SENSEX

meesceeveer
efØebefšbie Øesme

20683.51(-23.94)

owefvekeâ

NIFTY
6126.25(-9.60)

ceOÙece SJeb Úesšs mlej kesâ DeK...
2

Ôãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã

Skeâ Deewj DeOetje mehevee
kesâbõ mejkeâej Ûeens lees je<š^erÙe vecetvee meke&s#eCe mebie"ve kesâ leepe...
3

owevekeâ
f

cesš^es F&mš Jesmš

cegyeF&, Meg›eâJeej 31 peveJejer 2014
b

Ûeesjer keâj jepemLeeve Yeeie peeleer LeeR cee...
4

owevekeâ
f

cesš^es F&mš Jesmš

cegyeF&, Meg›eâJeej 31 peveJejer 2014
b

5keeb keve[s: meerjerpe lees iebkee oer, Deye ...
31  jan  201
31  jan  201
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

31 jan 201

244 views
135 views

Published on

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

31 jan 201

  1. 1. SENSEX meesceeveer efØebefšbie Øesme 20683.51(-23.94) owefvekeâ NIFTY 6126.25(-9.60) ceOÙece SJeb Úesšs mlej kesâ DeKeyeej GOLD Úeheves kesâ efueS efJeÕemeveerÙe mLeeve 7GÅeesie YeJeve, Mecee& Fb[mš^erÙeue Fmšsš, JeeueYeó jes[, ieesjsieebJe (F&) cegbyeF& veb. 400063. cees.9320241710/ 9699796991 ÌãÓãà : 01 Debkeâ - 244 ‚ã½ãð¦ãÌãããä¥ã jece veece peye peies DeYebie Ûesleve YeeJe peies megKe mebie «ebLeer DeefJeÅee štšs Yeejer, jeceueeruee keâer efKeues HegâueJeejer 29525.00(-273.00) SILVER 44249.00(-965.00) (RS/$) visit us at-www.metroeastwest.blogspot.in 2 keâebieÇsme keâe meyekeâes meeLe }skeâj Ûe}ves cesb efkeMkeeme: meesefveÙee ieebOeer Deeoceer kesâke} efoceeie keâer veme Heâšves Deewj efo} keâer OeÌ[keâve ®keâves mes venerb cejlee yeefukeâ Gcceerosb ieg ™ peer ves oyeeÙee ‘Deehekeâer yes š er ' keâe ‘nkeâ'! 40 ®heS ceW "ie ueer meesves keâer Ûesve cegbyeF& Kego keâes SvepeerDees keâe mJeÙebmesJekeâ yeleeves Jeeues oes "ieeW ves Skeâ Deeuet efJe›esâlee 65 Je<eeaÙe Je=æe keâes 40 npeej ®heS ceW "ie efueÙee~ Ghenej mJe¤he 500 ®heS veieo efoS peeves keâe ueeueÛe oskeâj "ieeW ves 15 «eece meesves keâer Ûesve Deewj oes efkeâuees Deeuet "ie efueS~ meeblee›egâpe-hetJe& keâeueervee efmLele SÙej Fbef[Ùee keâe@ueesveer kesâ ØeJesMe Éej kes â heeme Deeuet - hÙeepe yesÛevesJeeueer cegòeâe yeeF& efJeleve (65) kesâ heeme yegOeJeej keâer megyen ceW 10 yepes 2 ÙegJekeâ DeeS~ Kego keâes Skeâ Øeefleef‰le SvepeerDees keâe mJeÙeb mesJekeâ yeleevesJeeues Fve ÙegJekeâeW ves Je=æe keâes SvepeerDees keâer lejHeâ mes Ghenej mJe¤he veieo 500 ®heS osves keâe ØeueesYeve efoÙee~ yeeleeWyeeleeW ceW cegòeâe yeeF& ves Deheves ieues mes 15 «eece meesves keâer Ûesve efvekeâeue keâj "ieeW keâes os oer~ "ieeW ves 500 ®heS keâer veesš keâes Gòeâ Ûesve ceW mheMe& keâjkesâ Skeâ keâeues jbie kesâ hueeefmškeâ keâer Lewueer ceW jKe keâj Je=æe keâes meeQhe efoÙee~ Fmekesâ Ghejeble "ieeW ves Je=æe kesâ cesnvele keâjves kesâ pepyes keâer leejerHeâ keâjles ngS 40 ®heS Deewj Deheveer lejHeâ mes Je=æe keâes osves keâer hesMekeâMe keâer~ cegHeäle kesâ Oeve kesâ ueeueÛe ceW Hebâmeer Je=æe ves Ûesve Deewj 500 ®heS Jeeueer Lewueer "ieeW keâes meeQhe oer~ Gòeâ "ieeW ves Lewueer ceW 40 ®heS lees jKe efoS, uesefkeâve yeÌ[er meHeâeF& mes Ûesve Deewj 500 ®heS efvekeâeue efueS Deewj Ûebhele nes ieS~ Je=æe keâer efMekeâeÙele hej Jeekeâesuee hegefueme Fme mebyebOe ceW ceeceuee ope& keâjkesâ peebÛe keâj jner nw~ nesšue ceeefuekeâ keâes heerše veF& cegbyeF&~ JeeMeer jsueJes mšsMeve kesâ Fceejle ceW Skeâ nesšue ceW kegâÚ šheesjer efkeâmce kesâ ueÌ[keâeW ves nesšue kesâ ceeefuekeâ keâes yegjer lejn heerš efoÙee~ efceueer peevekeâejer kesâ Devegmeej JeeMeer jsueJes mšsMeve ceW ßeer ke=â<Ce mvewkeäme meWšj veecekeâ nesšue ceW nesšue Ûeeuekeâ ØekeâeMe hegpeejer kewâMe keâeGbšj hej yew"s Les~ DeÛeevekeâ 8 mes 10 ueÌ[kesâ ueÌ[keâer kesâ mšQhe, yewš ueskeâj nesšue ceW Iegme ieS Deewj leesÌ[HeâesÌ[ keâjves ueies~ hegpeejer kesâ efJejesOe keâjves hej ueÌ[keâeW ves hegpeejer keâes Yeer pecekeâj heerše~ kewâMe keâeGbšj leesÌ[keâj yeenj HeWâkeâ efoÙee~ RNI.No.MAHHIN/2013/50954 cegyeF&, Meg›eâJeej 31 peveJejer 2014 b ‡ãŠü¡Ìãñ ¹ãÆÌãÞã¶ã ÂðÁ Ñ Deeceb$eCe cetuÙe ®F&Oeebmee efkeâMeveiebpe]~ keâebieÇsme keâer je<š^erÙe DeOÙe#ee meesefveÙee ieebOeer ves ieg®keej keâes Ûekeâ}e cesb SSceÙet kesâbõ keâe efMe}evÙeeme keâjves kesâ oewjeve keâne efkeâ keâebieÇsme keâe meyekeâes meeLe }skeâj Ûe}ves cesb efkeMkeeme nw~ Gvnesbves vejsbõ ceesoer hej hejes#e ™he mes nce}s keâjles ngS keâne efkeâ keâebieÇsme Yeejle keâer iebiee-pecegveer mebmke=âefle keâer he#eOej nw peyeefkeâ Gvnsb efkeâmeer Yeer keâercele hej kegâmeer& ÛeeefnS~ meYee cesb jepÙe kesâ meerSce veerleerMe kegâceej, jepÙehee} [e@. [erSmekeeF& heeefš} ke DevÙe ieCeceeCÙe DeefleefLe ceewpeto Les~ meesefveÙee ieebOeer kesâ meeLe hetke& kesâvõerÙe ceb$eer meerheer peesMeer Yeer ceewpeto Les~ meesefveÙee ves keâne efkeâ keâebieÇsme keâe heÇÙeeme jne nw efkeâ efkekeâeme keâe }eYe Debeflece Deeoceer lekeâ hengbÛes~ Gvnesbves keâne efkeâ efyenej cesb }byes meceÙe mes keâebieÇsme mellee cesb venerb nw Fmekesâ kemegbOeje jepes keâe jepemLeeve Yeepehee DeOÙe#e heo mes FmleerHeâe peÙehegj~ cegKÙeceb$eer kemegbOeje jepes ves Yeepehee heÇosMeeOÙe#e heo mes FmleerHeâe os efoÙee nw~ heešer& kesâ Skeâ kÙeefòeâ Skeâ heo kesâ efmeæeble kesâ Ûe}les jepes ves DeOÙe#e heo mes FmleerHeâe efoÙee nw~ Gvnesbves FmleerHeâe je<š^erÙe DeOÙe#e jepeveeLe efmebn keâes efYepekee efoÙee nw~ Fmekesâ meeLe ner heÇosMe Yeepehee cesb veS DeOÙe#e keâer le}eMe Meg™ nes ieF& nw~ met$eesb kesâ Devegmeej kemegbOeje jepes kesâ heÇosMeeOÙe#e heo mes FmleerHeâs kesâ yeeo je<š^erÙe DeOÙe#e jepeveeLe efmebn ves heÇosMe heÇYeejer keâhleeve efmebn mees}bkeâer keâes veS heÇosMeeOÙe#e kesâ ef}S oes-leerve veeceesb keâer metÛeer kesâbõ keâes Ghe}yOe keâjeves kesâ efveo&sMe efoS nwb~ mees}bkeâer heÇosMe kesâ keefj… vesleeDeesb mes me}en ceMeefkeje keâjkesâ veS heÇosMeeOÙe#e kesâ mebYeeefkele veeceesb keâer metÛeer lewÙeej keâjsbies~ met$eesb keâe keânvee nw efkeâ mellee Deewj mebie"ve cesb mecevkeÙe keâes osKeles ngS heÇoMeeOÙe#e kesâ veece keâer Iees<eCee s mes hen}s kemegbOeje jepes mes Yeer kesâbõerÙe vesle=lke ÛeÛe&e keâjsiee~ Fme heo hej efkeâmeer keefj… veslee keâes efye"eÙee peeSiee Ùee heešer& efkeâmeer Ùegkee keâes lejpeern osieer Fme lejn kesâ keâÙeeme Yeer Meg™ nes ieS nwb~ yeekepeto efheÚ}s ome ke<e&es cesb nceves [e@. ceveceesnve efmebn kesâ vesle=lke cesb efyenej keâes pÙeeoe mes pÙeeoe OevejeefMe oer leeefkeâ efyenej kesâ }esieesb keâe efkekeâeme nes~ Fmemes hen}s, meesefveÙee ieebOeer keâer pevemeYee kesâ ef}S yeves cebÛe mLe} hej ye=nmheeflekeej keâes 2.45 yepes oeshenj cesb keâebieÇsme kesâ hetke& efkeOeeÙekeâ ke meebmeo kesâ meceLe&keâ Deeheme cesb G}Pe heÌ[s Deewj kegâefmeNÙeeb Heâsbkeâer~ cebÛe mes peye keâebieÇsme kesâ hetke& efkeOeeÙekeâ cees. pe}er} cemleeve ves Deheveer ner heešer& kesâ meebmeo ceew}evee Demeje™} nkeâ keâemeceer kesâ efKe}eHeâ efkejesOe heÇkeâš efkeâÙee lees meebmeo kesâ meceLe&keâ veejepe nes ieS Deewj hetke& efkeOeeÙekeâ kesâ efkejesOe cesb veejs }ieeS leLee cebÛe keâer Deesj kegâefmeNÙeeb Heâsbkeâerb~ Fmemes meYeemLe} hej kegâÚ osj lekeâ DeMeebefle jner~ ne}ebefkeâ Gme meceÙe lekeâ keâebieÇsme keâer je<š^erÙe DeOÙe#e meesefveÙee ieebOeer meYeemLe} hej venerb hengbÛeer Leerb~ Ùen nw efkekeeoÙen keâeÙe&›eâce ne} ner cesb efkekeeoesb cesb Dee ieÙee Lee, keäÙeesbefkeâ meceejesn kesâ ef}S kesâbõ mejkeâej ves jepÙe mejkeâej keâes ner yeg}ekee venerb Yespee Lee~ efyenej mejkeâej ves efveceb$eCe ve Yespes peeves keâes }skeâj keâeHeâer veejepeieer peleeF& Leer Deewj keâne Lee efkeâ kesâbõ Ùen ve Yet}s efkeâ efyenej mejkeâej ves ner efkeMkeefkeodÙee}Ùe kesâ ef}S keâjerye 224 SkeâÌ[ peceerve cegHeâdle cesb oer nw~efMe}evÙeeme keâeÙe&›eâce keâer jepÙe mejkeâej keâes peevekeâejer Deewj Deeceb$eCe venerb efoS peeves hej jepÙe kesâ efMe#ee ceb$eer heerkesâ Meener Deewj cegKÙeceb$eer veerleerMe kegâceej Éeje Deeheeflle peleeS peeves hej kesâbõerÙe ceeveke mebmeeOeve efkekeâeme ceb$eer he}êce jepet Deewj SSceÙet kesâ kegâ}heefle mes De}ie-De}ie Deeceb$eCe he$e efMe#ee ceb$eer Deewj cegKÙeceb$eer keâes heÇehle ngDee Lee, efpemekeâer hegef<š Meener Deewj cegKÙeceb$eer kesâ meefÛeke DeleerMe Ûebõe ves keâer Leer~ Meener ves iele 27 pevekejer keâes kesâbõerÙe ceeveke mebmeeOeve efkekeâeme ceb$eer Sce he}êce jepet keâes he$e ef}Kekeâj Deeheeflle peleeF& Leer~ kenerb veerleerMe ves Fmes Deeheefllepevekeâ yeleeles ngS keâne Lee efkeâ Skeâ efveke=â<š hejbheje keâer Meg®Deele keâer ieF& nw~ 63.10(0.41) ½ãìʾã-2.50/- 2 ¹ãðÓŸ -6 veew keâer peien efce}sies 12 b meefyme[er kee}s efme}sb[j veF& efouueer, keâebieÇsme GheeOÙe#e jeng} ieebOeer Éeje meefyme[er kee}s efme}sb[jesb keâer mebKÙee veew mes yeÌ{ekeâj yeejn keâjves keâer ceebie hej Deye keâwefyevesš ves cegnj }iee oer nw~ ieg ® keej keâes Fmekeâer DeewheÛeeefjkeâ Iees<eCee keâj oer ieF&~ hesš^esef}Ùece ceb$eer efkejhhee ceesF}er ves keâne nw efkeâ Heâjkejer mes Iejs}t iewme GheYeesòeâeDeesb keâes oes Deefleefjòeâ efme}s[j efce}ves b Meg™ nes peeSbies~ kesâefyevesš ceb$eer ceveer<e eflekeejer ves Fmekeâes Ûegveekeer Heâwme}e keânves hej Deeheeflle peleeF& nw~ Gvnesbves keâne nw efkeâ jeng} ieebOeer pevelee kesâ heÇefleefveefOe nwb Gvekeâer yeele keâe mejkeâej kesâ ef}S cenlke nw~ ieewjle}ye nw efkeâ efheÚ}s efoveesb efo}êer kesâ lee}keâšesje mšsef[Ùece cesb ngF& keâebieÇsme keâer yew"keâ cesb jeng} ieebOeer ves heÇOeeveceb$eer ceveceesnve efmebn mes meefyme[er kee}s efme}sb[jesb keâer mebKÙee yeÌ{eves keâer hegjpeesj kekeâe}le keâer Leer~ Fmekesâ yeeo ner Fme yeele hesš^esef}Ùece ceb$ee}Ùe ves keâebieÇsme GheeOÙe#e keâer yeele keâes ceeve }sves kesâ yeeyele Deheveer menceefle Yeer os oer Leer~ Fmekesâ lenle Deepe ngF& kesâefyevesš keâer yew"keâ cesb Fme ceebie keâes DeewheÛeeefjkeâ Iees<eCee keâjves kesâ yeeo Dece}er peecee Yeer henvee efoÙee ieÙee~ Deye peye Ûeensb yeo} osb Dehevee iewme ef[mš^eryÙetšj, efpe}esb cesb efce}sieer heesš&sefyeef}šer keâer megefkeOee lewÙeej nes peeFS, peuo efce}sies b meefyme[er kee}s veew efme}s[j keâer peien b yeejn efme}s[j efme}s[jesb keâer mebKÙee b b veew mes yeÌ{ekeâj 12 keâjves mes mejkeâej hej 3,300 keâjes[ ®heÙes mes }skeâj Ì 5,800 keâjes[ ®heÙes keâe Deefleefjòeâ Ì yeesPe yeÌ{ peeSiee~ efyevee heÌ{eS kesleve }sles Les kegâceej efkeMkeeme! veF& efouueer, veweflekeâlee Deewj efmeæeble keâer ogneF& osves kee}s Deehe veslee kegâceej efkeMkeeme Yeer efyevee heÌ{eS kesleve G"eles Les~ Gve hej Ùen Deejeshe keâesF& Deewj venerb yeefukeâ Gvekesâ menÙeesieer šerÛej }iee jns nwb~ Skeâ owefvekeâ meceeÛeej he$e cesb heÇkeâeefMele Keyej kesâ Devegmeej, kegâceej efkeMkeeme meeefnyeeyeeo kesâ }e}e }epehele jeÙe keâe@}spe cesb efnvoer heÌ{eles Les~ keâe@}spe kesâ efMe#ekeâesb kesâ Devegmeej, kegâceej efkeMkeeme meeceeefpekeâ peerkeve cesb veweflekeâlee Deewj efmeæeble keâer pecekeâj ogneF& osles nwb, hejbleg keâe@}spe menÙeesefieÙeesb kesâ yeerÛe Gvekeâe otmeje ner Ûesnje meeceves nw~ mš[er }erke hej Ûe} jns keâevehegj cesb meskeäme jwkesâš keâe Yeb[eHeâes[, Dee" ÙegkeefleÙeeb efieHeäleej Ì keâer~ ›eâeFce yeÇebÛe šerce keâes keâes Menj cesb keâeHeâer efoveesb mes meskeäme jwkesâš Ûe}ves keâer metÛevee Leer~ keâ} osj jele Ûekesâjer Deewj veewyemlee #es$e cesb Úehesceejer keâer ieF&~ hege}me keâer šerceesb f keâes osKekeâj Fve #es$eesb cesb DeHeâjeleHeâjer ceÛe ieF&~ kegâÚ Ùegkekeâesb ves Yeeieves keâe heÇÙeeme efkeâÙee, }sefkeâve