Pengajian malaysia

6,507 views
6,226 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengajian malaysia

 1. 1. PENGAJIAN MALAYSIA (Diploma)Unit 1 (Pelajaran 1)PENGENALAN MAYARAKAT MALAYSIAOBJEKTIFSetelah mempelajari bab ini, pelajar dapat memahami fakta-fakta berikut: 1. Anda dapat menegetahui takrif masyarakat dengan lebih mendalam dan lain-lain aspek penting yang berhubungan dengan masyarakat. 2. Anda juga pasti dapat memahami beberapa konsep asas hubungan antara pelbagai suku kaum yang menjadi teras kemajmukan masyarakat Malaysia. 3. Dengan mempelajari bab ini, beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengeratkan hubungan suku kaum di Malaysia dapat dipelajari.Huraian tentang tiga aspek utama dalam unit ini akan kita lakukan sekarang: (a) konsepmasyarakat; (b) konsep budaya dan (c) hubungan Etnik Di Malaysia. Ketiga-ketiga topikini berkait rapat antara satu dengan lain.PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIAUnit 1aMasyarakat1a. 1 Definisi1a. 1.1. MasyarakatKamus Dewan (2005) menyatakan: “Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidupbersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dankumpulan – kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Jaringan eratwujud dalam kalangan anggota tersebut, khususnya, melalui hubungan bersemuka.Melalui pergaulan, maka berlakulah hubungan sosial yang sifatnya berulangan sepertigotong royong, menjayakan majlis-majlis perkahwinan, menyambut hari-hari kebesaranagama dengan ziarah menziarahi, mengadakan rumah tebuka, jamuan rakyat dansebagainya. Kekerapan perpaduan ini membina satu kesepaduan dalam masyarakattersebut sebagai satu unit sosial.”
 2. 2. 1a.1.2 Masyarakat MajmukApakah takrif masyarakat majmuk?“Masyarakat majmuk adalah kewujudan budaya, ekonomi, tempat tinggal, peganganideologi politik dan sosial dalam pelbagai etnik yang berbeza.” Dalam hubungan ini, cubakita perhatikan pandangan J.S.Furnival, seorang sarjana sains politik yang mula-mulamengemukakan konsep masyarakat majmuk pada tahun 1948. Kata J.S.Furnival:“Di Burma, seperti di Jawa, barangkali perkara yang amat menarik hati pelawat adalahcampuran kumpulan-kumpulan manusia – orang Eropah, Cina, India dan Bumiputera.Dalam ertikata yang setepat-tepatnya, mereka bercampur tetapi tidak bersatu padu. Tiap-tiap kumpulan mempunyai agama, kebudayaan, pemikiran dan cara hidup masing-masing. Sebagai seorang perseorangan, mereka bercampur, tetapi hanya diapasar, dalammenjual dan membeli. Wujud satu masyarakat majmuk yang terdiri dari kumpulan-kumpulan manusia yang hidup berdampingan, tetapi berasingan, dalam satu unit politikyang sama. Malahan dalam bidang ekonomi terdapatnya pembahagian tugas atau garis-garis perkauman” (T.P. Jagedo, 1989: 28-9).Jadi, anda sekarang dapat membuat satu rumusan tentang apa yang dimaksudkan denganmasyarakat majmuk itu. Secara ringkas, ia adalah kemajmukan pelbagai kelompok etnikyang tinggal dibawah satu bumbung politik dalam sesebuah negara tetapi tidak bersatupadu. Masing-masing kelompok mempunyai bahasa, budaya, agama, nilai dan pemikiranserta cara hidup yang berlainan. Dengan kata lain, mereka nampak kelihatan hidupbersama tetapi berasingan.AktivitiSoalan ObjketifJawab semua soalan di bawah. Pilih jawapan yang paling tepat.1. Semua pernyataan berikut adalah tepat, kecuali A. Manusia ialah kumpulan bersama yang hidup bersama di sesuatu tempat. B. Manuisa adalah hidup dengan peraturan dan cara tertentu. C. Manusia adalah kumpulan yang suka hidup menyendiri D. Manusia berhubungan antara satu sama lain2. Apakah yang mencirikan masyarakat majmuk? A. Warna kulit B. Perumahan C. Sekolah D. Kilang
 3. 3. 3. Anasir-anasir kemajmukan masyarakat Burma mengikut pandangan J.S. Furnivalkecuali A. Masyarakat Burma terdiri dari pelbagai etnik B. Masyarakat Burma bercakap pelbagai bahasa C. Masyarakat Burma hanya beragama Buddha D. Masyarakat Burma bercampur tetapi tidak berpadu dalam politik1a.2 Ciri-CiriAntara ciri-ciri utama masyarakat adalah seperti berikut:1. Berkelompok.2. Berbudaya3. Mengalami perubahan.4. Berhubungan (dalam dan dengan pihak luar).5. Mempunyai kepimpinan.6. Mempunyai aturan soisalnya (susun lapis, kelas, status dan kasta)1a.2.1. FaktorKita semua wajar memahami secara jelas konsep masyarakat kerana factor-faktor berikut: 1. Hakikat bahawa manusia, demi kelangsungan hidup, tiada pilihan lain tetapi untuk hidup bermasyarakat. 2. Manusia mesti memahami sebaik mungkin cara hidup masyarakat. 3. Memahami budaya masyarakat sendiri dan masyarakat lain. 4. Memupuk kerjasama yang berterusan dalam amsyarakat sendiri dan dengann masyarakat lain. Jadi, sifat dan ciri masyarakat mesti difahami kerana masyarakat itu adalah satu yang dinamik.AktivitiSoalan Objektif1. Pilih penyataan yang benar dibawah ini berhubung dengan ciri-ciri masyarakat.A. Masyarakat dari segi tabiatnya adalah statik (tidak bergerak)B. Masyarakat suka berbudayaC. Masyarakat tidak minat untuk berkahwinD. Masyarakat tidak suka hiburan
 4. 4. 2. Jelaskan satu sebab kenapa konsep masyarakat wajar difahami dengan jelas dantepat?1a.3 Konsep EtnikAnda telitikan takrif etnik sekarang:“Satu sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam dari segiadat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik adalah berkait rapatdengan konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan penekanan pada perbezaanfizikal atau sifat biologi. Di Malaysia, pelbagai etnik hidup secara berlainan tetapi tetapberada di bawah satu sistem politik yang sama. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaanbudaya. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga,orientasi politik, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Di negara ini, orang Melayu, Cina,India, Kadazan, Dusun, Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Etnosentrikitu mengaggap ciri-ciri budayanya sangat wajar, betul dan lebih utama daripada budayaetnik yang lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun dikatakan beradapada tahap rendah atau tidak bermoral.”Jika anda berada di Sarawak dan Sabah, anda pasti dapat melihat dengan jelas pelbagaisuku kaum yang terdapat di negeri-negri tersebut. Dari satu kaum berkembang pula kaumyang lain. Inilah yang dinamakan sub-etnik. Dalam satu etnik, terdapat satu jenis budaya.Ini menandakan adanya satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas menyatukananggotanya dengan nilai, sikap dan tingkah laku yang sama.Tahukah anda pakah yang dinamakan etnosentrisme? Maksudnya ialah kepercayaanatau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawabudaya dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan hebat dari kelompok lain.1a.3.1 Konsep Ras dan RasismeDi negara kita nampaknya konsep ras dan etnik kerap kali bercampur aduk sehinggamaknanya menjadi lebih kurang sama. Jadi, orang Melayu, Cina dan India serta pelbagaietnik lain di Sabah dan Sarawak yang sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil rasdalam kehidupan seharaian.Pada dasarnya, ras boleh dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial yang mempunyaitanda-tanda pengenalan bersama seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dansebagainya. Lazimnya perbezaan warna kulit seperti seorang India yang berkulit hitamdengan seorang Cina yang berkulit putih kuning menjadi kriteria utama bagimembezakan kumpulan manusia.Apakah yang dimaksudkan dengan rasisme?
 5. 5. Ia diertikan sebagai pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatukelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesautu kelompok lain berdasarkanperbezaan wajah fizikal biologikal atau ras semata-mata dan ini ditunjukkan secaraterbuka melalui perilaku atau tindakan terbuka. Rasisme ialah gabungan prasangka buruk(prejudis) dan kuasa yang ditunjukkan melalui amalan pilih kasih (diskriminasi) warnakulit dan ciri-ciri fizikal-bilogikal yang lain.1a. 3.2. Konsep Sangka Buruk (prejudis)Apakah yang dimaksudkan dengan sangka buruk (prejudis)? Satu sikap negatif yangditunjukkan oleh seorang individu dan kelompok tertentu terhada sesuatu bangsa, ras,etnik, individu dan masyarakat. Sikap sangka buruk ada dimana-mana sahaja dalammasyarakat dunia. Dalam konteks Malaysia, lazimnya ia dirujukkan kepada amalansangka buruk antara pelbagai kaum dan masyarakat.1a. 3.3 DiskriminasiSekarang mari kita pelajari apa itu diskriminasi? Ia ditakrif sebagai pandangan, pemikirandan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atauanggota kelompok etnik yang lain yang mempengaruhi perilaku pihak yangberpandangan negatif. Pokoknya, diskriminasi ialah perbuatan membezakan seseorangindividu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan cirri-ciri etnik semata.AktivitiSoalan ObjektifPilih mana satu yang benar dalam kenyataan berikut.1. A. Konsep etnik berkait rapat dengan ras dan bangsa B. Konsep etnik tidak berkait lansgung dengan ras dan etnik C. Konsep etnik hanya sadikit sahaja berkait dengan ras dan bangsa D. Konsep etnik pada hakikatnya tidak wujud2. A. Etnosentrisme menganggap budayanya rendah dari yang lain B. Etnosentrisme tidak menganggap budayanya lebih tinggi dari yang lain C. Etnosentrisme hanya kadang kala mengangap budayanya tinggi dari yang lain D. Etnosentrisme bangga dengan ketinggian budayanya dari etnik yang lain3. A. Rasisme adalah faham yang ekstrim bangsa B. Rasisme bukan satu faham esktrim bangsa C. Rasisme hanya separuh ekstrim D. Rasime kadangkala ekstrim kerena faktur suasana
 6. 6. Unit 1BBudaya1b.1. Definisi1. Kamus Dewan (2005) mentakrifkan budaya sebagai kemajuan fikiran, akal budi (caraberfikir), berkelakuan dan sebagainya. Dengan lain perkataan, budaya bolehlahdidefinisikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu danmeliputi system sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, keprcayaan, adatresam, sikap dan nilai.2. Kamus Falsafah (1996) nenberikan maksud budaya sebaga: “Cara hidup bagi rakyat,termasuk sikap-sikap, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, seni, ilmu penegtahuan,bentuk-bentuk persepsi (pemerhatian), tingkah laku, tabiat dan kegiatan-kigiatan.”1.b. 2 Ciri-Ciri Budaya? 1. Budaya yang dipelajari; 2. Budaya yang dikongsi; 3. Budaya yang bersifat sejagat; 4. Budaya yang diwarisi; 5. Budaya yang berubah-ubah; 6. Budaya yang berunsur simbolik; 7. Budaya yang berpandangan semesta (world-view).1b.3 Perubahan 1. Seperti yang diketahui bahawa setiap masyarakat mempunyai budayanya yang tersendiri. Ia terbentuk kerana adanya hubungan yang rapat dalam kalangan anggota seseuah masyarakat itu. Sebai contoh, masyarakat Melayu di desa-desa telah wujud berpuluh abad lamanya iaitu sebelum kedatangan budaya asing (Cina, India, Aab dan Eropah). Masyarakat berubah kerana zaman beredar. 2. Dalam konteks masyarakat Melayu di negara ini, orang-oarng Melayu berpindah ke Rancangan FELDA (Lembaga kemajuan tanah Perseketuan) dalam tahun 60’an. Pergerakan orang-orang Melayu dari luar bandar ke bandar KL berlaku dalam era 70an. Objektif utamanya adalah untuk ekonomi dan pelajaran. 3. Mutakhir ini perpindahan masyarakt Melayu diluar bandar berhijrah ke bandar besar seperti KL, JB, Ipoh, Shah Alam, Bandar Baru Bangi, Seremban, Melaka, Kucing dan lain-lain bandar di seluruh negara menjadi semakin rancak akibat pelaksaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Wawasan 20/20.
