Memoria 2012

193 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memoria 2012

 1. 1. ASOCIACIÓNSOCIOCULTURAL“ASCM”MEMORIA2012-EIVANº30
 2. 2. 2
 3. 3. 3En 1987 nacía en Ferrol a Asociación Sociocultural “ASCM” cun marcadoobxectivo: lograr a plena integración das persoas con discapacidade entodos os ámbitos. Vintecinco anos despois, a ASCM continúa loitando poracadar este obxectivo a través da realización de diversas actividades, paraelo ofrecemos servizos de formación, información e integración laboral,transporte adaptado, accesibilidade, deporte adaptado, e educación entreoutros.A nosa traxectoria social, aválanos como unha das entidadespioneiras na defensa dos dereitos das persoas con discapacidade enGalicia. A nosa labor veuse recoñecida pola Xunta de Galicia ao declarara nosa asociación “de utilidade pública” (DOG mércores 11 de agostode 2010 -Orden de 4 de agosto de 2010 Consellería de Presidencia,Administracións Públicas e Xustiza).Con esta memoria anual, a Asociación non só pretende manterinformados aos socios/as dos eventos organizados ano tras ano, senónque trata tamén de expoñer á cidadanía en xeral as áreas sociais nasque é necesario seguir traballando. Ademais, neste ano 2012, a ASCMcelebrou o seu 25º aniversario, polo que foi un ano moi especial no quese levaron a cabo moitas actividades para conmemorar tal data.Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade, nalgúnmomento da nosa vida, xa sexa temporal ou permanente, e porque é unharealidade que pode cambiar a vida nun segundo: un accidente laboral,doméstico,de tráfico... pode truncar a nosa forma de ver as cousas.¡Se te pos nese lugar, quererás apoiar e participar!
 4. 4. ÍNDICEQuen somosSaúda do presidente da DeputaciónSaúda do presidente Xunta directivaOnde estamosAccesibilidadeTransporte adaptadoOrientación e intermediación laboralEducación e formaciónDeporte adaptado25 AniversarioVoluntariadoLecer e tempo libreMullerInfancia e maioresActividadesInformación e asesoramentoDivulgación e sensibilizaciónFinanciadores356 781012141620242630323638424446
 5. 5. 5Cada vez queteño a oportunidadede compartir algo detempo con membrosou traballadoresda AsociaciónSociocultural deMinusválidos sacoa mesma conclusión. O moito que soncapaces de facer con tan pouco.E, agora, despois de coñecer a memoriadas actividades realizadas no ano 2012,aínda me cambia ese pensamento. Nonsodes capaces de facer moito con pouco,senónquesodescapacesdefacermoitísimo,máis do que os demais imaxinamos.E o facedes por vós, pero tamén por todosnós, por toda unha sociedade que, a travésdo voso traballo desinteresado, vemos comocada problema se converte nunha solucióne cada obstáculo nun reto que ides superar.AAsociaciónSocioculturaldeMinusválidosde Ferrol é hoxe unha referencia para todaunhacomarcaemesmoparatodaaprovinciada Coruña. O traballo dos seus membros dasentido a moitas vidas, a moitas vidas queatopan no afán de superación un motivopara seguir adiante, a moitas vidas quesaben que o único reto imposible de superaré o medo a non conseguir as cousas. Todoo demais, vós o demostrades, é posible sehai ganas de facelo.A Deputación da Coruña sabe do vosomérito.O Concello de Ferrol sabe do voso mérito.E por iso, para recoñecelo, decidimosque levarades este ano a Insignia de Ouroda cidade, un premio máis que merecidoe que tan só demostra minimamente oagradecemento da sociedade a todos vós.Desde a Deputación da Coruña estamosconvencidos de que a vosa dedicaciónmerece todo o apoio que desde asAdministracións poidamos ofrecer. Poriso, estamos encantados de pór o nosogranito de area para que poidades seguirdemostrando, durante moitos anos máis,que a discapacidade é unha condición enunca unha limitación.Grazas por recordalo cada día.Diego Calvo PousoSAÚDA DO PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
