Ενδοσχολική βία

1,923 views
1,927 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
912
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ενδοσχολική βία

 1. 1. ΑΙΣΙΕ΢,ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢,ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η΢
 2. 2. ΔΛΓΟ΢ΥΟΙΗΘΖ ΒΗΑ• Δπηζεηηθόηεηα, εθθνβηζκόο, θαθνπνίεζε κεηαμύ παηδηώλ θαη εθήβσλ• Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζηόρν ηελ πξόθιεζε πόλνπ, ζσκαηηθήο βιάβεο ή ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο ζην αλήιηθν άηνκν.• Σπλήζσο ην θαηλόκελν επαλαιακβάλεηαη κέζα ζην ρξόλν.• Τν θαηλόκελν εθδειώλεηαη ζε κηα «ζρέζε» πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αληζνξξνπία δύλακεο θαη επίδεημε άζθεζεο ειέγρνπ ηνπ ελόο αλειίθνπ έλαληη ηνπ άιινπ.
 3. 3. Κνξθέο άκεζεο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.• Φτυπόματα• Κλωτςιϋσ• ΢πρωξύματα• Φλευαςμόσ• Πειρϊγματα• Ρατςιςτικϊ ςχόλια/ύβρεισ• Λεκτικό εξύβριςη/παρενόχληςη• Απειλϋσ• Ανϊρμοςτεσ χειρονομύεσ
 4. 4. Κνξθέο έκκεζεο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ Ανϊθεςη ςε τρύτο πρόςωπο να εκφοβύςει ό να τραυματύςει κϊποιον ανόλικο. Διϊδοςη κακόφημων ςχολύων ό φημών. Προςχεδιαςμϋνοσ και ςυςτηματικόσ αποκλειςμόσ κϊποιου ανόλικου από ομϊδα ανόλικων ό ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα. Bullying ςτο χώρο τησ ηλεκτρονικόσ και διαδικτυακόσ επικοινωνύασ.
 5. 5. ΢πλζήθεο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ• Σα παιδιϊ-θύματα παρενοχλούνται εύτε από ςυνομόλικο εύτε από μικρό ομϊδα ανηλύκων.• ΢υνόθεισ τόποι εκδόλωςησ του φαινομϋνου: παιδικό χαρϊ, ςχολικό τϊξη, χώροσ κυλικεύου-διαλεύμματοσ, διϊδρομοι,τουαλϋτεσ.• Σο φαινόμενο εύναι πολύ ςυχνότερο ςτουσ χώρουσ τησ ςχολικόσ κοινότητασ παρϊ ςτη διαδρομό από και προσ το ςχολεύο.
 6. 6. Γηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ Η ελδνζρνιηθή βία θιηκαθώλεηαη ζε ζεκείν πνπ λα κελ κπνξνύκε πιένλ λα ηεο γπξλάκε ηελ πιάηε. Η βία θαη ν εθθνβηζκόο κεηαμύ ησλ καζεηώλ είλαη έλα ζύγρξνλν θνηλσληθό πξόβιεκα. Σηελ Διιάδα ηα δεδνκέλα δηαθόξσλ εξεπλώλ δείρλνπλ όηη ην 10%-15% ησλ καζεηώλ πέθηνπλ ζύκαηα πνηθίισλ κνξθώλ βίαο ζην ζρνιείν.
 7. 7. Γηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ Σο προαύλιο ωσ μικρογραφύα τησ κοινωνύασ δεν εύναι απλϊ ϋνασ χώροσ παιχνιδιού.Εκεύ τα παιδιϊ, μακριϊ από τα αυςτηρϊ όρια τησ οικογϋνειασ και τησ τϊξησ, μπορεύ να δεύξουν το πιο ςκληρό πρόςωπό τουσ. Όχι γιατύ τα παιδιϊ εύναι ςκληρϊ, αλλϊ γιατύ δεν ϋχουν αναπτύξει ακόμα τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ των μεγϊλων, γιατύ δεν ϋχουν ακόμα ξεκϊθαρη αντύληψη του ςωςτού-λϊθουσ ό γιατύ θϋλουν να δοκιμϊςουν τη δύναμό τουσ. Και γι αυτό η καθοδήγηση από γονεύσ και εκπαιδευτικούσ θεωρεύται πολύτιμη.