 7. 7. Ib.3.1 FaktorJika kita mengkaji factor-faktor kenapa berlakunya perubahan dalam masyarakat Melayu,ini adalah disebbakan oleh factor-faktor berikut: 1. Manusia sebagai anggota masyarakat telah bertanggungjawab mencipta, mengubah, menambah dan melastarikan budaya. Mereka menurunkannya dari satu generasi kepada satu generasi yang lain. Selanjutnya, generasi yang menerima telah mengubah suai budaya yang mereka terima berasaskan situasi sosial dan fizikal semasa. 2. Manusia yang berbudaya berkembang dengan menurunkan dua bentuk budaya: bdaya material seperti Tembok Besar Cina dan budaya bukan material seperti system kepercayaan dan pemikiran. Paduan kedua-dua budaya ini menjadi pemacu kepada kemajuan sesebuah masyarakat. 3. Penglibatan setipa anggota masyarakat adalah diperlukan bukan sekadar untuk mengatir pengurusan hidup harian seperti politik ekonomi dan pentadbira, tetapi melibatkan juga nilai, norma, emosi dan sebagainya.1b.3.2. Impaknya Keatas Pembinaan Negara BangsaSetelah kita memahami konsep masyarakt dan budaya, persoalanya sekarang apakahimpak (kesan) kedua-dua konsep tadi dalam konteks pembinaan negara bangsa (nationstate)? Cuba kita lihat fakta-fakta ini: 1. Oleh kerana pelbagai etnik wujud di negara ini – Melayu, Cina, India dan lain- lain suku kaum di Semannajung, Sabah dan Sarawak, perjuangan untuk membentu sebuah Bangsa Malaysia amatlah diperlukan oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia demi kestabilan dan keharmonain hubungan antara pelbagai bangsa/etnik di negara ini. 2. Justeru, pembinaan sebuah Bangsa Malaysia adalah lebih sulit dan mencabar dari membina sebuah masyarakat Malaysia. Ini ialah kerana terdapatnya kepelbagaian agama, bahasa dan budaya. 3. Pembentukan Bangsa Malaysia boleh diukur dengan berpandukan tiga perkara berikut: (a) Semangat Cinta keppada negara seperti menghayati Rukun Negara Lagu Negaraku dan Jalur Gemilang; (b) Status Kewarnegaraan Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam MyKad (Kad pengenalan); (c) Memupuk semanagat kebangsaan seperti yang dapat dilihat dalam penghayatan budaya kebangsaan seperti memakai baju Melayu untuk kaum jenis lellaki dan perempuan dalam acara-acara rasmi atau kegiatan harian bagi setiap seorang rakyat Malaysia.Aktiviti
 8. 8. 1. Definisi budaya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka menyebut bahawa budaya adalah satucara hidup. Sebutkan 2 lagi elemen penting dalam konsep budaya?2. Sebutkan 4 ciri-ciri budaya3. Apa yang dimaksudkan dengan perubahan. Berikan contohnyaUnit 1cHubungan Etnik Di Malaysia1c.1 Faktor MempengaruhiPerbincangan dalam bab ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan antara etnik yangdapat dilihat dalam tiga suku kaum terbesar di Malaysia – Melayu, Cina dan India. DiSabah dan Sarawak, terdapat pula pelbagai suku kaum/etnik/sub-etnik .1c.1.1. Komposisi Dan Taburan Penduduk Sebelum Merdeka • Sebelum penemuan bijih Timah oleh Long Jaafar di Taiping, Perak, pada tahun 1948, hampir kesemua penduduk di Tanah Melayu terdiri daripada orang-orang Melayu. • Hanya sebilangan kecil sahaja orang Cina yang datang ke Tanah Melayu sebagai pedagang dan membuka penempatan mereka di Melaka, Kuala Trengganu, Sungai Johor, Sungai Pahang dan Kelantan. Pada masa yang sama, terdapat pergerakan kecil kaum India yang bekerja sebagai buruh di ladang kopi dan tebu yang terdapat di Pulau Pinang dan Seberang Prai. • Walaubagaimanapun, pada pertengahan kurun ke 19, orang-orang Cina dan India telah berhijrah secara beramai-ramai ke Tanah Melayu. Fenomena ini berlaku kerana dasar kapitalisme penjajah Inggeris yang bertanggungjawab membawa orang-orang asing masuk ke negara ini untuk bekerja di lombong-lombong bijih dan ladang-ladang getah. • Kesan yang nyata dari dasar liberalisme ekonomi Inggeris itu telah menyebabkan berlakunya proses pembentukan pelabagai kaum di Tanah Melayu. Nyata sekali bahawa penghijrahan secara besar-besaran dalam kalangan imigran Cina dan India telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu. • Dari segi peratusan, peratus penduduk Melayu semakin kecil iaitu dari 54% merosot 49% pada tahun 1921. Peratus warga Melayu menurun lagi kepada 45% pada tahun 1931. Lihat Jadual (A) dan (B). • Kemajmukan penduduk di Tanah Melayu telah menyebabakan Inggeris mentadbir negara ini dengan menggunakan dasar ‘pecah dan perintah” (divide and rule). Dasar yang bersifat tipu helah politik ini telah menyebabkan berlakunya polarisasi kaum yang semakin ketara di Tanah Melayu akibat pengkhususan orang-orang Melayu yang hanya bekerja dalam sektor pertanian, sementara orang-orang Cina
 9. 9. diberikan ruang di dalam sektor perniagaan, dan orang-orang India pula dalam bidang perladangan. Rajah A 1921 2% 23% 38% Melayu Cina India Lain-lain 37% Rajah B 1931 2% 22% 35% Melayu Cina India Lain-lain 41%1c.1.2 Penduduk Utama MalaysiaKomposisi penduduk di negara ini boleh diperincikan dengan melihat etnik-etnik yangterdapat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Masing-masing etnik ada sub-etnik yangdapat dibezakan berdasarkan negeri, dialek bahasa dan lain-lain corak budaya yangdiprakstiskan. Contohnya, terdapat sub-etnik seperti suku Banjar yang bayak terdapat diTanjung Karang, Selangor, Parit Buntar Perak, dan Senggarang, Batu Pahat, Johor. SukuMandailing banyak yang tinggal di negeri Perak dan Selangor. Suku Jawa banyakterdapat di Johor dan Selangor.
 10. 10. Rajah D Komposisi Kaum dan Suku Kaum Penduduk Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak Melayu Cina India Orang Asli• Banjar Hokien • Malayali • Negrito • Kadazan • Bidayuh• Boyan • Chuan- • Punjabi • Senoi • Bajau Bisaya• Bugis chew • Selon • Melayu • Dusun • Iban• Jawa • Chin-chew • Tamil Asli • Murut • Kayan• Kampar • Eng-hua • Telegu (setiap • Bisaya • Kedayan• Kerinci • Eng-choon rumpun • Kadayun • Kelabit • Hok-chew ini pula • Kenyah• Mendaling • Orang Kwangtung terdiri• Minangkabau Sungai • Melanau • Teochew daripada• Rawa suku • Suang • Melyau• Johor-Riau • Hakka Laut • Murut kaum) • Hailam • Brunei • Penan • PunanAktivitiSoalan ObjektifAntara pernyataan berikut, yang manakah fakta yang benar1. A. Hampir separuh penduduk di negara ini terdiri dari pelbagai kaum sebelum Long jaafar membuka lombong bijih di Taiping, Perak B. Penduduk Melayu di Tanah Melayu adalah majoriti sebelum Long Ja’afar membuka lombong bijih di Taiping, Perak, pada tahun 1948 C. Penduduk Cina telah datang berama-beramai sebelum tahun 1948 D. Penduduk India dan Melayu merupakan penduduk yang ramai di utara tanah Melayu2. Apakah dasar Penjajah Inggeris yang telah menyebabkan kemasukan beramai-beramaiorang-orang Cina dan India ke Tanah Melayu? A. Dasar liberalisme ekonomi B. Dasar orientalism C. Dasar Pandang Ke Timur D. Dasar “pecah dan perintah”.3. Kaum Kelabit terdapt di negeri-negeri berikut:
 11. 11. 1. Pulau Pinang 2. Sabah 3. Sarawak 4. Johor1c.1.3. Etnik MelayuBagi memahami dengan lebih mendalam kedudukan orang-oarang Melayu di TanahMelayu, kita huraikan sejarah dan sosio-budaya masyarakat Melayu. 1. Orang Melayu dapat ditafsirkan sebagai penduduk asal Tanah Melayu dimana nenek moyangnya datang dari Indo-China dan Yunan lebih 3,500 tahun dahulu. Walaubagaimanapun, kewujudan etnik Melayu di negara ini juga adalah disebabkan oleh penghijrahan beramai-ramai masyarakat Melayu Indonesia sejak abad kesembilan lagi. 2. Antara kumpulan penduduk Indonesia yang ramai berpindah ke Tanah Melayu ialah etnik Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Boyan, Mandailing, Kampar dan Rawa. Kebanyakan mereka berhijrah beramai-ramai pada zaman penjajahan Inggeris kerana menjadi buruh kontrak dan buruh bebas diladang-ladang kopi dan getah. 3. Selain itu, ada juga orang-orang Melayu yang berasal dari Patani (Selatan Thai). Kebanyakan mereka bertumpu di Kelantan, Kedah dan di utara Perak.1c.1.4. Ekonomi 1. Corak ekonomi orang-orang Melayu berubah dan meleset sadikit demi sedikit apabila Inggeris campur tangan dalam hal ehwal politik tempatan. Kemasukan buruh-asing telah mengubah strukur ekonomi masyarakat Melayu. Beberapa buah bandar baru seperti Por Weld (Perak), Kuala Lumpur (Selangor) dan lain-lain telah muncul sebagai pusat-pusat ekonomi baru. 2. Sebaliknya, kaum Melayu masih kekal di bandar-bandar tradisi atau di perkampungan masing-masing. Walaupun peratusan penduduk bandar meningkat dari semasa kesemasa, namun peratusan kaum Melayu di bandar-bandar baru ini kekal kecil. 3. Akibat perdagangan yang berat sebelah, prsetasi ekonomi orang Melayu di zaman penjajahan tidak mencapai sebarang kemajuan. Penjajah Inggeris sengaja tidak mahu memajukan orang-orang Melayu dalam semua bidang penghidupan terutama di luar bandar. 1c.1.5 Etnik Cina
 12. 12. 1. Sebelum kedatangan Inggeris, bilangan masyarakat Cina adalah terlalu kecil. Kebanyakan mereka bekerja sebagai peniaga sahaja. Penghijrahan masuk masyarakat Cina secara beramai-ramai berlaku selepas pengabilan Pulau Pinang oleh Inggeris dari tangan Sultan Kedah pada tahun 1786, pengambilan Singapura dari Sultan Johor pada tahun 1819 dan selepas penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. 2. Pada peringkat permulaan, buruh-buruh Cina bertumpu di tapak-tapak perlombongan awal seperti Lukut dan Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Menjelang tahun 1870, bilangan masyarakat Cina di Sungai Ujong telah mencecah hampir 10,000 orang; dan di Larut, Perak, pada tahun 1873 terdapat seramai 40,000 orang. Kawasan-kawasan lombong bijih timah di Kuala Lumpur, seperti di Ampang, Sungai Kancing dan Klang di Selangor, kesemuanya diuasahakan oleh buruh-buruh Cina. Akibat peluasan kegiatan ekonomi perlombongan, penempatan-penempatan baru masyarakat Cina telah dibuka. 3. Selanjutnya, kemasukan orang-orang Cina ke Tanah Melayu digerakkan melalui aktiviti perladangan lada dan gambir. Orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangcu dengan menggunakan surat kebenaran yang dipanggil Surat Sungai. Implikasi dari system ini, dicatatkan pada tahun 1870-an masyarakat Cina di Johor telah menacapai 100,000 orang. 4. Pihak Inggeris menggalakkan kemasukan buruh Cina ke tanah ayer dengan meluluskan beberapa undang-undang seperti the Chinese Immmigrants and The Crimpling Ordinance telah diluluskan. Jabatan Perlindungan Orang Cina pula ditubuhkan bertujuan untuk melindungi kepentingan buruh-buruh Cina. 5. Imigran Cina ke Tanah Melayu terdiri dari pelbagai suku kaum dengan perbezaan loghat yang ketara, adat dan pengkhususan ekonomi. Kelompok-kelompok utama adalah Hokkien, Kantonis, Hakka, Teochew dan Hailam. Suku Hokkienlah yang terbesar sekali sehingga kehari ini. Mereka terlibat dalam aktiviti perniagaan. 6. Bilangan orang Cina kini setabil selepas Perang Dunia Kedua. Sehingga tahun 1967, bilangan penduduk Cina di Tanah Melayu adalah seramai 2, 332, 936 orang. Sehingga tahun 1957, 37% penduduk Tanah Melayu adalah terdiri dari kaum Cina. Walaubagaiamanapun, peratusan terakhir kaum Cina telah menurun ke paras 25% sahaja berdasrkan laporan akhbar-akahbar tempatan (Oktober, 2007).1c.1.6. Kaum India 1. Dalam konteks komuniti India di negara ini, hubungan antara India dengan Semenanjung Tanah Melayu sejak beberapa kurun lalu. Pada Abad Pertama Masihi, penganut-penganut agama Hindu-Buddha telah menyebarkan agama mereka di Nusantara.