hen}s mes ner Iesjeyeboer keâjs hege}me ves DeejeseheÙeesb f f keâes Oej oyeesÛee~ oesveesb #es$eesb mes Dee" Ùegkeleer Deewj veew Ùegkekeâesb keâes efnjemele cesb ef}Ùee ieÙee~ ›eâeFce yeÇeÛe keâer šerce b Deepe Yeer Ùegkekeâ ke ÙegkeefleÙeesb keâer efiejHeâdleejer kesâ heÇÙeeme cesb }ieer nw~ kegâceej efkeMkeeme MeeÙeo ner keâesF& keâêeme }sles Les~ efheÇbefmehe} Sme[er keâewefMekeâ kesâ Devegmeej, mejkeâejer veewkeâjer kesâ oewjeve keâesF& Yeer keâce&Ûeejer keâceeF& kesâ ef}S otmeje OebOee venerb keâj mekeâlee~ hejbleg kegâceej efkeMkeeme efyevee keâêeme ef}S nj cenerves Dehevee kesleve }sles Les~ Fmekesâ meeLe ner ken keâefkelee hee" kesâ peefjS Yeer Deheveer keâceeF& keâjles Les ~ keâewefMekeâ ves kegâceej efkeMkeeme hej mekeeef}Ùee efveMeeve }ieeles ngS hetÚe nw efkeâ keäÙee Ùen Deveweflekeâ Deewj efmeæeble kesâ efKe}eHeâ venerb nw? Deehe kesâ ef}S cegmeeryele yeves kegâceej efkeMkeeme G}êsKeveerÙe nw 1990 cesb efo}êer mes 50 efkeâ}esceeršj otj nehegÌ[ cesb kegâceej efkeMkeeme ves hen}er yeej 100 ®heÙes }skeâj Skeâ heÇesieÇece cesb keâefkelee heÇmlegle keâer Leer~ Deye kegâceej efkeMkeeme Skeâ heÇesieÇece kesâ ef}S 1.5 mes 4 }eKe ®heÙes lekeâ }sles nwb~ kegâceej kesâ Skeâ meeLeer keâefke Deewj he$ekeâej Ûesleve Deevebo ves yeleeÙee efkeâ Gvekesâ heeme yees}ves keâer keâ}e Meeveoej nw~ ken ÙegkeeDeesb keâes jesceebefškeâ Deewj Deemeeve efnvoer keâefkelee kesâ peefjS oerkeevee yevee osles nwb~ ken efkeâmeer Yeer cebÛe hej Deekeâj yeÌ[er mebKÙee cesb GheefmLele YeerÌ[ keâes efn}ves keâe Yeer ceewkeâe venerb osles~ Ûesleve keâe keânvee nw ef k eâ keg â ceej efkeMkeeme ves Dehevee veÙee oMe&keâ keie& lew Ù eej ef k eâÙee~ Fmeces b DeeF& D eeF& š er mes }s k eâj DeeF&DeeF&Sce lekeâ nw~ MeeÙeo Fmeer #ecelee keâes OÙeeve cesb jKekeâj Dejefkebo kesâpejerkee} Yeer kegâceej efkeMkeeme keâes Keeme lekeppees osles nwb~ kegâceej efkeMkeeme kesâ efhelee Ûebõhee} Mece&e keâer vepej cesb Gvekeâe 43 mee} ke<eer&Ùe heg$e ef p eöer , }ehejkeen Deew j mkeeefYeceeveer nwb~ Gvekeâe keânvee nw efkeMkeeme ncesMee Iej keâes Ûegveewleer oslee jne~ keâefke mes veslee yevevee Yeer Fmeer heÇef›eâÙee keâe efnmmee nw~ Mece&e keâe ceevevee nw efkeâ Ùeefo Gvekeâe yesše Deces"er cesb jeng} ieebOeer keâes nje oslee nw, lees Ùen efkeâmeer Ûecelkeâej mes keâce venerb nesiee~ Gvnsb Deheves yesšs keâer peerle hej efyeukegâ} Yejesmee venerb nw~ efo}êer cesb ner efkeâmeer meerš mes }Ì[ves keâer efhelee keâer me}en keâes kegâceej efkeMkeeme ves "gkeâjeles ngS keâne Lee efkeâ cesje Heâwme}e Deš} nw~ cewb Ûegveeke }Ì[tbiee lees Deces"er mes ner~ Mece&e kesâ Devegmeej efkeMkeeme keâYeer Yeer Gvekeâer venerb megvelee~ ken pewmee meesÛelee nw, kewmee ner keâjlee nw~ keâebieÇsme kesâ ojkeepes lekeâ hengbÛee efmeKeesb keâe iegmmee veF& efouueer efmeKe obieesb keâe efpeve> keâebieÇsme kesâ keâbOeesb hej Dehevee yeesPe yeÌ{elee pee jne nw~ keâebieÇsme GheeOÙe#e jeng} ieebOeer keâer efmeKe obieesb cesb kegâÚ keâebieÇsefmeÙeesb kesâ Yeer Meeefce} nesves keâer mkeerkeâejesefòeâ kesâ yeeo efmeKe mebie"veesb keâe iegmmee heešer& cegKÙee}Ùe kesâ oHeâdlej lekeâ pee hengbÛee~ efmeKe obieesb keâer peebÛe kesâ ef}S SmeDeeFšer kesâ ie"ve keâer mebYeekeveeSb efo}êer kesâ cegKÙeceb$eer Dejefkebo kesâpejerkee} ves hen}s ner le}eMeveer Meg™ keâj oer nwb~ kenerb Yeepehee Deewj Dekeâe}er o} ves 1984 cesb efmeKeesb kesâ vejmebnej kesâ cegös hej }KeveT~ keâevehegj cesb keâ} hegef}me ves hekeâÌ[s ieS Ùegkekeâ ke jele Skeâ yeÌ[e mewkeäme jwkesâš keâe ÙegkeefleÙeesb ves osj jele lekeâ hetÚleeÚ Yeb[eHeâesÌ[ ngDee~ Fmecesb Meeefce} Dee" ÙegkeefleÙeesb keâes hegef}me ves Deheveer efiejHeâdle cesb }s ef}Ùee~ ÙegkeefleÙeesb kesâ meeLe veew Ùegkekeâ Yeer veF& efouueer, }eskeâmeYee Ûegveeke mes hetke& keâebieÇsme heešer& ves pevelee keâer veejepeieer Les~ keâes otj keâjves kesâ ef}S mebie"ve kesâ yeeo jepÙeesb cesb Yeer cegKÙeceb$eer yeo}ves keâe keâece keâevehegj cesb ›eâeFce yeÇebÛe keâer Meg™ keâj efoÙee nw~ Fmeer keâÌ[er cesb GllejeKeb[ kesâ cegKÙeceb$eer efkepeÙe yengiegCee keâes šerce ves Ûekesâjer leLee veewyemlee #es$e Deblele: heo ÚesÌ[ves keâe Heâjceeve peejer nes ieÙee nw~ Keyej nw efkeâ keâebieÇsme Dee}ekeâceeve cesb Úehee ceejkeâj yeÌ[s mewkeäme jwkesâš ves Gvnsb FmleerHeâe osves kesâ ef}S keân efoÙee nw~ mecePee peelee nw efkeâ Meg›eâkeej lekeâ ken keâe Yeb[eHeâesÌ[ efkeâÙee~ efiejesn kesâ Deheves FmleerHeâs keâer Iees<eCee keâj osbies~ ieewjle}ye nw efkeâ GllejeKeb[ kesâ cegKÙeceb$eer kesâ leej Menj kesâ DevÙe efnmmeesb cesb efKe}eHeâ heÇosMe keâebieÇsme keâe Skeâ OeÌ[e keâeHeâer hen}s mes meef›eâÙe Lee~ Fme OeÌ[s keâer ceebie Heâw}s nesves kesâ megjeie }ies nwb~ Leer efkeâ yengiegCee keâes peuo mes peuo heo mes nševee heÇosMe cesb heešer& keâer Úefke yeveeS keâer Deeie cesb pe} jne Lee leye efMekeâbpee keâmevee Meg™ keâj efoÙee je<š^heefle kesâ keâF& yeej Heâesve keâjves nw~ Fmeves keâebieÇsme Dee}ekeâceeve keâes kesâ yeeo Yeer jepeerke ieebOeer Ghe}yOe yesno efÛeblee cesb [e} efoÙee nw~ meyemes yeÌ[er efokeäkeâle nw efkeâ efmeKe obieesb keâer SmeDeeFšer kesâ meeLemeeLe Deye yeš}e neGme keâeb[ keâer Yeer peebÛe keâer ceebie G"ves }ieer nw~ efpeme O®keerkeâjCe keâer DeeMebkeâe cesb keâebieÇsme Keg}keâj iegpejele kesâ obieesb keâes venerb G"e jner Leer, Gmekeâer peien 30 mee} hegjevee efpeve> meeceves Deeves mes heešer& nwjle cesb nw~ venerb ngS Les~ heÌ{s : iegpejele obiee YeÌ[keâeves Yeepehee Deewj Dekeâe}er o} kee}s ceesoer keâe cegPes [j venerb: kesâ meeLe-meeLe Fme ceece}s cesb Deece jeng} Deeoceer heešer& ves Yeer keâebieÇsme hej mecemÙee Ùen nw efkeâ keâebieÇsme GheeOÙe#e jeng} ieebOeer kesâ iegpejele Deewj efmeKe obieesb keâer leg}vee Deewj kegâÚ keâebieÇsefmeÙeesb kesâ Fmecesb Meeefce} jKeves kesâ ef}S pe™jer nw~ GllejeKeb[ $eemeoer kesâ oewjeve jenle keâeÙe&es cesb ngF& keâefLele ieÌ[yeefÌ[Ùeesb nesves keâer mkeerkeâejesefòeâ hej heešer& keâes }skeâj Yeer Gve hej keâeHeâer Deejeshe }ieeS ieS Les~ ceiej, Gme keòeâ keâF& keâebieÇsmeer Keg}keâj kegâÚ yees} Yeer venerb hee efkeOeeÙekeâesb Keg}keâj Gvekesâ meeLe Dee ieS Les~ leye lees ceece}e š} ieÙee, }sefkeâve met$eesb jner nw~ efo}êer kesâ meeLe-meeLe hebpeeye kesâ cegleeefyekeâ keâebieÇsme Dee}ekeâceeve ves Gve hej vepej yeveeS jKeer Leer~ DeeefKejkeâej ieg®keej ke DevÙe jepÙeesb cesb jn jns efmeKeesb keâes keâebieÇsme vesle=lke ves Fme ceme}s hej Heâwme}e keâj ef}Ùee~ met$eesb kesâ cegleeefyekeâ meYeer kesâ ef}S Ùen keâeHeâer Yeekeveelcekeâ hen}gDeesb hej efkeÛeej-efkeceMe& kesâ yeeo Ùen Heâwme}e efkeâÙee ieÙee nw~ mecePee peelee nw efkeâ cegöe nw~ Fmeef}S heešer& kesâ meYeer yengiegCee Meg›eâkeej keâes FmleerHeâs keâer Iees<eCee keâj osbies Deewj Gmekesâ yeeo heešer& kesâ heÙe&kes#ekeâ heÇkeòeâeDeesb keâes yesno mebÙele jnves heÇosMe efkeOeeÙekeâesb mes efce}keâj kewkeâefuhekeâ veece hej efkeÛeej-efkeceMe& keâjsbies~ kesâ DeeosMe efoS ieS nwb~ oesef<eÙeesb keâes mepee ve nesves keâe cegöe iejcee keâj Deece Ûegveeke mes Ssve hen}s keâebieÇsme kesâ ef}S cegefMkeâ}sb KeÌ[er keâj oer nwb~ 1984 ces b lelkeâe}erve je<š^heefle %eeveer pew} efmebn kesâ heÇsme S[keeFpej jns lej}esÛeve efmebn ves obieesb keâes nesves osves kesâ ef}S lelkeâe}erve heÇOeeveceb$eer jepeerke ieebOeer keâes efpeccesoej "njekeâj Fme ceece}s keâes Deewj keâebieÇsme kesâ ef}S Deewj hesÛeeroe keâj efoÙee nw~ lej}esÛeve ves oekee efkeâÙee nw efkeâ peye hetje osMe obieesb GllejeKeb[: efkepeÙe yengiegCee ÚesÌ[sbies cegKÙeceb$eer heo?
  2. 2. 2 Ôãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã Skeâ Deewj DeOetje mehevee kesâbõ mejkeâej Ûeens lees je<š^erÙe vecetvee meke&s#eCe mebie"ve kesâ leepee DeebkeâÌ[esb keâer Deheves {bie mes kÙeeKÙee keâj meblees<e pelee mekeâleer nw, }sefkeâve Ùen keâesF& DeÛÚer efmLeefle venerb efkeâ Deepeeoer kesâ 66 mee}esb yeeo Yeer keâjesÌ[esb }esie Ssmeer Pegiieer yeefmleÙeesb cesb jnves keâes efkekeMe nwb peneb meeceevÙe yegefveÙeeoer megefkeOeeDeesb keâe DeYeeke nw~ Ùen efmLeefle leye nw peye kesâbõerÙe mellee Menjesb keâer Pegiieer yeefmleÙeesb keâes nševes Deewj keneb jn jns }esieesb keâes yesnlej ceenew} cesb yemeeves kesâ Skeâ yeÌ[s keâeÙe&›eâce mes }wme nw~ kesâbõ mejkeâej efheÚ}s heebÛe mee}esb cesb efpeme lejn Pegiieer yeefmleÙeesb kesâ nševes kesâ }#edÙe keâes Skeâ efleneF& Yeer hetje venerb keâj mekeâer nw Gmes osKeles ngS Ùen keânves cesb npe& venerb efkeâ Gmekeâer Deesj mes Pegiieer cegòeâ osMe keâe mehevee DeeOes-DeOetjs ceve mes ner osKee ieÙee Lee~ 2009 cesb peye osMe keâes PegefiieÙeesb mes cegòeâ keâjves keâe DeefYeÙeeve Meg™ efkeâÙee ieÙee Lee leye Menjesb cesb keâjerye heÛeeme npeej Pegiieer yeefmleÙeeb Leerb, }sefkeâve je<š^erÙe vecetvee meke&s#eCe mebie"ve kesâ veS DeebkeâÌ[s Ùen yelee jns nwb efkeâ efmeHeâ& 31 Heâermeo Pegiieer yeefmleÙeeb keâce nes heeF&b~ Fme mebie"ve kesâ Devegmeej Dekesâ}s osMe kesâ 12 jepÙeesb cesb 33 npeej mes DeefOekeâ Pegiieer yeefmleÙeeb nwb Deewj Fvecesb mes DeeOes mes DeefOekeâ DeYeer Yeer DekewOe keâer ßesCeer cesb nwb~ Fmekeâe cele}ye nw efkeâ Fve Pegiieer yeefmleÙeesb keâer DeYeer lekeâ megefOe ner venerb }er ieF& nw~ Menjer F}ekeâesb keâes Pegiieer yeefmleÙeesb mes cegòeâ keâjves keâe DeefYeÙeeve efpeme lejn Ûe} jne nw Gmes osKeles ngS Ùen keânvee keâef"ve nw efkeâ osMe keâes Ssmeer yeefmleÙeesb mes cegefòeâ efce} mekesâieer~ Fme meboYe& cesb Fmekeâer DeveosKeer venerb keâer pee mekeâleer efkeâ Menjer F}ekeâesb cesb lespeer mes veF&-veF& Pegiieer yeefmleÙeeb yeÌ{leer pee jner nwb~ mecemÙee Ùen nw efkeâ peye Ùes yeefmleÙeeb Deekeâej }s jner nesleer nwb leye Gvekeâer keâesF& hejkeen venerb keâjlee Deewj Skeâ meceÙe Ssmeer efmLeefle Deeleer nw efkeâ jepeveereflekeâ o} Gvnsb mebj#eCe osves kesâ ef}S Deeies Dee peeles nwb~ Fmekesâ Ûe}les Gvekeâe efveÙeefceleerkeâjCe Yeer nes peelee nw, }sefkeâve DeekeMÙekeâ yegefveÙeeoer megefkeOeeSb cegefMkeâ} mes cegnwÙee nes heeleer nwb~ Fmekeâe Skeâ keâejCe mejkeâejer leb$e keâer megmle Ûee} lees nw ner, Fve yeefmleÙeesb keâe yeslejleerye nesvee Yeer nw~ osMe cesb Skeâ yeÌ[er mebKÙee cesb Ssmeer Pegiieer yeefmleÙeeb nwb peneb Ûeenkeâj Yeer meYeer DeekeMÙekeâ yegefveÙeeoer megefkeOeeSb Ghe}yOe keâjevee keâef"ve nw~ Fmekeâe meyemes yeÌ[e GoenjCe osMe keâer jepeOeeveer nw, peneb leceece yeefmleÙeesb cesb DeYeer lekeâ hesÙepe} kesâ keâveskeäMeve lekeâ venerb nes mekesâ nwb~ Pegiieer yeefmleÙeesb keâer yeÌ{leer mebKÙee keâe cet} keâejCe Menjer F}ekeâesb cesb Deekeeme keâer Yeejer keâceer nw~ efke[byevee Ùen nw efkeâ jesšer, keâheÌ[e Deewj cekeâeve keâer yeelesb keâjves kee}s jepeveereflekeâ o} Deekeeme mecemÙee keâe meceeOeeve keâjves kesâ ef}S leefvekeâ Yeer iebYeerj vepej venerb Deeles~ kele&ceeve cesb pees Menj efpelevee yeÌ[e nw, Deece Deeoceer kesâ ef}S Skeâ Deoo Deekeeme neefme} keâjvee Glevee ner cegefMkeâ} nw~ meÛe lees Ùen nw efkeâ je<š^erÙe vecetvee meke&s#eCe mebie"ve kesâ leepee DeebkeâÌ[s ieÇeceerCe Deewj Menjer F}ekeâesb cesb }esieesb keâes DeekeMÙekeâ yegefveÙeeoer megefbkeOeeSb Ghe}yOe keâjeves kesâ ceece}s cesb kesâbõ Deewj jepÙe mejkeâejesb keâer hees} ner Kees} jns nwb~ Fmecesb mebosn nw efkeâ Fve DeebkeâÌ[esb kesâ meeceves Deeves kesâ yeeo nceejs veerefle-efveÙeblee Fve megefbkeOeeDeesb kesâ ceece}s cesb Deheveer efpeccesoejer kesâ heÇefle meÛesle nesbies