Kriittinen tutu ja cla

1,241 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kriittinen tutu ja cla

 1. 1. Kriittinen tulevaisuudentutkimus ja CLA Anita Rubin
 2. 2. tvanet.fi 2 Kriittisen tutun päämäärä ja tavoitteet Tulevaisuutta koskevien olettamusten, ennakkokäsitysten ja paradigmojen vertaileva analyysi, jolla pyritään problematisoimaan yleisiä ja vallalla olevia tulevaisuudenkuvia. Päämääränä on • paljastaa ne syvään juurtuneet asenteet, järjestelmät ja valtasuhteet, jotka vaikuttavat jokapäiväisen toimintamme ja kokemuksemme taustalla. Tavoitteena on • kehittää työkaluja, joiden avulla voidaan ymmärtää tulevaisuutta koskevien tutkimus- ja arviointikäsitysten, kulttuurien ja tulevaisuudenkuvien rakentumista sekä tulevaisuusorientaatioiden ja tutkimusperinteiden muotoutumista sekä vaikuttaa niihin.
 3. 3. tvanet.fi 3 Kriittisen tutun muotoja • Julkisen keskustelun, diskurssien ja ideologisten tarpeiden ja etujen kriittinen analyysi; • Maailmankuvien ja niiden taustalla olevien käytäntöjen problematisointi; • Maailmanlaajuisia ongelmia koskevien käsitteiden analyysi ja uudistaminen; • Ihmisten välinen, ihmisen ja luonnon ja ihmisen ja koneen välisten suhteiden analyysi; • Tulevaisuutta koskevien ennakko-odotusten, pelkojen ja toiveiden arviointi; • tulevaisuuskasvatus.
 4. 4. tvanet.fi 4 Kriittisen tutun perusteet 1. Kriittinen tutu syntyi vastauksena mm. seuraaviin tulevaisuutta koskeviin uskomuksiin: • Jatkuva taloudellinen kasvu = länsimainen tähänastinen kehitysmalli = kehityksen universaali edellytys = edistys; • Tieteellisen ja teknologisen tietämyksen aiheuttama jatkuva muutos on edellytys kehitykselle; • Teknologia ja tiede luovat muutosta aina kohti parempaa → tieteen ja teknologian jatkuva institutionalisoituminen; • Modernisaatioprosessi ja teollistuminen ovat kehityksen väistämättömiä vaiheita → raideajattelu; • Länsimainen tiedonkäsitys on rationaalista, arvovapaata, objektiivista ja “ainoaa oikeaa tiedettä” → ylläpitää ns. status quota. Richard Slaughter
 5. 5. tvanet.fi 5 Käsityksemme siitä, mikä on tulevaisuudessa • hyvää ja tavoiteltavaa; • pahaa ja vältettävää; • oleellista ja tärkeää; • epäoleellista ja turhaa, Kriittisen tutun perusteet 2. on riippuvaista • kielestä; • kulttuurista, • historiasta; • traditioista, tavoista; • myyteistä; • maailmankuvasta, • arvoista, ideologioista, ihanteista, jotka puolestaan nekin ovat sidoksissa toisiinsa.  Tiedon- ja tieteenkäsityksemme ei siten olekaan itsestäänselvyys vaan vain yksi tulkinta todellisuudesta ja sen luonteesta monien muiden tulkintojen ohella.
 6. 6. tvanet.fi 6 Kriittisen tutun perusteet 3. Kriittinen tulevaisuudentutkimus tutkii pohjimmiltaan sitä, millaisten ennakko-oletusten ja –käsitysten pohjalta (tiedostamattomat ja tiedostetut) tulevaisuudenkuvat luodaan päätöksenteon perustaksi.  Laajempi ymmärrys aidosti vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja niiden tuomista mahdollisuuksista (vrt. esim.) • Länsimainen vs. intialainen tiedonkäsitys; • Länsimainen vs. afrikkalainen tai aboriginaalien aikakäsitys; • Erilaiset käsitykset siitä, mitä kehitys on; • Erilaiset käsitykset yhteisöstä ja yksilön roolista/paikasta/tarkoituksesta siinä; • Perhesiteet ja -suhteet; • Vastuu menneille vs. tuleville sukupolville, jne.