 13. 13. 2. Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka pedagang-pedagang India menjalankan perniagaan rempah ratus di Pelabuhan Melaka. 3. Penghijrahan masyarkat India ke Tanah Melayu berlaku secara besar-besaran mulai tahun 1840-an. Kebanyakan buruh India datang dari Selatan India. Mereka mulai bekerja sebagai peladan-peladang kopi dan tebu di Seberang Perai, Pulau Pinang. Selepas itu, kaum India menambahkan jumlah pekerja-pekarja mereka di kawasan-kawasan penanaman getah di Perak, negeri Semblan dan Selangor. Dari tahun 1900 hingga 10 tahun kemudiannya, seramai 48,000 buruh India telah berhijrah ke Tanah Melayu. Angka tersebut telah berlipat ganda kemudiannya, iaitu antara tahun 1911 hingga 1920 apabila dianggarkan seramai 98,000 buruh India berhijrah ke Tanah Melayu. 4. Komposisi suku kaum India yang berhijrah ke Tanah Melayu, kebanyakannya adalah terdiri dari suku Tamil yang berasal dari Tamil Nadu, selebihnya adalah Malayalam dan Telegu. Selain itu, orang-orang India yang berasal dari Sri Lanka dan Punjabi dari Utara India. Kumpulan Tamil adalah yang terbesar iaitu kira-kira 80%. Suku Malayalam di sekitar 7% dan Telegu 4%. 5. Buruh-buruh India telah datang kenegara ini samaada secara paksaan atau sukarela. Kumpulan yang dipaksa adalah terdiri dari banduan atau tawanan yang bekerja membina jalan-jalan raya, landasan kereta api, jambatan dan bangunan- bangunan kerajaan. 6. Sistem yang paling popular dalam usaha membawa masuk buruh-buruh India ialah system Kangani. Mengikut sistem ini, seorang buruh India yang telah bekerja di Tanah Melayu apabila pulang ke India, dia hendaklah mencari seorang pekerja baru untuk bekerja dengannya di Tanah Melayu. Orang-orang ini dikenali sebagai Kangani. Walaubagaiamanapun, sisitem ini dihapuskan pada tahun 1938.1c.1.7. Etnik Sabah dan Sawarak 1. Penduduk di Sabah dan Sarawak juga meriah dengan pelbagai suku kaum dan sub-suku kaum. Mereka dapat dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya. Di Sabah, misalnya, terdapat lebih kurang 23 suku kaum, tetapi suku Kaum Kadazanlah yang terbesar sekali. Ini diikuti oleh suku kaum Bajau, Murut, Suluk, dan Orang Brunei. Masyarakt kadazan-Dusun masih berpegang kepada animisme. Sebahagian kecil telah memluk agama Islam dan Kristian. 2. Di Sarawak, setiap suku kaum ada ciri-cirinya yang tersendiri. Antara suku kaum yang terbesar ialah Dayak, Iban, Melanau (Kristian dan Muslim), orang Melayu, Bidayuh, Penan dan Kelabit. Melainkan orang Melayu dan Melanau, dahulunya kebanyakan suku kaum pribumi Sarawak tinggal di kawasan hutan mendiami rumah panjang atau rumah sementara. Kini rumah panjang telah mengalami perubahan fikizal kerana arus pemodenan hidup yang kuat di negeri itu.
 14. 14. AktivitiSoalan Objektif.Manakah yang benar dalam kenyataan dibawah:1. A. Orang Melayu adalah penduduk asal di Tanah Melayu B. Orang India dan Melayu adalah penduduk asal di Tanah Melayu C. Orang-orang Indocina adalah penduduk asal Tanah Melayu D. Orang-orang Arab adalah penduduk asal di Tanah melayu2. Masyarakat Jawa yang berhijrah dari Indonesia bertumpu kebanyakannya di negeri-negeri berikut: A. Perak dan Kedah B. Johor dan Selangor C. Pulau Pinang dan Johor D. Selangor dan Melaka3. Sebelum zaman penjajahan, masyarakat Melayu mengerjakan aktiviti seperti A. bertani B. menagkap ikan C. brniaga D. semua diatas4. Masyarakat Cina di dalam kelompok Hokkien yang berhijrah ke negara ini lazimnya tertumpu kepada kegiatan A. Perlombongan B. Perniagaan C. Pertukangan D. Perladangan5. Kebanyakan suku kaum India yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah berasal dari A. Punjab B. Kalkota C. Tamil Nadu D. Coramandale1c.2 Pendakatan Menyatupadukan Masyarakat Malaysia
 15. 15. 1. Pelbagai proses dikaitkan dengan konsep perpaduan dan integrasi seperti proses akomodasi, akultrasi, asimilasi, amalgamasi 2. Akomodasi adalah merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing . 3. Akulturasi bererti penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Berbeza degan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan jati diri asal masyarakat penerima. 4. Asimilasi dapat difahami sebagai satu proses percantuman dan penyatuan antra kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identity yang sama. Asimilasi mutlak boleh berlaku apabila terhapusnya sesuatu kebudayaan sehingga tidak nampak apa-apa perbezaan lagi dengan kebudayaan lain. Contoh terbaik adalah kejayaan pemerintahan Thailand menjadikan orang-orang Melayu di Selatan Thai menagmbil nama-nama Thai sebagai tanda berlakunya asimilasi dengan bangsa Thai. Mislanya, nama Wan Sulaiman telah disiamkan menjadi Waeselame. 5. Amalgamasi adalah merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Misalnya, pendekatan yang paling berkesan adalah menerusi perkahwinan campuran antara pelbagai etnik seperti orang Cina berkahwin dengan orang India. Jadual Komposisi Penduduk Malaysia, 2000 dan 2005 Tahun 2000 Tahun 2005 Etnik Juta Peratus Juta Peratus Bumiputera 14.35 65.0 16.06 65.9 Cina 5.76 26.1 6.15 25.3 India 1.70 7.7 1.83 7.5 Lain-lain 0.27 1.2 0.32 1.3 Jumlah 22.08 100 24.36 100 PendudukAktiviti1. Huraikan perbezaan antara akomodasi dan akulturasi?2. Di negara Thai, orang Isalm yang tinggal di Selatan negara itu telah disiamkan nama-nama mereka kerana arahan pemerintah untuk mewujudka integrasi nasional. Apakahkonsep integrasi yang dipakai?3. Apakah contoh terbaik dalam system amalgamasi?
 16. 16. 1c.3 Cabaran Pembinaan Negara MalaysiaSetelah kita memahami pelbagai formula untuk mewujudkan perpaduan dan integrasinasional, kini kita akan memfokuskan perbincangan tmenegnai cabaran-canaran untukmembina sebuah negara bangsa Malaysia. Cabaran-cabarannya adalah seperti berikut:1c.3.1. PerpaduanPerpaduan menjadi matlamat utama sesebuah negara, terutama negara yang mempunyaipelbagai kaum seperti Malaysia. Pertelingkahan kaum selepas Pilihan Raya Umum 1969telah mengakibatkan tragedi berdarah 13 Mei 1969 berlaku. Tragedi nasional itumenandakan perpaduan kaum-kaum di Malaysia pada masa itu berada pada tahap yangrendah.1c.3.2. Pengagihan KekayaanDari segi agihan pendapatan, Kerajaan Malaysia sedar bahawa rata-rata orang Melayuberada dalam kemiskinan dengan kadar 64.8 %, berbanding dengan bukan Melayu (26%)seperti yang dibanci pada tahun 1970. Jurang perbedaan pendapatan antara Bumiputeradengan Bukan Bumiputera masih lagi tinggi. Sbagai conto, RM 1 pendapatan bagi orangMelayu berbanding dengan RM 2.3 bagi orang Cina dan RM1.8 bagi orang India padatahun 1970. Jadi, faktur pendapatan yang tidak seimbang antara bumi puetera denganbukan bumiputera bahkan bagi semua rakyat di negara ini merupakan factor yang palingkuat mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia.1c.3.2. Sistem PendidikanSistem pendidikan warisan penjajah Inggeris telah menimbulkan masalah perpaduanantara kaum. Wujud kepelbagian sekolah mengikut kaum dan tempat tinggal masing-masing. Akibatnya sistem pendidikan di Malaysia menghadapi masalah polarisasi antarapelajar-pelajar Melayu, Cina, India dan lain-lain suku kaum di Sabah dan Sarawak disemua peringkat pengajian. Jadi, matlamat untuk mencapai perpaduan dan integrasi kaummasih belum dapat dicapai sepenuhnya.1c.3.3. Perbezaan Kepercayaan dan AgamaPerbezaan kepercayaan dan agama antara pelbagai kaum di Malaysia telah menyebabkanberlaku beberapa ketegangan dan prasangka antar penganut pelbagai agama sehinggamenimbulkan sensasi yang boleh mengancam kestabilan politik negara. Sebagai contoh,pembinaan kuil-kuil Hindu di beberapa buah negeri tanpa mendapat kelulusan pihakberkuasa telah menyebabkan penduduk-pendudk Islam di negara ini merasa tidak puashati. Sebaliknya, orang-orang Kristian merasa bimbang dengan proses Islamisasi yangberlaku dalam era Pemerintahan Dr.Mahathir Mohamed, Mantan Perdana MenteriMalaysia keempat.1c.3.4 Penggunaan Akhbar
 17. 17. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza seperti akhbar dalam Bahasa Melayu, Mandarindan Tamil telah menyebabkan semangat perkauaman menyemarak dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga ianya kelihatan boleh mencetuskan rusuhan antara kaum diMalaysia.1c.3.5 Jati Diri 1. Salah satu aspek yang mejadi jati diri rakyat Malaysia ialah mengiktiraf adanya perbezaan agama dan budaya di Malaysia. Perbezaan agama tidak menjadi factor penghalang perpaduan rakyat Malaysia. Sebaliknya sikap toleransi dan hormat menghormati antara pelbagai penganut agama – Islam, Buddha, Hindu, Konfusius/Toa, Sikh dll adalah sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. 2. Walaupun masyarakat Malaysia terpaksa menerima pembangnan, kemajuan dan idea-idea progresif, pemodenan, industrilaissi, pembandaran dan globalisasi, Wawasan 20/20 telah menetapkan bahawa corak pembangunan di negara ini hendaklah berteraskan acuan Malaysia – menghormati dan menghayati budaya Timur.1c.3.6. Identiti Nasional 1. Rakyat Malaysia telah menerima Rukun Negara sebagai lambang identiti nasional. Ia adalah asas utama untuk menjamin kestabilan politik dan kesejehteraan hidup rakyat. 2. Islam telah diterima sebagai agama rasmi negara dan lain-lain agama dapat mengamalkan agama masing-masing denganbebas. 3. Bunga raya adalah Bunga Kebangsaan bagi negara Malaysia. 4. Jalur Gemilang adalah labang kedaulatan negara. 5. Negaraku adalah Lagu Kebangsaan. 6. Baju Melayu, baju kebaya/kurung serta baju batik adalah pakaian kebangsaan untuk semua rakyat Malaysia. Rajah E Kadar Kemiskinan dan Pendapatan Purata Mengikut Ethnik 1970 Pendapatan Purata Kadar Kemiskinan Kaum Keluarga Sebulan (peratus) (RM) Melayu 64.8 172.00 Cina 26.0 394.00 India 39.2 304.00
 18. 18. Lain-lain 44.8 813.01. 0AktivitiSoalan-soalan objektif1. Antara penyatan berikut, yang manakah sering dikaitkan sebagai masalaha-masalahyang lahir dalam membentuk perpaduan rakyat selepas merdeka? 1. Pemisahan tempat tinggal. 2. Pengasingan sisem pendidikan. 3. Fahaman dan tumpuan politik pendidikan. 4. Perbezaan warna kulit. A 1,2,3 B 1 dan 2 C 1, 2 dan 4 D. I, 2, 3 dan 42. Sifat-Sifat kemajmukan rakyat Malaysia boleh dicirikan dengan 1. Etnik dan budaya yang pelbagai 2. bahasa dan resam yang pelbagai 3. faham politik yang pelbagai 4. anutan agama yang pelbagai A. Semua datas B. 2 dan 4 C. 1,2 dan 3 D. 1,2 dan 4RumusanDalam huraian di atas, kita dapat merumuskan bahawa konsep masyarakat di Malaysiaadalah bersifat dinamik. Walaupun bangsa Melayu telah berkomromi kerana polisi“pecah dan perintah” penjajah Inggeris Inggeris yang bertanggungjawab membawamasuk buroh-buroh dari Cina dan India, tetapi pembentukan masyarakat majmuk diMalaysia adalah satu peristiwa sejarah. Justeru, kemajmukan masyarakat di Malaysiaadalah satu yang unik. Meskipun ada halangan-halangan untuk menyatupadukan rakyat,tetapi asas-asas pembinaan sebuah negara bangsa yang majmuk adalah kukuh. Ini dapatdilihat dalam pelbagai strategi yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengelakkantragedi 13 Mei, 1969 berulang.Rujukan
 19. 19. A.Aziz Deraman. 1992. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia.KL:Arena Ilmu._______________. 2001. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia. KL:DBPChew Hock Thye. 1979. Masalah Perpaduan Nasional. Kuala Lumpur: DBP.Mansor Mohd Nor. 2006. Hubungan Etnik Di Malaysia. Petaling Jaya: Prentice Hall.Shamsul Amri Baharuddin. 2007. Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: UPENA.Syed Husin Ali. 1989. Ethnicity, Class and Development in Malaysia: Implicationsfor Theory and Practice. KL:Oxford University Press.Penilaian KeseluruhanSoalan Struktur1.Pilih sama ada pernyataan berikut BETUL atau SALAHA. Akibat daripada kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu telah memunculkan bandar-bandar baru seperti Taiping, Ipoh, Port Swettenham, Sermban dan Pot Dickson.(Betul/Salah).B. Adat Pepatih dan Temenggong diamlkan di Negeri Sembilan (Betul/Salah)C. Sistem “Kangani” adalah berkaiatan dengan dasar pemgambilan buruh-buruh Indiayang digunakan oleh penjajah Inggers di Tanah Melayu. (Betul/Salah)D. Perbezaan agama dalam kalangan penduduk Malaysia adalah menjadi penghalangutama kepada kemajuan negara. (Betul/Salah)E. Masyarakat Kadazan-Dusun di Sabah kebanyakannya beragama Kristian (Betul/Salah)PROSES POLITIKUnit 2aZaman PenjajahanObjektif PembelajaranPada akhir bab ini, pelajar diharapkan dapat:• Menjelaskan wujudnya proses penjajahan di negara yang berlkau akibat kemasukan kuasa-kuasa asing yang silih berganti
