Whitepaper - Met 6 graden naar succesvolle inzet van social media

378 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper - Met 6 graden naar succesvolle inzet van social media

 1. 1. 6 graden voor eensuccesvolle inzet van social media om úw wereld te bereiken
 2. 2. ‘Via een netwerk van 6 graden,met maximaal vijf schakels, iseen ieder op onze planeet metelkaar verbonden.Karinthy Frigyes, schrijverInternet en social media zijn krachtigeexponenten van de digitalisering die deafgelopen jaren ingezet is. Krachtige middelenvereisen echter ook dat er goed nagedachtwordt over de inzet ervan.Sta eens stil bij bovenstaand citaat: Als ieder-een op deze aardbol met slechts 5 schakels tebereiken is, dan betekent dit voor organisatiesmet publieke, commerciële of ideële inslageen ongekende mogelijkheid om een bood-schap met hulp van volgers en fans efficiënt teverspreiden.Om ten volle gebruik te maken van de moge-lijkheden die internet en social media bieden,willen wij met deze whitepaper graag eenvoorzet geven bij het strategisch inzettenervan.Dat is de insteek die wij vanuit 6 gradenhanteren. Krachtige internetcommunica-tie, iedereen bereikbaar: alles is mogelijk,zolang er maar een gedachte achter zit!Ferenc Jacobs, 6 graden. 2 6graden.nl
 3. 3. Het vaststellen van heldere doelen helpt Als om uzelf niet te verliezen social media een onderdeel van uw 1.doelen huidige marketing wordt in de eindeloze mogelijk- 2.wat nu? Wat heden die internet in onze tijd biedt.is het goed te kijken waar u er uit de vorige kunt verbinden en stappen gekomen is versterken. wordt vertaald naar een 3.middelen inzet van sociale kanalen die voor uw situatie Aan geschikt zijn. de slag met Het social media betekent bouwen aanvolgen en gevolgd worden nieuwe contacten en het uitdragen van uw 4.verbindenIn deze fase verbindt u zich 5.creëren met de wereld en maakt u boodschap creëert kansen, Elk van volgers fans! resultaten en zorgt voor uw proces kent rol als expert. een moment waarop bepaald wordt wat er voor 6.evalueren verbetering vatbaar is en hoe u nieuwe techniek inzet voor meer R.O.I. 3 6graden.nl
 4. 4. Het vaststellen van heldere doelen helpt“Dat aan het doel zelden om uzelf niet te verliezenadequate aandacht wordtbesteed is misschien wel de 1.doelenbelangrijkste reden voor het in de eindeloze mogelijk-niet behalen van resultaat.” heden die internet in onzePeter F. Drucker, managementexpert tijd biedt.Zomaar beginnen? Bewustzijn - laat zich vangen in het aantalDe uitspraak ‘we moeten iets met social volgers, inschrijvingen, bezoeken en fans.media’ komt veel voor bij ondernemers ofmanagers die de importantie van deze manier Invloed - vertaalt zich naar bijdragen aanvan marketing begrijpen, maar nog niet helder discussies, expertise en de manier waaropvoor ogen hebben hoe dit bij kan dragen aan over mijn inzet gesproken wordt.het succes van de organisatie. Betrokkenheid - komt onder andere terugIn dat geval is het niet verstandig om zomaar in de hoeveelheid likes, retweets, clicks ofergens te beginnen. Social media is een vorm reviews van mijn product, dienst of bedrijf.van marketing, en dient ook als zodanigbenaderd te worden. Net zoals bij reguliere Actie - duidt aan dat inspanningen zichcampagnes eerst nagedacht wordt over doelen vertalen naar informatieaanvragen, sales,en middelen, zo dient ook bij de strategische downloads, kortom alles wat als resultaatinzet van social media sprake te zijn van een gezien kan worden.heldere visie. Doelgroep of volggroep?Stel doelen Onder het stellen van doelen behoort ook deWat wil ik eigenlijk bereiken met de inzet visie op wie bereikt dient te worden. Gaan wevan social media? Wordt het een digitale uit van klassieke doelgroepen, gebaseerd opreclamezuil? Is het een etalage van diensten demografische kenmerken? Dit is makkelijkeren expertise? Wil ik de dialoog aangaan met te meten.mijn volgers? Of spreken we liever van een volggroep, waar-Een heldere keuze in doelstellingen draagt bij bij de omschrijving is ‘iedereen die zich aan-aan het verdere proces van strategische inzet. getrokken voelt tot het gedachtegoed van eenEen open bespreking van de wensen en organisatie’? Waarbij het feit is dat creativiteitverwachtingen draagt bij aan succes. Hiervoor en openheid leidt tot het ‘olievlekeffect’ en ikonderscheiden we de volgende elementen: organisch bouw aan een groot loyaal bereik. 4 6graden.nl