 6. 6. 6Xa tedes nas vosas mans a memoriado ano 2012 da ASCM. Un ano moiespecial marcado pola data do noso 25aniversario.Un ano máis, aproveito paraagradecervos o apoio prestado nestes25 anos de traballo a favor das persoascon discapacidade, 25 anos cheos delogros que debo compartir con todose todas as que deixaron pegada nestatraxectoria, pois eles son en granmedida os causantes deste mérito, quecomezou cunha decisión valente, e quecontinua co esforzo de moitas persoasimplicadas na causa.A ASCM aglutina a 2000 sociose medio centenar de voluntarios evoluntarias, unha Xunta Directivacomposta por seis persoas, unhaxerente e unha plantilla actual de trecetraballadores e traballadoras, quetraballan ó servizo das persoas condiscapacidade en tarefas moi distintase á vez moi necesarias.Aínda que a meta queda lonxe, xaestá máis preto que onte, pois asbarreiras que non deixan medrar sonas que un mesmo se pon, as que pon avida supéranse con esforzo.As persoas, do mesmo xeito que asaves, son diferentes no seu voo, peroiguais no seu dereito a voar. A maiordiscapacidade é non darse conta deque todos e todas somos iguais.En nome de todas as persoas condiscapacidade membros da ASCM,dos traballadores e traballadoras, dogrupo de voluntariado, e no meu propio:¡¡¡GRAZAS!!!SAÚDA DOPRESIDENTE
 7. 7. PresidenteÁngel Gárate RocaVicepresidenteManuel S. RguezSanestebanTesoureiroÁlvaro IllobreSaavedraSecretarioAntonio VázquezDeibeVogalAbelardo TeijidoLageVogalBasilio DuránCupeiroXUNTADIRECTIVA7
 8. 8. 8ONDE ESTAMOSR/Fernando VI Bloque 2 Baixos 18-19Tlf: 981 35 14 30 Fax: 981 35 14 50Email: ascm.ferrol@ascmferrol.comFERROLEstrada de Castela 256, BaixoTlf: 981 38 53 66 Fax: 981 38 67 22Email: ascmnaron@ascmferrol.comNARÓN
 9. 9. 9
 10. 10. 10Este servizo, está destinado ainformar, asesorar e desenrolaractuacións en materia de axudastécnicas, accesibilidade e eliminaciónde barreiras arquitectónicas.Esta área encárgase de resolver asdúbidas que teñen os nosos usuarioscon respecto a accesibilidade.Ademais tamén se estudan e analizanas diferentes barreiras arquitectónicase urbanísticas con que conta acomarca de Ferrolterra, tanto noámbito urbanístico como de transporte,facendo as oportunas demandas anteos organismos competentes.O ámbito de actuación do servizode accesibilidade non é por tantosoamente no campo urbanístico,seno tamén nas barreiras sociaisque debemos superar realizandocampañas de sensibilización econcienciación.O desexo da entidade é o de poderconcienciar á cidadanía en xeral, eespecialmente ás administraciónspúblicas, sobre a necesidade de facerunhacidadeaccesible,eliminandoagrancantidade de barreiras arquitectónicasque existen na actualidade; rúas conbeirarrúas estreitas por onde noncaben as cadeiras de rodas, beirarrúassen acceso ós pasos de peóns, bordosmoi altos, edificios públicos que nonson accesibles…, e un longo etcéteraque temos que intentar eliminar ou polomenos paliar. Por iso, un dos principaisobxectivos da ASCM é acadar unhacidade accesible para todos.A área de accesibilidade taménpuxo en marcha un blogue noque se publicarán, entre outrascousas, as fotografías-denuncia(accesibilidadascm.blogspot.com).ACCESIBILIDADE
 11. 11. 11
 12. 12. 12A ASCM, coa colaboración dosServizos Sociais do Concello de Ferrol,Narón e a Deputación da Coruña, puxoen marcha un servizo de transporteadaptado para o desprazamento daspersoas con movilidade reducida quenon poidan utilizar o transporte público,atendendo a un total de 387 usuarios.Durante o ano 2012 realizáronsediferentes servizos de transportepara realizar diversos trámitesadministrativos e o traslado a varioscentros especializados, o que fomentaa independencia e autonomía daspersoas con mobilidade reducida.Cubrindo así o que hoxe en día nonse está a cubrir co transporte público eatendendo ás necesidades das persoascon movilidade reducida.Durante este ano foron 103.000 oskm que se recorreron para dar estacobertura.Obxectivos :* * Fomentar a independencia eautonomía das persoas conmobilidade reducida.* * Garantir a escolarización daspersoas con mobilidade reducida.* * Cubrir o servizo que hoxe nonse está cubrindo co transportepúblico.* * Atender as necesidades daspersoas con dificultades paradesprazarse.TRANSPORTE ADAPTADO