 20. 20. • Membeincangkan bentuk pentadbiran penjajah-penjajah yang diaplikasikan di dalam negara sehingga menjeaskan pentadbiran yang sedia ada• Huraian mengenai semangat penetangan terhadap penjajahan dan menilai kesan- kesan penjajahan tersebutPengenalanAapabila dunia Eropah mula terddah dengan aktiviti penjelajahan dan penerokaan sertakemudiannya diikuti dengan penjajahan, maka Tanah Melayu turut menjadi tumpuankuasa-kuasa barat kerena kedudukannya yang strategik dari segi ekonomi dan politik.Penjajahan Inggeris (1824 – 1957) telah meninggalkan satu kesan besar terhadapkedudukan politik, ekonmi dan sosial negera. Disamping itu pendudukan Jepun (141-1945) dan Siam (negeri-negeri utara) turut menjadi faktur penglibatan British dalampentabiran Tanah Melayu.2a.1. Faktor Campurtangan British1. Campur tangan British di Tanah Melayu dipengaruhi oleh factor-faktor: (a) Doronganekonomi iaitu memonopoli (menguasai) hasil-hasil dagangan utama di negeri-negeriMelayu iaitu bijih timah terutamanya di Selangor dan Perak; (b) Perkembangan RevolusiPerusahan pada pertengahan kurun ke 19 di Eropah dan bermulanya aktiviti mengetinmakanan memuncakkan lagi keinginan British untuk memenopoli perdagangan timah; (c)Dorongan politik iaitu adanya kuasa-kuasa lain di Eropah seperti Perancis, Itali, Jermandan Rusia yang sedang bersaing untuk meluaskan jajajahan takluk masing-masing. Jadi,tanpa pengawalan British keatas pentadbiran tempatan, kuasa-kuasa ini boleh masukdengan mudah melalui persahabatan dan hubungan ekonomi dengan raja-raja Melayu.Jsuteru campur tangan adalah jalan terbaik untuk mengelakkan fenomena tersebt terjadi.2a.2. Reaksi Awal Masyarakat Tempatan 1. Penentangan Di Naning (1831 – 1832) ialah kerana Dol Said (Abdul said), iaitu Penghulu Naning tidak bersetuju dengan cadangan British untuk membayar cukai 1/10 daripada hasil ekonomi kepada Kerajaan British di Melaka yang telah mengambil alih dari pentadbiran Belanda pada 17 Mac 1824. 2. Perang Naning tercetus pada bulan Julai 1831, apabila British menghantar sepasukan tentera untuk menagkap Dol Said dan memaksa pengikutnya supaya menerima cadangan British. 3. Dalam serangan pertama, tentera British tewas. Seterusnya British melancarkan serangan kedua pada tahun 1832. Dol Said kemudiannya telah mendapat sokongan penduduk Rembau, Seri Menanti dan Sungai Ujong. 4. Akhirnya penentangan Dol Said dapat ditumpaskan oleh British dan belua menyerah diri pada bulan Februrai 1834.
 21. 21. 5. Di Perak, setelah Perjanjian Pangkor dimeterai pada 20 Januari 1874, J.W.W.Birch telah dilantik sebagai Residen Perak. J.W.W.Birch tidak mendapat kerjasama daripada Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar melayu yang lain kerena kebanyakkannya tidak suka dengan tingkah laku beliau. 6. Ketidakpuasanhati terhadap Sistem Residen dan sifat peribadi telah menyebabkan J.W.W Birch telah menyebabkan berlakunya komplot pembunuhan J.W.W Birch di Pasir Salak, Perak. 7. Penentangan di Pahang bermula apabila British mmeperkenalkan Sistem Residen di negeri itu dengan melantik J.P.Rodger sebagai Residennya. 8. Pemberontakan di pahang telah berlaku dibawah kepimpinan Dato’ Bahaman, Tok Gajah dan mat Kilau pada tahun 1891. 9. Antara sebab-sebab berlakunya pemberotakan di Pahang ialah kerana: Sultan dan pembesar negeri kehilangan kuasa; (b) Undang-undang Tanah menyekat kebebasan Sultan/Pembesar; (c) Undang-Undang dikendalikan oleh British; (d) British menggantikan penghulu-penghulu tempatan; (e) pembesar dan orang awam tidak berpuas hati. 10. Di Kelantan, pemberontak rakyatnya pada tahun 1909 terhadap Penasihat British yang bernama James Scott Mason dipimpin oleh seorang pedagang tempatan iaitu Haji Mat Hassan Munas atau yang terkenal dengan gelaran Tok Janggut. 11. Penentangan rakyat Kelantan kerana seorang pembesar tempatan di Pasir Putih yang bernama Engku Besar Jeram Tun Ahmad merasa tidak puasa hati dengan kehilangan kuasa. Selain itu, rakyat Kelantan tidak puas hati kerana pengenalan system tanah baru 1915 dimana rakyat terpaksa membayar sewa tanah yang tetap. British juga telah mengenakan cukai terhadap setiap hasil pertanian seperti padi dan kelapa. 12. British akhirnya berjaya menumpaskan pemberontakan Tok janggut yang mati terbunuh pada 24 Mei 1915. 13. Di Treangganu, Haji Abdul Rahman Limbong telah bangun menentang British. Pemberontakan Tani berlaku pada tahun 1928 iaitu dalam zaman pemerintahan Sultan Sulaiman badrul Alam Shah. Rakyat tidak puas hati hati kerana British mengenakan cukai kepala, memperkenalkan system pendidikan Barat dan memperkenalkan “Pas kebenaran” bagi sesiapa yang ingin membuka tanah baru untuk bercucuk tanam. 14. Orang-orang Melayu telah menyerang balai polis dan pejabat daerah di Kuala Berang pada 21 Mei 1928. British berjaya menumpasknnya dengan Haji Abdul rahman Limbong dibuang negeri di Mekah.AktivitiSoalan ObjektifPilih jawaban yang palin tepat dari soalan-soalan berikut:1. Campur tangan Inggeris di Tanah Melayu adalah disebabkan oleh:
 22. 22. (A) Dorongan agama Islam (B) Dorongan lokasi yang startegik(C) Dorongan politik(D) Dorongan Eknomi2. Manakah yang tidak benar dari penyataan dibawah: (A) Dol Said pada mulanya tewas di Naning dalam perjuangan menentang penjajah Inggeris (B) Tuan Haji Abdul Rahman Limbong akhirnya dibuang daerah (C) Tok Janggut mati terbunuh di Pasir Putih, Kelantan (D) Inggeris telah menggunakan pelbagai jenis cukai keatas warga tempatan3. Dimanakah tempat sebenar J.W.W. Birch mati dibunuh: (A) Kampong Gajah, Perak (B) Telok Anson, Perak (C) Pasir Salak, Perak (D) Kuala Kangsar, Perak2a.3. Kesan Penjajahan 1. Penjajah Inggeris paling banyak meninggalkan kesan politik, sosial, pentadbiran, ekonomi dan agama ke atas negeri ini jika dibandingkan dengan penjajah Portugis dan Belanda. 2. Inggeris menggunakan pelabagai kaedah untuk terus menjajah Tanah Melayu: menubuhkan Negeri-Negeri Selat (Pulau pinang dan Melaka), campur tangan di Negeri-Negeri Melayu, Sabah dan Sarawak, membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Pahang, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) dan Negeri-Negeri Melayu Tak Bersekutu (Johor, Kelantan, Kedah, Perlis dan Trengganu) 3. Kucar kacir politik berlaku di semua negeri seperti perang saudara, perebutan takhta dan perlombongan, kegiatan lanun dan pertelingkahan antara kongsi- kongsi gelap. 4. Walaupun Inggeris telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Perseketuan yang bertujuan untuk menambahkan kuasa Raja-Raja Melayu bagi Negeri Melayu Bersekutu, tetapi pada hakikatnya kuasa raja-raja Melayu semakin lemah. 5. Pada tahun 1910, Inggeris telah mengemukakn dasar desentralisasi (pengurangan kuasa pusat) ke negeri-negeri. Dasr ini telah tidak mendapat sokongan kerana faktur kemelesetan ekonomi dunia, bantahan raja-raja melayu dan keinginan untuk membentuk sebuah Perseketuan Tanah Melayu.
 23. 23. 6. Dasar desentralisasi terbantut apabila Jepun menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah menyebabkan bangkitnya semangat kebangsaan rakyat untuk merdeka dari penjajahan. 7. Sebaik sahaja Jepun menyerah kalah, Parti Komunis Malaya (PKM) telah cuba mengambil alih pentadbiran negara selama tiga hari. Setelah Inggeris kembali ke tanah ayer, PKM mengisytiharkan pering gerila untuk mearmpas kuasa sehingga Inggeris mengisytiharkan darurat di negera ini. Rakyat menolak faham komunis.AktivitiManakah yang betul dalam penyataan-penyataan berikut: 1. A. Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu tidak memberi apa-apa impak B. Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu kurang memberi impak C. Penjajahn Inggeris di Tanah Melayu benar-benar memberi impak D. Penjajahan Inggeris di Tanah hanya mmeberi impak diperingkatan awalnyasahajaBagaimanakah kedudukan kuasa Raja-Raja Melayu dengan penubuhan Majlis UndanganPerseketuan? 2. A. Menjadi bertambah kuat B. Menjadi bertambah lemah C. Kekal seperti biasa D. Raja-Raja Melayu bersikap dingin 3. Apakah sebab dasar desentralisasi Inggeris terbengkalai? A. Pendudukan Siam di Tanah Melayu B. Serangan tentera Jepun di Tanah Melayu C. Ratu England tidak bersetuju D. Tentangan dari Raja-Raja MelayuRumusanAdalah jelas kepada kita bahawa kekayaan hasil mahsul negara serta warisan peradabanAlam Melayu telah menyebabkan Inggeris menjajah, campur tangan serta berkuasadalam pantabiran Tanah Melayu hamper satu setengah kurun lamanya. Meskipunpenjajahan telah mendapat tentangan hebat dari seluruh rakyat, kehadiran Inggeris
 24. 24. akhirnya telah menatijahkan berlakunya satu transformasi politik dan pentadbiran didalam negara ini. Kemerdekaan tanh ayer adalah satu rahmat. Rakyat telah dapatmengembalikan maruah bangsa dan negara dari kongkongan penjajahan Inggeris.Penilaian keseluruhanAktivitiJawab semua soalan-soaln berikut:1. Senaraikan negeri-negeri yang terletak dibawah system pentadbiran Inggeris: (A) Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ___________________________ (B) Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu ______________________________ (C) Negeri-Negeri Selat _______________________________2. Berikan nama pegawai British pertama yang menjawat jawatan Residen bagi negeri-negeri berikut: (A) Perak (B) Selangor (C) Pahang3. Berikan satu sebab utama yang menyebabkan Jepun menduduki Tanah Melayu padatahun 1942 (A) Faktur ekonomi (B) Faktor pentadbiran (C) Faktor kehandalan tentera Jepun (D) Faktor smanat nasionalisme Jepun4. Jawab mana yang BETUL/SALAH dari soalan-soalan beriku: Titik tolak kepada campur tangan langsung Inggeris di Tanah Melayu ialah PerjanjianPangkor 1874 di negeri Selangor. (Betul/Salah)
 25. 25. 5. Perang saudara tidak pernah berlaku di Tanah Melayu semasa Inggeris menjajah.(Betul/Salah)Unit 2bPerjuangan KemerdekaanObjektif PembelajaranPada akhir bab ini, pelajar diharap dapat:• Membincangkan semangat kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat tempatan tanpa mengira kaum• Menghurai proses yang telah dilalui oleh Tanh Melayu sebelum mencapai kemerdekaan• Mengenal pasti seba-sebab Malaysia dibentuk serta cabaran-cabaran yang dihadapi semasa pembentukan Malaysia• Menjelaskan sebab-sebab Singapura dan Brunei berpisah dan tidak menyertai Perseketuan Malaysia.PengenalanPerjuangan kemerdekaan di negara ini kemudiannya mula berkembang secaramenyuluruh. Faktor kebangkitan nasionalsime Melayu adalah penyebabnya. GagagsanMalayan Union tajaan Inggeris telah menyemarakkan perjuangan rakyat menentangpentadbiran Inggeris dengan begitu kuat sekali. Akibatnya beberapa buah parti politikkebangsaan timbul di tanah ayer seperti UMNO, MIC dan MCA. Kemudian parti-partitersebut menubuhkan gabungan Perikatan yang meberikan kesan kestabilan politik ditanah Melayu sehingga terbentuknya Barisan Nasional hingga kehari ini. Tunku AbdulRahman telah mengemukakan idea penubuhan Malaysia yang telah mendapat dokonganSingapura, Sarawak, Sabah dan Brunei pada petingkat awalnya. Kerajaan Britishbersetuju dengan formula penyatuan politik nasional anjuran Tunku Abdul rahman putraitu. Pelbagai jawatankuasa telah ditubuhakn seperti Suruhanjya Cobbold dan lain-lainlagi dalam usaha untuk memperteguhkan idea pembentukan Malaysia. Singapuraakhirnya berpisah dengan Perseketuan Malaysia dan diikuti dengan Brunei kerena faktur-faktur politik dan ekonomi.
