Valplattform umeå lång

1,255 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valplattform umeå lång

 1. 1. VÅRDA UMEÅS VÄXTKRAFT – VÅGA VÄXA VARSAMT! Lokal Valplattform för Centerpartiet i Umeå http://umea.centerpartiet.net Centerpartiet i Umeå ställer upp i valet för att direkt ta ansvar för Umeås ledning och utveckling. Det behövs ett nytt tonläge i Umeå som lyfter omtanke, mångfald och delaktighet.
 2. 2. I 2010 års val presenterar Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna en gemensam valplattform som bas för ett maktskifte i Umeå. Centerpartiets egen valplattform för Umeå kommun beskriver våra ideologiska ställningstaganden, utvecklingen på längre sikt och förslag som centerpartiet vill prioritera. Humanism och Decentralisering Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ansvar för varandra och för naturen ska vara vägledande när samhället formas. Centerpartiets människosyn har sin värdemässiga grund i humanismens krav på respekt för människovärdet och tron på individens egen drivkraft och kompetens. Varje människa är unik och oersättlig, och människovärdet är överordnat andra värden. Människan är också en del i ett ekologiskt sammanhang. Människor har ett särskilt ansvar för annat levande och för att bevara de ekologiska systemen. Att bruka, utan att förbruka! Politiken i Umeå ska bygga på en humanistisk värdegrund och respekt för det demokratiska samhället. Beslut ska föregås av en humanistiska analys för att stärka det mänskliga perspektivet ock öka den sociala styrkan. Umeå kommun ska formulera en humanistisk värdegrund som används inför större beslut inom skola, välfärd och omsorg samt samhällsplanering och investeringar. Centerpartiet vill decentralisera. Decentralisering handlar alltså främst om att ge utrymme för människors egna initiativ och ge henne utrymme att växa. Det finns ett kvarter, en by, ett lokalsamhälle i varje människas hjärta. Lokalsamhället är vägen till förankring och trygghet för individen. Det innebär att kommunikationer, service, social trygghet och utbildning ska finnas nära alla människor. Decentralisering innebär också att bejaka mångfalden hos människan och att se olikheter mellan människor som en tillgång. Det innebär till exempel att könsperspektivet, åldern, eller den etniska bakgrunden blir viktigt i politiken, för att göra det möjligt för alla människor att ta makt på lika villkor. Klimat och miljö en fråga om utveckling. Centerpartiet är den gröna rösten i politiken. Det behövs en sammanhållen klimatpolitik som ger plats för både den växande tätorten och den glesa landsbygden.
 3. 3. Umeå och norra Sverige ska ge sitt bidrag till en globalt hållbar miljö- och klimatpolitik. Kommunen ska även ha som sitt viktigaste miljömål att behålla och utveckla de befintliga värdefulla natur- och livsmiljöerna. De är en viktig resurs för utveckling och tillväxt. Centerpartiet vill verka för en grön stadsplanering i Umeå. Det innebär att vi vill både utveckla den gamla parkmarken och anlägga nya parker och grönområden innan ännu obebyggda ytor hunnit förtätats bort. Centerpartiet vill dessutom utreda möjligheten att anlägga en väl tilltagen Stadspark som, utöver att erbjuda en tyst och avkopplande miljö av högstammiga lövträd och gröna gräsmattor, kan rymma åretrunt-aktiviteter med både isbana, utomhusscen och prunkande rabatter. Nydalasjöns närområde är viktig som rekreationsområde, därför vill vi värna dess känsliga natur och kulturhistoriska värde. I stadsplaneringen vill centerpartiet lyfta fram vikten av att framhäva de unika förhållanden som den mäktiga Umeälven erbjuder. Stränderna ska inte belamras med bostäder och kontorsbyggnader hur som helst. Älvslandskapet ska vara offentligt och tillgängligt för Umeås människor. Utveckla Umeleder på bägge sidor älven. Bygg en bro över Bölesholmarna till Lundåkern. Utveckla Ön med öppen tillgång till stränderna. Umeå kommun ska aktivt undanröja konsekvenserna av förgiftningar i miljön från tidigare verksamheter inom kommunens gränser. Norrbyskär, området