การรักษาแบบองค์ รวม HOLISTIC MEDICINE  7.สิ่งที่ต้อง งด  3.สิ่งที่ต้อง ทำ  Holistic Approach
7.สิงทีต้อง งด  ่ ่
1.งดน้ำตำลนาตาลเป็ นอาหารชั้นดีของเซลล์ มะเร็ง การงดนาตาล ้                     ้จึงเป็ นการตัดอาหาร...
2.งดเกลือเพราะเกลือโดยทั่วไปมีสารเคมีฟอกขาวให้ ใช้ BRAGG AMINOS หรือ เกลือทะเลบริสุทธิ์ แทนได้ทานในปริมาณเล็กน้ อย
3.งดนมแลผลิตภัณฑ์ จากนม เพราะนมเป็ นเหตุให้ ร่างกายสร้ างมิวคัส (MUCUS) โดยเฉพาะทีส่วนของลาไส้ และเซลล์ มะเร็งใช้ มวคัส ...
4.งดเนื้อแดงเซลล์ มะเร็ง จะเติบโตได้ ดในสภาพที่เป็ นกรด             ีให้ บริโภคเนือปลา ดีทสุด และสามารถบริโภค...
4.งดเนื้อแดง(ต่ อ)โปรตีนจากเนือยังย่ อยได้ ยาก ต้ องใช้ เอนไซม์ ในการย่ อย        ้ปริมาณมาก และเนือทียงย่ อยไม่ ห...
5.งดกาแฟ ชา ช็อคโกแล๊ ต กาแฟ ชา ช็อคโกแล๊ ต มีคาเฟอีนในปริมาณสู ง ให้ ดมชาเขียว แทนเพราะมีสารทีช่วยต่ อต้ านเซลล์ มะเร็ง ...
6.งดการสูบบุหรี่ และเครื่องดืมแอลกอฮอลล์     ่มีข้อมูลรายงานว่ า สาเหตุการเสี ยชีวตจากโรคมะเร็ง            ...
7.งดการได้ รับสารพิษ สารพิษ (DIOXIN) เป็ นสารที่มีพษต่ อเซลล์ ในร่ างกาย และ                ิ ทาให้ เป็ นมะ...
3.สิงทีต้อง ทา  ่ ่
1.ดืมน้ำผัก น้ำผลไม้ ปั่น       ่ ให้ บริโภคนาผัก และนาผลไม้ ปั่น 80 % เน้ นการ      ้     ้ รับประทานธัญพ...
นาผัก และนาผลไม้ ปั่น ให้ เอนไซม์ ทมชีวตแก่ เซลล์ ซึ่งง่ าย  ้     ้            ี่ ี ิต่ อการดูดซึม ไปสู่...
คาแนะนาเพิมเติม : ผัก ผลไม้ที่ใช้ ทาน้าปั่น     ่            ควรเป็ นแบบ            ปลอดสารพิษ ...
จริ ง จริ ง แล้ ว!น้ำผัก น้ำผลไม้ ปั่น  ดีต่อทุกคน
YES!ทานให้ ได้ ทุกวัน...นะครับ!
2.ให้ ดูแลร่ ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ        ไปพร้ อมกันการใช้ ชีวตที่กระตือรือร้ น มีความหวัง และมีทศนคติบวก     ...
การสวดมนต์ การอธิษฐาน การทาสมาธิ ช่ วยลดภาวะความเครียดได้ ดีเรียนรู้ทจะใช้ ชีวตอยู่อย่ างผ่ อนคลาย และมีความสุ ข     ี...
3.ออกกำลังกำย และหมั่นหำยใจ     แบบลึก ลึก ยำว ยำวเซลล์ มะเร็งไม่ สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมทีมี ่ออกซิเจนมาก ให้...
การออกกาลังกายที่แนะนา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มะเร็งการรักษาและการป้องกัน2

508 views

Published on

มะเร็งการรักษาและการป้องกัน2

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มะเร็งการรักษาและการป้องกัน2