 26. 26. 2b.1. Malayan Union2b.1.1. Latarbelakang 1. Sekembalinya penjajah Inggeris ke Tanah Melayu selepas penjajah Jepun berundur, Inggeris mmeperkenalkan satu sistem pentadbiran baru yang dikenali dengan nama Malayan Union (Kesatuan Malaya). 2. Rancangan ini telah diluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Pada 12 Oktober 1945, Sir Harold Mac Michael telah dilantik sebagai wakil Kerajaan Inggeris untuk mendapatkan tanda tangan dari Raja-Raja Melayu. Malayan Union telah diluluskan pada bulan Januari 1946.2b.1.2 Tujuan diperkenalkan1. Tujuan Inggeris memperkenalkan Malayan Union ialah:(a) Untuk menyatupadukan wilayah dan meningkatkan kecekapan pentadbiran. Inggeristidak bersedia menanggong perbelanjaan pentadbiran yang besar untuk Negeri-NnegeriMelayu Bersekutu, Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Berseketu.(b) British menyimpan rasa dendam terhadap orang-orang Melayu kerena sebelum iniorang-orang Melayu telah bekerjasama dengan Jepun. Jadi, Malayan Union dapatmengurang dan mengawal kuasa orang Melayu. (c) Percubaan Inggeris kea rah pemerintahan sendiri oleh masyarakat tempatan tetapi mengikut ciri politik Inggeris. (d) Sebagai langkah penyatuan politik dalam kalangan rakyat Tanah Melayu yang berbilang kaum – Melayu, Cina dan India dengan matlamat untuk membentuk sebuah masyarakat yang kuat.2b.1.3. ImplikasiImplikasi penting dari gagasan Malayan Union adalah seperti berikut: 1. Semua negeri Melayu, kecuali Singapura disatukan dibawah pemerintahan Gebenur British. Gabenur ini dibantu oleh Majlis Mesyurat Perseketuan dan Majlis Undangan Perseketuan. 2. Singapura dijadikan wilayah koloni British selepas dikeluarkan dari Perseketuan dengan seorang Gebenor British menjadi wakil kerajaan British. 3. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Sultan hanyalah gelaran sahaja dan mereka mempunyai kuasa di bidang agama Islam dan adat istiadat.
 27. 27. 4. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Mereka yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum Malayan Union boleh menjadi warganegara secara otomatik. Prinsip jus soli di perkenalkan.AktivitiSoalan ObjektifJawab soalan-soalan berikut:1. Bilakah gagasan Malayan Union dirancang oleh Inggeris? A. Sebelum Jepun berundur dari Tanah Melayu B. Dirancang sejak dari awal penjajahan Inggeris di Tanah Melayu C. Digagaskan selepas Jepun berundur dari Tanah Melayu D. Inggeris rancang bersama Jepun di Tokyo2. Siapakah Wakil Kerajaan Inggeris untuk mengemukan gagasan Malaysan Uniondi Tanah Melayu? A. Frank Sweetenham B. Huge Clifford C. Sir Harold Mac Michael D. Sir Stanford Raffles3. Bilakah gagasan Malayan Union diluluskan di Parlimen England? A. 10 Oktober 1946 B. 10 Oktober 1948 C. 10 Oktober 1945 D. 10 Oktober 19554. Mana yang BENAR dari kenyataan dibawah: A. Malayan Union menjadikan Singapura sebagai Negeri Persektuan B. Malayan Union telah menjadikan Singapura sebagai koloni Inggeris C. Malayan Union tidak memberi apa-apa kesan politik kepada Singapura D. Malayan Union menangguhkan tindakan dasar politik Iggeris keatasSingapura
 28. 28. 5. Manakah yang TIDAK BENAR dari kenyataan berikut: A. Inggeris tidak berdendam dengan orang Melayu B. Inggeris berdendam sedikit sahaja dengan orang Melayu C. Inggeris pada hakkatnya berdendam sungguh dengan orang Melayu D. Inggeris menaruh dendam dengan alim ulama Melayu2b. 1.4. Tentangan Orang-Orang MelayuMalayan Union telah mendapat tentangan hebat orang-orang Melayu kerana sebab-sebabberikut: 1. Kehilangan kedaulatan raja. Orang-orang Melayu melihat Raja-raja Melayu sebagai lambang kuasa dan kedaulatan bagi masyarakat Melayu. 2. Majoriti orang-orang Melayu akan berkurangan apabila dasar keterbukaan pemberian kerakyatan kepada warga asing dilakukan oleh British. 3. Malayan Union digbal tanpa mendapat pandangan daripada orang-orang Melayu. Ia dirancang di London secara tergesa-gesa. Sultan-Sultan hanya diberi masa sehari untuk membaca syarat-syarat dan menandatnginya tanpa berbincang dengan pembesar-pembesa negeri. 4. Kaedah Harold Mac Michel mendapatkan tanda tangan Raja-raja Melayu secara paksaan dan dilakukan dengan keras. Sultan-sultan tidak bersetuju dengan cara Harold Mac Michel yang tidak berunding dahulu dengan mereka dan lain pembesar-pembesa negeri.2b.1.5. Penubuhan parti-parti politikUMNO 1. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) telah ditubuhkan pada 11 Mei 1946 oleh Dato’ Onn Ja’far. Belau memegang jawatan itu sehingga tahun 1951. 2. Matlamat utama penubuhan parti adalah untuk menetang gagagsan Malayan Union dan menyatupadukan orang-orang Melayu serta mmepertahnkan kedudukan hak istimewa orang-orang Melayu. 3. Anggota-anggota UMNO berpegang kepada slogan “Hidup Melayu”. Perkara ini disuarakan sendiri oleh Dato’ Onn Ja’afar semasa perhimpunan Agong UMNO, pda bulan September, 1947. 4. Pada tahun 1948, UMNO dijadikan sebagai sebuah parti politik. Perlembagaan UMNO telah dilulusakn pada 29 Mei 1946 yang memuatkan tujuan, penubuhan bahagian dan cawangannya.
 29. 29. 5. Sebanyak 39 bahagian telah ditubuhkan sehingga tahun 1951 dengan keahlian seramai 100375 orang. Perikatan Pemuda UMNO dan Pergerakan Wanita UMNO ditubuhkan sebagai sayap-sayap UMNO pada tahun 1947. 6. UMNO telah muncul sebagai sebuah parti yang terkuat mewakli orang-orang Melayu di negara ini.Aktiviti1. Berapa lamakah masa yang diberikan kepada Raja-Raja Melayu membaca derafMalayan Union? A. Tujuh hari B. Tiga hari C. Sehari D. Lima hari2. Apakah sebab yang paling utama menyebabkan orang-orang Melayu menentangMalayan Union? A. Pemberian kerakyatan kepada warga asing B. Inggeris mahu kuasai urusan pentadbiran agamaIslam C. Gagasan Malayan dibuat secara tergesa-gesa D. Kuasa Raja-Raja Melayu terhakis samasekali3. Bilakah perlembagaan UMNO diluluskan? A. 29 Mei 1946 B. 11 Mei 1946 C. 29 Mei 1948 D. 11 Mei 1948MIC 1. Kongres India Malaya (MIC) telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1946. Presidennya yang pertama bernama Tun V.T.Sambanthan. 2. Antara tujuan utama penubuhan MIC (a) adalah untuk memupuk dan memelihara kepentingan politik, ekonomi dan sosial kaum India di Tanah Melayu; memperjuangkan politik bersama bagi seluruh Tanah Melayu. 3. Pada bulan April 1955, MIC telah masuk ke dalam gabungan UMNO dan MCA. Ahlinya sehingga tahun 1955 aialah seramai 20,000 orang.
 30. 30. MCA 1. Pertubuhan Cina Malaysia (MCA) telah ditubuhkan pada 27 Februari 1949. Idea penubuhan MCA telah digagaskan oleh Leong Yew Koh. Presiden pertama MCA ialah Tun Chen Lok. 2. Tujuan utama MCA adalah untuk melindungi hak dan kepentingan orang Cina serta memelihara keharmonian kaum dalam sebuah negara yang bersatu. 3. Pada peringkata permulaan MCA bertindak sebagai sebuah badan kebajikan. Pada tahun 1952, MCA telah didaftarkan sebagai sebuah parti politik secara rasmi. 4. Pada tahun 1950 keahlian MCA telah meningkat seramai 188, 000. Pada tahun 1952, MCA dan UMNO telah membentuk gabungan yang bernama PERIKATAN.Aktiviti1. Siapakah Presiden MIC yang pertama? (A) Tan Sri Manikavasagam (B) Dato’ Pasamanikam (C) Dato’ S.O.K. Ubaidullah (D) Tun V.T.Sambanthan2. Manakah kenyataan berikut yang tidak benar (A) MIC ditubuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat India di tanahMelayu dan India (B) MIC ditubuhkan untuk penyatuan politik masyarakat India di tanah ayer (C) MIC ditubuhkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat Cina (D) MIC ditubuhkan untuk berkongsi kuasa dengan lain-lain kaum di negara ini3. Siapakah pengasas MCA? (A) Tun Tan Siew Sin (B) Tan Chen Lok (C) Ong Yok Ling (D) Lim Swee On2b.1.6. Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu 1. Antara ciri Perlembagaan Tanah Melayu ialah:
 31. 31. (a) YDPA sebagai ketua negara yang dipilih dikalangan sembilan Raja Melayu. (b) Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik daripada kalangan ahli Dewan Rakyat. (c) Sebuah Parlimen dibentuk yang dianggotai oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat. (d) Syarat kewarganegaraan diketatkan: (a) kewarnegaraan diberikan kepada semua orang yang lahir di tanah Melayu selepas merdeka; (b) kewarnegaraan juga diberikan kepada mereka yang berumur 18 tahun keatas, dilahirkan di tanah Melayu dan telah menetap selama lima tahun; (c) kewarnegaraan juga diberi kepada mereka yang berumur 21 tahun keatas walaupun lahir di luar Tanah Melayu, tetapi telah menetap selama lapan tahun dan boleh berBahasa Melayu. (e) Bahasa Melayu dijadikan sebagai Bahasa Kebangsaan. (f) Agama Islam dijadikan sebagai agama Perseketuan, tetapi kebebasan beragama diberikan.2b.2. Ancaman Komunis 1. Darurat adalah satu istilah yang digunakan oleh kerajaan British untuk memulihkan keadaan huru hara di Tanah Melayu antara tahun 1948 sehingga tahun 1960. 2. Hura hara ini telah dimulakan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) yang cuba mengambil kuasa politik di Tanah Melayu secara kekrasan. 3. Semasa Darurat, PKM cuba melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu dengan membunuh para peladang dan pelombong. Selain itu, anggota PKM juga telah membunuh anggota Polis dan tentera serta orang ramai yang mereka anggap menentang perjuangan mereka. 4. Darurat telah mengakibatkan penderitaan hidup rakyat Tanah Melayu. Ramai yang telah terkorban. 5. Pada peringkat awal, British menganggap ancaman komunis hanya bersifat sederhana sahaja. Walaubagaimanapun, tanggapan British itu tidak benar. Itulah sebabnya Britih telah menambahkan kekuatan polis dan tentera untuk menghadapi pemberontakan komunis selama 12 tahun di Tanah Melayu. 6. Kemuncak keganasan pemberontakan komnis di negara ini ialah pembunuhan Pesuruh Jaya Tinggi British di Tanah Melayu, Henry Gurney, di Kuala Kubu Baru, Selangor, pada 6 Oktober 1951. Beliau telah digantikan oleh Gerald Templer sebagai Pesuruhjaya British yang baru. 7. Kerajaan British telah menubuhkan kampong-kampong baru untuk penempatan orang-orang Cina sebagai satu langkah untuk mengawal edaran bekalan makana jatuh ketangan anggota komunis. 8. Kerajaan British gagal membendung pemberontakan komunis. Walaubagaimanapun Darurat diishtiharkan tamat pada 31 Julai 1960 oleh