runt fabriksområdet i Hörnefors och Patholmsviken i Holmsund är exempel på områden som kräver sanering. Umeå kan utveckla kommunikationer, infrastruktur och gröna näringar Umeå är den största tätorten i norra Sverige och måste kunna nås med alla sorters kommunikationer. Fungerande transporter och moderna transportmedel ska klara miljökraven. Nästa stora satsning ska vara en utbyggd Norrbotniabana. De väst-östliga kommunikationerna från Norge över kvarken mot Finland och östra Europa är den andra stora satsningen. Dagens färjekommunikationer över Kvarken måste förbättras. På lång sikt mot 2050 ska en fast förbindelse över mellan Umeå och Vasa inom ramen för EUs långsiktiga transportpolitik. Centerpartiet agerar i många sammanhang för att stärka sjöfartens och därmed Umeå hamns betydelse. Modern sjöfart är en viktig del i en mångsidig transportpolitik. Bilen kommer att spela stor roll för både individer och samhällslivet. Därför behövs bilar med modern teknik med låg belastning på lokal och global miljö. Centerpartiet i har föreslagit en supermiljöbilspremie. Den ska ge konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer 30 – 50 000 kronor i premie. Med premien kommer avancerade miljöbilar, som elbilar och laddhybrider, att bli attraktiva alternativ för bilköparen.
 4. 4. Centerpartieti Umeå vill att kommunen underlättar för den som satsar på en miljöbil. Vi vill prioritera detta före spårbunden trafik eftersom vi bedömer att Umeå för mer för pengarna. Kollektivtrafiken med bussar och järnväg ska knyta samman regionen med Umeå, landsbygden med tätorten. För att det ska fungera i vardagen behövs fungerande biljettsystem och tidtabeller. Lokaltrafiken inom tätorten ska riktas mot så stor flexibilitet som möjligt. Det ger förutsättningar att möta behoven av exempelvis arbetsresande, skolelevers resande, pensionärers resande. Det finns även utrymme för mer beställningstrafik. Cykelvägnätet måste utvecklas både inom tätorten och ut till kommundelarna. Cykelvägen mellan Umeå – Sävar ska följas av nya gång- och cykelvägar efter varje större stråk till Umeå. Energiomställning till klimatneutrala energikällor med stor miljöhänsyn ger Umeå och norra Sverige stora möjligheter. Umeå ska bidra till och utveckla en allsidig och stark bioenergisektor. Utbyggnaden av vindkraft ska fortsätta för att nå de mål som beslutats av riksdagen. Det är viktigt att prioritera det lokala inflytande och hänsynen till värdefulla naturområden. Centerpartiet i Umeå har invändningar mot planerna på storskalig utbyggnad av vindkraft på och runt Holmöarna. Utbyggd överföringskapacitet på elnätet till och från norra Sverige. Umeå och regionen delar av samma tillväxtkraft. Våga växa varsamt. Umeå är en del av regionen i norra Sverige. Politiken måste sikta på att häva den obalans som innebär att stora delar av Norrland krymper samtidigt som Umeå växer. Om obalansen går för långt drabbas även Umeås tillväxt. Umeå har redan nu uppdraget att genom forskning och utbildning förse norra Sverige med välutbildad arbetskraft. Universitetssjukhuset i Umeå har uppdraget att tillhandahålla kvalificerad sjukvård till de fyra länen i norr. Umeå ska visa både den nära umeåregionen och norra Sverige en stor omsorg. Umeå har som största kommun i norra Sverige ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel: En tillväxt som även gynnar regionen. Centerpartiet stödjer inte det befolkningsmål på 200 000 invånare år 2050 som ensidigt formulerats av Umeå kommun. Centerpartiet föreslår istället ett gemensamt befolkningsmål för umeregionens kommuner men även länet Västerbotten. Vi arbetar för att presentera befolkningsmål för Västerbotten 2050 som bygger på att Umeås andel av länets befolkning fortsätter vara c:a 45%. Umeå och norra Sverige kan utveckla en gemensam strategi genom att bli bättre på att använda EUs medel för regional utveckling. EU har en gemensam regionalpolitik med målen ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. EUs finansiella anslag till regionalpolitiken
