Hendonisme Orientalis

4,874 views

Published on

Just contact me. 0172886181

Published in: Education, Spiritual
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
 • tak boley nak download ke ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
134
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hendonisme Orientalis

 1. 1.    tajuk:HEDONISME : PENGARUHNYA KEPADA REMAJA DAN ISU-ISU YANG BERKAITAN DI MALAYSIA disediakanoleh:NurasmahayuBintiMansor A121358 NORARBIZAITUL LAILA MOHD ZAINUDDIN(A121342)FATEHATUL ASMA BINTI HAMBALI( A121407 )disediakanuntuk: USTAZAH ATIQAH ABD RAHMAN<br />
 2. 2. pengenalan<br />Padahariinifahaman yang dibawaolehbaratsemakinberleluasa.<br />Antaracara lain yang digunakanolehbaratdalam agenda merekauntukmerosakkanumat Islam denganmelakukanpenyerangansecarasenyapdarisegipendidikan, sosial, ekonomidanpolitik. <br />Dari segisosialmerekatelahmelakukanserangandengancarameracunipemikiranumat Islam zamansekarangdengansalahsatuunsurHedonismeiaituhiburan yang melampau. <br />
 3. 3. PENGERTIAN HEDONISME<br />Dari duaperkataaniaituhedonedanisme. PerkataanhedoneberasaldariperkataanYunanidimanaasalistilahinimulawujud yang membawamaksudkesenanganataukenikmatan(LorensBagus, 2000). Manakalaperkataanismeakhiranpadakatanama yang merujukkepadakepercayaan, gerakanpolitikataukeagamaandanjugasikapsertaperlakuan (KamusDewan, 2002).<br />MengikutistilahkamusDewan = hedonismebeertipeganganataupandanganhidup yang mementingkankeseronokanataukesenanganhidup<br />LorensBagus = hedonismeialahkonsep moral yang menyamakankebaikandengankesenangan<br />Mustafa KamilAyub = Objektifutamaialahkeseronokan<br />BAHASA<br />ISTILAH<br />
 4. 4.  <br /> EnsiklopediaDunia (2005) membahagikanmaksudhedonismekepadaduaiaitumengikut:<br /><ul><li>falsafahklasik-hedonismemembawapengertiansatukepercayaanbahawanikmatialahkebaikan yang tertinggidalamkehidupan.
 5. 5. falsafahmoden-Dalamfalsafahmoden pula golongan utilitarian hedonistik yang dipeloporioleh Jeremy Bentham dan J.S. Mill mempercayaibahawamanusiatidakseharusnyamencarinikmatindividusahajatetapihendaklahmencarikebaikan yang teragunguntuksebilanganmanusia.</li></li></ul><li>Kesimpulandefinisi<br />Perkataanhedonismemembawabanyakpengertianmengikutperspektifkajiansarjanaterdahuluantaranyaialahkenikmatan, kesenangan, keseronokan, keberuntungandankebahagiaantetapi yang jelasnyaistilahhedonismebolehdikatakansebagaisatuperkara yang mendatangkanfaedahkepadapengamalnyatanpaperlumemikirkankesandanakibatterhadapdiri, masyarakatdannegara. Apa yang perluialahkeseronokan, kesenangandankenikmatan.<br />
 6. 6. Hedonismejugamempunyaibeberapapembahagiansebagaimana yang dikatakanoleh A. Mangunhardjana (1997) iaitu: <br />Bagigolonganilmuwan, kenikmatanmerekaialahpadaperkaraintelektual<br />Bagigolongan sensual (bernafsu), kenikmatanmerekaterbataskepadakenikmatanpancaindera.<br />Bagigolongan yang meminatiseni, kenikmatanmerekatertumpupadanilaiestetik. <br />Bagigolongan yang mementingkannilaietika, moral danreligimakakenikmatanmerekatertumpupadaperkaraetika, moral danreligi. Namunmenurut A. Mangunhardjanalagi, istilahhedonismeseringkaliterhentipadapenakrifanhedonismesebagaikenikmatan sensual yang lebihmudahdifahamidanlebihdidekati yang menjaditumpuanperbincanganini<br />
