024 an-nur

294
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
294
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

024 an-nur

 1. 1. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 774 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i @©±s-©«sWLRiV: @LiÛÉÁ[ ÇÜ[ù¼½, úxmsNSaRPLi, ®ªsÌÁVgRiV. @©±sc¬sry (4), @©±sc©«sWL`i (24) ª«sVLji¸R¶VV @ÍÞc@'£¤¦¦¦'ÇØËÞ(33) xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁÍÜ[ {qsòQûÌÁ ¹¸¶VVNRPä xqsª«sVxqsùÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁ xmsLjiuyäLSÌÁV }msL]ä©«sÊÁ²ïyLiVV. C xqsWLRi£¤¦¦¦ 5ª«s z¤¦¦¦úÒÁ ÀÁª«sLji NSÌÁLiÍÜ[ ÛÍÁ[NPR 6ª«s z¤¦¦¦úÒÁ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ NSÌÁLiÍÜ[ ª«sVµk¶©yÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 64 R A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. µk¶¬s }msLRiV 35ª«s A¸R¶V»`½ ©«sVLi²T¶ ¼d½xqsVN][ÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ ª«sùQQNPT gRi»R½ g_LRiª«sxmso úFyª«sVVÅÁù»R½ ¾»½ÌÁVxmsÊÁ²T¶Liµj¶, A¸R¶V»`½ÌÁV 27c34 ª«sVLji¸R¶VV ò A¸R¶V»`½ÌÁV 11c20ÌÁÍÜ[ ÊÁ©«sWcª«sVV'£qs'»R½ÖÁÆÞ µR¶Li²R¶¸R¶Wú»R½ÍÜ[ xqsLi˳Á−sLiÀÁ©«s Ï xqsLixmsVÈÁ©«s©«sV gRiVLjiLiÀÁ DLiµj¶. A¸R¶V»`½ÌÁV 2c9ÌÁÍÜ[ ª«sùÕ³Á¿yLS¬sNTP gRiVLjiLiÀÁ©«s n aSxqs©yÌÁV D©yõLiVV. @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ 1. * Bµj¶ INRP xqsWLRi£¤¦¦¦! ®ªs[V®ªs[V µk¶¬s¬s EDCBA @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV µk¶¬s¬s −sµ³j¶gS ÛÇÁ[aSª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ÊÁx¤¦¦¦§aS −dsVLRiV J I HGF gRiVßáFyhRiLi ®©s[LiVèNRPVLiÉØLRi¬s, ®ªs[V−sVLiµR¶VÍÜ[ R xqsöxtsQ®ªsV©«s í xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV (A¸R¶W»`½) @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV. 2. ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá ª«sVLji¸R¶VV ª«sùÕ³Á¿yLRiV²R¶V, O NMLK C BµôR¶LjiÍÜ[ úxms¼½ INRPäLjiNTP ©«sWlLi[zqs N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÈíÁLi²T¶.1 ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV V U T SR QP 1. "ª«sVLji¸R¶VV −dsV {qsòQûÌÁÍÜ[ Fsª«slLi©y ª«sùÕ³Á¿yLS¬sNTP FyÌÁö²T¶¾»½[, ªyLjiNTP ª«sù¼½lLi[NPR LigS, −dsVÍÜ[©«sVLi²T¶ ©«sÌÁVgRiVLji ryORPQ ùLi ¼d½xqsVN][Li²T¶. ªyLRiV (©«sÌÁVgRiVLRiV) ryORPQ ù−sV}qsò, ªyLRiV ª«sVLRißÓáLi¿Á[ ª«sLRiZNP©y, ÛÍÁ[µy ªyLji N]LRiNRPV @ÍýØ£¤¦¦¦ G®µ¶©y ª«sWLæiLi ¿RÁWzmsLi¿Á[ªsLRiZ NP©y, R « ªyLji¬s BLi²ý¶ÍÜ[ ¬sLRi÷Liµ³¶Li¿RÁLi²T¶.' @¬s 4:15ÍÜ[ ª«sÀÁèLiµj¶. BNRPä²R¶: "ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá R j ª«sVLji¸R¶VV ª«sùÕ³Á¿yLRiV²R¶V, C Bµô¶LjiÍÜ[ úxms¼½ INRPäLjiNTP ©«sWlLi[zqs N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÈíÁLi²T¶.' R @¬s ª«sÀÁèLiµj¶. C bPORPQ |msLi²ý¶NS¬s ªyLjiµj¶. BNRP |msLi²ý¶ @LiVV©«s ªyLRiV ª«sùÕ³Á¿yLRiLi ¿Á[}qsò T T LSÎÏÁ§þ LRiV−s* ¿RÁLixmsLi²T¶. @¬s ª«sVVzqýsLi, NTP»yËÞ @ÍÞ 'x¤¦¦¦¨µR¶Wµ`¶, ËØËÞ 'x¤¦¦¦µ`¶ @'ÇêجsÍÜ[ DLiµj¶. BLiNS Fs©¯[õ 'x¤¦¦¦µk¶xqsV"ÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ®µ¶ª«s úxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ª«sVLji¸R¶VV 'xxqs'¥¦¦¦ÕdÁÌÁV @ª«sVÌÁVxmsLRiÀÁ©«s −sµ³y©yÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ª«sVVzqsLi xqsª«sWÇÁLiÍÜ[¬s GNSÕ³ÁúFy¸R¶WÌÁV D©yõLiVV. ý −dsÉÓÁ©«s©«sVxqsLjiLiÀÁ −sªyz¤¦¦¦»R½VÛÍÁ©«s {qsòQûxmsoLRiVxtsvÌÁV ª«sùÕ³Á¿yLRiLi ¿Á[}qsò ªyLjiNTP LSÎÏÁ§þ LRiV−s*
 2. 2. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 775 @ÍýØ£¤¦¦¦¸R¶VLiµR¶V ª«sVLji¸R¶VV @Li¼½ª«sV µj¶©«sª«sVV©«sLiµR¶V −saS*xqsª«sVVLiÛÉÁ[ c @ÍýØ£¤¦¦¦ ] [ZYX W −sµ³j¶LiÀÁ©«s µ³R¶LRiø −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ c ªyLjiµôR¶Lji b a`_^ ¹¸¶V²R¶ÌÁ −dsVNRPV ÇØÖÁ NRPÌÁVgRiNRPW²R¶µR¶V. ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiµôR¶Lji bPORPQ©«sV, −saS*xqsVÌÁÍÜ[ gfedc N]LiµR¶LRiV ¿RÁW²yÖÁ. 3. INRP ª«sùÕ³Á¿yLji, INRP ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá¬s mlkji h ÛÍÁ[NRP ÊÁx¤¦¦¦§®µ¶ªyLSµ³R¶NRPVLSÌÁLiVV©«s (ª«sVVúztsQN`P) {qsòQû¬s ª«sWú»R½®ªs[V −sªyx¤¦¦¦ª«sW²R¶V»y²R¶V; s rq pon ª«sVLji¸R¶VV INRP ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá¬s, INRP ª«sùÕ³Á¿yLRiV²][ ÛÍÁ[NPR INRP ÊÁx¤¦¦¦§®µ¶ªyLSµ³R¶NRPV²][ yxw vu t ª«sWú»R½®ªs[V −sªyx¤¦¦¦ª«sW²R¶V»y²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV BÍØLiÉÓÁ −sxtsQ¸R¶VLi −saS*xqsVÌÁ N]LRiNRPV {z 1 ¬s}tsQµ³j¶Li¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. 4. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«slLi©y bdPÌÁª«s»R½VÛÍÁ©«s ~}| {qsòQûÌÁ|ms @xms¬sLiµR¶®ªsWzms©«s »R½LRiVªy»R½ ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV ¼d½xqsVN]¬sLSÛÍÁ[L][, ªyLjiNTP Fs©«sÛ˳Á N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÈíÁLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ryOSQù¬sõ Fs©«sõÉÓÁNUP {qs*NRPLjiLi¿RÁNRPLi²T¶. @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV xmsLRiª«sV µR¶VxtísvÌÁV (FnyzqsÅÁW©±s).2 ¿RÁLi}ms bPORPQ (LRiÇÞø) −sµ³¶Li¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. NS¬s C bPORPQ −sµ³¶Li¿RÁÉجsNTP, Û ÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V j j ÇÁLRiVgRiV»R½W DLi²R¶gS úxms»R½ùQORPQLigS NRPÎØþLS ¿RÁWaSª«sV¬s, xqs»R½ùª«sLi»R½VÛÍÁ©«s ©«sÌÁVgRiVLRiV ª«sùNRPVòÌÁV @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ úxmsª«sWßáLi ¿Á[xqsWò ryORPQ ùLi Bªy*ÖÁ. ZNP[ªsÌÁLi ª«sX»yòLi»y©«sV®ªs[V¸R¶V « úxmsª«sWßáLi xqsLjiF¡µR¶V. ¦¿RÁW²R¶Li²T¶, 24:4. 1. N]LiµR¶LRiV 'xqs'¥¦¦ ÕdÁ(LRi'µj¶. '@©±sx¤¦ ¦§ª±sV)ÌÁV ¿RÁLjiú»R½{¤¦ ¦©sVÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁ»][ −sªyx¤¦ ¦ª«sW²R¶ÉجsNTP @©«sVª«sV¼½ « @²T¶gji©«sxmsöV²R¶V C A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶LiµR¶¬s N]LiµR¶LRiV ªyùÆØù»R½ÌÁ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi. R BNRPä²R¶ ¬sNS'£¤¦¦¦: @LiÛÉÁ[ ryµ³yLRißá −sªyx¤¦¦¦LiNSµR¶V, ÛÍÁLigjiNRP xqsLiÊÁLiµ³¶Li. INRP ª«sùÕ³Á¿yLji¹¸¶[V INRP R ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá»][ ÛÍÁLigjiNRP xqsLiÊÁLiµ³¶Li DLi¿RÁVNRPVLiÉزR¶V. @¬s N]LiµR¶LRiV @Õ³ÁúFy¸R¶Vxms²ïyLRiV. R ª«sVL]NRP ªyùÆØù©«sLi G−sVÈÁLiÛÉÁ[: úxms¼½ªy²R¶V »R½©«sª«sLiÉÓÁ ªyLji®©s[ »R½©«s xqsx¤¦¦¦ªyxqsVÌÁVgS Fs©«sVõNRPVLiÉزR¶V. Bµj¶ Bª«sWª±sV @£tsQcu¢NS¬s ªyùÆØù©«sLi. 2. BNRPä²R¶ ª«sùÕ³Á¿yLRi ¬sLôðSLRißáNRPV ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV c Fsª«sl Li¾»½[ Û ÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V ÇÁLRiVgRiV