 1. 1. การรักษาแบบองค์ รวม HOLISTIC MEDICINE 7.สิ่งที่ต้อง งด 3.สิ่งที่ต้อง ทำ Holistic Approach
 2. 2. 7.สิงทีต้อง งด ่ ่
 3. 3. 1.งดน้ำตำลนาตาลเป็ นอาหารชั้นดีของเซลล์ มะเร็ง การงดนาตาล ้ ้จึงเป็ นการตัดอาหารทีสาคัญที่จะส่ งไปเลียงเซลล์ มะเร็ง ่ ้นอกจากนีสารทีให้ ความหวานทดแทนนาตาลก็เป็ นของ ้ ่ ้ต้ องห้ ามเช่ นกัน เช่ น แอสปาแตม(ASPARTAME)ให้ ใช้ นาผึงธรรมชาติแทน แต่ ในปริมาณเพียงเล็กน้ อย ้ ้เท่ านั้น
 4. 4. 2.งดเกลือเพราะเกลือโดยทั่วไปมีสารเคมีฟอกขาวให้ ใช้ BRAGG AMINOS หรือ เกลือทะเลบริสุทธิ์ แทนได้ทานในปริมาณเล็กน้ อย
 5. 5. 3.งดนมแลผลิตภัณฑ์ จากนม เพราะนมเป็ นเหตุให้ ร่างกายสร้ างมิวคัส (MUCUS) โดยเฉพาะทีส่วนของลาไส้ และเซลล์ มะเร็งใช้ มวคัส ่ ิ เป็ นอาหาร เราสามารถทดแทนนมได้ ด้วย นมถั่วเหลือง ที่ไม่ ใส่ น้าตาล
 6. 6. 4.งดเนื้อแดงเซลล์ มะเร็ง จะเติบโตได้ ดในสภาพที่เป็ นกรด ีให้ บริโภคเนือปลา ดีทสุด และสามารถบริโภคเนือไก่ ้ ี่ ้เนือแกะ เนือหมูได้ ในปริมาณเล็กน้ อย ้ ้ในเนือแดงยังอุดมไปด้ วยยาปฏิชีวนะ ฮอร์ โมนเร่ งการโต ้และพยาธิ์ชนิดต่ าง ๆ ซึ่งเป็ นอันตรายต่ อร่ างกายเราโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง
 7. 7. 4.งดเนื้อแดง(ต่ อ)โปรตีนจากเนือยังย่ อยได้ ยาก ต้ องใช้ เอนไซม์ ในการย่ อย ้ปริมาณมาก และเนือทียงย่ อยไม่ หมด ทีตกค้ างอยู่ในลาไส้ ้ ่ั ่ยังก่ อให้ เกิดสารพิษเพิมขึนในร่ างกายอีกด้ วย ่ ้โดยทัวไปผนังของเซลล์ มะเร็งจะมีโปรตีนทีหนาหุ้มอยู่ และ ่ ่โดยการเลิก และลด การทานเนือแดง จะทาให้ เอนไซม์ ใน ้ร่ างกายเราโจมตีเซลล์ มะเร็งได้ ดขน และเป็ นการสนับสนุน ี ึ้ให้ เซลล์ เพชฌฆาต (NATURAL KILLER CELL / NK CELL) ในร่ างกายของเราทาลายเซลล์มะเร็งได้ ง่ายขึน ้
 8. 8. 5.งดกาแฟ ชา ช็อคโกแล๊ ต กาแฟ ชา ช็อคโกแล๊ ต มีคาเฟอีนในปริมาณสู ง ให้ ดมชาเขียว แทนเพราะมีสารทีช่วยต่ อต้ านเซลล์ มะเร็ง ื่ ่ ให้ ดมนาทีสะอาดผ่ านการกรอง เพือหลีกเลียงสารพิษ ื่ ้ ่ ่ ่ และโลหะหนัก ที่อาจปนเปื้ อนมากับนา ้ นากลันมีสภาพเป็ นกรด ให้ หลีกเลียง ้ ่ ่ ให้ ดมนาทีมสภาพเป็ นด่ าง และนาทีเ่ ติมออกซิเจน ื่ ้ ่ ี ้
 9. 9. 6.งดการสูบบุหรี่ และเครื่องดืมแอลกอฮอลล์ ่มีข้อมูลรายงานว่ า สาเหตุการเสี ยชีวตจากโรคมะเร็ง ิเป็ นผู้ป่วยทีสูบบุหรี่ และดืมแอลกอฮอลล์ ่ ่เป็ นจานวนถึง 1 ใน 3 จากโรคมะเร็งทั้งหมด