 8. 8. ΑΗΣΗΑ ΔΘΓΖΙΩ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΦΑΗΛΟΚΔΛΟΤ
 9. 9. • Η ανεπϊρκεια και η κρύςη του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ οδηγεύ ςε διϊφορα επειςόδια (βύαιεσ ςυμπεριφορϋσ και ςυγκρούςεισ) που αναδεικνύουν τισ δυςκολύεσ κοινωνικοπούηςησ και ενςωμϊτωςησ των μαθητών. • Ο τρόποσ που γύνεται το μϊθημα μϋςαΣΟ ΢ΧΟΛΙΚΟ ςτην τϊξη, οι μϋθοδοι διδαςκαλύασ πουΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ χρηςιμοποιούνται κϊθε φορϊ, η προςωπικότητα και το ςτυλ διδαςκαλύασ του καθηγητό, καθώσ και το εύδοσ αξιολόγηςησ εύναι παρϊγοντεσ που μπορούν να επηρεϊςουν τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών. • Η ποιότητα των διαπροςωπικών ςχϋςεων που αναπτύςςονται ςτο ςχολικό χώρο.
 10. 10. • Οι απρόςωπεσ ςχϋςεισ γειτονύασ. • Η αύξηςη τησ φτώχειασ,ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ΢ ΠΟΤ τησ εγκληματικότητασ και΢ΥΔΣΗΕΟΛΣΑΗ του κοινωνικού ΚΔ ΣΖΛ ΘΟΗΛΩΛΗΑ ρατςιςμού. • Ο ανταγωνιςτικόσ χαρακτόρασ τησ κοινωνύασ.
 11. 11. ΟΡΗ΢ΚΔΛΑ ΔΠΗΠΙΔΟΛ ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΛΟΚΔΛΟΤ: Η “απνζηξάγγηζε” ηνπ H έληνλε επηζπκία ησλ ζπλαηζζεκαηηζκνύ ησλ λέσλ γηα άκεζεο αλζξώπσλ θαη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ε έιιεηςε ειεπζεξίαο. πνπ βηώλνπλ δηαθνξεηηθά πξόηππα. Η θπξηαξρία ησλ ελζηίθησλ, ηδηαίηεξα Η αλαδήηεζε ηνπ ησλ έληνλα παξάδνμνπ, ε ηάζε θαηαπηεζκέλσλ. γηα εθθεληξηθόηεηα.
 12. 12. Σο ϋλλειμμα Η ϋλλειψη πύςτησ ςτο διϊλογο ωσ μϋςο φυςικού και επύλυςησ αντιθϋςεων κοινωνικού και διαφορών. ζωτικού χώρου.Η κατϊχρηςη ουςιών, Η επιθυμύα η χρόςη αλκοόλ και απόκτηςησ χρημϊτων τα υψηλϊ ποςοςτϊ και γενικότερα καπνύςματοσ. υλικών αγαθών. Η ανϊγκη των νϋων για εκτόνωςη, για αποφόρτιςη ςυςςωρευμϋνησ δυςφορύασ και οι τϊςεισ αυτοκαταςτροφόσ.
 13. 13. Η αδυναμύα εύρεςησ ϊλλων διεξόδωνςτην όποια καταπύεςη δϋχονται οι νϋοιαπό το ςχολεύο, το οικογενειακό τουσ περιβϊλλον ό γενικότερα από τονκοινωνικό περύγυρο αποτελεύ ϋνα από τα ςημαντικότερα αύτια εκδόλωςησ επιθετικόσ ςυμπεριφορϊσ.