 3. 3. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 776 5. NS¬s @ÈÁVzmsª«sVøÈÁ Fsª«slLi¾»½[ xmsaSè»yòxmsxms²T¶ »R½ª«sV©«sV »yª«sVV xqsª«sLjiLi¿RÁVNRPVLiÉØL][! ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍØLiÉÓÁ ªyLjixmsÈýÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. £¢¡ 6. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«slLi¾»½[, »R½ª«sV ˳ØLRiùÌÁ −dsVµR¶ @xms¬sLiµR¶®ªsWzms, µy¬sNTP »yª«sVV xqs*¸R¶V®ªs[V ¨§ ¦ ¥¤ »R½xmsö B»R½LRiVÌÁ©«sV ryORPVÌÁVgS ¾»½[ÛÍÁ[L][! ªyLRiV »R½ª«sVLi»R½ÈÁ »y®ªs[V ©yÌÁVgRiV ryLýiV @ÍýØ£¤¦ |ms R ® ¬«ª© úxmsª«sWßáLi ¿Á[zqs ryORPQ ù−sVxqsWò: ¬saRPè¸R¶VLigS, »y©«sV xqs»R½ùLi xmsÌÁVNRPV»R½V©yõ©«s¬ds;1 ±° 7. ª«sVLji¸R¶VV HµR¶ª«sryLji @»R½²R¶V INRP®ªs[ÎÁ ¸¶ ´³² Ï @xqs»R½ùLi xmsÌÁVNRPV»R½V©«sõQÈÁLiVV¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS, ý @ÍýØ£¤¦¦¦ AúgRix¤¦¦¦Li »R½©«s−dsVµR¶ −sLRiV¿RÁVNRPVxms²R¶V ¼»º ¹ gSNRP! @¬ds @©yÖÁ. ÂÁÀ¿¾ ½ 8. BNRP A®ªsV (˳ØLRiù) bPORPQ©sV »R½zmsöLi¿RÁV « N][ªsÉجsNTP, ©yÌÁVgRiV ryLýiV @ÍýØ£¤¦ ¦|ms « R Æ ÅÄà úxmsª«sWßáLi ¿Á[xqsWò: ¬saRPè¸R¶VLigS @»R½²R¶V @ÊÁµôðR¶Li ¿ÁÊÁV»R½V©yõ²R¶¬ds; »R½V©«sõxmsöV²R¶V NRPÎØþLS ¿RÁWaSL][ c ¾»½[ªyÖÁ! @¬s xqsöxtsQLigS }msL]ä©«sÊÁ²T¶Liµj¶. í ª«sX»yòLi»y©«sV®ªs[V¸R¶V úxmsª«sWßáLi xqsLjiF¡µR¶V. @LiÛÉÁ[ @NRPä²R¶ µ]LjiNTP©«s B»R½LRi úxmsª«sWßØÌÁ©«sV ÊÁÉíÓÁ ÛÍÁLigjiNRPúNTP¸R¶V ÇÁLjigjiDLi²R¶ª«s¿RÁVè @¬s, @Li¿RÁ©y®ªs[¸¶V²R¶Li xqsLjiF¡µR¶V. ©«sÌÁVgRiVLRiV R ryORPVùÌÁV ÛÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V ÇÁLRiVgRiV»R½W DLi²R¶gS NRPÎØþLS ¿RÁWaSª«sVV, @¬s ryORPQ ù−sV}qsò®©s[ C bPORPQ −sµ³¶Li¿yÖÁ, ÛÍÁ[NPR VLiÛÉÁ[ @xms¬sLiµR¶ ®ªsWzms©«s ªy¬sNTP 80 N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÉíØÖÁ j ª«sVLji¸R¶VV ªy¬s ryORPQ ùLi Fs©«sõÉÓÁNUP {qs*NRPLjiLi¿RÁLSµR¶V. @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) µR¶XztsQÍÜ[ @xqs»R½ù £ í ryORPQ ù−sVÀÁè©«s ªy²R¶V xmsLRiª«sVµR¶Vxtsv²R¶V. í ª«sVL]NRP −sZaP[xtsQ®ªs[V−sVÈÁLiÛÉÁ[, @xmsöVÌÁÍÜ[, x¤¦¦¦»R½ùÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV B»R½LRi −sxtsQ¸¶WÌÁÍÜ[ Bµô¶LRiV R R ryORPVÌÁV ¿yÌÁV. NS¬ds, bPORPQ gRiLiÕ³ÁLRi®ªsV©«sµj¶, NSÊÁÉíÓÁ ª«sùÕ³Á¿yLRi −sxtsQ¸¶VLiÍÜ[ Û ÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V d R ÇÁLjilgi[ÈÁxmsöV²R¶V, NRPÎØþLS ¿RÁWzqs©yª«sV¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiÈÁ úxmsª«sWßáLi ¿Á[zqs, ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPù−sV}qsò®©s[ bPORPQ −sµ³¶Li¿yÖÁ. ¦¿RÁW²R¶Li²T¶, 24:2. j 1. @LiÛÉÁ[ BNRPä²R¶ ©yÌæÁVryLýiV @ÍýØ£¤¦¦¦ |ms úxmsª«sWßáLi ¿Á[zqs @©«s²R¶Li, ©yÌÁVgRiV ryORPVÌÁ»][ R xqsª«sW©«sLi, @¬s @LóiLi. R
 4. 4. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 777 9. ª«sVLji¸R¶VV @LiVVµR¶ª«sryLji INRP®ªs[ÎÏÁ @»R½²R¶V xqs»R½ùª«sLi»R½V®²¶¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS »R½©«s −dsVµR¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ AúgRix¤¦¦¦Li −sLRiV¿RÁVNRPVxms²R¶V gSNRP! @¬ds @©yÖÁ.1 10. ª«sVLji¸R¶VV −dsV|ms @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßṸ¶[V ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[! (A¸R¶V©«s −dsV bPORPQ©«sV »R½*LRiÍÜ[®©s[ ¾»½Â¿Á[è ªy²R¶V) ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ xmsaSè»yòFy¬sõ {qs*NRPLjiLi¿Á[ªy²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V.2 EDCB A 11. ¬saRPè¸R¶VLigS, @xms¬sLiµR¶ ®ªsW}ms ªyLRiV,3 −dsVÍÜ[©«sVLi¿Á[ N]LiµR¶LRiV©yõLRiV. @µj¶ LKJIH GF 1. C −sµ³y©«sLi xtsQLi¸R¶V»`½ÍÜ[ ÌÁ'@©«sV©±s @©«sÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. @LiÛÉÁ[ ¬sLiµyL][xmsßá©«sV k ÅÁLi²T¶Li¿RÁÉجsNTP ¿Á[}qs úxmsª«sWßáLi. C −sµ³¶®ªsV©«s ryOSQùÌÁ »R½LRiVªy»R½ ªyLjiµô¶Lji ª«sVµ³¶ù R R R −s²yNRPVÌÁV ÇÁLRiVgRiV»yLiVV. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) NSÌÁLiÍÜ[ BÈÁVª«sLiÉÓÁ −sxtsQ¸¶WÌÁV R ÇÁLjigji©«sLiµR¶Vª«sÌýÁ®©s[ C A¸R¶V»`½ÌÁV @ª«s»R½LjiLixm ÛÇÁ[¸¶VÊÁ²ïyLiVV. R 2. BNRPä²R¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) bPORPQ ®ªsLiÈÁ®©s[ LSNRPF¡ª«s¿RÁVè. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) £ @©«sLi»R½NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V, xmsaSè»yòFy¬sõ @LigkiNRPLjiLi¿Á[ªy²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NPR ª«sLi»R½V²R¶V. 3. ÊÁ©«sWcª«sVV'£qs'»R½ÖÁÆÞ ¸R¶VVµô¶Li ©«sVLi²T¶ 5ª«s z¤¦¦¦úÒÁÍÜ[ ¼½Ljigji ª«sVµk¶©yNRPV ª«sxqsVò©«sõxmsöV²R¶V ðR ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ª«sVLji¸R¶VV 'xqs¥¦¦¦ÕdÁÌÁV (LRi'µj¶.'@©>«sVª±sV) ª«sVµk¶©yNRPV N]Li»R½ µR¶WLRiª«sVVLi²R¶gS LSú¼½ gRi²R¶xmsÉجsNTP AgSLRiV. DµR¶¸R¶VLi ªyLji úxms¸R¶WßáLi ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíÁ©«sxmsöV²R¶V, 'ALiVV"xtsQ¤¦¦¦ Ó £ (LRi.'@©>y) ¹¸¶VVNRPä @LiËØLki (x¤¦Ü[µR¶ÇÞ) A®ªsV ÍÜ[xmsÌÁ D©yõLRi©«sVN]¬s c ILiÛÉÁ −dsVµR¶ |msÉíÓÁ úxms¸R¶WßáLi ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíØLRiV. 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi.'@©>y) »R½ª«sV ¥¦¦¦LRiLi ®ªs»R½NRPÉجsNTP ®ªs×Áþ DLiÈÁVLiµj¶. A®ªsV ¼½Ljigjiª«s¿Á[è ª«sLRiNRPV Fsª«s*LRiW ÛÍÁ[¬sµj¶ ¿RÁWzqs @NRP䮲¶[ NRPWLRiVèLiÈÁVLiµj¶. @Li»R½ÍÜ[ ®ªs©«sVNRP ©«sVLi²T¶ 'xqsFny*©±s ÕÁ©±scª«sV'@'»R½ÍÞ xqsVÌÁ−sV (LRi'µj¶.'@.) ª«sryòLiV. @»R½¬s xms¬s, R ®ªs©«sVNRP DLi²T¶ ÕÁ²yLRiLi ªyLRiV G®ªsV©y ª«sVLRiÀÁF¡¾»½[ µy¬s¬s ¼d½xqsVN]¬sLSª«s²R¶®ªs[V. @»R½²R¶V 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi.'