Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ

on

 • 1,227 views

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ ...

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ

- Veliki broj postojećih izvora pitke vode: Karanavac. Bukovac, Ljeskovica, Teočak,Pasjak,Kruškovača,
Svetinja
- Nema stručne analize o morfološkim nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeća na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stanovništva
- lzrađena studija izvodljivosti koja je urađena na područu USK ne uzima u razmatranje predloženi lokalitet

Postojeća deponija smeća, HITNO ukloniti sa postojećeg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kako bi se
smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovništva

Statistics

Views

Total Views
1,227
Views on SlideShare
189
Embed Views
1,038

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 1,038

http://www.abc.ba 797
http://abc.ba 241

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ Document Transcript

 • I t Peticija Gradana MZ RiPae Protiv gradnje - podrudje Hrgar-Karanovac deponije sme6a na podrudju MZ Ripad Ljeskovica' Teodak'Pasiak'KruSkovada' postojeiih izvora pitke vode: Karanavac' Bukovac' 1 Veliki broi Svetinja ^NemastrueneanalizeomorfoloSkomnalazimanaterenu,poroznostterena,uticajdeponijesme6enaokolne 2 ;;;r; j;i*", uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniswa 3 Izra.dena studija lokalitet USK-ane uzima u razmatranje predlozeni izvodljivosti kojaje uradena na podrudju Postoje6adeponijasme6a,HlTNouklonitisapostojeieglokalitetaiistidovestiuurednostan.iekakobise stanovniStra jalne A rmaniile ootenciialne zaraze i trovanje Red.br. Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Potpis A,lrg 'ict')q|/tll.';'2i No,ra.il;r./r( Al-z4lA 2oo97cllS4 l,i,Frs cv,e Ni,'PANe)r/C 1''i6ia Ir.rr IaA .Jv rI Nr r trt rl i( s*Ai iOA rr ,)r/, tv"',-"' 'rf Arurvrc ,oD1?1t t5 ARfrt I N [syp4pourC t,3_[1 < Ni/PaA.ri)r1r' ASi rh ,A lg06"jl lt i r t^ llt '/ tI l'1nC k / la,ti( 6otntX!e!!5 "^t)rz-zJ / =/z;rZ ,tDtt€2ltc'ce I u Pa-rr, c v,c 'lrE- 6-c'[U r) lf,t-] c,t r c' lu t+u 2;l 0,i94 ]tl,,q l r i r^, lt ri a ttl ri |*tt'it 1"t, 4 ?,lo/1t J to''tr v/,1 .r-' )to t , . - ,1 . f a trtl-0 l(_, r'A N,/ Uv ]!_=_1:--:--::-- crI.*lvrt,( < " ;:;:;zl,,n, )|p/'1121ocot Ci| tr-,-,.1 Zr,rti3t < t: / /OC, I /ur A,,'nrttlot' NA oq061+'1f!4rt .S€uv'A A - r ', I o{' f,* z 4*t,/ Q-iI;JA l3z t /9!gl nl5-1 , 'l t L I 1{i)nt ucAvot', locr ( A'l .a lr,trAtut; "'c 5eit{ -!r.risA-^,,.,/ r- FAi'r),Y uPAir,ourC- truar.A uPA,trov'i H":EA Nuer*rrr, l-lAqfl- tq I ls cl n 4 f t, / -/ c t' )/ 4'.4 t: 2n, ,,-t-7- *tir4''r'*' ^,,,n)tr' ryt: 4; t T - lail :l ?'M 13 6 'Y/ ot5tq ( * lr ,;iQ 1/ l1{dli 1 ' Q--------'- .i 'AlrU,L /18 c 1l aoc,l A. ltr;,. t1 e'/1. ! (lL- -4,----: 'i)h,, t, , Lto2-1€31J!!! -= r,rP*,v.;VrC FATThA 6 ",t -_) tt ftt - i,t :;3:::; --:--:- :lir') 1..,.c L T,l/ (r,t, 1l, ti. l.1t,t Uul ------r-.--_ fiii l,,t l'c1,,' .t,' a -r Peticija MZ-DePoniia smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovada, 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Svetinja Nema smrdne analize o morfoloSkom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije sme6e na okolne , - ? J 4 izvore i niihov uticai na rijeku Unu izdravlje lokalnog stnovni5tva Izradena studiia izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet postojeda deponija smeca, HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stan-ie kakobi se smanjile potencijalne zaruze i trovanje stanovniStva Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red.br. t)ht/ Ac 'c ,.5 h gee.-+c , t Potpis i),:J1.;),ttdrti +T i-Afer+C,r( frLTIIA^,A l4A-D -$t-4tc ,'5",.-i /;it4 0 - "r a q^C €-,,' ,4 L tgL,La)e /6tc L gn lr,1,;i'l fl//trrrrt : c'c,(3 f,C, ett, ts A ,-,' ),-.,f ?-Y'-: / 4 { }4 14ccu2 -ixieeAO rC €(v;5A o{ lcqLA t l'5o.{, $#Deuri$n ffi,.. Lrl*F€r+Grl h €t'5ir p loo><sHloao- Nileer+c,c f,AST,r p''n 60IEBA| l.sal) Js.:-ni,^-.-l /f iiJ/tprrfcr f ,'l-,u].'.-, --4?, 11tt?r' t )€t r) / fu rf /-/c',--c,ty,i-€,^a /2 b?V/otat ' /c /L-L ' lan)ct //oJ, ,' t-'' 1.7$d1' ,,-' - '' -z/'' '- 1!.te+9)J//te N't,'se'7'A x'tiEA +.,/tr-Ju 1)o [n+R €l /l'st:, locrttAlt7A hu?'c S€n,AxA 060.:lqll,to2s v -)/ c /A1, ,7.'. Lrp* nrrr,' , Aert f 8c/75c1/* he*,r A4hr,v'ff )-.{.i--l ,c €ti.'lg In Ec'/ /,,r' t r'r' A w^?Tl hl','|;, n Z:>C'2 ' 2,., /1':,r tT /l t '{l . / ) /t|,t l:*-^tt4uo7rk7 18 loa{ Yj lt i,:{z '/f *,r-' ,)po/^',',11 loo6c)a ILZi?,t ,.,6/o' €l / ,"/ -e-/., ,./----2)c.,:J{Ci4to3 -*u <,lIo4 -"(t-( /iiot1 7*tt -4-r;;O{fN.{ 1r Ctt'{ =,"*Wzr'* Peticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac Ljeskovica, Teodak,Pasjak,Kru5kovada, 1 Veliki broj postojedih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Svetinja Nema Struene analize o morfoloskom nalazima na lerenu, poromost terena, uticaj deponije smeie na okolne , " izvore i njihov uticaj na rijeku Unu izdravlie lokalnog stnovniStva 3Izradenastudijaizvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi 4 smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovni5tva postojeCa deponija sme6a, Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red.br. ^u 2uyvt1 Potpis Z (t,r, c l/rt,t4'/'tLt A/€{/-4. )L,:L1*51tOo'it F6i{Lr( ALr'-rQ Ohe €AOr c ltwSCrw ) o a5:18!