 5. 5. Het Als vaststellen van social media heldere doelen helpt een onderdeel van mijn“Ik voel dat kleinigheden om uzelf marketiverliezen huidige niet te ng wordtsamen de som van het levenuitmaken.” 1.doelen 2.wat nu?Charles Dickens, schrijver in de eindeloze mogelijk- is het goed te kijken waar ik heden die internet in onze kan verbinden en tijd biedt. versterken.Niet alleen SamenhangSocial media komt niet alleen, het is veelal een Paid-channels genereren aandacht voor deonderdeel van de totale marketing van een Owned-channels, die weer zorgen voor invloedbedrijf. Het begrip ´Multichannel´ geeft aan op Earned-channels. Andersom werkt dit door.dat er via verschillende kanalen informatie De aandacht die op Earned-channels gegene-gezonden en ontvangen wordt. reerd wordt, verzorgt input voor uitingen opVandaar dat het goed is om uit te gaan van de Owned en Paid-channels. Denk hierbij aaneen meervoudig inzet van marketing. testimonials over goede service of waardevolle ondersteuning. Maar ook bij negatieve buzzOnderscheid in kanalen kan de organisatie in de marketing enPaid is alle marketing die ingekocht wordt, communicatie signalen uit de Earned-channelszoals televisiespots, radioreclame, adverten- oppikken en gebruiken in de Paid en Owned-ties op Google of in traditionele media. channels. We gaan ze samen inzetten!Gelijkmatige financiële investeringsdruk. SchemaOwned zijn alle kanalen die in eigen beheer Onderstaand model laat de samenhang tussengebruikt worden. Denk hierbij aan website, de diverse kanalen zien.eigen product- of bedrijfspagina’s op socialemedia of een nieuwsbrief. Iets hogerefinanciële aanvangstinvestering, daarna lagekosten. Vereist eigen inzet. PaidEarned is alle publiciteit die andere partijen,voornamelijk afnemers, genereren. Dit kan Ownedbijvoorbeeld gaan om reviews, commentaarop berichten of retweets. Dit vergt van eenorganisatie inspanning in de paid en owned Earnedtrajecten. 5 6graden.nl
 6. 6. Wat er uit de vorige“Het is niet voldoende dingen stappen gekomen istegen lage prijs verkrijgbaar te wordt vertaald naar eenstellen; men moet ook midde-len vinden om ze te doen 3.middelengebruiken door die groepen inzet van sociale kanalenvan mensen, waarvoor ze die voor uw situatiebestemd zijn.” geschikt zijn.E. Decpetiaux, journalist en filantroopKeuzes te over Videocontent is een krachtig middelWie actief wordt via social media loopt on- om informatie te delen en te latenvermijdelijk tegen een overvloed aan keuzes verspreiden. Denk hierbij aan ‘virals’,aan. Hieronder een opsomming van populaire demonstratiefilms, virtuele tours ofmiddelen, met een omschrijving van de moge- andere dingen waarvoor het mediumlijkheden. video zich leent. Het bijhouden van een webblog is voorDoel, middel, doel, middel? veel professionals zowel een middel omWel omschrijft het woord ‘middel’ heel goed expertise te delen, als om nieuwede kern van het verhaal, het zijn geen doelen ideeën te toetsen of nieuws aan teop zich. Doelen zijn in de vorige fases gesteld, kondigen.de keuze van middelen dient daar op aan te Goede content zorgt voor een goedsluiten. imago, wat zorgt voor resultaten. Facebook heeft bijna 1 miljard gebrui- Foursquare is een locatiegebaseerd kers en groeit per dag. Voor opbouw medium met social gaming invloeden. van een community, gerichte promotie Geschikt om geografisch acties in te zet- en fanpages een enorm krachtig middel ten en aanwezigheid te tonen. Twitter is een microblog, goed Google+ is een kanaal in opkomst. De inzetbaar voor delen expertise, gericht