@©>y)©«sV ¿RÁWzqs gRiVLRiVòxmsÉíÓÁ, A®ªsV©«sV »R½©«s ILiÛÉÁ−dsVµR¶ xqsªyLki¿Á[LiVVLi¿RÁVN]¬s »y©«sV µy¬s NRPÛÎÁþLi (ÌágSLi) xmsÈíÁVN]¬s ¼d½xqsVN]¬s ª«sryòLiV. Bµj¶ ¿RÁWzqs NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁ R ©y¸R¶VNRPV²R¶V '@ÊôÁVÍýØ£¤¦¦¦ ÕÁ©±scDÛËÁ @xms¬sLiµR¶®ªsWxmso»y²R¶V. C −sxtsQ¸¶VLi gRiVLjiLiÀÁ Fs©¯[õ R 'xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ 'x¤¦¦¦µk¶£qs" ÌÁV©yõLiVV. A®ªsV©«sV @xms¬sLiµR¶ ©«sVLi²T¶ −sª«sVVNTPò ¿Á[¸¶VÉجsNTP, @Íýؤ¦¦¦ R £ (xqsV.»y.) C A¸R¶V»R½VÌÁ©«sV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[ryò²¶V. N]Li»R½ª«sVLiµj¶ −s®µ¶[¸¶VVÛÍÁ©«s ª«sVVzqýsLiÌÁV NRPW²y R ³ R ª«sVV©yzmnsÅÁVÌÁ C @xms¬sLiµR¶NRPV gRiVLji@ª«so»yLRiV. ªyLjiÍÜ[ 'x¤¦¦¦ry=©±s, −sV'£qs'»R½¤¦¦¦¦ ÕÁ©±sc £ @ry"xqs"£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV 'x¤¦¦¦ª«sVõ ÕÁ©±sòcÇÁ'x¤¦¦¦£tsQ (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁV NRPW²y DLiÉØLRiV. µyµyxmso « A xqsLixmnsVÈÁ©«s INRP ®©sÌÁ »R½LRiVªy»R½ C A¸R¶V»R½VÌÁV (11c20) @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²ïyLiVV. R
 5. 5. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 778 −dsVNRPV ¥¦¦¦¬sNRPLRi®ªsV©«sµR¶¬s ˳Ø−sLi¿RÁNRPLi²T¶. ªyxqsòªy¬sNTP @µj¶ −dsVNRPV ®ªs[VÛÍÁ©«s®µ¶[. ªyLjiÍÜ[ úxms¼½ TS RQPO NM INRPä¬sNTP »y©«sV ¿Á[zqs©«s FyFy¬sNTP »R½gji©«s bPORPQ [Z YX WVU ÌÁÕ³ÁxqsVòLiµj¶. ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiÍÜ[ (C @xms¬sLiµR¶ ®ªsWxmsÈÁLiÍÜ[), |msµô¶ Ëص³¶ù»R½ ª«sz¤¦¦¦LiÀÁ©«s a`_ ^] R R ªy¬sNTP |mnsWLRi®ªsV©«s bPORPQ xms²R¶V»R½VLiµj¶. 12. −saS*xqsVÛÍÁ©«s xmsoLRiVxtsvÌÁV ª«sVLji¸R¶VV fed cb −saS*xqsVÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁV µy¬s¬s −s¬s©«sxmsöV²R¶V, »R½ª«sV©«sV gRiVLjiLiÀÁ »yª«sVV ª«sVLiÀÁ »R½ÌÁLixmso jihg ª«sz¤¦¦¦LiÀÁ: ""Bµj¶ xqsöxtísQ®ªsV©«s @xms¬sLiµR¶¹¸¶[V!'' @¬s FsLiµR¶VNRPV @©«sÛÍÁ[µR¶V?1 nm lk 13. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV µk¶¬sZNP ©«sÌÁVgRiVLRiV tsrqp o ryORPVÌÁ©«sV FsLiµR¶VNRPV ¼d½xqsVN]¬sLSÛÍÁ[µ¶V? INRP R ®ªs[ÎÁ ªyLRiV ryORPVÌÁ©«sV ¼d½xqsVN]¬s LS©«sxmsöV²R¶V, yxwvu Ï @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sµô¶ ªylLi[ @xqs»R½ùªyµR¶VÌÁV. R 14. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ −dsV|ms @ÍýØ£¤¦¦¦ ~}|{z @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßá, Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRPLiÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[ ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[ c −dsVLRiV G −sxtsQ¸R¶WÌÁÍÜ[ xms²T¶F¡¸R¶WL][, ªyÉÓÁ xmsLRiùª«sry©«sLigS c −dsV|ms |mnsWLRi®ªsV©«s bPORPQ xms²T¶ DLi®²¶[µj¶. 15. @xmsöV²R¶V −dsVLRiV µy¬s¬s (A @xms¬sLiµR¶©«sV) −dsV ©yÌÁVNRPÌÁ»][ ªyùzmsLixmsÛÇÁ[xqsWò F¡¸R¶WLRiV ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s µy¬s¬s −dsV ©¯[ÎÏÁþ»][ xmsÌÁVNRPrygSLRiV ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV µy¬s¬s ÀÁ©«sõ −sxtsQ¸R¶VLigS ˳Ø−sLi¿yLRiV, NS¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ µR¶gæRiLRi (µR¶XztísQÍÜ[) @µj¶ FsLi»][ g][xmsö −sxtsQ¸R¶VLi (@xmsLSµ³R¶Li). 1. 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi. '@©>y)©«sV gRiVLjiLiÀÁ ÛÍÁ[zms©«s @xms¬sLiµR¶ N]LRiNRPV¿RÁW²R¶Li²T¶, 'xqs'{¤¦ ¦'¤¦ ¦ £ ÊÁV'ÆØLki, xmsoxqsòNRPLic6 'x¤¦¦¦µk¶£qs" ©«sLi. 274.
 6. 6. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 779 16. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV µy¬s¬s −s©«sõxmsöV²R¶V: ""BÍØLiÉÓÁ ª«sWÈÁ xmsÌÁNRP²R¶Li ¦¥ ¤ £¢¡ ª«sWNRPV »R½gRiµR¶V, (J ª«sW úxms˳ÁW!) ¬dsª«so ¬«ª©¨ § Ï xqsLRi*ÍÜ[FyÌÁNRPV @¼d½»R½V²R¶ª«so, Bµj¶ g]xmsö ¬sLiµyL][xmsßá!'' @¬s FsLiµR¶VNRPV @©«sÛÍÁ[µR¶V.1 ° ® 17. −dsVLRiV −saS*xqsVÛÍÁ[ @LiVV¾»½[, BNRP ¶ ´³²± −dsVµR¶ÈÁ Fs©«sõÉÓÁNUP BÈÁVª«sLiÉÓÁ ¿Á[xtísQÌÁV ª«sVLRiÌÁ ¿Á[¸R¶VNRPW²R¶µR¶¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ −sVª«sVøÖÁõ »º ¹ ¸ Dxms®µ¶[bPxqsVò©yõ²R¶V. 18. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVNRPV xqsöxtísQ®ªsV©«s ÂÁ À¿¾½¼ A¸R¶V»`½ÌÁ©«sV ¿RÁWxmso»R½V©yõ²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. Äà 19. ¬saRPè¸R¶VLigS, Fsª«slLi¾»½[, −saS*xqs ÆÅ ª«sLæRiLiÍÜ[ @bdýPÌÁ»R½2 ªyùzmsLi¿yÌÁ¬s N][LRiV»yL][, @ÍØLiÉÓÁ ªyLjiNTP Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRPLiÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV xmsLRiÍÜ[NRPLiÍÜ[ NRPW²y NRPhji©«s bPORPQ xms²R¶V»R½VLiµj¶.3 ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV @Li»y ¾»½ÌÁVxqsV, NS¬s −dsVNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V. 20. ª«sVLji¸R¶VV −dsV ¹¸¶V²R¶ÌÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßṸ¶[V ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[ (−dsVLRiV ©yaRP©«s®ªsVF¡¹¸¶[V ªyLRiV); ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sV¥¦¦¦ NRP¬sNRPLRiV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. (1/2) 1. C ª«sWÈÁÌÁV ªyùzmsLixmsÛÇÁ[zqs©«s ªyLji»][: "−dsVLRiV ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV FsLiµR¶VNRPV ¾»½[ÛÍÁ[µ¶V.' R @¬s −saS*xqsVÌÁV FsLiµR¶VNRPV úxmsbPõLi¿RÁÛÍÁ[µ¶V. ªyLRiV ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV ¾»½[NPR VLiÛÉÁ[ −dsVLRiV R ªyLji¬s @xqs»R½ùªyµR¶VÌÁ¬s FsLiµR¶VNRPV @©«sÛÍÁ[µ¶V? C A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶©«s R R »R½LRiVªy»R½'x¤¦¦¦ry=©±s, −sV'£qs'»R½£¤¦¦¦¦ ÕÁ©±sc@ry"xqs"£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV 'x¤¦¦¦ª«sVõ ÕÁ©±scÇÁ'x¤¦¦¦£tsQ ò (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁV @xms¬sLiµR¶ ®ªsWzms©«sLiµR¶VNRPV bPOTPQLixmsÊÁ²ïyLRiV, (@'x¤¦¦¦øµ`¶, ¼½LjiøÒÁ", « @ÊÁWcµyª«spµ`¶, BÛËÁõcª«sWÇØ). 2. @ÍÞcFny'z¤¦¦¦xtsQ£¤¦¦¦: µR¶VLkiõ¼½, @bdPý ÌÁ»R½, ¿Á²ï¶©«s²R¶»R½, ¬ds¿RÁNSLRiùª«sVV, @xms¬sLiµR¶ ®ªsVVµR¶Û ÍÁ©«s−s. R 3. @LiÛÉÁ[ 80 N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV ¿RÁW²R¶Li²T¶, A¸R¶V»`½ 24:4.
