III Plan Galego de Acción Voluntaria (2011-2014)

597 views
540 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
146
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

III Plan Galego de Acción Voluntaria (2011-2014)

 1. 1. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011 III Plan galego de acción voluntaria (2011-2014) David Pereiro www.algalia.com1. Antecedentes2. Recomendacións3.3 Contexto4. Propósito5. Como se fixo6. Contido7. Desenvolvemento www.algalia.com 1
 2. 2. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Antecedentes• Normativa: – Lei 3/2000 do voluntariado de Galicia – Anteproxecto de Lei de acción voluntaria de Galicia• Instrumentos de planificación: – I Plan do voluntariado de Galicia, 2002-2005 – II Plan galego do voluntariado, 2006-2010 – III Plan galego de acción voluntaria, 2011-2014 www.algalia.comRecomendacións para a elaboración dun Plan de voluntariado• Observatorio do voluntariado da Plataforma del Voluntariado de España: – Elaboración participativa do plan – Que a formación do voluntariado, e dos equipos técnicos, sexa un área fundamental dentro do plan – Que se incorporen mecanismos que aseguren a dotación de orzamento para a execución, seguimento e avaliación final. – Que se contribúa á investigación en materia de voluntariado. – Que se estableza unha estrutura de planificación que siga p pautas comúns e permita a comparabilidade entre plans de p p p distintas comunidades autónomas (sintonía coa Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014) www.algalia.com 2
 3. 3. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Contexto• Cun cometido claro: – Responder á realidade presente e aos retos que o voluntariado e a acción voluntaria presentan na comunidade autónoma galega, no período 2011 2014 í d 2011-2014• Anticipando o futuro e respondendo á realidade do sector: – Aliñado co Anteproxecto de Lei de Acción voluntaria de Galicia, que se aprobará no vindeiro ano 2012 e que necesitará na súa implantación do desenvolvemento práctico de accións que se recollen no III PGAV• Tendo en conta e implicando a todo os axentes que interveñen no sector: – Con un documento participado por todos eles na súa elaboración e redacción www.algalia.comPropósito• Plan do sector do voluntariado de Galicia: – un documento participado, con coherencia interna, interna consistencia suficiente e aliñamento coas planificacións e políticas que se están a desenvolver – que enmarca e orienta o desenvolvemento do voluntariado en Galicia para o período 2011-2014 – que compromete aos distintos axentes sociais implicados no seu desenvolvemento www.algalia.com 3
 4. 4. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Axentes de acción voluntaria• Persoas voluntarias• Entidades sen ánimo de lucro• Administracións públicas • Departamentos e áreas da administración autonómica • Entidades locais • Institucións do goberno central • Institucións europeas• Outras institucións e entidades • Universidades • Centros de ensino medio e superior non universitario p • Colexios profesionais • Obras sociais das Caixas e Fundacións públicas e privadas • Empresas • Sindicatos • Novas expresións participativas www.algalia.comComo se fixo … metodoloxía• Orientando unha metodoloxía participativa – que busca a implicación dos diferentes axentes – nun proceso que ha de conducir a un Plan de todo o sector do voluntariado de Galicia – impulsado desde a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado como departamento responsable de desenvolver as políticas públicas no ámbito. www.algalia.com 4
 5. 5. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Como se fixo ... esquema de elaboraciónComo se fixo … participación• Responsables do proxecto – Responsables na DXXV• Consultores da asistencia técnica – Profesionais que provén da metodoloxía e dinamizan os espazos de participación no proceso de elaboración do Plan• Equipo de redacción – Equipo de persoas relevantes e con coñecemento do sector, expertos en diferentes áreas e ámbitos, que redacta o un Documento base para orientar o traballo e propiciar o consenso www.algalia.com 5
 6. 6. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Como se fixo … participación• Panel de expertos – Grupo de expertos en voluntariado, designados e invitados a participar polo Equipo de Redacción, que realizan contribucións ao D Documento bt base. D t maneira, contribúen a fixar o Desta i t ibú fi Documento borrador, xunto coas consideración das EAV de Galicia. Este documento sométese tamén a consideración de outros axentes implicados• Entidades de Acción Voluntaria – Entidades inscritas no Rexistro galego de entidades de acción voluntaria, que son invitadas pola DXXV a realizar consideracións ao Documento base e ao Documento borrador do Plan• Persoas voluntarias e outras persoas e axentes – Participantes que realizan consideracións ao Documento borrador, a título individual e particular www.algalia.comComo se fixo … principios inspiradores• Integralidade, transversalidade e coordinación• Corresponsabilidade e compromiso• Diálogo civil ál l• Igualdade de oportunidades• Autonomía das entidades de acción voluntaria• Efectividade, eficacia e eficiencia• Transversalidade de xénero www.algalia.com 6
