ABB älyverkkoesite

1,042 views
954 views

Published on

ABB

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ABB älyverkkoesite

 1. 1. Älykäs sähköverkko on energian internetKohti uusiutuvaa tuotantoa, luotettavaajakelua ja energiatehokasta käyttöä
 2. 2. Älykäs sähköverkko avaa tien Älykästä verkkoa tarvitaan, sillä tulevaisuuden haasteet ovat Suomessakin valtavat. Siitä pitävät huolen Euroopankestävään kehitykseen unionin ilmastotavoitteet sekä sähkön käytön ja yhteiskunnan sähköriippuvuuden kasvu. Älykäs sähköverkko yhdistää sähkön tuottajat ja kuluttajat toi- siinsa. Sille on tyypillistä tarkasti hallittu, aktiivinen ja monisuun- tainen energiavirta. Jakeluverkosta tulee myös keräilyverkko, asiakasvetoinen markkinapaikka hajautetulle energiantuotan- nolle ja kuluttajille. Kaikki tapahtuu reaaliaikaisesti. Verkko sopeutuu, skaalau- tuu, ennakoi ja korjaa itseään automaation avulla. Älykäs verk- ko on luotettava ja turvallinen. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta kas- vatetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta nostetaan 20 pro- sentilla. Suomen osalta uusiutuvan energian käytön tavoite on 382 smart grid | ABB
 3. 3. prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Perinteinen verkko ei kyke- ABB:llä ei ole pelkästään näkemystä siitä, miltä tule-ne kantamaan kasvavaa ja entistä monimuotoisempaa kuormaa. vaisuuden älykäs sähköverkko näyttää. ABB toimii tien-Sen on tehtävä työ älykkäämmin. näyttäjänä ja on mukana toteutuksessa. Tästä on myös Kasvihuonepäästöjen tärkeimmät torjujat ovat energiatehok- Suomessa monta erinomaista esimerkkiä, joista kerrom-kuus ja uusiutuvat energialähteet. Vaikka energiankäyttö tulevai- me tässä esitteessä.suudessa laskee, sähkön osuus kokonaisuudesta kasvaa, silläenergiatehokkuutta parannettaessa tarvitaan sähköä. Uusiutu-van energian osuus tulee tuntuvasti lisääntymään. Rakennusten kokonaisenergiankulutus on Suomessa 40 pro-senttia koko kulutuksesta ja vastaa 30 prosentista maan kasvi-huonepäästöistä. Rakennusautomaation avulla kyetään leikkaa-maan tarpeetonta energiankulutusta mukavuudesta tinkimättä. Suomessa älyverkkojen ensiversio on jo todellisuutta. Maansähköistämisen jälkeen suurimpaan teknologiseen murrokseenja sen tuomiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan meillä avoimesti.Myös älyverkkojen tutkimukseen ja tuotekehitykseen panoste-taan. Vanhenevia verkkoja ja sähköasemia on uudistettava, jot-ta sähkön toimitusvarmuus kyetään takaamaan. ABB:n laaja tuote- ja palvelutarjonta kattaa älykkään sähkö- Jukka Soininenverkon koko kaaren aina suurista voimalaitoksista omakotitalon Johtajaautomaatioon. ABB Oy, Sähkövoimajärjestelmät ABB | smart grid 3
 4. 4. Energian tuotannon, siirron, jakelun ja käytön tehostaminen onABB:n ydinosaamista. Hajautettu, uusiutuva tuotanto, s. 6 Luotettava jakelu, s. 7 ABB:llä ei ole pelkästään näkemystä siitä, miltä tulevaisuuden sähköverkko näyttää. ABB toimii tiennäyttäjänä ja on mukana toteutuksessa.4 smart grid | ABB