-l lto,.: Ait,t' 5Lt-ihoc,.C se tt,.)/{ -!">( '{tlrr'^ { F*/,4r ffiu.-4 t' lociti frll i-,- lec";Jr<fi", k Kl,tA t'-,€6 ov i ( kai,,4 o-Iot "t{Ltr {oA locc;, 5(r )r4,tt ru-rrte A ru 2qatl65l {us l1c,tq.jtlrso€ '{lLx'tr,r, tu'c', 4x^, Nrrf A,rdV1 C p.e 4 /.+// 'ser+,( pttr i K , J// L4/l !elqLa ll uatL //'fiu,^.., it-o.1 1Pll(5oo/ Te*, c Oa.*"t * , Nxc{a,.,4 3t rl r Sc.,+, r '. !1* ' A: ( t t: L.'+ A,u'r' tht**r,h t-.,. A f 4('c SuLeaf(A^/4 iJii-trrA! -t -5e u"h i { ( a)q4tli I .1 ot; t) CrlZ"frr l/>t,tr) 5 f--,,) H L - .r 1. /: F J -) a',2,,,. __ I ".-1 ft^, - I .t- L,' / I L- t/a - t) (' Jy',.r-r, --i- ,{ o/ //,'(y' -J/,*' /r'" l'5ita< 5tt5L'( Ilri at( t/ oos) ,4'"--lz y---'A/.i' , h F *.S iC 0rl ' pr) tna;i5 tl5o!8 !6 | C lcJ 7 /14 Scsl I 3a{-.c' 3e n ftt I ,- ,1o0c3 (, | t5eo A>h'A JZcl X+U l0a.:; uriAvov(,. iiSA-,-iAinPAa, .! lg t(urg., lt{O,tj -'( Iln( 23 t8 --1It6 /srngtnPaitc /5t1f,{ , r: I .i ;,3.(SZUteoa'* -lv2 - ,g '^. I t /- -.-l <.ry / PA ,4 Jirn f ct Peticija _Deponila smeda
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izr,ora pitke vode: Karanavac. Bukovac, Ljeskovica. Teodak,Pasjak,Kru5kovada, Svetinja , 1 - 4 o morlbloSkom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeie na okolne izvore injihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniStva Nema strutne analize Izadena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzimau razmatranje predloZeni lokalitet Postojeia deponija smeia, HITNO ukloniti sa postojeieg Iokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi smanjile potencijalne zaruze i trovanje stanovnistva Ime i prezime Red.br. Jedinstveni matidni broi Potpis t glrtr' /Otlf fl;lt fto(S?'.J |ooa 5+JS 2 9o 3o?l rc Qcvr€l ( .}rA DvTcnou,, Dr,,,, ;ll 5o?TrC l! Pcr Q nwi{ e ,r-, c' i j^",+;f c' ft,n r ".1"0,, I Ip^a 6/L8L/trt49 ,.3cb 33t I se Ioc)t' )ei ! qt)l 14 f;l l,,f6ucu,-'t i,,n,, 2k€2€/fbtl ^+/FllrZ),/ ,c " 1,4t /do2r/r+qiln, / t-, l*,f.A,t, c l6?*rlr n li;ai17TUa,l "r.. Lr.,p 5y6 /lc Sef r , X lt 0{,i{ llto,A i;,',, J,,,+i{ h e ca s,lr A*n 151^ It;q q +.{!t +h i.,l a. H, o-=A r-,r.4;eRAGia j;e r, *!y Jkltt{dlooo( t-i*p ef+C, . t,/eenA t6 u1'l4G 16} {1,, a Qr ' a.1 l''g7cr(A {',rR(tl 4 0 fo y6'z //o" r fln4- / /3 c'1 q6L {.11+ Fiorliu a '€x^.i,r.r.t t(.c,tL{ r4 aTaS)rl l4 Ac€,r,) P'eL' c €ectt x u (,1 'L Ci F/ l, sii L-'Aii1 cc * .[J L , t{oi43LllCr,iE Llu+qr','111;,) Kr-o/'. :'5t;. / rt)* rrr.n,(n,,,/. /, r,^ L:r,ikUC.,'r t iv)Li Zs7//t f69//rr, 7c/ ,:lcd1 7i;//frnL, Lil a35T ltcL)* .',).-r't--,,-t-J 4.r.A Peticija MZ_Deponija sme6a
 • Peticija Gradana MZ Ripa0 Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovada, 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Svetinja Nema struene analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poromost teren4 uticaj deponije smeie na okolne ? - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniitva 3IzradenastudilaizvodljivostikojajeuradenanapodruejuUSK-aneuzimaurazmairanjepredloZeni Postojeda deponija sme6a, 4 L /t f HITNO ukloniti sa postojedeg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovni5tva Jedinstveni matidni broi Ime i prezime Red.br. 1 lokalitet luPkvovt Q. SkLlzo NPrN o v tc AUn A Juplt'lout d G'blN Dp&0arlrC (Dhr rJ MPfldru ld 1o*rP* b &ttrC + fr toolXfhtow olllfi-Kfl116" L?o51s6llooo4 TssXl{1tl0o4 zt W Vl,14JVS-lr.^.^- /,- z xf,rrar>-fl oll{ttlfooz f/N)fu,r+ru*n' 6uP4+l.alrc' Zlrr't ^ to?tt Lhil9t4Ufiotb (ft r R- affifi+tttnll, $u Pnderj rc' 4'4t46 hlogaflllo0l", ,, rc fit2JAe4 ,nu24tfat6 hnaarori i ll;tinru: I filjPf^lot/ br'Willot6 k{rLerl-q-l0 DupAflq,rr' ktd/rtl M s4a c zrrhrYt. 221L?tuilNi UI.LJ ' 3ar,) e..J ( kale) s^J s-c; @t76Vl6|qu, ,/an,ir'?eliroo ltr{.rt frn6tlaw 5og+s+raso t, xt ( hh*rd g a.Eo,No'r i0 6bL+t0il tswwttw lb1 {J flfi A+o t(' Vu t'ak affiutlnot 5 fl^q6,r ftr,ra IL ^d |ilp[,tld^^e A9U UUlT5gOlool5 ik)*ou,: ? hp+,{0}tp ?e$hr.Jrr ttpLleAta[b tf tr1u6ilort8( b@ln"ir $WJt4lWcV Ploi6r{f Wol lW aaL?&luw q liJ w $ w wqC nt)*iL? bol-ftaltwaY A; (ffi;D/Peticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripae Protiv gradnje deponije smeda na podrudju MZ Ripad - podruEje Fkgar-Karanovac Teodak,Pasjak,Kru5kovada, 1 Veliki broj postoje6ih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Svetinja , Nema strulne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu izdravlje lokalnog stnovni5wa ? J 4 Red.br, a 9-L- , 11. lr- /A Izrailena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-ane uzima u razmatranje predloZeni lokalitet Postoje6a deponija smeia, HITNO ukloniti sa postoje6eg lokaliteta smaniile potencijalne zaraze i trovanje stanovniSwa L9 ?o 3l 42- bb 3u. 