 7. 7. tvanet.fi 7 Erilaisten tietämisen tapojen hyväksyminen rikkoo historiallisesti määräytyneen ymmärryksen / konsensuksen siitä, mitä pitäisi olla  aito Humen giljotiini (siitä mitä on ei voi päätellä miten pitäisi olla);  epävarmuuden lisääntyminen;  ei lopullisia totuuksia ja ”ainoaa oikeaa” tulkintaa. Esim: Kemijoen (Giemajohkan) pituus 550 km. Wikipedian mukaan. Miten pitkä se on vaeltajalle? Entäs linnulle, lohelle, tai mittarimadolle? Kriittisen tutun perusteet 4.
 8. 8. tvanet.fi 8 Causal Layered Analysis (CLA) • Kriittisen tulevaisuudentutkimuksen menetelmä • Kehittäjiä Sohail Inayatullah ja Richard Slaughter • CLA paljastaa usein tiedostamattomalla tasolla olevat sitoutumiset johonkin maailmankuvaan, ideologiaan, arvojärjestelmään tai ajattelumalliin. Taustaoletus: Todellisuus muodostuu erilaisista havaitsemisen ja tietämisen tasoista, joita voidaan tutkia kriittisesti ja joihin voidaan vaikuttaa.
 9. 9. tvanet.fi 9 CLA:n merkitys …ei ole tulevaisuuden ennakoinnissa tai skenaarioiden rakentamisessa vaan siinä, että sen avulla voidaan avata uusia näkökulmia vaihtoehtoisten tulevaisuuksien luomista varten jollain toisella menetelmällä (esim. skenaariotyöskentely). Pääperiaatteena on tarkastella tulevaisuutta koskevia suunnitelmia, strategioita, päätöksiä, oletuksia jne. erilaisten tietämisen tapojen ja traditioiden näkökulmasta.  Lopullinen tavoite on vapautua mielikuvitusta ja innovatiivista mieltä rajoittavista ennakkoluuloista.
 10. 10. tvanet.fi 10 CLA:n tasot 1. Konteksti tarkasteltavan raportin, julkaisun, tutkimuksen, kuvan tms. yleiskuvaus 2. Horisontaaliset tasot – ongelman tunnistaminen (mikä on tarkasteltavan työn todellinen ongelma, siis mitä siinä todella käsitellään); – ongelmaan yhdistetyt ratkaisut (millaisia ratkaisumalleja ongelmaan esitetään); – ongelmaan yhdistetty ratkaisija (kuka voi ratkaista ongelman); – ongelmaan liittyvän tiedon lähde (mistä löytyy tietoa ongelmasta ja ratkaisusta) 3. Vertikaaliset tasot
 11. 11. tvanet.fi 11 Vertikaalinen taso 1. Litania 2. Sosiaaliset syyt 3. Diskurssi, maailmankuva ja arvot 4. Myytti/metafora
 12. 12. tvanet.fi 12 • Perustuu usein kvantitatiivisista tutkimuksista saatujen tulosten banalisoituun tulkintaan ja/tai tulosten ulottamiseen koskemaan asioita, joita ne eivät todellisuudessa mittaa. • usein median tulkintaa toisessa mediassa esitetyistä tulevaisuuskäsityksistä. • Usein liioiteltuja uhkakuvia; • Poliittisesti/taloudellisesti värittyneitä yksinkertaistuksia; • Tarkoitushakuisia yleistyksiä. Esim. Bushin terrorisminvastaisen sodan retoriikka; perustelut sosiaalimäärärahojen juustohöyläämiselle 90-luvun laman aikaan, jne. 1. vertikaalinen taso: Litania Litania paljastaa todellisuuden muotoutumisen ilmeisimmän, helpoimmin muotoutuvan ja selvimmin havainnoitavan tason.  Pop-futurismia (Slaughter)
 13. 13. tvanet.fi 13 2. vertikaalinen taso: Sosiaaliset syyt Tulevaisuuskäsitysten ja tulevaisuutta koskevan päätöksenteon sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja historiallisesti perustellut syyt. • Usein julkishallinnon päätöksenteon perusteluja, joiden tavoitteena on tuottaa teknisiä/teknokraattisia ja suoraan ongelman ratkaisuun tähtääviä toimintamalleja. • Kvantitativiinen tietämys ja osaaminen Esim. alueellinen väestörakenteen muutos  koulun tai kirjaston lakkauttaminen, tms. Haaste CLA-tutkijalle: Mitkä ovat tutkittavan ilmiön todelliset, tiedostamattomat/kätketyt sosiaaliset syyt?
