¯ ¯¯ W ‫א‬ ¯ :ï ï , : ¯ : , ¯ :ï 62- 62 క : (( )) . ి (( )) . క (( )) .( 6224).
 32. 32. 32 } W ‫א‬ , : , 63- 63 : క . [ , ి ( ి) ]. ( ి 5662). ¯ W ‫א‬ Í ‫א‬ ‫א‬ ‫و‬ ï ï : ï ¯ 64- 64 ో : ి . ి ో (( )) , (( )) . ( 2202). [ క ]. : ‫א‬ª ‫ع‬Ú ‫א‬ : ¯ ¯¯
 33. 33. 33 ï ï 65 క ి 65- , ి : , క ి (( )) .ి ( ! క ). ి .ి ి (( )) .ి ( ి ). ి . ( ి 3303. 2729). W ‫ول א‬ ‫א‬ : ¯ 66- 66 , ి , (( )) . ( ! ). ( 1032). ¯ ï } ¯ W ‫د ل א ل‬ ‫ذ א‬ ï ï ¯ ï ¯ : ï ¯ ¯ ¯ ï ¯ ¯ 67- 67 ి
 34. 34. 34 ( ి ), ( ) ి క క . ి క . ి క క క .ి ( 2018) : ¯ ¯¯ W Ó‫ذ א א‬ : ¯ ï ¯ ¯ 68- 68 , , , , , కక . ి . ( 3380). ¯ : W ‫د لא‬ ‫א‬ : : 69- 69 (
 35. 35. 35 ) క . [ ! ి ]. ( 6322. 375). ¯ ¯ W ‫א‬ ‫א‬ : ¯¯ ¯ ¯ ï¯ ï¯ 70- 70 ి ( , , , ). [ ! , , ి ి క . క , క ి క ి ి క ]. ( 899). ï W ‫א‬ ‫א‬ , :ï ,¯ ¯ ï : 71- 71 క : క , ి , , ! . ( 2732).
 36. 36. 36 ¯ ¯ W ‫א‬ ‫א‬ ï ¯ ï : ï ¯ ¯ ¯ ¯ 72- 72 (( ,  )) ి క ి .( 918). , ¯ ¯ : W‫م‬ ‫א‬ , , ¯ ¯ : 73- 73 : క , . ి. ( 5175. 2066)
 37. 37. 37 ‫ﺳﻨﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ క ¯ : : ¯¯ W ‫א‬ ¯ ïï ï 74- 74 : , క క .( 2646). ¯ Wً ‫ل‬ ‫א‬ ‫אن‬ ‫א‬ , , : 75- 75 క : , క . ి . ో .. ( ి 6245. 2153). ¯ ï ¯ : W‫א د‬ ï ¯ ï ¯ 76- 76 ' ' : క ి ి క ిక . ిక . .( ' ' . ి , క ి ). ( . 5467. 2145).
 38. 38. 38 ¯ :¯ W‫א د‬ ‫א‬ , 77- 77 , .( 25764). : W ‫א‬ ‫א ن‬ ¯ ï ï ¯ ï¯ ï : ¯ : 78- 78 క క : ి. క ి . ' ' ి . క ి ి .( 898). : W ‫د א‬ ¯ ! : ¯ , ¯ : ? 79- 79 క ( ) . ( 2568).
 39. 39. 39 ¯ ¯ : ¯ : W ‫א‬ ï , 80- 80 ి . ి క ( 2626). : ¯ ¯¯ W ‫א אو א‬ ï ï ï ¯ ¯ ï ¯ ï ¯ ¯ ï ï ï 81- 81 క : క క . . క ? ి . క క . , క ? ి . క . క క . క , . క క
 40. 40. 40 . ( 2567). ¯ ¯ W ‫مא‬ ï ï ï , ¯ : 82- 82 ి క ( క ) క . ( , 2392. 5124). : ¯ ¯¯ Wª ‫دא‬ 83- 83 .ి క క . ' …' , . ( 3289. 2994). : ¯¯ W‫س‬ ‫نא‬ , 84- 84 .ి . ( 6067. 2563).
 41. 41. 41 ¯ ¯ : W‫ل א ل‬ ‫و א‬ ï ¯ ï :¯ ?ï ¯ 85- 85 క : క : , ి . క ి క( ) , క .( 676). ¯ : ¯ ¯¯ W ‫א‬ ¯ ¯ 86- 86 క . 1. ( ) . 2. క ి . 3. . 4. . 5. . ( 5889, 257). : ¯ W ‫א‬ ï 8 7- .( 6005).
 42. 42. 42 : ,¯ : ¯ ¯¯ W ‫א‬ ¯ : , ¯ ¯ ¯ 88- 88 క క క , ి ి . క . క క , క ి .( 6116). : ¯ ¯¯ W ‫א‬ ‫א‬ ¯ : ¯ ï ,ï ¯ 89- 89 క ( ) ి క . క క ి క. క. ( 660. 1031). : ¯¯ W ‫א‬ ‫א‬ ï ï ï ¯ ï 90- 90 : , .ి క క .
 43. 43. 43 ( క ). (1) ి క (2 . (2) (3 . (3) క .( 1631). ï W ‫א‬ : ¯ ¯ ¯ ¯ ï ï ï ï¯ : ï ¯ : 91- 91 : ( ) . . , క క క . ( 450. 533). : ¯ W‫א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫א‬ , , 92- 92 ి , ి , క క . ( ి 2076). : ¯¯ W ‫א‬ ‫زא א ذ‬ ï¯ ï ¯ ¯ ¯ ¯
 44. 44. 44 93- 93 ి : క , క ి . . క ి . ( 654, 1914). : : ¯¯ W ‫א‬ ï ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ï ¯ 94- 94 క , ి - - ి . ి . ి ి ి .. ( ి 1410. 1014). W ‫ذ א‬ ‫لא‬ ‫א‬ ‫א‬ ¯ : ï ¯ ï ¯ ¯ : ? : ¯ ï
 45. 45. 45 95- 95 ి : , . ? ి . క . క క .( 969). : : ¯¯ W‫א زغ‬ ï¯ 96- 96 , క క 100 . క . క . ( 2240). : WÚ ‫א‬ ‫ن‬ ‫א‬ ¯ : 97- 97 ి ి ి , ి క .. ( ి 4992). : ¯ W ‫א‬ ‫א‬ª ‫א‬ ï¯ , , ï
 46. 46. ‫64‬ ‫-89‬ ‫89‬ ‫‪క‬‬ ‫‬ ‫,‬ ‫ి‬ ‫'‬ ‫( '‬ ‫)‬ ‫( .‬ ‫ి‬ ‫.55‬ ‫.)2001‬ ‫:‬ ‫¯‬ ‫ א א‪Wú‬‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫, ¯‬ ‫‪99 క‬‬ ‫-99‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫:‬ ‫}‬ ‫‪క‬‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫.‬ ‫ి‬ ‫ి‬ ‫(.... .‬ ‫.4461‬ ‫.)1621‬ ‫¯:‬ ‫‬ ‫‪W‬‬ ‫‪Õ‬ون‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א אو‬ ‫:‬ ‫?‬ ‫¯‬ ‫:‬ ‫-001‬ ‫001‬ ‫ి‬ ‫:‬ ‫‬ ‫‪క‬‬ ‫'‬ ‫'?‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫ి‬ ‫‬ ‫(.‬ ‫.5646‬ ‫.)8281‬

×