 7. 7. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 780 21. * J −saS*xqsVÍØLS! |tsQ'»y©±s FEDCB A @²R¶VgRiVÇزR¶ÌÁÍÜ[ ©«s²R¶ª«sNRPLi²T¶. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«s²R¶V |tsQ'»y©±s @²R¶VgRiVÇزR¶ÌÁÍÜ[ KJ IHG ©«s²R¶Vryò²][!i¬saRPè¸R¶VLigS |tsQ'»y©±s @»R½¬s¬s @bdýPÌÁ®ªsV©«s ª«sVLji¸R¶VV @xqs˳ÏÁùNRPLRi®ªsV©«s ON ML xms©«sVÌÁV ¿Á[¸R¶VÉجsNTP úF¡»R½=z¤¦¦¦ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV −dsV ¹¸¶V²R¶ÌÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦Li U TS RQP ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßṸ¶[V ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[, [ ZYXWV −dsVÍÜ[ INRPä²R¶V NRPW²y ¬ds¼½ª«sVLi»R½V¬sgS DLi²R¶ÛÍÁ[²R¶V. NS¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sV N][Lji©«s cba `_^] ªy¬s¬s ¬ds¼½ª«sVLi»R½V¬sgS ¿Á[ryò²¶V. ª«sVLji¸R¶VV R @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*Li −s®©s[ªy²R¶V xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V. gfed 22. ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ (@ÍýØ£¤¦¦¦) @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV xqsª«sVXµ³ôðj¶gS lkjih (xqsLixmsµR¶ÌÁV) gRiÌÁªyLRiV, »R½ª«sV ÊÁLiµ³R¶Vª«soÌÁNRPV, }msµR¶ÌÁNRPV,1 @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sWLæRiLiÍÜ[ ª«sÌÁxqs qponm (z¤¦¦¦úÇÁ»`½) F¡¹¸¶[VªyLjiNTP, xqs¥¦¦¦¸R¶VLi t sr ¿Á[¸R¶Vª«sV¬s úxms¼½ÇìÁ ¿Á[¸R¶VLSµR¶V.2 ªyLji¬s ª«sV¬sõLi¿yÖÁ, (ªyLji »R½xmsöVÌÁ©«sV) { zyx wvu D}msOTPQLi¿yÖÁ. G−dsV? @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV »R½xmsöVÌÁ©«sV ORPQ−sVLi¿yÌÁ¬s −dsVLRiV N][LRiLS? ~}| ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. 1. −sV{qsä©«sV©±s: »R½©«s Aµy¸R¶VLi ¬s»yùª«sxqsLSÌÁNRPV xqsLjiF¡NRPV©yõ B»R½LRiVÌÁ©«sV ¸R¶WÀÁLi¿RÁ¬sªy²R¶V. 2. 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi.'@©>y) |ms @xms¬sLiµR¶ ®ªsWzms©«s −saS*xqsVÌÁÍÜ[ INRP²R¶V −sV'£qs'»R½£¤¦¦¦¦(LRi'µj¶.'@.), @ÊÁWÊÁúN`P (LRi'µj¶.'@.) ¹¸¶VVNRPä µR¶gæiLji ÊÁLiµ³¶Vª«so. @ÊÁWÊÁúN`P R R (LRi'µj¶.'@.) @»R½¬sNTP xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ¿Á[}qsªyLRiV. 'ALiVV"xtsQ¤¦¦¦ (LRi.'@©>y)©«sV @xms¬sLiµR¶ ©«sVLi²T¶ £ −sª«sVVNTPò NRPÖÁgjiLi¿Á[ A¸R¶V»R½VÌÁV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶©«s »R½LRiVªy»R½ @ÊÁWÊÁúN`P (LRi'µj¶.'@.) R −sV'£qs'»R½£¤¦¦¦¦(LRi'µj¶.'@.)NRPV BNRP FsÍØLiÉÓÁ xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ¿Á[¸R¶V©«s¬s úxms¼½ÇìÁ¿Á[ryòLiV. @µj¶ @Íýؤ¦¦¦ R £ (xqsV.»y.)NRPV ©«s¿RÁèNRP C A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aS²R¶V. @xmsöV²R¶V @ÊÁWÊÁúN`P (LRi'µj¶.'@.) »R½©«s úxms¼½ÇìÁNRPV xmsLji¥¦¦¦LRiLi (NRPFyöéLi£¤¦¦¦) ¿ÁÖýÁLiÀÁ −sV'£qs'»R½¤¦¦¦¦(LRi'µj¶.'@.)NRPV ª«sVLRiÌÁ ALóiNRP R £ j xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ¿Á[¸¶VrygSLRiV. (BÛËÁõcNRP{qs"L`i, xms'»`½ @ÍÞcÅÁµk¶L`i), ¿RÁW²R¶Li²T¶, 13:22. R n >
 8. 8. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 781 23. ¬saRPè¸R¶VLigS, Fsª«slLi¾»½[ bdPÌÁª«s»R½VÌÁV, @ª«sW¸R¶VNRPVÌÁV @LiVV©«s −saS*xqs {qsòQûÌÁ|ms @xms¬sLiµR¶ÌÁV ®ªsWxmso»yL][, ªyLRiV C ÍÜ[NPR LiÍÜ[©«sW ª«sVLji¸R¶VV xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[©sW « aRPzmsLi¿RÁ(ÊÁz¤¦¦¦xtsQäLjiLixms)ÊÁ²R¶»yLRiV ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP |mnsWLRi®ªsV©«s bPORPQ DLiÈÁVLiµj¶. 24. ªyLji ©yÌÁVNRPÌÁV, ªyLji ¿Á[»½VÌÁV R ª«sVLji¸R¶VV ªyLji NSÎÏÁ§þ c ªyLRiV ¿Á[xqsWòDLi²T¶©«s NRPLRiøÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ c ªyLjiNTP −sLRiVµ³¶LigS ryORPQ ù−sV¿Á[èL][ÇÁÙ! ôðR 25. A L][ÇÁÙ! @ÍýØ£¤¦¦¦ ªyLjiNTP (ªyLji £¢¡ NRPLRiøÌÁNRPV) xmspLjiò úxms¼½xmsÌÁLi Bryò²R¶V. n ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦! A¸R¶V®©s[ ª©¨§¦¥¤ xmsLRiª«sV xqs»R½ùª«sV¬s ªyLRiV ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiÉØLRiV. ®¬« 26. ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁV ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s í í xmsoLRiVxtsvÌÁNRPV ª«sVLji¸R¶VV ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s xmsoLRiVxtsvÌÁV í ²± ° ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁNRPV »R½gji©«sªyLRiV. ª«sVLji¸R¶VV í ¬sLRiøÌÁ {qsòQûÌÁV ¬sLRiøÌÁ xmsoLRiVxtsvÌÁNRPV ª«sVLji¸R¶VV ¶ ´³ ¬sLRiøÌÁ xmsoLRiVxtsvÌÁV ¬sLRiøÌÁ {qsòQûÌÁNRPV »R½gji©«s ªyLRiV. ªyLRiV (NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV) ®ªsW}ms @xms¬sLiµR¶ÌÁNRPV ½¼ »º¹ ¸ −dsLRiV ¬sLô]x[tsvÌÁV. −dsLjiNTP ORPQª«sWxmsßá ª«sVLji¸R¶VV À¿¾ g_LRiª«súxmsµR¶®ªsV©«s ÒÁª«s©¯[Fyµ³¶ DLiÉØLiVV. j 27. J −saS*xqsVÍØLS! −dsV BLi²ý¶V »R½xmsö, ÆÅÄÃÂÁ R B»R½LRiVÌÁ BLi²ý¶ÍÜ[¬sNTP ªyLji @©«sVª«sV¼½ÛÍÁ[NPR VLi²y R ª«sVLji¸R¶VV A BLiÉÓÁªyLjiNTP xqsÍت±sV ¿Á[¸¶VNRPVLi²y R 1 úxms®ªs[bPLi¿RÁNRPLi²T¶. C xmsµ³¶¾»½[ −dsVNRPV @¼½ ôðR D»R½ªsV®ªsV©«sµj¶. −dsVLRiV C z¤¦ ¦»][xms®µ¶[aPR Li ÇìØxmsNRPLi ò« DLi¿RÁVNRPVLiÉØLRi¬s AbPLixmsÊÁ²R¶V»][Liµj¶! 1. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) G BLiÉÓÁNTP ®ªs×Áþ©y ®ªsVVµR¶ÈÁ xqsÍØLi ¿Á[}qsªyLRiV. »R½LRiVªy»R½ úxms®ªs[bPLi¿RÁÉجsNTP, µy*LRixmso INRPúxmsNRPäNRPV ¬sÌÁÊÁ²T¶ @©«sVª«sV¼½ @²T¶lgi[ªyLRiV. ª«sVW²R¶VryLýiV @©«sVª«sV¼½ R @²T¶gji©«s »R½LRiVªy»R½ NRPW²y ÇÁªyÊÁV LSNRPVLiÛÉÁ[sª«sVLRiÖÁF¡¹¸¶[V ªyLRiV. ('xqs.ÊÁVÆØ'Lki). "Fsª«sLRiV?' @¬s ÍÜ[xmsÌÁ D©«sõªyLRiV úxmsbPõQ}qsò ÊÁ¸R¶VÈÁ D©«sõªyLRiV »R½ª«sV}msLRiV ¾»½ÌÁFyÖÁ. ('xqs. ÊÁVÆØ'Lki).
 9. 9. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 782 28. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVNRPV µy¬sÍÜ[ FEDC BA (A BLiÉÓÁÍÜ[) Fsª«s*LRiW NRP©«sÊÁ²R¶NRPF¡LiVV©y, −dsVNRPV @©«sVª«sV¼½ Bª«s*ÊÁ²R¶©«sLi»R½ª«sLRiNRPV M L KJIHG @LiµR¶VÍÜ[NTP úxms®ªs[bPLi¿RÁNRPLi²T¶. ª«sVLji¸R¶VV (@©«sVª«sV¼½ Bª«s*NRP) −dsV»][ ¼½Ljigji F~ª«sVø¬s S R QPON (A BLiÉÓÁªyLRiV) @LiÛÉÁ[! ¼½Ljigji ®ªs×ÁþF¡Li²T¶. B®µ¶[ −dsV N]LRiNRPV úZaP[xtîsQ®ªsV©«s ZY XWV UT xmsµôðR¶¼½. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. `_^][ 29. Fsª«s*LjiNUP ¬sªyxqsxqsÌÁLi NSNRPVLi²y −dsVNRPV ó úxms¹¸¶WÇÁ©«sNRPLRi®ªsV©«s ª«sxqsVòªsoÌÁV©«sõ BLi²ý¶ÍÜ[ « R gfedcba úxms®ªs[bP}qsò, −dsV|ms FsÉíÓÁ µ][xtsQLiÛÍÁ[µ¶V. ª«sVLji¸R¶VV R −dsVLRiV ª«sùQQNPR xmsLji¿Á[µ¶ ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV µy¿Á[µ¶ mlkjih ò j j @Li»y @ÍýØ£¤¦ ¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. 30. −saRP*zqsLiÀÁ©«s xmsoLRiVxtsvÌÁ»][, ªyLji qp on ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV úNTPLiµj¶NTP |msÈíÁVN][ª«sV¬s ª«sVLji¸R¶VV utsr ªyLji ª«sVLSøLigSÌÁ©«sV NSFy²R¶VN][ª«sV¬s ¿ÁxmsöV.1 Bµj¶ ªyLjiNTP FsLi»][ úZaP[xtîsQ®ªsV©«sµj¶. }|{ z yxw v ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦¦, ªyLji ¿Á[xtísQÌÁ©«sV ËØgS FsLRiVgRiV©«sV. ~ 31. ª«sVLji¸R¶VV −saRP*zqsLiÀÁ©«s {qsòQûÌÁ»][ NRPW²y ªyLji ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV úNTPLiµj¶NTP |msÈíÁVN][ª«sV¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ª«sVLSøLigSÌÁ©«sV NSFy²R¶VN][ª«sV¬s ¿ÁxmsöV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji @ÌÁLiNRPLRißá©«sV úxmsµR¶Lji+Li¿RÁª«sµôR¶¬s ¿ÁxmsöV c (µy©«sLi»R½ÈÁ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 23:5c6, @LiÛÉÁ[ xmsoLRiVxtsvÌÁV »R½ª«sV ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV @µR¶VxmsoÍÜ[ DLi¿RÁVN][ªyÖÁ. ¿RÁW²R¶µR¶gRi¬s −sxtsQ¸¶WÌÁ ©«sVLi²T¶ ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV ª«sVLRiÌÁVèN][ªyÖÁ. @LiÛÉÁ[ xmsoLRiVxtsvÌÁV @©«sù R {qsòQûÌÁ©«sV ¿RÁW²R¶ÈÁLi, B»R½LRiVÌÁ A¿yè鵶¬ds¸R¶V @ª«s¸R¶VªyÌÁ©«sV ¿RÁW²R¶ÈÁLi, @xqs˳Áù R Ï µR¶XaSùÌÁ|ms ¿RÁWxmso©«sV ¬sÌÁxmsÈÁLi »R½gRiµR¶V, @¬s @LóiLi. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, R ª«sV»R½LiVVc(Mathew), 5:27c-29. ò