 14. 14. tvanet.fi 14 Esimerkki 1. ja 2. tason analyysista Halutaan kehittää kaupunkialueen ulkopuolelle uusi teollisuusalue, joka tarvitsee myös uuden tien. Litaniataso: 1. Päättäjät: Tie on rakennettava, koska jos sitä ei rakenneta,  (uhkakuva:) kaupungin kehitys pysähtyy, ihmiset eivät saa työtä, teollisuus näivettyy ja alue kuihtuu. 2. Vastustajat: Tietä ei saa rakentaa, koska (uhkakuva:) alueella asustavat herttaiset liito-oravat jäävät ilman kotia. Analyysin foorumit: radio- ja tv-haastattelut, yleisönosasto-kirjoitukset, lehtiartikkelit, ym.
 15. 15. tvanet.fi 15 Sosiaaliset syyt: Päättäjät: Teollisuusalue luo hyvinvointia ja työpaikkoja  tehdään laskelmat  johtopäätös: se on rakennettava  Jotta rakentamissuunnitelma toimisi, täytyy olla tie  tehdään liikenne-ennusteet ym. laskelmat  päätetään, että tie on rakennettava  kustannusarviot ja muut laskelmat  rakennetaan tie. Vastustajat: Tien rakentaminen tuhoaa luontoa  tehdään laskelmat liito-oravakannoista ja ennusteet niiden kehittymisestä/näivettymisestä tien takia  johtopäätös: ne näivettyvät  luodaan strategia tien vastustamiseksi  kerätään asianharrastajat yhteen  järjestetään mielenosoitus. Esimerkki 1. ja 2. tason analyysista (jatk.)
 16. 16. tvanet.fi 16 3. vertikaalinen taso: Diskurssi, maailmankuva ja arvot Tarkastelee päätösten, strategioiden, suunnitelmien ja valintojen taustalla vaikuttavia ideologioita ja maailman-kuvia, jotka vaikuttavat siihen, millaisia asioita em. suunnitelmissa otetaan huomioon ja mitä jätetään pois. Tutkimuksen kohteena sekä tiedostettu että erityisesti tiedostamaton taso. Paljastaa keskustelusta usein kilpailevia maailmankuvia. Tehtävänä on löytää ja paljastaa taustalla vaikuttavat syvemmät sosiaaliset, kielelliset ja kulttuuriset mallit (riippumatta siitä, kenen/keiden päätöksistä jne. on kyse). Selittää ne perusteet, joiden johdosta litaniatason kuvaus on laadittu ja joihin esitetyt sosiaaliset syyt tosiasiassa perustuvat.  arvot, perusarvot, arvojärjestelmät
 17. 17. tvanet.fi 17 Esimerkki: maailmankuvataso suunnitelmien ja litanian taustalla Päättäjät uskovat, että teollistuminen tuo työpaikkoja joka lisää alueellista kilpailukykyä, ja se puolestaan lisää hyvinvointia. Maailmankuva: • Markkinatalous, teollistuminen, taloudellinen kasvu kehityksen edellytyksenä, ym. • Tilastollinen analyysi ja matemaattinen mallintaminen antavat objektiivista tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä oikeita päätöksiä. • Päätöksentekijän on tehtävä (vaikeitakin) päätöksiä. Arvot (kyseenalaistamattomat): • Taloudellinen kasvu luo onnellisuutta ja onnellisuus on riippuvaista taloudellisesta hyvinvoinnista.
 18. 18. tvanet.fi 18 Vastustajat uskovat, että tie tuhoaa liito-oravien elinmahdollisuudet. Maailmankuva: • Ihminen on riippuvainen luonnosta ja sen hyvinvoinnista. • Tilastollinen analyysi ja matemaattinen mallintaminen antavat objektiivista tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä oikeita päätöksiä. • Mielenosoitus on oikeutettu tapa ilmaista mielipidettä ja siten voidaan vaikuttaa asioihin. • Alueella vallitsee länsimainen demokratia. Arvot (kyseenalaistamattomat): • Luontoarvot: ihminen ei saa tuhota luontoa/lajien elinmahdollisuuksia. • Elämänarvot: Liito-oravat ja ihminen ovat yhtä arvokkaita luonnon kannalta. • Demokratia Esimerkki: maailmankuvataso suunnitelmien ja litanian taustalla (jatk.)
