Reklam och Sociala medier

3,068 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,068
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
693
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reklam och Sociala medier

 1. 1. f ör e l äsn i n g > M a r kn ads kommu n i kation oc h IT vi d   In stituti on e n för R e k lam o ch P R Johan Helander, Digitalt ansvarig (Digital Director) johan@familjen.se 070 88 924 88 Twitter: @J_HELANDER #stratkom
 2. 2. Sociala medier är ingen isolerad ö i ett stort kommunikationshav
 3. 3. so c ial a me di e r Varför sociala medier? Sociala medier handlar om relationer
 4. 4. var umärk es re lat i o n Relationen till varumärket påverkar köpintentionen • Varumärkesrelation = den känslomässiga närhet man känner till varumärket. • Ju starkare relation till varumärket desto större är sannolikheten för att reklamen påverkar köpintentionen • Reklamen påverkar sällan köpintentionen direkt utan tar vägen via varumärket M i ch ae l F. C ram p ho r n
 5. 5. var umärk es re lat i o n Kan man stärka relationen med reklam?
 6. 6. Vi bryr oss inte om reklam...Men vi bryr oss om det som...
 7. 7. var umärk es re lat i o n ...är användbart ...är underhållande ...får oss att känns oss smarta stärker gemenskap och bygger relationer
 8. 8. använ d bar r e k l am • iPhone och Android • Tio Sacoförbund delar med sig av lönestatistik • 60 000 nedladdningar i AppStore • Presumtiva medlemmar kontaktar förbunden dagligen • Saco näst största PR-genomslag
 9. 9. använ d bar r e k l am • iPhone och Android • Tio Sacoförbund delar med sig av lönestatistik • 60 000 nedladdningar i AppStore • Presumtiva medlemmar kontaktar förbunden dagligen • Saco näst största PR-genomslag
 10. 10. Grat i f i kat i o n > utgå f r å n mä n n is kors f örku ns kap e r
 11. 11. u n de r h ål lan de r e kl am
 12. 12. gr ati fi kat io n > spr i d n i n g so c ia l a me d i e r go o g le pr ata r t i l l e n e xt r e mt lite n g ru p p oc h d e t sp ri d e r s i g öve r h e la vä rlde n
 13. 13. använ d bar & u n de r h å l la n d e r e klam Gör man någonting som är relevant för målgruppen sprider det sig via sociala medier oavsett om det är digitalt eller analogt
 14. 14. använ d bar & u n de r h å l la n d e r e klam Pratbart & Delbart
 15. 15. go o g le glöm me r a l dr i g
 16. 16. !"#"$%"&()!"#$%&%()*+,,-./ 0-11")2%&"&-13(2245&"2%,67 ()2"&)"2 $"&#(-)89:;663%2"&%3 <88=>8?>8@ame r i kans ka f lygvap n e ts m i n igu i d e t i ll soc iala me d i e r ;<2"."6)4<55#./1= E"22%+&")5$"&#+22)(),-./ $(3%&";2$".0*(),%$"223(%,&%14&7) J%&)7,-);662+.02"22()*+,,67 ") %1"&(0%)#0%4*C,$%6)"2$(%R B*-,,"**"&%))%2#-.(%*2)+2$"&067 !"#$%&(&")*%&+,-./#0-)/1223/41/54/6 ()2"&)"2-13()-&,%)(#%2(-)GK&3"2( 7*()(.$8-!$&8"$(*$9-,"$"%:-;%"$ 78 ><2"."6/)<1&/,/$= &-$#0-)%/ E;+&4&(%220-11")2"&%D0-6("&% !"# -./#6&(3%$(3%&""42"&",")$(*L%9 V%,;663%2"&%&-.0#7 1()(,;(3") !*+,"$-.)/..)0*12.314/ *56%)3"9 A)4%02%>B%#"&%3-./$+* ?1<,,)@)A/.2/+.= E")#")%#2"$"&#(-)")%$1()(> ;)3"&BC,,30-11")2%&#-1 K&#C42"2;66")B%&2%22 ,;(3")(WEN>4-&1%2/(22%&3;67R 0%)()#2+11%"**"&()2"D1") 1(##0&"3(2"&%-./351%;2G %OB-19#"IB*-,,I1()(,;(3">B"#$%&% #-101/50*1)/,,.)"#.)31) #$/."69 E;)7&1(,$(%R %OB-19#"I0-)2%02 !"# E;0%)/7**%1"3()*+,,"2D*72% 3"2#27D"**"&B"#$%&%6-#(2($29 D"4."$>..1= 78 B6/4/)C/1/ F(**3;B"#$%&%G K&#C42"2%22&%*L"&%D#0+12%D !"$%0%#(3%)I0-11")2%2-&) "**"&,5&%2(**72*5L"G 45&&"*"$%)2%0-11")2%&"& 1")B"#$%&%()2"9 !"# !"# 78 E/4./0,= B"&1/)5&)13..)0/4./ M))"/7**"&0-11")2%&") !"#$%&%1"30-&&"02 4%02%4"*G 78 ()4-&1%2(-)3(&"02(%)#*;2)(), 9:.)2.: 2(**0-11")2%&")"**"& H720-11")2%&")#27 0$%& ()*+,,"29 1")3-0;1")2"&%-./ !"# B"$%0%2&73")I#(3%)")2(3 4&%15$"&45&"$")2;"**% C22"&*(,%&"()2&"##%)2% !"22#*+&)4%#&= D"&./):.$31&1 0-11")2%&"&9 K&0-11")2%&")&"#;*2%2"2 %$"))",%2($;66*"$"*#"G 78 N(O%6&-B*"1"2DB"#$%&%-./ %,"&%67 ")*+16*(,*5#)(), "**"&0-16")#%2(-)9 F,/)5&)&"$ !"# F%&566")-./3"*%,+&)% 1"33(,%$0-16*"22"&%)3" ()4-&1%2(-)9P6&(3,+&)% I6/1/)3#&:= $(3%&"/(#2-&(")(%)3&% J%&#%L2")D+1)"2"**"&3")#-10-11")2"&%& 78 &"*"$%)2%4-&;19 #76%##/5,#2%2;#%223;B5&B"#$%&%G P$%&%67 &+22#+22 ?1/#2>/1#2 8#$)43,,<1 ?3#4)031&"$. D/1)>12<#,"$ G,*5)"#.HHH Q%*%-1$"13; F%&,")"&5#1"3 Q%3")2(3#-1 !*(%*3&(,-2&"$*(,9 E()0-11")2%& +&-./%223; 0+**%),($"*#"&R B"/5$#45&%22 S)3$(0()2"&)% 0%),";66/-$2(** &"6&"#")2"&%& *+)0%&D$(3"-D #0&($%B&%D4&7) B",&"66-./ 4*"&9U*51()2"%22 45&"2%,"2#-1 B(*3"&-./%)3&% )7,&%2(11%&2(** 4(0-)#6&709F%& 72"&B"#50%-./ -12%*%#9 &"4"&")#"&9 ")3%,9 6"&#-)*(,T 45*L%;669
