Yangtze5 d 12apr

213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yangtze5 d 12apr

  1. 1. บริษัท สตาร์ทัวร์ (1991) เป็นบริษัทในเครือ เอ็ม ดี ทัวร์ซึงเป็นบริษัทท่องเทียวชันนําทีให้บริการมากว่า 30 ปี สตาร์ทัวร์ก่อตังขึนในปี 2534Star Tour & Travel (1991) Co., Ltd. 212/11-12 สุขุมวิทพลาซ่า คลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์: 0-2255-1171-2 โทรสาร : 0-2255-1166 E-mail : mail@startour.co.thล่องแม่นําแยงซี 5 วันฉงชิง – เจดีย์สีเบ่าไจ้ – เขือนซานเสียต้าป้ า – อีชาง – อู่ฮันสัมผัสประสบการณ์ล่องแม่นําแยงซีไปกับเรือ CENTURYCRUISE ชืนชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันเงียบสงบและสวยงามของสองฝังแม่นํา ตืนตาไปกับโครงการเขือนขนาดยักษ์ซานเสียต้าป้ า ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับเราด้วยเส้นทางแปลกใหม่น่าค้นหา ในราคาทีคุ้มค่า ตามมาตรฐานการบริการแบบเอ็มดีทัวร์กําหนดการเดินทางวันศุกร์ที 12 เมษายน พ.ศ. 2556 (1) กรุงเทพฯ– ฉงชิง – เรือล่องแม่นําแยงซีMV CENTURYSUN03.00 น. คณะพร้อมกันทีสนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน2สายการบินแอร์เอเชีย พบกับเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ06.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิง โดยเทียวบินที FD255610.20 น. ถึงสนามบินเมืองฉงชิงเทียง รับประทานอาหารกลางวันบ่าย นําท่านสู่ ถนนเจียฟางเป่ ย อิสระให้ท่านช้อปปิงเลือกซือสินค้าบนถนนคนเดินตามอัธยาศัยจากนันนําท่านสู่ หงหยาด้ง (HONG YA DONG) กลุ่มอาคารขนาดใหญ่บนภูเขา ขนานไปกับแม่นําเจียหลิง โครงการประกอบไปด้วยโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารพืนเมือง ร้านนําชา และอีกมากมาย โดยตกแต่งในรูปแบบจีนโบราณเพือให้นักท่องเทียวได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคคํา รับประทานอาหารคํา / นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ขึนเรือสําราญ MV CENTURY SUN เรือสําราญขนาดใหญ่ ให้ท่านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลูกเรือ จากนันอิสระท่านพักผ่อนและชมทัศนียภาพอันงดงามสองฝังแม่นําแยงซีเกียง / พักบนเรือ MV CENTURY SUNวันเสาร์ที 13 เมษายน พ.ศ. 2556 (2) ช่องแคบซันเสีย – เจดีย์สีเบ่าไจ้เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือนําท่านล่องเรือชมวิว ช่องแคบซันเสีย ทีมีความยาว 192 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่องแคบฉวีถังเสีย อูเสีย ซีหลิงเสีย มีจุดเริมต้นทีเมืองไป๋ ตีเฉิง อําเภอเฟิงเจีย มณฑลเสฉวนและสินสุดทีด่านหนันจิน เมืองอีชาง มณฑลเจียงซี ท่านจะได้เพลิดเพลิน รวมทังเก็บภาพประทับใจระหว่างล่องเรือเทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือบ่าย เข้าชม เจดีย์สีเบ่าไจ้ เป็นสิงก่อสร้างตังอยู่ติดขนาบเขาหวีอิน ทางทิศเหนือของแม่นําแยงซี สร้างขึนในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทําจากไม้และเชือมต่อกันโดยไม่ใช้ตะปูเลย
  2. 2. บริษัท สตาร์ทัวร์ (1991) เป็นบริษัทในเครือ เอ็ม ดี ทัวร์ซึงเป็นบริษัทท่องเทียวชันนําทีให้บริการมากว่า 30 ปี สตาร์ทัวร์ก่อตังขึนในปี 2534ฉงชิง – อู่ฮัน ล่องแม่นําแยงซี 5 วัน หน้า 2คํา รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารบนเรือ พร้อมงานเลียงต้อนรับจากกัปตันเรือ และชมการแสดงจากลูกเรือ **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพบุรุษสวมเสือนอกแจ็คเกตและเนคไทสุภาพสตรีสวมกางเกง (Dress Pants) ** / พักบนเรือ MV CENTURY SUNวันอาทิตย์ที 14 เมษายน พ.ศ. 2556 (3) ช่องแคบฉวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย –ล่องเรือธารนําเสินหนงซี – ช่องแคบซีหลิงเสียเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือนําท่านชมวิว ช่องแคบฉวีถังเสีย มีความยาวสันทีสุดยาวเพียง 8 ก.