'b)' i6 lrT 38 8t4{2f $rtttEaq'y l4trfflffire u uredno stanje kakobi se Potpis ' v ,(tt t c' PltB tt|/ Wolgali(orz- .3nr,.' 6*0,.,-"^ 5*,ela s+vv&A a4lqn46(w {7o'*ilo*,lu- * .tg€{i l.{L/+-/^{e Eit ttl c' W{ttrv tt o/1t?/,100+ Bcta c' Fl rnl $aJSrBilnrL C*ttr(' Cnta n o{oq.Ltrt,tfott O cnL 0rt..,,e. h'hz'JL.^t^ n,!L,d "eJ,n e,'L4a' Au-- ir^ l&(o/7qtlM i'fr,o,eb) G; {o h oth r,tL,Lr,uN o't0-lc'. fF7,W orqI,&ll /uo Ct r(t'c fed 4q olJoflbtl UAe /F/,, /^ i//'tilBtc' o-t /^) E t a --*N,*r fb]k", (.^^lnlr -r F-a 4 urqJ)ut, *-,-(eA,7' !e,tn, ,inud o|-n* .igu;i .sit ttAr,tA o-/4fut'tWo tp -{d^z' .fr'lrq.^, iidtr' arHt'tn lqo h1Ll|l4fo, tA C i", t' AerwrJ ld'ry??lll{w* fil*m.^r' .?,,,.,4r-, tnt€turrC ttttfl P+<t1i 91 LtAt, ///,tr{ivffy, fr;uatr' R,Lk^ Clq"-z?rii*ar' srlr)t,{ cberue'tlilan!-+ Naaq?Nhr+ r 3i fudflrc' lcenr 4A i isti dovesti Jedinstveni matidni broi Ime i prezime r.r EuUe' ltr tP-/,+ u smeie na okolne cttrc( 3 fuonV?/lcr* "t?4 Peticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeda na podrudju MZ Ripad - podrudje Flrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica. Teodak,Pasjak,KruSkovada, Svetinja , - Nema struene analize o morfoloSkom nalazima na terenu. poroznost terena, uticaj deponije smede na okolne izvore i niihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniStva j - Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-ane uzimau razmatranje predloZeni lokalitet Postoje6a deponija smeda, 4 HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smaniile potenciialne zaraze itrovanje stanovniStva Red.br. Ime i prezime Jedinstveni matidni broi 44 NU6 TRA 6n t te 03o296{l?}6( 4T VAMKN BALIC ttb 150911145o1 AZR 56elC oo$!?b lrSot 44 ADNi lJ 6NLld %0a38 5'1{oco3 Potpis aA l- 'h'^kl 'J(" flaI^c i .fl/.--Iq, ,fi^/, d )zr* {)i*-a*, Peticija MZ_Deponija sme6a
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnj e deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, TeoCak,Pasjak.KruSkovada, Svetinja poroznost terena, uticaj deponije smeie na okolne ? Nema struene analize o morfolo5kom nalazima na terenu, - izvore injihov uticaj na rijeku Unu izdravlje lokalnog stnovni5wa j - lzradena studila izvodljivosti kojaje uratlena na podrudju USK-aneuzimau razmatranje predloZeni lokalitet Postoje6a deponija smeia, 4 Ime i prezime Red.br. I t a *7 1 F HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne zaraze itrovanje stanovni5tva t2/,n l l/+0ti.rrt Jedinstveni matidni broi X,6 to Potpis /,,hvqto l./ 3r aJ 1Cffifaut fiy'ptl, / c* _frA4 A-l'aLqc''!AtiaolL t/'R/v', t CL-- rAakt|-rr lil-qtgporlV JtLt+tevr ( k*<ttu N&vrotn Tt cxornry (t-uxkA 4ur,tr4 V 'tn--x a lV pSlPLt /t" 3t /)).,/n x ui)'c H,ze/4 lca*{7LE / /{o{L ,(/., or, /--r: t t..'' /*1-'a ) rlo.ot /yfi?D1aoo3 L1t t11a lt u tl /3r* ?iv iil;)a 9.r .l ? $cr6K8lc MtLsk) 4 ,l/ 4'ctpxa rc A>€uhC ,&1,/ /, o' ftt,,e,,t/ ,lx* iL* Zfiory{74 / lilt *c/4 qa t2,afrl1{/,0 ut{/& /Lhkt C' ?€/t/oy y raeylryy 6 o 5"v-u I DX(.t | (-, l6uceaii s- 4r ir' (' /,7 *LAA Eglz'ttt 2' ottl+il l4e4ieT.' tLH tv /.ttz"dt e' f tAcoltatagu4 n<lt)lto" Se/<rslnant _i /za4Z1vt e /BnLO fzq.z-ttr t e' lf{'xasrc4 t1 i7Uq, /1 ,11/ tr tI /P lv /t a 2.^t</c, Sn E/ L B*l*rur //o{76?4ltuu. ufu8339 ltaa t7 tLd*?od/l@oX o6c?f?/{/ oo /4/ aJo,l4/-al/olZA /a rZ /!)fi ao ro $d,lr26 // Ja i{ /ter?ltuto*" 0p,e,l?7b/l 6t1/ ilV l-V I 1 i*Lll/=,itA /' r.l ft 44.-,, At-c- C*---.,.- // Alntt, rt / 1 1"/ /Tt{/t"+ +L4"W -/,c ln . ?. C i ,. ^-- Lt )-rrc^ Pr't{-,[ /a eo Q. ,//nkfir-.- Rrrri/ ,/,2,u( Rwnli B'YRfr""01Peticija MZ_Deponija sme6a
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije smeda na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postoje6ih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovada, Svetinja , 3 4 Nema struene analize o morfoloSkom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije sme6e na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlle lokalnog stnovniStva lz.adena studi.la izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet Postojeea deponija smeia, HITNO ukloniti sa postojedeg lokaliteta smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovni5tva Ime i prezime Jedinstveni matidni broj ii)t4l/{€U4L ,//tIful*ltua Red.br. u J& ^,,.11 itlh c a-1 lirtr[, ---1 L( l,t"i,,' AArr 1c4, f" /./-*4 14€ /lBn t'o'"' f/'t.,Y ila,agltg4tcat1 ? 1l Ab*trotl L1 Z-rlr"t Dr--^,/ Wnat r I Potpis 4267 Fu,-- ,/.c./^t1 /:l sl> olorg{(//abl aq r/ r//5701 i t/,/,,,f An.l'lo,/5 UoL%5 4 oo8 =*1 'A I O6/270{ttti*- tt> 3v (/f0V04D httt t Zttl .tstl,7v 1lre o?8 q1t1or t .( /3q{lS/ilu, t/ | ..1 /)-,.. *n*-t.e',^vLn^ c/ se-a17g 3z 6,e.rc'+</n 32 t.l *[..-^-'--.-- rb477{//rmi Ptu*an-# A,ill /Yorl- lr--*- c-lo-'-* -t ,/.o / ,fur .,C o-n) 7c-b-;4/'"A,/ r. n ,, 21 -,.on / , ?.o r- ,ffi- tuard bo fuoU e' lrffE-a- e '(i ,l .. t/.*ga?ou/"' s/)M 26aszavtoa tQ .Kc-uL4teov't ? -r ki eqPo vl c Fice€f 2{o+!