 32. 32. Kerajaan Perseketuan Tanah Melayu. Kegiatan komunis secara kecil-kecilan masih berlaku terutama di sempadan Siam dengan Tanah Melayu. 9. Kesan-kesan Darurat telah menyebebakan Kerajaan British mengemukakan Undang-Undang Darurat 1948 yang menyekat kebebasan individu untuk berucap, berhimpun dan bergerak. Selain itu, Darurat juga telah membuktikan bahawa tidak semua orang-orang Cina menyokong perjuangan PKM.Aktiviti1. Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu memperuntukkan Islam sebagai: (A) Agama rasmi negara (B) Agama Perseketuan (C) Agama rasmi Perseketuan dan negeri (D) Agama tidak rasmi negara2. Apakah kedudukan Bahasa Melayu seperti yang dicatat dalam PerlembagaanPerseketuan? (A) Bahasa kebangsaan (B) Bahasa nasional (C) Bahasa lingua franca (D) Bahasa pilihan rakyat3. Siapakah Pesuruhjaya Inggeris yang terbunuh kerana diserang hendap olehanggota PKM? (A) Gerald Templer (B) Harold Macmillan (C) Henry Gurney (D) Lord Mountbatten4. Manakah kenyataan ini yang BENAR A. Darurat di Tanah Melayu telah berjaya dipatahkan oleh Inggeris B. Darurat di Tanah Melayu telah gagal dihapuskan oleh Inggeris C. Darurat di Tanah Melayu hampi-hampir dapat digagalkan oleh Inggeris D. Darurat di Tanah Melayu tidak menjadi perhatian Inggeris
 33. 33. 2b.3. Perundingan Kemerdekaan .1. UMNO merupakan parti yang ditubuhkan untuk menyatupadukan orang-orangMelayu. Ia ditubuhkan pada 11 Mei 1946 dengan dato’ Onn Jaafar menjadi ketuanyayang pertama.2. Tujuan utama penubuhan UMNO ialah untuk mewujudkan kerajaan sendiri danmencapai kemerdekaan dari Inggeris. UMNO berperanan penting dalam perundingankemerdekaan.3. Kongres India Malaya (MIC) pula ditubukan pada 8 Ogos 1946 dengan John Tivysebagai Presidennya yang pertama. Matlamat terpenting penubuhan MIC adalah untukmenjaga kepentingan masyarakat India dari segi politik, ekonomi dan sosial4. Malaysian Chinese Association (MCA) secara rasmi telah ditubuhkan pada 27hbFebruari 1949. Presidennya yang pertama bernama Tan Cheng Lock. Matlamatpenubuhan parti ini ialah untuk melindungi hak dan kepentingan ekeonomi, politik dansosial kaum Cina di tanah Melayu.5. Usaha-usaha awal untuk meggabungkan parti-parti berbilang kaum bermula apabilaUMNO dan MCA membentuk pakatan untuk menghadapi pilihan raya6. Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952. Pada tahun yang sama TunkuAbdul Rahman dan Tun Cheng Lock telah membentuk parti PERIKATAN diperingkatnasional. Pada tahun 1955 MIC pula menyertai parti PERIKATAN. Justeru, partiPERIKATAN telah menjadi parti berbilang kaum yang pertama dan terbesar di TanahMelayu.7. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengetuai satu rombongan ke Londonuntuk berunding dengan kerajaan Inggeris bagi menuntut kemerdekaan tanah melayu.Rombongan tersebut dianggotai oleh empat orang wakil parti PERIKATAN, empat orangwakil Raja-Raja Melayu dan wakil-wakil kerajaan Inggeris di Tanah Melayu.2. Hasil daripada rundingan tersebut Perjanjian London telah ditandatangani pada 8Februari 1956. Tarikh rasmi kemerdekaan tanah melayu telah ditetapkan pada 31 Ogos1957. Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan tersebut diPadang Bandar Hilir Melaka apabila beliau dan rombongannya kemabli dari Londonketanah ayer.
 34. 34. 2b.3.1. Suruhanjaya Reid 1. Suruhanjaya Reid telah ditubuhkan dengan senari keanggotaannya seperti berikut: Lord Reid dari England sebagai Pengerusinya, dikuti dengan Sir Ivor Jennings (England); Sir William Mc Kell (Australia), B.Malik (India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan). 2. Suruhanjaya telah mengadakan mesyuarat sebanyak 118 kali (antara June dan Oktober 1956) dan telah menghantar sebanyak 131 memorendum dari pelbagai kalangan rakyat termasuklah satu dari raja-raja Melayu. 3. Suruhanjaya telah menghantara deraf Perlembagaan dalam bulan Februrai 1957 yang kemudiannya telah diteliti semula oleh sebuah Jawatankuasa yang terdiri dari: 4 wakil-wakil Raja-Raja Melayu, 4 wakil parti Perikatan, Pesuruhjaya, Ketua Setiausaha dan Peguam Negara. 4. Laporan dari Jawatankuasa tersebut telah menyebabkan Perlebagaan Perseketuan Tanah Melayu telah di terima oleh Majlis Perundangan perseketuan pada 15 Ogos 1957.2b.4. Tanah Melayu Merdeka1. Akhirnya Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan turunnya bendera Union Jack di hadapan bangunan Sultan Abdul samad, Kuala Lumpur, pada malam 31 Ogos, 1957. Ribuan rakyat telah hadir.2. Pada 31 Ogos, 1957, secara rasmi wakil Queen Elizabith, England, telah menyerahkan kuasa berakhirnya pentadbiran Inggeris di tanah Melayu secara rasmi kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, selaku Perdana Menteri Pertama Perseketuan Tanah Melayu di dalam satu perhimpunan seramai 30,000 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Rakyat dari pelbagai kaum hadir untuk mendenagar periytiharan kemerdekaan negera oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj dengan teriakan ‘Merdeka”.3. Duli yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman, Yam Tuan negeri Sembilan, telah dilantik menjadi Yang Di Pertuan Agong yang pertama bagi Perseketuan Tanah Melayu.
 35. 35. AktivitiJawab soalan-soalan berikut1. Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan TanahMelayu di: (A) Padang Selangor Kelab, Kuala Lumpur (B) Dewan Sulaiman Kelab, Kg.Baru, Kuala Lumpur (C) Padang Bandar Hilir, Melaka (D) Padang Polo, Kuala kangsar2. Siapakah nama anggota Suruhanjaya Reid dari Pakisatan? (A) Hakim Mushtaq Ahmad (B) Hakim Afaq Khan (C) Hakim Abdul Hamid (D) Hakim Zafar Khan3. Manakah penyataan berikut yang BENAR (A) Hanya tiga wakil Raja-Raja Melayu yang telah meniliti deraf Perlembagaan (B) Empat orang wakil Raja-Raja Melayu telah meniliti deraf Perlembagaan (C) Seorang sahaja wakil Raja-raja Melayu yang meneliti deraf Perlembagaan (D) Tidak ada wakil Raja-Raja Melayu meniliti deraf PerlembagaanRumusanPerjuangan rakyat Tanah Melayu akhirnya tercapai dengan kemerdekaan tanah ayer darikerajaan Inggeris. Perpaduan erat dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara initelah menyebbakan Inggeris tidak dapat menahan tekanan politik dari rakyat TanahMelayu sehingga akhirnya Inggeris mahu berunding untuk segera membebaskancengkaman penjajahan di Tanah Melayu. Pendekatan menubuhkan parti-parti politikamat berkesan sebagai tanda bahawa rakyat di negaranya sendiri boleh mentadbir negaradengan baik. Kebijaksaan diplomasi pemimpin-pemimpin pelabagai kaum dalamrundingan kemerdekaan telah menyebabkan kerajaan Inggeris menubuhkan SuruhanjayaReid untuk menegerakan proses kemerdekaan pada tahun 1957.
 36. 36. RujukanAndaya, Barbara Watson dan Andaya, Leonad Y. 1983. Sejarah Malaya. Kl:McMillan Publishers (M) Sdn Bhd.Ibrahim Mahmood. Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. 1981. KL: PustakaAntara.K.J.Ratnam. 1969. Paham Perkauman dan Proses Politik di Malaysia. KL: PenerbitUinversiti Malaya.Ramlah Adam. 1993. Dato’ Onn Ja’afar: Pengasas Kemerdekaan. KL: DBP.Vasil, R.K. 1971. Politics in a Plural Society. KL: Oxford University Press.Willian R.Roff. 1975. Nationalisme Melayu (tr) Ahmad Boestamam. KL: PenerbitUniversiti Malaya.Zainal Abidin Wahid et.al.1996. Malaysia – Warisan dan Pembangunan. KL: DBPPenilaian KeseluruhanSoalan Struktur1. Namakan tiga tokoh politik tanah ayer yang telah merundingkan kemeredekaannegara di London?(A)_______________________(B)________________________(C) _______________________2. Parti PERIKATAN telah dibetuk bersama antara____________________________ bagi menyegerakan usaha kearah kemerdekaannegara4. Antara kesan Darurat di Tanah Melayu ialah pembukaan ______________________ bagi masyarakat Cina sebagai langkah untuk meneykat bekalan makanan kepada PKM5. Tulis satu karangan ringkas penubuhan parti UMNO.
 37. 37. Unit 2cPEMBENTUKAN MALAYSIAObjektifDiakhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengeanl pasti lima factor yang mendorong pembentukan Malaysia 2. Mengenali pemimpin-pemimpin utama yang memainkan peranan penting dalam usaha mebentuk sebuah negara baru yang bergelasr Perseketuan Malaysia. 3. Menjelaskan punca-punca Brunie menarik diri daripada menyertai Malaysia dan pemisahan Singapura dari Malaysia. 4. Membinangkan konflik yang timbul antara Filipina dan Indonesia selepas penubuhan Malaysia.PENGENALANDalam bab ini anda kan didedahkan beberapa peristiwa yang berlaku sewaktupembentukan Perseketuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul rahman. Gagasan penyatuanini adalah untuk menggabungkan Semenanjung tanah Melayu, Singapura, Sabah,Sarawak dan Brunei. Cadangan tersebut telah mendapat pelbagai respons. Anda akandapat mengetahui dengan jelas kenapa berlaku perbezaan pandangan antara pemimpin-pemimpin yang pada mulanya bersetuju dengan gagasan Malaysia tetapi telah menarikdiri pada saat-saat terakhir.2c.1. Faktor Pembentukan 1. Cadangan penubuhan Perseketuan Malaysia telah dilahirkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra tatkala beliau berucap di Singapura pda 27 Mei 1961 dalam satu majlis makan tengah hari di hadapan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara. 2. Wawasan Tunku Abdul Rahman adalah untuk melihat satu bentuk penyatuan ekonomi dan politik berlaku antara Perseketuan Tanah Melayu dengan wilayah jajahan Inggeris – Singapura, Borneo Utara (Sabah), Sarawak dan Brunie. 3. Idea utamanya adalah untuk mengatasi masalah kesukaran bagi negara/wilayah- wilayah jajahan Inggeris untuk tegak secara sendirian bagi menghadapi persaingan antara bangsa selain dari keperluan kerjasama dari segi politik, ekonomi dan sosial.