 10. 10. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 783 @®µ¶[) úxmsµR¶LRi+©«sª«sV¹¸¶[Vùµj¶ »R½xmsö. ªyLji¬s, »R½ª«sV »R½ÌÁ−dsVµj¶ µR¶VxmsöÉÓÁ¬s L]ª«sVVøÌÁ ª«sLRiNRPV NRPxmsöVN][ª«sV¬s ¿ÁxmsöV. ªyLRiV »R½ª«sV @ÌÁLiNSLS¬sõ »R½ª«sV ˳ÏÁLRiòÌÁNRPV, »R½ª«sV »R½Liú²R¶VÌÁNRPV, »R½ª«sV ˳ÁLRiòÌÁ »R½Liú²R¶VÌÁNRPV, »R½ª«sV Ï NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV ˳ÏÁLRiòÌÁ NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, ¦¥¤ £¢ ¡ »R½ª«sV r¡µR¶LRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV r¡µR¶LRiVÌÁ NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV r¡µR¶Lkiª«sVßáVÌÁ ¬«ª © ¨§ NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV (»][ÉÓÁ) {qsòQûÌÁNRPV, »R½ª«sV Ëجsxqs {qsòQûÌÁNRPV, ÛÍÁ[NRP NSª«sV B¿RÁèéÛÍÁ[¬s ª«sVgRi ³²±° ® }qsª«sNRPVÌÁNRPV, ÛÍÁ[NRP {qsòQûÌÁ gRiVxmsò @LigSÌÁ©«sV ¹¸¶ ´ gRiVLjiLiÀÁ ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s ËØÌÁVLRiNRPV »R½xmsö, B»R½LRiVÌÁ ª«sVVLiµR¶V úxmsµR¶Lji+Li¿RÁNRPW²R¶µR¶¬s ¿¾½¼»º ª«sVLji¸R¶VV NRP©«sÊÁ²R¶NRPVLi²y D©«sõ »R½ª«sV @ÌÁLiNSLRiLi ¾»½ÖÁ¸R¶VÊÁ®²¶[ÈÁÈýÁVgS, ªyLRiV ÅÄ ÃÂÁÀ »R½ª«sV FyµyÌÁ©«sV ®©s[ÌÁ|ms N]²R¶V»R½W Æ ©«s²R¶ª«sNRPW²R¶µR¶¬s ¿ÁxmsöV. ª«sVLji¸R¶VV J −saS*xqsVÍØLS! −dsVLRiLiµR¶LRiW NRPÌÁzqs @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ORPQªsWxmsßáZNP ®ªs[²R¶VNRPVLiÛÉÁ[, −dsVLRiV « ryxmnsÌÁùLi F~LiµR¶ª«s¿RÁVè! 32. −dsVÍÜ[¬s |msLi²ýT¶NS¬s ªyLjiNTP ª«sVLji¸R¶VV bdPÌÁª«s»R½VÛÍÁ©«s −dsV Ëجsxqs xmsoLRiVxtsvÌÁV DCBA ª«sVLji¸R¶VV Ëجsxqs {qsòQûÌÁNRPV −sªy¥¦¦¦ÌÁV J I HGFE ¿Á[LiVVLi¿RÁLi²T¶.1 INRP®ªs[ÎÏÁ ªyLRiV }msµR¶ªyLRiLiVV¾»½[, @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s Q PONMLK @©«sVúgRix¤¦¦¦Li»][ ªyLji¬s xqsLixms©«sVõÌÁVgS ¿Á[¸R¶Vª«s¿RÁVè! ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ TSR xqsLRi*ªyùzmsò, xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V. 1. @ÍÞc@"¸R¶Wª«sW: @LiÛÉÁ[, NRP©«sù, −sµ³¶ª«s, −s²yNRPVLSÌÁV c ª«sVW²R¶V LRiNSÌÁ {qsòQûÌÁV ª«sVLji¸R¶VV R ˳ØLRiùÛÍÁ[¬s xmsoLRiVxtsv²R¶V NRPW²y, ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò('xqs'@xqs) úxmsª«s¿RÁ©«sLi: ""Fsª«s® ²¶¾»½[ ©y xqsV©«sõ»`½©«sV ¼½LRixqsäLjiryò²][iªy²R¶V ©yªy²R¶V NS²R¶V!'' ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ÊÁV'ÆØLkic5063, ª«sVVzqsLic1023). ý
 11. 11. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 784 33. Fsª«sLjiZNP¾»½[, |msLi²ýT¶ ¿Á[xqsVN]®©s[ aRPNTPòÛÍÁ[µ][ ªyLRiV, @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s YXWVU @©«sVúgRix¤¦¦¦Li»][ ªyLji¬s µ³R¶©«sª«sLi»R½VÌÁVgS ` _^][Z ¿Á[}qsª«sLRiNRPV bdPÌÁaRPVµ³ôðR¶»R½©«sV FyÉÓÁLi¿yÖÁ.1 ª«sVLji¸R¶VV −dsV ËجsxqsÌÁÍÜ[ Fsª«slLi©y dcba }qs*¿yèéxmsú»R½Li úªyLiVVLi¿RÁVN][ g][Lji¾»½[ ªyLji¸R¶VLiµR¶V −dsVNRPV ª«sVLiÀÁ»R½©«sLi h gfe NRP©«sÊÁ²T¶¾»½[, ªyLjiNTP }qs*¿yèéxmsú»R½Li úªyzqs Bª«s*Li²T¶.2 @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVNRPV BÀÁè©«s µ³R¶©«sLi onml kji ©«sVLi²T¶ ªyLjiNTP gRiW²y N]Li»R½ Bª«s*Li²T¶. t s rqp −dsVLRiV Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRP úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁ ¬s−sV»R½òLi, −dsV Ëجsxqs {qsòQûÌÁV bdPÌÁª«s»R½VÌÁVgS zyxwvu DLi²R¶g][Lji¾»½[, ªyLji¬s ª«sùÕ³Á¿yLS¬sNTP ÊÁÌÁª«sLi»R½|msÈíÁNRPLi²T¶.3 Fsª«slLi©y ªyLji¬s ~ }| { ÊÁÌÁª«sLi»R½|ms²T¶¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦,¦ ªyLji¬s (A Ëجsxqs {qsòQûÌÁ©«sV) ÊÁÍØ»yäLRiLi »R½LRiVªy»R½ ORPQ−sVLi¿Á[ªy²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. 34. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªy¬sNTP, ®ªs[Vª«sVV −dsV ª«sµôR¶NRPV xqsöxtísQ®ªsV©«s xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV, −dsVNRPV xmspLRi*Li gRi¼½LiÀÁ©«s ªyLji Dµyx¤¦¦¦LRißáÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV ®µ¶ª«sÕ³dÁ¼½ gRiÌÁªyLjiNTP ËÜ[µ³R¶©«sÌÁ©«sV (Dxms®µ¶[aSÌÁ©«sV) @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV. (5/8) 1. BÍØLiÉÓÁ ªyLRiV ©«szmnsÍÞ DxmsªyryÌÁV DLi²yÖÁ. µy¬sª«sÌýÁ ªyLRiV »R½ª«sV ª«sV©«sxqsV=ÌÁ©«sV @µR¶VxmsoÍÜ[ DLi¿RÁVN][giÌÁLRiV, ('xqs'{¤¦ ¦'£¤¦ ¦ ÊÁV'ÆØLki). R 2. −dsV ËجsxqsÌÁV }qs*¿RÁèég][Li c −dsVLRiV ªyLji»][ ªyLji }qs*¿RÁèéN]LRiNRPV NRPVµR¶VLRiVèNRPV©«sõ c −dsV j r~ª«sVVø©«sV N]Li»R½NSÌÁLiÍÜ[ Bª«s*ÉجsNTP IxmsöVNRPVLiÛÉÁ[! µy¬s¬s INRP xmsú»R½Li −dsVµR¶ úªyLiVVLi¿RÁVN]¬s ªyLjiNTP }qs*¿RÁèé¬sª«s*Li²T¶. @LiÛÉÁ[ BrýyLi Ëجsxqs»y*¬sõ ¬sLRiWøÖÁLi¿RÁÉجsNTP ®ªsVVµR¶ÈÁ ©«sVLi²T¶¹¸¶[V FyÈÁVxms²R¶V»R½V©«sõµj¶. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 9:60. 'ÇÁNS»`½ ²R¶ÊÁV÷©«sV, ËجsxqsÌÁ }qs*¿RÁèéN]LRiNRPV Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁLi²R¶¬s AÇìÁ DLiµj¶. 3. BrýyLiNRPV xmspLRi*Li, úxmsÇÁÌÁV »R½ª«sV Ëجsxqs {qsòQûÌÁ»][ ª«sùÕ³Á¿yLRiLi ¿Á[LiVVLiÀÁ A r~ª«sVVø ¼½®©s[ªyLRiV. Bµj¶ BrýyLiÍÜ[ ¬s}tsQµ¶Li¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. ³j
 12. 12. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 785 35. * @ÍýØ£¤¦¦¦ ANSaSÌÁNRPW ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sVNUP ÇÜ[ù¼½!1 A¸R¶V©«s ÇÜ[ù¼½¬s, gRiWÉÓÁÍÜ[¬s Ï µk¶xmsLi»][ F¡ÌÁ誫s¿RÁVè! A µk¶xmsLi ¿RÁVÈíÁW ¤£¢ ¡ gSÇÁÙ DLiµj¶. A gSÇÁÙ INRP ©«sORPQ ú»R½Liª«sÛÍÁ[ ª© ¨§¦¥ úxmsNSbPxqsVò©«sõµj¶. @µ]NRP Fyª«s©«s®ªsV©«s 'ÛÇÁ»R½W©±s ª«sXORPQLi»][ (©«sW®©s»][) ®ªsÖÁgjiLi¿RÁÊÁ²R¶V»R½V©«sõµj¶, ±° ® ¬ « @µj¶ (A ª«sXORPQLi) »R½WLRiVöNRPV gS¬ds, xms²R¶ª«sVLRiNRPV gS¬ds ¿ÁLiµj¶©«sµj¶ NSµR¶V. µy¬s ©«sW®©s @gjiõ ¹¸¶ ´³ ² @LiÈÁNRPV©yõ ª«sVLi²R¶V»R½W®©s[ DLiÈÁVLiµj¶. ®ªsÌÁVgRiV ÁÀ ¿¾½ ¼ »º −dsVµR¶ ®ªsÌÁVgRiV! @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s ®ªsÌÁVgRiV ®ªsxmso©«sNRPV »R½©«sNRPV BxtsQ®ªsV©«s ªyLjiNTP ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li í R ÆÅÄ Ã ¿Á[ryò²¶V. @ÍýØ£¤¦¦¦ Dµyx¤¦¦¦LRißáÌÁ µy*LS R úxmsÇÁÌÁNRPV ËÜ[µ³j¶ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV úxms¼½−sxtsQ¸¶VLi gRiVLjiLiÀÁ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. R 36. @ÍýØ£¤¦¦¦ G BLi²ý¶©«sV (ª«sVzqsµ`¶ÌÁ©«sV) R ê ÛÍÁ[zms, ªyÉÓÁÍÜ[ A¸R¶V©«s ©yª«sW¬sõ xqsøLjiLi¿RÁª«sV¬s |qsÌÁ−s¿yè²][, @LiµR¶VÍÜ[ ªyLRiV, A¸R¶V©«s xms−sú»R½»R½©«sV DµR¶¸R¶VLi ª«sVLji¸R¶VV ry¸R¶VLiú»R½Li xqsVò¼½xqsWò DLiÉØLRiV.2 37. úxmsÇÁÌÁÍÜ[ N]LiµR¶Lji¬s c ªyLji ªyùFyLRiLi gS¬ds ª«sVLji¸R¶VV úNRP¸R¶V −súNRP¸R¶WÌÁV gS¬ds c HG FEDCBA @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsøLRißá ©«sVLi²U¶, ©«sª«sW'ÇÞ róyzmsLi¿RÁ²R¶Li ©«sVLi²U¶ ª«sVLji¸R¶VV −sµ³¶µy©«sLi ('ÇÁNS»`½) Bª«s*²R¶Li O NM L K JI j ©«sVLi²U¶ »R½zmsöLi¿RÁÛÍÁ[ªso. x¤¦ ¦XµR¶¸R¶WÌÁV ª«sVLji¸R¶VV « SRQP NRP©«sVúgRiV²ý¶V gjiLRigjiLRi ¼½LjigjiF¡¹¸¶[V, A µj¶©«sª«sVV©«sV R gRiVLjiLiÀÁ, ªyLRiV ˳Á¸R¶Vxms²R¶V»R½W DLiÉØLRiV.3 Ï UT 1. @©±sc©«sWLRiV: He, by whose light the obscure in perception sees, and by whose guidance the erring is directed aright. Or the Manifest by whom is every manifestation. the Light, ÇÜ[ù¼½, NSLi¼½NTP ¬sÌÁ¸R¶V®ªsV©«sªy²R¶V. ANSaSÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sVÍÜ[ ©«sV©«sõ ªyLjiNTP ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[¸¶VgRiÌÁªy²R¶V, ®ªsÌÁVgRiV Ï R R ¿RÁWxmsgRiÌÁªy²R¶V ZNP[ªsÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sWú»R½®ªs[V! « 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 72:18. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 40:18.