((/loot 3> y41ffi NFzrl tMtt luiq?o lcEo| /J?rv; o<p1, <,3 -hniU*t"rle 6J, ;+ (L/.1- t' U 4foJ It)(t{r r,/ t / 5T 37 se L|h,tr0-l o q qq,!/10r,:,) 4[ //ru')1'c' t),1t^ ( *, l/ L} /vro,,frtaqp' f7.s-l1u u i isti dovesti u uredno stanje kakobi ha,t?a /e* [*t 5n',,;' thzTto /arat3 €ne I <b/ r"'. ft"tl^ Peticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovaia, veliki broj postoje6ih Svetinja , ' 2 o Nema struene analize imorcinjihov uticaj morfoloSkom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeie na okolne izdravlje lokalnog stnovniStva na rijeku Unu ' Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet 4 postojeda deponija sme6a, HITNO ukloniti sa postojeieg Iokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne zaruze i trovanje stanovnistva a,l -l /, Yt tt'Y tl( Y6 ,r4'1 ,(+rqrotttC MHrt4 pzqn / t&-/o* ELqtu d r?cr< Potpis 6Se1o97fll7o rS o3o196 9/61/l) /ltzfig Mwrt u-fi- r* // /qr/"( 3(.,r-rc1 Artr< Zu.rt JUAr'4 0't lru/*|,?' ,*k"k 't-- .l /- qili e[]tt 003L UlLt r rr- tA l*flJ t g,1y s1171*L N)trr,r.ioJr)- 3 /*^ti.+ Y1 Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red,br. €Li^t Is llffiircx €o0 >o, 1/-z-ru; e^ ,Z.,tl,ir+ {/ it.-,n,,Y... d,L Hr";,1," 7,l."t r-.^ J3 {7 ff .^. A) eirt^ ir. ol H {n,','r n N({ *^i,'t hfrr,'iCc,. Uct 4vcr {'=( Rz|,'ot /'l i rsool Ne J i*.t lr,.(c foo? 'fr,0v1ti10*y ( a t> [.Ei A dJ 6zP;t d9 fqilil bn C tr-r q ,-{-i clc ^r, /r.*on #,t 1" 2l.4uW -(0.*L, ) !,ornr,.e]. ,ly',.r,in ,lblt,& tr *-,., -,"-,*, c,r. '/rrf. ,^ {,'L(^' 't [ o./ 3894fi13 lr,q i ,' N €y't) srx 3l Uo6 Stl l/aoat o/o3 5S8t/oocE /*v/.r, frrtlr*t tLl^ ilu*Z ZCxol+e ttlro?: ]l'ux^z^ %-{k Crc'711c,'t 4cr*:"; 'J l{f niir /,.1 1-,t^,.i d['9iltii603 OQtoqe,t.t{ /k', lr,rni*, n, ? r:cA336AAroi3 rl { Totr :1 ,lGr^,*r,^ S-:U'[o.. t o-)-... ".1r"^ c.". 7 trAoe': ) r)oA] 44fa)i. X4 ot362lt ooz4 2l cGx 6;6 /4 so7 fl, c^ V tr lrs-.r"! {o"?ii n"}i"t4 l oylalllooJ fort "{ lrr^no /Yon+e l,toatt, f,.rci fr,,/u .-> o{a?Q,fY lto, /l n .' / t V-tr 75-t : ' Peticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeda na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,Kru5kovada, Svetinja , - Nema strulne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeie na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniStva " Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-ane uzimau razmatranje predloZeni lokalitet Postojeia deponija smeia, HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi 4 smanjile potencijalne ,'1, c) Jedinstveni matidni broi Potpis fu0rt* fu ltlA,tlttt c 2-1)Gqrlil idL ; X ),N'a,'{;'L) €acel .AUrocrrlod c' oldflstldts Ald1r:"dq-/ *:,u }.-rMuovrJ Qq N$OU[ F LN QI ll-n )ir/a t'l0518f"44oo.+ Zlolq?zt iqo 69 Krr>/,'n,^ 2/o$rEEtUJil ///o?e rturooaJ {.t btcr w Rtqef /t*z+tzor*/ rtUa&{ lg"t5/]/Jo,/ tr Qt ?Lr 4*o r e' €O /,r, ?*rzt c' ftr?]rl t r7 1otZ903tlo" b Qo 6q 7a ],,t 7t ) 7rt (tvl.tr,' Z te-7>a t LL+7A N (hn;e' adlno 6kao P^rynr-t Ern i t' 7,h . Grn {o- ^'ol kx P/t[*to'LurNt{4 T5 Lut-ntf' /Ld-[ 7+ se itrovanje stanovni5tva Ime i prezime Red.br. GI zaraze 2oo 2f(l/Vaa/6 M 6,r**',rwY!e. ^ Vt^wk .r .v ^, w-P).2 Lr. ur{r) ffi* Xl./*. /6a{f$ //{to/a .icurr',' Xli.^Ji llo?fltrqdotl 3 +rt( TtrFflt^ /ol{78 rt tlc l, ' i'/*,-* dtel,** 2/033 &//oe 7-e /() A{s65ild"9 (tr01161.q ror - hofl'Xf 4aroX zF-. Zt,zA)e'&,r.rn )orr ,lt-.( .J )'t 7t Xo Peticija MZ_Deponija smeia
 • .f 1t442€ Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Fkgar-Karanovac Teoeak,Pasjak,KruSkovaea, 1 Veliki broj postojeiih izv,ora pitke vode: Karanavac. Bukovac, Ljeskovica, Svetinja smede na okolne , Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu. poroznost terena, uticaj deponije - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniSwa '? Izradena studija izvodlj ivosti kojaje uraitena na podrudju USK-a ne uzimau razmatranle predloZeni lokalitet Postojeia deponija smeia, HITNO ukloniti sa postoje6eg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi 4 smanjile potenci.ialne zaraze itrovanje stanovniStva Ime i prezime Jedinstveni matidni broj ic(,tKculi tl As/vL, m08E36l'tao13 Red.br. 4 t, lr' ), 771r /.6 //i i/A7/b ') 6ilp6[/0urI //6JRA q Du A , DU PANOVI( 5AflAA I 0UPAn/olti 0t(lRA 7 /) X. v, 4C lt // /4 /c l't' /,e se [/0 l0ro I tr(a flt [,AA-t 4 uaiJnturc d0rfi6r$010 100 4$$]1i5C c4 9Jo69eAr'osrc 'f l0l-99,trl4Soto al.oqqq]141q1 /.r.n* ?Ar*| o*-il;.;'ffnf ,&t "eo."",L N(iiq, )wo*u,"l $,$x"t *,novrJ Sqfllc.Xlf pr,n ou1'l h K,l0169m5og %ilil/ ?90{gB*tm8a t,,U,rq strNr 92a,D d€/t kov,. 2/03?6stlw'. z-t@i/c<*) (rR ,t dFd t A a3Vl7fia'l50tZ AdLD 5 erf i lf atn r{rrt ri pA ie lRd fr;,;,/ /*>'- 13t0q56U00fr AtYtt i ui artn n 1.l,ll9 41,t46952 Qnvap, 74zt /oc{9.f'//aetl r Dfe rtc Tf t, c' ?lhrs T,ltrr' tS/Vf7,4 747rr ///Y/l TsoA%l4Nlol3 /3clk?/irole of /,4ft3qrb19 {,;aqr- *xx fl,-nx W* f-- ,/ -/ " :./tuLu d4""ne,ts GJ,Z' .{rn, 2;d b' 462+ N76)-39tr./lo%ct /t- 7,4/ / 1 ,4totlt Cat',{)/,/,^ 3L,ogJ6///(0e2 tu f,rt r 1 ,,+frT/ fetr c f/Efzfl ftolfla}firolg / a.4'r htfetq /E /,o lu1No/r/ ilUt *u Zfol'f,fo//*"4 '"O,Uhdzu-, 'at l i " Peticija M7_Deponija smeia
