Dr Adam Gumkowski uniewinniony
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Dr Adam Gumkowski uniewinniony

on

 • 1,011 views

Zarzut skierowany w stosunku do mnie był taki, że za późno odkryłem krwiaka i w nieodpowiedni sposób go ewakuowałem. Pani Hanna Bakuła zrobiła z tego aferę na całą Polskę, opowiadając ...

Zarzut skierowany w stosunku do mnie był taki, że za późno odkryłem krwiaka i w nieodpowiedni sposób go ewakuowałem. Pani Hanna Bakuła zrobiła z tego aferę na całą Polskę, opowiadając niestworzone rzeczy o gronkowcu o oszpeceniu, o ogromnych dolegliwościach bólowych itd. Ale zarzut dotyczył właśnie tego krwiaka, co z medycznego punktu widzenia jest sprawą drobną. Nagłośnienie oszczerstw przez Panią Bakułę, nagonka medialna, wieloletnie perturbacje spowodowały, że przez pewien okres czasu zostałem praktycznie pozbawiony pracy.

Statistics

Views

Total Views
1,011
Views on SlideShare
1,011
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Dr Adam Gumkowski uniewinniony Dr Adam Gumkowski uniewinniony Document Transcript

 • WYWIAD Dr Adam Gumkowski 9 lat sądowej batalii Przez pierwsze pięć lat od rozpoczęcia sprawy w sądzie w 2003 roku z wyżyn kariery zawodowej spadłem na dno - mówi w rozmowie z portalem rynekestetyczny.pl dr Adam Gumkowski, chirurg, założyciel i właściciel AG Klinik w Warszawie.22 www.rynekestetyczny.pl
 • Rynek Estetyczny: - Panie potrafiłem stwierdzić, skądDoktorze, na czym polega- się brały dolegliwości bólo-ła ta sprawa z Panią Hanną we pacjentki. Po miesiącuBakułą, której wyjaśnienie okazało się, że wszystko sięzajęło sądom ponad 9 lat? goi dobrze, a pacjentka dalej manifestuje dolegliwości bó-Dr Adam Gumkowski: - Za- lowe. Oznaczało to, że alborzut skierowany w stosunku boli ją coś innego, albo mijado mnie był taki, że za późno się z prawdą. Dopiero póź-odkryłem krwiaka i w nieod- niej się okazało, że źródłempowiedni sposób go ewaku- bólu mogły być zmienioneowałem. Pani Hanna Bakuła zgorzelinowo zęby, a niezrobiła z tego aferę na całą operacja. Obecnie jestemPolskę, opowiadając niestwo- już przekonany, że tak było.rzone rzeczy o gronkowcu Ponieważ po usunięciu kilkuo oszpeceniu, o ogromnych zębów dolegliwości ustąpiły.dolegliwościach bólowych Kiedy pacjentka zgłaszałaitd. Ale zarzut dotyczył wła- bardzo ostre dolegliwościśnie tego krwiaka, co z me- bólowe zastanawiałem się:dycznego punktu widzenia “Może nie umiem stwier-jest sprawą drobną. Nagło- dzić ich źródła, może nieśnienie oszczerstw przez Pa- wiem?”. Poprosiłem o kon- - Na razie potrzebny mi jest sędziemu zajęło to następ-nią Bakułę, nagonka medial- sultacje Pana prof. Józefa prawomocny wyrok sądu. ne trzy lata. Myślę, że całana, wieloletnie perturbacje Jethona. Pomijając to, że Potem zobaczymy. procedura została przyspie-spowodowały, że przez pe- pacjentka na pierwszą wizytę szona, ze względu na to,wien okres czasu zostałem u profesora w ogóle nie przy- - Jak Pan uważa, czemu wy- że złożyłem pismo do sądupraktycznie pozbawiony pra- szła, to kiedy już się pojawiła, jaśnienie tej sprawy trwało o przewlekłość postępowa-cy. Co więcej był to najlepszy profesor również nie stwier- tak długo, czy teraz - w wy- nia. To postępowanie wy-czas dla rozwoju zawodowe- dził anomalii po zabiegu. To niku wprowadzenia nowych grałem, dostałem niewielkiego chirurga, czyli wiek około utwierdziło mnie w przeko- regulacji, dotyczących od- odszkodowanie. Skierowa-40 lat. Przemyślałem wiele naniu, że całą operację wy- powiedzialności zawodowej łem sprawę o przewlekłośćrazy sprawę tego krwiaka, od konałem prawidłowo. Tym lekarzy - ta sytuacja mogła- postępowania do Trybunałuktórego cała sprawa się za- bardziej, że liczne