 13. 13. 13
 14. 14. 14A “ASCM” considera, dende os seuscomezos, a integración laboral comoun eixe importante para a integraciónnormalizada e plena das persoascon discapacidade, apostando nadécada dos noventa polo empregoprotexido a través dos CentrosEspeciais de Emprego, nos que hoxeen día están a traballar 43 persoas condiscapacidade, o que supón un 67%dos empregos existentes. Na comarcade Ferrolterra, a ASCM creou o 75%dos centros especiais de emprego.O servizo ten como obxectivo finala integración laboral das persoas condiscapacidade na empresa ordinaria,orientando, asesorando e axudando áspersoas con discapacidade para a súainserción no mundo laboral, e taménpara ofrecer información ás empresassobre os incentivos e subvencións ásque pode acceder ó contratar a persoascon discapacidade.Na actualidade, o servizo céntrasefundamentalmente en realizar unestudo individualizado de cadademandante de emprego, realizarcurrículums, orientación formativa eformación a través da realización detalleres de inserción laboral.Tamén actúa de mediador entreas empresas e os demandantes deemprego, e ten en marcha un blog deorientación laboral (http://orientacion-laboral-ascm.blogspot.com.es/).Ademais encárgase da busca activade ofertas de emprego (na prensa,Internet, ETTs…).Aintegraciónlaboraldaspersonascondiscapacidade segue a ser difícil poloque é todo un reto seguir traballandocos demandantes de emprego, xa queactualmente a situación económica ébastante perxudicial, especialmentecos colectivos máis vulnerables.ORIENTACIÓN EINTERMEDIACIÓNLABORAL
 15. 15. 15O noso servizo de Orientación eIntermediación laboral contou en 2012con 831 persoas con discapacidadeen idade laboral (entre 18-65 anos), e207 persoas coas que traballamos deforma constante, das cales 64 estánactualmente traballando.É moi importante queas persoas que esténincluidas na nosa bolsade emprego manteñansempre actualizados osdatos do seu currículo.
 16. 16. 16Na súa labor de promover aformación destinada a conseguir aintegración social e laboral, a ASCMrealizou un curso de Cultura XeralBásica para Adultos e varios cursossobre novas tecnoloxías: introduccióná informática, informática xeral, correoelectrónico e redes sociais; tendoen conta que nos movemos nunhasociedade da comunicación ondeas novas tecnoloxías son esenciais,tanto para comunicación e relaciónssociais, como para atopar traballoou realizar trámites administrativosou compras online. As persoas condiversidade funcional seguen senestar familiarizadas cos cambiostecnolóxicos.As actividades formativas daASCM están destinadas ás persoasasociadas e á cidadanía en xeral,coa finalidade de desenvolver unhaacción integradora. Neste sentido,organizáronse diversos cursos eobradoiros como:“Primeiros Auxilios”.“Manexo e mantemento decadeiras de rodas”, co obxectivo defamiliarizarse co manexo das cadeirasde rodas dos propios usuarios e dosseus coidadores.“Voluntariado e discapacidade” e“Curso básico de voluntariado” paraformar ás persoas voluntarias.“Habilidades sociais”, co obxectivode dar pautas para a súa mellora.E “Resolución de conflictos”.Ademais disto, os voluntarios eo personal da ASCM realiza unhaformación continua apoiándoseen plataformas como VoluntariadoGalego, Voluntariado Dixital ou aFundación Luis Vives.Nestes cursos participaron arredorde 200 alumnos.EDUCACIÓN EFORMACIÓN