 5. 5. har ökat till cirka en tredjedel av EU:s gemensamma budget. Centerpartiet anser att EUs regionalpolitik ska ta hänsyn till glesbefolkade regioner. EU ska exempelvis tillåta differentierade drivmedelskostnader. Inflytandet över regionalpolitiken ska ligga hos representanter för kommuner och landsting i regionen. Även arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, kulturlivet, intresseorganisationer och föreningar spelare viktiga roller. Centerpartiet i Umeå kommer att kämpa för ett bra samspel mellan Umeå och den norra regionen. Centerpartiet i Umeå anser att en samlad region Norrland är nödvändig för att vända och stärka regionens självständighet och tillväxt. I väntan på detta vill centerpartiet fortsätta utveckla Region Västerbotten inom fler politikområden. I den framtida region Norrland ska • besluten ska fattas så nära dem de berör som möjligt • självstyrande enheter • beskattningsrätt för regionen • direkta val samtidigt som valet till riksdagen Företagande och växtkraft Umeås utmaning är att både stärka de traditionella basnäringarna, stärka företagsklimatet till sverigetopp och utveckla service och tjänstesektorerna. Tjänstesektorn har allra störst förutsättning att skapa fler arbetstillfällen och en positiv befolkningsutveckling. Besöksnäringen, gastronomin och maten, utbildning, hushållsnära företagande m.fl. som kan vända befolkningsutvecklingen i norra Sverige. Det lokala ägandet och finansieringen ska stimuleras. Ett framgångsrikt företagande ska kunna lägga grund för en positiv förmögenhetsutveckling i norr! För att företagandet ska fortsätta att utvecklas är förbättrade villkor för småföretag av särskilt viktigt. Umeå ligger fortfarande lågt när det gäller nyföretagande utom för området socialt företagande. Detta är speciellt viktigt för landsbygden runt Umeå där över 95 procent av företagen har mindre än 10 anställda. Tillväxt förutsätter att många fler företag nystartas. Alla måste kunna starta ett företag. Det är inom den privata tjänstesektorn som möjligheterna till nya företag är störst.
 6. 6. En utvecklad tjänstesektor är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är inte i första hand mer varor som flertalet människor behöver i en välfärdsstat. Människors livskvalitet måste utvecklas genom tjänster som underlättar tillvaron i vardagen. Tjänsteproduktion är resurssnål och klimatneutral. Centerpartiet har genomfört vallöftet från 2006 om hushållsnära tjänster. Färska utvärderingar visar att mer än 18 000 personer har fått ny sysselsättning. Vita jobb har skapats i Sverige. Reformen är en framgång för både samhällsekonomin och näringslivet men även jämställdheten. Tjänstesektorn ska utvecklas och rymma både traditionella företag, kooperativa företag och sociala företag. Den hushållsrelaterade tjänstesektorn har potential att växa bidra till fler företag och arbetstillfällen i Umeå. Nuvarande spelregler för hushållsnära tjänster ska fortsätta att gälla samt utvecklas inom nya områden. Andra områden som • valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV) ger stora möjligheter • fritt vårdval (kallas Hälsoval i Västerbotten) inom hälso- och sjukvården • reformeringen av apoteksområdet förbättrar servicen och breddar underlaget för tjänstesektorn. • möjligheter med barnomsorgspengen ökar föräldrars rätt att välja barnomsorgsform och fler föräldrastyrda lösningar. Umeå - en trygg plats för alla Möjligheten till trygghet i vardagen är viktig. Detta oavsett ålder, behov av stöd eller om du vill kunna ta en promenad. Trygghet handlar också om att som närstående veta att anhöriga får hjälp för att kunna fortsätta leva ett värdigt liv. Trygghet handlar också om att ge makar rätten att leva tillsammans på ålderns höst om någon behöver plats i ett boende. Trygghetsboenden eller seniorboenden är något som efterfrågas alltmer av våra äldre. Både kommunen och flera privata företag ska bygga och driva sådana boenden. Centerpartiet anser att Umeå kommun ska planera så att det finns trygghetsboenden i alla kommundelar.