 • v49A4{ Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih izrora pitke vodc: Karanarac. Bukovuc. l..jeskovica. 1'eoCak,Pasjak,KruSkovada, Svetinj a , - Nema strucne analize o morlbloSkom nalazimir nr tcrenu. p()roz-nost terena, utica_i deponije smcie na okolne izvorc i njihov uticaj na rijcku Unu i z-drar Ije krkalnog stnovniSlr,a Izradcna studija izvortljivosti koiaie uradcna na podrud,!u USK-a ne uzinra u ra;rnatranie predloZeni lokalitet PostojeCa deponija snreea, 4 smanjile potencijalne /L n"7 IurEr, ?u.i :lggrLrrn/r.,1 A tt)A t)ut,uawrc /,)iin tt ?9 (,llLltrr, fA (o '),. /_1 l_d ov /r Jedinstveni rnatidni brol Ime iprezime Red.br. ,4 HITNO ukloniti sa posto.icieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi itrovanjc stanovnislva frlin M.r.t,ri /L//.rA L Ctsil r?f t/c' se z-araze tllIrtA Potpis 73rl.3i5t tsotio w36#lnrEf e 6 o XX?qU dn,"t t)(, f,5qlfi,l4nl?11 fi0q1 ? ? no 0t 6 3t1om'Y I t(riltr nill fl7liltHt |fiv!{' er - r.' Ars. l yNo,^^" Aof,'* ,,$, - frll- ilt/d1,vrilq*a-. /2 frtlitn/ frffrrt tt t1 (.a1tr,[ 4t l]/il 9rtLAll4,trnu ?rirr,"' ,/Ltr', o 11|?ql tu 0(/t1 ?txa,,o 4l,e)r nt 9,, fl(,rll/ri tl1 0 ?l4lt14/r,tq,, t,,i 4r4 (ttt 4')L'1 /"/ tTHA/) krnn t2 '- /"7 ft f '/^,llr"k IR &u( rl+- )r v^<-:t+v SuufrD V*qxq b4' "tA,q tc F rt r P ftAiti erT Dht""^ w ?ur/,,"lrtfr;C L/ r'/,/,22 lr,/hL ,ih'.."-, 0{01?91utat 0(10?.4Mtlcrh , 0,14 Zb 47o,e tiLtlilc,q t/ rtil,.- i,7;/6ruicl t-1*,r/r, 3? fr rcel. rzr,, r'41n1** 9, A,ruir il , , rrhY,/,t, t- 6,tt g'+o{l rotr bourdl@tL DvclSQouser l-tntli4tltn t r// //. t/1 dL^9 k*"4, Ani4 Ta p ft.-r;; Q,JL;, "C- ,, { ?u61#/5atl ,J, )rilo,;r r4i.*a ?40+'ili>/ / Nd) Kffi1d3i,/cci /r, #4,-^-r-.- t' Peticija MZ_Deponija
 • ,E+z+at Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ l{ipad - podruiie Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj posltriedih izvora pitkc vodc: Karanar ac. Buko ac. t-ieskovica, Tcocak,Pasjak,Krusko'aca. Svetinia 2 3 Nema slruCne analize o ntorfoloSkom nalaz-imir na terenu. poro?nosl terena, uticai deponije smeCe na okolne izvore i n_iihol uticaj na rijeku [Jnu i zdral,lie Itrkalnog slnovni(rr,,a lzradena studija izvodljivosti koja.ie urudena na potirutiu tjSK-a nc uzinra u razmarranie predloZeni lLrkatitet Postojeda deponija smeCa. tlllNO ukloniti sa 4 smanjile potencijalne ziraze Red.br. ?4 4,2 7Z {4L. ?( .ledinstveni Ime i prezime r:ratiini S.Lrf3o^.*-1,. /t,tt G 6 V^^^l-; i-, I q /]A/tlA q (t4 tnRlsn trrailRPrvlc Yloaedq LWn the^k;[ JU n *tt x tc' l,/er/Me1) fi'' ttky'E,{,*oru (0 rC r,v ppr tf {T (r livh,r,,i,li) iiotr Lttt t-t 4laB rs +,ut AuE t r .i gs, 0i fiiltt,,i -,/ EN=-: vl Z-?- ,,1 1l()5 a67// fit? Ec,n-,)b'sbtftl Tf;c/,t i6lvSroq q{ 5i(tc fiorrr* {47 Sirri AettrR. (o )(,riln ri illf ntA {4 )i; t)k li i /,.AA {9 E+ ,/r .1//r u /iu(i'* UL__-+__-* .t [; lotl%Yt loov ;/ jA/rr' Erns q7T//-r se Potpis broy Ir / l)Nli11/L71rc A/t/7lr lFttoln //ir?1 It,tL / ,, -2,. Ct LtAt.nn i tc' 5'Etr,ya 7 h tqt4h4.lufr ha (Z postojcieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi i trovanje stanor.niStr,a .As,y Fltue ,/- A KIriR t"!C,r tn tl'A 4,Tfl]a7tl,tnnt Yo{,"/ 15m 195ltfle& Tot O'f 0414 /looo i3 figq(.,talh aflil9VfiAqtll Ll It n 1-tr)B/0??4 o easTlBf/rl.Sol.( btoq€l r_t t U, le'/ at,t e o,rD lifi+5o6 14oo 4y 16ll,l? tl E7 ? 18"4ldti tt"k. it 3rr€rn 4;ti;4J-;'' S io,'r' ,4 ,r.-,'n ?c:ttPrf €rueerrw ,l:n*/ Y.. D,*lorau4r' ,bri*i I,^k;^LI TlnoeJa '4;?,#' Y4,, /l t',,;|n .r, r, I N, t -€.?Iwrt l/ , l/lt:- /dc/.ryt"llrq ls (L.Or1anl Lf.l[( iicci[ Vh/; /.r' '- iil|':, ww( r ( Ltt9qrc t,tr r,i,i ll c' t ttT'P'(tt i',4c)44't4{'tr Peticija MZ_Deponija
 • ftf$(tttPeticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac I Veliki broj postojeCih izvora pitke vode: Karanar.ac. fJukor ac, l,.ieskovica, 1'eo0ak,Pasjak,Kru5kovaea, , Nema struCne analizc o morlbloSkom nalazima nil terenu. poroznost terena. uticaj deponije smede na okolne i:r'ore i njihov utica.i na rijcku Llnu i z-dravlje lokalnog stnovni5tva " lzradena studija izvodljir osri koja.ie uradena na podruCiu USK-a nc uzima u razmatranje predloZeni lokalitet Svetinja 1 PosrojeCa deponija smeca, I.lITNO ukloniti 4 (FL 'ZtrEr:tb' 1F h' se Potpis rfz,<x; ,; Ce{$t9//.rpes rt,,r /1/t7(,1''c- 69 G, .Iedinstveni matidni brol lme iprezime Red.br. d/ sa posroieieg lokalileta i isti dr:r'esri u uredno stanje kakobi smanjile potencijalne iaraze itrovanje slanovnistva I tj1,!l)t1 11y x i, I;IAA HA q,. / 5tr I :i/ll ! 1/4 fl q?5 /46il9i fi,/,ill;, (l u/ 5 Peticija lV'!Z Deponi.ia