 38. 38. 4. Gagasan Malaysia bukanlah satu idea baru. Penyatuan Perseketuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Brunei pernah dicadangkan oleh pihak British pada tahun 1887. Walaubagaimanapun, cadangan tersebut ditolak kerana dilihat hanya untuk menjaga kepentingan jajahan dan negeri naungannya. 5. Cadangan kemasukan Brunei, Singapura, Sabah dan Sarawak adalah untuk membebaskan wilayak-wilayah penjajah Inggeris dari kongkongan pentadbiran British di London.Jadi, anda sekarang boleh memahami dengan lebih jelas setelah meniliti fakta-faktaberikut: 1. Menyegerakan kemerdekaan bagi negeri-negeri Singapura, Brunie, Sarawak dan Sabah 2. Mengurangkan ancaman komunis dan mengekalkan kestabilan dankeamanan serantau. 3. Mewujudkan keseimbangan kaum dan perpaduan. 4. Memajukan ekonomi serantau untuk kepentingan negara dan rakyat negerianggota. 6. Memupuk bangsa Malaysia yang berbilang kaum berteraskan perkongsian warisan budaya Timur yang kayaAktivitiSoalan Objektif1. Dimanakah Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mengumumkan cadanganpenubuhan Malaysia? A. Jeselton, Sabah B. Singapura C. Kuala Lumpur D. Sri Bagawan2. Manakah yang tidak BENAR tentang pendirian Bruneit menyertai Malaysia? A. Brunei menolak sejak dari awal lagi B. Brunei tidak menunjukkan apa-apa sikap C. Brunei tidak bersetuju di saat-saa terakhir D. Pendirian Brunei tidak menentu3. Manakah dari kenyataan ini BENAR A. Kerajaan Inggeris pernah mencadangkan idea penubuhan Malaysia B. Kerajaan Inggeris tidak pernah mencadangkan idea penubuhan Malaysia C. Kerajaan Inggeris mencadangkan idea penubuhan Malaysia secara senyap
 39. 39. D. Kerajaan Inggeris merahsiakan cadangan penubuhan negara Malaysia2c.2. Proses Pembentukan MalaysiaBerikut adalah langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan prosespembentukan Malaysia.2c.2.1. Dailog BorneoSelepas pengumuman Tunku Abdul Rahman Putra di Singapura pada tahun 1961,Gabenur Sarawak, Borneo Utara dan Pesuruhjaya Brunei telah mengadakan perbincangandengan Pesurujaya Agong British di Singapura. Walaubagaimnapun tidak ada sebarangpersetujuan muktamad dicapai. Hanya satu kenyataan bersama telah dikeluarkan dimananegeri-negeri tanah jajajahan Inggeris itu telah meganjurkan kerjasama yang lebih rapatantara negeri-negeri di Borneo sebelum membuat sebarang langkah untuk menyertaiPerseketuan Malaysia.2c.3. Penubuhan Jawatankuasa Perpaduan Dan Perundingan (MSCC)Jawatankuasa Perpaduan dan Perundingan (MSCC) telah ditubuhkan pada bulan Julai1961 ekoran dari Persidangan Persatuan Parlimen Serantau. Keanggotaan Jawatankuasaini terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Brunei telahmenghantar 5 orang wakil. Jawatankuasa ini telah dipengerusikan oleh Donald Stephens.Terma rujukan Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: 1. Untuk mendapatkan pandangan-pandangan dari negeri-negeri yang berpotensi tentang cadangan Malaysia untuk menubuhkan Malaysia. 2. Menyebarkan penerangan tentang gagasan Malaysia. 3. Inisiatif dan galakan untuk bertukar-tukar pandangan tentang gagasan Malaysia. 4. Menggalakkan beberapa aktiviti yang dapat membantu pembentukan Perseketuan MalaysiaAktivitiSoalan Objektif1. Siapakah yang mempnegerusikan Jawatankuasa Perpaduan Dan Perundingan?
 40. 40. (A) Tun Mustafa Datu Harun (B) Tun Abdul Razak Husein (C) Lee Kuan Yew (D) Donald Stephens2. Apa yang dimaksudkan dengan Dialog Borneo? (A) Perbincangan muktamad untuk menubuhkan Malaysia (B) Perbincangan mengenai kerjasama serantau antara Borneo Utara denganTanah Melayu dan Singapura (C) Perbincangan untuk menentukan status negeri Brunei dalam Malaysia (D) Perbincangan untuk menjadikan Singapura sebagai peneraju utama gagasanMalaysia3. Manakah yang TIDAK BENAR dari kenyataan berikut: A. Pembentukan Malaysia adalah untuk mewujudkan semula gagasan MelayuRaya B. Pemebentukan Malaysia adalah untuk penyatuan politik serantu C. Pembentukan Malaysia adalah untuk pemarkasaan ekonomi serantau D. Pembentukan Malaysia adalah untuk merapatkan hubungan antara wilayah2c.3.1. Rombongan Ke LondonDengan tercapainya persefahaman antara Singapura dan Perseketuan Tanah Melayu,Kerajaan British telah mengundang Tunku Abdul Rahman untuk membincang denganlebih mendalam serta menyediakan jalan perundingan denga negara-negara Borneo.Rumusan dalam perbincangan di London itu jelas menunjukkan bahawa gagasanMalaysia telah mulai mendapat dokongan dari negeri-negeri Borneo.Walaubagaimanapun, pendapat rakyat hendaklah diambil kira. Mesyuarat tersebut jugabersetuju bahawa pandangan-pandangan Sultan Brunei adalah mustahak dan mestidiambil kira.2c.4. Jawatankuasa Antara KerajaanSelepas Jawatankuasa Cobbold melaksanakan tugasnya, maka satu Jawatankusa AntaraKerajaan yang diketuai oleh Lord Landsdowne telah ditubuhkan. Tun Abdul RazakHussain sebagai Timbalan Pengerusi, wakil-wakil kerajaan British dan wakil-wakilnegeri Sarawak, Sabah dan Singapura menjadi anggota-anggotanya.
 41. 41. Jawatankuasa ini telah menubuhkan satu perlemabagaan, khususnya yang melibatkanpermintaan Sabah dan Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima daripada parti-parti politik di Sabah dan Sarawak. Tugas penting Jawatankuasa ini ialah membentuksatu perlembagaan berdasarkan Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu 1957, LaporanSuruhanjaya Cobbold dan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Perkarautama dalam perlembagaan ini ialah agama Islam, bahasa Melayu, kawalan imigresen,pendidikan dan perwakilan bagi Sabah, Sarawak dan Brunei.2c.4.1. Suruhanjaya CobboldPada Januari 1962, Suruhanjaya Cobbold yang dipengerusikan oleh Lord Cobbold telahditubuhkan bagi mendapatkan respons dari rakyat Borneo Utara dan Sabah.Keanggotaanya terdiri dari lima orang pegawai dengan tiga pegawai-pegawai British dandua orang pegawai Malaysia.Fungsi utama Jawatankuasa Cobbold adalah untuk mendapatkan referendum rakyat diBorneo Utara dan Sarawak tentang idea pemebentukan negara Malaysia. JawatankusaCobbold telah mencadangkan perkara-perkara berikut: (a) Perlembagaan baru negara hendaklah berasaskan perlembagaan Tanah Melayu ada. (b) Penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara. (c) Penguatkuasaan kuasa imigresen oleh Kerajaan Perseketuan adalah bergantung kepada persetujuan kerajaan negeri. (d) Tada ada ruang untuk menarik diri. (e) Proses Pemborneoan boleh dilaksanakan tetapi pegawai-pegawai Inggeris masih boleh memegang jawatan perkhidmatan awam sehingga ada ana tempatan yang layak. (f) Kebebasan agama dijamin dan tidak menjadikan satu-satu agama sebagai agama rasmi di negeri-negeri tersebutAktivitiApakah jawatan Tun Abdul Razak Husein di dalam Jawatankuasa Antara Kerajaan?1. A. Pengerusi B. Timbalan Pengerusi C. Naib Pengerusi D. Pengerusi Bersam2. Rombongan perundingan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mengenaipembentukan Malaysia di London diadakan selepas wujud persefahamn dengan:A. Borneo UtaraB. Singapura
 42. 42. C. Borneo UtaraD. Borneo Utara dan Singapura3. Suruhanjaya Cobbold melaksanakan tugas untuk mendapat respons rakyat diBorneo Utara dengan cara: (A) Pilihanraya (B) Mesyuarat (C) Refrendum (D) Perundingan2c.5. Perpisahan Singapura 1. Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew menegaskan bahawa kesediaan Sinagpura menyertai Malaysia tidak bermakna bahawa negaranya hilang kuasa secara mutlak. Rakyat Singapura adalah penentu bagi segala-galanya. 2. Pada 23 Ogos 1961, persetujuan antara Kerajaan Perseketan Tanh Melayu dan Singapura telah dicapai. Persetujuan ini termktub dalam Kertas Putih yang antaranya menyatakan aspek pertahanan, hubungan luar dan keselamatan akan menjadi tanggungjawab Perseketuan. Walaubagaimanapun, perkara-perkara pendidikan dan tenaga buruh adalah dibawah kuasa kerajaan Singapura. Ketetapan juga telah dibuat bahawa Singapura mempunyai 16 orang ahli di Dewan Rakyat Malaysia. 3. Setelah 2 tahun berada di dalam Malaysia, ketegangan politik telah berlaku antara Singapura dan Kuala Lumpur. Antara isu yang menjadi perbahasan hangat ialah soal ekonomi, politik kepartian DAP dan MCA serta isu perakauman.2c. 6. Penarikan Brunei Menyertai Perseketuan MalaysiaBrunei pada saat-saat terakhir telah mengejutkan Malaysia, Singapura, Sabah danSarawak apabila Sultan Sir Omar ‘Ali Sharifuddin menyatakan bahawa Brunei menarikdiri menyertai gagagsan Malaysia kerana dua sebab yang paling utama: (a) kekananBaginda Sultan Brunei sebagai Sultan dalam Perseketuan Malaysia tidak dipersetujui; (b)penguasaan hasil minyak Brunei juga tidak dipersetujui. Lain-lain tuntutan Brunei ialah:(a) menuntut 10 buah kerusi Parlimen; (b) mengekalkan semua pelaburannya; (c)meneruskan program pendidikan dan kebajikan.
 43. 43. Aktiviti1. Berapakah jumlah anggota Dewan rakyat yang diperuntukkan kepadaSingapura? A. 26 anggota B. 16 anggota C. 15 anggota D. Antara 10 hingga 20 anggota2. Antara bidang kuasa Singapura semasa berada di dalam Perseketuan Malaysiaialah:A. PertahananB. Hubungan LuarC. PelajaranD. Keselamatan3. Antara sebab berlakunya perpisahan antara Singapura dengan Malaysia ialah: A. Isu ekonomi B. Isu agama C. Isu perkauman D. Isu Bahasa4. Antara sebab Brunei tidak mahu menyertai Malaysia A. Kekakanan status Sultan Brunei tidak dipersetuji B. Brunei mahu keanggotaan Parlimen yang ramai C. Brunei mahu menjadi YDPA pertama selepas Malaysia dibentuk D. Brunei mahu jawatan Menteri KewanganRumusanRancangan penubuhan Perseketuan Malaysia akhirnya berjaya dilaksanakan tanpaehadiran Brunei. Malaysia lahir secara rasmi pada 16 September 1963. Namun,Singapura juga telah keluar dari Malaysia pada tahun 1963. Sabah dan Sarawak kekalberada di dalam Malaysia hingga kehari ini. Penubuhan Malaysia telah mendapattentangan dari Indonesia pada peringkat permulaan sehingga telah menimbul konfrontasiIndonesia terhadap Malaysia pada tahun 1963..
 44. 44. RujukanAhmad Atory Hussain. 1990. Politik Dan dasar Awam Malaysia. KL: UtusanPublications and Distributors.Hasnah Hussin dan Mardiana Nordin. 2007. Pengajian Malaysia. PJ: Oxford FajarJayum A Jawan. 2007. Malaysian Politics & Government. Shah Alam: KarismaPublications Sdn Bhd.Zainal Abidin bin Abdul Wahid et al. 1996. Malaysia – Warisan dan Perkembangan.KL: DBP.____________________________. “The Formation of Malaysia: The Role of theMalaysia Solidarity Consultative Committee”, dlm. Muhammad Abu Bakar etc(ed). Historia. Kuala Lumpur.Penilaian KeseluruhanSoalan Strukur1. Penubuhan Perseketuan Malayasia telah mendapat ____________________ darinegara Indonesia2. Penubuhan Negara Malaysia pada 16 September 1963 telah melalui beberapausaha _____________________________________________________ _______________________________________________________3. Berikan empat tuntutan Brunei untuk menyertai Malaysia ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
 45. 45. Unit 2dPerlembagaan MalaysiaOBJEKTIFDi akhir bab ini, anda dapat mempelajari: 1. Konsep perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara. 2. Mengenal pasti enam tujuan perlembagaan. 3. Membincangkan cirri-ciri asas perlembagaan. 4. Menjelaskan cara-cara perlembagaan dipindaPENGENALANPada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat Undang-Undang laut Melaka danHukum Kanun Melaka. Semantara itu, di setiap negeri pula mengamalkan adattradisional, itu Adata Temenggung dan Adat Pepateh seperti di Negeri Sembilan danMelaka. Perlembagaan moden yang dipengaruhi oleh perlembagaan Britain muladiperkenalkan pada tahun 1957 dan dikemakinikan pentadbirannya pada tahun 1963.2d.1. Konsep dan Tujuan PerlembagaanPerlembagaan merupakan satu konsep yang amat penting dalam sebuah kerajaan modenpada hari ini. Perlembaaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara. Ia menerang dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki olehpelbagai anggota negara itu, seperti hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yangdiperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.Antara tujuan utama perlembagaan adalah seperti berikut: 1. Menjamin keutuhan dan kedaulatan negara 2. Menjadi sumber rujukan 3. Mewujudkan kestabilan negara 4. Mengawal perjalanan kerejaan 5. Mengekalkan keamanan 6. Menjamin keamanan negara2d.2 Perlembagaan Perseketuan Malaysia dan Negeri
 46. 46. Perlembagaan Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Menurut TunMohamad Suffian (1983), Perlembagaan Perseketuan Malaysia merupakan puncak kuasayang tertinggi dalam negara. Ini bermakna bahawa Parlimen Malaysia memperolehikuasanya dari Perlembagaan Perseketuan Malaysia yang memperuntukkan kuasaperundangan kepada Perseketuan Malaysia bagi satu pihak, dan tiap-tiap negeri pula bagisatu pihak lagi. Perlembagaan Malaysia menentukan dengan jelas perkara-perkara yangmenjadi tanggungjawab Perseketuan dan Negeri.2d.2.1. Ciri-Ciri Perlembagaan Perseketuan MalaysiaTun Mohamed Suffian, Mantan Ketua Hakim Negara telah menyeneraikan cirri-ciri asasPerlembagaan Malaysia seperti berikut: 1. Mengasaskan Malaysia sebagai sebuah Perseketuan. 2. Sebagai negara berperlembagaan. 3. Sebagai negara demokrasi berparlimen 4. Memperuntukkan Islam sebagai Agama Rasmi Perseketuan, tetapi pada masa yang sama Malaysia bukan sebuah negara teokrasi dan menjamin kebebasan agama kepada semua rakyat yang berbilang agama. 5. Memperuntukkan ketinggian perlembagaan dan kebebasan undang-undang 6. Memperuntukkan pengasingan kuasa ketiga-tiga cabang kerajaan, iaitu Perundangan, Eksekutif dan Badan Kehakiman. Ketiga-tiganya mempunyai status yang sama, tiada satu pun yang lebih tinggi daripada yang lain dan setiap satunya mempunyai tanggungjawab dan fungsi yang berbeza 7. Memperuntukkan sebuah badan kehakiman yang berasingan dan bebas daripada kawalan Parlimen dan Eksekutif pula mempunyai bidang kuasa yang eksklusif untuk menentukan pertikaian dan hak-hak serta liabiliti dalam perlembagaan2d.2.2. Pindaan Perlembagaan 1. Perlembagaan Perseketuan Malaysia adalah perlembagaan bertulis dan boleh dipinda. Parlimen boleh meminda kuasannya sendiri. 2. Sesetengah perkara boleh dipinda hanya dengan lebih suara dua pertiga dalam sidang . Parlimen dengan syarat diizinkan oleh Majlis Raja-Raja. Persetujuan Majlis Raja-Raja adalah diperlukan bagi meminda undang-undang. 3. Sesetengah perkara yang berkepentingan khas seperti di Sabah dan Sarawak boleh dipinda dengan lebih suara dua pertiga dalam setiap sidang Dewan Parlimen jika dipersetujui oleh Yang Di Pertuan Agong bagi mana-mana negeri. 4. Sesetengah perkara boleh dipinda dengan lebih suara dua pertiga dalam setiap Dewan Rakyat tanpa berkehedakkan persetujuan sesiapapun di luar Parlimen.