Deewj osMe keâes PegefiieÙeesb mes cegòeâ keâjves kesâ DeefYeÙeeve keâes ieefle osves kesâ ef}S keâcej keâmesbies~ megjef#ele ÙeeleeÙeele Ssmee yengle yeej heÌ{ves-megveves cesb Deelee jne nw efkeâ meHeâ} Deewj }byeer efpeboieer peerves kesâ ef}S ÙeeleeÙeele kesâ efveÙeceesb Deewj efÛeÖesb keâes ceevevee Deewj peevevee DelÙeekeMÙekeâ nw~ efnceeÛe} heÇoMe cesb DeeS efove ope& nesles neomes yeleeles nwb efkeâ s metÛevee ›eâebele kesâ Fme Ùegie cesb Yeer meÌ[keâ keâer lenpeerye mes Skeâ keie& keâe keâesF& keemlee f venerb nw~ osKeves cesb lees Ùener Deelee nw efkeâ meÌ[keâ hej keenve Ûe} jne nw }sekeâve f ieewj keâjves hej cenmetme neslee nw pewmes Gvceeo keâe js}e oew[ jne nw pees efkeâmeer keâes Ì Yeer kegâÛe} mekeâlee nw~ peyeefkeâ cet} yeele Ùen nw efkeâ megjef#ele ÙeeleeÙeele kesâ cet}Yetle ceevekeâesb keâe hee}ve Yeer nes peeS lees yengle mes peerkeve DebOekeâej kesâ efMekeâej nesves mes yeÛeeS pee mekeâles nw~ Ùes cet}Yetle ceevekeâ nw-efveÙebe$f ele jHeâdleej, Mejeye heerkeâj b b keenve ve Ûe}evee, nsucesš keâe heÇÙeesie keâjvee, meerš yesuš keâe heÇÙeesie keâjvee DeewjÛyeÛÛeesb kesâ megj#ee mebyebOeer GhekeâjCeesb keâe OÙeeve jKevee~ DeHeâmeesme keâer yeele nw efkeâ efnceeÛe} heÇoMe cesb meerš yesuš Deewj nsucesš keâe Fmlescee} kesâke} ÙeeleeÙeele s hege}me keâes efoKeeves kesâ ef}S neslee nw~ peneb lekeâ jHeâdleej keâe mekee} nw, Gme hej f DebkegâMe venerb nw, Ùen yengle yeej }ng}neve nesleer Mee}ervelee Yeer yeleeleer nw~ neomeesb g keâer mebKÙee cesb ke=eæ keâe keâejCe yeve jne Skeâ DevÙe he#e Ùen nw efkeâ kegâÚ veeyeeef}ie f Yeer keenve Ûe}eles efoKeles nw~ Gvnsb keenve Ûee}ve keâjlee osKe DeefYeYeekekeâ heÇmeve> b nesles nwb }sekeâve Ssmeer ner cet}Yetle ie}leer keâjves hej pees oo& efce}lee nw, Gmekeâe f og<heÇYeeke hetjer efpeboieer keâce venerb neslee~ Fmecesb keâesF& mebon venerb nw efkeâ megjef#ele s ÙeeleeÙeele heÙe&ehle keâejCeesb mes keenve Ûe}eves kee}esb hej Yeer efveYe&j keâjlee nw }sekeâve f Fmekesâ meeLe peg[s kegâÚ he#e Yeer nwb efpevekeâer Deesj veerele efveÙebleeDeesb keâe OÙeeve efo}eves Ì f kesâ ef}S owevekeâ peeiejCe ves leerve efokemeerÙe DeeÙeespeve Yeer efkeâÙee~ Ùeefo keenve f yesMegceej nesb Deewj jensb yeerceej nesb lees keâesF& keäÙee keâj mekeâlee nw~ Ùeefo G}Peveesb kesâ oesjens hej kÙekemLee keâes Yeer }e} yelleer ner efoKeeF& pee jner nes Ùeeveer mebkesâlekeâ ner mhe<š ve nesb lees keenve Ûee}keâ Yeer keäÙee keâj mekeâlee nw~ Deelceke meesefveÙee ieebOeer keâe ceevevee nw efkeâ YeÇ<šeÛeej Deewj yeÌ{leer cenbieeF& keâes jeskeâves cesb veekeâeceer keâer kepen mes keâebieÇsme keâes Ûeej jepÙeesb cesb nej keâe cegbn osKevee heÌ[e~ ceeref[Ùee efkeMeês<ekeâesb keâe keânvee nw efkeâ vejsbõ ceesoer keâer nkee kesâ keâejCe leerve jepÙeesb cesb Yeepehee ves keâebieÇsme keâes peesjoej heškeâveer oer~ Ûegveeke heefjCeece cesb Yeepehee keâer peerle keâe ner veleerpee Lee efkeâ veleerpes kesâ Deie}s ner efove MesÙej yeepeej ves peesjoej Ú}ebie }ieeF& nw~ yeepeej cepeyetle Deewj MeefòeâMee}er vesleeDeesb keâes hemebo keâjlee nw~ 2013 kesâ Ûegveeke veleerpeesb mes pees meeHeâ-meeHeâ efoKe jne nw Gmekesâ De}ekee Yeer Ùes yengle kegâÚ keânles nwb~ efo}êer cesb keâebieÇsme keâer mebYeekeveeDeesb keâes Deece Deeoceer heešer& ves he}erlee }iee efoÙee~ Fmekesâ De}ekee jepemLeeve, ceOÙe heÇosMe Deewj kegâÚ no lekeâ ÚlleeermeieÌ{ kesâ veleerpeesb mes helee Ûe}lee nw efkeâ Ùen peveeosMe kesâke} YeÇ<šeÛeej Deewj cenbieeF& kesâ ner efKe}eHeâ venerb Lee, yeefukeâ keâceesyesMe Ùen mebheÇie mejkeâej keâer Gve oes<ehetCe& veerefleÙeesb kesâ efKe}eHeâ Lee efpeve hej efheÚ}s Skeâ oMekeâ mes keâebieÇsme heešer& Ûe} jner nw~ YeÇ<šeÛeej Deewj cenbieeF& lees Gme Demeceevelee Deewj DeeefLe&keâ DevÙeeÙe keâe heÇleerkeâ cee$e nwb efpevemes osMe keâer pevelee Deeefpepe Dee Ûegkeâer nw~ cegPes Ùeeo nw efkeâ 2009 kesâ }eskeâmeYee Ûegveeke heefjCeece Ieesef<ele nesves kesâ yeeo ceeref[Ùee hebef[le YeejleerÙe celeoeleeDeesb keâer heefjhekeäkelee keâer yeele keâj jns Les~ mebheÇie kesâ efHeâj mes mellee cesb Deeves keâe kes Ùen keânkeâj yeKeeve keâj jns Les efkeâ pevelee ves yeepeej keâer he#eOej DeeefLe&keâ veerefleÙeesb keâes Ûegvee nw~ meyemes hen}s cewbves Ùen leLÙe jsKeebefkeâle cesš^es F&mš Jesmš efkeâÙee Lee efkeâ cevejsiee, efkeâmeeveesb keâes 60,000 keâjesÌ[ ®heÙes keâer $e+Ce ceeHeâer , Úe$eeDeesb keâes meeFefkeâ} Deeefo osves kesâ Heâwme}s ner mellee™Ì{ mebheÇie kesâ otmejer yeej mellee cesb Deeves keâe heÇcegKe keâejCe yeves~ Fmekesâ yeeo ner yenme Ûegveeke mes "erkeâ hen}s }eskeâ}gYeekeve GheeÙeesb keâer Deesj cegÌ[ ieF&~ šerkeer hej Dekeâmej vepej Deeves kee}s yengle mes efkeMes<e%eesb ves Fve leLeekeâefLele }eskeâ}gYeekeve GheeÙeesb keâes Kejeye DeLe&kÙekemLee keâjej efoÙee~ otmejer yeej mellee™Ì{ nesles ner mebheÇie ves Dehevee OÙeeve peer[erheer cee@[} hej kesâbefõle keâj efoÙee~ ceeveke hetbpeer, meeceeefpekeâ hetbpeer Deewj heÇeke=âeflekeâ hetbpeer hej OÙeeve kesâbefõle keâjves kesâ yepeeÙe mellee™Ì{ o} efkelleeerÙe hetbpeer keâes heÇeslmeenve osves cesb pegš ieÙee Deewj Gmeves ceekeâ&sš megOeej keâe DeefYeÙeeve ÚsÌ[ efoÙee~ Fmekeâe meerOee mee cele}ye Lee-efvepeerkeâjCe~ heefjCeecemke™he osMe Yej cesb pecekeâj Yetefce keâypeeves Deewj heÇeke=âeflekeâ mebmeeOeveesb keâer yebojyeebš keâe oewj Ûe}e, efpememes ieÇeceerCe #es$e cesb }eKeesb keâjesÌ[esb }esieesb keâes jespeer-jesšer kesâ }e}s heÌ[ ieS~ Fme keâejCe ieÇeceerCe #es$eesb cesb nj mehleen npeejesb efkejesOe heÇoMe&ve nesves }ies~ efkeõesn hej Deeceeoe Ùes kes }esie Les pees Deheveer DeeefLe&keâ megj#ee kesâ Skeâcee$e meeOeve Ùeeveer peceerve mes yesoKe} nesves keâes cepeyetj nes ieS Les~ šerkeer Ûewve}esb hej yew"s ngS }esie Fmes efkekeâeme Deewj lejkeäkeâer kesâ jemles cesb Deeves kee}e Úesše mee vegkeâmeeve ceevekeâj Fmekeâer DeveosKeer keâjles jns~ yeepeej kesâ 'DelÙeeÛeej', pewmee efkeâ heeshe HeâÇebefmeme Deye keânles nwb, kesâ keâejCe KeeodÙe, Deekeeme, efMe#ee Deewj mkeemLÙe pewmeer yegefveÙeeoer megefkeOeeSb }esieesb keâer hengbÛe mes otj nes ieF&b~ pewmes-pewmes DeefOekeâeefOekeâ }esie Kesleer-yeeÌ[er keâes efle}ebpeef} osles ieS, kewmes-kewmes yesjespeieejesb keâer Heâewpe cesb ke=efæ nesleer Ûe}er ieF& Deewj Gvekeâe peervee cegne} nes ieÙee~ PeejKeb[, DeesefÌ[Mee Deewj ÚlleeermeieÌ{ cesb Yeejer cee$ee cesb Keveve mes mLeeveerÙe }esieesb keâe peerkeve yeo mes yeolej nes ieÙee~ ieebkeesb mes Menj cesb he}eÙeve keâjves kee}s Fve }eKeesb }esieesb ves Pegiieer-yeefmleÙeesb cesb MejCe }er lees Gvnsb Yeer Okemle efkeâÙee peeves }iee~ ieebkeesb mes yesoKe} nesves kesâ yeeo Menjesb mes Yeer yeenj efvekeâe} efoS ieS Fve }esieesb mes Deehe keäÙee Dehes#ee keâj mekeâles nwb? Deheves iegmmes keâes peeefnj keâjves kesâ ef}S Gvnesbves celeoeve keâe meneje ef}Ùee~ ceeref[Ùee hebef[le Deewj mejkeâej yeej-yeej Fme Pet" keâes oesnjeles jns efkeâ DeefOekeâ jespeieej Ghe}yOe keâjeves Deewj iejeryeer Gvcet}ve kesâ ef}S GÛÛe efkekeâeme oj pe™jer nw~ DeebkeâÌ[s Gvekesâ Fme Pet" keâer hees} Kees} jns nwb~ Ùeespevee DeeÙeesie Éeje heÇeÙeesefpele Skeâ DeOÙeÙeve kesâ Devegmeej 2005-09 kesâ yeerÛe peye DeeefLe&keâ efkekeâeme oj 8 heÇefleMele mes DeefOekeâ keâer jHeâdleej mes Heâj&eše Yej jner Leer, 140 }eKe }esie Kesleer ÚesÌ[ves keâes cepeyetj nes ieS~ Ùener venerb, efkeefvece&eCe #es$e cesb 53 }eKe }esie veewkeâjer iebkee yew"s~ otmejs Meyoesb cesb peye peer[erheer cesb ke=efæ oj GÛÛe mlejesb hej Leer leye yesjespeieejer Yeer lespeer mes yeÌ{ jner Leer~ DeOÙeÙeveesb mes helee Ûe}lee nw efkeâ peye DeeefLe&keâ efkekeâeme oj leerve heÇefleMele Leer leye mebieef"le #es$e cesb jespeieej kesâ Dekemejesb cesb oes heÇefleMele keâer ke=efæ ngF&, efkeâbleg peye peer[erheer cesb ke=efæ meele heÇefleMele Ùee Fmemes DeefOekeâ keâer oj hej Dee ieF& lees jespeieej cesb Skeâ heÇefleMele keâer keâceer nes ieF&~ Fmemes mhe<š nes peelee nw efkeâ Yeejle cesb jespeieej jefnle efkekeâeme keâe cee@[} efkekeâefmele efkeâÙee ieÙee~ jepekeâes<eerÙe Ieešs keâes Ieševes Deewj DeeefLe&keâ efkekeâeme oj keâes 4.8 heÇefleMele mes Thej }eves keâer DeeheeOeeheer cesb Ssmes DeeefLe&keâ GheeÙe efkeâS ieS, efpevnesbves Deece Deeoceer keâes meyemes DeefOekeâ $emle efkeâÙee~ Skeâ yeej efHeâj ceeref[Ùee hebef[le Deewj keâejheesjsš DeLe&MeeŒeer šerkeer Ûewve}esb hej iejeryeesb keâer meefyme[er otj keâjves kesâ GheeÙeesb hej peesj os jns nwb~ Fmes Oeve keâer yeye&eoer yeleeles ngS Ùes DeLe&MeeŒeer hesše^ }, [erpe}, s jmeesF& iewme Deewj Ùeneb lekeâ efkeâ KeeodÙe megj#ee keâer meefyme[er mes Úgškeâeje efo}evee Ûeenles nwb~ F&bOeve meefyme[er keeheme }sves ves cenbieeF& keâer Deeie cesb Ieer [e}ves keâe keâece efkeâÙee~ Ùen hetjer lejn mes iewjpe™jer Lee~ Fmekeâe keâejCe meerOee mee nw~ iejeryeesb hej yeesPe [e}ves kesâ yepeeÙe ke<e& 201314 cesb GodÙeesieheefleÙeesb keâes pees 5.73 }eKe keâjesÌ[ ®heÙes keâer keâj cesb Útš oskeâj oefjÙeeefo}er efoKeeF& ieF& nw Gmekeâer keâesF& mebYeekeveeDeesb kesâ veS ef"keâeves veeiehegj keâes Yeejle keâe kesâbõ ceevee peelee nw, efkeâbleg ne} ner cesb Fmes kewefMkekeâ hetke&-heefMÛece nkeeF& ™š kesâ Yeewieesef}keâ kesâbõ kesâ ™he henÛeeve efce}er nw~ Menj keâe veÙee kesâbõefyebog efceneve nw~ Ùen keâeie&es megefkeOeeDeesb keâe yeÌ[e kesâbõ Deewj efkeMee} DeeefLe&keâ peesve nw, efpemes keâYeer osMe keâer meyemes yeÌ[er efkekeâeme heefjÙeespevee yeleeÙee ieÙee Lee~ peneb Yeejle kesâ yeÌ[s Menj YeerÌ[-YeeÌ[, peceerve keâer mecemÙee Deewj heÇehešer& keâer yeÌ{leer keâerceleesb mes petPe jns nwb kenerb otmejs ope&s kesâ Menj osMe keâer Deeyeeoer keâe DeefOekeâ Yeej {es jns nwb~ Yeejle cesb 10 }eKe mes 50 }eKe keâer Deeyeeoer kesâ 40 Menj nwb~ cewefkeâvmes ieêesye} FbmšeršdÙetš keâer 2010 keâer efjheesš& kesâ Devegmeej Deie}s 20 ke<e&es cesb Yeejle kesâ Menjesb keâer Deeyeeoer 25 keâjes[ yeÌ{ peeSieer~ Ùeeveer Menjer Deeyeeoer Ì jespeevee keâjerye 35,000 keâer oj mes yeÌ{ jner nw~ ieebkeesb mes Menjesb cesb he}eÙeve }byes meceÙe lekeâ peejer jnsiee, keäÙeesbefkeâ jespeieej kesâ pees LeesÌ[s-yengle Dekemej hewoe nes jns nwb kes Menjesb cesb ner kesâbefõle nwb~ Fme pevemebKÙee efkemHeâesš mes mLeeveerÙe mejkeâejesb kesâ meeceves veF&-veF& ÛegveewefleÙeeb GYej jner nwb~ Menjer mebjÛevee hen}s ner ÛejcejeF& ngF& nw~ meÌ[keâesb hej peece }iee jnlee nw Deewj DeefveÙeesefpele efkekeâeme ke keâejesb keâer yesleneMee efyeòeâÇer kesâ keâejCe keeÙeg heÇot<eCe Kelejveekeâ mlej hej hengbÛe Ûegkeâe nw~ ieebkeesb mes Menjesb cesb Deeves kee}s DeefOekeâebMe }esie DeveefOeke=âle keâe@}esefveÙeesb cesb yemeles nwb~ Ùes keâe@}esefveÙeeb ieboieer mes Dešer heÌ[er nwb~ Fvecesb ve heerves keâe mkeÛÚ heeveer nw Deewj ve meerkej }eFves~ MenjerkeâjCe b Skeâ Ssmeer DekeOeejCee nw pees efkeMke kesâ oef#eCeer Yeeie keâes meyemes DeefOekeâ heÇYeeefkele keâj jner nw~ mebÙegòeâ je<š^ kesâ Deekeâ}ve kesâ Devegmeej 2011 mes 2050 lekeâ Menjesb cesb yeÌ{ves kee}er Deeyeeoer kesâ 86 heÇefleMele keâe yeesPe SefMeÙee Deewj DeHeâÇerkeâe hej heÌ[siee~ Ùetjeshe Deewj Gllejer Decesefjkeâe cesb cee$e Ún heÇefleMele keâer ke=efæ nesieer~ Ùener venerb, 2025 lekeâ efkeMke keâer Menjer Deeyeeoer keâe 86 heÇefleMele Ùeeveer keâjerye Ûeej Dejye }esie, Ssmes Menjesb cesb jn jns nesbies efpevekeâer Deeyeeoer ome }eKe mes keâce nw~ Deie}s kegâÚ oMekeâesb lekeâ SefMeÙee kesâ ceOÙece