Dansk Coaching Institut - At spejle patienten - Heatlth Coaching - In Danish

283 views

Published on

Article about the outcome and effect of the use of empowerment and health coaching in working with diabetes2 patients. Do you want to know more about this work and research please contact: cd@danskcoachinginstitut.dk

Published in: Healthcare
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dansk Coaching Institut - At spejle patienten - Heatlth Coaching - In Danish

  1. 1. AT SPEJLE PATIENTEN Asad Iqbal, 5o år, kendte til at be- gynde med ikke noget til, at hans diabetes havde konsekvenser for hans mundsundhed og omvendt. Selv om han havde kontakt til am- bulatorier og hospitaler over flere år i forbindelse med sin diabetes, faldt talen aldrig på tænder og mund. Som tandplejere ved vi, at infektio- ner gør det vanskeligere at håndtere blodsukkerniveauet, og jo dårligere det er reguleret, jo vanskeligere er det at behandle tandkødsbetæn- delse og parodontitis. Diabetes og parodontitis hænger ofte sammen i en negativ spiral, og vi ved, at dia- betikere, der modtager behandling for parodontitis, bedre er i stand til at kontrollere diabetes med mindre mængder insulin. Vi ved også, at nedsat spytproduktion er en anden almindelig følge af diabetes og med- fører en stor cariesrisiko på trods af sukkerfattig kost. Svampeinfektio- ner og dårligere sårhealing er andre følgesygdomme ved diabetes. En stor mundfuld For otte år siden fik Asad Iqbal konstateret diabetes 2. Han var på det tidspunkt 42 år. Det var ikke en sygdom, der var ukendt for ham, eftersom hans mor havde diabetes, og han vidste godt, at sygdommen kunne være arveligt betinget. Risi- koen for at udvikle type 2-diabetes er 40%, hvis én forælder har type 2-diabetes og 80%, hvis begge forældre har sygdommen. Af samme Hvis man kun kigger patienten i munden går man ifølge tand- plejer Azita Negah- ban glip af meget. Hun er ansat i et forskningsprojekt ved Københavns Universitet, der undersøger, hvor- vidt empowerment- baseret coaching kan gavne dia- betespatienter. af Pia Fabienke, administrerende redaktør T A N D P L E J E R E N M A J 2 0 1 432
  2. 2. grund gik Asad jævnligt til kontrol hos sin læge. Alligevel var det en diagnose, som kom som et chok for ham, og som passede rigtigt dårligt ind i hans tilværelse. Med skiftende arbejdstider og nattevagter i lufthavnen forekom det ham nærmest umuligt at ændre vaner, og de regelmæssige og sunde måltider, der skal til for at opnå et stabilt blodsukker, virkede som et så udfor- drende og krævende projekt, at Asad nærmest mistede modet i forhold til at gøre noget ved sin sygdom. Det ærg- rede ham, for han ville faktisk gerne være sund og stærk og leve et langt og godt liv sammen med sin familie. Tiden gik, uden at Asad rigtig kunne få styr på sin diabe- tes, men i november 2012 fik han et tilbud, der ændrede hans liv, og som skulle vise sig at få afgørende betydning for såvel hans mundsundhed som hans generelle hel- bredstilstand og levevis. Det blev kilden til, at han i løbet af 2013 lagde smøgerne på hylden, smed nogle kilo og fik styr på sine måltider og dermed sit langtidsblodsukker under kontrol. Hvad angår mundsundheden havde Asad til at starte med gingivitis og begyndende parodontitis med mange pocher på 4 og 5. I dag kan Asad bryste sig af pocher på 1 og 2 og et enkelt 4-tal, som før var 5. Han har ingen blød- ninger eller ømhed i tandkødet, og mundens økologi kan ifølge tandplejer Azita Negahban betegnes som sund og i balance. Diabetesprojekt med fokus på munden Det gode tilbud, som Asad fik, bestod i et forskningspro- jekt i regi af Odontologisk Institut ved Københavns Uni- versitet. Forskningsprojektet blev oprindeligt introdu- ceret i 2010, hvor projektets første fase foregik i Tyrkiet. 186 patienter med type 2-diabetes deltog i forsøget - det første i verden - der demonstrerer betydningen af health coaching til forbedring af mundsundhed og øget pati- entansvar. Diabetespatienterne blev inddelt i to grupper. Den ene gruppe fik traditionel sundhedsinformation i form af instruktion i hjemmetandpleje, kostvejledning og rådgivning om motion. Den anden gruppe fik person- lig health coaching, dvs. tre til seks samtaler i løbet af et halvt år med fokus på personlig vejledning i bl.a. kost, stresshåndtering og mundpleje. Anden fase foregik 2011 og 2012 i form af et pilotprojekt i tilknytning til Odontologisk Institut ved Københavns Universitet i samarbejde med Dansk Coaching Institut . I denne fase modtog ni tandplejere