 5. 5. Energiatehokas käyttö, s. 8Hajautettu, uusiutuva tuotanto Luotettava jakelu Energiatehokas käyttö Älykkäässä sähköverkossa hajautettu, Jakeluverkoissa uudet teknologiat, kuten Rakennusautomaatio yhdistää raken-uusiutuvaan energiaan perustuva sähkön- etävalvonta ja -ohjaus, automaattiset kyt- nuksen kaikki toiminnot älykkääksi yhtenäi-tuotanto täydentää keskitettyä tuotantoa. kennät ja nopeat vianpaikannukset paran- seksi verkoksi. Automaatio ohjaa, valvooSähköverkkoon tuottavat energiaa myös tavat sähkönlaatua, lyhentävät katkosai- ja säätää kotien ja kiinteistöjen toiminto-pienkuluttajat, liike-elämä ja teollisuus. koja ja tehostavat ylläpitoa. ja, kuten valaistusta, ilmastointia ja läm- mitystä. Sen avulla saavutetaan jopa 30 prosenttia alhaisempi energiankulutus. ABB | smart grid 5
 6. 6. Kestävää, älykästä ja luotettavaa sähköäHajautettu, uusiutuvatuotantoTulevaisuuden sähkön pienkuluttaja on myös sähkön myyjä,kun pihojen tuulivoimalat ja kattojen aurinkopaneelit tuottavataurinkoisina ja tuulisina päivinä energiaa yli oman tarpeen. Hajautettu, pienimuotoinen uusiutuvaan energiaan perustu- va sähköntuotanto on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa sähköjärjestelmää. Älykkäässä sähköverkossa energiaa tuotta- vat sähköverkkoon perinteisten voimalaitosten lisäksi pienkulut- tajat, liike-elämä ja teollisuus. Kestävästi uusiutuvista Sähköntuotanto on maailmassa suurin yksittäinen hiilidioksi- dipäästöjen lähde. Perinteisten voimalaitosten osuus niistä on 40 prosenttia. Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa voimakkaasti. OECD-maissa kasvu on tuulivoimavetoinen. ABB on maailman johtava tuulivoimateollisuuden toimittaja ja tarjoaa kattavan valikoiman alan komponentteja, jär jestelmiä ja palveluja. Yhtiö on ollut mukana rakentamassa alan kasvua lähes neljännesvuosisadan. Muun muassa tuulivoimageneraattorien, taajuusmuuttaji- en sekä pien- ja keskijännitelaitteiden lisäksi ABB liittää tuuli- voimapuistoja sähköverkkoon ja toimittaa merelle asennettui- hin tuulivoimapuistoihin kaukokäyttöjärjestelmiä, muuntajia ja sähkönsiirtojärjestelmiä. ABB:n Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaan katolla sijaitse- van aurinkovoimalan tuottama sähkö tasaa tehtaan energianku- lutushuippuja. Myös tehdasalueen trukit pyörivät aurinkoenergian voimalla. Luotettavuuden haaste kasvaa käytettäessä uusiutu- vaa energiaa, koska tuuli- ja aurinkosähkön saanti on luonteel- taan jaksottaista. Esimerkiksi muilla tavoin tuotettua säätövoi- maa tarvitaan 5–18 % asennetusta tuulivoimasta. Siirtoverkkojen yhteenkytkentä ja useiden varastointitekniikoiden olemassaolo pienentää varasähkön tarvetta. Näihin ABB:llä on jo tehokkaitaABB:n Helsingin Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaan katolla tekeetäysin päästöttömästi työtään valmistuessaan Pohjoismaiden suuritehoisin ratkaisuja.valtakunnan verkkoon kytketty aurinkovoimala. Sen vuosittain tuottamasta160 000 kilowattitunnista saisi 30 kotitaloutta sähkönsä.6 smart grid | ABB
 7. 7. Luotettava jakeluHajautetun tuotannon kytkeminen jakeluverkkoon vaikuttaaolennaisesti verkon dynamiikkaan, kun sähköverkon tehonsyöt-tö tapahtuu monesta suunnasta. Sähkönjakelun luotettavuus onälykkään sähköjärjestelmän perustekijöitä. Hajautettu energiantuotanto ja sähkönjakelun laadun paran-tamisen tarve aiheuttavat suuria muutospaineita sähköverkkojenominaisuuksille ja toimivuudelle. Tavoitteena on kehittää ny-kyistäjoustavampi, varmempi, luotettavampi ja tehokkaampi sähkövo-imajärjestelmä, jonka ympäristövaikutukset ovat vähäiset.Luotettavaa