ope&s kesâ Menjesb cesb Deeyeeoer keâe efkemHeâesš peejer jnsiee~ Skeâ oMekeâ kesâ Yeerlej Yeejle efkeMke keâe meyemes DeefOekeâ Deeyeeoer keâe osMe yeve peeSiee~ Fme keâejCe Ùeneb Menjer efkekeâeme kesâ heÇyebOeve Deewj efveÙeespeve keâer pe™jle Deewj Yeer yeÌ{ peeleer nw~ Deiej megefveÙeesefpele lejerkesâ mes efkekeâeme efkeâÙee peeS lees Úesšs Menj efškeâeT efkekeâeme kesâ veS cee@[} kesâ ™he cesb GYej mekeâles nwb~ Úesšs Menjesb cesb Yeer Deblejje<š^erÙe efvekesMe keâes Deekeâef<e&le keâjves keâer }e}mee nw~ heÇeflemheOe&e cesb Deeies efvekeâ}ves kesâ ef}S Ùes Menj kÙeekemeeefÙekeâ Deewj DeewodÙeesefiekeâ mebjÛevee cesb Yeejer efvekesMe keâj jns nwb~ cewefkeâvmes efjheesš& kesâ Devegmeej Yeejle kesâ Úesšs Deewj ceOÙece Menjesb cesb efvekesMe keâe 80 mes 85 heÇefleMele lekeâ mLeeveerÙe mebmeeOeveesb mes pegševes keâer #ecelee nw~ Mes<e jeefMe keâer $e+Ce mes hetefle& mebYeke nw~ ne}ebefkeâ efkekeâeme kesâ Fme {ebÛes kesâ keâejCe Ùes Menj #es$eerÙe efkelleerÙe mebkeâš mes efIejves }ies nwb~ Fve Menjesb cesb efvekesMe mes mejkeâej Éeje neLe KeerÛe ef}S peeves kesâ keâejCe mebjÛeveelcekeâ b efkekeâeme yeeefOele nes jne nw~ Fmekesâ ef}S mceeš& mebjÛevee cesb efvekesMe keâer pe™jle nw~ Fmekesâ lenle heefjkenve, Deekeeme Deewj heÙe&ekejCe keâer j#ee pewmes #es$e Deeles nwb, peyeefkeâ Ûecekeâ-ocekeâ keâer mebjÛeveeDeesb pewmes Mee@efhebie ceeume Deewj veF& šeGveefMehe Deeefo meHeâso neLeer kesâ meceeve nwb~ Menjesb cesb mebjÛeveelcekeâ heefjÙeespeveeDeesb kesâ yepeeÙe Meeveoej Deekeeme megefkeOeeDeesb hej DeefOekeâ peesj efoÙee pee jne nw, efkeâbleg Ùes heefjÙeespeveeSb Dekeâmej Gcceeroesb hej Kejer venerb Glejleer~ b GoenjCe kesâ ef}S veeiehegj keâer efceneve Skeâ oMekeâ mes Yeer hegjeveer Ùeespevee nw Deewj Ùen keâevetveer oekehesbÛeesb, Yetefce DeefOeieÇnCe cesb DeÌ[Ûeveesb Deewj efvekesMekeâesb keâe Yejesmee ef[ieves kesâ keâejCe DeYeer lekeâ hetjer venerb nes heeF& nw~ Fmemes Menjer efveÙeespeve kesâ meeLe-meeLe mebmLeeveelcekeâ megOeejesb keâe cenlke Yeer jsKeebefkeâle neslee nw~ Yeejle kesâ oesÙece Menjesb keâes Sseleneefmekeâ f ™he mes yeerceej mLeeveerÙe keâj {ebÛes, peefš} efveÙeceesb Deewj YeÇ<šeÛeej mes cegòeâ keâjeves keâer pe™jle nw~ Fve Menjesb keâes Gve mecemÙeeDeesb mes Yeer Gyeejves keâer pe™jle nw, pees Yeejle keâer DeLe&kÙekemLee keâes he}erlee }iee jner nwb~ efkeMke yewbkeâ keâer efyepevesme efjheesš& cesb Yeejle kesâ kÙeeheeefjkeâ mebkesâlekeâesb keâes jsKeebefkeâle efkeâÙee ieÙee nw~ 183 osMeesb keâer Fme metÛeer cesb Yeejle keâe 132keeb mLeeve nw~ Fme metÛeer keâe efveOe&ejCe kÙekemeeÙe Meg™ keâjves keâer megefkeOeeDeesb kesâ DeeOeej hej ngDee nw~ Fme #es$e cesb Yeejle keâes Dehevee heÇoMe&ve megOeejves keâer pe™jle nw~ jeefMeHeâue ces<e - Iej ceW megKe mebmeeOeveeW keâer yeÌ{esòejer nesieer~ mebleeve he#e keâer GVeefle mes kegâÚ efÛebelele jnWies~ ùoÙe ceW meeeflJekeâ YeeJeveeDeeW keâe efJekeâeme nesiee~ f uebyes meceÙe mes Ûeueer Dee jner mecemÙeeDeeW keâe Deble nesiee~ Je=<e - Deefle DeelceefJeÕeeme SJeb ›eâesOe Deehekesâ efueS Åeeslekeâ efmeæ nes mekeâlee nw~ Deepe Yetece, cekeâeve, Jeenve kesâ ›eâÙe-efJe›eâÙe kesâ efueS f ueeYekeâejer efove veneR nw~ efceLegve - yenveeW kesâ mebheke&â SJeb menÙeesie mes Oeve ueeYe nesiee~ ›eâÙe-efj›eâÙe kesâ efueS efove MegYe veneR nw~ ceelee-efhelee kesâ meeLe celeYeso nes mekeâlee nw~ Deepe Deehe MeerIeÇlee ceW keâesF& yeÌ[e keâoce ve G"eSb~ keâke&â - ue#ÙeeW keâer Øeeefhle ceW DeJejesOe GlheVe nes mekeâlee nw~ hejer#ee heefjCeece mes meblees<e DevegYeJe veneR nesiee~ DeOegjs heÌ[s keâeÙe& hetjs neWies~ veJeerve keâeÙe& Yeer ØeejbYe keâj mekeâles nQ~ GVeefle kesâ efueS Yeeieoew[ keâjveer heÌ[ieer~ Ì s efmebn - efJeÅeeLeea Jeie& keâe OÙeeve heÌ{eF& mes nškeâj jespeieej keâer Deesj Deekeâef<e&le nesiee~ keâeÙeeX ceW mebIe<e& keâjvee heÌ[iee~ JÙeeheej keâjves Jeeues ueesieeW s keâer Gòejeæ& ceW DeeÙe keâceer nesieer~ mJeemLÙe Øeo Yeespeve ueW~ keâvÙee - F° efce$eeW mes menÙeesie keâer mebYeeJevee keâce nw~ meceepe ceW heoØeefle‰e kesâ Øeefle DeefOekeâ peeie¤keâ jnW~ keâesš-keâÛenjer mebyebeOele keâeÙeeX & f ceW meeJeOeeveer jKeW~ $e+Ce uesve-osve ceW peuoyeepeer ve keâjW~ leguee - keâeÙe&#es$e ceW DeefOekeâ heefjßece keâjves keâer DeeJeMÙekeâlee nw~ otjieeceer heefjCeeceeW keâes OÙeeve ceW jKeles ngS keâeÙe& keâjW~ DeeOÙeeeflcekeâ Ûeslevee keâe efJekeâeme nesiee~ Je=e§ekeâ - otmejeW keâer DeÛÚeF&ÙeeW keâes pevej Deboepe ve keâjW~ Deheves f Dence keâes Kego hej neJeer ve nesves oW~ efove keâe Gòejeæ& DeefOekeâ ueeYekeâejer Je megKekeâejkeâ jnsiee~ GÛÛe efMe#ee kesâ #es$e ceW ¤efÛe yeÌ{ieer~ s Oeveg - menÙeeseieÙeeW kesâ menÙeesie mes keâeÙe&#es$e ceW ueeYe nesiee~ heefjJeej ceW f meeceevÙe celeYeso nes mekeâles nQ~ peceehetpeer keâe ieuele efveJesMe ve keâjW~ b Deheves yeueyetles hej keâesF& veÙee keâeÙe& keâj mekeâles nQ~ cekeâj - JÙeJemeeÙe ceW lespeer mes Øeieefle nesieer~ DeefOekeâejer Jeie& mes menÙeesie efceuesiee~ cenlJehetCe& omleeJespeeW hej meeJeOeeveerhetJe&keâ nmlee#ej keâjW~ Me$egDeeW keâer mebKÙee ceW Je=eæ nesieer, DeeÙe kesâ veS Œeesle yeveWies~ f kegâb Ye - JÙeJemeeÙe ceW ØeefleÉvoerÙeeW Éeje neefve hengÛeeves keâe ØeÙeeme nes b mekeâlee nw~ Deepe Deehekesâ keâeÙeeX ceW Yeeieoew[ DeefOekeâ jnsieer~ DeOeervemLe Ì keâce&ÛeeefjÙeeW kesâ menÙeesie mes efJeefYeVe keâeÙe& meceÙe hej hetCe& neWies~ ceerve - heefjefÛeleeW kesâ ceeOÙece mes DeeefLe&keâ ueeYe efceuesiee~ DeeuemÙe yevee jnsiee~ ceveesjpeve kesâ keâeÙe&›eâceeW ceW ceve ueiesiee~ Ùee$ee mLeefiele jKeW~ ieerleb mebieerle Je DevÙe meceejesnes ceW meefcceefuele neWies~ keâÌ[kes heÇkeÛeve : cegefve le®Ce meeiej mebmeej keâe meej leye Yeer kes mebmeej mes yeenj kesâ ceeie&e& bs keâer Keespe cesb pegšs nw~ metÙe&-Ûebõ Deewj cebie} b meefnle Deveskeâ ieÇnesb kesâ jemleesb keâes le}eMeles ngS Gvnsb mkeÙeb kesâ ef}S jemlee venerb metPe jne nw~ otmejesb keâes jen efoKeeves kee}s lees efce}sies, hejbleg Deheveer jen keâer megOe keâce b ner }esieesb keâes nw~ meej mes ner yevee nw mebmeej, Ùeeveer meej keâe efkemleej~ meej efpelevee megKeo nw, efkemleej Glevee ner ogKeo nw~ meej keâe Yeso keäÙee nw Deewj mebmeej keâe jnmÙe keäÙee nw, Fme efke<eÙe hej "njkeâj efkeÛeej keâjvee ÛeeefnS~ efpeme heÇkeâej pe™jle venerb Leer~ Deiej Fme oefjÙeeefo}er kesâ efKe}eHeâ Heâwme}e ef}Ùee peelee lees hetje jepekeâes<eerÙe Ieeše Kelce nes peelee Deewj Fmekeâer ceej mes iejerye yeÛe peeles~ ceOÙe heÇosMe Deewj ÚlleeermeieÌ{ cesb Yeepehee keâes keesš osves keâe Skeâ keâejCe Ùen Yeer jne efkeâ jeÛÙe mejkeâejesb ves yeÌ[s kÙekeefmLele lejerkesâ mes meeceeefpekeâ megj#ee ÙeespeveeSb Meg™ keâerb Deewj Fme heÇkeâej ceekeâ&sš DeLe&kÙekemLee kesâ Ieelekeâ heÇYeekeesb keâes kegâbo keâj efoÙee~ Fve jeÛÙeesb cesb keâewefÌ[Ùeesb kesâ Yeeke KeeodÙeeve> Ghe}yOe keâjeÙee ieÙee~ Fmekesâ De}ekee ceOÙe heÇosMe cesb efMekejepe efmebn Ûeewneve mejkeâej ves ke=âef<e hej OÙeeve kesâbefõle efkeâÙee Deewj Gvekeâer Deeceoveer yeÌ{eves kesâ GheeÙe efkeâS~ meeLe ner, ncesb Fme yeejs cesb Yeer Dehevee ®Ke meeHeâ keâj }svee ÛeeefnS efkeâ Fme oes<ehetCe& efkekeâeme kesâbefõle DeeefLe&keâ cee@[} keâes Deheveeves cesb Yeepehee Yeer keâebieÇsme mes heerÚs venerb nw~ }esieesb ves Yeepehee keâes oes keâejCeesb mes keesš efoS nwb~ hen}e, efo}êer keâes ÚesÌ[keâj Gvekesâ heeme keâesF& efkekeâuhe venerb Lee~ Deewj otmeje, }esieesb keâe iegmmee DevÙeeÙehetCe& DeeefLe&keâ veerefleÙeesb kesâ efKe}eHeâ nw~ Deiej jepeveereflekeâ o} Ùen mecePeves cesb efkeHeâ} jnles nwb efkeâ YeÇ<šeÛeej Deewj cenbieeF& mes }esieesb keâe peervee otYej nes ieÙee nw lees Fmekeâe KeeefceÙeepee Gvnsb G"evee heÌ[siee~ Deye Deece Deeoceer kesâ heeme efkekeâuhe nw~ Fmeef}S efkekeâeme kesâ veece hej heÇeke=âeflekeâ, meeceeefpekeâ Deewj ceeveke mebmeeOeveesb keâer }ieeleej peejer }tš Deye yebo keâjveer nesieer~ Yeejle peeie ieÙee nw~ Ùen Deye peer[erheer DeebkeâÌ[esb mes heÇYeeefkele venerb neslee~ Ùen meyekesâ ef}S Yeespeve, mkeemLÙe Deewj efMe#ee Ûeenlee nw~ veer eÙees hešse}s mejoej OegveejepeieerheÌ Ûegveeke elf cesb b mes bO} keâe [les âLee mebmeej DeveesKee nw, efkeefÛe$eleeDeesb Deewj efkemebieefleÙeesb mes heefjhetCe& nw~ Deveskeâeveskeâ heÇeCeer, peerkeOeejer, peerkeebMe ke peerkeeCegDeesb mes Ùegòeâ Ùen mebmeej efkeMes<eleeDeesb keâe ke=no mke™he nw~ Fme hej ÛeÛe&e keâjves mes keâF& ieÇLeesb keâer jÛevee nes mekeâleer nw, b }sekeâve ceewpetoe meboYe& cesb ÛejeÛej peiele f kesâ Gve efveÙeecekeâesb keâe heÇmebie G"e nw efkeâ Fme mebmeej keâe meej keäÙee nw? mebmeej keâe meej lees mebmeej kee}s yelee mekeâles nw, Fmecesb keäÙee mebon nw? efHeâj Yeer b s Deveskeâ mebmeejer peve Deuhe%e nes mekeâles nw~ nj jener keâes Deheveer b jen keâe helee nes, Ùen pe™jer vener~ Ssmee }ielee nw efkeâ heefLekeâ b Dehevee heLe Yet} ieÙee nw, Gmes kegâÚ Yeer Ùeeo vener~ }esie b Dehevee ceeie& venerb peeveles, owevekeâ f mebheeokeâerÙe/Oece&-keâce& cegyeF&, Meg›eâJeej 31 peveJejer 2014 b F&Mkej ves ceveg<Ùe keâes efkeMes<e GösMÙe kesâ ef}S he=Lkeer hej Yespee nw, Gmeer lejn mebmeej keâer mebjÛevee kesâ heerÚs heÇYeg keâe ceblekÙe ner heÇcegKe nw~ meYeer }esieesb keâes Fmes ner meej lelke ceevevee ÛeeefnS~ Yeiekeeve keâer FÛÚe mes heÇke=âefle keâe pevce ngDee nw~ ken ner mebmeej cesb Ûesleve lelke kesâ ™he cesb efkejepeceeve nwb~ Fmeef}S Deelcee mes hejceelcee kesâ ceOÙe mesleg keâes ner Dehevee jemlee ceevevee ÛeeefnS~ Deelcelelke Ùee Ûeslevee keâes mecePeves ke DevegYeke keâjves keâer efkeefOeÙeeb De}ieDe}ie nes mekeâleer nwb, efHeâj Yeer Gvekeâer efoMee Skeâ ner nw~ Deelce%eeve ner meej lelke nw mebmeej keâe~ Deelce%eeve keâer DevegYetefle nesves hej kÙeefòeâ keâes Ùen helee Ûe} peelee nw efkeâ Fme mebmeej cesb MeeMkele keäÙee nw, keäÙeesbefkeâ ceeveke Mejerj Deewj peÌ[ peiele veMkej nw~ DeveMkej nw lees efmeHeâ& Deelcee ke hejceelke lelke~ osn kesâ Deble kesâ yeeo Deelcee, hejceelcee ces b efke}erve nes peeleer nw~ Ùeefo ceve Deheveer Deelcee cesb jceCe keâjs lees veS mebmeej keâer jÛevee nesieer, efpemekesâ ef}S ceveg<Ùe Oejleer hej DeeÙee nw~ ceve Ùeefo meeHeâ-megLeje Deewj GÛÛe efkeÛeejesb kee}e venerb nw lees efHeâj Yeeweflekeâ heÇieefle efkeâmeer keâece keâer vener~ b peervee Skeâ keâuee nw.nbmeles ngS peervee Fmemes Yeer yeÌ[er keâuee nw.nbmeeles ngS peervee Deewj Yeer yeÌ[er keâuee nw.hej nbmeles ngS cejvee meyemes yeÌ[er keâuee nw. peye legce hewoe ngS lees ogeveÙee nBme jner Leer Deewj legce jes jns Les.Deye f kegâÚ Ssmee keâjes efkeâ peye legce cejes leye ogeveÙee jesS f Deewj legce nBmees.jesles ngS hewoe nesvee ogYee&iÙe vener nw,Jejved jesles-jesles peervee Deewj jesles-jesle cej peevee s -Ùen ogYee&iÙe nw.nBmevee KegeMeÙeeW keâe Kepeevee f nw.mebmeej ceW ™ove lees meyekesâ heeme nw.Deiej legce ogmejeW keâes kegâÚ osvee Ûeenles nes lees yeme Gmekeâe Ûesnje cegmkeâjenš mes Yej oes. Fmemes yesnlej Deewj keâesF& leesnheâe vener nesiee.