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20Neste ano a nosa Asociación e osnosos clubs continuaron a desenrolarun gran número de actividades,ampliando a participación das persoascon diversidade funcional e o persoalvoluntario nelas.A Boccia é un xogo de precisión ede estratexia que ofrece a persoascon grandes discapacidades aposibilidade de achegarse á prácticadeportiva. A ASCM leva competindona Boccia dende hai varios anos e nasúa traxectoria vai obtendo resultadosmoi positivos. Tamén hai que resaltara grande importancia que ten opersoal voluntario no desenrolo dodeporte da Boccia.O ano pasado comezamos coasección de tiro con arco co mellortirador galego, Guillermo Rodríguez,e parece que a semente do tiro estámedrando, pois o curso de iniciaciónfeito en novembro e decembro foitodo un éxito.Por outra parte, o Club ADMconvertiuse no segundo con maiornúmero de licencias en tenis encadeira de rodas a nivel nacional, econta con 7 deportistas na disciplina.Dentro da oferta tamén se atopanbaloncesto en cadeira de rodas (ClubBasketmi), tenis de mesa, tiro enatación (piscina terapéutica).Tamén merece mención especiala organización dunha nova edicióndo Rallye Social puntuable parao Campionato de España deAutomovilismo FEDDF e creando oprimeiro Open Ferrolterra de RutasTurísticas co resto das escuderías dacomarca.Así como a celebración da I Xornadade Deporte Adaptado, que tivo lugaren novembro.DEPORTEADAPTADO
 21. 21. CAMPIONATO NACIONAL DE BOCCIA21Organizado polo Club ADM coa colaboracióndo voluntariado da ASCM (FERROL, 14-17 XUÑO 2012)
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24Celebramos o noso 25 aniversariocunha gala que tivo lugar o venres25 de maio de 2012 na sala decongresos de FIMO, co seu aforo aocompleto.Entre as persoas asistentesestaban a Conselleira de Traballo eBenestar, Beatriz Mato, o DeputadoProvincial, Miguel de Santiago, eos alcaldes de Ferrol, Fene, Ares,Cabanas e Cedeira.O acto serviu para agraceder otraballo e a axuda recibida durantetodos estos anos por parte de socios,amigos, colaboradores e entidadespúblicas e privadas, grazas aos quea ASCM poido celebrar as súasbodas de prata.A gala completa pode verse na nosacanle de YouTube “CanalASCM”.25ANIVERSARIO
 25. 25. 25
 26. 26. 26Rexistrada como Entidade de AcciónVoluntaria no ano 2000, a Asociacióncontou sempre coa colaboración eapoio de persoas que, cedendo oseu tempo de maneira desinteresada,axudan a que as persoas condiscapacidade participen activamentena sociedade.A ASCM conta con máis de 50voluntarios, dos cales un 90% tenalgún tipo de discapacidade. Ademaisde ter comprobado ao longo do tempoque o seu nivel de motivación éaltísimo, o traballo de voluntariado émoi positivo para este colectivo.A ASCM asume a responsabilidadede darlle ao voluntario unha formaciónbásica e específica. A formacióné, sen dúbida algo imprescindible,pois ademais de darlle seguridade,optimiza o traballo do voluntario.Pero sobre todo, e o que é máisimportante, enriquece á persoa e lleaporta profesionalidade.Neste momento de crise, osvoluntarios conforman o motorprincipal da ASCM, participando naorganización de eventos e actividadespropias e alleas, coma o caso doproxecto“Ferrolterra12:docedíaspolaintegración” de AECOFE empresariasFerrol, no que os nosos voluntariostiveron un papel moi destacado ou oprograma de Voluntariado Dixital daXunta de Galicia.Por todo isto, so queda dar asgrazas a todos eles, xa que sin o seuesforzo e dedicación todo isto nonsería posible, pero, en especial, aEdita Carballeira, elixida Voluntariado Ano neste 2012.¡¡¡GRAZAS A TOD@S!!!VOLUNTARIADO
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30Durante o 2012 a ASCM organizouun total de cinco visitas culturais edidácticas ás exposicións que seorganizaron en Ferrol. Máis de 80persoas participaron nestas visitas.Exposición itinerante “Galicia,conservando a natureza”, instaladana Aula de Ecoloxía Urbana de Ferrol.Esta exposición permitiu achegar agran diversidade e singularidade dosnosos espazos naturais protexidos.Exposición itinerante “Aves deGalicia” instalada na Aula de EcoloxíaUrbana de Ferrol. Permitiu achegaraos asistentes ao medio natural através dun dos seus elementos máisrechamantes: as aves.Exposición Wildlife, no CentroSociocultural Novacaixagalicia.A través das fotografías fíxose unpercorrido para coñecer o xeito devida de moitas especies salvaxes.A Fundación Novacaixagalicia enFerrol acolleu tamén a exposiciónque mostra 100 gravados de Dalí. “Adivina comedia de Salvador Dalí”BBVA organizou en Ferrol aexposición ‘Billetes tridimensionais:arte numismático sen barreiras’.Ademais disto, a ASCM puxo enmarcha a finais deste ano a área delecer, que se encarga de programarsaídas e actividades lúdicas paratodos os usuarios, como participar naRuta dos Pinchos de Neda ou visitar oBelén da OJE.LECER ETEMPO LIBRE