 7. 7. Den ofrivilliga ensamheten är ett folkhälsoproblem för äldre men även andra åldrar. Därför behövs ett större utbud av uppsökande omvårdnadsformer, allt från ett dagligt besök i hemmet till det särskilda boendet. Vi föreslår även jourhavande kurator för ensamma äldre. Andra punkter Centerpartiet aktivt arbetar med är - stödja den sociala föreningsverksamheten. En bred aktivitet bland sociala organisationer, studieförbund och idrottsrörelsen samt volontärarbetet föreningar ger fler människor ett socialt sammanhang att delta i. - Utveckla en grön och naturnära rehabilitering inom handikapp- och äldreomsorg och hemsjukvården - Alla som behöver omvårdnad i serviceboende/särskilt boende skall erbjudas plats inom tre månader och kommunen skall utöka möjligheterna till avlastning för anhörigvårdare. - underlätta möjligheterna att starta lokala hemtjänstcentraler i hela kommunen. Kultur, värdegrund och gemenskap och Umeå som Europeisk kulturhuvudstad 2014 Umeå är ett rum i det nordliga europeiska bygget. Med bildning och fredlig samexistens har Umeå som en del av Norden utvecklat bredd, spets och djup inom kulturen. Den starka folkbildningsförankringen skapar mylla för både öppenhet och nyfikenhet. Centerpartiets vision är att det i Umeå och norra Sverige finns ett av norra Europas mest dynamiska och internationellt intressanta kulturliv med bredd, spets och djup. En grund för humanism. Kulturlivets mångfald omfattar och engagerar alla vilket bidrar till ett öppet samhälle. Det mångkulturella kulturlivet ska vara en framgångsfaktor för kommunens utveckling. Alla medborgare har tillgång till både kulturupplevelser och möjligheter att utveckla det egna skapandet. Människors konstnärliga uttryck, kulturarvet och kulturellt entreprenörskap skapar en kreativ och långsiktigt hållbar livsmiljö. Den samiska kulturen ska vara central för människor och samhälle. Kulturområdet och övriga samhällsområden samverkar för ömsesidig utveckling och välfärd. All människor i vårt samhälle skall ha fri och generös tillgång till kulturarvet som finns vid museer, arkiv och bibliotek.