 14. 14. Οι επιπηώζειρ ηηρ ενδοζσολικήρ βίαρ και εκθοβιζμού ζηα παιδιά είναι ζοβαπέρ και καθοπιζηικέρ για ηην τςσοκοινυνική ηοςρ ανάπηςξη και εξέλιξη.
 15. 15. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ;
 16. 16. Σα παηδηά ζύηεο• Εμπλϋκονται ςυχνϊ ό ϋχουν τραυματιςτεύ ςε καβγϊδεσ.• Κλϋβουν ξϋνη περιουςύα ό προβαύνουν ςε βανδαλιςμούσ.• Καταναλώνουν αλκοόλ.• Καπνύζουν.• Κϊνουν ςκαςιαρχεύο, εγκαταλεύπουν τη ςχολικό φούτηςη.• Παρουςιϊζουν χαμηλό ςχολικό επύδοςη και βαθμολογύα.• Αντιλαμβϊνονται ωσ αρνητικό την ατμόςφαιρα ςτο ςχολεύο.
 17. 17. Σα παηδηά-ζύκαηα παξνπζηάδνπλ: Φαμηλό αυτοεκτύμηςη. Παθητικό αποδοχό τησ βύασ. Τψηλότερα ποςοςτϊ κατϊθλιψησ. Τψηλότερα ποςοςτϊ απουςιών από το ςχολεύο. ΢υχνότερο αυτοκτονικό ιδεαςμό.
 18. 18. Θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπηώλ-ζπκάησλ• Τπερκινητικότητα, δυςκολύα ςυγκϋντρωςησ.• Φαμηλό επύπεδο ανοχόσ ςτισ προκλόςεισ.• Ωμεςη αντύδραςη εμπλοκόσ ςε καβγϊ μετϊ από αφορμό.• Θυματοπούηςη από πολλϊ παιδιϊ-ςυνομηλύκουσ.• Προςπϊθεια εκφοβιςμού-θυματοπούηςησ νεότερων ςε ηλικύα και πιο αδύναμων ςωματικϊ ςυνομηλύκων.
 19. 19. Οη ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπεθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο είλαη πνιιέο θαη ζνβαξέο.Σα παιδιϊ που γύνονται θύματα εκφοβιςμού και βύασ εύναι δυνατόν: Να νοιώςουν ϋντονο ϊγχοσ και αιςθόματα αναςφϊλειασ. Να ϋχουν φοβύεσ. Να παρουςιϊςουν ςχολικό ϊρνηςη/αποτυχύα. Να εμφανύςουν μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, ψυχοςωματικϊ προβλόματα και κατϊθλιψη.
 20. 20. Σα παηδηά ζύηεο,δειαδή απηά πνπ αζθνύλ ηε βία θαη ηνλ εθθνβηζκό,αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν: Να απομακρυνθούν από το ςχολεύο. Να διακόψουν τη ςχολικό φούτηςη. Να εφανύςουν τϊςεισ φυγόσ. Να εξελιχθούν, ςε ποςοςτό που προςεγγύζει το 50%, ςε ενόλικεσ με αντικοινωνικό και παραβατικό ςυμπεριφορϊ.
 21. 21. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
 22. 22. α. Από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ1) Απνθπγή ζηηγκαηηζκνύ / πεξηζσξηνπνίεζεο, απνκόλσζεο καζεηώλ.2) Ώξεο ςπραγσγίαο, εθδειώζεηο δεκηνπξγίαο, ελζάξξπλζεοπξσηνβνπιηώλ.3) Όρη ζηε γξαθεηνθξαηία, όρη ζηε ινγηθή ησλ «εγθπθιίσλ».β. Από ηνπο θαζεγεηέο1) Όρη βαζκνινγηθό άγρνο, όρη ζρέζε εμνπζηαζηή / εμνπζηαδόκελνπ(δηαθξίζεηο, ηαπείλσζε).2) Όρη ηππηθή δηδαζθαιία αιιά κόξθσζε, δεζηαζηά, επηθνηλσλία.3) Όρη εζηθνινγία αιιά ζηάζε δσήο.