 31. 31. 31
 32. 32. 32Muller e discapacidade.A ASCM é membro da Comisiónda Muller de COAMIFICOA, que éunha área de traballo desde a quese pretende informar e intermediarcoas mulleres con discapacidade noámbito dos seus dereitos específicos,como mulleres que, ademáis,padecen unha discapacidade física.A asociación participa no proxecto“Nosotras tomamos la palabra” cofin de recopilar datos informativossobre a situación da “muller ediscapacidade” a nivel autonómicoe/ou provincial, para finalmenterealizar un informe de investigaciónnacional (en colaboración con outrascomunidades autónomas); ademaisde realizar actividades específicascomo debates sobre diversos temas,obradoiros para mulleres, etc.No 2012 adicamos unha xornada enconmemoración ao Día Internacionalda Muller, cunha solta de globos. Eunha representación da ASCM taménparticipou nos actos organizadospolos concellos de Ferrol e Narón.Acto contra violencia de xénero(Ferrol): O Concello de Ferrol fixo unnovo acto en repulsa contra a violenciade xénero, que no mes de xullocentrouse na dobre discriminacióndas mulleres con discapacidade.Trala plantación de rosas nosxardíns de San Francisco, en recordodas vítimas do maltrato machista,unha representación da ASCM eoutras entidades e particularesconcentráronse fronte ao Concelloe asistiron á lectura dun manifestó,realizado por residentes do CAMF.Día Internacional “Contra aViolencia de Xénero”: Foi na propiaASCM onde se levaron a caboactividades relacionadas con estedía; nelas participaron activamentevoluntarios/as da ASCM.Ademais disto, a ASCM celebrounas súas instalacións unha xornada deTapper Sex para romper con moitosmitos da sexualidade e discapacidade.MULLER
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36Dentro da chamada Área deInfancia, coa axuda dun pequenogrupo de voluntarios/as da ASCM,estase elaborando un Catálogo deXogos Adaptados, con fin de poderutilizar en futuras actividades, e nomomento que se requira.Ademáis, outro grupo de voluntarios/as comezou cun Estudo deInvestigación sobre a adaptabilidadedos Parques Infantís da comarca deFerrolterra co obxectivo de podercomprobar se están ou non adaptadospara nenos e nenas con algún tipo dediscapacidade física.Unha das actividades levadas a cabopola ASCM, na que a participacióné exclusivamente de nenos/as conalgún tipo de discapacidade foi adenominada “psicomotricidade edeporte infantil”. Esta actividadeaxúdalles a estar sans física ementalmente a pesares das súasdiscapacidades, tamén a relacionarsedunha forma máis igualitariacon outros membros con outrasdeficiencias. Satisface necesidadesbásicas de crecemento persoal e derelación cos demais que lle axudana descubrir as súas capacidades,disfrutando das superacións.A Área de Maiores, composta porun grupo de voluntarios/as, elaborouun catálogo de xogos adaptados,destinado a persoas maiores. Nestecatálogo, incorporáronse xogos dehabilidades, axilidade, coordinación,memoria, entre outros.Neste ano, o grupo de Teatro ASCMrepresentou unha das súas obrasnos centros xerontológicos GeriatrosLaraxe e EUXA de Narón.Tanto para infancia como paramaiores, realizamos actividadesespecíficas para os centros que así odemandan, como charlas en colexiosou visitas a centros de maiores.INFANCIA EMAIORES
 37. 37. 37