 10. 10. 7.งดการได้ รับสารพิษ สารพิษ (DIOXIN) เป็ นสารที่มีพษต่ อเซลล์ ในร่ างกาย และ ิ ทาให้ เป็ นมะเร็ง 1. ไม่ ใช้ วสดุพลาสติกอุ่นอาหารจากไมโครเวฟ ั 2. ไม่ ใช้ ขวดนาพลาสติกแช่ ในห้ องแช่ แข็งในตู้เย็น ้ 3. ไม่ ใช้ ห่อพลาสติกทีห้ ุมอาหารอุ่นในไมโครเวฟ ่รวมทั้งหลีกเลียงสารพิษ ในสภาพแวดล้ อมทัวไปด้ วย เช่ น ่ ่สารพิษในอากาศ ในอาหาร สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
 11. 11. 3.สิงทีต้อง ทา ่ ่
 12. 12. 1.ดืมน้ำผัก น้ำผลไม้ ปั่น ่ ให้ บริโภคนาผัก และนาผลไม้ ปั่น 80 % เน้ นการ ้ ้ รับประทานธัญพืช เมล็ดธัญพืช ถั่ว ต่ าง ๆ และผลไม้ สด เพราะจะช่ วยให้ ภายในร่ างกายมีสภาพเป็ นด่ าง (อัลคาไลน์ - ALKALINE) 20 % เป็ นอาหารทีปรุงสุก ควรรับประทาน เมล็ดถั่ว ่ต่ าง ๆ ให้ หลากหลาย
 13. 13. นาผัก และนาผลไม้ ปั่น ให้ เอนไซม์ ทมชีวตแก่ เซลล์ ซึ่งง่ าย ้ ้ ี่ ี ิต่ อการดูดซึม ไปสู่ เซลล์ ได้ ภายใน 15 นาที โดยให้ สารอาหารแก่ เซลล์ และบารุงเซลล์ ให้ เจริญเติบโตแข็งแรงการได้ รับเอนไซม์ ทมชีวต เพือให้ ร่างกายผลิตเซลล์ ี่ ี ิ ่ทีแข็งแรง ให้ พยายามดืม นาผัก ผลไม้ ปั่น ให้ มาก มาก ่ ่ ้(ถ้ าจะให้ ดี ควรผสม ถั่วเมล็ดงอก ต่ าง ๆ ลงไปด้ วย)ควรรับประทาน ผักสด ให้ ได้ 2 – 3 ครั้งต่ อวันข้ อควรระวัง : เอนไซม์ จะถูกทาลายทีอุณหภูมิ 104 องศาฟา ่เรนไฮม์ ( 40 องศา เซลเซียส)
 14. 14. คาแนะนาเพิมเติม : ผัก ผลไม้ที่ใช้ ทาน้าปั่น ่ ควรเป็ นแบบ ปลอดสารพิษ เท่ านั้น
 15. 15. จริ ง จริ ง แล้ ว!น้ำผัก น้ำผลไม้ ปั่น ดีต่อทุกคน
 16. 16. YES!ทานให้ ได้ ทุกวัน...นะครับ!
 17. 17. 2.ให้ ดูแลร่ ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ ไปพร้ อมกันการใช้ ชีวตที่กระตือรือร้ น มีความหวัง และมีทศนคติบวก ิ ัช่ วยให้ ผ้ ูป่วยมะเร็งสามารถสู้ กบมะเร็งได้ ดขน ั ี ึ้ความโกรธ การไม่ ให้ อภัย และการมีชีวตอยู่อย่ างขมขืน ิ ่ทาให้ ร่างกายตกอยู่ในภาวะความเครียด และสภาพภายในร่ างกายเป็ นกรดให้ เรียนรู้ทจะรักในสรรพสิ่ ง และอยู่โดยจิตวิญญาณของ ี่การให้ อภัย
 18. 18. การสวดมนต์ การอธิษฐาน การทาสมาธิ ช่ วยลดภาวะความเครียดได้ ดีเรียนรู้ทจะใช้ ชีวตอยู่อย่ างผ่ อนคลาย และมีความสุ ข ี่ ิกับชีวตอยู่ตลอดเวลา ิ
 19. 19. 3.ออกกำลังกำย และหมั่นหำยใจ แบบลึก ลึก ยำว ยำวเซลล์ มะเร็งไม่ สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมทีมี ่ออกซิเจนมาก ให้ ออกกาลังกายทุกวัน พร้ อมทั้งฝึ กหายใจให้ ลึก ลึก ยาว ยาว อยู่อย่ างสมาเสมอ เพือช่ วยส่ งออกซิเจนให้ แก่ ่ ่ เซลล์ ให้ มากขึน ้ การรักษาด้ วยออกซิเจน (OXYGEN THERAPY) เป็ นอีกช่ องทาง หนึ่งทีจะทาลายเซลล์ มะเร็ง ่
 20. 20. การออกกาลังกายที่แนะนา

×