 8. 8. Centerpartiet vill ge full kraft till Umeås arbete som Europas kulturhuvudstad 2014. Det centrala i uppdraget är att skapa en relation mellan Umeå, norra Sverige och övriga Europa och göra det i Europa hittills ganska okända välkänt och synligt. Innehållet i 2014-programmet skapas av engagerade människor, av grupper, av professionella och frivilliga. Med öppenhet som ledstjärna ska mullret skapas underifrån. Det viktigt att alla olika grupper känner sig välkomna, 2014 projektet ska ge bestående effekter som räcker efter 2020. I detta perspektiv är skolornas roll i 2014-arbetet viktigt. Flera platser ska få spela roll. Tre givna plaster är Gammlia, nya konstnärligt campus och staden mellan broarna och Vasaplanstråket med biblioteket, Folkets Hus framtill Norrlandsoperan. Projektet Staden mellan broarna som finns vid i och runt kvarteret Heimdal måste snabbt få klartecken. Området kan utvecklas till ett kvarter som myllrar av aktiviteter och kulturentreprenörer med många inriktningar. En nybyggd aktivitetsarena med maximal flexibilitet för alltifrån större kulturevenemang till konferenser, festivaler eller allehanda dans ska rymmas. Den nya tekniken som kopplar upp oss mot världens alla scener ska finnas här. Centerpartiet anser att kommunen ska bygga och driva detta för att tillgängligheten ska bli maximal Vasaplansstråket ska bygga på att biblioteket är en naturlig samlingsplats, med bättre grannkontakter med Umeå folkets hus. Utomhusmiljöerna framtill Norrlandsoperan kan utvecklas till spelscener och folkliv. Norrlandsoperan ska byggas färdigt. Gammlia ska innehålla ett starkare Museum med fräscha lokaler för utställningar, kulturföreningar, människors vardagsnyfikenhet och samisk och övrig Nordisk inriktning. Utveckla några av det de öppna ytorna i staden. Under sommarhalvåret gröna parker med nordlig natur. På vintern nordliga utropstecken med service och upplysning. Umeå behöver en bättre grönstruktur både före och efter 2014. Stärk den unga generationens engagemang och identitet. Satsa på ett 2014 med unga funktionärer. Den vardagliga kulturen behöver fler platser, många fler scenplatser. Stärk mötesplatserna i stadsdelar och på naturliga orter i kommundelarna. Kommunen bör åter ägna kraft till att gynna bra kulturlokaler på minst 20 olika platser i kommunen. Idrottsplatser och hallar är andra självklarheter. Universiteten fortsätter vårda sina, fina mötesplatser exempelvis Universum, Aula Nordica, IKSU och många fler ställen.
 9. 9. Centerpartiets dröm är att ta ytterligare steg för att riva skranken genom att bl.a. öppna upp mellan universitetsbibliotek, stadsbiblioteket och kommunbiblioteken. Kungliga biblioteket har nyligen fått uppdraget att nationellt gå i spetsen för biblioteksvärlden. Vi håller tummarna för att det ska märkas i Umeå 2014! Kommunens engagemang i en ny jättearena får skjutas på framtiden. Centerpartiets tanke är på sikt är att möta en annorlunda arena på Umeås naturliga ögonmärke Hamrinsberget. En placering nära campus och universitetssjukhuset ger sannolikt de största förutsättningar för ett varierat innehåll. Besöksnäringen med hotell och annat boende, kommunikationer och upplevelser behöver en särskild satsning inför 2014. Tillsammans med Visit Sweden, besöksnäringen i norra Sverige och kanske nya internationella investerare går det utveckla nya, hållbara erbjudanden. Det behövs en ny ledning för denna satsning. Den stadsnära landsbygdens växtkraft Landsbygden inom Umeåkommun ger stora utvecklingsmöjlighet både för människor boende och behov av naturen, skogen och det öppna landskapet. Umeås utveckling behöver det öppna landskapet. Landsbygdens jord- och skogsföretagare har en oerhört viktig uppgift när det gäller att hålla kulturlandskapet och skogarna öppet och tillgängligt! Odlingslandskapet behövs för framtidens livsmedel. Därför måste odlingsmarken skyddas. Centerpartiet anser att kommunens livsmedelsupphandling ska öka andelen närproducerade livsmedel. Med närproducerat menar vi både råvaror och förädlade produkter från regionen och Sverige. En aktiv upphandling ger positiva effekter på jobb och företagande i regionen. Dessutom ska skolelever och boende vid äldreboenden känna en naturlig koppling till den mat de äter. Ett allt större intresse för stadsodling i Sverige ger avtryck även i Umeå. Det viktigt att Umeå Kommun underlättar för stadsodling i tätorten. Högre utbildning och forskning De högre utbildningarna vid universiteten i Umeå är mycket central för utvecklingen i sannolikt varje annan bransch. Traditionen med decentraliserad universitetsutbildning ska hela tiden förnyas.