koppeling met andere toepassingen van communiceren, event driven marketing Google maakt het een interessant en volgen van anderen. middel voor organisaties. Pinterest is een digitaal scrapbook LinkedIn biedt uitgebreide mogelijk- om leuke foto’s te delen. O.a. inzet- heden om organisaties te presenteren baar voor het delen van een verhaal, in de zakelijke markt en is voor het crowdsourcing of stimuleren van online opbouwen van een netwerk onmisbaar. Strategisch gezien is de keuze van middelen afhankelijk van de uitkomsten van de eerste twee graden. Een goed advies en dito strategie zijn in dit geval onmisbaar. 6 6graden.nl
 7. 7. Aan Wat erde slag vorige uit de met social media betekent stappen gekomen is“De mens is een sociaal dier, volgen en gevolgd worden wordt vertaald naar eenhij is niet gemaakt om alleen televen.” 4.verbinden 3.middelenAristoteles, Griekse wijsgeer In dezevan sociale kanalen inzet fase verbindt u zich met devoor uwen maakt u die wereld situatie van volgerszijn. geschikt fans!Sociaal zijn is leuk! gaat verder dan alleen de verbinding tus-Deze fase in het strategische proces is zowel sen zender en volgers. Ook volgers onderlingfascinerend als bepalend voor succes. Van verbinden zich met elkaar, tenminste als eennature is een mens sociaal, dat geldt zowel organisatie, merk of product ze in staat steltvoor zenders als ontvangers van informatie. dit te doen. De verbinding van ‘fans’ wordt ookDaarom kan geen proces zonder een goede wel community genoemd.beschouwing van de manier waarop mensenverbinden. Want het menselijke aspect zit al Dit wordt schematisch zo weergegeven:opgesloten in de term ‘social media’.Dialoog ActivatieHoe ga ik communiceren met volgers? Welkecontent wil ik beschikbaar stellen? Hierbijverschilt de online wereld niet zoveel van de Groeioffline wereld.In ieder intermenselijk gesprek is het zaak ominformatie te geven die relevant is voor de Conversietoehoorder. Anders zal deze persoon snelafhaken. Online werkt het niet anders.De keuze van doelgroep/volggroep die vastge-steld is in voorgaande fases, alsmede de inzetvan middelen bepalen ook de manier van Bedenk wel dat het hier gaat om Earned, dit iscommuniceren. dus niet af te dwingen. Wel speelt interessan- te, grappige of interessante content een rol.ContentVolgers interesseren, verbazen of confronteren Het proces van activatie tot groei en van groeimet interessante thema’s is een goede manier naar conversie is onderdeel van het strategi-om u te verbinden met de wereld. En dit effect sche proces rondom de inzet van social media. 7 6graden.nl
 8. 8. Het Wat erbouwen aan uit de vorige nieuwe contacten en stappen gekomen is“Alleen wie het aandurft om te wordtuitdragennaar uw het vertaald van eenfalen, krijgt de kans om teslagen.” 5.creëren 3.middelenJohn F. Kennedy, 35e president VS boodschap creëert kansen, inzet van sociale kanalen resultaten en zorgt voor uw die voor uw situatie rol als expert. geschikt zijn.Resultaat Ook het aantal leads en afspraken die bereiktAlle voorgaande stappen staan of vallen met worden zijn meetbare resultaten.de manier waarop u met de gegenereerdeaandacht omgaat. En welke verwachtingen er Living labvooraf zijn van het type resultaat dat bereikt Mogelijkheden om volggroepen te bereiken enkan worden. te activeren zijn legio, maar dienen onderdeel te zijn van een strategie. Dit voorkomt uitglij-Soft targets ders en het afhaken van uw volgers en fans.drukken zich uit in doelstellingen op hetgebied van imago en identiteit. Social media inzet kan evengoed een marke-Het gaat hier om loyaliteit ofwel de wil van tingtool als een ‘living lab’ zijn, ideeën kunnenmensen om na een campagne het merk trouw getest en viraal verspreid worden. Alvorenste blijven, veroorzaakt door het initiële gebruik te maken van de mogelijkheden wilt ugevoel. een goed beeld hebben van wat u wilt berei- ken.Kijken we naar het verhaal van een merk,product of organisatie, ofwel branding, Bezint eer ge begintin welke mate wordt dit verspreid door de Wanneer inzet van social media succesvol isaanvankelijke volggroep? En in welke mate wordt in een strategisch proces vastgesteld.zorgt dit voor aanwas van nieuwe groepen en De reden hiervoor is even eenvoudig als doel-stijging van bereik? treffend: Wie vooraf niet duidelijk doelen in kaart brengt kan geen beleid maken voor de verwezenlijking.Hard targetsvertalen zich naar cijfers. Denk hierbij aan eenstijging van bezoekers, volgers, inschrijvingenen eventueel omzet. 8 6graden.nl