undervisning i health coaching. Tandplejerne blev hvervet i kraft af et opslag i Tandplejeren i august 2010, hvor der bl.a. stod: • Kunne du tænke dig at blive en del af et internatio- nalt forskningsprojekt - det første af sin art? • Har du lyst til at arbejde med de nyeste, evidensba- serede kommunikations- og adfærdsmetoder med det mål at styrke patient-behandlerrelationen og behandlingernes succesrate? • Har du mod på at søge selvindsigt og få mere viden om dig selv og dine mål for dermed at kunne skabe en karriere med mere mening? I den foreløbigt sidste fase af forskningsprojektet, som denne artikel beskæftiger sig med, og som startede i november 2012, efterlignes det tyrkiske setup i regi af Odontologisk Institut ved Københavns Universitet. Denne fase runder af i 2015. Som ved den tyrkiske undersøgelse er der to undersøgelsesgrupper, hvor den ene grup- pe, som Asad deltog i, har modtaget personlig health coaching, mens den anden har modtaget traditionel sundhedsinformation. Resultater fra den tyrkiske undersøgelse Den tyrkiske undersøgelse viste, at i patientgruppen, der fik personlig health coaching, blev biologiske markører for parodontitis mindsket med hele 56% over seks måne- der. Patienterne i forsøgsgruppen oplevede også et sig- nifikant fald i langtidsblodsukkerniveauet i modsætning til kontrolgruppen, hvor tallene var uændrede. Desuden gav patienterne i coachinggruppen udtryk for markant øget selvtillid i forbindelse med håndtering af sygdom og sundhed. Langtidsblodsukkeret, også kaldet HbA1c, er et udtryk for det gennemsnitlige glukoseniveau i blodet i de seneste ca. tre måneder. Her gik coachinggruppen fra 7,5% procent til 6,9%. Resultater fra det tyrkiske projekt er senest publiceret under titlen ’Smile healthy to your diabetes: health coaching-based intervention for oral health and diabe- tes management’ i Clinical Oral Investigations, decem- ber 2013. ›› M A J 2 0 1 4 T A N D P L E J E R E N 33
  3. 3. Konklusionen på den tyrkiske undersø- gelse er, at health coaching ser ud til at fremme styring af diabetes og mund- sundhed i forhold til traditionel sund- hedsformidling, og at health coaching er en metode, der kan anbefales til sundhedsprofessionelle med henblik på at forbedre livskvaliteten for diabetes 2-patienter såvel som mundhygiejne og egenkontrol af diabetes. Den danske undersøgelse På Odontologisk Institut er man spændte på, om de danske resultater matcher de tyrkiske, men allerede nu er der meget, der tyder på, at der er mange ligheder. Det fortæller tandplejer Azita Negah- ban, som har inviteret Tandplejeren på besøg på Odontologisk Institut, hvor vi får mulighed for at møde Asad Iqbal, der har deltaget i det danske forsøg sammen med 105 andre patienter med det til fæl- les, at de har diabetes 2. Aldersmæssigt spænder deltagerne bredt, dvs. fra 30 til 75 år. De er blevet indbudt til at deltage i projektet via instituttets egne registre. Deltagerne er repræsentative i forhold til det generelle befolkningsudsnit med diabetes 2. 5,7% af befolkningen Forskningsprojektet må siges at være superrelevant i lyset af, at antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år, og at 71 danskere i gennemsnit får konstateret diabetes hver dag. I Danmark var 320.545 personer diagnosticeret med diabetes pr. 31. december 2012. Det svarer til ca. 5,7% af befolkningen. Stigningen blandt antallet af perso- ner over 30 år, der har fået diagno- sen diabetes, er primært type 2-dia- betikere, og de, der rammes af type 2-diabetes, bliver yngre og yngre, ifølge tal fra Diabetesforeningen. Vores målsætning er at hjælpe dia- betespatienterne til markant bedre mundsundhed, ved at patienterne hjælpes til at tage ansvar for egen krop og øger selvtilliden gennem health coaching. I coachingen benytter vi metoder, der gør op med traditionelle kommunikati- onsformer, idet den traditionelle kommunikation i sundhedsvæsenet har tendens til at skabe en distance mellem behandleren som autoritet og ekspert og patienten som den person, der skal modtage og rette sig ind efter ekspertens råd og vejledning, forklarer Azita, der sam- men med adjunkt og projektleder Ayse Basak Cinar står for den prakti- ske udførelse af forskningsprojektet på Odontologisk Institut, herunder de kliniske undersøgelser. Holistisk tilgang Patientforløbet strækker sig over halvandet år med i alt seks konsul- tationer. Registrering af pocher, caries, mundtørhed og blødningsin- deks fungerer som nogle af de klini- ske parametre sammen med måling af HbA1c, kolesterol