wykonane by się ciągnąć krócej? w Strasburgu. Tam będę sięczęła. W moim przekonaniu badania, łącznie z rezonan- domagał odszkodowania zaewakuowanie takiego nie- sem magnetycznym nic nie - Nie sądzę, aby wprowadzo- 9 lat niszczenia mojej karierywielkiego krwiaka za uchem pokazywały. Pani Bakuła ne w ostatnim czasie uregu- zawodowej przez nieudol-jest generalnie dosyć proste w pewnym momencie przy- lowania miały jakiś wpływ na ność sądów.i nie wiąże się z ryzykiem. słała do mnie dwóch prawni- czas trwania tej akurat spra-Wiele razy zastanawiałem ków, którzy zaprosili mnie na wy. W grę wchodziły zarzuty - Jaki był ostateczny wer-się: „Może coś zrobiłem nie spotkanie w Bristolu, gdzie prokuratorskie. W mojej opi- dykt sądu po dziewięciutak? Jakaś niedokładność? oznajmili mi, że moja pa- nii w żaden sposób nie po- latach batalii?Jakieś niedociągnięcie?”, cjentka w ramach odszkodo- parte merytorycznie, jednakale zawsze dochodzę do wania, chce 100 tys. zł. “Ale możliwe do postawienia, ze - Sąd stwierdził, że nie po-wniosku, że całe moje postę- za co?” - spytałem się. “ Je- względu na brak odpowied- pełniłem żadnego błędu me-powanie pooperacyjne było żeli nie, to ona Pana zniszczy niej wiedzy w prokuraturze. dycznego w związku z tymzgodne z możliwościami ja- w mediach” - usłyszałem. Prokuratorzy po prostu nie uznał mnie niewinnym zarzu-kie dała mi p. Bakuła. Zresz- Ponieważ nie poczuwałem znają się na medycynie. canych mi czynów.tą potem biegły w sądzie się do winy odmówiłem. W międzyczasie, podczasw swojej opinii potwierdził, trwania procesu, zmienił się - Jak ta sprawa wpłynęłaże dołożyłem zdecydowanie - Czy Pan będzie się starał skład sędziowski. Pierwsze- na Pana karierę zawodo-większej staranności w opie- o jakieś zadośćuczynienie, mu składowi sędziowskie- wą, na funkcjonowaniece nad tą pacjentką, niż jest bo takie są doniesienia pra- mu rozpatrywanie sprawy prowadzonych przez Panato przyjęte normalnie. Nie sowe? zajęło około 6 lat. Kolejnemu placówek?www.rynekestetyczny.pl 23
 • WYWIAD WYWIAD WYWIAD - Przez pierwsze pięć lat od wykonuję. Jeżeli czegoś nie - A jak sobie radzi obecnie - Zajmuję się liposukcją od rozpoczęcia sprawy w są- potrafię, to się za to po pro- Pana AG Klinik? blisko 20 lat. Przerobiłem dzie w 2003 r. z wyżyn ka- stu nie biorę. Z nikim się nie właściwie wszystkie metody riery zawodowej spadłem kontaktuję. Trzymam się na - Ja nie narzekam. Klinika liposukcji, jakie tylko są do- na dno. Jak już mówiłem, uboczu. Kiedy w 2003 r. wy- funkcjonuje na przyzwoitym stępne. Nadal uważam, że jako chirurg w wieku 40 lat buchnęła ta sprawa z Hanną poziomie. Wszystko działa liposukcja klasyczna jest naj- wchodziłem w najlepszy Bakułą, wielu lekarzy wypo- tak, że mogę spokojnie żyć. lepszym zabiegiem, ponie- dla lekarza tej specjalizacji wiadało się w mediach, że waż jesteśmy w stanie zaofia- okres. Jedną klinikę, którą Gumkowski popsuł, znisz- - Jakie są najpopularniej- rować pacjentowi najlepszy prowadziłem byłem zmu- czył, nie potrafił, nie wiedział, sze wykonywane u Pana wynik estetyczny. Z niemiec- szony zamknąć. Po prostu nie umiał. Bezkrytyczne zabiegi? kich badań porównawczych nie dało się utrzymywać cze- przyjmowanie do wiadomo- różnych metod liposukcji goś, co zupełnie przestało ści przez lekarzy tego, co - Ja zajmuję się - najogólniej wynika, że chociażby z punk- funkcjonować. Otworzyłem mówiła wówczas Pani Baku- mówiąc - modelowaniem czło- tu widzenia histopatologii, nową klinikę około czterech ła, nie mieści mi się w głowie. wieka. Czyli moimi podstawo- liposukcja klasyczna daje lat temu. Powoli odbudowa- Tymczasem te historie były wymi zabiegami są liposukcja najmniejszą destrukcję