 38. 38. 38A ASCM ten a disposición dos seususuarios unha ampla oferta de todotipo de actividades.Actividades dirixidas por voluntarios:* * Meditación: onde se aprendentécnicas de relaxación.* * Cociña natural: combinación dealimentos e elaboración dunhadieta saudable.* * Manualidades: onde se realizantraballos con material recicladoprincipalmente.* * Labores: bolillos, calceta,bordado, ganchillo…* * Pintura en teas: decoración detodo tipo de obxectos con tea.* * Ornamentación floral: xarróns,ramos e todo tipo de centros.* * Teatro: Grupo de Teatro ASCM.* * Comparsa: “Os Colludos”.Ademais disto, levamos a caboun ciclo de “cine e discapacidade”,no que unha vez ao mes seproxecta unha película relacionadacoa discapacidade, e despois seestablece unha charla-coloquio parafalar sobre ela.Outras actividades:• Formación.• Lecer e tempo libre.• Muller.• Infancia e maiores.• Deporte.• Voluntariado.ACTIVIDADES
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42O obxectivo xeral destedepartamento é ofrecer informacióne asesoramento aos socios sobre asvantaxes e outras medidas de apoiopara persoas con discapacidade,como son:* * Información en xeral.* * Recoñecemento, declaracióne cualificación do grado dediscapacidade.* * Beneficios fiscais.* * Prestacións económicas,sociais e sanitarias, ás quepoden acceder as persoas conmobilidade reducida.* * Adaptacións no fogar.* * Información sobre trámitesadministrativos (como solicitaros certificados de minusvalíaou dependencia, tarxetas deestacionamento, adaptación nofogar, compra de vehículos, etc).* * Información sobre subvenciónse axudas dos organismospúblicos, así como a súarealización, xestiones e entregaante as administracións públicas.* * Información sobre aspectosxurídicos (presentación dedenuncias, recursos, dereitosdas persoas con discapacidade)Cada un dos departamentosque conforman este servizo (legal,accesibilidade, emprego…) encárgasedespois de resolver cada unha dasdúbidas, trámites ou problemas queteñen os nosos usuarios.Durante o 2012 o noso Servizode Información, Asesoramento eOrientación atendeu a máis de 5.000consultas relacionadas con temasde discapacidade en todos os seusámbitos.INFORMACIÓN EASESORAMENTO
 43. 43. 020040060080010001200Nº de consultas por mesenerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostoseptoctubrenov0 200 400 600 800 1000 1200 1400ASCMBarreirasMullerAutoempregoEducaciónCEECertif.MinusvalíaEmpregoFormaciónVivendaAxudas económicasAsociacionismoLecerVoluntariado - TalleresTransporteTeatroOutrasTemas consultados43
 44. 44. 44Dende a ASCM faise un grandeesforzo por ter presenza nos medios,coa finalidade de informar, denunciare facer presión para que a realidadenon sexa algo descoñecido para acidadanía. Isto compleméntase coapresenza en Internet (páxina web,blogues e redes sociais) e carteis,dípticos e trípticos varios. Do mesmoxeito, a ASCM desenvolve unha laborfundamental na organización e/ouparticipación en xornadas e congresossobre discapacidade.Tamén se traballa dende aentidade dun xeito presencial ecoa colaboracón do Equipo deVoluntariado da ASCM en contactodirecto a través de charlas noscolexios, co obxectivo de sensibilizaraos máis novos sobre a problemáticadas persoas discapacitadas no seuentorno habitual.Neste 2012 comezamos a participarno proxecto “Móviles Solidarios”, queconsiste na recollida de móviles endesuso para que o seu valor sexadoado á ASCM. Toda a informaciónen www.movilessolidarios.comEnderezos web:PÁXINA WEB:www.ascmferrol.com/BLOGUES:Blogue de noticias: noticias-ascm.blogspot.com.es/Blogue de voluntariado:voluntariadoascm.blogspot.com.es/Blogue de accesibilidade:accesibilidadascm.blogspot.com.esBlogue de orientación laboral:orientacion-laboral-ascm.blogspot.com.es/REDES SOCIAIS:Facebook:www.facebook.com/asociacion.deminusvalidosTwitter: twitter.com/ASCM_FerrolDIVULGACIÓN ESENSIBILIZACIÓN
 45. 45. 45
 46. 46. 46FINANCIADORESA Asociación Sociocultural “ASCM” recibe, para o seu financiamento, achegasde administracións e organismos públicos, privados, aportacións dos socios/as edonativos.PÚBLICOS:PRIVADOS:EmpresasParticulares
 47. 47. FAITE SOCIO/A¡SÓ 20 €/ANO!OU COLABORA CO TEU DONATIVO EN:NOVAGALICIA BANCO:2080 0227 05 3040004945CAJA MADRID:2038 4005 62 6000042224LA CAIXA:2100 1456 67 0200048161BANCO POPULAR:0097 8985 41 0600058203TEÑAS ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDADEOU NON, PODES FACERTE SOCIO POR...

×