level, bodyfat og BMI. Behandlingen er helhedsori- enteret og involverer introduktion i hjemmetandpleje, spisevaner, fysisk aktivitet og som det springen- de punkt health coaching. I forbindelse med konsultationen giver patienten ved hjælp af et spørgeskema udtryk for, hvordan vedkommende oplever at have det psykisk og mentalt som et supple- ment til de fysiske markører som fx pocheregistrering og måling af HbA1c. Flere gange i samtalen be- tegner Azita sin tilgang til patienten og sit fag som holistisk. Tandplejer Azita Negahban varetager bl.a. de kliniske undersøgelser, men har mange andre funktioner i forbindelse med forsk- ningsprojektet. HbA1c er et udtryk for det gennemsnitlige glukoseniveau i blodet i de seneste ca. tre måneder. Her gik coachinggrup- pen fra 7,5% til 6,9%. T A N D P L E J E R E N M A J 2 0 1 434
  4. 4. Hvis man kun kigger patienten i munden går man glip af meget. Man kan blive ved med at behandle med klorhe- xidin i pocherne, men det ændrer jo ikke rigtig noget på sigt, vel! Det, jeg mener, er, at de bedste resultater opnås ved samtidig at styrke patienternes evne til at oprethol- de sunde hjemmetandplejevaner og dermed bibeholde den positive effekt af den odontologiske behandling. Det er her empowerment kommer ind i billedet. Empowerment handler om, hvad sundhedssystemet kan gøre for at fremme den enkeltes handlemuligheder i re- lation til egen sundhed og sygdom, således at patienten bliver bevidst om de barrierer, der står i vejen for de øn- skede forandringer, og at behandleren støtter patienten i at udvikle de relevante kompetencer. Forud for sin tandplejeruddannelse har Azita en fortid som tandtekniker og har også læst sundhedsteknologi. Allergi overfor noget af den kemi, som de tidligere fag involverede, tvang hende til at tænke nyt, og i dag er det krydsfeltet mellem det kliniske arbejde og den sund- hedsfremmende formidling og kommunikation, der er blevet hendes hjertesag. Hun føler sig godt hjemme i det internationale projekt, hvor en stor del af kommuni- kationen med projektleder Ayse Basak Cinar foregår på engelsk. Her har Azita et forspring i kraft af, at hendes fem første skoleår var på en international skole, og hun har stadig en bred international vennekreds, der holder hende i form, når det gælder både sprog og kultur. Når det kommer til kultur og forskelle mellem mennesker, har Azita den pointe, at det ikke er nok at vise respekt, men at man faktisk skal have respekt indlejret i sin mentalitet, for at interaktionen lykkes. Rent fagligt glæder hun sig over at få mulighed for at fordybe sig i kommunikation og formidling med afsæt i et forsknings- perspektiv og af den vej at bygge videre på og raffinere sit sundhedspædagogiske fundament fra sin tandplejer- uddannelse. ’Programmeringssprog’ Coachingens effekt er som sagt forsøgets omdrejnings- punkt. Et af de coachingværktøjer, der indgår, er neuro- lingvistisk programmering (NPL), som er baseret på den antagelse, at sprog og sprogbrug (lingvistik) spiller en vigtig rolle i at forme vores tanker og adfærd (program- mering). Ordet neuro henviser til nervesystemet og dermed det ubeviste plan. Den måde ord og sætninger formuleres og betones, har ifølge teorien afgørende betydning for vores handlemuligheder og valg. Gåden og forløsningen ligger så at sige i sproget, og hvordan vi sprogligt vælger at italesætte udfordringen kontra pro- blemstillingen. Azita fortæller, at sproget som et elemen- tært værktøj fx manifesterer sig ved, at hun i samtalen med patienten ofte konsekvent gentager patientens egne udsagn med eftertænksomhed i stemmen. Dermed spejler hun patienten og giver patienten mulighed for at ’høre sig selv’ og reflektere over sit eget udsagn. I starten synes patienterne, at det er lidt pudsigt, men hen ad vejen er det typisk, at patienterne tager metoden til sig og gentager Azitas spørgsmål og refleksioner højt for sig selv, og dermed skaber grobund for ’omprogrammering’ af gamle, låste vaner og tankesæt. Med coaching handler det i høj grad om at spejle patienten, og at give patienten mulighed for at erhver- ve selvindsigt og blive bevidst om sine tankevaner og adfærdsmønstre. Det er at hjælpe patienten til at lære, snarere end at lære patienten noget. Vi bruger begrebet ’self-efficiency’, som kan oversættes til egenomsorg, og som handler om, hvad den enkelte selv kan gøre for sin sundhed. Self-efficacy refererer til patientens tro på egen evne til at organisere og udføre de handlinger, som er nødvendige for at mestre fremtidige problemer. Beslægtede begreber er self-management, coping og compliance. Stort set alle mennesker kan identificere mål. Self-efficacy spiller en stor i forhold til, hvordan mål, opgaver og udfordringer bliver grebet an, forklarer Azita. ›› Man kan blive ved med at behandle med klorhexidin i pocherne, men det ændrer jo ikke rigtig noget på sigt, vel! M A J 2 0 1 4 T A N D P L E J E R E N 35