 17. 17. Smart p h o n e s
 18. 18. Smart p h o n e s Ju fler Smart Phones desto svårare är det att ljuga • En tredjedel av svenskarna har en Smart Phone • 40 % iPhone och 40 % Android • 2013 kommer 80% av mobilerna att vara Smart Phones • Prisjämförelse och betyg i realtid
 19. 19. Smart p h o n e s
 20. 20. Ke ntuc ky Un ive r s it y
 21. 21. Fami l je ns ar b e ts pr o c e s s Kom mu n i kati ons - må lgr u p psan a lys kre ativ bri e f i d éa rb e te platt form kom mu n i kat io ns- pre se ntation g e n omfö ra n d e u p p fö l jn i n g p la n
 22. 22. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an
 23. 23. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an ”KTH är väl liksom flot t och snyggt m en int e så jä kl a kul… //… matte, fysik , teknik, in ga männ iskor, ing en ve r kl i gh e t, låtsasy r ke n” – Agnes, läkarutbildningen
 24. 24. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an Kan du se dig själv som stu de nt på KTH? ” Nej, de har in gen j uridik, bara teknik- oc h natu rg reje r och så nt är jag inte så i ntressera d av. Jag har egentl ig e n int e kol l at va d de har för utbildninga r. ” – Sar a, juri stut bildni ngen
 25. 25. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an ”Jag vill gä rna sp ringa omkring på jo b b et o c h m öta f o l k , p r ata m e d fol k. Det [ingenjörsyrket] kä nns lit e för st i ll as it ta nd e ” – Ida , l äkarutbildningen
 26. 26. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an ”Jag ha de tänkt at t ta nått lit e civilin g en j ör sak t igt m e n jag bävad e inf ör utbildningen, at t den är så väldigt te o re tis k. Vä l di gt mycke t matemat ik . Jur idiken kop plar ä ndå me r t ill ve r kl ig h e t e n ” – Lucas, juristut bildningen
 27. 27. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an ”Jag kan tänka mig att folk kanske tä n k er s ig att f o l k s o m gå r på KTH inte ha r lika bra social ko mpet ens s om d e s om går på a nd ra utb ildn in ga r” – Helena , lä karut bildningen
 28. 28. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an Positioneringsstrategi kth är socialt kth befinner sig mitt i verkligheten kth har akademisk höjd
 29. 29. kth . se /stu d e nt w e b b e n 1 5 a pr i l
 30. 30. hjär nan o c h m i n n e t
 31. 31. Viktor och Lina på kth. Följ deras bloggar på www.kth.se Ingenjörer gjorde så att hela världen fick plats i en pytteliten gps Ingenjörer uppfann Spotify så att du kan streama din favoritmusik från nätet Ingenjörer uppfann en elektronisk bagare som kan kvalitetssäkra 18 000 baguetter i timmen Ingenjörer förbättrade plasten i plastpåsen så att den kan brytas ner av vanlig luft VAD VILL DU GÖRA I FRAMTIDEN? Som ingenjör kan du göra mer. Sök till kth senast 15 april. www.kth.se
 32. 32. Viktor och Lina på kth. Följ deras bloggar på www.kth.se Ingenjörer gjorde så att hela världen fick plats i en pytteliten gps Ingenjörer uppfann Spotify så att du kan streama din favoritmusik från nätet Ingenjörer uppfann en elektronisk bagare som kan kvalitetssäkra 18 000 baguetter i timmen Ingenjörer förbättrade plasten i plastpåsen så att den kan brytas ner av vanlig luft VAD VILL DU GÖRA I FRAMTIDEN? Som ingenjör kan du göra mer. Sök till kth senast 15 april. www.kth.se
 33. 33. driva tr a fi k t i ll w e b
 34. 34. i nte r nat io n e l la mast e rb lo ggar e
 35. 35. ku n g l iga t e kn is ka h ö gsko l an Resultat • 141 000 besök till bloggarna januari-april • 29 456 besök till ”100 dagar till framtiden” • 1000 tävlingsmotiveringar – massiv exponering på Facebook • 1400 besökare till Öppet Hus (40 % ökning) • 3400 visningar av föreläsningarna: Bambuser + Youtube • 440 000 visningar på Youtube • KTH populärare än på tio år – 8% ökning
 36. 36. FRÅGOR!

×