  3. 3. 3 owevekeâ f cesš^es F&mš Jesmš cegyeF&, Meg›eâJeej 31 peveJejer 2014 b Ûeesjer keâj jepemLeeve Yeeie peeleer LeeR ceefnueeSb cegbyeF& cegbyeF& ceW Ûeesjer keâer JeejoeleW keâes Debpeece osves kesâ Ghejeble ceefnuee ÛeesjeW keâe efiejesn jepemLeeve Yeeie peeleer Leer~ yelee oW efkeâ cegbyeF& ceW Ûees j er keâer JeejoeleeW keâes Debpeece osvesJeeueer jepemLeeveer ceef n ueeDeeW kes â Skeâ ef i ejes n keâer 5 ceef n ueeDeeW Deew j Fvekes â Skeâ heg ® <e meeLeer keâes keg â ueeyee heg e f u eme ves 4 peveJejer keâes ieMle kes â oew j eve meb o s n kes â DeeOeej hej ef n jemele ceW ef u eÙee Lee~ Fvekeâer leueeMeer ceW Fvekes â heeme mes ef c eues Deew p eej Deew j ot m ejs meeceeveeW mes Fvekes â Ûees j nes v es keâer heg ° er nes ieF& Leer ~ keâÌ [ er ceMekeä k eâle mes het Ú leeÚ ceW Fme ef i ejes n kes â meomÙeeW ves meeblee›egâpe-heef§ece ceW Ûeesjer keâer Skeâ Jeejoele keâes Deb p eece ef o S peeves keâer peevekeâejer heg e f u eme keâes oer ~ 15 peg u eeF& , 2013 keâer jele ceW meeb l ee›eg â pe-heef § ece kes â pegnt leeje jes[ efmLele ceVele veecekeâ ogkeâeve ceW 2,25,000 ®heS keâer Ûeesjer kesâ ceeceues ceW meeblee›egâpe hegefueme ves heejmeer meensye efmebn veš (40), ieerlee jcesMe veš (33), Yetjer megjsMe veš (30), ¤yeer meppeve efmebn ketbâpej (30), ceveesjer jece¤he veš (25) veecekeâ 5 ceefnueeDeeW Deewj peñe efmebn Deblejueeue veš (45) veecekeâ heg®<e keâes Deheveer efnjemele ceW efueÙee~ ceVele ogkeâeve ceW ueies meermeeršerJeer Hegâšspe Deewj efnjemele ceW efueS ieS DeejesefheÙeeW kesâ yeÙeeveeW mes Fme efiejesn Deewj Fvekesâ Ûeesjer kesâ lejerkesâ keâe Kegueemee ngDee~ Fve ÛeesjeW ves meeblee›egâpe hegefueme keâes yeleeÙee efkeâ peñe efmebn ogkeâeve keâe leeuee, Mešj Ùee «eerue leesÌ[ keâj ogkeâeve ceW Iegmeves ceW GvnW ceoo keâjlee Lee Deewj yeekeâer ceefnueeSb ogkeâeve ceW jKeer veieoer Deewj otmejs nukesâ ÛeeÛee ves uetšer Yeleerpeer keâer Demcele Deewj keâerceleer meeceeve mecesšves keâe keâece keâjleer Leer~ Fmekesâ yeeo Ùen efiejesnJeeues yeÌ[er Deemeeveer mes hegeueme f keâer efiejHeäle mes otj jepemLeeve Yeeie peeles Les~ šesue keâe yeÌ{siee Peesue cegbyeF& jepÙe ceW šesue Jemetueer kesâ efJejesOe ceW Meg¤ ngS Deeboesueve kesâ yeeo mejkeâej cegbyeF&keâjeW hej šesue keâe Peesue yeÌ{eves keâer efHeâjekeâ ceW nw~ cegbyeF& ØeJesMe kesâ 5 šesue veekeâeW hej Deye ØeefleJeenve 5 ®heS šesue Yeü°eÛeej efveceg&ueve meefceleer SefueÙele Sbšer keâjhMeve keâefcešer kesâ lejHeâ mes Øesme efJeieefhle peejer keâjkesâ yeleeÙee ieÙee keâer meefceleer kesâ lejHeâ mes neJeÌ[e hegefueme DeeÙegòeâ ieÙee 26 peveJejer meved 2014 keâes neJeÌ[e ngyeueer, yejoceeve ceW Yeü°eÛeej kesâ efKeueeHeâ peve Ûeslevee jwueer efvekeâueeves kesâ efueÙes 150 efpehekeâej, 50 ceesšj meeF&keâerue SJeb 1000 keâeÙe&keâlee&DeeW kesâ meeLe Ùen jwueer efvekeâeueer ieÙeer~ cegbyeF& Deeceleewj hej Ùeesie keâjvesJeeues cee$e Mejerj keâes mJemLe jKeves kesâ efueS Ùeesie keâjles osKes peeles nQ peyeefkeâ JeemleefJekeâ Ùeesie mJemLe ceve Deewj DeelceoMe&ve lekeâ keâe yeesOe keâjelee nw~ ØeeCeeÙeece ieg® MebYetMejCe Pee ves Je<eeX meeOevee keâj cenecegòesâÕej Ùeesie ef›eâÙee keâes efmeæ efkeâÙee nw~ Fme Ùeesie mes ceve lees mJemLe jnlee ner nw, Mejerj efvejesieer nes peelee nw~ meeLe ner meeOekeâ keâer ÙeesiÙeleevegmeej Gmes DeelceoMe&ve Yeer neslee nw~ Ssmee oeJee Ùeesie ieg® MebYetMejCe ves efkeâÙee nw~ MebYetMejCe peer kesâ Devegmeej cenecegòesâÕej Ùeesie ceW meyeerpe Je efveyeeape ØeeCeeÙeece keâer efmeæ efJeefOeÙeeb meeOekeâeW mes keâjeF& peeleer nw~ Fve ef›eâÙeeDeeW mes Mejerj keâer «ebefLeÙeeb Kegueleer nQ Deewj meYeer Ûe›eâ meef›eâÙe nes peeles nQ~ Fme Ùeesie keâes keâjves mes ØeeCeMeefòeâ megÛee¤ ¤he mes keâeÙe& keâjves ueie peeleer nw~ Meejerefjkeâ yeue kesâ meeLe ner Deelceyeue Je lespe yeÌ{ves kesâ meeLe ner Ûesnjs keâer DeeYee yeÌ{leer nw~ ßeeruebkeâe kesâ je°^heefle ceefnboe jepehe#es, DeefYeveslee meueceeve Keeve, kewâšjervee kewâHeâ, meesvee#eer efmevne, efJeJeskeâ Deesyesje@Ùe meefnle keâF& meseueefyeÇšer cenecegòesâÕej f Ùeesie meerKe Ûegkesâ nQ~ meueceeve Keeve lees Fmekeâer efJeefOeJele efMe#ee ueskeâj Fmekeâe DeYÙeeme keâj jns nQ~ Ùeesie ieg® MebYetMejCe ves yeleeÙee efkeâ cenecegòesâÕej Ùeesie, Ùeesie ef›eâÙeeDeeW kesâ efJeefJeOe Devegheele ceW efkeâÙee peelee nw~ efYeJeb[er ceW Úe$ee meefnle 3 kesâ meeLe yeueelkeâej efYeJeb[er efYeJeb[er ceW Meeoer keâe Peebmee oskeâj Je yenuee-Hegâmeueekeâj yeueelkeâej efkeâS peeves kesâ 3 ceeceues ØekeâeMe ceW DeeS nQ~ yeueelkeâej keâer efMekeâej ngF& oes ÙegJeefleÙeeb ieYe&Jeleer nQ peyeefkeâ Skeâ cee$e 13 Je<e& keâer Úe$ee nw~ hegeueme kesâ Devegmeej efYeJeb[er kesâ mee"s veiej #es$e ceW f jnvesJeeueer 23 Je<eeaÙe ÙegJeleer keâes Fmeer #es$e ceW jnvesJeeues oeTo peueerue Debmeejer (36) ves Meeoer keâjves keâe ueeueÛe efoKeekeâj peveJejer, 2013 ceW henues nHeäles lekeâ Gmekesâ Iej ceW leLee Gmekesâ yeeo Dekeäšyej, 2013 mes keâF& yeej Deueie-Deueie #es$eeW ceW t yegueekeâj Gmes Deheveer nJeme keâe efMekeâej yeveeÙee efpememes ÙegJeleer 8 ceen keâer ieYe&Jeleer nes ieF& Deewj Jen oeTo hej Meeoer keâjves kesâ efueS oyeeJe [eueves ueieer~ oeTo kesâ Meeoer mes Fbkeâej keâjves kesâ yeeo ÙegJeleer ves oeTo hej veejheesueer hegeueme mšsMeve ceW yeueelkeâej keâe ceeceuee f ope& keâjeÙee nw~ efHeâueneue oeTo Heâjej nw~ Fmeer lejn DebpetjHeâeše #es$e kesâ DeesmeJeeue oMe&ve efyeefu[bie ceW jnvesJeeueer 21 Je<eeaÙe ÙegJeleer kesâ meeLe heÌ{vesJeeues keâeceleIej kesâ meeFË veiej ceW jnvesJeeues jepekegâceej efMeJeueesÛeve yeejer (21) mes Øesce nes ieÙee~ Gmeves ueieeleej meve 2011 mes 24 efomebyej, 2013 lekeâ ÙegJeleer mes Meejerejkeâ mebyebOe yeveeÙee efpememes Jen ieYe&Jeleer nes ieF&~ Gmekesâ f yeeo jepekegâceej kesâ heefjpeveeW ves Meeoer kesâ SJepe ceW ueÌ[keâer kesâ ceebyeehe mes 3 ueeKe ®heS keâer ceebie keâer~ efpemekesâ Ûeueles ÙegJeleer ves ueÌ[kesâ Je ceeb-yeehe hej veejheesueer hegeueme mšsMeve ceW ceeceuee ope& f keâjeÙee nw~ hegeueme ves jepekegâceej kesâ efhelee efMeJeueesÛeve Je ceeb iegñer f osJeer keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw~ Deoeuele ves GvnW 7 HeâjJejer lekeâ hegeueme efnjemele ceW Yespe efoÙee nw~ Fmeer lejn mLeeveerÙe f keâeWyeÌ[heeÌ{e #es$e ceW jnvesJeeueer leLee 8JeeR keâ#ee ceW heÌ{vesJeeueer 13 Je<eeaÙe veeyeeefueie keâes yebpeejheóer #es$e ceW jnvesJeeues meceerj veecekeâ JÙeefòeâ ves yenuee-Hegâmeueekeâj Gmekesâ meeLe Meejerejkeâ mebyebOe yeveeÙee~ f ueÌ[keâer kesâ efhelee ves ceeceues keâer efMekeâeÙele efvepeecehegj hegueme mšsMeve ceW ope& keâjeF& nw~ hegeueme meceerj keâer leueeMe keâj jner nw~ f cegbyeF& kesâ 5 šesue veekeâeW JeeMeer, Ssjesueer, Yeeb[he, cegueg[ leLee oefnmej g b hej Øeefle Jeenve 5 ®heS keâe šesue Megukeâ yeÌ{ves Jeeuee nw~ Deye lekeâ 4 heefnÙee JeenveeW mes Jemetuee peevesJeeuee 30 ®heS keâe šesue yeÌ{ekeâj 35 ®heS nesves Jeeuee nw~ šesue keâe Peesue yeÌ{eves kesâ efueS Kego mejkeâej ves megØeerce keâesš& mes Devegceefle ceebieer Leer efpemes cebpetjer efceue ieF& nw~ cegbyeF& kesâ meeLe-meeLe cegbyeF&-hegCes SkeämeØesmeJes keâe šesue yeÌ{eves keâer lewÙeejer nw~ 165 ®heS keâe šesue Megukeâ yeÌ{ekeâj 195 ®heS keâjves keâer lewÙeejer mejkeâej keâj jner nw~ cegbyeF& kesâ yeebõe-Jejueer meer efuebkeâ keâe šesue 55 ®heS mes yeÌ{ekeâj 65 ®heS nesves Jeeuee nw efpemekeâe KeeefceÙeepee cegbyeF&keâjeW keâes Yegielevee heÌ[siee~ jepÙe keâer DeeIeeÌ[er mejkeâej šesue keâe Peesue Kelce keâjves kesâ cet[ ceW veneR nw~ otmejer lejHeâ efJehe#e Fme Peesue kesâ efKeueeHeâ JÙeehekeâ Deeboesueve kesâ cet[ ceW nw leLee meòee ceW Deeves kesâ yeeo jepÙe keâes šesue cegòeâ keâjves keâer Iees<eCee keâer nw~ cegbyeF& meceueQefiekeâ mebyebOe keâes peejer jKeves kesâ efueS efjkeäMee [^eFJej Éeje cevee keâjves hej Skeâ ‘ies’ ves Gmekeâe iesce yepee efoÙee~ efjkeäMee [^eFJej kesâ meeLe mebyebOe yeveeves kesâ yeeo Fme ‘ies’ ves Gmekeâe efmej helLej mes kegâÛeuekeâj Gmekeâer nlÙee keâer~ heJeF& kesâ pebieue ceW metKeer heefòeÙeeW kesâ yeerÛe ceW Gmes peuee [euee~ efJe›eâesueer heeke&âmeeF&š hegefueme ves Fme ‘ies’ keâes 24 Iebšs kesâ Deboj efiejHeäleej keâj efueÙee~ efheÚues efoveeW hegefueme ves heJeF& efmLele efš^efvešer ÛeÛe& kesâ heeme Ketve kesâ Oeyyes heeS Les~ Jeefj‰ hegefueme efvejer#ekeâ mekeâheeue ves Fme Iešvee keâer leHeäleerMe keâer~ vesJeue [e@keâÙee[& keâe@ueesveer kesâ veerÛes heeveer keâer šbkeâer kesâ heeme hegefueme keâes peueer ngF& ueeMe efceueer~ Fme ueeMe kesâ yeejs ceW peebÛe keâjves hej hegefueme keâes peevekeâejer efceueer keâer efJe›eâesueer efmLele metÙee&veiej ceW jnvesJeeuee ÙetmegHeâ ceguuee veecekeâ efjkeäMee [^eFJej kegâÚ efove mes ueehelee Lee~ Fmekeâer efMekeâeÙele hegefueme mšsMeve ceW ope& keâjeF& ieF& Leer~ hegefueme ves ÙetmegHeâ kesâ yesšs Meen®Ke ceguuee keâes yegueekeâj efMeveeKle keâer~ Meen®Ke ves yeleeÙee efkeâ ueeMe Gmekesâ efhelee keâer nw~ Fme yeerÛe helee Ûeuee efkeâ njerMe ieesmeeJeer Deewj ÙetmegHeâ kesâ yeerÛe meceueQefiekeâ mebyebOe Les FmeefueS hegefueme ves njerMe mes hetÚleeÚ keâer~ njerMe ves Dehevee iegveen keâyetue keâjles ngS hegefueme keâes efoS yeÙeeve ceW yeleeÙee efkeâ Gve oesveeW kesâ yeerÛe meele meeue mes meceueQefiekeâ mebyebOe Les~ Fve mebyebOeeW keâes njerMe Deeies Yeer peejer jKevee Ûeenlee Lee ceiej ÙetmegHeâ Fme mebyebOe mes Fbkeâej keâj jne Lee~ 26 leejerKe keâes vesJeue [e@keâ Ùee[& keâe@ueesveer ceW mebyebOe yeveeves kesâ yeeo oesveeW kesâ yeerÛe Fme yeele keâes ueskeâj PeieÌ[e ngDee~ iegmmes ceW Deekeâj njerMe ves ÙetmegHeâ keâes ceewle kesâ Ieeš Gleej efoÙee~ ÙetmegHeâ keâer ceewle kesâ yeeo [j mes Gmeves ueeMe hej metKeer heefòeÙeeb [euekeâj ueeMe keâes peuee efoÙee ieÙee~ 36 npeej yeÛÛeeW ceW kegâhees<eCe keâe Keleje cejs ceW yeÌ{s yesefškeâš Ùee$eer ceerje jes[ Skeâ ÛeeÛee ves Deheveer veeyeeefueie Yeleerpeer kesâ meeLe peyejve cegbn keâeuee keâj Gmekeâer Demcele uetš ueer~ ceerje jes[ hegefueme kesâ Devegmeej 11 Je<eeaÙe iegueMeve (yeouee veece) veÙee veiej kesâ ceerje cenue Fceejle ceW Deheves oeoe-oeoer kesâ meeLe jnleer nw~ Skeâ Je<e& hetJe& iegueMeve kesâ efhelee keâe efveOeve nesves kesâ yeeo Gmekeâer ceeb ves otmejer Meeoer keâj Dehevee Deueie Iej yemee efueÙee Lee~ iegueMeve keâe meiee ÛeeÛee Yeer meeLe ceW ner jnlee nw~ efheÚues Skeâ meeue mes Jen Deheveer Yeleerpeer iegueMeve kesâ meeLe DeMueerue njkeâleW leLee ceejheerš efkeâÙee keâjlee Lee~ efJeiele kegâÚ efoveeW mes Jen peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oskeâj iegueMeve kesâ meeLe og<keâce& Yeer keâjves ueiee Lee~ ÛeeÛee keâer njkeâleeW mes hejsMeeve neskeâj iegueMeve ves DeeefKejkeâej Deheves meeLe nes jns DelÙeeÛeej keâer yeele ceesyeeFue mes efYeJeb[er Jesleve meefnle keâF& ceebieeW keâes ueskeâj nÌ[leeue hej ieS SmeSceSme keâj JemeF& ceW jnvesJeeueer Deheveer ceewmeer keâes yeleeF&~ DeebieveJeeÌ[er mesefJekeâeDeeW kesâ keâejCe efYeJeb[er kesâ Menjer Je «eeceerCe ceewmeer ves Deekeâj ceerje jes[ hegefueme mšsMeve ceW Fmekeâer YeeieeW kesâ 36 npeej yeÛÛeeW ceW kegâhees<eCe keâe Keleje ceb[jeves ueiee efMekeâeÙele ope& keâjeF&~ ceerje jes[ hegefueme ves yeeue GlheerÌ[ve nw~ ceeuetce nes efkeâ efYeJeb[er Menj ceW kegâue 443 DeebieveJeeÌ[er Deewj YeeobefJe keâer Oeeje 376 kesâ lenle ceeceuee ope& keâj ogjeÛeejer ÛeeÛee keâes efnjemele ceW ues efueÙee nw~ ceeceues keâer peebÛe hegefueme Gheefvejer#ekeâ mvesne ØekeâeMe cesnlej keâj jner nQ~ ceve mJemLe Je Mejerj efvejesieer yeveelee nw cenecegòesâÕej Ùeesie Megukeâ yeÌ{eves keâer lewÙeejer jepÙe mejkeâej keâj jner nw~ mejkeâej ves šesue kesâ Fme Peesue hej megefveÙeesefpele {bie mes Deoeueleer cebpetjer Yeer neefmeue keâj ueer nw efpemekeâe MeerIeÇ ner KeeefceÙeepee cegbyeF&keâjeW keâes