ม. เท่านัน แต่เป็นช่องแคบทีดึงดูดใจนักท่องเทียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบทีมีชือว่าประตูขุยเหมิน กระแสนําจะเชียวกรากมาก เรือสําราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนีไปด้วยความทรนง(เปรียบดังคนเมือเจออุปสรรคในชีวิตต้องอย่าท้อถอยทีจะฝ่าฟันไป) จากนันเรือสําราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย ซึงมีความยาว 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึงในบรรดาช่องแคบในแม่นําแยงซีเกียง ช่องแคบนีเนืองจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทัศนียภาพทีโดดเด่นเป็นพิเศษ สองฟากฝังจะมีแนวหินผาทีมีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชันอย่างมีระเบียบ ยอดเขา 12 ลูก ยืนเด่นตระหง่านสองฟากฝัง เสมือนหนึงสร้อยเพชรมรกตอันงดงามเม็ดหนึงบนตลิงของแม่นําแยงซีเกียงเทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือบ่าย นําท่านล่องเรือซึงใช้แรงงานคนลากอันเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ เพือชมความงามของ ธารนําเสินหนงซี (SHENNONG STREAM) ทีอําเภอปาตงแห่งมณฑลหูเป่ย มีต้นนําอยู่ทีป่าเขาดึกดําบรรพ์และเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทีเรียกว่าเสินหนงเจีย มีความยาวรวม 60 ก.ม. นําในลําธารใสและเชียวกรากพอสมควร ตอนพลบคํา เรือจะแล่นเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึงเป็นช่องแคบทียาวทีสุด คือมีความยาวถึง 76 ก.ม. ทีเด่นเป็นพิเศษคือมีหาดมากมายและนําไหลเชียวกรากคํา รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารบนเรือ พร้อมงานเลียงอําลา **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสุภาพบุรุษสวมเสือนอกแจ็คเกตและเนคไท สุภาพสตรีสวมกางเกง (Dress Pants) ** / กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินขณะเดินเรือภายในช่วงคําของวัน / พักบนเรือ MV CENTURY SUN(OPRIONAL TOUR: เมืองโบราณไป๋ ตี หรือเรียกอีกชือว่าเมืองจักรพรรดิขาว (WHITEEMPEROR CITY) อยู่ในเขตอําเภอเฟิงเจีย ตังอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังทีตังของเมืองล้อมรอบด้วยนํา 3 ด้าน และภูเขาทีด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนีประกอบด้วยวัดอู่หัวตําหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิงและราชวงชิง **โปรแกรมนีไม่รวมในราคาทัวร์ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์** )วันจันทร์ที 15 เมษายน พ.ศ. 2556 (4) เขือนซานเสียต้าป้ า – อีชาง –กําแพงเมืองโบราณจิวโจว – อู่ฮันเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือนําท่านชมอภิมหาโปรเจ็คต์ระดับโลกทีได้รับการบันทึก กินเนสบุ๊ค เขือนซานเสียต้าป้ า(THREE GORGES DAM) โครงการเขือนยักษ์ทีใหญ่โตทีสุดอีกอย่างหนึงของจีนนับตังแต่การสร้างกําแพงเมืองจีน การออกแบบเขือนทังหมด ส่วนใหญ่กระทําโดยวิศวกรชาวจีน มีความยาว
  3. 3. บริษัท สตาร์ทัวร์ (1991) เป็นบริษัทในเครือ เอ็ม ดี ทัวร์ซึงเป็นบริษัทท่องเทียวชันนําทีให้บริการมากว่า 30 ปี สตาร์ทัวร์ก่อตังขึนในปี 2534ฉงชิง – อู่ฮัน ล่องแม่นําแยงซี 5 วัน หน้า 3ทังหมด 2,309 เมตร สันเขือนสูง 185 เมตร ช่องระบายนําของเขือนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลําดับชัน เขือนนีถูกสร้างให้รับแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 เร็กเตอร์ จากนันเรือสําราญจะแล่นเข้าสู่ ช่องแคบซีเหลิงเสีย และเทียบท่าทีเมืองอีชางเทียง รับประทานอาหารกลางวันบ่าย ชม กําแพงเมืองโบราณจิงโจว แต่เดิมมีชือโบราณว่าเจียงหลิง กว้าง 3.75 กิโล มีเนือที 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโล สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้ อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นทีระลึก จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮัน เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ตังอยู่ตอนกลางของแม่นําแยงซีเกียงมีพืนทีประมาณ8,467ตร.กม.อาณาเขตอยู่ในพืนทีของแม่นํา2สายมีประชากรกว่า8ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี (จากอีชาง – อู่ฮัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)คํา รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก SHANGRI-LA HOTEL หรือเทียบเท่าวันอังคารที 16 เมษายน พ.ศ. 2556 (5) อู่ฮัน – กรุงเทพฯเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / สมควรแก่เวลานําท่านสู่สนามบิน12.20 น. นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน FD257115.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า)หมายเหตุ สถานทีท่องเทียวระหว่างทางในการเดินเรือสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึนอยู่กับสภาพของแม่นําในการเดินเรือและสภาพอากาศ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินในขณะเดินเรือ เช่นเครืองดืมหรืออาหารสังพิเศษ สามารถชําระได้โดยการแสดงกุญแจห้องและรวบรวมชําระในคืนสุดท้ายก่อนลงจากเรือ บนเรือรับบัตรเครดิตดังนี VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS ไม่อนุญาตให้สูบบุหรีภายในห้องโดยสารหรือภายในเรือ จะอนุญาตให้สูบบุหรีเฉพาะบริเวณระเบียงนอกเรือเท่านัน (กรุณาสอบถามเพิมเติมกับเจ้าหน้าทีบนเรือ) การแต่งกาย : แต่งกายลําลองและสวมรองเท้าสวมสบาย กรุณานําอุปกรณ์กันแดดและโลชันกันแดดไปด้วย ในกรณีทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะหนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปดูราชการเท่านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้àààààààààààààààเทียวประหยัด คุ้มค่า กับ สตาร์ทัวร์