 23. 23. γ. Από ηνπο γνλείο1) Απνθπγή ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.2) Τν δσκάηην ηνπ καζεηή σο ρώξνο ειεπζεξίαο θαη ραιάξσζεο.3) Η κειέηε ζην ζπίηη όρη σο θαηαλαγθαζκόο αιιά σο απηνπεηζαξρία.δ. Από ηα ΚΚΔ1) Πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηεο TV ζηα σξάξηα θαη ηε δσή ησλκαζεηώλ.2) Δθπαηδεπηηθά / κνξθσηηθά / ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα.3) Πεξηνξηζκόο ησλ έξγσλ θαη ζθελώλ βίαο.4) Κακπάληεο θαηά ηεο ζρνιηθήο βίαο.
 24. 24. ε. Από ηνπο πνιηηηζηηθνύο, πλεπκαηηθνύο ζπιιόγνπο θ.ιπ.1) Δθδνζε ελεκεξσηηθώλ (γηα ηε βία ζηελ Ιζηνξία, ζηνλ θόζκν, ζηεληέρλε) βηβιίσλ.2) Δπαθέο κε νκάδεο καζεηώλ θαη νξγάλσζε θαιιηηερληθώλ / πνηεηηθώλβξαδηώλ.3) Σηέθηα λενιαίαο, θηλεκαηνγξαθηθέο ιέζρεο, δεκηνπξγία ελεκεξσηηθώληζηνζειίδσλ θαη blogs. ζη. Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο 1) Φσξνζέηεζε ζρνιείσλ θαη αξρηηεθηνληθή εληαγκέλεο ζηνλ θνηλσληθό ηζηό ηεο πεξηνρήο. 2) Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε αλνηθηό νξίδνληα, ζύγρξνλα θη ειθπζηηθά. 3) Φηιειεπζεξνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο δσήο.
 25. 25. Κεζνδνινγία έξεπλαο Η νκάδα καο, ζέινληαο λα δηεξεπλήζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ, ζπλέηαμε εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίνζπκπιήξσζε ηπραίν δείγκα ησλ καζεηώλ θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο.
 26. 26. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ Μοναχοπαύδι Μοναχοπαύδι 16% 16% 1-2 αδϋρφια79% 1-2 αδϋρφια 60% 3 και πϊνω 9% 3 και πϊνω 25%
 27. 27. ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΣΕΡΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ 26% 36% ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 18,6% 30,9% ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ Σ.Ε.Ι 22% Σ.Ε.Ι. 23% ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ Α.Ε.Ι 30,7% Α.Ε.Ι 30,40%
 28. 28. ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΣΕΡΑ΢ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ 11,3% 30,9% ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 39,40% 22,6% ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ Σ.Ε.Ι 13% Σ.Ε.Ι 18% ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ ΑΠΟΥΟΙΣΟ΢ Α.Ε.Ι 19,5% Α.Ε.Ι 31,8%
 29. 29. Ζχετε υπάρξει ποτέ μάρτυρασ κάποιου οικογενειακοφ περιςτατικοφ βίασ; ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΣ΢ΙΑΝΑΙ:42% ΝΑΙ:42%ΟΧΙ:58% ΟΧΙ:58%
 30. 30. Έρεηε ππάξμεη ζεαηήο θάπνηνπ ελδνζρνιηθνύ πεξηζηαηηθνύ βίαο; ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΣ΢ΙΑΝΑΙ:100% ΝΑΙ: 100%ΟΧΙ:0% ΟΧΙ: 0%
