AVO - TA ČR

265 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nejsou zahrnuty všechny proměnné.
 • AVO - TA ČR

  1. 1. … od myšlenek k aplikacímRut Bízková, předsedkyně TA ČRMartin Bunček, člen předsednictva TA ČR
  2. 2. Představení TA ČRHlavní náplní je…• podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoja inovace v ČR• podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnýmiorganizacemi a soukromým sektorem• sníţit roztříštěnost účelové podpory v ČR• přispívat ke zvyšování konkurenceschopnostia hospodářskému růstu ČR
  3. 3. Čerpáníúčelových prostředkův roce 2012Program čerpánoupravenýrozpočetALFA 1 374 420 1 507 267BETA 6 735 79 250CK 402 090 445 842OMEGA 45 079 51 500Celkem 1 828 324 2 083 859[tis. Kč]
  4. 4. Rozpočet TA ČR2013-20162013 2014 2015 2016Účelové prostředky 2 457 457 3 042 414 3 298 511 4 491 911z toho ALFA 1 773 523 1 850 000 1 432 511 1 432 511z toho BETA 134 500 150 500 150 500 150 500z toho OMEGA 51 500 51 500 51 500 51 500z toho Centra kompetence 497 934 812 414 740 000 950 000GAMA 104 000 226 000 352 000DELTA 74 000 148 000 155 400Institucionální prostředky 99 030 122 000 132 000 165 000CELKEM 2 556 487 3 164 414 3 430 511 4 656 911[tis. Kč]
  5. 5. • Hledání „chytrých“ řešení v oblasti progresivních technologií,udrţitelnosti dopravy a ochrany ţivotního prostředí3 podprogramy:1. Progresivní technologie, materiály a systémy2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba ţivotního prostředí3. Udrţitelný rozvoj dopravyProgram ALFA0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000TA celkem PP1 PP2 PP3Výše dotace TA1Výše dotace TA2Výše dotace TA3Výše dotací dle jednotlivých podprogramů TA1-TA3 [tis. Kč]
  6. 6. Program BETA• Program veřejných zakázek pro potřeby státní správy– ČBÚ; ČÚZK; MD; MPSV; MPO; MMR; MV; MZV; MŢP; SÚJB– další poskytovatelé v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje• Trvání programu: 2012 – 2016• Rozpočet programu: 640 mil. Kč• Délka projektů: 1 – 3 roky• Zadávání zakázek: průběţně, kaţdoročně• Financování ex-post po ukončení etapy, 100% podpora
  7. 7. Celkem podpořeno 22 projektů (celkové náklady 6,2 mld. Kč; míra podpory 68 %)
  8. 8. Program OMEGA3 veřejné soutěţe• OMEGA1 – vyhlášení 2011 (nyní řešení projektů)• OMEGA2 – vyhlášení 2013 (vyhlášení leden 2013)• OMEGA3 – vyhlášení 2015
  9. 9. TA ČRPříprava nových programů• Nastavení nových programů jednou zklíčových aktivit TA ČR v současnosti• Nově připravované programy:– DELTA: podpora zahraniční spolupráce– GAMA: podpora ověření výsledků VaV zhlediska jejich praktického uplatnění a napřípravu jejich následného komerčního vyuţití– náhrada končících programů ALFA/TIP
  10. 10. TA ČRPříprava nových programů• Spolupráce na přípravě novéhoprogramového období 2014-2020:– MPO: OP Podnikání a inovace prokonkurenceschopnost– MŠMT: OP Výzkum, věda a vzdělání
  11. 11. Role TA ČR v OP VVV• TA ČR garantem PO2 Spolupráce výzkumnýchorganizací s aplikační sférou a transfer znalostí, kterýbude financován Evropským fondem pro regionálnírozvoj• V současnosti nastavována spolupráce s MMR• Intenzivní jednání s MPO ohledně překryvů s OP PIK• Březen 2013 – Řídící výbor OP VVV: představení 1.návrhu
  12. 12. Role TA ČR v OP VVV• PO2:– SC1: Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblastispolečenských výzev včetně průřezových technologií– SC2: Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikačnísférou vedoucí k efektivnímu vyuţití výsledků výzkumu v praxi– SC3: Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializacev regionech• Původně jen 2 SC, v současnosti SC1 z PO1, původnínázev: „Posílit kapacity pro výzkum v oblastiprůřezových technologií“
  13. 13. Novelizace z. 130/2002 Sb.Hlavní důvody navrhovaných změn• Aktuálně připravovaná technická novela řeší pouze dílčí technickézáleţitosti• Je potřeba…– zakotvit v zákoně moţnost vyuţití EU fondů (dalších nástrojů vedledotací)– zakotvit vykazování příjmů z transferu znalostí pro potřeby novýchmetod hodnocení v souladu s národní politikou VaV– vyřešit na základě zkušeností TA ČR řadu interpretačních nejasností azmírnit administrativní zátěţ poskytovatelů i uchazečů a příjemců• Z těchto důvodů je zapotřebí provést změnu během roku 2013
  14. 14. • Rozšíření finančních nástrojů• Rozšíření nástrojů poskytování podpory• Další úpravy za účelem hodnocení• Úprava definice poskytování podporyNovelizace z. 130/2002 Sb.Hlavní okruhy úprav
  15. 15. Budoucí ambice: analýzy porovnánívývoje produktivity podpořených xnepodpořených firem95105115125135145Matching year Subsidy year Subsidy year+1 Subsidy year+2 Subsidy year+3 Subsidy year+4 Subsidy year+5 Subsidy year+6nepodpořenéVýběr firem na základě podobnosti (closest neighbour) proměnných:věk, obrat, počet zaměstnanců, počet patentů, předchozí VaV podpora aodvětví průmyslu.podpořenéZdroj: TEKES
  16. 16. 0.99511.0051.011.0151.021.0251.03Base Subsidy year Subsidyyear+1Subsidyyear+2Subsidyyear+3Subsidyyear+4Subsidyyear+5podpořenénepodpořenéTekes - Srovnání dle lokalizacepříjemce0.99511.0051.011.0151.02Base Subsidy year Subsidyyear+1Subsidyyear+2Subsidyyear+3Subsidyyear+4Subsidyyear+5Treated ControlpodpořenénepodpořenéSituováno v regionálním centruSituováno mimo regionální centrum
  17. 17. • podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací• Hodnocení programů účelové podpory• Novela zák. 130/2002Sb.• Informovanost o “veřejné podpoře”• PR aktivity o přínosech státní podpory aplikovanéhovýzkumu, vývoje a inovacíSpolečná témata
  18. 18. Děkuji Vám za pozornost!

  ×