  4. 4. บริษัท สตาร์ทัวร์ (1991) เป็นบริษัทในเครือ เอ็ม ดี ทัวร์ซึงเป็นบริษัทท่องเทียวชันนําทีให้บริการมากว่า 30 ปี สตาร์ทัวร์ก่อตังขึนในปี 2534ฉงชิง – อู่ฮัน ล่องแม่นําแยงซี 5 วัน หน้า 4หลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่า1. พาสปอร์ต: หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรับประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 5 หน้า (ประเภทหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ไม่สามารถเพิมหน้าได้ต้องทําหนังสือเดินทางใหม่เท่านัน) ***http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1942. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 2 นิว จํานวน 1 รูป (ฉากหลังเป็นสีอ่อนเท่านัน) ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ยิม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน *** ห้ามใช้ รูปถ่ายชุดข้าราชการ ชุดรับปริญญา รูปถ่ายโพลาลอยด์ และ ในกรณีชือของท่านตามหน้าหนังสือเดินทางเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก ทางสถานฑูตจีนจะไม่รับเล่มของท่านในการทําวีซ่าจีน ***3. กรุณาระบุชือสถานทีทํางานสถานทีศึกษาพร้อมทีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละท่านตรงตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนเพือสะดวกในการขอวีซ่า***ยืนเอกสารล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง***ระเบียบการสํารองทีนัง ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 142 - 143)โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์. 0-2250-9980-11. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ10,000.- บาท เงินส่วนทีเหลือบริษัทฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน2. กรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จําเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 – 45 วัน 100% ของเงินมัดจํา2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง8 – 14 วัน 50% ของราคาทัวร์2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง1 – 7 วัน 100% ของราคาทัวร์เทียวประหยัด คุ้มค่า กับ สตาร์ทัวร์
  5. 5. บริษัท สตาร์ทัวร์ (1991) เป็นบริษัทในเครือ เอ็ม ดี ทัวร์ซึงเป็นบริษัทท่องเทียวชันนําทีให้บริการมากว่า 30 ปี สตาร์ทัวร์ก่อตังขึนในปี 2534ฉงชิง – อู่ฮัน ล่องแม่นําแยงซี 5 วัน หน้า 5อัตราค่าบริการ(ราคาสําหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึนไป)พักห้องคู่ ท่านละ 46,900.- บาทเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 43,900.- บาทเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 40,900.- บาทเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / ไม่มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 37,900.- บาทพักห้องเดียว เพิมท่านละ 9,500.- บาทอัตรานีรวม ตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย:- ค่าทีพักในโรงแรมและเรือทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ หัวหน้าทัวร์ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าทิป และค่าบริการในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทางไม่รวม ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าธรรมเนียมยืนวีซ่าด่วน ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายระหว่างท่องเทียว ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครืองดืมทีสังพิเศษ/ ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ค่านําหนักกระเป๋ าเกินหมายเหตุราคา และ รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาวะของ สายการบิน โรงแรมทีพักภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเทียวประหยัด คุ้มค่า กับ สตาร์ทัวร์6 กุมภาพันธ์ 2556

×