 31. 31. Πόζεο θνξέο έηπρε λα είζηε κάξηπξαο ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ 1-3 ΥΟΡΕ΢ 1-3 ΥΟΡΕ΢ 51% 41% 3-5 ΥΟΡΕ΢ 3-5 ΥΟΡΕ΢ 9,50% 27,7% ΠΑΝΨ ΑΠΌ 5 ΥΟΡΕ΢ ΠΑΝΨ 52,8% ΑΠΌ 5 ΥΟΡΕ΢ 20,4%
 32. 32. ΢ε πνην ρώξν;ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΢Ε ΢ΦΟΛΙΚΗ ΢Ε ΢ΦΟΛΙΚΗ ΣΑΞΗ 25,9% ΣΑΞΗ 10,45% ΢Ε ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΢Ε ΔΙΑΔΡΟΜΟ 14% 6,32% ΢Ε ΣΟΤΑΛΕΣΕ΢ ΢Ε ΣΟΤΑΛΕΣΕ΢ 7,85% 27,77% ΢ΣΟ ΠΡΟΑΤΛΙΟ 28,67% ΢ΣΟ ΕΚΣΟ΢ ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΢ΦΟΛΕΙΟΤ 23,72% 10%
 33. 33. Έρεηε ππνζηεί θάπνηα κνξθή βίαο ζην ζρνιείν; ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΣ΢ΙΑΝΑΙ:54,1% ΝΑΙ:65,83%ΟΧΙ:45,9% ΟΧΙ:34,17%
 34. 34. Ση είδνπο βία;ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΛΕΚΣΙΚΗ ΛΕΚΣΙΚΗ 38,52% 34% ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚ 31,27% Η 45% ΢ΨΜΑΣΙΚΗ ΢ΨΜΑΣΙΚΗ 39% 18% ΢ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΢ΕΞΟΤΑΛΙΚ 0% Η 3,82%
 35. 35. ΢ε πνηα ειηθία ζάο αζθήζεθε βία ; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ 13-14 55% 13-14 70% 15-16 37% 15-16 28% 17-18 9% 17-18 2%
 36. 36. Γερζήθαηε βία από: ΚΟΡΙΣ΢ΙΑΑΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ 38,85% 53% ΢ΤΝΟΜΙΛΙΚΟ ΢ΤΝΟΜΙΛΙΚΟ 40,35% 36% ΜΙΚΡΟΣΕΡΟ ΜΙΚΡΟΣΕΡΟ 11% 5%
 37. 37. Έρεηε απνθαιύςεη όηη ζαο αζθήζεθε βία; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΝΑΙ 60% ΝΑΙ 45,32% ΌΦΙ 34% ΌΦΙ 29% ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗ΢ΑΝ 3,5%
 38. 38. ΢ε πνηνλ;ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΣΟ ΑΝΕΥΕΡΑ ΢Ε ΥΙΛΟ 25% ΢Ε ΥΙΛΟ 20% " ΢Ε ΓΟΝΙΟ- ΢ΤΓΓΕΝΗ 50% ΢Ε ΢ΤΓΓΕΝΗ- ΓΟΝΙΟ 13,3% " ΢Ε ΢Ε ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 25% 0%
 39. 39. Πώο αηζζαλζήθαηε;ΑΓΟΡΙΑ KOΡΙΣ΢ΙΑ ΥΟΒΟ, ΠΕΡΙΘ ΥΟΒΟ, ΠΕΡΙ ΨΡΙΟΠΟΙΗ΢Η ΘΨΡΙΟΠΟΙΗ 18% ΢Η 43% ΑΙ΢ΘΗΜΑ ΑΙ΢ΘΗΜΑ ΑΝΣΑΠΨΔΟ΢ ΑΝΣΑΠΨΔΟ΢ Η΢, ΟΡΓΗ 82% Η΢,ΟΡΓΗ 39% ΔΕΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗ΢ΑΝ ΑΠΑΝΣΗ΢Α 0% Ν 15%
 40. 40. Έρεηε αζθήζεη πνηέ βία;ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΝΑΙ 49,52% ΝΑΙ 31,37% ΌΦΙ 50,47% ΌΦΙ 48,62% ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗ΢ΑΝ ΔΕΝ 1,52% ΑΠΑΝΣΗ΢ΑΝ 0%
 41. 41. ΢ε πνηα ειηθία;ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ 13-14 23,27% 13-14 45% 15-16 35% 15-16 27,72% 17-18 18,92% 17-18 10% ΔΕΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗ΢ΑΝ ΑΠΑΝΣΗ΢ΑΝ 16% 0,00%