 7. 7. KAITAN HEDONISME DAN PROTOKOL ZIONIS <br />PenerangantentangProtokolKesepuluhdapatmemberikanjawapan.Iadicatatkanantaranyasebagaiberikut:-<br /><ul><li>‘Pemikiranliberalismeakanditanamdalammindapemimpinnegara-negarabukanYahudi. Akibatnyakestabilanpolitikmenjadigoyangdanpilihanrayadapatdiatur. Kemenanganakandisusun agar pemimpin-pemimpin yang cenderungkepadaZionisakanberolehkemenangan. MakasemuaperancanganYahudiakandapatdilaksanakanolehnya’.</li></li></ul><li>SAMBUNGAN<br />Protokolkesepuluh, telahditerjemahkanpelaksanaannyadandidakwaolehsesetengahpihaksebagaielemen-elemen yang menyokongdanmelicinkanpenyerapandoktrinhedonismedalammasyarakat. <br />Terdapatlapanperkara yang diterapkan agar menjadibudayadalamkalanganorang-orangbukanYahudi. <br />Lapanperkarainidiakronimkandengan ‘4S & 4F’.Song, seks, smoke (rokok) dansport dikelompokdalam 4S manakala fun (hiburan)’, female (perempuan), fashion, dan food.<br />Semuanyaditujukankhususuntukanak-anakmudadanremaja yang menjadigenerasipelapisumat. Hasildariperanan media massa yang dikuasaiolehgolonganZionisinimakakesemuaperkarainiseolah-olahmenjadibudayamodendiseluruhdunia. Kemajuansesebuahmasyarakatdiukurdarisegiketerbukaanmasyarakatmenerimadanmengasimilisasikankesemua 4S & 4F ini.<br />
 8. 8. SAMBUNGAN<br />Untukmenjelaskanlagibetapapentingnyahedonismeinitelahmenjadiuratnadimanusia, YahudiZionismemberipenekanansekalilagisebagaimana yang terkandungdalamProtokol Ke-13 yang antara lain bermaksudsepertiberikut:-<br /><ul><li>‘Untukmenjahanamkandanmeruntuhkansesebuahbangsadannegara, bangsaYahudimestilahmenghapuskangolonganintelekdancediakawanbukanYahudi. Golonganahliperniagaanharusturutdimufliskandenganmelaga-lagakandanmewujudkanpersaingankotor yang menghancurkanpenguasaanmereka.Pesta-pestapelbagaibentuk, hiburandankeramaianharusdiciptadandirayakan. Penganjurannyaharuslahdiwar-warkanuntukkelihatanberprestijdanmeriah. Semuainipenting agar kekayaannegara-negarabukanYahudidihabiskanuntukpenganjurannya. OrangbukanYahudiharusdialihkan & dilumpuhkankeupayaanmerekaberfikir. Ketajamanfikiranmerekaharusdipesongkandenganasakanhiburan, pertandingansukan, penganjuranpestakebudayaan, keasyikankarya-karyakeseniandanpelbagaipertandingan lain. Permusuhanharusdisemaihasildaripersaingankotordantidaksihat’.</li></li></ul><li>FAKTOR-FAKTOR PENULARAN HEDONISME KEPADA MASYARAKAT ISLAM <br />Faktor-faktortersebutsepertiberikut:<br />Penjajahan<br />Globalisasi<br />Media massa.<br />Hiburan<br />
 9. 9. FAKTOR PENULARAN BUDAYA HEDONISME KEPADA REMAJA <br />Gejalahedonismeinibukansahajatelahmeresapdidalamjiwagolonganremajabermulapada era globalisasibahkan, sejarahtelahmembuktikanbahawagejalahedonismetelahmulamenjadipenyakitdalammasyarakatsejakdululagi.<br />Antarafaktor yang menyebabkanhedonismemenulardikalanganremajaialah:<br />SikapRemajaSukakanHiburan<br />Konflikdalaman<br />KeruntuhanInstitusiKeluarga<br />SikapIbuBapa<br />KurangDidikan Agama<br />
 10. 10. KESAN HEDONISME KEPADA REMAJA DAN ISU-ISU DI MALAYSIA<br />Hampirsemuapermasalahansosial yang berlakudalammasyarakatkitahariiniadalahmempunyaikaitan yang rapatdenganaliranfahamanini, MohdMurtadhadalamtulisannya “Budayahedonismesebagaisatuancamanbarukepadamasyarakatmengenaikajianbeliauberkaitanmasalahsosialdalammajalahmastikabermula Jun – Ogos 2008, menggariskanbeberapaisuiaitu:<br />
 11. 11. sambungan<br />SukakanKebendaan (Skim CepatKaya)<br />Sejakakhir-akhiriniterlihatseolah-olahadakecenderunganmasyarakatuntukhidupmewah, bergayadanberhibursecaraberlebih-lebihan. <br />Keinginanuntukhidupmewahdanbergayainilahjuga yang dipercayaimenyumbangkepadapeningkatankesterlibatdengan Skim CepatKayasejakkebelakanganini. <br />Contohkes<br />