 13. 13. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 786 38. ªyLRiV BÍØ Â¿Á[¸R¶VÈÁLi, @ÍýØ£¤¦¦¦ ZYXW V ªyLjiNTP ªyLji ª«sVLiÀÁ xms©«sVÌÁ N]LRiNRPV úxms¼½xmnsÌÁ −sVª«s*ÉجsNTP ª«sVLji¸R¶VV »R½©«s @©«sVúgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV a `_ ^][ ªyLji|ms @µ³j¶NRPLi ¿Á[¸R¶VÉجsNTP. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sV N][Lji©«sªyLjiNTP ÛÍÁNRPäÛÍÁ[©«sLi»R½ ed c b ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶¬s úxmsryµj¶ryò²R¶V. 39. BNRP xqs»yù¬sõ ¼½LRixqsäLjiLiÀÁ©«s ªyLji i hgf NRPLRiøÌÁ©«sV Fs²yLjiÍÜ[¬s FsLi²R¶ª«sW−s»][ F¡ÌÁ誫s¿RÁVè. µR¶zmsöNRPg]©«sõ ªy²R¶V c µy¬s¬s nmlk j ¬dsLRiVgS ˳Ø−sLiÀÁ µy¬s ª«sµôR¶NRPV ¿Á[Lji, ÀÁª«sLjiNTP G−dsV F~LiµR¶ÛÍÁ[NRP c @NRPä²R¶ @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV t srqp o F~LiµR¶V»y²R¶V. @xmsöV²R¶V A¸R¶V©«s @»R½¬s z yxwvu ÛÍÁNRPä©«sV xmspLjigS ¼d½LRiVè»y²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV ò @ÍýØ£¤¦¦¦ ÛÍÁNRPä¼d½LRièÈÁLiÍÜ[ @¼½bdPúxmnsVV²R¶V.1 }|{ 40. ÛÍÁ[NRP (xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ xmsLjizqós¼½) ¿yÌÁ ÍÜ[»R½VgRiÌÁ xqsª«sVVúµR¶LiÍÜ[¬s ÀdÁNRPÈýÁª«sÛÍÁ ~ DLiÈÁVLiµj¶. µy¬s|ms INRP g]xmsö@ÌÁ úNRPª«sVVøN]¬s DLiÈÁVLiµj¶. µy¬s|ms ª«sVL]NRP g]xmsö@ÌÁ, µy¬s|ms ®ªs[VxmnsWÌÁV. ÀdÁNRPÈýÁV INRPµy¬s|ms ©¯NRPÉÓÁ úNRPª«sVVøN]¬s DLiÉØLiVV. @xmso²R¶V Fsª«s®²¶©y »R½©«s¿Á[¼½¬s (¿RÁW²yÌÁ¬s) ¿yÀÁ¾»½[, ªy²R¶V µy¬s¬s ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«s¬sZNP¾»½[ @ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªsÌÁVgRiV ¬sª«s*²][, @»R½¬sNTP G ª«sWú»R½Li ®ªsÌÁVgRiV ¢¡ µ]LRiNRPµR¶V.2 1. @LiÛÉÁ[ xqs»R½ù¼½LRiryäLRiV²R¶V Fs¬sõ ª«sVLiÀÁxms©«sVÌÁV, xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[zqs©y @−s xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[ FsLi²R¶ª«sWª«soÌÁVgS @µR¶XaRPùQ®ªsVF¡»yLiVV. @LiÛÉÁ[ @»R½¬sNTP ªyÉÓÁ ©«sVLi²T¶ FsÉíÁ xmsoßáùxmsÖÁ»R½Li Ó n ÌÁÕ³ÁLi¿RÁµR¶V. @»R½²R¶V ©«sLRiNRPLiÍÜ[ ¿Á[LiF¡»y²R¶V. j 2. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ©«sV xqsª«sVVúµR¶xmsoÍÜ[»½VÍÜ[ ÀdÁNRPÈýÁÍÜ[ D©«sõªyÉÓÁ»][ F¡ÌÁèÊÁ²T¶Liµj¶. @LiÛÉÁ[ R xqs»R½ù¼½LRiryäLRiV²R¶V @Liµ³¶NSLRiLiÍÜ[ ª«sVV¬sgji D©yõ²R¶V. @µj¶ ªy¬s¬s −saS*xqsxmso R ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[¬sNTP LS¬sª«s*µR¶V. xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[ NRPW²y ªy²R¶V ©«sLRiNRPxmso @Liµ³¶NSLRiLiÍÜ[ DLiÉزR¶V. R ®ªsÌÁVgRiV xqsª«sVVúµR¶xmso ÍÜ[»½VÍÜ[NPT ¿Á[LiÛÍÁ[µ¶V. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[ B−sV²T¶ D©«sõ G²R¶V R R R
 14. 14. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 787 41. G−dsV? ¬dsNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶Vµy (¬dsª«so ª© ¨§¦ ¥ ¤£ ¿RÁW²R¶ÈÁLiÛÍÁ[µy)? ¬saRPè¸R¶VLigS, ˳ÏÁWª«sWùNSaSÌÁÍÜ[ D©«sõ xqsLRi*ª«sVW ° ®¬« ª«sVLji¸R¶VV lLiNRPäÌÁV −szmsö FsgjilLi[ xmsORPVÌÁV |qs»R½Li @ÍýØ£¤¦¦¦ xms−sú»R½»R½©«sV N]¬s¸R¶W²R¶V»R½W ¸ ¶ ´³ ² ± DLiÉظR¶V¬s? ªyxqsòªy¬sNTP úxms¼½µy¬sNTP »R½©«s ©«sª«sW'ÇÞ ª«sVLji¸R¶VV r¡òú»R½Li ¿Á[}qs xmsµôðR¶¼½ ¼»º¹ 1 ¾»½ÌÁVxqsV. ª«sVLji¸R¶VV @−s ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.2 42. ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁWª«sWùNSaSÌÁ −dsVµR¶  ÁÀ ¿ ¾½ xqsLS*µ³j¶xms»R½ùLi @ÍýØ£¤¦¦¦®µ¶[! ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªsxmso©«sZNP[ (@LiµR¶LjiNUP) ª«sVLRiÖÁ ÅÄà F¡ª«sÌÁzqs D©«sõµj¶. 43. G−dsV? ¬dsNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶Vµy (¬dsª«so Æ ¿RÁW²R¶ÈÁLiÛÍÁ[µy)? ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V ®ªs[VxmsWÌÁ©«sV ®ªsVÌýÁ®ªsVÌýÁgS ©«s²R¶Vxmso»R½W, ªyÉÓÁ¬s n INRP µy¬s»][ INRPÉÓÁ NRPÌÁVxmso»y²R¶¬s, A »R½LRiVªy»R½ ªyÉÓÁ¬s úF¡gRiV¿Á[ryò²R¶¬s! A zmsµR¶xms ªyÉÓÁ©«sVLi²T¶ ª«sL<S¬sõ NRPVLjizmsLi¿Á[µj¶ ¬dsª«so ¿RÁWxqsVò©yõª«so NRPµy! ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V®©s[ ANSaRPLiÍÜ[ D©«sõ N]Li²R¶ÌÁ ª«sLiÉÓÁ (®ªs[VxmnsWÌÁ) ©«sVLi²T¶ ª«s²R¶gRiLi²ýR¶ ¿RÁÌýÁ¬s LRiLigRiVÌÁV INRPµy¬s »R½LRiVªy»R½ INRPÉÓÁ, xqsª«sVVúµR¶xmso »R½ÍØÌÁÍÜ[¬sNTP ®ªsÌÁVgRiV F¡¹¸¶[VÈÁxmsöV²R¶V {msÌÁVèN][ÊÁ²R¶»yLiVV. NSÊÁÉíÓÁ xqsª«sVVúµR¶xmso ÍÜ[xmsÉÓÁ ˳ØgRiLiÍÜ[ ÀdÁNRPÉÓÁ DLiÈÁVLiµR¶¬s |qsLiÉÓÁxqsVÌÁV í BxmsöV²T¶xmsöV®²¶[ ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©yõLRiV. NS¬s Bµj¶ µj¶ª«sùÅÁVL`iA©±sÍÜ[ 1400 ª«sLiµR¶ÌÁ xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«sVVLi®µ¶[ úªy¸R¶VÊÁ²T¶DLiµj¶. 1. @LiÛÉÁ[ úxms¼½ µy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ¹¸¶VVNRPä r¡òú»R½Li (úFyLói©«s) G −sµ³¶LigS ¿Á[¸¶WÍÜ[ R R R ¾»½ÌÁVxqsV. ˳ÁWª«sWùNSaSÌÁÍÜ[ D©«sõ úxms¼½ª«sxqsVòªso @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) r¡òú»R½Li ¿Á[¸¶V²R¶ª«sV®©s[µ¶ Ï « £ R j NRPW²y @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) xmsV©«s»R½ÌÁÍÜ[ INRPÉÓÁ. G−sµ³¶LigS®©s¾»½[ ªyÉÓÁ¬s xqsXztísQLi¿RÁ²R¶Li NRPW²y n R ZNP[ªsÌÁLi A¸R¶V©«s xmnsV©«s»R½ÌÁÍÜ[ INRPÉÜ[! ¿RÁW²R¶Li²T¶, 17:44. « 2. −s¿RÁORPQßØaRPNTPò ÛÍÁ[¬s úxms¼½ª«sxqsVòªso NRPW²y @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) r¡òú»R½Li ¿Á[xqsVòLiµj¶. « £ @ÍØLiÈÁxmsöV²R¶V C −s¿RÁORPQßØaRPNTPò gRiÌÁ ÑÁ©yõ»R½VÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ª«sW©«sª«soÌÁV @Íýؤ¦¦¦ £ (xqsV.»y.) r¡òú»R½Li ¿Á[¸¶VNRPVLiÛÉÁ[sªyLRiV A¸R¶V©«s bPORPQNRPV @L>iVÌÁV NSgRiW²R¶µy? R R