ko- łem swoją działalność, ale aprobowane. i wszystkie zabiegi z nią zwią- mórek tłuszczowych, oprócz zajęło mi to bardzo dużo zane. Takie procedury, które lipolizy laserowej. Oczywiście czasu i wysiłku. - Ma Pan trochę żalu? pozwalają poprawić figurę. stosuję także lipolizę lasero- Ostatnio najwięcej wykonuję wą. Uważam, że ta metoda - Borykał się Pan o ze „złą - Nie, absolutnie nie. Uwa- laserowego modelowania twa- jest najbardziej przydatna prasą”, ale także ze swego żam, że każdy z lekarzy, rzy i szyi. Zgłaszają się głownie do drobnych rzeczy, czyli na rodzaju ostracyzmem czę- którzy operują, ma różne kobiety, młode oraz w średnim twarz. W tej okolicy lipoliza ści środowiska. Czy myśli problemy w swojej działalno- wieku. W takim wieku - około laserowa jest narzędziem Pan, że to rozstrzygnięcie ści. Każdego z nas tego typu 40 roku życia - uzyskuje się na niezastąpionym. Właściwie sądu coś zmieni? kłopoty spotkają wcześniej, ogół najlepsze wyniki. jeżeli cokolwiek obecnie ro- czy później. Ja akurat trafi- bię na twarzy, to stosuję la- - Nie sądzę, żeby w tej kwe- łem na wyjątkową pacjentkę, - Jest wiele doniesień o me- ser operacyjny. Nic nie daje stii wiele się zmieniło. Ja chy- na “kobietę kontrowersyjną” todach, które pozwalają na lepszych efektów. Używam ba jestem - jak to się mówi - jak sama siebie określa. wykonywanie liposukcji, też lasera w końcowej fazie - czarną owcą. Nie wiem dla- Nie wiedziałem wówczas ograniczając inwazyjność liposukcji, do obkurczenia czego. Generalnie staram się w 2003 r. kim jest, bo pewnie zabiegu, w porównaniu do skóry. Połączenie liposukcji być samowystarczalny. To z założenia zrezygnowałbym zabiegu klasycznego. Co klasycznej z laserową daje co jestem w stanie zrobić, to z operowania tej pacjentki. Pan o tym sądzi? dobre efekty. Mogę się na-24 www.rynekestetyczny.pl
 • wet pokusić o stwierdzenie, - Opracowuje Pan autorskie zabiegów, chociażby ze pacjentów są inne. Pacjent że to jest obecnie najlepsza techniki operacyjne? względu na te doświad- wie, że chodzi o wyleczenie. metoda. Dzięki tej metodzie czenia związane z dziewię- Tymczasem w klinice chi- jesteśmy w stanie wyrzeźbić Ostatnio opracowałem kilka cioletnią batalią w sądzie rurgii estetycznej pacjent na świetną sylwetkę. Oczywiście autorskich technik, dzięki po- z pacjentką? ogół przychodzi po to, żeby jeżeli lekarz posiada odpo- łączeniu elementów, których sobie poprawić samopoczu- wiednie umiejętności. się nauczyłem z własnymi - Nie mam takich obaw. Te za- cie - żeby wyglądać lepiej, przemyśleniami. Mam swoje biegi, które opracowałem są atrakcyjniej, młodziej, żeby - Pojawiają się też informa- własne techniki poprawiania w gruncie rzeczy dosyć pro- postrzegać siebie jako lep- cje na temat tzw. liftingu twarzy za pomocą procedur ste. Trudno coś w tych proce- szą osobę. Taki pacjent ma bez skalpela, który ma da- małoinwazyjnych, praktycz- durach popsuć. Istotne jest wyższe wymagania. Uważa, wać efekty porównywalne nie bezśladowych. Jeszcze dobre opanowanie sprzętu, że jeżeli zapłacił pieniądze, to z klasycznym zabiegiem… pół roku temu nie myślałem, który się wykorzystuje, cho- wszystko musi być idealnie. że dzięki tym technikom ciażby lasera. Przeszedłem Nie zawsze tak jest. Jest jakiś - Mówimy tu o wolumetrii twa- osiągnę tak znakomite efek- specjalne szkolenie z obsłu- niewielki procent pacjentów, rzy. Jest to jeden z zabiegów ty. Łączę zabiegi przezskór- gi lasera Nd Yag 1444nm u którzy mają problemy poope- estetycznych, ale nie najważ- ne liftingujące z lipofilingiem producenta w Korei. racyjne. Jednak to jest nor- niejszy. To że większość der- i laserem Nd Yag o czę- malna sprawa. Nie ma chirur- matologów