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podruiju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 veliki broj postojeiih izvora pirke vode: Karanavac. lJukovac, L.ieskovica, 'l'eolak,pas.iak,Kruskoyaaa, Svetinja , - Nema srulne analize o mr:rfoloSkom nalazima na terenu, poroznost rerena, utica.i deponiie smece na okolne izvorc i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokulnog stnovniStva Izradcna studija izrodl.iirosti koia je uradena na podrur).iu LlSK-aneuzimau razmarranje predlo2eni lokalitet Posto.ic6a deponiia smeda. 4 smanjile potenciialne Red.br. {" f) ko %" ho { -l.o 't c& w J} HITh'O ukloniti sa postojcfcg tokalirera i isti dovcsti u uredno slanje kakobi fqtlrd ftw'rl luzt*ft4aSJ deCo.h c!lo$rfttt{cc'}" t fEtw"j l+(,)ftItn,r6,rt ELn- flAhr E"o"d,.l 9,, lu* hn"['q h,'"d hn fu Hq(',,1,1hnoLi k-"r. f,! l'11 (L'u,..-l ",rl.^/r/, fiiru 3*^U/ lll [[uun h."( Iij [tLu.x.- t-hhu.el f[rr*r- ftr *q [0,,r,.lnlus,t En,tfq , tr r+ tA {i Lc Potpis fr-g, #uwu.c neb -to"'Ll,p' lfuhqq,f uolgL+l4000+ 'l/--:_--'|lgu.Jai; tu$llt4tqe +irdQt 'rfeJaj 1c*i 25illtolltr,N fu*. f.[p,r' Aa lt{ Jedinstveni matidni broi Ime iprezime fq*Lp' I se zaraze i trovanje stanovniStt,a .-l I -I,krir,".r) kL.L lfu,n^{shrqit ."w, a,rklu,,-ti Lls*q Jt Mts+4trvlta lllclil-ltcvll Q,,.,r,))fi/ ".c & p4 i4lllocla {t6'}351, li.i,,o0 oLoltlsllittol 4rir, ') itrr.r.tLr' /h;#n Y.r,i,'E',?^ LoollqtrP'a+ d.a7.q hr,t)lxy't ,#,.^A"K $ /u;i,,. I Kt,,,r,rr, o:clt"'lllErt j ,4 /,",r' f,,;xa lkliiatc wc) flll.rr.f. ,lirt, r,.el lfesgtzllP{e l][,r,r, ]' A,rrr.t;l olc+%+u elct"ypgl,l?t, r" %,|"!ttq I laectl clc5efi{{oeoc, qS tUb:lltIg+9 ,rW .4d,t"t -W', *--1r 7(' Peticija MZ_Deponija s
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih inora pitke vodc: Karanavac. Bukovac, Ljeskovica. 1'eolak,Pas.iak,Kruskovata. Svetinja 2 1 - 4 Red.br. Nema strudne analize o morfoloSkom nalazima na teicnu. poroznost tcrena, uticaj deponije smedc na okolne izvore i njihov uticaj na rileku Unu i zdrar,ljc lokalnog stnovniSrva lzradena studija izvodljivosti kojaje uradcna na podrutju USK-a ne uzima u razmatranje prerlloZeni lokalitet Postojeda deponija smecla, Hl'lNO ukloniti sa postoieieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne z.araze i trovanic stano,nistva .ledinstveni matidni broj Ime i prezime alcL36'LA4oaa L4 4n ,t lhihrl"l*.,i h.^,;rql koh*("hmt *r(q ,6o5 J'?5, Lq lfql c"hh".',L'S{ri,ta.r^fq. tl N S*hJ 5d# LC A"ttL ll*c^&q rL/ L,r*.nor -hLL L+ nq A<t g',tJ 13 bo lforqnru,C S'oh',r, bJ-i iq if'( hrrtr llrt4 1 3-5 S*..tlo S, L'r,.*.*r N i plar;z.,r.r S"-#.,. ix)nrc.u,r' 3'/ f"*J*l Uvr )") fufutr 4t; q+- lgplr'C 9n 4g 11c ''Arrhu.re ffi'* Sttu-f [tr^un 'khi 7*"'U t6.51Q-6 Potpis 4 'loxt': >--, l{cbj ,/n,ro //alnalh,eu,/ tliai ttgl+Lfolos 0!s349,[ {{ccob iqu.rJ{ tl6rt"LJN./ALa' fnltr' t?q6t(llirccc .la/lr' {.1a, waflcllSoltt fir,/r, ,.[Lraro/q o5.'$?1/tpf 1, ,8rt,; .3as,,t,itkT rlros Ji3il,ttLt+ €c,l* cjotSlg lt'lr,tfl t)roq"^,.",, ,c Su[rr, latLlTt4L51, f"Li /q, r,.<*Lllaail lrt.l<4 )..{/l';o; 05c13&'l4cta+ "Sr/4."r.lir^'ld F AIL] b loStfithty lhali"6l'4wc'l $t;y*l[*fl ( n.-.r . tLl; t !^ rPd.y'I ,fl.a,r 6el"k' /tJnon 6@11.-q/l60t ,/e/r, c' {4y 7,ti; ! -,i Iti,cr{ohe"rl llan*i * olrc5359liiwl LElNil,tgrt tr W,Wc f.Urro 'fl o"l;, i' €t n'n-".. Peticija MZ_Deponija smeda
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih izvora pitke vode: Karanar ac. Bukovac. [jeskor,ica, 'l"eolak.Pasjak,KruSkovada, Svetinja , 3 o morlblo5kom nalazima na terenu, poromost terena, uticaj deponije smede na okolne izl'ore injihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniltva Nema srudne analize lzradena studija izi'odliivosti koiaic uradena na podrudiu [.rSK-a ne uz.ima u razmatranje predlot-eni lokalitet Postojcia deponiia smcca, I llTNo ukloniti sa posrojedcg lokalireta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se 4 smanjile potencijalne Red.br. zaraze i rrovanie stano.ni$N.a Ime iprezime Jedinstveni matidni broi Potpis ]x/ lltP,l54tc,t, Itr,tinhh"r,,' ' k"u ktn^("Eadffitr loo3SShlcolt il*',,,,l*h'ii r' ty'.,, t-i/ 14 ht'"lal,to'ad fl.*'14 ,ltsB5i AtW ,tlat'wl il,,n), lno, )-, h+ Fq'ub["ld, tr-lfr,ar- l&5$lt,{wg, 4u iuiloi,.,.i ,' ,1..,,-r) hs Ititu,tuq.'Aou'A f,Ldfll6rlCoE Jltu ,til ,r/,, r,1 , c u tt ,)t Q lhrt^t^['"*rt' Ihrd.< roggfx n((J.tl hv [Lu,.,. Ai]. d,"Hlf,(&es hq Ll1 t 2,."1c,(Jb61c' [,u,tt{ illtc lVU eo51tll lani,S hs Ar,.*i Iitr,l-t- €ee96L,l4cooo 4o 9zutu &riptq tloffitile?13 1L?{4b gab3,l4oo3c 5r V- qt 6q t-),i,i 'sd,tl 3& $&/ ''(axuy -strid 'txLplrt ,efJ t? G" . -&h;,i .l{qrhi eh"i lhte+ill{ooL1 io,{^*, F tofiel llc,w5 Sfltdt 'f/4.4<'t.- ( 05of?t414to{5 befhi+t /LL;"/ # tgn51,1t1$Q *a3lwltlrcl) l, Xltu[-,. gilu{ i -r?it4 'SoI"'i fl.rilqt 0,7 7h? LWffLlto,ilg s.q .q6 / AC->T ^ /-*/ , 4r./li/ trarridt ,4*/-,1t1.Ju c,lot?6ql40061 t5ofPrrl'a 7 a ,*, t14/C J/f-JU ol<cgAbl@rtg t'{ffi 1 _Deponija