Yegielevee heÌ[iee~ efceueer peevekeâejer kesâ cegleeefyekeâ s ‘ies’ keâe iesce MeeueeSb nQ~ efpeveceW 443 DeebieveJeeÌ[er mesefJekeâeSb leLee 335 meneefÙekeâeDeeW meefnle 778 ceefnueeSb keâeÙe&jle nQ~ efpeve hej 4 mes 6 Je<e& kesâ kegâue 12 npeej 414 yeÛÛeeW keâer efpeccesoejer nw~ Fmeer lejn mes efYeJeb[er leeuegkeâe #es$e ceW kegâue 328 DeebieveJeeÌ[er MeeueeSb nQ, efpemeceW 328 mesefJekeâeSb Je 401 meneÙekeâ mesefJekeâeDeeW meefnle kegâue 729 ceefnueeSb keâeÙe&jle nQ~ Fve hej 24 npeej 259 yeÛÛeeW keâer efpeccesoejer nw~ Fme lejn efYeJeb[er Menj Je «eeceerCe kesâ 771 DeebieveJeeÌ[er ceW keâeÙe&jle 1507 meseJekeâeSb Je meneÙekeâ meseJekeâeDeeW hej 36 npeej 673 f f yeÛÛeeW keâer efpeccesoejer nw~ Øeefleceen mesefJekeâeDeeW keâes Ûeej npeej leLee meneÙekeâ mesefJekeâe keâes oes npeej yeleewj Jesleve efoÙee peelee nw~ Fleves keâce Jesleve hej keâeÙe&jle ceneje°^ Yej kesâ DeebieveJeeÌ[er mesefJekeâeDeeW ves Ún peveJejer 2014 mes Jesleve yeÌ{eves kesâ meeLe efJeefYeVe ceebieeW keâes ueskeâj nÌ[leeue hej Ûeues ieS nQ~ š^wefHeâkeâ Skeämeheš& otj keâjWies cegyeF& keâe peece b cegbyeF& cegbyeF& Menj ceW š^wefHeâkeâ mecemÙee yeÌ{leer pee jner nw~ Fmemes efvehešves kesâ efueS cevehee š^wefHeâkeâ keâe mebhetCe& meJex#eCe keâjsieer~ Fmekesâ efueS Skeâ meueenkeâej efveÙegòeâ efkeâÙee ieÙee nw~ cegbyeF& ceW š^wefHeâkeâ keâer Jele&ceeve efmLeefle Deewj YeefJe<Ùe ceW DeevesJeeueer mecemÙeeDeeW keâe ienve DeOÙeÙeve efkeâÙee peeSiee~ š^wefHeâkeâ kesâ efJeefJeOe IeškeâeW Deewj ÙeeleeÙeele kesâ efJeefYeVe meeOeveeW keâe meJex#eCe š^wefHeâkeâ Skeämeheš& keâjWies Deewj cegbyeF& kesâ š^wefHeâkeâ peece keâes otj keâjWies~ meueenkeâej efveÙegefòeâ keâe ØemleeJe keâue mLeeÙeer meefceefle keâer yew"keâ ceW heeefjle efkeâÙee ieÙee~ cegyeF& ceW š^ew Heâkeâ keâer mecemÙee YeefJe<Ùe b f ceW efJekeâjeue ¤he ve ues Fmekesâ efueS keWâõ mejkeâej kesâ megPeeJe hej cevehee ves Menj kesâ š^ew Heâkeâ keâe meJex#eCe keâjeves keâe efveCe&Ùe f efueÙee nw~ cevehee ves efJeosMeer kebâheveer ‘jerSmeesefmeSšdme’ keâes yeleewj meueenkeâej efveÙegòeâ efkeâÙee nw~ meJex#eCe kesâ oewjeve yesmš yeme, jsueJes, šwkeämeer, Dee@šes efjkeäMee, meeFefkeâue, ceesšj meeFefkeâue, keâej, cesš^es Deeefo mes Ùee$ee keâjvesJeeueeW keâe DeOÙeÙeve efkeâÙee peeSiee~ Fmekesâ DeueeJee SceSceDeej[erS, heer[yuÙet, yesmš, cevehee, jsueJes Deeefo kesâ heeme ceewpeto peevekeâeefjÙeeb Deewj DeebkeâÌ[eW keâes Fkeâªe keâj veF& peevekeâeefjÙeeW keâe DeOÙeÙeve Yeer efkeâÙee peeSiee~ cegbyeF& ceW keâne, efkeâleveer ieeefÌ[Ùeeb nQ, Gvekeâe mJe¤he Je meceÙe Deeefo keâer Yeer efjheesš& lewÙeej keâer peeSieer~ JeneR, peien-peien ueievesJeeues š^wefHeâkeâ keâer mecemÙee yeleevesJeeues kebâhÙetšjeFp[ [eše Yeer lewÙeej efkeâS peeSbies~ Fmeer hetjer Ùeespevee hej 7 keâjesÌ[ ®heÙee KeÛe& efkeâÙee peeSiee~ meueenkeâej Deieues 8 cenerveeW ceW meJex#eCe keâer hetjer efjheesš& lewÙeej keâj cevehee keâes meeQhesieer~ meueenkeâej Éeje megPeeF& ieF& ÙeespeveeDeeW keâes ueeiet keâjves kesâ efueS cevehee ØeeLeefcekeâlee leÙe keâj Gmekesâ efueS šW[j Yeer efvekeâeuesieer~ neueebefkeâ keâue mLeeÙeer meefceefle keâer yew"keâ ceW keWâõ mejkeâej kesâ Fme megPeeJe keâe efJejesOe keâeb«esmeer veiejmesJekeâeW ves efkeâÙee Lee~ cegbyeF&keâjeW kesâ efnle ceW efMeJemesvee ves Fmes ØeeLeefcekeâlee osles ngS š^wefHeâkeâ meJex#eCe kesâ ØemleeJe keâes heeefjle keâj efoÙee~ ‘peebÛe kesâ yeeo efyepeueer oj keâce keâjWies' cegbyeF& cegbyeF& ceW efyepeueer oj keâce keâjves keâes ueskeâj peuoyeepeer ceW keâesF& efveCe&Ùe veneR efueÙee peeSiee~ efyepeueer oj keâceer keâjves kesâ efueS efyepeueer mehueeF& keâjvesJeeueer efvepeer kebâheefveÙeeW keâer peebÛe keâjkesâ heÙee&Ùeer efJekeâuhe {tb{ves keâe ØeÙelve peejer nw~ Ùen peevekeâejer cegKÙeceb$eer he=LJeerjepe ÛeJneCe ves oer~ he$ekeâejeW Éeje hetÚs ieS meJeeue kesâ peJeeye ceW cegKÙeceb$eer ves keâne efkeâ cegbyeF& ceW efyepeueer oj keâce keâjves kesâ efueS 2 yew"keWâ nes Ûegkeâer nQ~ šesue veekesâ hej Ûeue jner leesÌ[HeâesÌ[ keâer IešveeDeeW kesâ yeejs ceW hetÚs ieS meJeeue hej ÛeJneCe ves keâne ef k eâ meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlee& DeCCee npeejs ves šesue kesâ mebyebOe ceW megPeeJe efoÙee Lee~ Gme hej Deceue Meg¤ nw~ šesue veekeâeW hej leesÌ[HeâesÌ[ keâjves JeeueeW kesâ efKeueeHeâ keâÌ[er mes keâÌ[er keâevetveer keâej&JeeF& keâer peeSieer~ ‘meecevee’ ceW ‘šesue keâes ues k eâj Ûeue jns Pees u e’ hej Úheer mebheeokeâerÙe keâes ueskeâj hetÚs ieS meJeeue hej cegKÙeceb$eer ÛeJneCe Yeeie KeÌ[s ngS~ he$ekeâejeW ves ÛeJneCe keâes šesue Je cegbyeF& ceW efyepeueer oj keâce keâjves kesâ cegös hej Ssmee Iesje efkeâ mebJeeooelee meccesueve ÚesÌ[keâj ner ÛeJnece Ûeueles yeves~ efYeJeb[er ceW Úe$ee meefnle 3 kesâ meeLe yeueelkeâej efYeJeb[er efYeJeb[er ceW Meeoer keâe Peebmee oskeâj Je yenuee-Hegâmeueekeâj yeueelkeâej efkeâS peeves kesâ 3 ceeceues ØekeâeMe ceW DeeS nQ~ yeueelkeâej keâer efMekeâej ngF& oes ÙegJeefleÙeeb ieYe&Jeleer nQ peyeefkeâ Skeâ cee$e 13 Je<e& keâer Úe$ee nw~ hegefueme kesâ Devegmeej efYeJeb[er kesâ mee"s veiej #es$e ceW jnvesJeeueer 23 Je<eeaÙe ÙegJeleer keâes Fmeer #es$e ceW jnvesJeeues oeTo peueerue Debmeejer (36) ves Meeoer keâjves keâe ueeueÛe efoKeekeâj peveJejer, 2013 ceW henues nHeäles lekeâ Gmekesâ Iej ceW leLee Gmekesâ yeeo Dekeäštyej, 2013 mes keâF& yeej Deueie-Deueie #es$eeW ceW yegueekeâj Gmes Deheveer nJeme keâe efMekeâej yeveeÙee efpememes ÙegJeleer 8 ceen keâer ieYe&Jeleer nes ieF& Deewj Jen oeTo hej Meeoer keâjves kesâ efueS oyeeJe [eueves ueieer~ oeTo kesâ Meeoer mes Fbkeâej keâjves kesâ yeeo ÙegJeleer ves oeTo hej veejheesueer hegefueme mšsMeve ceW yeueelkeâej keâe ceeceuee ope& keâjeÙee nw~ efHeâueneue oeTo Heâjej nw~ Fmeer lejn DebpetjHeâeše #es$e kesâ DeesmeJeeue oMe&ve efyeefu[bie ceW jnvesJeeueer 21 Je<eeaÙe ÙegJeleer kesâ meeLe heÌ{vesJeeues keâeceleIej kesâ meeFË veiej ceW jnvesJeeues jepekegâceej efMeJeueesÛeve yeejer (21) mes Øesce nes ieÙee~ Gmeves ueieeleej meve 2011 mes 24 efomebyej, 2013 lekeâ ÙegJeleer mes Meejerefjkeâ mebyebOe yeveeÙee efpememes Jen ieYe&Jeleer nes ieF&~ Gmekesâ yeeo jepekegâceej kesâ heefjpeveeW ves Meeoer kesâ SJepe ceW ueÌ[keâer kesâ ceeb-yeehe mes 3 ueeKe ®heS keâer ceebie keâer~ efpemekesâ Ûeueles ÙegJeleer ves ueÌ[kesâ Je ceeb-yeehe hej veejheesueer hegefueme mšsMeve ceW ceeceuee ope& keâjeÙee nw~ hegeueme ves f jepekegâceej kesâ efhelee efMeJeueesÛeve Je ceeb iegñer osJeer keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw~ Deoeuele ves GvnW 7 HeâjJejer lekeâ hegeueme efnjemele ceW Yespe f efoÙee nw~ Fmeer lejn mLeeveerÙe keâeWyeÌ[heeÌ{e #es$e ceW jnvesJeeueer leLee 8JeeR keâ#ee ceW heÌ{vesJeeueer 13 Je<eeaÙe veeyeeefueie keâes yebpeejheóer #es$e ceW jnvesJeeues meceerj veecekeâ JÙeefòeâ ves yenueeHegâmeueekeâj Gmekesâ meeLe Meejerejkeâ mebyebOe yeveeÙee~ f ueÌ[keâer kesâ efhelee ves ceeceues keâer efMekeâeÙele efvepeecehegj hegueme mšsMeve ceW ope& keâjeF& nw~ hegeueme meceerj keâer leueeMe keâj jner nw~ f cegyeF& ceOÙe jsueJes (cejs) ceW yesefškeâš Ùeeef$eÙeeW keâer mebKÙee ceW yeÌ{esòejer ngF& nw~ Ùen yeÌ{esòejer b 16.58 ØeefleMele keâer yeleeF& pee jner nw~ yelee oW efkeâ ceOÙe jsueJes ves efheÚues meeue yesefškeâš Ùeeef$eÙeeW kesâ efJejesOe ceW efJeMes<e DeefYeÙeeve ÛeueeÙee Lee~ Ùen DeefYeÙeeve DeØewue ceen mes efomebyej 2013 kesâ yeerÛe ÛeueeÙee ieÙee Lee~ Fme oewjeve yesefškeâš Ùee$ee kesâ 14 ueeKe 72 npeej ceeceues hekeâÌ[s ieS~ ceOÙe jsueJes kesâ cegleeefyekeâ Je<e& 2012 kesâ DeØewue mes efomebyej ceen ceW ÛeueeS ieS DeefYeÙeeve ceW yesefškeâš Ùee$ee kesâ 13 ueeKe 30 npeej ceeceues hekeâÌ[s ieS Les pees meele 2013 kesâ cegkeâeyeues meeue 2012 ceW ÛeueeS ieS DeefYeÙeeve mes 16 ØeefleMele mes DeefOekeâ nw~ yesefškeâš Ùeeef$eÙeeW mes 2013 ceW ÛeueeS ieS DeefYeÙeeve ceW 68.70 keâjesÌ[ ®heS Jemetues peyeefkeâ meeue 2012 ceW ceOÙe jsueJes ves 58.93 keâjesÌ[ ®heS Jemetues Les~ ceOÙe jsueJes kesâ pevemebheke&â DeefOekeâejer S.kesâ. efmebn ves yeleeÙee efkeâ nceves 27 Deewj 28 peveJejer 2014 keâes "eCes Deewj Ieeškeâeshej ceW Yeer oes efove keâe efJeMes<e DeefYeÙeeve ÛeueeÙee Lee~ Fme oewjeve oeshenj 2 yepes lekeâ yesefškeâš Ùee$ee kesâ 1803 ceeceues hekeâÌ[s ieS Deewj Fvemes ob[ mJe¤he 5 ueeKe 46 npeej ®heS Jemetues nQ~ efmebn kesâ Devegmeej Ùen DeebkeâÌ[e jele lekeâ 2000 kesâ keâjerye hengbÛe ieS Deewj Fmemes kegâue Deeceoveer ueieYeie 7 ueeKe ®heS keâer ngF~ & 16 efove mes peejer cegKÙeeOÙeehekeâ keâe DeveMeve cegbyeF& DeJewOe lejerkesâ mes Deheveer mesJee meceeefhle keâes ueskeâj Ûewefjšer keâefceMvej mes omleeJespe efceueves kesâ yeeo cegKÙeeOÙeehekeâ JesoØekeâeMe heeC[sÙe 16 efoveeW mes DeveMeve hej yew"s nQ~ heeC[sÙe ves yeesjerJeueer efmLele DeeÛeeÙe& vejWõ osJe efnboer mketâue kesâ ØeyebOekeâ hej DeehejeefOekeâ ceeceuee ope& keâjves keâer ceebie keâer nw~ DeveMeve hej yew"s JesoØekeâeMe heeC[sÙe keâe Deejeshe nw efkeâ Gòej YeejleerÙe SpÙegkesâMeve š^mš, yeesjerJeueer Éeje mebÛeeefuele DeeÛeeÙe& vejWõ osJe efJeÅee cebefoj mketâue mes heeC[sÙe keâes Je<e& 2008 Deewj Je<e& 2009 ceW mesJee mes nšeÙee ieÙee~ Gme Jeòeâ efpeve heoeefOekeâeefjÙeeW ves nmlee#ej efkeâÙee Jes Gme meceÙe heo hej Les ner veneR~ Fme mebmLee ves keâF& Je<eeX mes Dee@ef[š Yeer veneR efkeâÙee nw~ heeC[sÙe keâe keânvee nw efkeâ pees JÙeefòeâ GvnW mesJee mes nševes keâe DeeosMe os jne nw Gmes keâesF& DeefOekeâej ner veneR nw~ cevehee kesâ efMe#ee efvejer#ekeâ heer.yeer. yeeiegue efMekeâeÙele hej keâej&JeeF& keâjves kesâ yepeeÙe mebmLee keâes ceoo keâj jns nQ~ DeveMevekeâejer cegKÙeeOÙeehekeâ keâer ceebie nw efkeâ Gvekeâer efMekeâeÙele hej keâej&JeeF& nes Deewj HeâpeeaJeeÌ[e keâjvesJeeueeW hej SHeâDeeF&Deej ope& nes~ Fme yeejs ceW efMe#ee efvejer#ekeâ heer.yeer. yeeiegue mes mebheke&â yeej-yeej efkeâÙee ieÙee lees GvneWves Heâesve veneR G"eÙee~ efMe#ee efJeYeeie ves Ûewefjšer keâefceMvej keâes he$e efueKekeâj Je<e& 2007 mes 2009 kesâ yeerÛe š^mš Éeje hesMe efkeâS ieS omleeJespe cebieeS nQ~ ÛegveeJe Deeles ner mejkeâej ves ueieeÙee Iees<eCeeDeeW keâe Debyeej cegbyeF& Ûeej jepÙeeW ceW keâeb«esme keâer keâjejer nej kesâ yeeo jepÙe keâer DeeIeeÌ[er mejkeâej keâer veeRo GÌ[ ieF& nw~ Ùener keâejCe nw efkeâ DeeIeeÌ[er mejkeâej efJeefYeVe ÙeespeveeDeeW keâer ueeskeâ uegYeeJeve Iees<eCee keâj Deece pevelee keâes Deekeâef<e&le keâjves keâe ØeÙelve Meg¤ keâj efoÙee nw~ jepÙe kewâefyevesš keâer yew"keâ ceW keâue veeiehegj Menj ceW cesš^es jsue keâer cebpetjer oer ieF&~ 38.2 efkeâceer uebyeer otjer keâer cesš^es jsue hej 8 npeej 680 keâjesÌ[ ®heS KeÛe& efkeâS peeSbies~ veeiehegj cesš^es jsueJes Øekeâuhe hej keWâõ mejkeâej 20 ØeefleMele, jepÙe mejkeâej 20 ØeefleMele, veeiehegj cevehee 5 ØeefleMele Deewj veeiehegj megOeej ØevÙeeme 5 ØeefleMele jkeâce KeÛe& keâjsieer~ Fmekesâ DeueeJee 50 ØeefleMele jkeâce keâpe& Deeefo kesâ ceeOÙece mes hetje efkeâÙee peeSiee~ Ùen Øekeâuhe 6 Je<e& ceW yevekeâj hetje nesiee~ Gòeâ efveCe&Ùe kesâ DeueeJee efouueer-cegbyeF& DeewÅeesefiekeâ keâe@efj[esj Øekeâuhe keâes kewâefyevesš keâer yew"keâ ceW cebpetjer oer ieF&~ Ùen keâe@efj[esj Øekeâuhe ceW meele jepÙe menYeeieer neWies~ Fme Øekeâuhe Debleie&le ceneje°^ kesâ MeWõe efye[keâerve, oerIeer, Fielehegjer, efmeVej Deewj Oegues #es$e keâe efJekeâeme nesiee~ MeWõe Deewj oerIeer ceW 71 npeej 451 