 47. 47. Diantara pindaan yang telah diterima oleh sidang Parlimen adalah seperti berikut: 1. Pertambahan kerusi parlimen 2. Pemansuhan imuniti bagi YDPA, Raja-Raja yang memerintah negeri dan kesalahan jenayah 3. Pembentukan Mahkamah Khas dengan bidang kuasa yang eksklusif untuk membicarakan semua kesalahan yang dilakukan di dalam Perseketuan Malaysia oeh YDPA dan Raja-Raja Negeri dan semua kes awam oleh atu YDPA atau Raja- raja Negeri 4. Penstrukturan Mahkamah Tinggi Perseketuan dengan mewujudkan Mahkamah Rayuan di antara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Agong dan dinamakan semula sebagai Mahkamah Perseketuan Malaysia.2d.2.3 Perlembagaan Negeri 1. Perlembagaan Malaysia juga merupakan satu perjanjian perkongsian antara negeri-negeri yang menganggotai Perseketuan Malaysia. Tiap-tiap negeri dalam Malaysia mempunyai hak, kuasa dan tanggungjawab tersendiri menurut Perlembagaan Perseketuan Malaysia dan Pelembagaan Negeri-Negeri. Peruntukan tertentu tentang Perlembagaan Negeri diistilahkan sebagai perlu. 2. Peruntukan ini terkandung di dalam Jadual Kelapan Perlembagaan Perseketuan. Sementara Perkara 71 Perlembagaan Perseketuan Malaysia memperuntukkan bahawa tiap-tiap perlembagaan negeri hendaklah mempunyai peruntukan ini.Aktiviti1. Dimanakah sumber kuasa yang diperolehi oleh Parlimen Malaysia? A. Majlis Raja-Raja Melayu B. Perlembagaan Malaysia C. Badan Kehakiman Negara D. Kabinet2. Mahkamah Perseketuan dahulunya dikenali sebagi A. Mahkamah Tinggi Perseketuan B. Mahkamah Agong C. Mahkamah Rayuan D. Mahkamah Khas3. Kesalahan jenayah YDPA dan Raja-Raja Melayu dikendalikan oleh:A. Mahkamah Agong
 48. 48. B. Mahkamah Tinggi Syari’ahC. Mahkamah KhasD. Tribunal DiRaja4. Pindaan perlembagaan boleh dibuat di Parlimen Malaysia dengan persetujuanYDPA dalam:(A) Semua perkara(B) Sesetengah perkara(C) Satu perkara sahaja(D) Sesetengah perkara dengan persetujuan Majlis Raja-Raja2d.3. Peruntukan Bahasa Melayu 1. Kedudukan Bahasa Melayu telah ditetapkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Perseketuan yang menentukan bahawa Bahasa Melayu hendaklah digunakan untuk maksud-maksud rasmi. Dengan lain perkataan, Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. 2. Bahasa-bahasa lain adalah dilindungi dalam Perlembagaan perseketuan dengan tidak menghalang sesiapapun dalam kalangan warganegara untuk menggunakannya. 3. Sesiapa yang mempersoalkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi akan didakwa dibawah Akta Hasutan 1948.2d.4. Kedudukan Agama Islam 1. Dalam Perlembagaan Malaysia, orang Melayu ditakrifkan sebagai seorang yang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam Bahasa Melayu. 2. Sebagai agama rasmi negara, Kerajaan Perseketuan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam, seperti pembinaan masjid dan surau, sekolah-sekolah agama. 3. Perlembagaan Perseketuan memperuntukkan kuasa tertinggi agama pada setiap negeri dengan Sultan/Raja/Yam Tuan Besar menjadi ketua agama Islam kecuali bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah Persektuan – Kuala Lumpur, Labuan dan Putera Jaya. Di negeri-negeri ini, kuasa agama terletak di bawah bidang kuasa YDPA. 4. Di negeri-negeri, Sultan/Raja/Yam Tuan Besar mempunyai kuasa melantik ahli- Ahli – Ahli Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab melaksanakan dasar- dasar Islam di negeri-negeri dengan dokongan Jabatan-Jabatan Agama Islam
 49. 49. menjalanakan urusan pentadbiran. Selain itu, musfti-mufti dan Ketua-Ketua hakim Syari’ah juga dilantik oleh Sultan/Raja/Yam Tuan Besar. 5. Satu perakara yang menarik, Majlis Raja-Raja Melayu telah bersetuju untuk memberi kuasa kepada Kerajaan Perseketuan Malaysia menubuhkan Majlis Hal Ehwal Kebangsaan Islam Malaysia dengan Perdana menteri Malaysia menjadi Pengurusinya. Fungsi MHEKIM hanya untuk menyelaraskan program-program Islam antara Kerajaan Pusat dan negeri. Walaubagaimanapun, Sultan Kedah dan Sultan Pahang tidak membenarkan negeri-negeri tersebut menjadi anggota MHEKIM.Aktiviti1. Peruntukan 152 dalam Perlembagaan Perseketuan Malaysia menjaminkedudukan: (A) Bahasa Cina (B) Bahasa Malaysia (C) Bahasa Tamil (D) Bahasa Inggeris2. Penentangan terhadap Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara bolehdidakwa dibawah A. Akta ISA boleh digunakan sekiranya Bahasa Melayu ditentang B. Akta Hasutan 1948 boleh digunakan bagi C. Akta Bahasa Kebangsaan 1976 D. Akta Jenayah3. Pentabiran agama Islam di peringkat Perseketuan/ Pulau Pinang, Sabah,Sarawak dan Wilayah-Wilayah Persketuan diketuai oleh: A. Perdana Menteri B. YDPA C. Perkongisan kuasa antara YDPA dan YDPN D. Menteri Di Jabatan Perdana Menteri2d.5. Kedudukan Istimewa Orang Melayu 1. Hak istimewa orang-orang Melayu telah diperkenalkan dalam Perlembagaan Perseketuan Malaysia agar pembelaan dan bantuan dapat dibuat untuk bangsa
 50. 50. Melayu sebagai penduduk utama pribumi. YDPA diberi kuasa untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. 2. Sebab utama mengapa kedudukan hak istimewa orang Melayu diperuntukan dalam Perlembagaan Perseketuan ialah kerana orang-orang Melayu telah didiskriminisaikan sejak zaman penjajahan Inggeris lagi dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Pada masa yang sama, penjajah Inggeris telah sengaja membawa pekerja-pekerja asing bekerja di ladang-ladang getah dan di lombong-lombong bijih. Mereka akhirnya menjadi rakyat Tanah Melayu. Bangsa Cina telah menguasai bidang ekonomi dengan meninggalkan jauh orang-orang Melayu yang ketinggalan dalam bidang ekonomi dan pendidikan sehingga sekarang. 3. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu ialah kuota kemasukan dalam sektor awam, kuota kemasukan ke institusi pengajian tinggi, biasiswa, lesen kenderaan sewa dan dan permit perniagaan.2d.6 Hak Asasi Individu 1. Perlembagaan Perseketuan Malaysia menyatakan setiap warganegara mempunyai hak dan kebebasan tertentu seperti kebebasan beragama, bercakap, berhimpun dan berpersatuan, kebebasan bergerak, larangan buang negeri dan sebagainya. 2. Walaubagaimanapun, Perkara 149 Perlembagaan Perseketuan Malaysia menyatakan seseorang warganegara boleh ditahan atas penahahan kerana keselamatan. 3. Sekatan terhadap individu telah dimaktubkan oleh beberapa akta dan ordinan seperti: (a) Akta ISA (1960); Ordinan Hasutan (1948); Ordinan Perintah Awam (1958); Ordinan Pencegahan Jenayah (1959); Peraturan Penting (Kes Keselamatan 1957). Akta ISA menjadi bahan kritikan hebat di dalam dan di luar negara kerena dianggap zalim. Pada hakikatnya ISA adalah warisan penjajah Inggeris.Aktiviti1. Manakah yang tidak benar dalam penyataan berikut: A. Hak Istimewa Orang-Orang diperuntukkan dalam Kontrak Sosial B. Hak Istimewa Orang Melayu disebut dalam Perlembagaan Persketuan C. YDPA diberi kuasa untuk mempertahankan Hak Istimewa Orang Melayu D. Majlis Raja-Raja diberi kuasa boleh membincangkan hal Hak Istimewa OrangMelayu 3. Hak Istimewa Orang Melayu diperuntukkan dalam Perlembagaan Perseketuan kerana: A. Kedudukan orang Melayu lemah dari segi ekonomi dan pelajaran
 51. 51. B. Orang Melayu adalah anak peribumi C. Jumlah penduduk Melayu telah berkurangan D. Permintaan dari Raja-Raja Melayu 4. Akta ISA yang dilihat sebagai satu akta zalim adalah warisan: A. Belanda B. Inggeris C. Siam D. Jepun2d.7 Pilihan Raya 1. Pada 27 Julai 1955, Pilihan Raya Perseketuan yang pertama di Tanah Melayu telah diadakan. Parti Perikatan (Alliance), UMNO, MCA dan MIC telah menyertainnya. Parti Perikatan telah menandingi 52 buah kerusi. 2. Parti Negara pimpinan Dato’ Onn Jaafar telah mengemukakan 32 orang calun. Parti Islam Se Tanah Melayu (PAS) dengan 11 orang calun. Parti-parti lain yang mengambil bahagian dalam piliha raya tersebut ialalah Parti Buruh, Parti Kemajuan Rakyat, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. 3. Parti Perikatan telah memenangi 51 daripda 52 buah kerusi yang dipertadningkan. Pas hanya memenangi satu kerusi sahaja di Krian, Perak. 4. Pilihan raya Perseketuan telah menadakan satu babak baru dalam amalan demokrasi di Tanah Melayu. Dalam sisitem demokrasi berparlimen, rakyat adalah penentu kepada pembentukan kerajaan. 5. Pilihan Raya diadakan untuk memilih wakil-rakyat di Dewan Rakyat dan di Dewan Undangan Negeri setiap lima tahun sekali. 6. Apabila YDPA membubarkan Dewan Rakyat, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepasa pembubaran Dewan rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Bagi Sabah dan Sarawak, tempohnya adalah lebih panjang kerena factor geografi. 7. Pilihan Raya Kecil juga diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan, sama ada disebabkan kematian, perletakan jawatan atau seseorang Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri hilang kelayakan. Tarikh kekosongan kerusi akan ditetapkan oleh SPR.2d.7.1. Proses Semasa Pilihan RayaSuruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan perkara-perkara berikut bagi menjaminpengurusan sesuatu Pilihan raya itu mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan: 1. Hari penamaan calun.

×