skupia się na wo- stotliwości działania 1444 - Stosuje Pan jakieś spe- ga, który mógłby powiedzieć: lumetrii twarzy, nie znaczy, że nanometra. Dzięki takiemu cjalne procedury, czy za- “ nie mam żadnych proble- Ja ona działa cuda. Jest to tylko połączeniu uzyskuję bardzo sady związane z kontak- mów pooperacyjnych”. Jeżeli jedna z możliwości poprawy dobre wyniki w obrębie twa- tem z pacjentem, tak żeby tak powie to będzie oznaczać, twarzy. W celu osiągnięcia rzy. Opracowałem leczenie uniknąć nieporozumień, że oszukuje. Pacjentów trze- bardzo dobrych efektów rynofymy (Rhinophima), czyli niejasnych sytuacji. Jak ba o wszystkim informować. zwykle stosuję lifting lase- rodzaju guzowatego przero- kontaktować się z pacjen- Ja mam specjalne obszerne rowy, przezskórną transpo- stu nosa. Wykonałem zabie- tem, żeby wszystko było dokumenty, w których wszyst- zycję tkanek i wolumetrię za gi kilku pacjentom i wyniki są transparentne? kie możliwe nieoczekiwane pomocą tkanki tłuszczowej, bardzo obiecujące, ponieważ problemy pooperacyjne są czy innego rodzaju wypełnia- ustępują objawy choroby. Do - Większość pacjentów opisane. Chodzi o to, żeby cza - moim zdaniem najbez- tej pory nie było w rynofymie w trakcie terapii współpracuje każdy pacjent miał świado- pieczniejsza dla pacjenta jest skutecznego leczenia przy- z lekarzem. To jest 99 proc. lu- mość tego, że czasami coś tkanka tłuszczowa. W takim czynowego, leczono tylko dzi. Jest jednak pewna grupa się nie udaje. zestawie zabiegów wolume- objawy - ścinano przerost, pacjentów, do których należy tria twarzy jest chyba najmniej wyrównywano nos. Ja opra- Pani Hanna Bakuła, z którymi - Lekarz może zaradzić ta- ważna. Efekty zabiegów ope- cowałem leczenie przyczy- trudno o porozumienie. Ta- kim sytuacjom? racyjnych małoinwazyjnych nowe poprzez odnerwienie kich pacjentów lepiej unikać. są nieporównywalnie lepsze, skóry od strony wewnętrznej, Jeżeli widać już na początku, - Jeżeli pacjent chce współ- niż wyniki po wolumetrii. Róż- co powoduje zmniejszenie że z pacjentem nie uda się pracować z lekarzem, to zde- nica polega m. in. na tym, że wydzielania łoju, obkurcze- nawiązać porozumienia, że cydowana większość takich podanie wypełniacza, to jest nie się skóry, zmniejszenie trudno będzie o współpracę, problemów pooperacyjnych kwestia minut i pacjent wraca wyrośli guzowatych. Podkre- to lepiej zrezygnować z wy- jest do uniknięcia, albo do do pracy, natomiast w przy- ślam, że jest to terapia lecz- konywania zabiegu. W ten naprawienia. Jeżeli jednak padku operacji, nawet mało- nicza, nie estetyczna, która sposób oszczędzimy przede nie ma współpracy między inwazyjnych, rekonwalescen- ma pomóc ludziom chorym. wszystkim swoją psychikę, pacjentem, a lekarzem, wów- cja zajmuje kilka dni . Trzeba Opracowałem też nowe spo- nie mówiąc już o innych spra- czas nikt nie zmusi danej dodać jednak, że różnica soby na operacje plastyczne wach. Trzeba podkreślić, że osoby, żeby sobie pomogła. objawia się także w trwałości upiększające w okolicach chirurgia jest specjalnością, Przykładowo w przypadku efektów. Przy wypełniaczach piersi. Chodzi np. o zmniej- w której występują czasami Pani Bakuły zabrakło tej chę-FOT. 123RF, AG Klinik jest to kwestia kilku miesięcy szanie zbyt dużych broda- powikłania i to jest normalna ci współpracy. i pacjent musi powtarzać za- wek piersi. rzecz. Każdy chirurg ma róż- bieg. W przypadku operacji ne wyniki. Jeżeli jest to szpital, Dziękuję za rozmowę jest to czas dużo dłuższy, li- - Nie obawia się Pan prze- gdzie prowadzi się zabiegi ty- Rozmawiał: czony w latach. prowadzać autorskich powo lecznicze, wymagania Daniel Mieczkowski www.rynekestetyczny.pl 25