Hsp bm sjk_y3

614 views
508 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp bm sjk_y3

 1. 1. KEM ENT ERIAN PELAJARAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 3 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan 1Matlamat 1Objektif 1Organisasi Kurikulum 3Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran 4Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 7Sistem Bahasa 10Pengisian Kurikulum 12Huraian Sukatan Pelajaran 15 iii
 3. 3. RUKUN NEGARABAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untukmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adilbagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPAD A TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR AKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPAN AN D AN KESUSILAAN v
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. vii
 5. 5. Kata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan rendah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilansukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni menggunakan bahasa Melayu baku.dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakanmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke-21. Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemak semula ini, banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, danyang merangkumi pendekatan berpusatkan mur id, serta individu yang mew akili badan-badan tertentu.kepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangankesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatanmerancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggiberkesan. penghargaan dan ucapan terima kasih.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, gurudiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilaitambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, danpembelajaran kontekstual. Di samping itu, nilai murni serta (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)semangat patriotik, dan kew arganegaraan tetap diutamakan. PengarahSemua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan Pusat Perkembangan Kurikulumkepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Kementerian Pendidikan Malaysiadunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah KebangsaanTahun Tiga menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasaioleh murid berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajarantersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isikandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalamHuraian Hasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikancabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah ix
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaPENDAHUL UANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ter maktub bernilai tambah. Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktudalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran sekolah adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkanteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu ilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Tiga merupakanrasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayupemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada sekolah rendah dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalamsemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua pengajaran dan pembelajaran. Huraian sukatan pelajaran inirakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayu disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tahun satu hinggamempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat tahun enam.antarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dankomunikasi. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kur ikulum, Penerangan tentang Huraian SukatanKurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasimemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Kurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,melahir kan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayumenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa danberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara MATLAMATbetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmudaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untukmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merangkumi perhubungan sosial dan memperoleh ilmu.kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur,Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Penumpuan pada OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHkemahiran- kemahiran ini membolehkan murid menggunakan RENDAHbahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dansebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Pada akhir sekolah rendah murid dapat:Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbanganterhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti sertayang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasimenekankan pembelajaran masteri dan penyerapan kemahiran formal; 1
 7. 7. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH yang betul dalam pelbagai situasi; JENIS KEBANGSAAN TAHUN TIGA iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan Pada akhir tahun tiga murid dapat: masalah, mencapai persetujuan dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan ii. bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara bertatasusila; secara kritis; iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara; v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu; vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, v. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian; dan menulis; vi. menulis teks dengan tulisan berangkai yang kemas dan vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif cantik; dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan vii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang betul; daripada 50 per kataan;viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan, viii. mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat dalam teks; kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis; ix. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan dan sebutan yang betul; dan ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan x. mengamalkan nilai murni, sikap positif dan semangat patriotis me. x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan kew arganegaraan. 2
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaORGANISASI KURIKULUM Kem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagaiKandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuanKemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yangPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativitia. Kem ahiran Bahasa mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. b. Hasil Pembelajaran Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat menyepadukan kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan memberikan maklum balas. pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang yang relevan dan ber kesan. Pendekatan yang berfokus pada kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran menggunakan tatabahasa yang betul. juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Kem ahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang c. Sistem Bahasa betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. 3
 9. 9. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tigad. Pengisian Kurikulum Hasil pembelajaran tahun tiga adalah seperti yang berikut: Pengisian kurikulum terdiri dar ipada elemen yang mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Kemahiran Hasil Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu Bahasa Pembelajaran Kemahiran Berbahasa ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran Mendengar 2.0 2.1, 2.2 belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, & Bertutur 3.0 3.1, 3.2 pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran kontekstual. 4.0 4.1 Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia 5.0 5.1, 5.2 pekerjaan. Di samping itu, nilai murni, serta patriotisme dan Membaca 6.0 6.1, 6.2, 6.3 kew arganegaraan diberikan penekanan selaras dengan 7.0 7.1 matlamat negara untuk membangunkan masyarakat madani. 8.0 8.1, 8.2, 8.3 Menulis 9.0 9.1 10.0 10.1, 10.2PENERANGAN T ENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 11.0 11.1Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Tiga dipersembahkan dalam tigalajur. Lajur pertama ialah Hasil Pembelajaran. Lajur kedua Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertuturHuraian Hasil Pembelajaran dan lajur ketiga ialah Cadangan Aktiviti merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikan/ Nota. maklumat dan berbincang. Kemahiran membaca pula memberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat,a. Hasil Pem belajaran membaca dan memahami maklumat, serta membaca, menaakul dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran Hasil Pembelajaran dalam lajur pertama mengandungi menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan pernyataan hasil pembelajaran yang terdapat dalam Sukatan pelbagai jenis ayat, dalam menghasilkan penulisan. Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Pengajaran dan Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberikan menyusun maklumat serta menghasilkan penulisan kreatif dan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. bukan kreatif. 4
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Tigab. Huraian Hasil Pem belajaran menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada sesuai dengan kebolehan murid. pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid per lu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.c. Cadangan Aktiviti / Nota Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan 5
 11. 11. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi form al dan tidak form al 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 2 perkara berkaitan kehidupan seharian dengan i. Menggunakan kata panggilan Melakukan simulasi perbualan menggunakan kata, yang sesuai mengikut situasi dalam institusi keluarga asas dan ungkapan, ayat, sebutan, dalam aktiviti harian. keluarga kembangan. intonasi, dan nada yang Contoh: Menyatakan per mintaan sesuai. dengan menggunakan kata panggilan kepada bapa. - Ayah, tolong belikan saya sebatang pensel. Cadangan aktiviti pengajaran dan Kemahiran berbahasa pembelajar an yang bersesuaian dengan aras Huraian kemahiran berbahasa untuk Aras 1 Hasil Pembelajaran 6
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaSTRAT EGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan Murid c. Kepelbagaian Sumber Bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan- mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan daripada internet, perisian kursus, serta bahan sastera dan berbahasa. Pendekatan berpusatkan mur id selari dengan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan pembelajaran dan untuk bacaan luas. murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspekb. Kepelbagaian Teknik tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah e. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiri berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran pelbagai dan konstruktivis me umpamanya, dapat meningkatkan bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain menggalakkan mur id berinteraksi serta berfikir secara kritis dan lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancang kreatif. dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu semasa. 7
 13. 13. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tigaf. Bacaan Luas perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk melalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasa menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik yang betul dalam pelbagai genre penulisan. bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan h. Penyerapan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara serapan. Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsur inig. Penggabungjalinan dihuraikan seperti yang berikut: Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan persendirian dan kemasyarakatan. berlaku antara hasil pembelajaran, serta antara kemahiran bahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa. ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni masyarakat Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang berikut: Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapan membaca dan menulis boleh digabungkan dalam proses dilakukan secara sedar dan terancang namun murid pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. dua kemahiran. Misalnya kemahiran mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran menulis. iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang Penggabungjalinan kemahiran bahasa ini bertujuan untuk dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan mencapai hasil pembelajaran. menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada kemahiran berfikir secara ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut: iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secara terancang dengan semua aktiviti Mencirikan kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategor ikan 8
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Menghubungkaitkan kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira Membandingkan dan membezakan kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin Menyusun atur dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. Menentukan urutan Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu Membezakan fakta dengan pendapat i. Penilaian Menganalisis Mengesan kecondongan pendapat Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan Mengenal pasti sebab akibat pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan Meramalkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu Mensintesiskan hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Mengitlak Oleh itu, penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui Menganalogikan penilaian yang berterusan, guru dapat memastikan tindakan Membuat inferens susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid, sama Membuat kesimpulan ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. Menginterpretasikan, mentafsirkan Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Menilai j. Pemulihan Menjanakan idea Mereka cipta Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid Merumuskan, meringkaskan menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini Membuat keputusan dilaksanakan mengikut kadar kemampuan mur id. Menyelesaikan masalah Untuk membolehkan kemahiran berfikir dikuasai oleh k. Pengayaan murid, alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta Aktiviti pengayaan per lu diber ikan penekanan kerana murid minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Murid pembelajaran. yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirianiv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran atau dengan bimbingan guru. teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran 9
 15. 15. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun TigaSIST EM BAHASA - kata majmuk - kata gandaSistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajarantatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, danperibahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:di baw ah. - pengimbuhan - penggandaana. Tatabahasa - pemajmukan Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan dan sintaksis. hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, ter masuk aspek baru I. Morfologi dalam proses pengimbuhan. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, iii. Golongan kata terdiri dar ipada: bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk - kata nama bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa - kata ker ja yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa - kata adjektif sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses - kata tugas pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan II. Sintaksis keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikan Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, tumpuan ialah: struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini ber makna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan - kata asli bahasa Melayu perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. - kata pinjaman bahasa Melayu Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: ii. Bentuk kata terdiri daripada: i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa - kata tunggal dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat - kata terbitan 10
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa dan ayat seruan Melayu baku. iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang ii. Intonasi v. Binaan ayat: Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan - ayat dasar mengikut pola ayat yang berikut: - ayat tunggal - ayat penyata - ayat terbitan atau majmuk - ayat tanya vi. Proses penerbitan ayat: - ayat perintah - konsep ayat terbitan - ayat seruan - proses pengguguran - ayat terbalik atau songsang - proses penyusunan semula - ayat aktif - proses peluasan - ayat pasif vii. Aspek tanda baca Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga per lu diajar kan agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas.b. Sistem Ejaan * Buku Tatabahasa Dew an Edisi Baharu ialah buku Per kara yang ditekankan ialah: tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan i. Pola keselarasan huruf vokal dalam pengajaran dan pembelajaran. ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan * Buku Daftar Ejaan Rum i Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.c. Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut d. Kosa kata perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti Kosa kata terdiri dar ipada kosa kata umum dan istilah. dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi Penguasaan kosa kata di per ingkat sekolah rendah perlu supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. dikukuhkan, ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah i. Sebutan rendah. Sebutan diajar kan supaya murid dapat menyebut kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang 11
 17. 17. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tigae. Peribahasa bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran Per ibahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk sama pepatah, bidalan, perbilangan dan kata hikmat yang perlu ada secara langsung atau tidak langsung, selaras dengan diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan nilai sejagat. peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. Peribahasa hendaklah Nilai murni ini ialah: diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. Baik hati Kejujuran Berdikari Kerajinan Hemah tinggi KerjasamaPENGISIAN KURIKUL UM Hor mat- menghor mati Kesederhanaan Kasih sayang KesyukuranElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, Keadilan Patriotis mekew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai Kebebasan Rasionaltambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi Keberanian Semangatkemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran. Kebersihan fizikal dan bermasyarakatPenerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang mentalberikut:a. Ilm u c. Kew arganegaraan Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan semangat cinta dan taat akan tanah air. Pemupukan unsur ini kemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. pembelajaran. d. Peraturan Sosiobudayab. Nilai Murni Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki keperibadian masyarakat Malaysia. akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni 12
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Tigae. Kem ahiran Bernilai Tam bah yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajar kan untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam dunia mengamalkan pembelajaran seumur hidup. sebenar murid dan dalam senario dunia yang global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah iv. Kajian Masa Depan kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentang sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut: lampau, masa kini, dan masa depan. Ini ber makna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta i. Kemahiran Berfikir mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. Kemahiran berfikir diajar kan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif v. Kecerdasan Pelbagai dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berfikir, sama ada dari segi Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik- mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu harian dan kerjaya murid pada masa depan. mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat vi. Pembelajaran Konstruktivis me menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e- mel, menggunakan aplikasi Pembelajaran konstruktivis me dalam pendidikan dapat perisian dalam menyempurnakan tugasan harian dan melahir kan murid yang boleh membina pemahaman dan mengakses maklumat melalui internet. pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran 13
 19. 19. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga vii. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 14
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaKem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengardalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat,pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diber ikan padapengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi form al dan tidak form al 1.1 Berbual tentang Aras 1 sesuatu perkara berkaitan kehidupan i. Berbual tentang sesuatu perkara yang Bercerita tentang pengalaman bermain di seharian dengan dialami dengan menggunakan bahasa taman per mainan. menggunakan kata, yang sesuai. ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan yang Melakukan simulasi perbualan dalam institusi sesuai mengikut situasi dalam aktiviti keluarga asas dan keluarga kembangan. harian. Contoh: Menyatakan per mintaan dengan menggunakan kata panggilan kepada bapa. - Ayah, tolong belikan saya sebatang pensel. 15
 21. 21. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan Mew ujudkan situasi yang membolehkan murid secara berterus-terang dalam membuat teguran kepada kaw an secara sopan. perbualan. Contoh situasi: Majlis Hari Jadi. - “Ai Ling, aw ak sepatutnya menerima hadiah dengan tangan kanan”.16
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.2 Bertanya dan Aras 1 menjaw ab tentang sesuatu perkara i. Menyoal dengan menggunakan kata Menonton dan mendengar contoh perbualan secara tanya. yang mengandungi ayat tanya. bertatasusila. Menyoal dengan menggunakan kata tanya berikut. - siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa. ii. Menjaw ab secara bertatasusila dengan Memberi respons berdasarkan soalan dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. ungkapan dan nada suara yang baik. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa Menyoal tanpa menggunakan kata tanya. menggunakan kata tanya. Contoh: - Sudah makan? - Boleh saya pinjam buku kamu? ii. Memberikan respons yang sesuai Menjaw ab soalan dengan ringkas dan tepat. berdasarkan soalan yang dikemukakan. Contoh: - Ya, saya sudah makan. - Boleh, apa salahnya. 17
 23. 23. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Bersoal jaw ab dengan memberikan Berbual tentang sesuatu tajuk yang diminati, dan penerangan sebagai maklum balas. menerangkannya dengan lebih lanjut. Contoh: Hobi Saya - Mengapakah kamu minat mengumpul setem? - Saya minat mengumpul setem kerana…..18
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.3 Memberikan dan Aras 1 memahami arahan serta pesanan i. Mendengar dan memahami arahan Mengajuk ayat arahan dan pesanan yang disebut tentang sesuatu serta pesanan. oleh guru. perkara. ii. Memberikan arahan dengan jelas. Menyampaikan arahan serta pesanan. Contoh: Ayat arahan: Tolong senyap. Ayat pesanan: Sila sampaikan surat ini kepada ayah kamu. Aras 2 i. Mengenal pasti ayat berbentuk Mengecam ayat arahan serta pesanan daripada arahan serta pesanan. teks yang diberikan. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan Menyatakan ayat arahan serta pesanan yang dengan intonasi yang betul dan terdapat dalam teks dan menyebutnya dengan bersopan. intonasi yang betul. 19
 25. 25. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Melaksanakan arahan serta pesanan Melakonkan arahan yang diberikan. dengan cepat dan betul. ii. Menjelaskan cara membuat sesuatu Menerangkan cara membuat sesuatu mengikut dengan betul mengikut arahan. urutan. Contoh: - Membuat model layang-layang atau bekas pensel atau tabung.20
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.4 Menyatakan Aras 1 permintaan secara berterus terang dan i. Memilih dan menggunakan kata dan Melafazkan ayat yang bertatasusila untuk meyakinkan dengan ayat yang sesuai untuk menyatakan memohon kebenaran atau per mintaan. menggunakan sesuatu permintaan. Contoh: intonasi dan unsur - Maafkan saya cikgu, izinkan saya paralinguistik yang ii. Memohon kebenaran untuk keluar. sesuai untuk mendapatkan sesuatu. menguatkan permintaan. Aras 2 i. Menyatakan per mintaan dengan Melakonkan dialog yang mengandungi ayat arahan memberikan alasan yang sesuai. dan pesanan. Aras 3 i. Memohon pertimbangan untuk Membuat buku skrap. memenuhi sesuatu tugasan. Contoh: - Cikgu, saya hendak meminjam buku ini untuk menekap gambar. 21
 27. 27. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialam i 2.1 Bercerita dengan Aras 1 menggunakan kata, frasa, ayat serta i. Menceritakan cerita yang didengar Menonton cerita dan menceritakan cerita yang sebutan dan intonasi dengan menggunakan sebutan dan ditonton. yang baik dan jelas. intonasi yang betul. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting dar ipada Mengenal pasti w atak-watak dalam cerita. cerita yang didengar atau ditonton. Menyatakan perkara-perkara yang menarik yang ii. Menyampaikan cerita berdasarkan isi berlaku dalam cerita yang ditonton. penting. Murid bercerita berdasarkan isi yang diberi. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan Pertandingan bercerita. sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.22
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.2 Melaporkan sesuatu Aras 1 perkara dengan menggunakan i. Mengumumkan sesuatu perkara Membuat simulasi tentang sesuatu pengumuman. bahasa yang sesuai kepada orang lain dengan Contoh: Aktiviti gotong-royong di sekolah. dan tepat. menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang Membuat simulasi menerangkan sesuatu perkara sesuatu perkara yang diperoleh kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang dengan menggunakan ayat yang jelas. jelas. Contoh: Peraturan Sekolah. Aras 3 i. Memaklumkan sebab berlakunya Menyatakan sebab-sebab berlakunya sesuatu sesuatu perkara dengan perkara. menggunakan perkataan dan frasa Contoh: Kesesakan di kantin sekolah semasa yang jelas dan tepat. w aktu rehat. 23
 29. 29. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.0 Menyam paikan m aklum at kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 3.1 Menyampaikan Aras 1 maklumat tentang sesuatu perkara i. Mengumpul maklumat berdasarkan Menyatakan maklumat daripada gambar bersiri. atau tajuk dengan bahan. Contoh: Cara menanam pokok menggunakan kata, istilah, frasa dan ii. Mengemukakan maklumat dengan ayat yang tepat dan menggunakan ayat yang sesuai. laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi Membuat sumbang saran untuk mendapatkan isi penting berdasarkan bahan. penting. Contoh: Suasana di Pasar Malam. ii. Menyampaikan maklumat yang - harga, pembeli, murah, mahal diperoleh secara jelas. Menceritakan pengalaman ke pasar malam.24
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengumpul isi penting tentang Meneliti maklumat yang terdapat dalam petikan. sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Melengkapkan jadual yang disediakan berdasarkan teks. ii. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Melaporkan jadual yang disediakan berdasarkan teks. Contoh: Borang Lembaran Pengurusan Grafik tentang harga barang-barang yang dijual. Barang Harga Pensel 0.30 sen Buku latihan RM 1.00 25
 31. 31. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.2 Menghuraikan Aras 1 maklumat dengan alasan yang i. Memberitahu maklumat tentang Mendapatkan contoh-contoh kad-kad jemputan. meyakinkan. sesuatu perkara dengan Contoh: Kad jemputan sambutan har i lahir atau mengemukakan contoh yang sesuai. per kahw inan. Menerangkan kandungan maklumat yang terdapat dalam kad tersebut. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu Membuat sumbang saran tentang sesuatu tajuk. topik dengan memberikan sebab. Contoh: Per mainan yang digemari. - senarai permainan. - cara bermain. Mengemukakan pendapat tentang per mainan yang digemari dengan memberikan contoh. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat yang jelas Membuat perbandingan antara dua situasi. tentang sesuatu topik dengan Contoh: menyatakan sebab. Gambar A Gambar B Suasana dalam Suasana dalam kelas. Seorang kelas. 2 orang murid tekun murid sibuk membaca. bermain. Menghuraikan perbezaan antara dua situasi dengan member ikan sebab.26
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.0 Berbincang tentang tajuk- tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, Aras 1 pandangan dan pendapat tentang i. Mendengar pandangan dan Bersoal jaw ab berkaitan sesuatu idea. sesuatu perkara secara memberikan respons. terperinci, tepat dan Contoh: Kebersihan diri tersusun. - memberi pandangan tentang cara- cara menjaga kebersihan rambut, kuku, pakaian dan makanan. Aras 2 i. Melahir kan pandangan tentang Melaw at sekitar kaw asan sekolah dan membuat sesuatu topik dengan jelas dan catatan. teratur. Topik perbincangan: Keindahan sekolah Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang Mengadakan projek sudut bacaan di dalam kelas. dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Murid berbincang dalam kumpulan kecil untuk mengadakan sudut bacaan di dalam kelas dengan memberikan pendapat yang munasabah. 27
 33. 33. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun TigaKem ahiran mem baca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagaiteknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 5.0 Mem baca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat Aras 1 perkataan dan ayat dengan sebutan dan i. Membaca ayat dalam teks yang Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dar ipada intonasi yang betul mengandungi ayat tunggal dan ayat teks yang dipilih. dan memahami majmuk. Contoh ayat tunggal: perkara yang dibaca. - Sw ee Lan suka menyanyi. - Sw ee Lan suka menari. ii. Memahami perkataan, frasa dan ayat Contoh ayat majmuk: yang dibaca. - Sw ee Lan suka menyanyi dan menari. Memberi makna perkataan, frasa dan ayat mengikut konteks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Contoh: - gembira ber makna suka hati - dengan perasaan gembira ber makna seronok, riang - Sw ee Ling menerima hadiah dengan perasaan gembira bermakna seronok mendapat hadiah28
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan Membaca pelbagai jenis ayat dengan sebutan memberikan penekanan pada intonasi dan intonasi yang betul. berdasarkan tanda baca. Contoh: Ayat Tanya: Siapakah nama rakan kamu ? Ayat Penyata: Nama rakan saya ialah Harjit Singh. Ayat Per mintaan: Jemputlah masuk ke rumah saya. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan Menggunakan boneka untuk menyebut intonasi yang betul. pelbagai jenis ayat. Pertandingan membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Contoh: - secara kumpulan - secara individu Cadangan aktiviti: membaca teks berita, cereka, dialog. 29
 35. 35. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 5.2 Membaca kuat teks Aras 1 prosa dan puisi dengan sebutan dan i. Membaca lancar bahan bukan sastera Membaca kuat teks bukan sastera dengan intonasi yang betul dengan sebutan yang betul. lancar. dan lancar, serta Contoh: Teks Peristiw a Sukan memahami perkara Sekolah/Perayaan yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera Melafaz pantun dengan sebutan, intonasi dan dengan sebutan, intonasi dan gaya gaya penyampaian yang betul. penyampaian yang betul. Contoh pantun: Buah cempedak di luar pagar; Ambil galah tolong jolokkan; Saya budak baru belajar; Kalau salah tolong tunjukkan. ii. Memberikan penjelasan tentang Menyatakan maksud pantun yang dibaca. perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras Membaca lancar teks berdasarkan laras bahasa dengan sebutan dan intonasi bahasa yang ditetapkan. yang betul. Contoh: Laras iklan - Minggu Bahasa (aktiviti berbalas pantun)30
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.0 Mem baca dan mem aham i m aklum at yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Membaca dan Aras 1 merujuk pelbagai sumber untuk i. Mencari makna per kataan dan meneliti Merujuk kamus dengan cara yang betul. mendapatkan ejaan. Contoh: mencari makna per kataan maklumat bagi tajuk sukar dan polisime (perkataan atau yang sedang dikaji ungkapan yang mempunyai lebih termasuk maklumat daripada satu makna yang bertalian daripada internet. rapat) Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan. Merujuk Buku Daftar Ejaan untuk meneliti ejaan. Aras 2 i. Merujuk kepada kamus peribahasa Melihat kamus peribahasa untuk mendapatkan untuk mendapatkan makna yang betul. makna yang tepat. Melengkapkan ayat dengan per ibahasa yang sesuai. 31