keâjesÌ[ ®heS keâe keâece Meg¤ nw~ MeWõe efmLele 3200 nskeäšj Yetefce DeefOe«enCe keâe keâece hetje nes ieÙee nw~ MegYe cebieue meecetefnkeâ efJeJeen Ùeespevee kesâ lenle efceuevesJeeueer 2 npeej ®heS keâer jeefMe keâes yeÌ{ekeâj 10 npeej ®heS keâjves keâe efveCe&Ùe kewâefyevesš keâer yew"keâ ceW efueÙee ieÙee~~ Jeve ceb$eer helebiejeJe keâoce kesâ meebieueer efpeuee ceW Jeve Dekeâeoceer mLeehevee keâjves meefnle DeveskeâeW efveCe&Ùe keâue kewâefyevesš keâer yew"keâ ceW efueÙee ieS~ Deye "skesâoej yeveeSbies cevehee Deeefke&âšskeäš nQ efve"uues cegbyeF& Deheves JeemlegefJeMeejo (Deeefke&âšskeäš) keâes efve"uuee yeleeles ngS cevehee ØeMeemeve ves Deye yeieerÛeeW keâer ef[peeFve keâer efpeccesoejer "skesâoejeW hej ner meeQhe oer nw~ yeieerÛeeW kesâ jKejKeeJe Je cejccele kesâ "skesâ keâer efveefJeoe Yejles meceÙe Deye "skesâoejeW keâes ef[peeFve Yeer osveer nesieer~ ØeMeemeve kesâ Fme efveCe&Ùe keâe efJejesOe keâue mLeeÙeer meefceefle keâer yew"keâ ceW efkeâÙee ieÙee~ keâue mLeeÙeer meefceefle keâer yew"keâ ceW cevehee meove veslee ÙeMeesOej HeâCemes ves DeewefÛelÙe kesâ cegös kesâ peefjS yeieerÛeeW keâer ef[peeFve keâe cegöe G"eÙee~ HeâCemes ves yeleeÙee efkeâ cegbyeF& Menj kesâ 22 yeieerÛeeW kesâ jKejKeeJe Je cejccele kesâ efueS ØeMeemeve ves efveefJeoe efvekeâeueer nw~ "skesâoejeW keâes yeieerÛeeW keâer 2 veF& ef[peeFve efveefJeoe Yejles meceÙe meeQheves kesâ efveÙece ØeMeemeve ves yeveeS nQ~ ØeMeemeve kesâ Fme efveÙece keâe efJejesOe keâjles ngS HeâCemes ves Fmes nševes keâer ceebie keâer~ HeâCemes keâe ceevevee nw efkeâ "skesâoej Deheves yepeš Deewj megefJeOeevegmeej ner ef[peeFve yeveeSiee~ yeieerÛes ceW keäÙee nesvee ÛeeefnS, mebyebefOele Jee@[& kesâ veiejmesJekeâeW kesâ yeieerÛes keâes ueskeâj pees Yeer megPeeJe neWies Gmes "skesâoej DeveosKee keâjsiee, Ssmee Deejeshe Yeer HeâCemes ves ueieeÙee~ HeâCemes kesâ Fme DeewefÛelÙe kesâ cegös hej mhe°erkeâjCe osles ngS Deefleefjòeâ cevehee DeeÙegòeâ SmeJeer Deej ßeerefveJeeme ves keâne efkeâ cevehee kesâ iee[&ve mesue ceW keâeÙe&jle Deeefke&âšskeäš keâes ef[peeFve yeveeves keâe mebhetCe& DevegYeJe ve nesves kesâ keâejCe ner efveCe&Ùe efueÙee ieÙee~ GvneWves Ùen Yeer mhe° efkeâÙee efkeâ yeieerÛes ceW keäÙee nesvee ÛeeefnS Ùen "skesâoejeW keâes yeleeÙee peeSiee Deewj Gmeer kesâ DeeOeej hej "skesâoejeW keâes ef[peeFve yeveeves kesâ efueS keâne peeSiee~
  4. 4. 4 owevekeâ f cesš^es F&mš Jesmš cegyeF&, Meg›eâJeej 31 peveJejer 2014 b 5keeb keve[s: meerjerpe lees iebkee oer, Deye efjkeämeve ves peeves mes hen}s ef›eâkesâš keäÙee nej keâe ›eâce leesÌ[ heeSiee Yeejle? Dee@mš^sef}Ùee hej }ieeS iebYeerj Deejeshe kesef}bišve~ šerce Fbef[Ùee keve[s meerjerpe cesb 0-3 mes efheÚÌ[les ngS efKeleeye iebkee Ûegkeâer nw, Deye meerjerpe kesâ heebÛekesb ke Debeflece keve[s keâer yeejer nw, peneb vÙetpeer}wb[ Deheveer hetjer leekeâle Peesbkeâles ngS 4-0 mes efKeleeye peerleves Glejsieer~ Ssmes cesb meYeer efvejeMe YeejleerÙe Heâwbme Skeâ DeeefKejer Gcceero }ieeS yew"s nesbies efkeâ Oeewveer kesâ OegjbOej keâce mes keâce Skeâ peerle kesâ meeLe Deheves nej kesâ ›eâce keâes lees leesÌ[ osb pees oef#eCe DeHeâÇerkeâe oewjs mes Deye lekeâ meceehle venerb nes mekeâe nw~ YeejleerÙe šerce Kejeye oef#eCe DeHeâÇerkeâe oewjs kesâ yeeo peye mkeosMe }ewšer Leer lees Gvnsb Gcceero Leer efkeâ vÙetpeer}wb[ peekeâj veS mee} mes Skeâ veF& Deewj yesnlej Meg®Deele keâjsbies, }sefkeâve ngDee "erkeâ Gmekeâe Guše~ YeejleerÙe šerce meerjerpe keâe hen}e Deewj otmeje keve[s nejer, Gmekesâ yeeo yecegefMkeâ} Skeâ šeF& keâjkeeÙee Deewj efHeâj ÛeewLee cegkeâeye}e nejkeâj meerjerpe iebkee oer Deewj keve[s jwbefkeâbie keâe Meer<e& mLeeve Yeer~ Deye Debeflece cegkeâeye}s cesb kesef}bišve kesâ kesmšhewkeâ heekeâ& hej mecceeve yeÛeeves Glejsbies Oeewveer kesâ OegjbOej~ efheÚ}s meele keve[s cegkeâeye}esb cesb Deye lekeâ Yeejle Skeâ Yeer cewÛe venerb peerlee nw~ Fve cewÛeesb cesb heebÛe Yeejle ves iebkeeS, Skeâ yeeefjMe keâer kepen mes jö ngDee, lees Skeâ cewÛe yejeyejer hej Kelce ngDee~ Oeewveer kesâ OegjbOejesb keâes Deiej Fme nej kesâ ›eâce keâes leesÌ[vee nw lees Fefleneme keâes Yeg}eles ngS efmeHeâ& Deewj efmeHeâ& ceewpetoe meerjerpe kesâ keâ} nesves kee}s heebÛekesb keve[s hej OÙeeve kesâbefõle keâjvee nesiee~ nwefceušve keve[s (ÛeewLes keve[s) cesb nej kesâ yeeo keâhleeve Oeewveer ves keâne Lee efkeâ kees kegâÚ efKe}eefÌ[Ùeesb keâes Deejece oskeâj Gvnsb Deheves Kes} kesâ yeejs cesb Deejece mes meesÛeves keâe ceewkeâe osvee Ûeenles nwb, efpeme keâÌ[er cesb efMeKej Oekeve Deewj megjsMe jwvee keâes [^e@he Yeer efkeâÙee ieÙee Deewj šerce cewvespecesbš kesâ Heâwme}esb kesâ efnmeeye mes DeefpebkeäÙe jneCes keâes efceef[} Dee@[&j cesb yejkeâjej jKeves ke keâesn}er keâes ye}êsyeepeer ›eâce cesb heÇceesš keâjles ngS Deesheefvebie keâjeves keâe Heâwme}e ef}Ùee ieÙee }sefkeâve Ùes Heâe@ce&t}e meHeâ} neslee venerb efoKee~ Deye heebÛekesb keve[s cesb osKevee Ùen nesiee efkeâ keäÙee cewvespecesbš Oekeve keâes keeheme šerce cesb Meeefce} keâjlee nw Ùee venerb, keäÙeesbefkeâ jesefnle Deheveer }Ùe cesb keeheme Deeles efoKeves }ies nwb~ Fmekeâe Skeâ cele}ye Ùes Yeer yevelee nw efkeâ MeeÙeo mšgDeš& efyeve>er Deheves veerjme [syÙet kesâ yeeo Deie}s cewÛe cesb yeenj ner yew"sb keäÙeesbefkeâ Debyeeleer jeÙeg[t ÛeewLes vebyej 37 jve yeveekeâj kegâÚ no lekeâ Kego keâes meeefyele efkeâÙee nw~ iesboyeepeer keâer yeele keâer peeS lees MeeÙeo Fme ef[heeš&cesbš cesb Deefcele efceßee keâes heebÛekesb keve[s cesb DeefMkeve keâer peien ceewkeâe efoÙee peeS, efceßee Deepe vesšdme hej pecekeâj DeYÙeeme Yeer keâjles vepej DeeS Les~ efceßee keâes Fmemes hen}s DeeefKejer yeej Dekeäštyej cesb Dee@mš^sef}Ùee kesâ efKe}eHeâ ceewkeâe efoÙee ieÙee Lee, Deewj Gme Skeâ cegkeâeye}s cesb efyevee efkeâmeer meHeâ}lee kesâ Gvnesbves 78 jve }gše efoS Les efpemekesâ yeeo Gvnsb oesyeeje efye"e efoÙee ieÙee Lee~ kenerb, otmejer lejHeâ ceesncceo Meceer keâes efkekesâš lees efce}s nwb }sefkeâve Gvnesbves Ketye jve Yeer }gšeS nwb~ ke®Ce Sjesve Deewj YegkevesMkej kegâceej keâes Yeer }Ùe cesb Deevee nesiee kejvee Skeâ yeej efHeâj keâerkeer efceef[} Dee@[&j Gvnsb efveMeevee yeveeSiee~ GOej, keâerkeer šerce Deheveer šerce cesb yeo}eke keâjves keâerÛFÛÚgkeâ nesieer Deewj kees Ùes heÇÙeesie keâj Yeer mekesâbies keäÙeesbefkeâ efKeleeye Gvekesâ keâypes cesb hen}s ner Dee Ûegkeâe nw~ ne}ebefkeâ 4-0 keâe }e}Ûe Gvnsb Deheves yesmš Deewj meyemes efHeâš efKe}eÌ[er efKe}eves kesâ ef}S heÇsefjle keâjsiee leeefkeâ kees ogefveÙee keâer meke&ßes… šerce keâes njeves cesb meHeâ}lee neefme} keâj mekesâb~ šerce cesb 22 ke<eer&Ùe hesmej cewš nsvejer keâes keâesjer Sb[jmeve Deewj efšce meeGLeer kesâ keâkej kesâ leewj hej DeeefKejer keve[s kesâ ef}S šerce cesb Meeefce} efkeâÙee ieÙee nw~ efme[veer~ Dee@mš^sef}Ùee ef›eâkesâš šerce mes yesoKe} efkeâS peeves kee}s meneÙekeâ keâesÛe mšerke efjkeämeve ves keâbiee™ ef›eâkesâš yees[& ef›eâkesâš Dee@mš^sef}Ùee (meerS) keâes pecekeâj }leeÌ[ }ieeF& nw Deewj Gme hej iebYeerj Deejeshe Yeer }ieeS nw~ efjkeämeve b kesâ cegleeefyekeâ ef›eâkesâš Dee@mš^sef}Ùee DeveekeMÙekeânmle#eshe keâjlee nw~ ieewjle}ye nw efkeâ Dee@mš^sef}Ùee kesâ meneÙekeâ keâesÛe ke vÙetpeer}wb[ kesâ hetke& keâesÛe efjkeämeve keâe Dee@mš^es }ÙeeF& f šerce kesâ meeLe meHeâj yegOekeej keâes DeÛeevekeâ leye meceehle nes ieÙee peye cegKÙe keâesÛe [sjsve }wnceve ves keâne efkeâ efjkeämeve šerce keâer Yeefke<Ùe keâer veerefleÙeesb cesb keânerb efHeâš venerb yew"les~ Dee@mš^sef}Ùee keâer lejHeâ mes 13 šsmš Kes} Ûegkesâ hetke& efkekesâškeâerhej 59 ke<eer&Ùe efjkeämeve ves keâne efkeâ kees DeheÇw} cesb kewmes ner Ùes heo ÚesÌ[ves kee}s Les Deewj Gvnsb }wnceve kesâ meeLe keâesF& celeYeso venerb Lee, }sekeâve ef›eâkesâš Dee@mš^es }Ùee kesâ meeLe f f Ssmee venerb Lee~ efjkeämeve ves keâne, 'cegPes keâesefÛebie mšeHeâ Ùee efHeâj yetHeâ (}wnceve) mes keâesF& efokeäkeâle venerb nw, }sefkeâve cewb Ùener Ûeerpe ef›eâkesâš Dee@mš^sef}Ùee kesâ ef}S venerb keân mekeâlee~' peye Gvemes hetÚe ieÙee efkeâ DeeefKej cegöe keäÙee nw, lees efjkeämeve ves keâne, 'cewb efkeâmeer Ûeerpe cesb G}Pevee venerb Ûeenlee~ ef›eâkesâš Dee@mš^sef}Ùee keâes }skeâj cegPecesb yengle keâce Deeoj yeekeâer nw Fmeef}S cegPes }ielee nw efkeâ Fmes Ùenerb ÚesÌ[ osvee ÛeeefnS~ cegPes Gvekeâer yengle Ûeerpesb venerb hemebo nwb~ kees (meerS) šerce kesâ Heâwme}esb cesb yengle pÙeeoe DeveekeMÙekeâ nmle#eshe keâjles nwb Deewj cegPes Ùes hemebo venerb nwb~' ojDeme}, efjkeämeve keâe Deme} efveMeevee ef›eâkesâš peye oes štšs ngS efo} efce}les nwb leye yeveleer nwb oemleeb~ peer neb Ssmee ner kegâÚ Ùeneb Yeer nes jne nw~ FOej keâwš kesâ neLeesb me}ceeve keâe efo} štšves kesâ yeeo kes oo& cesb peer jns nwb Deewj GOej jCeyeerj mes yeÇskeâ Dehe kesâ yeeo mes oerefhekeâe Yeer levne nw~ kewmes Yeer me}ceeve kesâ efo} keâe keâesF& Yejesmee venerb nw~ efpemekesâ ef}S Yeer Gvekesâ efo} cesb Iebšer yepeleer nw kes Dehevee efo} Gmeer DeefYeves$eer kesâ veece keâj osles nwb~ meomÙe nwb pees nmle#eshe keâjles nwb lees Fme hej leevee keâmeles ngS efjkeämeve ves keâne, 'cegPes Ùes keânvee nesiee, efkeâ cewb Gcceero keâjlee ntb efkeâ kees Skeâ DeÛÚe jiyeer efKe}eÌ[er Lee~' YeejleerÙe šerce nceejs heÇoMe&ve mes nwjeve: veeLeve cewkegâ}ce kesef}biešve~ }ieeleej Meeveoej heÇoMe&ve keâj Yeejle keâes efMekeâmle osves mes KegMe vÙetpeer}wb[ kesâ Dee}jeGb[j veeLeve cewkegâ}ce ves keâne efkeâ Gvekeâer šerce Meg›eâkeej keâes heebÛekesb Deewj Debeflece cewÛe cesb peerle ope& keâj ceewpetoe kesef}bišve~ ef›eâkesâš peiele keâer oes GYejleer ngF& šerceesb, mebÙegòeâ Dejye 2015 cesb Dee@mš^sef}Ùee-vÙetpeer}wb[ cesb nesves kee}s keve[s efkeMke keâhe cesb keve[s meerjerpe cesb 4-0 keâe heefjCeece neefme} keâjves keâe }#edÙe yeveeSieer~ cewkegâ}ce ves Ùen Yeer keâne efkeâ cespeyeeve šerce Ún Heâjkejer mes Dee@keâ}wb[ Deceerjele (ÙetSF&) Deewj mkeâe@š}wb[ ves 2015 efnmmee }sbieer peneb kes ogefveÙee keâer Meer<e& ef›eâkesâš cesb Meg™ nes jner oes šsmš cewÛeesb keâer cenlkehetCe& meerjerpe mes hen}s Debeflece efkeMke keâhe kesâ ef}S keäkee@}erHeâeF& keâj ef}Ùee nw~ šerceesb mes efYeÌ[sbies~ Fmemes hen}s mkeâe@š}wb[ oes yeej oesveesb šerceesb ves vÙetpeer}wb[ cesb ngS keäkee@}erHeâeFbie (1999 Deewj 2007) efkeMke keâhe Kes} keve[s cesb efMekeâmle mes Yeer yeÛevee Ûeensieer~ cegPes }ielee nw efkeâ YeejleerÙe šerce štve&ecesbš cesb Meer<e& oes mLeeve neefme} keâjves cesb Ûegkeâe nw~ peyeefkeâ ÙetSF& ves 1996 keâe efkeMke nceejs efvejblej heÇoMe&ve mes nwjeve nw }sefkeâve efHeâj Yeer Gvnesbves Meeveoej meHeâ}lee neefme} keâer nw~ ÙetSF& Deewj mkeâe@š}wb[, keâhe Kes}e Lee~ mkeâe@š}w[ ves HeâeFve} keäkee@}erHeâeÙej ef›eâkesâš Kes}e nw~ nceves Ùeneb Skeâ Meeveoej keve[s meerjerpe osKeer nw~ Ùen b oesveesb ner šerceesb ves DeeFmeermeer kesâ efkeMke keâhe cegkeâeye}s cesb kesâvÙee keâes leerve efkekesâš mes ceele oer, keve[s ef›eâkesâš kesâ ef}S DeÛÚe Deewj Deblejje<š^erÙe ef›eâkesâš kesâ ef}S yengle keäkee@}erHeâeÙej cesb 4 peerle Deewj Skeâ nej kesâ peyeefkeâ ÙetSF& ves veeceerefyeÙee keâes 36 jveesb mes jesceebÛekeâ nw~ nceves kegâÚ ceewkeâesb hej Gvemes efpeme lejn mes Ûeerpesb Úerve }er meeLe 8-8 Debkeâ neefme} efkeâS~ yeme ÙetSF& jve hemle efkeâÙee~ ÙeSF& Deewj mkeâe@š}wb[ Meefvekeej keâes nwb, Gme lejerkesâ mes kes keâeHeâer Deenle nesbies, }sefkeâve