 • Peticija Gradana MZ Ripad deponijesmeiarro"ol;jo*tilr?T*T;drudjeHrgar-Karanovac 1 Veliki.broj postojciih iz,,ora pitkc vodc: Karanar.ac. Bukor.ac, rjcskovica, Teodak,pasjak,Kruskovaca. Svct inj a , Nema stru-dnc analiz-e o morfbloskon nalazinra na tcrenu, porozrost terena, uticaj deponije smece na okolne inore i njihov uticaj na rijeku Unu izdravlic lokalnog stnovniSn.a 3 Izradena studi.ia izvodljivosti koia.ie ura<tena na podrui.iu usK-ane uzima u razmatranje predloreni lokalitet Postojeca deponija smeia. Hl.l Fi-o ukloniti sa po.stojcceg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kaliobi se 4 smanjile potencijalne zaraze itrovanie snnovnislva Red.br.l t,r 3tqc a1 ok B aq .ledinstveni rnatidni broi Imeiprezirne xdrn- - 'Srhid ti-AA 5 -J-- .[qqn-rurd @- a,rr.nJ b'_5 7i-_ l0w (o'' NitoT t-}"I () OE 'bru(1fiar-,tirt- aq fi&,t,! _L-jro I '-- 2" 21 (y) An^ fJ +q q5 qe W q2 *g d"t -t -/ /of dsohMl4?sA luy t 4rsm9 l3o($4i,lqg-? 0iru-i .N 1a[L t t,,w+lllnw 2k1q$ttldl Oi(d S.' H Cr,,-h-ff he[ l.$o+e!srl{oft, 4of:ery10033 lh-i*. Sq/'"t?p1h.r -gl"tttaLl{_ -5,,Y1 ,I I Eu^/* qs1. y'.;; " i,t,/ AttAnA a./" )e-AL) (n nN {oltug6i llro.,i C,rui' ,/L r/ t* k Ctpt -_=_7--._J__ thri.uto Ur^{( .- , -lbL< o3o535l 4dm& UrLd )rn(c _t Itd q^f e*m --/,ffir/f= ,4 ',/ n alclge u4L{5 tA/{l,cI./"t JQ 0iruc' U.tul --€j?U/Ah/ gtl{3+l ttl+fr 'h/,0' _ffW gZF. s614,tor,f 0e{0375:,11s611 UrrL0 9{c[ (!4Lq8r145",t/! ti UA^-t v '-g<}rtI rtlolg!5ftow f,ffil1cc,t1 '{Q}i,,.,trriffi Potpis /-)t^/ P Eil 1i1,,, ,'v-r, WlagtotlSoLQ 1501fl 34ttg"1 O{LA/ fu f ,u-ort-a) oro)-r+ri4eg{ .t/^'le=*.*+"j It irtl^"fTtr*Lc qgrsfr3442.Efi - Peticija MZ_Deponija smeCa
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnj e deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Vetiki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovada, Svetinja , Nema strudne analize o morfoloskom nalazima na terenu, poromost terena, uticaj deponije sme6e na okolne - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniStva 3 Izradena studija izvodlj ivosti kojaje uradena na podrudju USK-ane uzima u razmatranje predtoZeni lokalitet HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta iisti dovesti u uredno stanje kakobi Postoje6a deponija smeda, 4 smanjile potencijalne Ime i prezime Red.br. fl '3d-t' Unon e1, 3rr.i Jn.l,.rq I -J -/ fb Seh'd g,q $5 hn 41 :i0 9l 1 1, cl 1, J1 9-q qE aa -1-I q( ))..,i[,^,tru Jedinstveni matidni broi Potpis Ufia('--aelt (5o98Tt,l{oo9c mo03+4lt6o4 Lt 69;+/.46cf I U', Itrzu;-t Tahuof lPrtaqo//cvo f,ofuro eoo/t ,flz.Lz'*ru k^-L jlofjio Ut|e/? -so r/' qlrii Au{eU Lttni G'ir*L C r-b'fq '-='['N'-,tfluQ*, ' lh 12q Ptlooot &/-; kt-rq / ',nonrn,, clo.338f i thb} '4,,..-,",i,,r" 9u*, t' o lfuCurlf lkt .J, lllolful4ito.c/ %/.-,' fg nuot' /t) L}ffiqtrt6o' Iol,:st ," N fu/ / lA ffinr,'lJ lJ'dad, ,.--<-l^t " *),t -r,/t LLlmc?+tNsl )ol-;-t la' Arunc rLl o 'lu zcq,r.ii t-[w&r'q tt-e,{{l46rolo ,^di,rvu)i. eLtrJr s,, l;.1-^er{e y|a1r[i.44 ir,rt[1filc'tc lo4osa{ ,Ll-ilrl fq44,' 0d*.rt- e{o$}J ltltwg? 'l^i,',t ,Al),,^i^ ?eoq[r ltrEo3z 'iuLr' L"Jq fqC'd Atnn | -l c {u{o.L @,t(7 q -rltuai, l'ltkcrr Jo !VLr' 31 k"c "uU {o,o ur.u il..t lhrcrt- 2b R).- iuiqnt''.d q.f <-)/) se zaraze i trovanje stanovni5tva 1!c(3?41mnL0 lt c,)!)$il feol {tAoui' .LL,L rr0qq4{llw k,rutro J 6cfi2b,tl60I/ ,., .l -////r/ L.{r,,or.t t. -/tt/'t)( 7VT , l,/T-ctt-- r. / f)or3joA{oo9 z'm'D Peticija MZ Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnj e deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, L.jeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovada, Svetinja 2 Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeie na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu izdravlje lokalnog stnovni5tva - Izrailena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet 4 Postojeia deponija sme6a, HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smaniile potenciialne zaraze i trovanle stanovni5tva Red.br. lo' tck t05 Iotr (o5 aa /ol lc! tul to /ll{ ltv t 4h I l,q ttp Jedinstveni matidni broi Ime i prezime 0J.," llq,ltrq t9 /2c /l ' 4c,'.t 1 ,a-A l fRu' t t H{ru1rtq. DEr<^l: 4! 0..1'LCl C-[Gr!rru^ 2S018(,1ootS 0 lt t t /1 P.',/r L.* .-1o trr.r-( o+0i3{ ul00Lt 7ro,a faKJ"frq oto8Sfi{1859, C t R tt, Vi,^a c (r ]* kl[atot K('ct rtirmdkrritta iql^ d./ rdroo ll.ne fnr*(, 3*lqJ., rrLra idltcr ihltrtor, { Iirxitt -tzr"ot,wd 3,,lril.rrq hq"rLor,.r4 Vrrc(]h4',ryvorr"tc l-hJqrffr +^tid" htt{,.{"i*ri Stnrt htruluoo Itp Ir.( a4o_Wtqst [o%:rH,{moj Potpis LL*,- notB,t{oo'15 ff*),*, 'l*"49l2JlwL[ #^i,,t, ai Lgq),9t]14gi9 qtS%allarnl" -l .//">o,,.1 , ,,/4r, ,t t_t 5" ,od ll Lld}llt,ss ?,'/ka H l"/te.t$4: llwll ffinQIllllat5 hrrr,rn-':h t-AZ tltll+s,haor'* k:d,"t) ,,,**J T Itrcl'ilnll(ic6X T-ry*u,vb' {/rJ-bJo qzLLt olsrsag ltyda {r,-t, I oG0q09[90v; *-,-i olo}0J (l,{ooLo ?r1o.4".' 'J^tr kh^,e' ftLaL sqh"t t$&(otu Loo?:89/4ooig €r/,,d Lf IA'1tl C.<;-ozt a foc596:11(oE /,./(,ritrt, ,=&*" dik €rt,t-.r.., Peticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnj e deponije smeda na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih in,ora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovaia. Svetinja , Nema struine analize o morfoloSkom nalazimana terenu, poroznost terena, uticaj deponije - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5wa " smeie na okolne lzrailena studrja izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-ane uzimau razmatranje predloZeni lokalitet Postojeia deponija smeia, HITNO ukloniti sa postojeieg Iokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se 4 smaniile potencijalne Red.br. /|u 100. 