sähköä Jakeluverkkoja odottaa uusien teknologioiden, kuten etäval-vonnan ja -ohjauksen, automaattisten kytkentöjen ja nopeanvianpaikannuksen laajamittainen toteuttaminen. Niillä saavute-taan lyhyemmät katkosajat, parempi sähkönlaatu ja tehokkaam-pi ylläpito. Erityisesti keski- ja pienjänniteverkon automaatio ontehokas keino parantaa sähkönjakelun käyttövarmuutta ja vähen-tää jakeluhäiriöitä. ABB:n kehittämässä vyöhykekonseptissa jakeluverkko onjaettu vyöhykkeisiin perustuen kuormituksen kriittisyyteen ja häi-riöalttiuteen. Vyöhykkeet on jaettu katkaisija- ja kytkinvyöhyk-keisiin ja varustettu tiedonsiirrolla sekä eritasoisella älykkyydelläsuojausta, mittausta ja ohjausta varten. Konsepti soveltuu sekämaaseutu- että taajamasähköverkoille. ABB:n verkkokatkaisijat rajaavat keskeytykset omille suojaus- Vyöhykekonseptin avulla suppeampi asiakaskunta kärsii kat- vyöhykkeilleen. Näin verkkokatkaisijaa edeltävillä vyöhykkeil-koksista ja lyhyistä keskeytyksistä. Viat paikallistetaan, vikapaik- lä keskeytykset vähenevät merkittävästi.ka erotetaan ja syöttö palautetaan nopeasti. Esimeriksi SavonVoiman maastokytkemöratkaisu parantaa käyttövarmuutta yli 30prosenttia. Elinkaarikustannuksiltaan se on kuitenkin 10 prosent-tia perinteistä ratkaisua edullisempi. ABB | smart grid 7
 8. 8. Rakennusten automaatio on osa vastuullista arkeaEnergiatehokas käyttöKiinteistöjen neljä avainsanaa ovat luotettavuus, käyttömu-kavuus, energiansäästö ja elinkaarikustannukset. Ilman hyvinhoidettua ja toimivaa kiinteistön ohjausjärjestelmää ne eivätkuitenkaan täysimääräisesti toteudu. Sama asia koskee tavalli-sia koteja.Maailmanlaajuinen pyrkimys kasvihuonepäästöjen pienentämi- Rakennusten ohjausjärjestelmän ydin on väylätekniikka. Sitäseen on vaikuttanut kiinteistöille asetettaviin energiatehokkuusta- voi verrata ihmisaivoihin, jotka ohjaavat, säätävät ja valvovatvoitteisiin. Älykkäät ohjausjärjestelmät ovat yksi merkittävä tekijä kehon kaikkia toimintoja huomaamattomasti ja täsmällisesti.rakennusten energiatehokkuuden lisäämisessä. Energiasertifioin- ABB:n käyttämällä avoimella KNX-väylätekniikalla tarkoitetaantien yleistyessä ne ovat myös osa kiinteistön arvonmuodostusta. järjestelmiä, joilla ohjataan rakennusten sisäistä automatiikkaa, kuten valaistusta, ilmastointia, lämmitystä, jäähdytystä, hälytyk- siä tai kulunvalvontaa. Sen kantavana ideana on yhdistää raken- nuksen kaikki toiminnot yhtenäiseksi älykkääksi verkoksi. Maa- ilmanlaajuinen KNX on yksi testatuimmista ja joustavimmista väyläjärjestelmistä. Rakennusautomaatio liittyy energian säästöön, kysynnän joustoon, sähköautoihin sekä energian pientuotantoon. Tiedon keruu, visualisointi näyttöjen avulla ja kaksisuuntainen tiedon- kulku mahdollistavat sähkön kulutuksen ja tuotannon optimoin- nin. Kun käyttäjä näkee, että automaatiojärjestelmällä ja omilla toimilla on vaikutusta, hänen toimintatapansa muuttuvat. Rahaa säästyy ja ekologinen jalanjälki kevenee. Rakennusautomaation avulla saavutetaan jopa 30 prosent- tia alhaisempi energiankulutus mukavuudesta tinkimättä. Yksin valaistuksen energiankulutusta voidaan alentaa 40 prosenttia. Käyttäjälle järjestelmä on helppokäyttöinen ja yksinkertainen. Nykyisin kiinnitetään takaisinmaksun ohella entistä enem-8 smart grid | ABB