 7. 7. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Como se fixo … áreas de intervención1. Área de sensibilización2. Área de apoio3. Área de coordinación www.algalia.comContido… obxectivos xerais das áreas• Área de sensibilización: – Contribuír á construción dunha cidadanía que valora e participa socialmente a través da acción voluntaria• Área de apoio: – Fomentar o desenvolvemento de entidades de acción voluntaria que favorezan a participación da cidadanía en temas de interese xeral• Área de coordinación: – Fortalecer a coordinación entre os axentes de l d ó d voluntariado de Galicia para favorecer a súa efectividade na construción dunha cidadanía máis participativa www.algalia.com 7
 8. 8. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Contido … áreas, ámbitos, liñas e accións• 89 accións• a desenvolver en 19 liñas estratéxicas• correspondentes a 7 á bi d ámbitos de acción d ió• de 3 áreas de sensibilización, apoio e coordinación da acción voluntaria en Galicia www.algalia.comContido… sensibilización ÁREA ÁMBITO LIÑA ESTRATÉXICA LE 01. Difusión dos valores da acción voluntaria na sociedade galega DIFUSIÓN OE: Comunicar á cidadanía os valores e contribución da acción LE 02. Difusión dos valores da voluntaria como expresión acción voluntaria nos ámbitos dunha participación activa en educativosSENSIBILIZACIÓN temas de interese xeralOX: Contribuír á construcióndunha cidadanía que valora e LE 03. Difusión das actividadesparticipa socialmente a través da de voluntariadoacción voluntaria REFLEXIÓN E ESTUDO OE: Fomentar o estudo e análise do fenómeno de acción LE 04. Coñecemento da voluntaria dende distintas realidade da acción voluntaria en perspectivas para visibilizar a Galicia cantidade e calidade da súa contribución social www.algalia.com 8
 9. 9. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Contido… apoio ÁREA ÁMBITO LIÑA ESTRATÉXICA LE 05. Impulso do voluntariado nos centros educativos non universitarios LE 06. Fomento da acción Voluntaria PROMOCIÓN na administración pública OE: Incrementar a cantidade, calidade LE 07. Promoción do voluntariado en 07 e continuidade da participación da ó determinadas colectividades sociais e cidadanía na acción voluntaria ámbitos LE 08. Favorecemento da estabilidade e compromiso das PV coas EAVAPOIOOX: Fomentar o desenvolvemento de LE 09. Realización de plans de FORMACIÓNentidades de acción voluntaria que formación coordinados entre distintas OE: Fortalecer a capacitación dasfavorezan a participación da cidadanía entidades entidades de acción voluntaria e dasen temas de interese xeral LE 10. Formación para dinamizadoras persoas voluntarias para unha da de acción voluntaria contribución efectiva e de calidade na LE 11 Formación para persoas atención a temas de interese xeral voluntarias. LE 12. Fortalecemento das entidades XESTIÓN de acción voluntaria de iniciativa social OE: Mellorar a eficacia e eficiencia da xestión das entidades de acción LE 13. Recoñecemento das figuras voluntaria para contribuír a súa dinamizadora e xestora da acción substentabilidade no desempeño das voluntaria súas funcións LE 14. Fomento da calidade na dinamización da acción voluntaria www.algalia.comContido… coordinación ÁREA ÁMBITO LIÑA ESTRATÉXICA COORDINACIÓN LE 15. Aseguramento da OE: Reorientar o funcionamento coordinación das iniciativas das estruturas, relacións e públicas a través da DXXV mecanismos de coordinación entre as e os axentes de LE 16. Potenciación da voluntariado de Galicia coordinación das EAV de GaliciaCOORDINACIÓN LE 17. Desenvolvemento deOX: Fortalecer a coordinación colaboraciónsentre as e os axentes de interdepartamentais dentro davoluntariado de Galicia para Administración Autonómicafavorecer a súa efectividade na COOPERACIÓNconstrución dunha cidadanía OE: Reforzar a comunicación emáis participativa LE 18. Desenvolvemento de cooperación entre as e os colaboracións entre a axentes de voluntariado en administración autonómica e as Galicia entidades locais LE 19. Colaboracións co goberno central e rexións transfronteirizas www.algalia.com 9
 10. 10. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011Desenvolvemento: … seguimento• O seguimento contemplará o Plan a través da execución das accións previstas e en relación ás e aos axentes responsables e implicadas en cada unha delas• A responsabilidade de seguimento recae por unha parte na Dirección xeral de xuventude e voluntariado da Xunta de Galicia, e por outro nas e nos axentes responsables de cada acción obxecto de seguimento• Desde a entrada en vigor do Plan, os organismos responsables realizarán un informe anual de seguimento, en liña co establecido no documento aprobado www.algalia.comDesenvolvemento: … avaliación• O obxectivo da avaliación é analizar a consecución de obxectivos xerais e específicos do Plan• A responsabilidade de avaliación recae na Dirección xeral de xuventude e voluntariado, que contará con: – Os datos recollidos polas e polos axentes responsables das accións – Os informes anuais de seguimento www.algalia.com 10
 11. 11. Xornadas de voluntariado da ASCM Narón, 7 de outubro de 2011 Moitas grazas 11

×