 12. 12. Sambungan..<br />Pemerkosaan/ Rogol<br />PenyelarasMasjid, Ustaz Abu BakarBakilani Abu Hasandalam forum bertajuk 'MasalahSosial, CabaranMasaKini' anjuranMasjidPermatang Sungai DuadengankerjasamaPejabat Agama Daerah Butterworth menjelaskanterdapatpeningkatansehingga 300 peratus. Jelasnya, padatahun 2007 kesrogolmencatatkan 1,241 manakalatahun 2008 meningkatkepada 4,959 kes. SementarauntukKesanakluarnikah pula daripadatahun 2000 sehinggabulanJulai 2008 berjumlah 257,411 orang yang mananisbah 94 orangdilahirkanseharisemalam. (MohdSabri Said: 2008) tidaktermasuk yang tidakdirekodkan. <br />Antarakes-kesrogol yang dilaporkandi dada-dada akhbar; Harian Metro; (19 jan 2010): <br />Haidselamatmangsasamundiperkosa<br />Amah dakwadirogolabangmajikan “KUALA LUMPUR : <br />Rogolanak, nikahemak<br />
 13. 13. sambungan<br />3.WanitadanSeks<br /><ul><li>PresidenPertubuhanWanita Muslim Antarabangsa (Malaysia), Dr RubiahHamzah, berkatasenario yang berlakudalamnegaraketikainiapabilakebanyakanremaja “hilang rasa maluapabilamelakukanaktivitiseksbebas”.
 14. 14. Kesanakluarnikahdiburukkanlagidenganlaporan yang terbarumengenaiamalanseksbebasremajahariinibolehdianggapmemasukizonkritikalapabila data dikumpuldaripadarumahperlindunganwanitadiLembahKlangmencatatkan 2,701 keskehamilanluarnikahsejak 1996 hingga September. (sumber: beritasemasa, 2009)</li></li></ul><li>sambungan<br />Berdasarkankepadalaporanrasmi, JabatanPendaftaran Negara (JPN) melaporkanterdapatlebih 257,000 sijilkelahirandidaftarkantanpacatatannamabapa, sejaktahun 2000 hinggapadabulanJulai 2008. Inibermaknasecarapurata, 2,500 kesanakluarnikahdirekodkanpadasetiapbulanatau 83.3 kespadasetiaphari. Jikadiunjurkanlagi, satukespendaftarananakluarnikahberlakudalamsetiap 17 minit 17 saat.<br />menurutstatistikpendaftarankelahirankelahirananakluarnikahdalamtempoh 4 tahunsahaja (1999-2003) 30,978 dari 70,430 (44%) orangbayitidaksahtaraf yang dilahirkanadalahanakorang ISLAM. (beritaharian : 2009) PecahanmengikutNegeri Selangor = 12,836 orangNegeri Sembilan = 4,108 orang Kelantan = 1730 orangPerak = 9,788 orang Pahang = 3,677 orang Perlis = 691 orangK. Lumpur = 9,439 orang Kedah = 3,496 orang Sarawak = 617 orangJohor = 8,920 orangPulau Pinang = 3,412 orang Terengganu = 574 orangSabah = 8,435 orang Melaka = 2,707 orang JUMLAH = 70,430 orang. Sumber: beritaharian online<br />
 15. 15. 4. HIBURAN<br />
 16. 16. 4.Hiburan<br />Puncapermasalahaninipastinyaterletakpada media sebagaipenggerakutamahiburankepadapeminatnya.<br />Salahsatufaktorpenting yang menyumbangkepadaberlakunyafenomenainiialahrealiti media massasamaada media cetakatau media elektronik yang memberikanperuntukan yang sangatbanyakkepadaaspekhiburan.<br />Pelbagaibentukhiburan yang cubadiketengahkanmelaluiberaneka slot hiburan. Dari rancanganberbentukrealiti, konsert-konsertjalananhinggakekonsert yang ditajaolehbadan-badankerajaan. KonsertkarnivalJomHeboh, adajugakonsert-konsert yang lain terusdijamukankepadamasyarakatkitadiataspelbagainamadantema, dianjurkanolehpelbagaipihakdansyarikat. Konsertsempenasambutantahunbaru, konsertsambutanharikebangsaaandanbermacamlagi. Contoh lain ialahKonsertInspirasi TV3 yang berlangsungdiDataranMerdeka, PestaMalam Indonesia 3, Rockaway ’09 danterdapat 6 konsert lain yang dianjurkansempena Festival Muzik KL 2009 yang bermuladari 1-10 Julai 2009.<br />