 15. 15. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 788 (ª«sL<S¬sõ) »y©«sV N][Lji©«sªyLji|ms NRPVLjizmsryò²¶V. R ª«sVLji¸R¶VV »y©«sVN][Li©«s ªyLji¬s ªyÉÓÁ©«sVLi²T¶ j »R½zmsöryò²R¶V. ªyÉÓÁ zms²R¶VgRiV ¹¸¶VVNRPä ®ªsVLRiVxmso NRPLiÉÓÁ ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV µyµyxmso x¤¦¦¦LjiLi¿Á[ÍØ DLiÈÁVLiµj¶. 44. @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V lLi[LiVVLiÊÁª«sÎÏÁþ©«sV HG F ED CBA ª«sWLRiVè»R½V©yõ²R¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, NRP©«sVõÌÁV gRiÌÁªyLjiNTP BLiµR¶VÍÜ[ gRiVßáFyhRiLi DLiµj¶. L KJI 45. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ úxms¼½ úFyßÓá¬s T SRQP ONM ¬dsÉÓÁ ©«sVLi²T¶¹¸¶[V xqsXztísQLi¿y²R¶V.1 ªyÉÓÁÍÜ[ N]¬sõ »R½ª«sV NRP²R¶Vxmso−dsVµR¶ úFyZNP[−s D©yõLiVV ZYXW VU ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁÍÜ[ N]¬sõ lLiLi²R¶V NSÎÏÁþ−dsVµR¶ ©«s²T¶Â¿Á[−s D©yõLiVV ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁÍÜ[ `_^] [ ª«sVLjiN]¬sõ ©yÌÁVgRiV (NSÎÏÁþ) −dsVµR¶ ©«s²T¶Â¿Á[−s D©yõLiVV. @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sVN][Lji©«s µy¬s¬s j i hgfed cba xqsXztísQryò²R¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ úxms¼½µk¶ on mlk ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ xqsª«sVLóRiV²R¶V. 46. ªyxqsòª«sLigS! ®ªs[Vª«sVV xqsVxqsöxtísQ®ªsV©«s u tsr qp xqsW¿RÁ©«s(A¸R¶V»`½)ÌÁ©«sV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV.2 ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sVN][Lji©«s ªy¬sNTP z yxwv ÊÁVVÇÁÙª«sWLæRiLi ®ªsxmso©«sNRPV ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[ryò²R¶V. |{ 47. ªyLRiV (NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV) @LiÉØLRiV: ~} ""®ªs[Vª«sVV @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVßñÓá −saRP*zqsLi¿yª«sVV ª«sVLji¸R¶VV −s®µ³¶[¸R¶VVÌÁª«sV¸R¶Wùª«sVV.'' NS¬s µy¬s »R½LRiVªy»R½ ªyLjiÍÜ[ INRP ª«sLæRiLi ªyLRiV ®ªs©«sVµj¶LjigjiF¡»yLRiV. ª«sVLji¸R¶VV @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV −saRP*zqsLiÀÁ©«sªyLRiV NSLRiV. 1. @LiÛÉÁ[ xqsLRi*ÒÁª«sLSzqs, @LiÛÉÁ[ ÒÁª«sLi DLi²T¶ ¿RÁÖÁLi¿Á[µ¶. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 21:30. j 2. @LiÛÉÁ[ ÅÁVL`iA©±s ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:38.
 16. 16. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 789 48. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ª«sVµ³R¶ù ¼d½LRiVö¿Á[¸R¶VÉجsNTP, ªyLji¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬s ª«sµôR¶NRPV zmsÖÁÀÁ©«sxmsöV²R¶V, ªyLjiÍÜ[¬s INRP ª«sLæRiLi ªyLRiV ª«sVVÅÁLi ú¼½xmsöVNRPVLiÉØLRiV. 49. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ ¼d½LRiVö (xqs»R½ùLi), ªyLjiNTP @©«sVNRPWÌÁ®ªsV©«sµj¶gS DLiÛÉÁ[, ªyLRiV −s©«súª«sV»R½»][ µy¬s¬s {qs*NRPLjiryòLRiV.1 ¢¡ 50. G−dsV? ªyLji x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁÍÜ[ ¨§ ¦¥¤£ L][gRiª«sVVLiµy? ÛÍÁ[NRP ªyLRiV xqsLi®µ¶[x¤¦¦¦LiÍÜ[ xms²T¶F¡¸R¶WLS? ÛÍÁ[NRP @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV ®¬«ª © A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV²R¶V »R½ª«sVNRPV ©yù¸R¶VLi ¿Á[¸R¶VLRi¬s ªyLjiNTP ˳ÏÁ¸R¶Vª«sW? @ÍØNSµR¶V! ´³² ± ° @xqsÌÁV ªylLi[ @©yù¸R¶VxmsLRiVÌÁV. 51. NS¬s ªyxqsòªy¬sNTP INRP®ªs[ÎÏÁ −saS*xqsVÌÁ©«sV, ªyLji ª«sVµ³R¶ù ¼d½LRiVö ¼ »º¹ ¸¶ ¿Á[¸R¶VÉجsNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬s ª«sµôR¶NRPV zmsÖÁÀÁ©«sxmsöV²R¶V,  Á À¿¾ ½ ªyLji xmsÌÁVNRPVÌÁV ZNP[ª«sÌÁLi BÍØlgi[ DLiÉØLiVV: ""®ªs[Vª«sVV −s©yõª«sVV ª«sVLji¸R¶VV −s®µ³¶[¸R¶V»R½ ÆÅÄ Ã ¿RÁWFyª«sVV.'' ª«sVLji¸R¶VV BÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ryxmnsÌÁùLi F~Li®µ¶[ªyLRiV. 52. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiV¬sNTP −s®µ³¶[¸R¶V»R½ ¿RÁW}msªyLRiV ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ˳ÏÁ¸R¶Vxms²T¶, A¸R¶V©«s ¸R¶VLiµR¶V ˳ÏÁ¸R¶V˳ÏÁNRPVòÌÁV NRPÖÁgji DLi®²¶[ ªyLRiV, BÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ryxmnsÌÁùLi (−sÇÁ¸R¶VLi) F~Li®µ¶[ªyLRiV. (3/4) 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 4:60c61.
 17. 17. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 790 53. * ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so INRP®ªs[ÎÁ AÇìØzms}qsò, Ï @Li»y ª«sµR¶ÖÁ »R½xmsöNRP ÊÁ¸R¶VÌÁV ®µ¶[LRigRiÌÁª«sV¬s ªyLRiV (A NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV) @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ gRiÉíÓÁ úxmsª«sWßØÌÁV ¿Á[ryòLiV. ªyLji»][ R @©«sV: ""úxmsª«sWßØÌÁV ¿Á[¸R¶VNRPLi²T¶; −dsV −s®µ¶¸R¶V»R½ ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. ¬saRPè¸R¶VLigS, −dsVLRiV ³[ ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV!'' 54. ªyLji»][ @©«sV: ""@ÍýØ£¤¦¦¦NRPV −s®µ³¶[¸R¶VVÛÍÁ DLi²R¶Li²T¶ ª«sVLji¸R¶VV FEDCBA xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVßñÓá @©«sVxqsLjiLi¿RÁLi²T¶. NS¬s INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLRiV ª«sVLRiÖÁF¡¾»½[, @»R½¬s LKJIHG (úxmsª«sNRPò)|ms −sµ³¶Li¿RÁÊÁ²T¶©«s µy¬s Ëص³R¶ù»R½ RQ PONM j 1 @»R½¬sµj¶ ª«sVLji¸R¶VV −dsV|ms −sµ³j¶Li¿RÁÊÁ²T¶©«s µy¬s Ëص³R¶ù»R½ −dsVµj¶.2 −dsVLRiV @»R½¬s¬s YX WVU TS (úxmsª«sNRPò©«sV) @©«sVxqsLji}qsò ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li F~LiµR¶V»yLRiV. ª«sVLji¸R¶VV xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiV¬s [Z Ëص³R¶ù»R½ ZNP[ª«sÌÁLi xqsöxtísQLigS xqsLi®µ¶[aS¬sõ @LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶VÈÁLi ª«sWú»R½®ªs[V.''3 55. ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ −saRP*zqsLiÀÁ a `_ ^] xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[}qsªyLji»][: ªyLjiNTP xmspLRi*Li ªyLji¬s ˳ÏÁW−sVNTP D»R½òLSµ³j¶NSLRiVÌÁVgS dcb ¿Á[zqs©«sÈýÁV, ªyLji¬s NRPW²y D»R½òLSµ³j¶NSLRiVÌÁVgS ¿Á[ryò©«s¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji N]LRiNRPV »y©«sV h gfe xqsª«sVø¼½LiÀÁ©«s µ³R¶LSø¬sõ (BrýyLi©«sV) zqósLRixmsLRiVryò©«s¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji xmspLRi*xmso m lkji ˳ÏÁ¸R¶Vzqós¼½¬s ªyLjiN]LRiNRPV aSLi¼½zqós¼½gS qpo n ª«sWLRiVè»y©«s¬s, @ÍýØ£¤¦¦¦ ªygôS©«sLi 1. @LiÛÉÁ[, µR¶'@ª«s£¤¦¦¦ (»R½ÕdÁg`i) ¿Á[¸¶VÈÁLi c BrýyLi ®ªsxmsoNRPV A¥¦¦¦*¬sLi¿RÁÈÁLi. ý R 2. @»R½¬s ('xqs'@xqs) A¥¦¦¦*©y¬sõ @LigkiNRPLjiLiÀÁ @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s £ úxmsª«sNRPÌÁ©«sV −saRP*zqsLi¿RÁÈÁLi ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP −s®µ¶¸¶VVÌÁª«sÈÁLi. ò ³[ R 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 13:40.