499 M,14 Af,'/.J i,r-h' zaraze itrovanje stanovniStva Jedinstveni matidni broj Ime i prezime 'tu-h,i Sqft*ru ffrC tlitu^fr 'T,t,d 4 '[rt'l eih |-,^tro , Tfbi (- UAart fiL+ Ll.tuc' ) tarcl ttLl U lha t) ln/,1: /: lbs il1b' lasr tts/ tPl Mo U{1d +ahrdq rrtr$ t1*rJ etrt t1Jirq -f;h-,' 1,1/,'""^ tiA: F+l-* 'Ul.' ' /, L' lq l)- i,;t ,/' -7< r z//w"w, l/ awp' 1ufr..u,q S..-ptc t-strrq tq' d. tfrdb lhl.f &tr:^d,c 9, Lo tiJrt' )qq,$^,q Potpis cl,og*>/'tu:4 iDJLr *Qcyn*1/ lw{ssLAtw '2gc'?Stot{oco Ll-roqlsilExl lfitbu ilqt6+ G,h,nr G{-,*: 2{M3f lloo}1 [,ft'.t'fu"rr]- Ciat/ //*"e' osil1}q4lOcof {,qabguilq+} dr<iL ZA rt t/f"r,,r' Jl,, clogWfrlozT9l tD4 , ve n) l, {{of9?0/o#str Yr".,,,- €il,'na 48oS:[{,//,"'t oSo / 75( /t,nt 2=3/il t'o//n a ) ? (/c:'1.1 1 77", Wv+qtt7 lc+Y1' o8o1363 101?! AoaaVEtoT*3, 1 e-r^-r'.-/ '{ ! /b,'.nru f)rru* 1,,n,'n' 1,+Z ,' f '2h"'n' Artori '/) t -Lt tt n f:flej ,l t 6loQ0.XtoLH,) tl0+3ffi-,4,100t+ ' 4-kr Vp {9lo 30,{4(ryii C/,,cqt' Atxn <i rt;.t Peticija lvlZ_Deponija smeda
 • Peticija Gradana MZ Ripad d epon ij e s m ei a 1 ". veliki.broj postOjccih 3 o lll'ilr?ll*lT ioo * u, Hrgar-Karanovac " .reocak,pasjak,Kruskovata. izvora pitke Yotrc: K[ranar'ac. [Jukovac, ljr:skovicr. Svetinia 2 o" Nema suutne analize o morfoloskom nalazinra na t{rcnu. poroznost rerena, uticaj dcponije smcce na okolnc inorc i njihov uticai na rijeku llnu i zdravlic lokalnog stnovnistva lrradcna studija iz'o6111to.ti ko.ia je uradena na prxlrudju LlsK-a ne uz-ima u rarmatranje prcdlo?eni lokaliet Postojcca deponija smeda. ll|TNO ukloniti sr posrojcicg lokolircra i isti dovesti 4 smanjile potencijalnc inraze i tro.-anje slanornistva Red.br. dinstveni rratitni broi Je Ime iprezime tht 0t*.qf lucanomur u urcdno stnnje kakobi se tf.offi61/lotl Potpis Lurrno.,;:7-;"7 fu/rolo,, q fluserr) 4qr 1r[uwa{-W,ifC lsolSn+-llssEl lqv 2Un*n,not@q otuHholhLl 'ZlcrLou,r' $rrJ; l+ J,.(arBMi )qrLdq tooq@|llsoa; borooo,riiSu*A tlts l+fi lqv 11 A1b[hr,.-r',qrEr*L- dox9{o,lloosl (l l6nnry1i $,rr[q oqoqgg?-l5oo'L & q[Vrrc,/ fiiiu4 9Nl6ttllotr -tn-r'rfi,l, -,,! /'un ),,.tqt t sn^hlnrmd ?6;;; l6a8Y;H il o/D I l, "fuffd{,e"-Uq hs l- h1.^ -- I J rrSnra.( Y a,(t$- t4m99{/{oo3 j<n$( .-- I tC,oqg+NgaL4 /?^ nT 5(-R A -;tiSl -$usnrhr- l' irA l5L h )c[fl;JQc, 61 L,Lhrhr, t5q h E^*A l.qo I i5q lse'- t5+ d"{t(*a r[!{ac u , h-rqlu,.ic' {N *t, t t 1Eh; ( *r-li i. [., A eah..; 5 uvAo/r a2la16+ll*' t3 >ilO7-tV y'/c'.xri ,{o(?s€lltog| o.tuzf$d!,lfo/! 1X lt,%!ttocol 0ctogCt;tlrl;tfi4 4h516Qt/r*,2 J ' q,,'r,ql* rl V -' all J{pr,rrl . :-7- ---=:5(nr/q' S.rGni"( tfrflrSnn'il W l,'[!r4f -. rl ;1>--,- F "k4 €{/,t b,--- lt . ./l , 1but", ,/ro, a/r,
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac I Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac. Ilukovac, l,.leskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovaea, Svetinja ? Nema strucne analize o morfoloSkom nalazima na terenu. poroznost terena, uticaj deponije smeCe na okolne in'ore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni(na - lzradena studija izvodljivosti ko.jaje uradena na podrutju LISK-ane u?-ima u razmatranje predlo2eni lokalitet HITNO ukloniti sa postoicceg lokalitetaiisti dovesti u uredno stanje kakobi smanjilc potencijalne zaraze itrovanje stanovniStva 4 Postojeda deponija smeria. Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red.br. /42r.i flC4t (c/ Potpis (//091 t //oc /t ( ( .1,ftt7/* o//2 E /{//OO.lt b I-,.p..,I ARHANA c- "/ l-ttlqr fi iila,;tt I tt .- ,4-(J t2 a a t , t. t- l'.tprrr' :' trul I y' I)f n z lcrrartrli.ro,:;4 /-(ual.'c' 7€ {tz 4u ffi4 lb/* ,/e tzlb|t E/l //t 4 n/4,f // / n r',I rEf /L/,4.1,ir'/L tz r.,i- // /' /7 c J,,' . 5.4 ,/ 44?z .,: Z c €,1 pe i o'"t i- C- ,5uz:./1' f"Jo,',0 l).0,u'n llwl* I ?-9o K.1-f.,.//ta tt /v/ -/,2_ l:lr,/.fi.. /./r'.so r'./ Wi*tr.-e /y'e€Z{ ,;/il6;* a LlL Lw /f{ c'.B f ,S 5 ./.r'., ?c i Jbi,JLunoLov Ltzlt ,li'l llf ./ c d _7 ,r/odr. i il* olls t/{i i:it c c / r .r*if ( t/,;;f , r1 4 €< ./ / 73 c-,2'r.rl,tLcrCl' .? : ,i ,/{ :/./ lt-a.v,.;{cl tCOqtt s','r. .{J I ne1) h_ !1r5L{ S0'/jf sle;t z .al s /y'fr ./O C /{ dlPtr'RAHttAt'/tr 1./u-lirc SdueL, t t, 7 at Yg5-7ntfl r,/,/ 3t", or'5,4.' (**'r l'i q'('i ( r e R t d Aria fae/ /-t.L: z ref Ir.L-i:1 i0 / us. .13 ,,i 9,,? 2 ./ ) ."/ t 1 t-.1 i t.rftC /)?lU/ln V rl-ifr cq s'!ci1le' (1 i"vt " ('--fi,,'.?,i-Hfrilr,, ke&.rt$o.lq .: .1 Fa N0 r,i ir tY ,il,,hpdi:N I i trziI ?,+r/4,+tr; ,Zizt 44-1"-t/,rL C, Cre.'l , //./tsocs z(ca4 ,,f t L .,:,)-u.t/ c{/ z WZ//aoc, 9 /7orl4tin ,-rtrf Dl4tzz r- rZrf 4 se Lllttii Z 1 9.1'2 Z./. /.r' r.: tz , l,lr,6ilx,' a.(6jS{{//ooaS Peticija MZ_Deponija smei