 17. 17. Apabilahiburandilambakkan, kesannyamindamasyarakatakanbanyakdibentukdenganhiburan.<br />Generasimuda yang diharapkanmenjadibarisanpelapisuntukmenerajuidanmencorakpembangunanummahdannegara, disibukkandenganhiburan yang melampau-lampau. Merekalebihghairahdanbersemangatuntukberbicaratentanggosipsensasiparaartis, filem-filemterbarudipawagam, lagu-lagu yang sedang popular danpelbagaitopik lain yang semuanyaberkaitandenganhiburan.<br />Penyakitinibukansahajamenimpagolonganmudamudikurangberpendidikan, malahdukacitaapabilaianyaturutberjangkitkepadagolonganmahasiswamahasiswidiinstitutpengajiantinggi. Fenomenainidapatdibuktikanmelaluipengaruhpenampilanfizikal, tuturkata, tindakandanamalanmajoritipararemajazamanini.<br />
 18. 18. 5. Gangterisme<br />kegiatangengsterismeinimeliputi; Merompak, menyelukpoket, terlibatdalamlumbaharam (rempit), mencurikereta, mengedardadah, minumarak, terlibatdalamseksrambang, mengugutpeniaga-peniagakeciluntukmemberiwangperlindunganbagimenjaminkeselamatanmereka, bergaduh, bulidansebagainya.<br />Penglibatangolonganinisemakinharisemakinseriussehinggakanmerekamulamenularkesekolah-sekolahsehinggatimbulkes-kesugutandanbulisesamapelajar.<br />Contohkes<br />kematianadik Muhammad Farid Ibrahim, pelajartingkatanempat, SekolahMenengah Agama DatokKlana Petra Maamor, Empangan yang berlakusekitartahun2004<br />pelajarSekolahMenengah Sungai Besi, MuhdHadzrin bin Mohamad yang meninggalakibatdibelasahrakansekolahpadaFebuari 2009.<br />
 19. 19. 6. PenagihanDadah<br />Penagihandadah yang hinggakinidianggarkanlebih 400,000 remaja Islam terjebakdalamjenayahini, mengikut statistic yang diperolehidarilaman web PEMADAM, memaparkanstatistik Jan – Dis 2005 sertaprofilpenagihandadahdi Malaysia mengikutkategori: <br />(1) Taburanpenagihmenurutnegeri- Pulau Pinang beradapadakedudukanteratas.  <br />(2) Jumlahpenagihmengikut status kes - kesulanganlebihtinggiperatusnya.<br />(3) Profilpenagihmengikutjantina - lelakilebihramai, hampir 98% kesbaruadalahlelaki, sementara 99% kesulanganadalahdarikaumlelaki. <br />(4) Profilpenagihmengikutbangsa: Melayuberadapadakedudukantertinggidengan 69% kesbaru, 67% kesulangan, dan 68% secarakeseluruhan.<br />
 20. 20. sambungan<br />(5) Profilmengikutumurketikadikesan: bagikesbaru, kebanyakandikesanketikaberumur 20-24 tahundanuntukkesulangan, ramaidikesanberumur 25-29 tahun.<br /> (6) Profilpenagihmengikutjenisdadah yang digunakan: bagikesbarudanulangan, kebanyakannyamengunakan heroin. <br />(7) Profilpenagihmengikutpekerjaan: kebanyakanpenagihbekerjasebagaijurujualataudalambidangpembinaanrompakan, ragut, rempitdanbermacambentukpergaulanbebaslainnya.<br />
 21. 21. Pengaruh lain kepadaremaja<br />Fesyen yang melampau-lampau<br />Sukan yang melampau-lampau<br />
 22. 22. CARA MENGATASI MASALAH HEDONISME<br />Kembalikepada Islam<br />Dakwah<br />Konsepbersederhana<br />IlmuPengetahuan<br />Malu<br />
 23. 23. kesimpulan<br />Gejalainibolehdianggapsuatu virus yang berjangkitdanmerosakkanakhlakumat Islam terutamanyaremajasekaligusmemusnahkanharapannegarauntukmelahirkanpemimpinharapanbangsa yang akanmengambilalihtampukpimpinannegarapadamasa yang akandatang.<br />langkah-langkahyang pragmatikdanefektifharusdiambilolehsemuapihaktermasukdiriremajaitusendiriuntukmenanganigejala yang kianberleluasaini. Allah tidakakanmengubahnasibsesuatukaumjikakaumitusendiritidakmengubahnya<br />Kita hendaklahsentiasamenyediakanpayungsebelumhujansupayakitatidaksepertipepatahsudahterhantukbaruhendaktergadah. <br />
 24. 24. Sekianterimakasih<br />

×