 42. 42. Ση είδνπο βία;ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΛΕΚΣΙΚΗ ΛΕΚΣΙΚΗ 45,12% 55,27% ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ 17,67% 3% ΢ΨΜΑΣΙΚΗ ΢ΨΜΑΣΙΚΗ 36,65% 22,67% ΢ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΢ΕΞΟΤΛΙΚΗ 55,5% 0%
 43. 43. Πόζν ζπρλά επηδεηθλύεηε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά; ΑΓΟΡΙΑ KOΡΙΣ΢ΙΑ ΢ΤΦΝΑ ΢ΤΦΝΑ 32,5% 11,32% ΢ΠΑΝΙΑ ΢ΠΑΝΙΑ 35% 52,8% ΠΟΣΕ 33% ΠΟΣΕ 21%
 44. 44. Πνηνη ιόγνη ζα ζαο σζνύζαλ λαζπκπεξηθεξζείηε κε βίαην ηξόπν; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΑΠΟΡΡΙΧΗ 34% 43,57% ΜΙΜΗ΢Η ΜΙΜΙ΢Η ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΨ ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡ Ν 33,3% ΨΝ 26,32% ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΔΤΝΑΜΗ΢ 31% ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΔΤΝΑΜΗ΢ 30%
 45. 45. Πξνηεηλόκελνη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ βίαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ: ΔΙΑΛΟΓΟ΢ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ΢ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ ΕΠΙΣΗΡΗ΢Η ΕΝΣΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ΢ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΜΕΣΑΞΤ ΜΑΘΗΣΩΝ ΟΤ΢ΙΑ΢ΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΜΕΣΑΔΟ΢Η ΓΝΩ΢ΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ΢ ΠΟΙΝΕ΢, ΚΤΡΩ΢ΕΙ΢ Ι΢ΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΜΑΘΗΣΩΝ
 46. 46. ΢πλέληεπμεΓηα επηπιένλ δηεξεύλεζε ησλ δηαζηάζεσληνπ πξνβιήκαηνο ηεο βίαο ζηελ πεξηνρήκαο επηζθεθζήθακε ηελ ΑζηπλνκηθήΓηεύζπλζε Κνξίλζνπ θαη απεπζύλακεεξσηήζεηο ζηνλ Υπνδηεπζπληή ηεοΑζηπλνκίαο θ. Οηθνλνκόπνπιν.
 47. 47. ΢πλέληεπμεΟ θύξηνο Οηθνλνκόπνπινο απάληεζε πσο κέρξηζήκεξα δελ έρεη αλαθεξζεί θάπνην πεξηζηαηηθόελδνζρνιηθήο βίαο ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Κνξίλζνπ. Καη πξόζζεζε όηη ηα πεξηζηαηηθά παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλειίθσλ ζηελΚνξηλζία είλαη ζρεδόλ κεδεληθά ζε ζύγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
 48. 48. ΢πλέληεπμε Σηελ εξώηεζε γηα ην πώο ε ππεξεζία ζα αληηκεηώπηδε ηνπο λένπο πνππέθηνπλ ζύκαηα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ ν θύξηνο Οηθνλνκόπνπινοαπάληεζε πσο ε θαιύηεξε αληηκεηώπηζε είλαη ε ςπρνινγηθή ζηήξημεθαη ε παξόηξπλε ησλ καζεηώλ –ζπηώλ λα κνηξαζηνύλ ην πξόβιεκάηνπο κε γνλείο, ζπγγελείο, θίινπο, θαζεγεηέο, ώζηε λα ηνπο παξαζρεζείε θαηάιιειε βνήζεηα.Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο-ζύηεο, ε πην ελδεδεηγκέλεαληηκεηώπηζή ηνπο είλαη ε πξνζέγγηζε θαη ε ζπδήηεζε καδί ηνπο θαηόρη ε απνκόλσζε-πεξηζσξηνπνίεζε, γηαηί έηζη σζνύληαη ζε πηναθξαίεο ζπκπεξηθνξέο.