 10. 10. Styrkan bestäms bl.a. av antalet studenter eftersom volymen både styr tillgången på många utbildningar samt behovet av lärare och andra medarbetare. Den högre utbildningen och forskningen är regionalpolitiskt den viktigaste faktorn för en expansion i norra Sverige och norra Skandinavien. Centerpartiet anser att särskilda satsningar ska genomföras av staten och regionerna för att kraftigt öka antalet studeranden i Umeå med minst 10 000 studenter från länder utanför Sverige. Det krävs mer aktiva åtgärder för att förhindra att avgifterna för utomeuropeiska studenter inte resulterar i färre studeranden. Kunskapens Umeå – en förutsättning för utveckling Umeåsmöjligheter som kunskapsstad ligger i bra utbildningar alltifrån förskolan till universitetens postdokutbildningar. Kommunen har det övergripande för en fungerande för och- grundskola och gymnasieskola. Elevers och föräldrars möjligheter att välja har bidragit till att utveckla både kommunens egna skolor och de många friskolor som numer finns i kommunen. Umeå behöver en grundskola med hög klass vars grunduppdrag är att ge eleverna att klara målen i läroplanen. Centerpartiet arbetar för att förstärka den kommunala skolan genom att - öka elevers och föräldrars medansvar - lokalt ansvar inom skolområden och skolenheter - stärka skolans resurser för kulturengagemang och utveckla den skapande skolan. Det krävs det att Umeå kan upprätthålla en hög lärarkompetens. Därför är det viktigt med kompetensförsörjning och forskning inom skolområdet. Det krävs en god arbetsmiljö för elever och lärare. Det är viktigt att lärarnas arbetssituation är god samtidigt som det är viktigt att eleverna får ett verkligt inflytande på undervisningens uppläggning. Centerpartiet anser att krafttag måste göras mot all typ av mobbing och diskriminering i skolan. Skolan ska vara en trygg och attraktiv plats för alla även utanför klassrummet dvs raster, håltimmar och utanför skoltid. Skolans resurser ska tillsammans med bibliotek, idrottslokaler, ytor för spontanidrott och bra lokaler för möten och kultur bilda naturliga resurscentra i stadsdelar, kommundelarna och större byar. Centerpartiet kommer att fortsätt prioritera satsningar på den typ av resurscentra som exempelvis Nya Kolbäcksskolan, Kasamark skola och Hagaskolan är. Vi vill satsa på Tegs central skola med nytt bibliotek, idrottshall och kulturlokal.
 11. 11. En väl fungerande förskola är en förutsättning för ett växande Umeå. En av förskolans svårigheter senare år är bristen på lokaler och alltför stora barngrupper. Centerpartiet prioriterar arbetet med att ny målsättningen 15 barn/grupp i förskolan. Motivet är framförallt barnens behov av trygga grupper, minskad stress och lugnare miljö. Det finns även anledning att genomföra en centralt sammanhållen satsning på kommunens verksamhet med dagbarnvårdare. Barn och familjers behov är olika vilket innebär att valmöjligheterna inom förskolan ska finnas. Den ensamstående mamma som arbetar på schema inom vården har idag få valmöjligheter inom förskolan. Centerpartiet arbetar för att öka den avtalade ersättningsnivån till dagbarnvårdarna samt stärka dagbarnvårdarna möjligheter att vara utförare av det pedagogiska uppdraget inom förskolan. Gymnasie- och vuxenutbildningen En viktig förutsättning för att lyckas i gymnasiet är att det finns tillräckliga grundkunskaper från grundskolan. Ett steg i att höja kvalitén är i gymnasieskolan är gymnasiereformen (GY11), den kommer att stärka elever som går direkt till ett yrkesliv eller fortsätter studierna i högskolan. Ett annat resultat av GY11 är att för den elev som inte är behörig till något nationellt gymnasieprogram så avskaffas dagens individuella program och fem introduktionsprogram tillkommer: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, samt språkintroduktion. Reformen ger utökade möjligheter till ett vidare samarbete mellan arbetsliv och gymnasieskola, dessa möjligheter anser Centerpartiet att gymnasieskolan skall tillvarata lokalt och regionalt. I gymnasiereformen kommer det att finnas sex högskoleförberedande program, den delen av reformen gör det ytterligare angeläget att gymnasieskolans samarbete med universiteten stärks. Den student som inte fullföljer sin gymnasieutbildning får och kommer att få allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det är därför så viktigt med en gymnasieskola som ger alla elever en ärlig chans att utifrån egna förutsättningar fullfölja studier. Centerpartiet menar att vägledningen innan eleverna gör sitt gymnasieval måste stärkas. Under gymnasietiden sker allt för många avhopp och byten studievägar, därför är det även där av vikt att vägledningen stärks. För många elever kan lärlingsutbildning vara ett bra alternativ, där anser Centerpartiet att den utbildningen måste vara likvärdig med den traditionella utbildningsvägen. Att genomgå en lärlingsutbildning innebär att få chansen i rätt tid för elever med stark motivation och annorlunda talang.
