καπνισμα

897 views
843 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
572
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

καπνισμα

  1. 1. Επιπτϊςεισ Του ΚαπνίςματοσΟμόφωνθ θ ιατρικι και επιςτθμονικι κοινότθτα ζχεικαταλιξει εδϊ και πολλά χρόνια ςτο ςυμπζραςμα ότι τοκάπνιςμα του τςιγάρου αποτελεί ζναν μεγάλο κίνδυνογια τον ανκρϊπινο οργανιςμό και κατά ςυνζπεια, οιεπιπτϊςεισ του καπνίςματοσ μπορεί να είναι ακόμα καικανατθφόρεσ! ΢υγκεκριμζνα, οι ςυνζπειεσ τουκαπνίςματοσ και οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του τςιγάρουπαρατίκενται παρακάτω.
  2. 2. Οι πιο ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ είναι:1. Καρκίνοσ του πνεφμονα ( Ευκφνεται για το 90% των κανάτων λόγωκαρκίνου του πνεφμονα! )2.Καρκίνοσ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ (τοπικι εμφάνιςθ καρκίνου –μια από τισ πιο καταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ)3. Καρκίνοσ του λάρυγγα (τοπικι εμφάνιςθ καρκίνου – μια από τισ πιοκαταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ)4.Καρκίνοσ του οιςοφάγου (τοπικι εμφάνιςθ καρκίνου – μια από τισπιο καταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ)5.Καρκίνοσ ουροδόχου κφςτθσ (50% των αςκενϊν με καρκίνο τθσουροδόχου κφςτθσ, είναι ι ιταν καπνιςτζσ!)6.Καρδιακζσ πακιςεισ (άλλθ μια από τισ πιο επικίνδυνεσ ςυνζπειεστου καπνίςματοσ)7.Μείωςθ τθσ καλισ χολθςτερίνθσ με ςυνζπεια να αυξάνεται οκίνδυνοσ αρτθριοςκλιρυνςθσ.8.Εμφφςθμα
  3. 3. ΣΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ:Ο πατζρασ ζπιαςε τον δεκατετράχρονο γιο του να καπνίηει το βράδυ ςτοκρεβάτι του.ΟΙ ΑΝΣΙΔΡΑ΢ΕΙ΢:ΠΑΣΕΡΑ΢:(Σου παίρνει τα τςιγάρα και τα καπνίηει ο ίδιοσ).ΜΘΣΕΡΑ: Ουρλιάηει, βάηει τα κλάματα, πάει ςτθ μαμά τθσ, αφοφ το ςυηιτθςεεπί 8 ϊρεσ τθλεφωνικϊσ με τισ φίλεσ τθσ αποφαςίηει ότι δεν είναι ςωςτιμθτζρα. Κλείνει ραντεβοφ με τον ψυχολόγο για το μικρό, αλλά ςτο τζλοσπάει θ ίδια.ΠΑΠΠΟΤ΢:Αχ, δϊςε μου κι εμζνα μια τηοφρα τϊρα που δεν κοιτάει θ γιαγιά ςου...ΘΤΡΩΡΟ΢:Εμ βζβαια. Σο κατάλαβα εγϊ. Χτεσ κατζβθκε ςτισ ζντεκα και δεκαεφτά τοβράδυ για να παει ςτο περίπτερο. Σι να ικελε; ΢οκολάτα;΢υνεχίηεται…
  4. 4. Η ςυνζχεια…ΚΑΘΑΡΙ΢ΣΡΙΑ:Να βάλουμε ζνα ςταχτοδοχείο δίπλα ςτο κρεβάτι.ΜΘΧΑΝΙΚΟ΢:Να φροντίςουμε να υπάρχει αςφαλζσ ςφςτθμα πυρόςβεςθσ ςτο δωμάτιο του μικροφ.ΠΕΡΙΠΣΕΡΑ΢:Προςφζρω με τθν κοφτα των δϊδεκα πακζτων δυο ακόμα πακζτα δϊρο!ΚΑΦΕΣΗΘ΢:Μα, ζτςι ξεροςφφρι το κάνεισ;ΠΛΑΝOΔΙΟ΢:Ζχω και κάτι αναπτιρεσ αμερικανικοφσ, πρϊτο πράμα!
  5. 5. Σο κάπνιςμα αλλάηει τθ φωνιτθσ γυναίκασ ;;;- Και πολύ, μάλιστα!Για δοκιμάστε να τινάξετε τις στάχτες απότσιγάρο στο χαλί!!!
  6. 6. Κάκε δζκα δευτερόλεπτα ζνασ άνκρωποσ χάνει τθ ηωι του εξαιτίασ νόςων πουςχετίηονται με το κάπνιςμα. Σφμφωνα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ, τοκάπνιςμα αποτελεί το ςθμαντικότερο πρόβλθμα υγείασ ςτον πλανιτθ, ενϊ κάκεδζκα δευτερόλεπτα ζνα άνκρωποσ πεκαίνει εξαιτίασ νόςων που ςυνδζονται μετο κάπνιςμα. Οι καπνιςτζσ ηουν 13 - 14 χρόνια λιγότερα από τουσ μθ καπνιςτζστονίηουν οι ειδικοί επιςτιμονεσ.Τα νεαρά κορίτςια ςιμερα, ςε πολλζσ χϊρεσ, ξεκινοφν το κάπνιςμα με τθν ίδιαςυχνότθτα όπωσ και τα αγόρια, προειδοποίθςε ο ΠΟΥ, με τθν ευκαιρία τθσΗμζρασ Κατά του Καπνίςματοσ, 31 Μαΐου.Η μεγάλθ πλειοψθφία των καπνιςτϊν ςε όλο τον κόςμο είναι άνδρεσ. Σφμφωναμε ςτατιςτικά ςτοιχεία του 2006 το 40% των ανδρϊν και το 9% των γυναικϊνκαπνίηουν. Ωςτόςο, όςον αφορά τισ νεότερεσ γενιζσ, ςτισ μιςζσ χϊρεσ όπουζγιναν μελζτεσ τα τελευταία χρόνια δεν παρατθρικθκαν μεγάλεσ διαφορζσμεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.Σϊρα … για ςοβαρευτείτε! Μετά το γζλιο ασεπιςτρζψουμε ςε μια άςχθμθ πραγματικότθτα!

×