Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Gyumri infotun

on

 • 932 views

 

Statistics

Views

Total Views
932
Views on SlideShare
932
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Gyumri infotun Presentation Transcript

 • 1. Գյումրի Ինֆոտուն
 • 2. Գյումրի Ինֆոտուն ՎանաձորԳյումրի Արմավիր Մարտունի Գորիս
 • 3. Գյումրի Ինֆոտուն Կրթական բաղադրիչ• Ինտերնետ գրագիտություն սկսնակների համար, 2 ամիս,շաբաթական 2 օր, 18 ունկնդիրներ:Ունկնդիրների ընտրությունը` հայտարարություն, հայտեր,անհրաժեշտության դեպքում հարցազրույց:• Ուսուցանողների ուսուցում, 3 ամիս տևողությամբ, շաբաթական 2օր, Գյումրի-2 հոգի, Ախուրյան-1, Կապս-1, Ախուրիկ-1,Սառնաղբյուր-1: Ընտրված են Շիրակի ենթաշրջաններն ընգրկողհամայնքներ, 18-30 տարեկան: Ուսուցումն իրականացվելու էԳյումրիում`ներառյալ հիմնական ուսուցում “Ուսուցանողների ուսուցում”դասընթաց Ա.Դ.Սախարովի անվան հայկ.կենտրոնի և ԹԱԹ-ի կողմից:• Տեխնիկական ունակություններ ուսուցանելու մեթոդիկա:2 ամիս տևողությամբ, շաբաթական 2 օր, Գյումրի-2 հոգի, Ախուրյան-1, Կապս-1, Ախուրիկ-1, Սառնաղբյուր-1:Ընտրված են Շիրակի ենթաշրջաններն ընգրկող համայնքներ:Ունկնդիրների ընտրության համար չափանիշեր մշակում էփորձագիտական խումբը` աշխատակիցներ և հրավիրվածփորձագետներ:
 • 4. Գյումրի Ինֆոտուն Կրթական բաղադրիչԲլոգ, որոնողական կատալոգներ:Google,Yandex,Rambler,Twitter….Բլոգինգ սոցիալական մեդիա,քաղաքացիական լրագրություն,Ինֆոտների ցանցի անդամ մյուս կենտորնների հետխմբագրական քաղաքականության մշակում:
 • 5. Գյումրի Ինֆոտուն Լուսավորչական բաղադրիչՄիջազգային տոներ, ցուցահանդեսներ, ըստժամանակացույցի և անհրաժեշտության:Կից ներկայացվում է տոնացույցըՏպագրական նյութեր, շաբաթական և ամսականվերլուծություններ` դայջեստներ:Գյումրու “Շրջապատ” շաբաթաթերթի հավելված-ներդիրՀեռուստատեսային Ինֆո-դեբատ, փորձագետներիմասնակցությամբ 2 անգամ:Գյումրու “Ցայգ” և ԳԱԼԱ հեռուստաընկերություններՖիլմի դիտում-քննարկում
 • 6. Գյումրի Ինֆոտուն Լուսավորչական բաղադրիչ • ՀՀ կառավարությունում, նախարարություններում /մարզին վերաբերվող/ և համայնքնապետարաններում քննարկվող հարցերի օնլայն հեռարձակում /համատեղ ԶԼՄ-ի հետ` ԳԱԼԱ/ • Ինֆոդարան – թեմատիկ գրականություն, DVD:
 • 7. Գյումրի Ինֆոտուն Մոբիլիզացիա, համագործակցություն• Ֆլեշմոբ, Ակցիաներ, Նոր մեդիա հոլովակներ, Կոնտակտային տվյալների բազաներ, Մրցույթներ` “Լավագույն լրատվություն”, Համագործակցություն այլ ինֆոտների հետ:
 • 8. Գյումրի Ինֆոտուն Կից հավելվածներ • Նախագծի բյուջե, Պլան-ժամանակացույց, Ինֆոտան անդամ-մասնակցի վարքագծի կանոնակարգ, Ինֆոտների համագործակցության հուշագիր, Ինֆոտան ռեսուրսային կենտրոնից օգտվելու կանոնակարգ, Ծառայությունների գրանցման մատյան, Միջազգային տոնացույց, Գործավարության ահնրաժեշտ այլ ձևաթերթեր:
 • 9. Գյումրի Ինֆոտուն Համատեղ գործողություններ ä³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛá Համատեղ գáñÍáÕáõÃÛáõÝներ ä³ï³ë˳ݳïáõ õÝ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ1.Ռազմավարական ծրագրավորման մշակում1.Ìñ³·Çñ-³é³ç³ñÏÝ»ñÇ, նորարարական ݳ˳·Í»ñÇ, ·³Õ³փ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õµ³ÝÏÇ ëï»ÕÍáõÙ ¨ փáËï»Õ»Ï³óáõÙ ¿É.փáëïÇ ÙÇçáóáí:1.Ուսուցողական, ուսումնական բլոկների, թեմաների կազմում,ուսուցումների կազմակերպում-անցկացում1.ìճ³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý փáñÓÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³ÝÉáõÍáõÙÝ»ñ, ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ:1.Բոլոր Ինֆոտների ՖԲ-ային խմբերը և բլոգները ստեղծել1.гٳï»Õ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨³ÏódzݻñÇ պլան-ժամանակացույցերի կազմում, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ:1.Ինֆոտների ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ùë»Ï³Ý ϳ٠»é³Ùë۳ϳÛÇÝѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ձևի կազմում-ïñ³Ù³¹ñáõÙ:1.Ինֆոտների ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ýïñ³Ù³¹ñáõÙ` Ինֆոտների, Ինֆոգյուղի, ºíñ³ëdz ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝϳÛùáõÙ և խմբերում, բլոգներում ï»Õ³¹ñ»Éáõ ѳٳñ: