διατροφη

326 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

διατροφη

 1. 1. ΜΕΛΗ Μαξίηα Γαγάλε Μαξίιηα Γθίθα Σδνύιηα Παλαγησηνπνύινπ
 2. 2. ΔΙΑΣΡΟΥΗ
 3. 3. ΢ύκθσλα κε κειέηεο ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή είλαη ε θαηαιιειόηεξε γηα θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία δηαηξνθή αθνινπζνύζαλ νη αξραίνη Έιιελεο .Όκσο ηα ηειεπηαία ρξόληα νη δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ έρεη αιιάμεη δηόηη έρνπλ αλαπηπρζεί νη αιπζίδεο ησλ fast food.
 4. 4. Η ΠΤΡΑΜΙΔΑ ΣΗ΢ ΜΕ΢ΟΓΕΙΑΚΗ΢ ΔΙΑΣΡΟΥΗ΢
 5. 5. ΜΕ΢ΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ Μεζογειακή διαηροθή είλαη όξνο πνπ επηλνήζεθε από ηνλ ΦΤ΢ΙΟΛΟΓΟ ΑΝ΢ΔΛ ΚΙ΢γηα λα πεξηγξάςεη ην κνληέιν δηαηξνθήο, ην νπνίν αθνινπζνύζαλ νη ιανί ησλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηε κειέηε ησλ επηά ρσξώλ (Ιηαιία, Διιάδα, Γηνπγθνζιαβηα) Οξηζκόο:Η παξαδνζηαθή Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή νξίζηεθε κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Άθζνλεο θπηηθέο ίλεο (θξνύηα, ιαραληθά, ςσκί/δεκεηξηαθά , παηάηεο ,όζπξηα, θαξπνί). Διάρηζηα επεμεξγαζκέλα πξντόληα Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (θπξίσο ηπξί θαη γηανύξηη) θαζεκεξηλά ζε κηθξέο έσο κέηξηεο πνζόηεηεο Φάξηα θαη πνπιεξηθά ζε κηθξέο έσο κέηξηεο πνζόηεηεο Κόθθηλν θξέαο 2 θνξέο ην κήλα Διαηόιαδν σο θύξηα πεγή ιηπαξώλ πνπ πεξηέρνπλ κνλναθόξεζηα ιηπαξά νμέα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα έρεη αλαγλσξίζεη, κέζα από πιεζώξα θιηληθώλ θαη επηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ, ην ζεκαληηθό ξόιν ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, ηόζν ζηελ πξόιεςε όζν θαη ζηελ έθβαζε πνιύπινθσλ αζζελεηώλ, όπσο νη θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο. Η Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή, κε ηα άθζνλα ζξεπηηθά ηεο ζπζηαηηθά, ηε ζσζηή αλαινγία γεπκάησλ θαη ην άθζνλν ειαηόιαδν δελ ζηακαηά λα απνηειεί πεγή θιηληθώλ κειεηώλ παξέκβαζεο.
 6. 6. Σα fast food είλαη θαηαζηήκαηα θαη θπξίσο αιπζίδεο (mc donalds,goodys,kfc,burgering house,pizza hut θιπ) ηα νπνία παξέρνπλ ρακειήο πνηόηεηαο θαγεηά ζε ρακειέο ηηκέο .Δπεηδή είλαη ιηπαξέο ηξνθέο θαη ρνξηαίλνπλ ηνλ θαηαλαισηή ηνλ ειθύεη.
 7. 7. ΢ΤΝΕΠΕΙΕ΢ ΚΑΚΗ΢ ΔΙΑΣΡΟΥΗ΢(FAST FOOD) ΠΑΥΤ΢ΑΡΚΔΙΑ ΔΛΔΙΦΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ΢ (ρνιεζηεξίλε ,ηξηγιηθαηξίδηα , δάραξν θαη ζνβαξέο αζζέλεηεο όπσο θαξθίλν)
 8. 8. ΠΤΡΑΜΙΔΑ FAST FOOD
 9. 9. ΣΕΛΟ΢

×