 12. 12. Samarbetet med de företag där lärlingseleverna skall genomföra sin praktiska utbildning är helt avgörande för kvaliteten på utbildningen. Lärlingen ska ges en bra status. Umeå gymnasieskolor skall även fortsättningsvis erbjuda ett brett utbud utbildningar och vara den gymnasiekommun som är den attraktivaste i regionen. En bra vuxenutbildning är en viktig tillväxtfaktor för att tillgodose dels den enskildes utbildningsbehov, men också se till att utbilda utifrån det arbetskraftsbehov som finns i Umeå. Kommunen har två roller dels som beställare av vuxenutbildning, dels som utbildare. Centerpartiet arbetar för att skilja roller åt genom att koppla beställaruppdraget till kommunens förvaltningsledning för näringslivsfrågor, personalledning och strategisk planering. Centerpartiet i Umeå arbetar för ett samlat program för att stärka arbetsmarknaden för unga under 25 år genom följande förslag: • Kommunerna ska erbjuda alla 17-åringar feriearbeten genom feriejobbcheckar. • Frivilliga ungdomsavtal införs så att arbetsgivare kan anställa unga och oerfarna. • Ungdomsavtalen ska omfatta personer upp till 26 år och kunna slutas på maximalt två år. Med avtalen följer trygghet exempelvis avgångsvederlag på åtta procent efter tre månaders anställning, rätt till a-kassa, sjuklön och vara pensionsgrundande. • Fribeloppet för inkomster i studiemedelssystemet slopas. • Åldersgränsen på 20 år för studier för vuxenutbildning tas bort • Halverad arbetsgivaravgift för unga under 26 år behålles. • Avskaffa den särskilda löneavgiften (7,49%) för egenföretagare. • Stimulera ung företagsamhet genom utbildningar, ekonomisk rådgivning och tillgång till mikrolån • Kräva att kommuner och landsting konkret sänker arbetsgivaravgifterna i sina verksamheter för varje arbetstillfälle för personer under 26 år. • Prognoser för kommande års behov av arbetskraft presenteras för alla branscher i kommuner och arbetsmarknadsregioner.
 13. 13. • Nya ungdomsjobb ett viktigt mål för både den svenska regionalpolitiken och EUs gemensamma regionalpolitik Föreningslivet och det viktiga fritidsbehovet Den ideella sektorn är stark i Umeå kommun. De insatser som människor gör i olika föreningar är ovärderliga för samhället. Just nu upplever många föreningar stora svårigheter ekonomiskt till följd av minskade sponsorintäkter, lägre publikintäkter mm Centerpartiet arbetar för att höja aktivitetsstödet med 20% eftersom stödet är det effektivaste sättet att stödja föreningars dagliga aktivitet och för ledarstödet. Ett antal idrotter som ”står på tur” för att få bättre anläggningar. Inför kommande år prioriterar Centerpartiet gymnastikverksamheten, ny inomhushall för fotbollen samt stöd till motorsporten. Till sist arbetar Centerpartiet för fler Qulan - anläggningar i kommunen för att stimulera spontanidrottandet.

×