  5. 5. Azitas opgaver Stillingen som projektassistent for projektleder Ayse Ba- sak Cinar har givet Azita mange erfaringer og tangenter at spille på, siden hun blev uddannet som tandplejer i 2012. Hun har således både fået en bred klinisk erfaring samtidig med en fortrolighed med de mange facetter, der indgår i et internationalt forskningsprojekt, der i sidste ende skal publiceres i et videnskabeligt tidsskrift med alt hvad dertil hører af formelle facetter og kriterier. Følgende liste er eksempler på de opgaver, som Azita varetager i de 30 timer, som hendes stilling lyder på ugentligt. • Organisere patienternes besøgsintervaller med udgangspunkt i deres individuelle behov og daglige rutiner • Varetage odontologiske undersøgelser og kontrol • Varetage odontologisk behandling, almindelig og udvidet parodontalbehandling • Journalskrivning, dataindsamling og dataanalyse • Individuel instruktion i hjemmetandpleje og forkla- ring af vigtigheden af de daglige rutiner • Coaching • Råd og vejledning i sammenhængen mellem oral infektion og systemiske sygdomme Det har været en berigende oplevelse at arbejde med dette projekt. Jeg har erfaret, at vi virkelig kan bruge vores tandplejerfaglige kompetencer bredt, udtaler Azi- ta. Hun peger på den kollegiale atmosfære, der hersker mellem faggrupperne på projektet som en afgørende faktor i forhold til hendes engagement og arbejdsglæde, og som hun i øvrigt også mener er helt nødvendig i et projekt, der skal signalere åbenhed og trygge rammer i forhold til patienterne. Patienterne opfanger jo også, hvordan vi har det indbyr- des på klinikken. Som mennesker aflæser vi jo hinanden på et ubevidst plan, og her har vi svært ved at snyde hinanden. Det handler om den gode stemning. En bedre behandler Coaching som professionelt værktøj har ifølge Azita gjort hende til en bedre behandler, og hun håber, at hun i fremtiden får mulighed for at fortsætte med at benytte sig aktivt af empowermentbaseret coaching og måske udbrede og vække interesse for metoden blandt andre sundhedsprofessionelle. Samtidig er hun blevet klædt på til at kunne stille spørgsmålstegn ved de dominerende forestillinger om sundhedsfremme, og hvordan sundhe- den kan forbedres. Sundhedsfremme kræver samarbejde mellem os som sundhedsprofessionelle og borgerne. Derfor er borger- inddragende metoder og empowerment nødvendige at benytte sig af, hvis vi vil se resultater og ændre på udvik- lingen, ikke mindst når vi arbejder med social ulighed i sundhed, inklusion, ressourcemobilisering, forebyg- gelse og andre tiltag, som har betydning for sundheds- fremme, udtaler Azita, der afslutningsvist peger på en udtalelse af Lone Schou, sektionsleder ved Odontologisk Institut: Health coaching er en ressourcekrævende intervention, men det er også dyrt for samfundet at stikke udsatte diabetespatienter en brochure og tro, at det er gjort ved det. Mangel på kreativitet i sundhedskommunikatio- nen giver massive og kostbare samfundsproblemer. De patienter, vi har kontakt med, er ofte skrøbelige både socialt og økonomisk - her kan motiverende samtaler og opfølgning gøre en stor og markant forskel for både pa- tienternes fysiske og psykiske helbred. Det handler også om at skabe lighed i sundhedsvæsenet - både globalt og nationalt. Resultater fra det tyrkiske projekt er allerede publiceret internationalt flere steder bl.a. under titlen ’Smile healthy to your diabetes: health- coaching based intervention for oral health and diabetes management’ i Clinical Oral Investigations, december 2013. Forskerne bag projektet er Ad- junkt Ayse Basak Cinar og sektionsleder Lone Schou, Odontologisk Institut, Københavns Universitet. Health coaching er en ressourcekrævende intervention, men det er også dyrt for samfundet at stikke udsatte diabetespatienter en bro- chure og tro, at det er gjort ved det. Mangel på kreativitet i sundheds- kommunikationen giver massive og kostbare samfundsproblemer. Ingen faglige hierarkier og gode kolleger giver tandplejer Azita Negahban (th.) arbejdsglæde og spillerum. Her ses hun sammen med projektleder og adjunkt Ayse Basak Cinar. M A J 2 0 1 4 T A N D P L E J E R E N 37

×