 9. 9. 1 1 Ekologinen ja muunneltava malliesimerkki Skanskan toimistokiinteistö Helsingin Lintulahdessa on malliesimerkki energia- tehokkaasta rakentamisesta. Rakennuk- sen sähkönjakelu ja valaistus toteutettiin ABB:n taloautomaatiojärjestelmällä. 2 3 2 Musiikkia oikeassa valossa Helsingin Musiikkitalossa ABB:n taloauto-män huomiota elinkaarikustannuksiin. vaihtojärjestelmissä puhaltimien mootto- maatiojärjestelmä pienentää valaistuksen sähkönkulutusta jopa 30 prosentilla. SeTällä tarkoitetaan investointikustannus- reissa ja jäähdytyksen pumpuissa tämä myös parantaa rakennuksen käyttömuka-ten ja rakennuksen elinkaaren aikana on tärkeää. vuutta ja turvallisuutta.syntyvien kaikkien kustannusten sum- Puhallinkäytössä ABB:n taajuusmuut-maa. Käyttökustannukset ovat elinkaa- taja voi säästää energiaa jopa 30–50 %.rikustannuksista valtaosa; esimerkiksi 3 A-luokan ekologista asumista500 000 euron rakennusautomaatioin- As. Oy Espoon Adjutantissa sähkölaitteetvestoinnilla suureen toimistorakennuk- kytkeytyvät yhtenäiseksi energiatehok-seen saavutetaan 20 vuodessa säästöä Helsinkiläinen Konalan kaaksi verkoksi. Huoneistokohtaista kulutusta on mahdollista seurata lähes3,5 miljoonaa euroa. Investoinnin tuot- ala-aste vähensi uuden reaaliaikaisesti.to on 30 prosenttia. Lisäksi käyttömuka- ilmanvaihtojärjestelmänvuus paranee. Kiinteistön kaikki tarpeeton kulutus ansiosta sähkönkulutus- ABB:n ohjausjärjestelmällä Vaasanvoidaan kytkeä pois myös omakotitalos- taan 14 prosenttia ja asuntomessuilla toteutettu omakoti-sa mukavuudesta tinkimättä. Esimerkiksi kotitalon (234 m2) valaistus, lämmitys lämmityskustannuksiaan ja viilennys kuluttavat yhdessä muunvalaistuksen energiatehokkuus toteutuuyksinkertaisimmillaan läsnäoloon perustu- 16 prosenttia. Ratkaisu sähkön käytön kanssa vuodessa noin 21 000 kilowattituntia. Vastaava määrävalla valaistuksella liiketunnistimien avulla. toteutettiin ABB:n sähköenergiaa kuluu 150 m 2-suuruisen Energiatehokkaat laitteet ovat keskeinen omakotitalon lämmitykseen. energiatehokkaidenosa rakennusautomaatiota. Ne kykenevätitsenäisesti ymmärtämään ympäristössä taajuusmuuttajien jatapahtuvia muutoksia. Erityisesti ilman- Eff1-moottoreiden avulla. ABB | smart grid 9
 10. 10. Tulevaisuuden teknologiaa kestävälle maailmalle Perinteistä sähköverkkoa on pidetty yhtenä merkittävimmistä 1900-luvun teknologisista luomuksista. Sähkön tuotanto seuraa tarkasti kulutusta. Tulevaisuudessa roolit saattavat kääntyä kui- tenkin päinvastaisiksi: sähkön kulutus seuraa entistä tarkemmin tuotantoa ja joustaa sen mukaan. Esimerkiksi sähköauto latau- tuu ympäristöystävällisellä tuulisähköllä. ABB:n sadan vuoden kokemuksella älykkäiden sähköverkkojen eri osa-alueita, kehitetyt älykkäät ratkaisut kattavat säh- kuten energian varastointia, verkonhallintaa, köverkon koko kaaren voimalaitoksesta mittausta, tiedonvälitystä, jakeluautomatiik- pistorasiaan. Tehokkaat säätömuuntajat kaa ja kiinteistöjen automaatiojärjestelmiä. säästävät vuodessa 170 miljoonaa ton- Esimerkiksi Hailuodon saarelle kehite- nia hiilidioksidipäästöjä. tään ratkaisua, jossa tavoitteena on säh- ABB-yhtymä panostaa vuosittain tut- köntuotannon toimiminen saarekkeena, kimukseen ja tuotekehitykseen yli miljardi kun sähkönsiirto valtakunnan verkossa dollaria, Suomessa lähes 140 miljoonaa on katkennut. euroa. Yhtiö on mukana eri puolilla maa- Suomessa suurin kansallisen tason ilmaa yli 20 projektissa, joissa tutkitaan hanke on Älykkäät sähköverkot ja ener-10 smart grid | ABB