 18. 18. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 791 ¿Á[aS²R¶V.1 (BµR¶Li»y) ªyLRiV ©«s®©s[õ xw vutsr (@ÍýØ£¤¦¦¦®©s[) ALSµ³¶Li¿yÌÁ¬s ª«sVLji¸R¶VV ©yNRPV j Fsª«sLji¬ds ryÉÓÁ(˳ØgRiry*ª«sVVÌÁV)gS ~} |{ zy NRPÖÁöLi¿RÁLSµR¶¬s. ª«sVLji¸R¶VV µk¶¬s »R½LRiVªy»R½ NRPW²y Fsª«slLi©y xqs»R½ù¼½LRiryäLS¬sNTP FyÌÁö²T¶¾»½[ @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV, ªylLi[ @−s®µ¶¸¶VVÌÁV. ³[ R 56. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV NRPLRiVßÓáLi¿RÁ ÊÁ²yÌÁLiÛÉÁ[ ©«sª«sW'ÇÞ©«sV róyzmsLi¿RÁLi²T¶, −sµ³j¶µy©«sLi ('ÇÁNS»`½) Bª«s*Li²T¶ ª«sVLji¸R¶VV xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬sNTP −s®µ³¶[¸R¶VVÛÍÁ DLi²R¶Li²T¶! 57. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV ˳ÏÁW−sVÍÜ[ »R½zmsöLi¿RÁVNRPVLiÉØLRi¬s ˳Ø−sLi¿RÁª«sµôR¶V. ªyLji ¬sªyxqsLi ©«sLRiNSgjiõ¹¸¶[V! @µj¶ FsLi»R½ @µ³y*©«sõQ®ªsV©«s gRiª«sVùróy©«sLi. 58. J −saS*xqsVÍØLS! −dsV ËجsxqsÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ¸R¶VVNRPª«s¸R¶VxqsV=NRPV ¿Á[Li¬s −dsV ò R zmsÌýÁÌÁV, ª«sVW²R¶V xqsª«sV¸R¶WÌÁÍÜ[ @©«sVª«sV¼½ ¦¥¤£¢¡ ¼d½xqsVN]®©s[ −dsVª«sµôR¶NRPV LSªyÖÁ. (@−s) DµR¶¸R¶Vxmso (xmnsúÇÞ) ©«sª«sW'ÇÞNRPV ª«sVVLiµR¶V, ° ®¬«ª©¨§ ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õLi (''ÇÁÙú£¤¦¦¦) »R½LRiVªy»R½ c −dsVLRiV ¶ ´³²± −dsV ª«sryòQûÌÁV −s²T¶ÀÁ D©«sõxmsöV²R¶V c ª«sVLji¸R¶VV LSú¼½ ('Buy) ©«sª«sW'ÇÞ »R½LRiVªy»R½. C ¿¾½¼ »º¹¸ ª«sVW²R¶V, −dsV N]LRiNRPV GNSLi»R½ (xmsLRiµy) xqsª«sV¸R¶WÌÁV. −dsÉÓÁ »R½LRiVªy»R½ ªyLRiV ª«sVLji¸R¶VV ÄÃÂÁÀ −dsVLRiV INRPLji ª«sµô¶NRPV ª«sVL]NRPLRiV ª«sÀÁè R ÆÅ F¡»R½Wª«soLiÛÉÁ[, ªyLji|ms gS¬ds, −dsV|ms gS¬ds FsÍØLiÉÓÁ µ][xtsQLi ÛÍÁ[µ¶V. C −sµ³R¶LigS @ÍýØ£¤¦¦¦ R −dsVNRPV »R½©«s AÇìÁÌÁ©«sV −saRPµk¶NRPLjixqsVò©yõ²R¶V. @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NPR ª«sLi»R½V²R¶V. 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 5:3.
 19. 19. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 792 59. ª«sVLji¸R¶VV −dsV zmsÌýÁÌÁV ¸R¶VVNRPò EDCBA ª«s¸R¶V=xqsVNRPV ¿Á[LRiVNRPV©«sõxmsöV²R¶V; ªyLji NRPLiÛÉÁ[ |msµôR¶ (ª«sVVLiµR¶V) ªyLRiV @©«sVª«sV¼½ HGF ¼d½xqsVNRPV©«sõÈýÁV ªyLRiV NRPW²y @©«sVª«sV¼½ ¼d½xqsVN][ªyÖÁ. C −sµ³R¶LigS @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVNRPV N M LKJI »R½©«s AÇìÁÌÁ©«sV −saRPµk¶NRPLjixqsVò©yõ²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ T S RQPO −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. VU 60. ª«sVLji¸R¶VV ÊÁVV»R½Vúryª«sLi AgjiF¡LiVV, −sªyx¤¦¦¦D»y=x¤¦¦¦LiÛÍÁ[¬s {qsòQûÌÁV c »R½ª«sV [ ZYXW r¢LiµR¶LRiùLi ÊÁ¸R¶VÈÁxms²R¶NRPVLi²y DLi®²¶[ÈÁÈýÁVgS c »R½ª«sV|ms ª«sryòQûÌÁ©«sV a`_^] (µR¶VxmsöÈýÁ©«sV) ¼d½zqs®ªs[}qsò, ªyLji|ms d cb µ][xtsQLiÛÍÁ[µR¶V. NS¬s ªyLRiV @ÈýÁV ¿Á[¸R¶VNRPVLi²y DLi²R¶ÈÁ®ªs[V ªyLjiNTP D»R½òª«sV®ªsV©«sµj¶.1 ª«sVLji¸R¶VV ih gfe @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*Li −s®©s[ªy²R¶V, xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V. pon m lkj 61. @Liµ³R¶V¬s −dsVµR¶ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V ª«sVLji¸R¶VV NRPVLiÉÓÁªy¬s −dsVµR¶ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V vut srq ª«sVLji¸R¶VV L][gji−dsVµR¶ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V ª«sVLji¸R¶VV {z yx w −dsV −dsVµR¶ NRPW²y ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V: INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLRiV −dsV BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV »R½Liú²T¶ ~ }| »y»R½ÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV »R½ÖýÁ ©y¸R¶V©«sª«sVøÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV r¡µR¶LRiVÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV r¡µR¶Lkiª«sVßáVÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy zms©«s»R½Liú²R¶VÌÁ (»R½Liú²T¶ r¡µR¶LRiVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV ®ªs[V©«s»R½òÌÁ (»R½Liú²T¶ r¡µR¶Lki ª«sVßáVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV ®ªs[V©«sª«sWª«sVÌÁ (»R½ÖýÁ r¡µR¶LRiVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV zms©«sõª«sVøÌÁ (»R½ÖýÁ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 33:59.
 20. 20. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 793 r¡µR¶Lkiª«sVßáVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV Aµ³k¶©«sLiÍÜ[ »yÎÏÁxmso ¿Áª«soÌÁV D©«sõªyLji BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV }qsõz¤¦¦¦»R½VÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ¼½LiÛÉÁ[! −dsVLRiV @LiµR¶Lji»][ NRPÖÁzqs ¼½©yõ ÛÍÁ[µy ®ªs[LRiVgS ¼½©yõ NRPW²y −dsV|ms ¡ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V. @LiVV¾»½[ −dsVLRiV BLi²ýR¶ÍÜ[¬sNTP ¥ ¤ £¢ úxms®ªs[bPLiÀÁ©«sxmso²R¶V, −dsVLRiV INRPLjiN]NRPLRiV xqsÍØLi ¿Á[xqsVN][ªyÖÁ. Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ ª© ¨§¦ »R½LRixmnsQo©«sVLi²T¶ ¬sLñRiLiVVLi¿RÁÊÁ²T¶©«s µk¶ª«s©«s, aRPV˳ÏÁúxmsµR¶®ªsV©«sµj¶ ®ªs[VÛÍÁ©«sµj¶. C −sµ³R¶LigS ²±° ® ¬« @ÍýØ£¤¦¦¦c −dsVLRiV @LóRiLi ¿Á[xqsVNRPVLiÉØLRi¬sc ¸¶ ´ ³ »R½©«s AÇìÁÌÁ©«sV −dsVNRPV −saRPµk¶NRPLjixqsVò©yõ²R¶V. ¼ »º¹ À¿¾½ 62. @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV A¸R¶V©«s úxmsª«sNRPò©«sV ÃÂÁ x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VxmspLRi*NRPLigS −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªylLi[ ¬sÇÁ®ªsV©«s −saS*xqsVÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV EDCB A G®µ¶©y ryª«sVWz¤¦¦¦NRP NSLRiùLi ¬s−sV»R½òLi KJ IHGF @»R½¬s(®µ¶ª«súxmsª«sNRPò)»][ D©«sõxmsöV²R¶V, @»R½¬s @©«sVª«sV¼½ ÛÍÁ[¬s®µ¶[ R QPO NML ®ªs×ÁþF¡NRPW²R¶µR¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, Fsª«slLi¾»½[ ¬ds»][ (J ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶)! @©«sVª«sV¼½ VU TS @²R¶VgRiV»yL][ @ÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ªyxqsòª«sLigS! @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s úxmsª«sNRPò©«sV [ ZYXW −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLRiV. NRP©«sVNRP ªyLRiV »R½ª«sV ^] G xms¬s N]LRiZNP©y @©«sVª«sV¼½ @²T¶gji¾»½[, ªyLjiÍÜ[ ¬dsª«so N][Lji©«s ªyLjiNTP ba `_ @©«sVª«sV¼½¬sª«so*. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji¬s ORPQ−sVLi¿RÁª«sV¬s @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV úFyLójiLi¿RÁV. hg fe d c ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. kji
 21. 21. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 794 63. (J −saS*xqsVÍØLS!) xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiV¬s zmsÌÁVxmso©«sV −dsVLRiV, −dsVÍÜ[ onml INRPLji©¯NRPLRiV zmsÌÁV¿RÁVNRPV®©s[ zmsÌÁVxmsogS r qp ˳Ø−sLi¿RÁNRPLi²T¶. −dsVÍÜ[ INRPLji ¿yÈÁV©«s INRPLRiV µyNRPVäLiÈÁW ®ªsVÌýÁgS ÇØLjiF¡¹¸¶[V xw vu ts ªyLji gRiVLjiLiÀÁ @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.1 ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò AÇìÁ©«sV |{zy DÌýÁLizmnsVLi¿Á[ ªyLRiV, »yª«sVV G®µ¶©y AxmsµR¶ÍÜ[ ÀÁNRPVäNRPV F¡»ylLi[®ªsW©«s¬ds ÛÍÁ[µy ~} Ëص³yNRPLRi®ªsV©«s bPORPQNRPV gRiVLji¿Á[¸R¶V ÊÁ²R¶»ylLi[®ªsW©«s¬s ˳ÏÁ¸R¶Vxms²yÖÁ. 64. −s©«sLi²T¶! ¬saRPè¸R¶VLigS ANSaSÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁW−sVÍÜ[ ©«sV©«sõ xqsª«sVxqsòª«sVW @ÍýØ£¤¦¦¦®µ¶[! −dsV zqós¼½ A¸R¶V©«sNRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV ª«sVLji¸R¶VV @LiµR¶LRiW A¸R¶V©«s ª«sµôR¶NRPV ª«sVLRiÖÁLixmsÊÁ²T¶©«s L][ÇÁÙ, ªyLRiV ¿Á[zqsª«sÀÁè©«s NRPLRiøÌÁ¬dsõ A¸R¶V©«s ªyLjiNTP ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV úxms¼½ µy¬s¬s gRiVLjiLiÀÁ xmspLjiò ÇìØ©«sª«sVVLiµj¶. £¢¡ (7/8) ***** 1. ª«sVV©yzmsÅÁVÌÁV ®µ¶ª«súxmsª«sNRP»][ xqsª«sWÍÜ[¿Á©«sÌÁV ÇÁLjilgi[ÈÁxmsöV²R¶V ®ªsVÌýÁgS ÇØLRiVNRPV®©s[ªyLRiV. n ò R

×