 49. 49. Σα αίηηα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ ζύκθσλα κε ηελάπνςε ηνπ αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή είλαη:1.Η πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε λένπ θαη ν ηξόπνο πνπ έρεηαλαηξαθεί από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ηνλ σζεί ζε αλάπηπμε ή όρηβίαησλ δηαζέζεσλ.2.Η πνιύσξε θαη θαζεκεξηλή ελαζρόιεζε ησλ λέσλ κεβηληενπαηρλίδηα κε ζεκαηηθή βίαο. Έηζη ε βία εληάζζεηαη ζηελθαζεκεξηλόηεηά ηνπο κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε ςπρξνύοεθηειεζηέο.3.Οη πνιύ ζπρλέο πξνβνιέο βίαο ζηελ ηειεόξαζε, πνπ εζίδνπληνπο λένπο ζ΄απηήλ.4.Ο θαλαηηζκόο θαη ε βία ζηα γήπεδα.
 50. 50. Σέινο σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλπεξηζηαηηθώλ πξνηείλεηαη:1.Τν πξόβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κεηε δεκηνπξγία νκάδσλ πεξηθξνύξεζεο θαη επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ.2.Οη γνλείο νθείινπλ λα κελ ἐρνπλ απαμησηηθή ζηάζε πξνο ηνποεθπαηδεπηηθνύο θαη λα κελ είλαη αξλεηηθνί ζηηο ηηκσξίεο πνπ επηβάιιεη ηνζρνιείν ζηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο.3.Οη θαζεγεηέο νθείινπλ επίζεο λα κελ αδηαθνξνύλ, όηαλ ηνποαλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά βίαο.4.Η ελαζρόιεζε ησλ λέσλ κε ηνλ αζιεηηζκό βνεζάεη ζηελ αλάπηπμεδεμηνηήησλ όπσο είλαη ε απηνθπξηαξρία,ε νκαδηθόηεηα, ε επγελήο άκηιια.
 51. 51. Γενικό ςυμπέραςμαΌλοι ϋχουμε μερύδιο ευθύνησ ςτο κοινωνικό αυτό φαινόμενο,την ενδοςχολικό βύα :Κρϊτοσ, γονεύσ,εκπαιδευτικού, παιδιϊ!!!Όλοι ϋχουμε δυνατότητα να ςυμβϊλουμε ςτη βελτύωςη τησ κατϊςταςησ που επικρατεύ ςόμερα ςτα ςχολεύα.Οι τρόποι εύναι πολλού και αρκετού απ’ αυτούσ εφαρμόςιμοι.Οι πρωτοβουλύεσ πρϋπει να παρθούν και τα μϋτρα να εφαρμοςτούν.Να πϊψουν να εύναι ανούςια λόγια πϊνω ςε χαρτύ.Να γύνουν πραγματικότητα!!!
 52. 52. Η νκάδα καο Γθνπβάηζνο Αλαζηάζηνο  Ρϋππα Ελεϊννα Γξεκνύξα Τδσξηδίλα  Ρούςη Μαρύα Δπζηαζίνπ Παλαγηώηα  ΢κλύα Δόμητρα Καιιηκάλε Βαζηιηθή  ΢κούφη Ελεϊννα Κνληνύ Σνθία  Σςϋλιοσ Θανϊςησ Κηνξπειίδεο Γεώξγηνο  Φρυςϊφη Αινεύασ Κνπθνπξέηζε Φξηζηηάλλα Μαπξαγάλε Μαξία Μπόθηα Αλαζηαζία ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Μπνύδαο Ισάλλεο ΢ούκουλη Γεωργύα

×