 37. 37. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada Mencari maklumat daripada pelbagai sumber. internet dan sumber lain berkaitan Contoh: Surat khabar topik. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Nota: Sumber rujukan: - media elektronik - media cetak - merujuk pihak lain ( misalnya ketua kampung)32
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.2 Membaca dan Aras 1 mengenal pasti pelbagai genre i. Mengenal pasti format karangan naratif Memerhati gambar bersiri. penulisan. dan imaginatif. Contoh: Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Bermain Tali Layang- layang- layang- layang layang layang tersangkut putus pada dahan pokok Membaca dan mengenal contoh karangan naratif dan imaginatif. Nota: Ciri-ciri genre penulisan naratif: - w atak - jalan cerita (plot) - gaya bahasa Aras 2 i. Membuat perbandingan karangan Membaca dan membezakan pelbagai jenis naratif dan imaginatif. karangan. - naratif: menceritakan tentang peristiw a atau pengalaman. - imaginatif: mencipta sesuatu khayalan. 33
 39. 39. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengecam dan mengenal pasti Membaca dua karangan jenis naratif dan dua pelbagai jenis karangan. karangan jenis imaginatif. Mengklasifikasi karangan naratif dan imaginatif yang dibaca.34
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.3 Membaca dan Aras 1 mengenal pasti isi utama dan isi i. Mendapatkan keterangan keseluruhan Membaca dan memahami keseluruhan teks. sampingan daripada teks. teks. Menyatakan isi teks. Melengkapkan peta minda yang diberi. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada Membaca dan menggaris baw ah maklumat pelbagai bahan bacaan. penting dalam bahan bacaan. Contoh bahan bacaan: - majalah - surat khabar - iklan pertandingan 35
 41. 41. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menyatakan dan menjelaskan isi Membaca dan menentukan isi penting utama dan isi sampingan yang berdasarkan teknik SQ4R dan teknik penyoalan diperoleh daripada bahan bacaan. 1H4W. Nota: a) Teknik SQ4R - S = Survey - Q = Question - 4R = Read, Recite, Review , Reflect b) Teknik penyoalan 1H4W - How = bagaimana - What = apa - When = bila - Who = siapa - Why = mengapa Mencatat isi utama dan isi sampingan daripada bahan bacaan.36
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota7.0 Mem baca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan Aras 1 menerangkan maksud kandungan teks yang i. Memberikan makna perkataan dan Membaca dan menyatakan makna perkataan tersurat dan tersirat. maksud frasa dalam ayat. dan maksud prasa mengikut konteks ayat. Contoh: Cer ia - bersih (kaw asan) - riang (perw atakan) - menarik (pakaian) Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam Membaca dan menyatakan maksud ayat dalam perenggan. perenggan. Contoh: Buat baik dibalas baik. Maksud ayat: Setiap perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran yang baik. 37
 43. 43. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks Membaca dan menjelaskan isi teks. yang dibaca. Menyatakan nilai yang terdapat dalam teks ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dengan perkataan sendiri. dalam teks. Contoh nilai: Hor mat- menghor mati.38
 44. 44. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaKem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenispenulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda bacadan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkanpenulisan bahan ilmu dan imaginatif. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8.1 Membina dan Aras 1 menulis perkataan, ayat tunggal dan i. Melengkapkan ayat dengan per kataan Mengisi tempat kosong bagi melengkapkan ayat ayat majmuk. yang sesuai. tunggal. Memilih dan menyusun perkataan menjadi ayat ii. Menyusun perkataan dan membina ayat tunggal yang lengkap. tunggal. Nota: Guru menyediakan kad- kad perkataan. 39
 45. 45. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Tiga Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Membina ayat majmuk daripada dua ayat Guru memperkenalkan kata hubung. tunggal menggunakan kata hubung. Murid membina ayat majmuk berpandukan rajah tukar ganti. Semua orang makan Aminah kecuali Mereka membaca buku Mei Lan ii. Menulis ayat majmuk dengan tulisan Menghubungkan dua ayat dengan yang cantik. menggunakan kata hubung yang betul. Contoh: Mereka membaca buku kecuali Mei Lan. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan dengan tulisan yang cantik.40
 46. 46. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun TigaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.2 Membina dan Aras 1 menulis ayat tunggal dan ayat i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk Murid menyenaraikan perkataan yang sesuai majmuk dalam berdasarkan tajuk yang diberikan. berdasarkan tajuk. sesuatu penulisan teks tentang sihat sesuatu tajuk. tangkas Kucing comel saya garang manja Makanan jinak berkhasiat Menyusun perkataan menjadi ayat majmuk yang lengkap dengan kata hubung yang sesuai. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Contoh ayat tunggal: - Ayat 1: Kucing saya comel. - Ayat 2: Kucing saya manja. Contoh ayat majmuk: - Kucing saya comel dan manja. 41

×