Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

 • 5,318 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
5,318
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda na podstawie propozycji p. Małgorzaty Łoskot Redaktor Prowadzącej Głosu Pedagogicznego
 • 2. Imię i nazwisko: ________________________________________________________ Klasa : ________________________________________________________   Podstawa założenia IPETU: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________ (tu należy wpisać informację na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, rodzaj niepełnosprawności, nr orzeczenia oraz datę wydania; wpisać (jeśli posiadamy) informację czy uczeń jest pod opieką jakiejś Poradni). W tabeli wpisujemy mocne i słabe strony ucznia wskazane w orzeczeniu do kształcenia specjalnego. Mocne strony ucznia Słabe strony ucznia 1. 2. 3. 1. 2. 3.
 • 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE   1. Zakres (obszary) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tutaj należy umieścić informacje dotyczące indywidualizowania pracy z uczniem oraz dostosowania wobec niego wymagań edukacyjnych na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, ewentualnej modyfikacji treści programowych; n/t oceny jego postępów i osiągnięć ; o warunkach przysługujących uczniowi na egzaminie; o zwolnieniu z drugiego języka; wydłużenia etapu kształcenia dokona roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym, w przypadku gimnazjum, uczeń kończy 21 rok życia.
 • 4.
  • 2. Rodzaj i zakres (obszar) zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem:
  • (Dla ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym (np. usprawnianie, korygowanie, kompensowanie, wzmacnianie mocnych stron, pomoc w nawiązywaniu poprawnych relacji w grupie, etc…) .
  • ………………………………………………………………………………………………… .……………
  • ……………………………………………………………… ..……………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………… .
  • 3. Formy i metody pracy z uczniem:
  • (Np. preferencje dla metod aktywizujących, prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania, stosowanie zadań o różnym stopniu trudności, różnicowanie zadawania prac domowych, pomoc nauczyciela wspierającego na wybranych godzinach lub wszystkich lekcjach, pomoc rówieśników – współpraca w grupach, w parach, kontakty indywidualne, etc… ).
  • ………………………………………………………………………………………… .……….………..
  • ……………………………………………………………… ..…………………………………………..
  • …………………………………………………………………………………………………………… .
  •  
 • 5. 4. Formy, sposoby, okres i wymiar godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej: (Tutaj podajemy konkretne ustalenia, typu: objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi z konkretnego przedmiotu, zajęciami związanymi z wyborem dalszej drogi kształcenia, bezpośrednią opieką pedagoga/psychologa szkolnego o charakterze terapeutycznym - z podaniem terminów i czasu ich realizacji). 5. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi instytucjami i specjalistami: (Tutaj wpisujemy działania odpowiadające potrzebom rodziców i uzgodnione z nimi, jak również zgodne z potrzebami nauczycieli pracujących z uczniem). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tu nie wpisujemy zajęć rewalidacyjnych, ponieważ na nie dyrekcja musi otrzymać środki. FORMY SPOSOBY OKRES WYMIAR GODZIN
 • 6. 6. Zajęcia specjalistyczne: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ten punkt IPETU wypełnia dyrektor!!!. Informacje o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w indywidualnych lub grupowych zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych zajęciach odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia - z podaniem kiedy, kto, w jakim wymiarze i w oparciu o jaki program będzie je realizował). 7. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji programu: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Obejmuje m.in. udział rodziców w opracowaniu IPET, uzyskanie ich zgody na jego realizację, udzielenie im wskazówek/instruktażu do pracy z dzieckiem w domu, wspólne ustalenie pewnych zasad postępowania z dzieckiem w szkole i w domu, sposoby kontaktowania się w celu wymiany informacji dotyczących postępów dziecka w nauce oraz jego funkcjonowaniu w klasie/domu).
 • 7. Dziękuję za uwagę Agnieszka Szajda Pedagog szkolny