 19. 19. tvanet.fi 19 4. vertikaalinen taso: Myytti, metafora Ilmaisee kollektiiviset arkkityypit ja tutkimus-ongelman (suunnitelman, strategian, tms.) usein tiedostamattomat, tunnepohjaiset ja kauas historiaan kurkottavat ulottuvuudet. Myyttien ja metaforan (vertauskuvan) tasolla kieli on usein vähemmän täsmällistä ja painottaa enemmänkin visuaalisia mielikuvia. Myytit ovat maailmankuvan rakennusainetta ja niiden tehtävä on ”liimata” yhteisö yhteen. Sankarimyytit, rituaaliset myytit, pelastusmyytit  Myyttien taso ei näy suoraan, vaan se on löydettävissä kätkettyjen ilmausten, kuvausten, oletusten jne. kautta.
 20. 20. tvanet.fi 20 Esimerkki myyttien/metaforatason analyysista Uhrit ja sankarit (taistelu): • Hyvinvointi edellyttää uhrauksia  uhrina vaikkapa liito-oravat. • Uljas päätöksentekijä uhmaa vihaisia ympäristö-aktivisteja ja vice versa; molemmat katsovat olevansa taistelussa hyvän puolesta pahaa vastaan. Tulkinnat vain ovat erilaisia. Pelastus: • Luonto on pelastettava, mutta se vaatii raskaita ponnistuksia. Palkkio tulee myöhemmin (tulevat sukupolvet tms.) • Hyvinvointi ja kehitys on pelastettava, mutta se vaatii raskaita ponnistuksia. Palkkio tulee myöhemmin.
 21. 21. tvanet.fi 21 Riitit ja rituaalit: • Esimerkkejä tavoissa toteuttaa toiminta. Luonto: • Ihminen luonnon herrana vs. luonto itseisarvona, ”luontoäiti”, jne. Esimerkki myyttien tason analyysista (jatk.)
 22. 22. tvanet.fi • Avaa tilaa ei-konventionaalisille tulevaisuuden arvioinneille (esim. skenaariotyöskentelyssä); • Analysoi sitä, miksi tutkitaan juuri niin ja juuri sitä mitä kulloinkin tutkitaan; • Auttaa ylittämään niitä rajoja, joita tuottavat toimijoiden erilaiset tavat tietää asioista (esim. tulevaisuusverstaat); • Tuo parhaimmillaan mielikuvituksen, runollisuuden ja taiteen mukaan tulevaisuusprosesseihin; • Avaa uudenlaisia muutosmahdollisuuksia ja –teitä; • Voidaan käyttää sekä yritysten että julkisen sektorin päätöksenteon kehittämisessä. 22 Vahvuudet
 23. 23. tvanet.fi 23 Heikkoudet • Ei tuota suoraan tietoa tulevaisuudesta (esim. skenaarioita); • Saattaa johtaa tutkimuksen tai kehittämisprojektin halvaantumiseen, jos käytetään liikaa aikaa näkemysten ongelmatisointiin; • Luokittelee todellisuutta sen sijaan, että avaisi siihen uusia vapausasteita  kaventaa luovaa tilaa; • Jos maailman halutaan nähdä koostuvan pelkästään ilmiöistä, jotka voidaan määrittää joko todeksi tai epätodeksi (positivismi, empirisismi), CLA ei sovi; • Vaatii kriittistä ja hermeneuttista ymmärrystä ja osaamista.
 24. 24. tvanet.fi 24 Yhteenvetona CLA… • purkaa vertikaalisesti auki oletuksia, uskomuksia, itsestäänselvyyksiä ja diskurssin/tarkastelun/ tutkimuksen/päätöksen jne. syitä  tutkimusongelma rakentuu tutkimuksen kontekstista; • Mahdollistaa siirtymisen edestakaisin tarkastelun kohteena olevan ilmiön taustalla olevissa oletuksissa; • Luo syvyyttä tutkimukseen, ja • Mahdollistaa aidosti vaihtoehtoisten skenaarioiden ja tavoitteiden kehittämisen.  CLA ei ole itsessään päämäärä vaan luo mahdollisuuden todelliseen muutokseen.
 25. 25. tvanet.fi 25 Kirjallisuutta: Sohail Inayatullah (toim.) The Causal Layered Analysis (CLA) Reader. Theory and Case Studies of an Integrative and Transformative Methodology. Tamkang University Press, Graduate Institute of Futures Studies, Tamsui, Taipei, Taiwan (576 s.) ISBN: 957-9078-85

×