 11. 11. 1giamarkkinat -ohjelma, jossa myös ABB sinkiin rakentuvalla Kalasataman alueella. tuotanto. Tämä auttaa ihmisiä toteutta-on mukana. Yksi sen merkittävimmistä Alue tulee tarjoamaan 2030-luvun alkuun maan kestävän kehityksen periaatteitademonstraatioista on Helsingin Kalasa- mennessä 10 000 työpaikkaa ja kodin noin kaupunkiasumisessa.taman älykäs energiajärjestelmä. 18 000 helsinkiläiselle. Tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa Tavoitteena on maailmanlaajuisesti mer- tarvitaan yhdistämään hajautettu uusiutu-Sähköautojen tulevaisuus kittävä älykkään sähköverkon mallialue, va energiantuotanto voimajärjestelmään ja Vuonna 2020 sähköautokannan arvioi- jossa yhdistetään uusinta energia-, infor- parantamaan järjestelmän energiatehok-daan olevan 40 miljoonaa globaalilla tasolla. maatio- ja viestintäteknologiaa. Älykäs kuutta ja luotettavuutta.Määrä vastaa noin 2 prosenttia teillä liikku- energiajärjestelmä sisältää muun muassavista autoista. Työ- ja elinkeinoministeriön paikallisen uusiutuvan sähköntuotannon,tavoitteen mukaan Suomen autokannasta kuten aurinko- ja tuulivoiman, sähköautojaneljäsosa on tuolloin sähköautoja. tukevan infrastruktuurin ja sähkön varas- ABB:llä on tehokkaita ratkaisuja sekä toinnin sekä kotien ja liikerakennustenhitaaseen että pikalataukseen. Sähköau- energiatehokkaan kiinteistöautomaation.tojen yksi suurimmista huolista on auto- Mittakaavaltaan Kalasatama-hanke onjen lyhyt toimintasäde. ABB:n markkinoille iso askel kohti älykkäämpää ja joustavam-tuomalla DC-latausasemalla pieni henkilö- paa kaupunkisähköverkkoa, johon voidaanauto latautuu kymmenessä minuutissa yli yhdistää hajautettu ja uusiutuva sähkön- 2sadan kilometrin matkalle. Ratkaisu tukeemyös raskaiden ajoneuvojen latausta. Sähköautot tulevat olemaan myös ener-giavarastojen kehittymisen ajuri. Energi-an varastoinnin merkitys nousee uudessasähköverkossa keskeiseksi. Sitä tarvitaantuotannon ja verkon kuormien tasauk-seen, reservitehoon sekä katkottomaan 1 Havainnekuva Helsingin itäiseen kanta- kaupunkiin rakentuvasta Kalasatamasta.sähkönjakeluun. 2 ABB:n ja Vattenfallin Hailuoto-hankkeenKohti hiilineutraalia asumista tavoitteena on saada hajautettu sähköntuotanto toimimaan saarekkeena. ABB tekee tiivistä teknologiayhteistyö-tä tulevaisuuden älykkäiden energiaratkai- 3 Davosin maailmakokouksessa sähköautot 3 ladattiin ABB:n ratkaisulla.sujen kehittämiseksi ja testaamiseksi Hel- ABB | smart grid 11
 12. 12. Ota yhteyttä!ABB Oy ABB on johtava sähkövoima- ja auto-PL 187 maatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet ,00381 Helsinki järjestelmät ja palvelut parantavatPuhelin 010 22 11 teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaidenwww.abb.fi/alyverkot kilpailu kykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa on noin 100 maassa yli 124 000 henkilöä. Suomen ABB:n palveluksessa työsken- telee noin 7 000 henkilöä lähes 40 paikkakunnalla. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa ja panostukset tutkimukseen ja tuoteke- hitykseen lähes 140 miljoonaa euroa. Tehdaskeskittymät sijaitsevat Helsingis- sä, Vaasassa ja Porvoossa.

×