kes Yeer Deheves meke&ßes… jsš kesâ ceece}s cesb mkeâe@š}wb[ mes Thej jnves cesb ef}bkeâve cesb HeâeFve} cegkeâeye}s cesb efYeÌ[sbies~ efpememes heÇoMe&ve mes otj venerb Les Fmeef}S Gvnsb hetjer meerjerpe cesb Meeveoej heÇoMe&ve kesâ ef}S ncesb Yeer LeesÌ[e ßesÙe osvee nesiee~ meHeâ} jne~ Fve veleerpeesb keâe cele}ye meeHeâ nw efkeâ Deye Ùes oesveesb šercesb Ùen leÙe nesiee efkeâ keâewve meer šerce keâes efkeâme i®he jKee peeSiee~ ÙetSF& Deewj mkeâe@š}wb[ ves 2015 efkeMke keâhe kesâ ef}S keäkee@}erHeâeF& efkeâÙee vekeepegöerve efmeöerkeâer keâes DeÛÚe }ielee nw nbmevee-nbmeevee cegbyeF&~ iewbime Dee@Heâ keemeshegj kesâ yeeo mes efvele veF& TbÛeeFÙeeb neefme} keâj jns nwb vekeepegöerve efmeöerkeâer~ Gvekeâer nj efHeâuce cesb Deoekeâejer kesâ De}ie jbie efoKes nwb~ keâF& heÇefleef…le efHeâuce meceejesnesb cesb hegjmkeâej ke mejenvee yešesj Ûegkeâer Gvekeâer efHeâuce 'o }bÛeyee@keäme' Deye Yeejle cesb efj}erpe nes jner nw~ Gmekesâ yeeo ken kesâleve cesnlee keâer yeeÙeesefhekeâ 'ceeGbšsve cewve' cesb vepej DeeSbies~ Keyej Ùen Yeer nw efkeâ ken efyepee@Ùe veebefyeÙeej keâer efHeâuce 'Heâeskeâme' cesb keâe@ces[er keâjles vepej DeeSbies~ken keânles nwb, ''Heâeskeâme kesâ yeejs cesb yeele Ûe} jner nw~ Gmekeâe meypeskeäš jesÛekeâ nw~ cewb efLeSšj kesâ efoveesb cesb Ketye keâe@ces[er Yeer efkeâÙee keâjlee Lee~ cegPes ken keâjves cesb keâeHeâer cepee Deelee Lee, }sefkeâve efnboer efHeâuceesb ves cegPes iebYeerj Deewj }eÛeej MeKme kesâ jes} cesb mesš keâj efoÙee~ ne}ebefkeâ cewb nj lejn kesâ jes} keâjvee Ûeenlee ntb~''o }bÛeyee@keäme' cesb cewb MesKe kesâ efkeâjoej cesb ntb~ ken peuo efjšeÙej nes jns mejkeâejer DeHeâmej meepeve Heâve&eve[erpe mes SkeâeGbšdme Deewj Dee@ef[efšbie meerKevee Ûeenlee nw~ MesKe yeÌ[yees}e nw, peyeefkeâ meepeve keâce yees}lee nw~ Dee@mš^sef}Ùee kesâ neF&-hejHeâe@jcesbme heÇcegKe hewš neskee[& hej Lee~ neskee[& hetke& Dee@mš^sef}ÙeeF& jiyeer efKe}eÌ[er nwb~ peye efjkeâme> mes Ùes hetÚe ieÙee efkeâ keäÙee neskee[& ner meerS kesâ kees pe[spee ves Ssmes Yeje meeefLeÙeesb cesb peesMe, keâne IeyejeSb venerb kesef}biešve~ YeejleerÙe Dee@}jeGb[j jkeerbõ pe[spee heebÛekesb Deewj Debeflece keve[s cesb meeblkevee peerle hej efveieen }ieeS nwb~ Gvnesbves yegOekeej keâes keâne efkeâ meeLeer efKe}eefÌ[Ùeesb keâes Úesšer ie}efleÙeesb hej DebkegâMe }ieeves kesâ ef}S Ieyejeves mes yeÛeves keâer pe™jle nw efpemekesâ keâejCe Gvns b vÙet p eer } w b [ kes â efKe}eHeâ meerjerpe iebkeeveer heÌ[er~ pe[spee ves Meg›eâkeej keâes Ùeneb nesves kee}s heebÛekesb keve[s mes hen}s Deheveer šerce kesâ meeefLeÙeesb keâe yeÛeeke keâjles ngS keâne efkeâ efmeHeâ& Flevee nw efkeâ nce LeesÌ[e Ieyeje ieS Deewj ncesb Fve Úesšer ie}efleÙeesb keâe heÇefleMele LeesÌ[e keâce keâjvee nesiee~ cegPes venerb }ielee efkeâ Fmecesb keâesF& yeÌ[er hejsMeeveer nw efkeâ nceejer ye}êsyeepeer Deewj iesboyeepeer keâejiej keäÙeesb venerb nes jner~ Gvnesbves keâne efkeâ ncesb efmeHeâ& Ieyejeves mes yeÛeves keâer pe™jle nw~ nce mekeâejelcekeâ veleerpes neefme} keâj mekeâles nwb~ šerce keâes 0-4 keâer Mece&veekeâ nej mes yeÛeves kesâ ef}S Fme cewÛe cesb peerle ope& keâjves keâer pe™jle nw~ Gvnesbves keâne efkeâ nce peerlevee Ûeenles nwb~ ncesb šsmš meerjerpe kesâ ceösvepej ceveesye} pegševes kesâ ef}S Ùen cewÛe peerlevee nesiee Deewj oewjs cesb Deeies yeÌ{vee nesiee~ ncesb mekeâejelcekeâ nesvee nesiee Deewj Dehevee Mele heÇefleMele osvee nesiee~ Fmekesâ yeejs cesb meesÛeves kesâ ef}S kegâÚ Yeer venerb yeÛee nw~ nce Deheveer keâeefyeef}Ùele peeveles nwb, yeerles meceÙe cesb Yeer nceves Ssmee efkeâÙee nw~ Deheveer ogefveÙee cesb KeesÙee jnlee nw~ Ssmes cesb Gve oesveesb kesâ yeerÛe keâwmes šdÙetefvebie yeveleer nw, efHeâuce Gme yeejs cesb nw~'' vekeepegöerve Deeies keânles nwb, ''o }bÛeyee@keäme' pewmeer efHeâucesb nj efkeâmeer keâer pe™jle nwb~ Ûeens ken efHeâucekeâej nes Ùee Dee@ef[Sbme Deewj keâ}ekeâej~ Fmemes Dee@ef[Sbme keâe šsmš yeo}siee~ oMe&keâ Smkesâefhemš efmevescee mes yeenj efvekeâ} mekesâbies~ ieêesye} heš} hej efnbogmleeveer efmevescee keâer Oeekeâ pecesieer~ cegPes }ielee nw efkeâ Fme efHeâuce cesb Dee@mkeâj peerleves keâer hetjer kegâkkele nw~'' Deheveer Deeves kee}er efHeâuce 'ceeGbšsve cewve' keâes vekeepegöerve keâ@efjÙej cesb ceer} keâe helLej ceeveles nwb~ ken yeleeles nwb, ''cesjs KÙee} mes oMejLe ceebPeer keâer }ke mšesjer meyemes De}ie Deewj efveMÚ} nw~ kewmes MeKme efyej}s nesles nwb, pees Deheves hÙeej kesâ ef}S Deheveer efpeboieer kesâ 22 mee} kegâye&eve keâj os~ ken cesjer efpeboieer cesb Deye lekeâ keâer meyemes keâef"ve Yetefcekeâe nw~ Gmes efveYeeves kesâ ef}S Meejerefjkeâ Deewj ceeveefmekeâ oesveesb ™he mes cegPes keâeHeâer cepeyetle nesvee heÌ[e~'' ieewjle}ye nw efkeâ Fme efHeâuce keâer keâneveer oMejLe ceebPeer veecekeâ Skeâ Ssmes MeKme kesâ Fo&-efieo& Ietceleer nw, efpemeves meceÙe hej efÛeefkeâlmee ve efce} heeves kesâ keâejCe helveer keâer ce=lÙeg nesves kesâ yeeo Dekesâ}s ner heneÌ[ keâeškeâj meÌ[keâ yeveeves keâe Heâwme}e efkeâÙee leeefkeâ efkeâmeer Deewj kesâ meeLe Ssmee ve nes~nj keâ}ekeâej keâe jes} heês keâjves keâe Dehevee Deboepe neslee nw~ vekeepegöerve keâe Yeer nw~ ken yeleeles nwb, ''Deehe mkeeYeeefkekeâ Deoekeâejer leYeer keâj mekeâles nwb, peye SHeâš&}sme jnsb~ efkeâjoej efveYeeles keòeâ Deheveer Deefleefjòeâ keâeefyeef}Ùele efoKeeves keâer keâesefMeMe ve keâjsb~ Skeâ Skeäšj keâes keâYeer Deheves keâwjskeäšj hej nekeer venerb nesvee ÛeeefnS~ leYeer Gmekeâer Deoekeâejer efveKej keâj meeceves Deeleer nw~ cewb kener lejerkeâe Deheveelee ntb~'' es lees [ H eâš& F}Ùeevee lees keäÙee me}ceeve kesâ cew b v'yeHeâer&' Ìcesb eiebYeernwj meerkeâbvepej Deevespees v e:F}Ùeevee ef[›eâtpe kee}er hejsje kesâ 'hebpes' ves ßeer}bkeâe keâes hees ces ces o bi yeneves keâwš mes yeo}e Heâše'Ùenmšjeâuceb De}ieef}™heSkeâb efÛegKeeF&leerosLeereer~~ cegF}Ùeevee keânleereâ nwb, efH cesjs S veew Pes Ùeeo nw efk peye }esKeb[kee}e cesb meÌ[keâ hej efHeâuce keâe hen}e meerve }eF& er HeâuceeÙee es lees efkeâÙee fkeâve }svee Ûeenleer nwb oerefhekeâe? efye[sÊ hewceevespeevee Lee~ cewbvYeerDeefYkeseveÙemeeLe keâYeer YeerLee,Metš}sevenerb efo{ekeâe~ Dee@Heâ efyeebiefoueeoshejsMe ekesâ hejkef ekesâyeÌkeâer[ceoo peer}lbke mhevej }™keeve j heebÛe š mes ßeer eâe hej Fleveer Ì[ â jCeyeerj keâhetj Deewj keâš^ervee keâwHeâ kesâ yeerÛe hÙeej heveheves mes me}ceeve Keeve kesâ meeLe-meeLe oerefhekeâe keâe Yeer efo} štše nw~ Ssmee }ieves }iee nw pewmes keâwš ves oerefhekeâe heeogkeâesCe keâe hÙeej Úerve ef}Ùee Deewj jCeyeerj keâhetj ves me}ceeve Keeve keâer ie}&HeâÇwb[ keâes Dehevee yevee ef}Ùee nw~ Ssmes cesb keâÙeeme }ieeS pee jns nwb efkeâ Deye oerefhekeâe Yeer keânerb keâš^ervee keâwHeâ kesâ hegjeves heÇsceer me}ceeve Keeve keâes Dehevee yeveeves keâer keâesefMeMe lees venerb keâj jner nwb? nce Fve yeeleesb keâes nkee cesb venerb keân jns nwb~Deiej yee@}erkeg[ met$eesb keâer ceevesb lees oerefhekeâe heeogkeâesCe ves ne} ner cesb Skeâ FbšjkÙet cesb keâne Lee efkeâ kes me}êt efceÙeeb kesâ meeLe keâece keâjves keâes yesleeye nw~ kes Skeâ DeÛÚs Dekemej kesâ Fblepeej cesb nwb~ Fmeef}S Gvnesbves efHeâuce nwhheer vÙet FNÙej kesâ yeeo keâesF& Yeer keâjves mes efHeâ}ne} cevee keâj efoÙee nw~ yee@}erkeg[ meghejmšej kesâ meeLe keâece keâjves keâe mehevee nj Skeäš^sme osKeleer nw~ meghejmšej keâer ef}mš lees yengle }byeer nw,}sefkeâve oerefhekeâe heeogkeâesCe lees yeme me}ceeve Keeve ner hemebo DeeS~ DeeefKejkeâej keäÙeesb oerefhekeâe heeogkeâesCe ves me}ceeve Keeve kesâ meeLe keâece keâjves kesâ ef}S efkeâmeer Deewj efHeâuce keâes meeFve keâjves mes cevee keâj efoÙee? keäÙee oerefhekeâe heeogkeâesCe keâwš kesâ hegjeves hÙeej me}ceeve kesâ meeLe Dehevee veece peesÌ[keâj Gvemes yeo}e }svee Ûeenleer nwb? pees Yeer nes nce lees oerefhekeâe keâes Ùen yelee osvee pe™jer mecePeles nwb efkeâ keâwš mes yeo}e }sves mes Gvnsb kegâÚ Yeer neefme} venerb nesiee keäÙeesbefkeâ keâwš ves lees yeme Gvekesâ hen}s hÙeej keâes Úervee nw }sefkeâve oerefhekeâe lees keâwš kesâ hÙeej kesâ meeLe Dehevee veece peesÌ[ jner nwb~ efkeâÙee Lee~ cesjs ef}S yengle cegefMkeâ} jne efHeâuce cesb keâepe} keâe efkeâjoej efveYeevee~ Heâše heesmšj keâer keâepe} Keg}keâj nbmeves Deewj meyekeâes nbmeeles ngS peerves kee}er }Ì[keâer nw~ cewb Deheves efvepeer peerkeve cesb Fleveer Yeer yeye}er venerb ntb lees keânerb ve keânerb efkeâjoej kesâ Deboj hengbÛevee Deheves Deehe cesb Skeâ Ûew}sbpe nw~ Fme efkeâjoej kesâ ef}S cewbves yengle cesnvele keâer nw~ kewmes, meÛe keântb, lees cegPes DeefYeveÙe mes pÙeeoe }esieesb kesâ yeejs cesb peeveves Ùee Gvemes efce}ves-peg}ves cesb cepee Deelee nw~ cewb keâYeer Ûeenleer ner venerb Leer efkeâ DeefYeves$eer yevetb~ cewb ncesMee mes efmebiej yevevee Ûeenleer Leer~ cewb oes mee} keâer GceÇ mes ieevee iee jner ntb Deewj cesjer ceeb lees iegpejeleer keâer heÇefMeef#ele efmebiej nwb~ cesje keâebefHeâ[sbme DeYeer Yeer efmebefieie cesb pÙeeoe nw~ nes mekeâlee nw Deeves kee}s efoveesb cesb cewb Deewj keâebefHeâ[sbš nes mekeâtb~ cesjer hetjer }Ì[eF& Kego keâe keâbHeâš& peesve leesÌ[ves keâer nw~ keâwcejs kesâ meeceves menpe cenmetme ve keâjvee Yeer cesje keâbHeâš& peesve Lee pees cewbves Oeerjs-Oeerjs leesÌ[e nw~ Deehe Ùekeâerve keâerefpeS cewb yeebõe Ùee osMe kesâ efkeâmeer Yeer Úesšs Menj kesâ Úesšs mes yeepeej cesb Ietce jner Deece }Ì[keâer pewmeer ner ntb pees efjkeäMee kee}s Ùee meypeer kee}s mes Yeer yeejiesve keâjleer nw~ e ves ieg®keej keâes hen}s šsmš cewÛe cesb yeebieêeosMe keâes heejer Deewj 248 jveesb mes keâjejer efMekeâmle oer~ ßeer}bkeâe keâer Deesj mes hen}er heejer kesâ DeeOeej hej 498 jveesb kesâ }#edÙe keâe heerÚe keâjves Glejer yeebieêeosMe keâer hetjer šerce otmejer heejer cesb }bÛe kesâ yeeo ÛeewLes efove 250 jve ner yevee mekeâer~ Dehevee otmeje šsmš cewÛe Kes} jns 31 ke<eer&Ùe hejsje ves otmejer heejer 109 jve oskeâj 5 efkekesâš peyeefkeâ megjbiee }bkeâece} ves 39 jve oskeâj leerve efkekesâš Peškesâ~ ÛeewLes efove 35 jve hej 1 efkekesâš mes Deeies Kes}ves Glejer yeebieêeosMe kesâ ye}êsyeepe ßeer}bkeâeF& efmheve Deewj lespe Dee›eâceCe keâe meecevee venerb keâj mekeâer Deewj hetjer šerce 215 jve peesÌ[keâj Deheves veew efkekesâš iebkee efoÙes~ yeebieêeosMe ves 197 hej 9 efkekesâš iebkee efoÙes Les, }sefkeâve DeeefKejer peesÌ[er kesâ ™he cesb ®yes} ngmewve Deewj De} Deceerve ngmewve kesâ yeerÛe ngF& 53 jve keâer meePesoejer ves ßeer}bkeâeF& šerce kesâ mkeâesj keâes 250 jve lekeâ hengbÛeeÙee~ ®yes} ves 17 peyeefkeâ De} Deceerve ves 18 iesbo cesb 32 jve yeveekeâj veeyeeo jns~ yeebieêeosMe keâer Deesj mes mecemegj jnceeve ves 9, DeÙetye ves 18, ceesefceveg} nkeâ ves 50, Meeefkeâye De} nmeve ves 25, cegefMeefHeâkegâj jnerce ves 14, veeefmej ngmewve ves 29, meesneie ieepeer ves 23 Deewj jesefyeS} Fmeêece ves 1 jve keâer heejer Kes}er~ yelee osb efkeâ yeebieêeosMe keâer Deesj hen}er heejer cesb yeveeS ieS 232 jveesb kesâ pekeeye cesb ßeer}bkeâe ves hen}er heejer cesb Ún efkekesâš kesâ vegkeâmeeve hej 730 hej Ieesef<ele keâer Leer~ ßeer}bkeâe keâer Deesj mes kegâMe} efmeukee Deewj efkeâLeg®keeve efkeLeebies ves Melekeâ peyeefkeâ cens}e peÙekeOe&ves ves oesnje Melekeâ peÌ[e~ yeebieêeosMe hej ßeer}bkeâe keâer Ùen 15 šsmš cewÛeesb cesb 14keerb peerle nw~ yeebieêeosMe ves otmejer heejer cesb 250 jve yeveeS Les~

×