 9. 9. Elk Wat er uit de kent proces vorige een moment waarop stappen gekomen is“Als je kunt meten waarover je bepaaldvertaald naar een wordt wordt wat er voorspreekt, en het in getallen kuntuitdrukken, dan weet je er iets 6.evalueren 3.middelenover” verbetering sociale kanalen inzet van vatbaar is en hoeWilliam Thomson, wetenschapper u nieuwe techniek inzet die voor uw situatie voor meer zijn. geschikt R.O.I.Een goed verstaander den, of wat gecontinueerd wordt. Dit is eenWie actief wordt in het openbaar loopt tegen proces dat constant voortduurt en essentieelhet fenomeen van interactie en reactie aan. voor het succes van de inzet van social media.Het is daarom belangrijk om te luisteren naarwat er gezegd wordt en hierop in te spelen. Dit Dynamiekis onderdeel van het evaluatieproces en kan Social media hebben een grote dynamiek.leiden tot mogelijkheden op het gebied van Dit zorgt voor constant veranderende trends,webcare. mogelijkheden en toepassingen. Dit is in combinatie met de resultaten vanHet realiseren van de soft targets kan geme- meten en analyseren een constant proces, metten en geanalyseerd worden waarna gekozen een specifiek karakter.wordt voor continuatie of wijziging van koers.Meten is weten MetenZijn uw hard targets gerealiseerd? Dat is devraag die essentieel blijft na de inzet van socialmedia binnen uw marketing. Iedereen diegebruik gaat maken van social media wil graag Analyseweten welke activiteit er richting het halen degestelde doelen plaatsgevonden heeft.Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar, gratisen betaald. Op basis van de cijfers is het ver- Toepassingstandig om een analyse te maken.Bijstellen vs. continuerenAls uit deze analyse blijkt dat inspanningengoede resultaten bewerken, of bepaalde kana-len aandacht verdienen dan is het zaak om tebeslissen wat eventueel bijgestuurd kan wor- 9 6graden.nl
 10. 10. Een Wat aantal dingen er uit de vorige kunt u aan de hand stappen gekomen is“Het een heeft de hulp van van deze whitepaper een wordt vertaald naar zelfde ander nodig, beide werkenvriendschappelijk samen.” Wat nu? 3.middelenHoratius, Romeinse dichter vaststellen, andere zaken inzet van sociale kanalen vereisen misschien een die voor uw situatie beetje hulp. geschikt zijn.Eureka Over bomen en bosWie na lezing van deze whitepaper een Wie nog steeds door de bomen het bos niet‘Eureka’ moment heeft en vol goede moed aan ziet doet er goed aan contact op te nemende slag kan, gefeliciteerd! De eerste stappen met een gespecialiseerd bureau. 6 gradennaar een succesvolle inzet van social media is dat bureau en wij helpen elke organisatiezijn gezet en 6 graden is blij dat we daar een graag op weg!bijdrage aan hebben kunnen leveren.Het gehele proces van strategietot resultaat is in goede handenbij 6 graden! om úw wereld te bereiken 10 6graden.nl
 11. 11. Bij 6 Wat graden bieden er uit de vorige wij een volledig pakket stappen gekomen is aan strategischenaar een wordt vertaald inzet van Diensten 3.middelen social van sociale kanalen inzet media. Hier vindt u enkele voorbeelden, e die voor uw situati klik gerust door! geschikt zijn. Facebook Social Scan Marketing Social media Social Event strategie Management Sales 6 graden Booster workshops Social CMSKijk op 6graden.nl voor meer informatie! 11 6graden.nl
 12. 12. Ballêster 69231 MR SurhuisterveenTel. 06 1499 5615www.6graden.nlinfo@6graden.nl6 graden is een samenwerking tussen:©2012 6 graden

×